Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud"

Transkript

1 - 2013

2 Små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej Valby Tlf On-line ISBN Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Maj 2013

3 Indhold Kapitel 1 Hovedkonklusioner Hovedkonklusioner Barrierer Anbefalinger... 6 Kapitel 2 SMV ers deltagelse i udbud Den offentlige sektors indkøb hos SMV er Omfang af SMV ers deltagelse i udbud SMV ers deltagelse og størrelsen af udbuddene Kapitel 3 Barrierer for SMV ers deltagelse i udbud Barrierer for SMV ers deltagelse i udbud Ressourcekrævende udbudsprocesser Komplekst og ufleksibelt udbudsmateriale med unødigt høje krav Behov for mere viden Kapitel 4 Engelske erfaringer Engelsk indsats for at fremme SMV ers deltagelse i udbud Bilag 1 Afgrænsning af SMV-begrebet Bilag 2 Rammevilkår for den engelske SMV-indsats Bilag 3 Analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud Bilag 4 Opgørelse af SMV ers markedsandel... 33

4 SIDE 4 KAPITEL 1 HOVEDKONKLUSIONER Kapitel 1 Hovedkonklusioner 1.1 Hovedkonklusioner Danske offentlige myndigheder køber ind for omtrent 290 mia. kr. årligt. Derfor er det offentlige en væsentlig aftager af varer og tjenesteydelser fra de danske virksomheder. Men nogle virksomheder oplever udfordringer i forbindelse med at deltage i konkurrencen, når det offentlige sender opgaver i udbud, blandt andet fordi udbudsprocessen kan være ressourcekrævende for virksomhederne at indgå i. Det gør sig især gældende for små og mellemstore virksomheder (SMV er), fordi de ressourcer, der skal afsættes for at kunne deltage i udbud af offentlige opgaver, i særlig grad trækker veksler på en mindre virksomheds samlede kapacitet. SMV erne oplever også, at udbud ind imellem er konstrueret på en måde, der udelukker mindre virksomheder, fx fordi der stilles krav om store garantier, som de mindre virksomheder ikke kan møde på egen hånd. Det kan afholde de mindre virksomheder fra at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Over 97 pct. af alle danske virksomheder falder ind under den definition af SMV-begrebet der anvendes i nærværende rapport 1. Da SMV er udgør så stor en del af det danske marked, er det centralt, at det offentlige har et godt samarbejde med denne type virksomheder. Det er med til at sikre, at konkurrencen om de offentlige opgaver er effektiv. Hvis SMV erne ikke deltager i konkurrencen om de offentlige opgaver, kan det betyde, at konkurrencen snævres ind til en forholdsvis lille del af markedet, og derfor ikke bliver skarp nok. Det kan medføre, at den udbudte opgave ikke løses så effektivt som muligt i forhold til både pris og kvalitet, og konsekvensen kan således være, at samfundet ikke får mest muligt for skatteborgernes penge. Ud over at det kan svække konkurrencen om de offentlige opgaver, er der en risiko for, at det danske vækstpotentiale ikke udnyttes fuldt ud, hvis der kun deltager et begrænset udsnit af markedet i samarbejdet med det offentlige. Gennem offentlig-privat samarbejde kan markedet bidrage til udvikling af nye løsninger fx ny velfærdsteknologi, der både forbedrer den offentlige opgaveløsning og styrker den danske konkurrenceevne. Da mindre virksomheder udgør en stor del af det danske marked, er det vigtigt, at de også deltager, når det offentlige sender opgaver i udbud, så flest mulige kompetencer kommer i spil, og vækstpotentialet udnyttes bedst muligt. 1 Til brug for denne rapport er SMV-begrebet afgrænset til at fokus lægges på virksomheder, hvor deltagelse i tilbudsgivning i forbindelse med et offentligt udbud trækker uforholdsmæssigt stærke veksler på virksomhedens kapacitet i forhold til virksomhedens kerneområde. Denne afgrænsning operationaliseres som virksomheder med under 50 ansatte og en årlig omsætning/samlet årlig balance, der ikke overstiger 10 mio. EUR. Denne afgrænsning er mere snæver end EU s definition af SMV er, der indbefatter 99,7 pct. af alle danske virksomheder. Læs mere om afgrænsningen af SMV begrebet i rapporten i bilag 1.

5 SIDE 5 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Der kan være gode grunde til, at et konkret udbud er udformet på en måde der medfører, at opgaven er mindre attraktiv for SMV er. Når det offentlige sender kontrakter i udbud, bør det altid være en central overvejelse, hvordan der kan opnås et effektivt resultat for den offentlige myndighed. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at prioritere andre hensyn end SMVdeltagelse for at få det mest effektive resultat, fx i situationer, hvor det at udbyde en omfattende opgave giver det offentlige mulighed for at udnytte storskalaeffekter og dermed få mest mulig værdi for pengene. Det udelukker ikke, at SMV er kan deltage i konkurrencen, men det kan betyde at disse udbud vil være mere attraktive for større virksomheder. Nærværende rapport har til formål at belyse i hvilket omfang SMV erne deltager i danske udbud. Herudover ses der i rapporten nærmere på, hvilke barrierer der kan begrænse SMV ernes deltagelse samt hvilke initiativer, der kan reducere eventuelle barrierer. 1.2 Barrierer I dag deltager SMV er i konkurrencen om ca. to tredjedele af de opgaver, som det offentlige udbyder. Det viser en undersøgelse af en række udbud, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået gennemført til brug for denne rapport. SMV erne har vundet ca. halvdelen af de udbud, der indgik i undersøgelsen, hvor ordregiver kunne oplyse, hvem der havde vundet. Til sammenligning står SMV erne for omtrent en tredjedel af omsætningen på det private marked 2. Tallene indikerer, at SMV ernes deltagelse i udbud af offentlige opgaver er forholdsvis høj både for så vidt angår deltagelse og markedsandel. Den høje SMV-deltagelse i danske udbud viser, at rigtig mange opgaver udbydes på en måde, der gør dem attraktive for SMV er. Selv om deltagelsen i dag er høj, er det vigtigt, at der også fremadrettet er fokus på at holde konkurrencen åben for mindre virksomheder med henblik på at sikre en effektiv konkurrence og en optimal udnyttelse af vækstpotentialet. Under arbejdet med nærværende rapport er der nedsat en referencegruppe af organisationer med kendskab til rammevilkårene for SMV ers deltagelse i udbud 3. Deltagerne i referencegruppen har peget på en række barrierer, der kan begrænse SMV ernes deltagelse i udbud af offentlige opgaver. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om, at den samlede referencegruppe betragter alle de nævnte udfordringer som barrierer, men at et eller flere medlemmer af referencegruppen har peget på barriererne. Det gælder generelt for de barrierer, som det skitseres at referencegruppen har identificeret. Barriererne kan opsummeres med følgende tre overskrifter:» Ressourcekrævende udbudsprocesser: Høje dokumentationskrav og korte tidsfrister gør det unødigt ressourcekrævende at indgå i en udbudsproces. Deltagere i referencegruppen vurderer, at der er behov for mere dialog mellem virksomheder og ordregivere i forbindelse med et udbud. Mere dialog skal sikre, at ordregivere kender de muligheder, som markedet herunder SMV erne kan tilbyde, så udbudsmaterialet ikke på forhånd udelukker alternative løsninger. 2 De to tal er ikke direkte sammenlignelige, da SMV ers andel af vundne udbud er opgjort i antal, mens SMV ers markedsandele på det private marked er opgjort i værdi. Tallene kan således alene indikere, hvordan SMV ers andel af de offentlige opgaver står i forhold til deres andel på det private marked. 3 I referencegruppen deltog Erhvervs- og Vækstministeriet repræsenteret ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, Finansministeriet repræsenteret ved Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, SKI, Væksthus Hovedstaden, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer og Håndværksrådet.

6 SIDE 6 KAPITEL 1 HOVEDKONKLUSIONER» Komplekst og ufleksibelt udbudsmateriale med unødigt høje krav: Deltagere i referencegruppen peger på, at mange SMV er betragter det som en barriere, at offentlige ordregivere kun i begrænset omfang giver virksomhederne mulighed for at trække på nytænkning og innovation, når de skal afgive tilbud på opgaven. Eksempelvis fordi, at kravene i udbudsmaterialet er formuleret meget detaljeret. Det kan i nogle tilfælde begrænse virksomhedernes mulighed for at trække på deres kompetencer og kan holde dem fra at deltage i udbud. Udbudsreglerne sætter en ramme for, hvordan udbud skal gennemføres, der i nogle tilfælde kan begrænse de offentlige ordregiveres mulighed for at give plads til innovation og nytænkning. Inden for rammen af udbudsreglerne er der dog en række muligheder for at åbne udbudsmaterialet op for nye løsninger, eksempelvis ved i højere grad at anvende funktionskrav. Deltagere i referencegruppen vurderer, at der er potentiale for, at offentlige ordregivere i endnu højere grad kan udnytte disse muligheder. Det kan også afholde SMV er fra at deltage i udbud, hvis der i udbudsmaterialet stilles meget høje krav om eksempelvis garantier. Endelig peger deltagere i referencegruppen på, at upræcise eller komplekst formulerede udbud kan være med til at gøre det unødigt ressourcekrævende at deltage i udbud.» Behov for mere viden: Deltagerne i referencegruppen vurderer, at en del SMV er har begrænset viden om udbudsreglerne. Det kan afholde SMV er fra at deltage i udbud af offentlige opgaver fx hvis de gentagne gange har givet tilbud, der ikke har levet op til kravene. På myndighedernes side kan begrænset viden om at samarbejde med SMV er også være en barriere. Myndigheden skal have en god forståelse for det marked, de handler på, hvis de skal kunne identificere, hvornår og hvordan det er relevant at sætte fokus på SMV er i forbindelse med et udbud. Barriererne gør sig særligt gældende for mindre virksomheder, men barriererne kan også have betydning for større virksomheder. Eksempelvis vil mange store virksomheder have gavn af, at kunne tilbyde nytænkte løsninger til det offentlige. Og mange virksomheder vil have gavn af, at myndighederne har et bedre kendskab til det marked, de handler på. Tiltag rettet mod at gøre det nemmere for SMV er at deltage i udbud vil derfor ofte styrke rammerne for offentlig-privat samarbejde bredt. 1.3 Anbefalinger Det går overordnet godt med SMV ernes deltagelse i danske udbud, men Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har igennem dialog med interessenterne på området identificeret, at der er en række tiltag, som det vil være hensigtsmæssigt at igangsætte med henblik på at reducere de skitserede barrierer, så det bliver endnu nemmere for virksomheder at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Konkret peger Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på syv anbefalinger, der fremgår af boks 1.1. Anbefalingerne skal sikre, at så mange virksomheder som muligt ønsker at deltage i udbud af de offentlige opgaver og derved sikre at der også fortsat opnås en effektiv konkurrence om opgaverne og så gode resultater som muligt. Anbefalingerne er særligt rettet mod at skabe endnu bedre rammevilkår for SMV er i forbindelse med udbud, men de vil gavne alle typer af virksomheder ved at gøre det nemmere at deltage i konkurrence om de offentlige opgaver. Formålet med anbefalingerne er også at fremme effektive offentlige indkøb. Øget inddragelse af SMV er i den offentlige opgaveløsning bør have til formål at understøtte, at det offentlige får mest muligt ud af samarbejdet med de private. Derfor er det centralt, at anbefalingerne er til gavn for offentlige myndigheder såvel som private virksomheder. Anbefalingerne er dels rettet imod at øge de offentlige ordregiveres opmærksomhed på SMV er, og dels mod at hjælpe virksomhederne med at blive bedre til at indgå i konkurrencen om de offentlige opgaver.

7 SIDE 7 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Anbefalingerne trækker på positive engelske erfaringer med at inddrage SMV er i konkurrencen om offentlige opgaver. Med afsæt i de engelske erfaringer fokuserer anbefalingerne blandt andet på elektroniske udbud, øget dialog mellem virksomhed og myndighed og opbygning af viden om markederne hos de offentlige myndigheder. Konkrete engelske initiativer er også inspirationskilde til anbefalingerne - eksempelvis en uformel feedback funktion og en udbudsplatformfunktion, der giver offentlige myndigheder muligheder for at markere særligt SMV-egnede udbud.

8 SIDE 8 KAPITEL 1 HOVEDKONKLUSIONER Boks 1.1 Anbefalinger fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at fremme SMV ers deltagelse i konkurrencen om de offentlige opgaver:» Vejledning om dialog til virksomheder: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes vejledninger til virksomhederne med særligt fokus på SMV er om deres muligheder for at indgå i dialog i forbindelse med udbud. Vejledningen skal på en let tilgængelig måde gøre rede for, hvornår og hvordan virksomhederne kan kontakte myndigheden uden at risikere at blive udelukket fra konkurrencen. Det skal gøre det nemmere for mindre virksomheder at indgå konstruktivt i konkurrencen og sikre de bedst mulige resultater.» Fremme af e-udbud: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der gennemføres en afdækning af muligheder og barrierer for at udbrede anvendelsen af e-udbud i Danmark og relevante indsatsområder. E-udbud kan gøre det nemmere for SMV er at deltage i udbudsprocesser, fordi processerne bliver mere ensartede, og fordi risikoen for at begå fejl reduceres. E-udbud kan bidrage til at nedbringe både virksomheders og myndigheders transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud. Øget anvendelse af e-udbud skal øge virksomhedernes interesse i at deltage, så konkurrencen bliver så stærk som muligt.» Uformel feedback-funktion på udbud.dk: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at udbud.dk udbygges med en uformel feedback-funktion, hvor virksomheder kan give bemærkninger til et konkret udbud. Virksomhederne kan fx orientere ordregivere, hvis de vurderer, at kravene i udbuddet er for ufleksible eller omfattende, eller at der er for snævert fokus på pris. Denne feedback kan ordregiverne trække på i forbindelse med fremtidige udbud. Virksomhederne kan også give feedback om selve udbudsprocessen, fx tidsfrister eller dokumentationskrav. Det kan fremme en mere smidig og enkel udbudsproces, der kan bidrage til at øge virksomhedernes deltagelse.» Øget brug af funktionskrav: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der på centrale områder udarbejdes standardformuleringer af funktionskrav, som offentlige ordregivere kan bruge i forbindelse med udbud. Funktionskrav kan være med til at sikre et fleksibelt udbudsmateriale, så virksomhederne får bedre mulighed for at tilbyde nytænkte og innovative løsninger. For at sikre, at virksomhederne bliver klædt på til at håndtere udbud med funktionskrav anbefaler styrelsen, at der udarbejdes orienteringsmateriale til virksomheder om at afgive tilbud på opgaver, der er udbudt med funktionskrav.» Udbygning af udbud.dk: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at udbud.dk bliver udbygget, så udbuddene bliver lettere tilgængelige for virksomhederne, eksempelvis med en udbud.dk-applikation til telefoner, der gør det muligt at følge med i nye udbud, og en flag-funktion, der giver ordregivere mulighed for at markere udbud, som de vurderer i særlig grad er relevante for SMV er. Det skal øge ordregivernes opmærksomhed på mindre virksomheder og generelt gøre det nemmere for virksomhederne at deltage i udbuddene.» Vejledning til ordregivere i at gennemføre markedsundersøgelser: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en vejledning til ordregivere i at gennemføre markedsundersøgelser effektivt. Gennem en markedsundersøgelse kan ordregiver blandt andet vurdere, om et konkret udbud med fordel kan gennemføres med særligt fokus på SMV er. Generelt kan markedsundersøgelser være med til at sikre, at udbuddet udføres på en måde, der styrker konkurrencen om de offentlige opgaver.» Udarbejdelse af paradigmer til udbudsprocesser: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at der udarbejdes paradigmer for forskellige faser af udbudsprocessen, fx for prækvalifikationsvurderinger, tilbudsevalueringer og tildelinger, som offentlige myndigheder kan bruge, når de gennemfører udbud. Det vil bidrage til at sikre, at udbudsmaterialer og udbudsprocesser er så nemme som muligt for virksomheder at deltage i og så ensartede som muligt. Paradigmerne vil også kunne gøre det lettere og mindre omkostningstungt for offentlige ordregivere at gennemføre udbud.

9 SIDE 9 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Kapitel 2 SMV ers deltagelse i udbud 2.1 Den offentlige sektors indkøb hos SMV er I forbindelse med denne rapport er der gennemført en undersøgelse af, i hvilket omfang SMV er byder på og vinder offentlige opgaver. Undersøgelsen inkluderer alle udbud, der er annonceret på udbud.dk i maj 2012, både i form af EU-udbud og annonceringer efter tilbudsloven 4. Annonceringer af bygge- og anlægsopgaver i perioden indgår ikke nødvendigvis i undersøgelsen, da disse opgaver ikke skal annonceres på udbud.dk. Disse annonceringer indgår derfor kun, hvis ordregiver har valgt at anvende udbud.dk. Bygge- og anlægsopgaver, der ligger over EU s tærskelværdi på området, indgår i undersøgelsen. Samlet set indgår der 355 udbud i undersøgelsen 5. Undersøgelsen tager udgangspunkt i antal opgaver og ikke i opgavernes værdi. Den samlede undersøgelse og det metodiske grundlag er vedlagt som bilag 3. Hovedkonklusionerne fra undersøgelsen fremgår af boks 2.1. Boks 2.1 Hovedkonklusioner om SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver Der deltager SMV er i ca. to tredjedele af udbud af offentlige opgaver» Der har deltaget SMV er i 63 pct. af de undersøgte udbud. I 37 pct. af udbuddene har der således ikke deltaget SMV er.» SMV erne har vundet ca. halvdelen af de udbudte opgaver i undersøgelsen. Samlet set har SMV er vundet 47 pct. af de undersøgte udbud, hvor vinderen af udbuddet kunne oplyses 6. Til sammenligning står SMV er for ca. en tredjedel af den samlede omsætning på det private marked.» Det er de mindste virksomheder, der deltager i flest udbud i forhold til de øvrige SMV er. I 48 pct. af de undersøgte udbud deltager der således virksomheder med mindre end fire ansatte.» 97 pct. af alle danske virksomheder falder ind und den definition af SMV-begrebet, der anvendes i undersøgelsen 7. SMV ers deltagelse i udbud bliver mindre, når kontraktværdien er over 5 mio. kr.» SMV er deltager i konkurrence om både større og mindre offentlige opgaver. Der er dog en tendens til, at SMV ernes deltagelse falder, når udbuddene bliver større. Det gør sig i særlig grad gældende for udbud, hvor kontraktværdien er over 5 mio. kr. I disse udbud indgår der 4 Det skal bemærkes, at udbud.dk blev etableret pr. 1. marts Det kan derfor ikke udelukkes, at kendskabet til portalen blandt ordregivere og tilbudsgivere ikke var fuldt udbredt i maj Udbud.dk er imidlertid fuldt integreret med både TEDdatabasen og med alle større danske udbudsformidlere. Det vurderes derfor, at stikprøven bestående af alle udbud på udbud.dk fra maj 2012 er repræsentative for danske udbud generelt. 5 Det samlede antal udbud, der blev annonceret på udbud.dk i maj måned udgjorde 608. Svarprocenten er 58 pct. 6 Vinderen har kunnet oplyses i 295 af de undersøgte udbud 7 Jf. bilag 3

10 SIDE 10 KAPITEL 2 SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD Boks 2.2 (fortsat) Hovedkonklusioner om SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver dog også SMV er i konkurrencen. SMV er deltager i 56 pct. af de undersøgte udbud med en kontraktværdi på over 5 mio. kr. Undersøgelsen indikerer generelt, at SMV ernes deltagelse i udbud af offentlige opgaver er forholdsvis høj både for så vidt angår deltagelse og markedsandel. Dette udelukker imidlertid ikke, at et øget fokus på rammerne for SMV ers deltagelse i udbud kan øge SMV ernes deltagelse yderligere og sikre, at SMV er også fortsat er med, når det offentlige sender opgaver i udbud. 2.2 Omfang af SMV ers deltagelse i udbud Ca. 97 pct. af alle danske virksomheder falder ind und den definition af SMV-begrebet, der anvendes i undersøgelsen. Når det offentlige sender opgaver i udbud, kan SMV erne ligesom andre virksomheder deltage ved at ansøge om prækvalificering eller afgive tilbud afhængig af, hvilken udbudsform der anvendes. I ca. to tredjedele af de undersøgte udbud har der deltaget SMV er. Således har der deltaget SMV er i samlet set 63 pct. af udbuddene. jf. figur 2.1. Figur 2.1 Andel udbud med deltagelse af SMV er Anm.: Opgørelse af i hvilken andel af de undersøgte udbud, der har deltaget en eller flere SMV er. Det vil sige, at en SMV har givet tilbud, er blevet prækvalificeret eller har vundet udbuddet. I opgørelsen indgår alle 355 udbud i undersøgelsen. Data fremgår af bilag 3, tabel 1, side 28. Blandt SMV er er det især de helt små virksomheder med under fire ansatte, der deltager i udbud. De deltager således i 48 pct. af alle undersøgte udbud. Virksomheder med mellem 20 og 49 ansatte er den del af SMV erne, der i næsthøjest grad deltager i udbud. De øvrige virksomheders deltagelse er mere begrænset jf. figur 2.2.

11 SIDE 11 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Figur 2.2 Andel udbud med deltagelse af SMV er fordelt på virksomhedernes størrelse Anm.: Opgørelse af i hvilken andel af de undersøgte udbud, der har deltaget SMV er i forskellige størrelser. Det vil sige, at en virksomhed i den givne størrelse har givet tilbud, er blevet prækvalificeret eller har vundet udbuddet. I opgørelsen indgår alle 355 udbud i undersøgelsen. Data fremgår af bilag 3, tabel 1, side 28. SMV erne har vundet ca. halvdelen af de udbud, der indgår i undersøgelsen, hvor vinderen kunne oplyses. I undersøgelsesperioden var vinderen af de udbudte offentlige opgaver således en SMV i 47 pct. af de 295 udbud, hvor ordregiver oplyste hvem vinderen af udbuddet var 8. Til sammenligning står SMV er for omtrent en tredjedel af omsætningen på det danske private marked 9. De to opgørelser kan ikke sammenlignes direkte, da opgørelsen af de offentlige opgaver, som SMV erne har vundet er opgjort i antal, og SMV ernes andel af omsætningen på det private marked er opgjort i værdi. Det er ikke muligt ud fra de tilgængelige data at opgøre SMV ernes andel af de offentlige opgaver i værdi, men der er generelt en tendens til, at SMV ers andel af vundne kontrakter falder, når kontrakterne når over en vis størrelse. Dette uddybes i afsnit 2.3. Selv om de to tal ikke er direkte sammenlignelige, indikerer de dog, at SMV ernes markedsandel for så vidt angår offentlige opgaver står mål med deres markedsandel på det private marked. Samlet set må SMV ernes deltagelse i udbud af offentlige opgaver på dette grundlag betragtes som værende forholdsvis høj både for så vidt angår deltagelse og markedsandel. 8 Data fremgår af bilag 3, afsnit Tallet er opgjort af Danmarks Statistik for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Konkret er det opgjort, at SMV er i 2010 stod for 32,1 pct. af private virksomheders omsætning i Danmark. Der er anvendt samme SMV-definition som i den øvrige undersøgelse, således at SMV er defineres som virksomheder med under 50 ansatte og under eller lig 75 mio. kr. i omsætning. Tallet er opgjort for 2010, da dette udgør de nyeste tilgængelige data. Se bilag 4 for yderligere specifikation af opgørelsen.

12 SIDE 12 KAPITEL 2 SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD 2.3 SMV ers deltagelse og størrelsen af udbuddene Undersøgelsesresultaterne viser, at der deltager SMV er i både større og mindre udbud. Andelen af udbud, som SMV erne har deltaget i, svinger på tværs af de udbudte kontrakters størrelser, men der er ikke et entydigt mønster. Det er dog i forbindelse med udbud af kontrakter med en værdi af over 5 mio. kr., at der er flest udbud helt uden deltagelse af SMV er. Der deltager SMV er i 56 pct. af udbud af disse kontrakter jf. figur 2.3. Figur 2.3 Andel udbud med deltagelse af SMV er fordelt på kontraktværdi Anm.: Opgørelse af i hvilken andel af de undersøgte udbud i forskellige størrelser, der har deltaget en eller flere SMV er. Det vil sige, at en SMV har givet tilbud, er blevet prækvalificeret eller har vundet udbuddet. I opgørelsen indgår alle 355 udbud i undersøgelsen. Data fremgår af bilag 3, tabel 2, side 28. Note: Antal udbud fordelt på størrelsesintervaller fremgår af bilag 1, afsnit 3.1., side 8. I nogle intervaller er antallet af udbud begrænset, hvorfor tallene alene kan betragtes som indikative. Udbud med en kontraktværdi på over 5 mio. kr. udgør 28 pct. af de udbud, der er gennemført i kontraktperioden. Endelig viser undersøgelsen, at når der skelnes mellem EU-udbud og annonceringer efter tilbudsloven, er der en tendens til, at der oftere deltager SMV er i udbud efter tilbudsloven end EU-udbud. Der deltager SMV er i 71 pct. af annonceringer efter tilbudsloven, mens der deltager SMV er i 65 pct. af EU-udbud 10. SMV er vinder ligeledes flere udbud efter tilbudsloven end efter EU s udbudsdirektiv. Samlet set har SMV er vundet 58 pct. af de undersøgte annoncerin- 10 Data fremgår af bilag 3, tabel 1 side 28

13 SIDE 13 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD ger efter tilbudsloven og 45 pct. af de undersøgte EU-udbud, hvor vinderen af udbuddet kunne oplyses 11. Der er således en tendens til, at der især deltager en stor andel SMV er i mindre udbud. Dette er ikke overraskende, da det som udgangspunkt må forventes, at mindre virksomheder især går efter mindre opgaver. SMV er deltager dog også i en væsentlig del af de større udbud, herunder EU-udbud. Det vurderes på denne baggrund, at de udbudte opgavers størrelse ikke i meget omfattende grad har betydning for, hvorvidt det er attraktivt for SMV er at deltage i udbuddene. 11 Data fremgår af bilag 3, tabel 10 side 21. Der indgår 295 udbud i denne opgørelse.

14 SIDE 14 KAPITEL 3 BARRIERER FOR SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD Kapitel 3 Barrierer for SMV ers deltagelse i udbud 3.1 Barrierer for SMV ers deltagelse i udbud Undersøgelsen viser, at SMV ernes deltagelse i danske udbud er forholdsvis høj. Der deltager SMV er i ca. to tredjedele af danske udbud, og SMV erne vinder ca. halvdelen af de offentlige opgaver 12. Dette udelukker imidlertid ikke, at et stærkere fokus på rammerne for de mindre virksomheders deltagelse i udbud kan øge SMV ernes deltagelse yderligere og sikre, at SMV er også fortsat er med, når det offentlige sender opgaver i udbud. Da SMV erne udgør ca. 97. pct. af virksomhederne på det danske marked, er det centralt, at deres deltagelse i de offentlige opgaver forbliver høj. Dette kan bidrage til at sikre en effektiv konkurrencen om opgaverne, og dermed at det offentlige får mest muligt for pengene, når opgaver sendes i udbud. I forbindelse med nærværende rapport er der nedsat en referencegruppe af organisationer og offentlige myndigheder med kendskab til rammevilkårene for SMV ers deltagelse i udbud 13. Deltagerne i referencegruppen peger på en række barrierer, der begrænser SMV ernes deltagelse i forbindelse med udbud af offentlige opgaver og helt kan afholde SMV erne fra at gå ind i konkurrencen. Det skal bemærkes, at der ikke er tale om, at den samlede referencegruppe betragter alle de nævnte udfordringer som barrierer, men at et eller flere medlemmer af referencegruppen har peget på barriererne. Dette gælder generelt for de barrierer, som det skitseres, at referencegruppen har identificeret. Ud over referencegruppens drøftelser inddrages input fra møder med SMV er i skitseringen af barrierer for virksomhedernes deltagelse i udbud. Overordnet peger deltagere i referencegruppen på, at mange mindre virksomheder giver udtryk for, at det er for ressourcekrævende at deltage, når det offentlige udbyder opgaver, blandt andet fordi udbuddene er indrettet på en måde, der gør det svært for mindre virksomheder at deltage. I det følgende skitseres en række konkrete forhold, som referencegruppens deltagere har identificeret som barrierer for SMV ers deltagelse i udbud 14. Barriererne er opsummeret i boks 3.1. I forbindelse med vurderingen af potentialet for at reducere de enkelte barrierer, skal det bemærkes, at det overordnede formål med konkurrencen om de offentlige opgaver er at sikre, at skatteborgernes penge anvendes effektivt. Det vil derfor være nødvendigt i den konkrete 12 De to tal er ikke direkte sammenlignelige, da det ikke i alle tilfælde har kunnet oplyses, hvem vinderen af udbuddet er jf. afsnit I referencegruppen deltog Erhvervs- og Vækstministeriet repræsenteret ved Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, Finansministeriet repræsenteret ved Moderniseringsstyrelsen, Danske Regioner, KL, SKI, Væksthus Hovedstaden, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Landbrug & Fødevarer og Håndværksrådet. 14 Viden om barriererne er indsamlet igennem følgende kanaler: Referencegruppen for SMV-projektet med repræsentanter for offentlige myndigheder og erhvervsorganisationer, forespørgsler i de fem regionale væksthuse og i udvalgte kommunale erhvervsråd, foranalyse af små og mellemstore virksomheders erfaringer og udfordringer med at arbejde med udbud, som Peytz & Co. Har gennemført for Udbudsportalen i 2011.

15 SIDE 15 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD situation at afveje dette overordnede hensyn med hensynet til at åbne konkurrencen yderligere for mindre virksomheder, Boks 3.1 Barrierer for SMV ers deltagelse i udbud Ressourcekrævende udbudsprocesser» Begrænset dialog mellem markedet og de offentlige ordregivere reducerer markedets mulighed for at bidrage til udbudsmaterialet og dermed skabe et bedre grundlag for at afgive optimerede tilbud. Den begrænsede dialog kan skyldes, at der både blandt ordregivere og virksomheder kan være usikkerhed omkring mulighederne for dialog, der fører til tilbageholdenhed.» Prækvalifikation kan i visse tilfælde medføre høje transaktionsomkostninger, hvis der stilles høje dokumentationskrav og krav om sikkerhedsstillelse, fordi virksomhederne allerede skal fremskaffe dokumentation og stille sikkerhed i forbindelse med prækvalifikationsrunden.» Unødigt høje dokumentationskrav kan gøre det omstændigt og omkostningsfuldt at deltage i udbud. Der er særligt tilfældet, hvis der stilles omfattende krav allerede i forbindelse med prækvalifikation.» Korte tidsfrister fra udbuddet offentliggøres, til tilbuddet skal indsendes, gør det unødigt ressourcekrævende for SMV er at deltage og kan afholde mindre virksomheder fra at afgive tilbud. Komplekst og ufleksibelt udbudsmateriale med unødigt høje krav» For stor vægt på pris blandt de offentlige myndigheder kan reducere virksomheders, herunder SMV ers, interesse i at deltage i udbuddene, fordi en stor vægt på pris begrænser virksomhedernes mulighed for at inddrage innovative og kvalitetsprægede løsninger i deres tilbud.» Unødigt deltaljerede kravspecifikationer kan reducere SMV er og andre virksomheders mulighed for at trække på deres kompetencer, når de afgiver tilbud.» Manglende muligheder for at afgive alternative tilbud og begrænset anvendelse af udbud med funktionskrav reducerer til tider SMV er og andre virksomheders mulighed for at trække på deres fulde kompetence og kan afholde dem fra at give tilbud.» Upræcise og komplekst formulerede udbudsmaterialer gør det unødigt ressourcekrævende for SMV er at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver.» Begrænset anvendelse af standarder i kravspecifikationerne forøger virksomhedernes transaktionsomkostninger.» Krav om unødigt store garantier og sikkerhedsstillelse kan udgøre en barriere for SMV ers deltagelse i udbud, da nystartede og mindre virksomheder kan have svært ved at stille meget store garantier. Behov for mere viden» Virksomhedernes begrænsede kendskab til udbudsreglerne kan medføre, at deres tilbud ikke kan komme i betragtning. Det kan i sidste ende medføre, at SMV erne undlader at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver.» Begrænset viden om de enkelte markeder blandt ordregivere kan medføre, at ordregiverne ikke er bevidst om, hvornår og hvordan det er hensigtsmæssigt at sætte særligt fokus på SMV er.

16 SIDE 16 KAPITEL 3 BARRIERER FOR SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD Anm: Denne skitsering af barrierer for SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver er baseret på drøftelser med referencegruppen, der har bidraget med input til rapporten. Der er tale om barrierer, der er påpeget af et eller flere medlemmer i referencegruppen. Hele referencegruppen er ikke nødvendigvis enige i de skitserede barrierer. 3.2 Ressourcekrævende udbudsprocesser Når en offentlig myndighed sender en opgave i udbud, er der knyttet en række krav til, hvordan udbudsprocessen skal gennemføres. Kravene varierer afhængigt af, om der er tale om et EU-udbud efter EU s udbudsdirektiv eller en annoncering efter den danske tilbudslov. Formålet med procedurereglerne er dog uanset lovgrundlaget at sikre en gennemsigtig og lige konkurrence om den opgave, udbuddet drejer sig om. Referencegruppens medlemmer peger imidlertid på, at der findes en række barrierer for de små og mellemstore virksomheders deltagelse i udbud, der er knyttet til de procedurer, som følger med udbud. Offentlige myndigheder skal naturligvis følge de gældende udbudsregler, når de skaber konkurrence om en opgave, men de barrierer, som deltagere i referencegruppen skitserer, drejer sig især om, at det offentlige ikke udnytter de muligheder, der findes inden for reglerne, som kan gøre det nemmere for SMV erne at deltage. Deltagere i referencegruppen peger på følgende fire konkrete barrierer, der er knyttet til udbudsprocessen: Begrænset dialog i forbindelse med udbud om dialog Dialog mellem markedet og den ordregivende offentlige myndighed kan være meget værdifuld for begge parter. Gennem dialog med markedet kan ordregiveren få mere viden om markedets karakteristika og produkterne på markedet, fx ny teknologi eller nye løsninger, og ordregiver kan få markedets hjælp til at beskrive opgaven mere korrekt. Det giver de private leverandører et bedre afsæt, når de skal afgive tilbud, uanset om der er tale en større eller en mindre virksomhed. Udbudsreglerne opstiller dog visse rammer for dialogen, der har til formål at sikre, at en enkelt potentiel leverandør ikke får en fordel, der kan virke konkurrenceforvridende. Inden for disse rammer er der imidlertid mulighed for dialog både før og under udbuddet samt efter kontrakttildelingen. Deltagere i referencegruppen peger på, at mulighederne for dialog ikke udnyttes i fornøden grad, og at der både hos den offentlige myndighed og hos de private leverandører er usikkerhed om, hvilke muligheder der er. Konkret vurderer deltagere i referencegruppen, at SMV erne efterlyser flere muligheder for at orientere ordregivere om deres produkter og ydelser og give tilbagemeldinger på udbudsmaterialet, men at de er usikre på, hvordan de skal komme i dialog. SMV ernes usikkerhed drejer sig om, hvordan de rent praktisk kan kontakte myndighederne, men især om hvordan de kan gennemføre dialogen uden at risikere deres fremtidige deltagelse i konkurrencen. Ressourcekrævende prækvalifikation Udbud kan gennemføres efter forskellige udbudsprocedurer. De mest udbredte procedurer er offentligt udbud og begrænset udbud. I et offentligt udbud har alle potentielle leverandører mulighed for at afgive tilbud. I et begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation, hvor en række potentielle leverandører udvælges. Herefter er det kun de prækvalificerede virksomheder, der kan afgive tilbud. Formålet med et begrænset udbud, hvor et afgrænset antal potentielle leverandører prækvalificeres, er at begrænse de transaktionsomkostninger, der er forbundet med udbudsprocessen. Dels for den ordregivende myndighed, der kan nøjes med at gå et begrænset antal tilbud igennem i forbindelse med tildelingen, men især for de private leverandører, der kun behøver at bruge ressourcer på at udarbejde et egentligt tilbud, hvis de er blevet prækvalificerede. Overordnet er anvendelse af begrænset udbud altså til fordel for virksomhederne, herunder

17 SIDE 17 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD SMV er, da udbudsformen kan medvirke til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved at afgive tilbud. Deltagere i referencegruppen peger på, at prækvalifikationsrunderne kan være meget ressourcekrævende. Det vurderes således, at prækvalifikationsrunderne i visse tilfælde trækker unødigt mange ressourcer fra især SMV er taget i betragtning, at der også skal gennemføres en egentlig tilbudsrunde herefter. Det er ikke mindst en udfordring for de virksomheder, der ikke bliver prækvalificeret, og som derfor ikke har mulighed for at vinde udbuddet efterfølgende. Konkret peger deltagerne i referencegruppen på, at de dokumentationskrav, der stilles i forbindelse med en prækvalifikation, er unødigt omfattende, og at de krav der stilles om at stille sikkerhed allerede i forbindelse med prækvalifikationen medfører en omstændig proces for virksomhederne, der giver høje transaktionsomkostninger. Høje transaktionsomkostninger i forbindelse med et udbud er en udfordring for alle virksomheder, men må betragtes som en særlig barriere for de små og mellemstore virksomheder, idet transaktionsomkostningerne for dem udgør en større andel af virksomhedens omsætning. Derfor kan begrænset udbud med en ressourcekrævende prækvalifikation udgøre en særlig barriere for SMV er. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det er afgørende for udbudsprocessen, at den ordregivende myndighed på baggrund af prækvalifikationsrunden kan udvælge de ansøgere, der er bedst egnede til at løse den givne opgave. Det kræver, at ordregiver stiller dokumentationskrav i et vist niveau. Høje dokumentationskrav I forbindelse med udbuddet stilles der ofte også krav om, at tilbudsgivere skal stille dokumentation for fx virksomhedens økonomisk formåen, erfaring fra andre projekter eller andre forhold af betydning for opgaven til rådighed for den ordregivende offentlige myndighed. Ifølge deltagere i referencegruppen betragter mange SMV er dokumentations- og bilagskravene som uforholdsmæssigt omfattende. Referencegruppedeltagere peger på, at virksomhederne oplever, at der stilles krav om overflødig dokumentation, ofte fordi at området for dokumentationskrav er præget af vanetænkning og misforståelser. Særligt opleves kravet om, at den vindende tilbudsgiver skal indsende en serviceattest, som unødigt byrdefuldt. Det skyldes, at serviceattesten maksimalt må være 6 måneder gammel, og at der er knyttet et gebyr til at få udarbejdet attesten. Mange virksomheder oplever, at de betaler for at få udstedt ens dokumentation år efter år. Dokumentationskravene betragtes især som unødigt ressourcekrævende, når de stilles tidligt i processen, fx i forbindelse med en prækvalifikationsrunde. Det skal dog også her bemærkes, at det ofte vil være nødvendigt for en ordregivende myndighed at stille visse krav til dokumentation af kvalifikationer i forbindelse med en prækvalifikationsrunde, da formålet med runden er at udvælge de mest kvalificerede deltagere. Korte tidsfrister fra udbuddet offentliggøres til tilbuddet skal indsendes EU s udbudsregler stiller krav til, hvor lange tidsfrister den offentlige myndighed som minimum skal give potentielle leverandører til at afgive deres tilbud. Der opstilles ikke nogen krav til, hvor lang en tidsfrist der kan gives, men en offentlig myndighed, der sender en opgave i udbud, vil ofte have interesse i at få udbuddet overstået forholdsvis hurtigt, så opgaveløsningen kan igangsættes. Deltagere i referencegruppen peger på, at de opstillede tidsfrister ofte er for korte. For virksomhederne medfører korte tidsfrister, at de skal allokere mange ressourcer til udarbejdelsen af tilbud i en kort periode, og at de ikke har tilstrækkelig tid til at indsende et gennemarbejdet tilbud. Korte tidsfrister kan også betyde, at SMV er ikke kan nå at finde eventuelle samarbejdspartnere i form af underleverandører eller konsortiepartnere. Korte tidsfrister kan altså betyde, at SMV er undlader at deltage i udbuddet, eller at det afgivne tilbud ikke har den kvalitet, som det ellers kunne have haft.

18 SIDE 18 KAPITEL 3 BARRIERER FOR SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD 3.3 Komplekst og ufleksibelt udbudsmateriale med unødigt høje krav Det udbudsmateriale, som den offentlige myndighed udsender i forbindelse med udbuddet, sætter rammen for opgaveløsningen, og dermed også for de tilbud, som de potentielle leverandører skal afgive. Udbudsmaterialet har således stor betydning for, om de private virksomheder, herunder SMV erne, kan afgive et optimeret tilbud. Deltagere i referencegruppen peger på, at det udbudsmateriale, der følger med, når det offentlige sender opgaver i udbud, ikke altid giver SMV er og andre virksomheder mulighed for at give de bedst mulige tilbud. Udbudsmaterialet kan fx være for indsnævrende og kravene for deltaljerede. Udbudsmaterialets primære formål bør altid være at sikre den offentlige myndighed et effektivt resultat. Fleksibilitet i udbudsmaterialet kan imidlertid være med til at fremme et godt indkøb og kan således være til fordel for både den offentlige myndighed og de private virksomheder, der ønsker at deltage i konkurrencen om opgaven. Ifølge deltagere i referencegruppen er det også en udfordring for SMV er, at udbudsmaterialets udformning ofte er med til at øge transaktionsomkostningerne for de private virksomheder, uden at dette nødvendigvis giver det offentlige en særlig gevinst. Det bør være et vigtigt sigte, når den offentlige myndighed udarbejder udbudsmateriale, at reducere transaktionsomkostninger for både offentlig myndighed og private tilbudsgivere i videst muligt omfang. Udbudsreglerne, der sætter rammen for det udbudsmateriale, den ordregivende myndighed skal udarbejde, indeholder en række regler, der har betydning for de offentlige ordregiveres muligheder, når de udarbejder et udbudsmateriale, bl.a. om hvilke krav, der må stilles, og hvordan. Reglernes formål er at sikre en lige og gennemsigtig konkurrence, men efterlevelsen af reglerne kan i et vist omfang være med til at gøre udbudsmaterialet mere komplekst og mindre fleksibelt. De skitserede barrierer bør ses i lyset af disse regler. Konkret peger deltagere i referencegruppen på følgende seks barrierer for SMV ernes deltagelse i udbud, der er knyttet til udbudsmaterialet. For stor vægt på pris blandt de offentlige myndigheder Når en offentlig myndighed sender en opgave i udbud, har myndigheden mulighed for at lægge vægt på forskellige kriterier i forbindelse med at opgaven tildeles en af tilbudsgiverne, fx prisen for opgaven og kvaliteten af opgaveløsningen. Deltagere i referencegruppen peger på, at det kan være uhensigtsmæssigt for SMV ers deltagelse i udbud, at prisen ofte tillægges meget stor betydning, når det offentlige sender opgaver i udbud, enten fordi det offentlige forholdsvis ensidigt går efter den laveste pris, eller fordi prisen tillægges meget høj vægt sammenlignet med de andre kriterier, der inddrages i vurderingen af tilbuddene, fx kvaliteten af opgaveløsningen. Virksomheder, herunder SMV er, der lægger stor vægt på innovation og kvalitet i de produkter og ydelser, de producerer, har en stærkere position, når der konkurreres på kvalitet, end når fokus lægges snævert på pris, og derfor kan et meget snævert fokus på pris, når det offentlige sender opgaver i udbud, afholde virksomheder fra at deltage i udbuddene. Deltagere i referencegruppen vurderer, at dette i særlig grad gør sig gældende for SMV er, da SMV er ifølge referencegruppedeltagere ofte lægger stor vægt på nytænkning og kvalitet. Denne barriere skal dog ses i det lys, at de offentlige myndigheder naturligvis bør tillægge det stor vægt, at få en god pris for den opgave, der skal løses. Et hovedformål med at skabe konkurrence om de offentlige opgaver er at sikre, at opgaverne løses så effektivt som muligt. Derfor er det helt centralt, at de offentlige myndigheder har fokus på pris, når de sender opgaver i udbud. Unødigt deltaljerede kravspecifikationer Kravspecifikationen er en vigtig del af udbudsmaterialet. I en kravspecifikation angiver den offentlige myndighed de tekniske specifikationer, som tilbuddene skal leve op til fx med hensyn til kvalitetsniveau, miljøegenskaber og funktionsdygtighed. Udbudsdirektivet og praksis

19 SIDE 19 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD på området lægger en fast ramme for, hvordan en kravspecifikation kan udarbejdes. Inden for denne ramme er det op til den ordregivende myndighed, hvordan de enkelte krav skal udformes, og hvor detaljerede de skal være. Deltagere i referencegruppen peger på, at SMV er oplever, at kravspecifikationerne ofte indeholder unødigt detaljerede krav. Det kan reducere muligheden for at trække på den viden og de kompetencer, som virksomheden besidder, fordi detaljerne i opgaveløsningen i udstrakt grad er lagt fast på forhånd. Det kan gøre det sværere for SMV er og andre virksomheder at bidrage med deres bedst mulige tilbud og derfor mindre attraktivt at deltage i udbud af offentlige opgaver. En meget detaljeret kravspecifikation kan således også betyde, at den ordregivende myndighed ikke nødvendigvis får de bedst mulige tilbud på opgaveløsningen. Dette hensyn skal dog ses i det lys, at kravspecifikationen er den ordregivende myndigheds primære mulighed for at skitsere, hvad der ønskes indkøbt. Den ordregivende myndighed er derfor naturligvis som regel interesseret i at udarbejde en så klar kravspecifikation som muligt. Manglende muligheder for at give innovative tilbud Helt overordnet peger deltagere i referencegruppen også på, at SMV erne betragter det som en barriere, at der som regel ikke er mulighed for at give et alternativt bud på, hvordan opgaven kan løses, der fx kan indebære en innovativ tilgang. Det er deltagere i referencegruppens oplevelse, at mange SMV er betragter det som deres særlige kompetence at kunne gå innovativt til opgaveløsningen, men hvis udbudsmaterialet ikke giver mulighed for det, har disse SMV er ikke mulighed for at trække på deres fulde kompetence, når de afgiver tilbud. Det kan afholde SMV er fra at deltage i konkurrencen om de offentlige opgaver. Den samme problemstilling kan i øvrigt også gøre sig gældende for større virksomheder, der ønsker at trække på deres særlige kompetencer til at afgive et innovativt tilbud. Deltagere i referencegruppen peger på, at det kan være en fordel for SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver, hvis den ordregivende myndighed åbner op for alternative tilbud. Det kræver ifølge udbudsdirektivet, at det angives i udbudsbekendtgørelsen, at alternative tilbud tillades. Herudover bør en offentlig ordregiver, der ønsker at åbne et udbud op for alternative tilbud, forholde sig til, hvordan tilbudsevalueringen i så fald skal gennemføres med det formål at sikre, at alle tilbudsgivere behandles ens. I den forbindelse skal ordregiver være opmærksom på de rammer, som udbudsreglerne og praksis på udbudsområdet lægger for, hvordan en tilbudsevaluering skal gennemføres. En anden løsning, som deltagere i referencegruppen har kendskab til, at SMV er efterspørger, er, at udbudsmaterialet formuleres, så det i højere grad beskriver den opgave, der skal løses, frem for hvordan opgave skal løses. Det giver virksomhederne mulighed for at formulere alternative løsningsforslag, der fx tager udgangspunkt i en innovativ tilgang til opgaven. Udbud med funktionskrav er en vej til at give tilbudsgivere større råderum til selv at fastsættes opgaveløsningen. I et udbud med funktionskrav stilles der krav til de funktioner, opgaveløsningen skal opfylde, snarere end de aktiviteter, der skal til for at opgaven betragtes som løst. Det er dog ikke nødvendigvis alle udbud, der egner sig til funktionskrav eller til at åbne op for alternative tilbud. Det er vigtigt, at ordregiver overvejer, hvilken type udbud der vil give det mest effektive resultat og nedbringe transaktionsomkostningerne mest muligt i det konkrete tilfælde. I visse tilfælde og på visse områder kan det således godt være en fordel for SMV ers og andre virksomheders deltagelse i udbuddet, at udbudsmaterialet indeholder detaljerede, specifikke krav. Upræcise og komplekst formulerede udbud Det har stor betydning for virksomhederne, at udbudsmaterialet er udarbejdet på en måde, der gør det klart og tydeligt for de private virksomheder, hvad der ønskes indkøbt. Det gør sig gældende, lige meget om kravspecifikationen er snæver og detaljeret eller mere åben og gør

20 SIDE 20 KAPITEL 3 BARRIERER FOR SMV ERS DELTAGELSE I UDBUD brug af funktionskrav. Deltagere i referencegruppen peger blandt andet på, at SMV er oplever, at mange udbud er formuleret i et unødigt komplekst og juridisk sprog, der gør det svært og omstændigt at afklare præcis, hvad der efterspørges. Hvis udbudsmaterialet giver anledning til usikkerhed, kan det drive transaktionsomkostningerne op, bl.a. fordi virksomhederne får behov for at stille opklarende spørgsmål eller løbende må orientere sig i andre virksomheders spørgsmål og svar til den tekniske afklaring. Eventuelle uklarheder betyder også, at virksomhederne kan blive usikre på, hvor detaljerede løsningsbeskrivelserne i tilbudsmaterialet forventes at være. Det kan enten føre til et ufuldstændigt tilbud, eller en proces hvor virksomheden anvender unødigt mange ressourcer. Kompleksiteten i udbudsmateriale og i udbud generelt kan også medføre, at SMV er og andre virksomheder indgiver tilbud, der indeholder mindre formelle fejl og mangler. I denne sammenhæng peger deltagere i referencegruppen på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis offentlige ordregivere i mere udstrakt grad anvender deres mulighed for at korrigere åbenlyse og formelle fejl og mangler. Begrænset anvendelse af standarder i kravspecifikationerne Standardisering og anvendelse af paradigmer kan være med til at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud, fordi udbuddene bliver mere ensartede og er genkendelige for markedet. Det har ikke mindst betydning for SMV erne. Deltagere i referencegruppen fremhæver, at mange SMV er oplever, at udbudsmaterialet og udbudsbetingelserne varierer i udformning fra gang til gang. Det medfører, at tilbudsprocessen bliver unødigt tidskrævende, og at virksomhederne bruger mange ressourcer på at sikre, at de har forholdt sig korrekt til alle regler, dokumentations- og bilagskrav. Øget anvendelse af standarder og standardbetingelser kan gøre det nemmere for SMV er og andre virksomheder at deltage i udbud. Lige så kan anvendelse af e-udbud sikre en højere grad af genkendelighed for markedet fra udbud til udbud. Samtidig kan et e-udbud reducere risikoen for fejl i tilbuddene, da e-udbudssystemet vil kunne guide virksomheden igennem udbuddet. Krav om store garantier Endnu et element af udbudsmaterialet, der kan afholde SMV er fra at deltage i udbud, er krav om garantier. Deltagere i referencegruppen peger på, at mange virksomheder oplever, at banker og kautionsselskaber som følge af den økonomiske krise er tilbageholdne med at stille sikkerhed til mindre og nyetablerede virksomheder. En manglende sikkerhedsstillelse betyder, at nogle virksomheder, som er fagligt kompetente til at løfte den udbudte opgave, udelukkes fra udbudsprocessen. I mange situationer kan det være nødvendigt at stille krav om en garanti for at sikre den offentlige myndighed sikkerhed, men det er en barriere for SMV ers deltagelse i udbud, hvis der stilles krav om garantier i udbud, hvor dette ikke er nødvendigt, eller hvis den garanti der kræves, er unødigt høj. Deltagere i referencegruppen peger i øvrigt på, at også andre kontraktvilkår kan virke unødigt begrænsende på SMV ers deltagelse, herunder lange betalingsfrister, der belaster de mindre virksomheders likviditet. 3.4 Behov for mere viden Inddragelse af SMV er i konkurrence om de offentlige opgaver kræver viden og gensidig forståelse hos både virksomhederne og de ordregivende offentlige myndigheder. Det udgør barrierer, når det offentlige ikke er bevidst om, hvornår og hvordan det vil være relevant at åbne konkurrencen for de mindre virksomheder. På virksomhedernes side kan det være en barriere, når SMV erne ikke kender spillereglerne for et udbud.

21 SIDE 21 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Virksomhedernes kendskab til udbudsreglerne er utilstrækkeligt Deltagere i referencegruppen peger på, at det især blandt offentlige ordregivende myndigheder opleves, at tilbudsgiveres forståelse for udbudsreglerne og for de krav, der stilles i en udbudsproces er utilstrækkelig. Det er de ordregivende myndigheders ansvar, at udbudsreglerne følges, men for at et tilbud kan komme i betragtning, er det nødvendigt, at tilbudsgiverne er opmærksomme på reglerne, så de lever op til de forskellige formkrav, der følger med et udbud. Deltagere i referencegruppen fremhæver, at ordregivende myndigheder blandt andet oplever, at mange SMV er ikke er klar over, at de ikke kan komme i betragtning til en opgave, hvis de har indgivet et alternativt tilbud, der ikke følger de givne krav, uden at det eksplicit har fremgået af udbudsmaterialet, at konkurrence var åben for sådanne forslag. Ligeledes peger gruppen på, at virksomhederne ikke altid ved, at ordregiver ikke må tage imod tilbud, der er indgivet efter tilbudsfristens udløb. Det er også deltagere i referencegruppens erfaring, at SMV er selv peger på, at de er usikre på rammerne for at føre dialog med den ordregivende myndighed i forbindelse med et udbud, og at dette kan holde dem helt fra at gå ind i en dialog. Det er centralt, at SMV er, der ønsker at deltage i konkurrence om de offentlige opgaver, har en grundlæggende viden om udbud, der gør dem i stand til at navigere på dette felt. Herudover er det vigtigt, at SMV er er opmærksomme på de muligheder de har for at indgå i konsortier og byde på en opgave sammen. I situationer, hvor den enkelte virksomhed ikke kan løse opgaven på egen hånd, kan det være relevant at gå sammen med en anden virksomhed og på den måde etablere den nødvendige volumen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen offentligjorde i 2012 en vejledning til konsortiedannelse, der er rettet mod små og mellemstore virksomheder. I 2013 følges vejledningen op med en publikation til offentlige ordregivere om, hvordan udbud kan indrettes på en måde, der gør det muligt for konsortier at deltage i konkurrencen. Endelig peger deltagere i referencegruppen på, at det for visse SMV er udgør en udfordring at anvende udbudsdatabasen udbud.dk på en måde, der sikrer fuldt overblik over relevante og aktuelle tilbud. Der kan således være et potentiale for at videreudvikle databasen, så den bliver endnu nemmere at tilgå for blandt andet mindre virksomheder. Begrænset viden om markeder blandt ordregivere På ordregiversiden er det vigtigt, at der er godt kendskab til marked, der handles på, hvis udbuddene skal gennemføres på en effektiv måde. Det indebærer også, at ordregiverne kan vurdere, om det er relevant at sætte særligt fokus på at inddrage mindre virksomheder i konkurrence om en konkret opgave. En grundig markedsafdækning forud for et udbud kan hjælpe til at afklare, om det efterspurgte produkt eller ydelse særligt findes i mindre virksomheder, og om det kan være hensigtsmæssigt at tilrettelægge udbudsmaterialet, så det også imødekommer SMV er. Samtidig vil en markedsanalyse ofte medføre et mere præcist og gennemarbejdet udbudsmateriale. Deltagere i referencegruppen peger imidlertid på, at der blandt mange ordregivere er usikkerhed om, hvordan en markedsundersøgelse gennemføres på en effektiv og formålstjenstlig måde. Herunder peges der på, at der er behov for et standardiseret sæt kriterier, som markedsundersøgelser kan hvile på. Bedre markedsundersøgelser og øget viden om de konkrete markeder blandt ordregivere vil kunne sikre fokus på inddragelse af SMV er, mindre transaktionsomkostningstunge udbudsprocesser og i visse tilfælde bedre offentlige indkøb.

22 SIDE 22 KAPITEL 4 ENGELSKE ERFARINGER Kapitel 4 Engelske erfaringer 4.1 Engelsk indsats for at fremme SMV ers deltagelse i udbud SMV ers deltagelse i udbud har igennem længere tid været et fokusområde i andre europæiske lande, blandt andet England, hvor regeringen i februar 2011 igangsatte en indsats for at forbedre SMV ers muligheder for at byde på statslige kontrakter. Den engelske indsats udspringer af en målsætning fra regeringen om, at 25 pct. af de statslige kontrakter skal vindes af SMV er ved regeringsperiodens udløb i I vandt SMV er 6,5 pct. af de statslige opgaver 16. SMV er 17 udgør 99 pct. af de engelske virksomheder. Indsatsen for SMV ers deltagelse i udbud har et overordnet fokus på at opnå mest mulig værdi for de offentlige midler i forbindelse med de offentlige indkøb. Indsatsen har herudover til formål at give mere plads til SMV er i den offentlige opgaveløsning for herigennem at styrke væksten. Blandt de barrierer for SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver, som den engelske indsats tog sigte på at bryde ned, var for det første en manglende gennemsigtighed i udbudsprocessen, der blandt andet gjorde det kompliceret og tidskrævende for virksomheder at deltage i udbud. Indsatsen var også rettet mod at reducere anvendelsen af omfattende og unødigt bebyrdende dokumentationskrav, ikke mindst i forbindelse med prækvalifikationsrunder. Endelig var indsatsen rettet mod at sikre en strategisk tilgang til udbud blandt de offentlige myndigheder, der blandt andet skulle sikre, at myndighederne i højere grad satte fokus på innovative og nytænkte løsninger i forbindelse med udbud, hvor dette potentielt kunne sikre et bedre og mere effektivt indkøb. Barriererne er uddybet i bilag 2. Der er mange fællestræk mellem de barrierer for SMV ers deltagelse i udbud, der er identificeret i Danmark og i England. Blandt andet peger deltagere i referencegruppen, der har bidraget til nærværende rapport med informationer om SMV ers deltagelse i udbud, på en del af de samme barrierer, som blev identificeret i forbindelse med den engelske SMV-indsats, herunder at udbudsprocesserne betragtes som omstændige og ressourcekrævende at deltage i, og at der stilles høje krav til dokumentation ofte tidligt i processen. Herudover er det et fællestræk, at det betragtes som en barriere, at de ordregivende myndigheder ikke i fornøden grad gennemfører udbud der giver rum for innovation og nytænkning. Umiddelbart giver opgørelserne af SMV ers andel af de offentlige opgaver i henholdsvis Danmark og England, at SMVdeltagelsen i offentlige udbud er væsentligt mindre i England end i Danmark. Den engelske opgørelse af at 6,5 pct. af de opgaverne vindes af SMV drejer sig dog udelukkende om statslige opgaver, hvorimod den danske opgørelse af, at 47 pct. af udbud vindes af SMV er, både inklu- 15 The Coalition: out programme for government, HM Government De 25 pct. dækker over kontrakternes værdi og omfatter både direkte og indirekte leverandører (dvs. også underleverandører). 16 Dette tal er ikke umiddelbart sammenligneligt med opgørelsen af SMV ers deltagelse i udbud i Danmark, da denne opgørelse både dækker over centrale og lokale myndigheders indkøb i modsætning til den engelske opgørelse. Den engelske brancheorganisation Federation of Small Businesses estimerer, at de lokale myndigheders indkøb hos SMV er i gennemsnit udgør 49 pct., jf. bilag Jf. EU s definition af SMV er. Bilag 2 behandler definitionen af SMV-begrebet.

23 SIDE 23 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD derer statslige, regionale og kommunale udbud, herunder udbud under EU s tærskelværdier. De to tal er således ikke direkte sammenlignelige, men de kan muligvis indikere, at SMV ers deltagelse i udbud udgør en større udfordring i England end i Danmark. Tiltag i andre europæiske lande, der har sat fokus på SMV ers deltagelse i udbud, er i vidt omfang rettet mod lignende barrierer, jf. bilag 2. De engelske myndigheder vurderer, at indsatsen har haft effekt. I forbindelse med en opgørelse af statslige myndigheders indkøb, der blev opgjort i februar 2013, kunne det konstateres, at andelen af statslige kontrakter, som vindes af SMV er, var steget fra 6,5 pct. i til 10 pct. i Cabinet Office vurderer, at indsatsen har medført flere tilbud, der er præget af innovative løsninger, lavere indkøbspriser og af et mere fleksibelt samarbejde. Federation of Small Businesses (FSB), der organiserer mindre virksomheder i England, vurderer, at indsatsen har skabt bedre rammevilkår for SMV ers deltagelse i udbud. De engelske rammevilkår for SMV ers deltagelse i udbud er i vidt omfang de samme som i Danmark: Udbuddene skal gennemføres efter EU s udbudsregler, barriererne for SMV ers deltagelse har mange fællestræk og det overordnede fokus er at opnå en effektiv anvendelse af de offentlige midler. Da den engelske indsats har været succesfuld, vurderes det, at det vil være hensigtsmæssigt at inddrage de engelske initiativer i overvejelserne om danske SMV ers deltagelse i offentlige udbud. De engelske rammevilkår for SMV ers deltagelse i udbud er uddybet i bilag 2. Den engelske indsats har alene været rettet mod statslige indkøb. Det vurderes dog umiddelbart, at en række af initiativerne også er anvendelige i forbindelse med danske kommuners og regioners indkøb. Den overordnede målsætning i indsatsen er, at den engelske regering anlægger en gennemsigtig, enkel og strategisk tilgang til udbud for i højere grad at imødekomme SMV er. Det skal blandt andet sikre, at SMV er deltager aktivt i og vinder offentlige udbud, og at SMV er oplever at deltage i en effektiv udbudsproces, hvor indsatsen står mål med resultatet, og hvor kravene til dokumentation er proportionelle med den udbudte opgaves karakter. Indsatsen har også skullet sikre, at virksomhederne har én samlet og gratis indgang til udbuddene, og at markedet har mulighed for at planlægge og tænke nyt forud for kommende udbud 19. Indsatsen skal således sikre gode rammer for SMV erne, men det er imidlertid ikke målsætningen, at alle udbud skal rettes mod SMV er. Det vurderes således i den rapport 20, der ligger til grund for indsatsen, at det ikke i alle tilfælde vil være fordelagtigt for den offentlige sektor at købe ind hos mindre virksomheder. I kapitalintensive brancher, hvor der produceres meget store mængder varer og tjenesteydelser, vil større virksomheder ofte kunne opnå stordriftsfordele, som medfører lavere priser. Den britiske indsats indebærer en lang række initiativer. En række af de mest centrale initiativer er opsummeret i boks 4.1, hvor det også vurderes, hvorvidt initiativerne vil være relevante at implementere i en dansk kontekst. Initiativerne er skitseret yderligere i bilag Kilde: 19 Government Procurement and SMEs, Unclassified. Ikke-offentliggjort statuspapir fra Cabinet Office, Glover-rapporten som den engelske regering offentliggjorde i 2008.

24 SIDE 24 KAPITEL 4 ENGELSKE ERFARINGER Boks 4.1 Engelske SMV-initiativer og vurdering heraf Udvikling af en webportal (ContractsFinder), der samler alle statslige offentlige kontrakter med en værdi på over med forskellige funktioner til tilbudsgiverne, herunder mulighed for at gemme oplysninger der er givet i forbindelse med udbuddet og genbruge dem ved andre udbud. På portalen har ordregivere mulighed for at markere særligt SMV-venlige udbud med et SMV-flag. Vurdering: Den danske udbudsportal udbud.dk samler alle statslige, regionale og kommunale kontrakter og varetager en lang række af de funktioner, som er udviklet i England i forbindelse med ContractsFinder. Det er dog potentiale for at udbygge udbud.dk med yderligere af disse funktioner, bl.a. SMV-venlige flag. Forenkling af udbudsprocessen med særligt fokus på prækvalifikation gennem af afskaffelse af omfattende spørgeskemaer (Pre-Qualification Questionnaires) for kontrakter med en værdi under Vurdering: I Danmark er der ikke udviklet et standardspørgeskema til prækvalifikation, der er at sammenligne med de engelske PQQ s. Der er dog også i nogle sammenhænge potentiale for at reducere de ressourcer, private virksomheder skal anvende i forbindelse med en prækvalifikationsproces i en dansk kontekst. Forenkling af udbudsprocessen gennem etablering af en webportal (Dynamic Marketplace), hvor ordregivere kan foretage mindre indkøb hurtigt og smidigt. På portalen kan de offentlige ordregivere annoncere kontrakter under , og virksomheder kan afgive tilbud elektronisk direkte til ordregiverne. Vurdering: Der vurderes også i Danmark at være et potentiale for i øget grad at anvende elektroniske udbud med henblik på at sikre smidige udbudsprocesser. Effektivisering og standardisering af indkøbsprocesser gennem indførsel af lean-principper i regeringens udbudsprocesser. De mere effektive processer skal sikre en hurtigere udbudsproces, der gør det nemmere for SMV er at deltage. Vurdering: Det bør være op til den enkelte offentlige myndighed i Danmark, hvordan man ønsker at tilrettelægge udbudsprocedurer. Det vurderes dog, at der kan være potentiale i at sætte fokus på, hvorledes ordregivende myndigheder kan opnå mere effektive udbudsprocesser. Mere grundig markedsafdækning forud for udbuddet (pre-engagement), der også har til formål at sikre, at SMV er orienteres om kommende udbud. Initiativet indebærer blandt andet, at ministerierne udsender forhåndsmeddelelser om kommende udbud gennem flere forskellige kanaler. Vurdering: Offentlige ordregivere har allerede i dag mulighed for at offentliggøre udbudsstrategier på udbud.dk. Det vurderes dog, at der er potentiale for at sætte yderligere fokus på markedsafdækning før et udbud og på dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver i en dansk kontekst. Øget dialog mellem ordregiver og tilbudsgiver gennem etablering af et uformelt elektronisk forum (SolutionsExchange), hvor ordregiverne kan orientere om en problemstilling og få bud på løsninger fra virksomhederne, ligesom tilbudsgivere kan orientere om nye innovative produkter og ydelser. Mulighederne for dialog øges også gennem indførsel af produktfremvisninger (SME Product Surgeries), hvor virksomheder har mulighed for at præsentere deres produkter for offentlige indkøbere. Vurdering: Det vurderes, at der er potentiale for at fremme dialog mellem ordregivere og tilbudsgivere i forbindelse med danske udbud. Det vurderes imidlertid, at løsninger som Solutions- Exchange og ProductSurgeries ofte kun vil gavne et begrænset udsnit af private virksomheder og derfor ikke vil have omfattende effekt. Mulighed for virksomheder for at give ordregivere feedback om konkrete afsluttede udbud gennem et kontaktpunkt, hvor blandt andet SMV er anonymt kan henvende sig om problematiske udbudsprocedurer. Henvendelser og svar offentliggøres. Vurdering: Det vurderes, at det også vil være relevant i en dansk kontekst at etablere en feedback-funktion, hvor virksomheder kan kontakte ordregiver med deres bemærkninger til et konkret udbud. Dette vil kunne øge dialogen mellem det offentlige og det private og de offentlige

25 SIDE 25 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Boks 4.2 (fortsat) Engelske SMV-initiativer og vurdering heraf ordregiveres fokus på SMV ers deltagelse i udbuddene. Øget opdeling af kontrakter i delkontrakter med henblik på at sikre, at de har en størrelse, der også giver mindre virksomheder mulighed for at give tilbud. Konkret skal det godkendes fra centralt hold, når en kontrakt, der overstiger 5 mio., skal i udbud. Vurdering: Det vurderes, at et sådant tiltag vil skabe større bureaukrati omkring de danske udbud af offentlige opgaver uden at give en tilsvarende gevinst, da undersøgelsen af danske SMV ers deltagelse i udbud af offentlige opgaver indikerer, at SMV er også i nogen grad deltager i de større udbud, om end der i højere grad deltager SMV er i de mindre udbud. Øget viden om SMV ers deltagelse i udbud gennem opbygning af data om andelen af SMV er, der vinder statslige udbud. Den nye viden skal give mulighed for at vurdere initiativernes effekt og vurdere, om der er behov for yderligere tiltag. Vurdering: Der er til denne rapport udarbejdet en undersøgelse af danske SMV ers deltagelse i udbud. Det vurderes, at den andel af danske udbud, der vindes af SMV er er så stor, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at anvende ressourcer på løbende at monitorere udviklingen. Forbedret adgang for SMV er til information om udbudsprocesser, herunder er links til relevante værktøjer og vejledninger samlet på en hjemmeside, og udvikling af online-kurset (Winning the Contract), som henvender sig til SMV er. Vurdering: Udbudsportalen har primo 2013 offentliggjort en online vejledningspakke i at deltage i udbud, der er rettet mod SMV er. Herudover har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2012 lanceret en vejledning i konsortiedannelse til mindre virksomheder, der indeholder vejledning og værktøjer til virksomheder, der ønsker at gå sammen om at afgive et tilbud på en offentlig opgave. Det vurderes, at der kan være et behov for at udarbejde vejledning til virksomheder angående dialog, men at der herudover ikke på nuværende tidspunkt er behov for yderligere tiltag. Etablering af et forum for udveksling af viden og forslag til yderligere initiativer i form af et SMV-panel, der indgår i dialog med ministeren for området. Panelet har også til formål at sikre fremdrift. SMV-panelet har bidraget til at udvikle en række af de øvrige initiativer. Vurdering: Det vurderes, at fokus på dialog mellem det offentlige og det private i en dansk kontekst i første omgang vil give større effekt, hvis den etableres mellem den enkelte ordregiver og tilbudsgiver. Fokus på SMV-indsatsen sikres gennem udnævnelse af dels en SMV-repræsentant i staten (SME Crown Representative) og SMV-repræsentanter i de enkelte ministerier (SME Champion). Repræsentanterne har ansvar for at drive dagsordenen fremad. Vurdering: Da den danske SMV-indsats i højere grad end den engelske vil være forankret hos både lokale og centrale myndigheder, vurderes det at være af begrænset effekt at udnævne statslige SMV-repræsentanter. Det vil være op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan indkøb skal organiseres, herunder om man ønsker at udnævne sådanne repræsentanter. Anm.: Informationer indsamlet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen gennem dialog med engelske myndigheder.

26 SIDE 26 BILAG 1 AFGRÆNSNING AF SMV-BEGREBET Bilag 1 Afgrænsning af SMV-begrebet EU definerer SMV er som virksomheder, der beskæftiger under 250 ansatte og har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR, alternativt en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR ,7 pct. af alle danske virksomheder falder under denne kategori 22. Med det formål at indsnævre fokus for denne rapport er der til brug for rapporten udviklet en mere afgrænset definition, der indebærer, at fokus lægges på virksomheder, hvor deltagelse i tilbudsgivning i forbindelse med et offentligt udbud trækker uforholdsmæssigt stærke veksler på virksomhedens kapacitet i forhold til virksomhedens kerneområde. Denne afgræsning operationaliseres som virksomheder med mindre end 50 ansatte og en årlig omsætning/balance, der ikke overstiger 10 mio. EUR. SMV er udgør ud fra denne definition 97,3 pct. af alle danske virksomheder, jf. bilag 3. I forbindelse med rapporten har Danmarks Statistik opgjort for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at denne gruppe virksomheder i 2010 stod for ca. en tredjedel af de private virksomheders omsætning i Danmark. Konkret er det opgjort, at SMV er i 2010 stod for 32,1 pct. af private virksomheders omsætning i Danmark. Se bilag 4 for yderligere specifikation af opgørelsen. Det skal bemærkes, at der vil være væsentlig forskel fra område til område for så vidt angår, hvilke virksomheder, der reelt kan betragtes som en SMV'er. Eksempelvis er virksomheder med mindre end 10 ansatte meget udbredt på områder som vidensservice og information, kommunikation og bygge- og anlæg. Inden for undervisning, industri samt på social- og sundhedsområdet ses virksomheder med flere end 20 ansatte væsentligt oftere. Det vurderes ikke at være muligt at udvikle en SMV-definition, der kan løfte hensynet til branchernes forskelligartethed. Den anvendte definition vurderes imidlertid at kunne dække over langt de fleste danske SMV er. 21 Den nye definition af små og mellemstore virksomheder. Brugervejledning og erklæring. Europa-Kommissionen Selve definitionen stammer fra SBA Fact Sheet 2010/2011, DG Enterprise and Industry, Europa-Kommissionen. Kommissionen ser kun på virksomheder inden for industri, byggeri, handel og services, og omfatter ikke virksomheder inden for landbrug, skovbrug, fiskeri samt uddannelse og sundhed.

27 SIDE 27 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Bilag 2 Rammevilkår for den engelske SMV-indsats Den britiske offentlige sektor køber ind for ca. 230 mia. årligt. De ordregivende myndigheder er underlagt EU's udbudsdirektiv og EUF-traktatens principper, når de gennemfører udbud. Der findes ingen særskilte regler for kontrakter, der falder under tærskelværdierne eller for bilag B-ydelser. Der er altså ikke en særskilt lovgivning for udbud under tærskelværdierne tilsvarende den danske tilbudslov. Den engelske indsats for at forbedre rammevilkårene for SMV er blev lanceret af premierminister David Cameron i februar Indsatsen har høj politisk prioritet og nyder bevågenhed på øverste politiske niveau. Udgangspunktet for indsatsen er Glover-rapporten, der blev fremsat i Formålet med at skabe bedre rammevilkår for SMV ers deltagelse i de engelske offentlige indkøb er at sikre en mere effektiv offentlig sektor. Nærmere bestemt vurderes det i Gloverrapporten, at øget inddragelse af SMV er i udvalgte brancher kan have følgende tre fordele for det offentlige:» Billigere indkøb: Det vurderes i rapporten, at SMV er ofte kan tilbyde varer og tjenesteydelser til en lavere pris, fordi SMV er generelt har lavere udgifter til administration og ledelse.» Bedre kvalitet i opgaveløsningen: Det vurderes i rapporten, at SMV er ofte har korte produktionsprocesser som gør, at de hurtigt kan tilpasse produktet eller ydelsen, hvis forholdene ændrer sig. Samtidig kan SMV er være bedre til at levere højt specialiserede produkter eller ydelser, fordi SMV er kan specialisere sig på et nichemarked, hvor efterspørgslen er lille.» Øget innovation og nytænkning: Det vurderes i rapporten, at SMV er ofte er hurtige til at udvikle eller anvende ny teknologi på nye eller underudviklede markeder, fordi det kan differentiere dem fra større, etablerede virksomheder. Den engelske indsats for SMV ers deltagelse i udbud er begrænset til at dreje sig om statslige indkøb. Indsatsen er forankret centralt i regeringens Cabinet Office i Efficiency and Reform Group. Lokale myndigheders indkøb gennemføres decentralt. Det lokale styre i England har to niveauer. I det øverste led er ni regioner. I det nederste led findes enten county councils, district councils eller unitary authorities, som alle har en bred opgaveportefølje og en meget høj grad af selvstyre. Det udbredte kommunale selvstyre er årsagen til, at de engelske initiativer alene fokuserer på det statslige niveau. Federation of Small Businesses (FSB), der organiserer britiske mindre virksomheder, lægger imidlertid stor vægt på, at der også bør arbejdes med at skabe gode rammevilkår for SMV ers deltagelse i indkøb på lokalt niveau. Selv om de lokale myndigheder allerede handler med 23 Accelerating the SME economic engine: through transparent, simple and strategic procurement. HM Treasury

28 SIDE 28 BILAG 2 RAMMEVILKÅR FOR DEN ENGELSKE SMV-INDSATS SMV er, vurderer FSB, at der er et væsentligt potentiale for øget handel mellem lokale myndigheder og SMV er. Ifølge organisationen udgør de lokale myndigheders indkøb hos SMV er i gennemsnit 49 pct. af de samlede indkøb 24. Local Government Association (LGA), som varetager de lokale myndigheders interesser, arbejder for at fremme strategisk anvendelse af de lokale myndigheders indkøb, herunder fokus på vilkår for SMV er. LGA har nedsat et rejsehold, der skal rådgive i udbud, og har udarbejdet en fælles strategi for lokale indkøb (Procurement Pledge), som bl.a. anbefaler, at der sættes fokus på SMV er i de lokale indkøbsplaner. I dag har de færreste county councils har en central indkøbsenhed, og der ikke er nogen fælles koordination på indkøbsområdet på tværs af de lokale, ordregivende myndigheder. Den engelske indsats er ifølge rapporten rettet mod at bryde følgende tre overordnede barrierer ned: Manglende gennemsigtighed i udbudsprocessen: Den manglende gennemsigtighed indebar blandt andet, at SMV er ikke kunne finde de offentliggjorte udbud, blandt andet fordi den centrale udbudsplatform i England var ikke obligatorisk at anvende for de offentlige ordregivere og krævede betaling fra de potentielle tilbudsgivere. De virksomheder, der deltog i de offentlige udbud, betragtede udbudsprocessen som kompliceret og tidskrævende at deltage i. Omfattende dokumentationskrav: De britiske virksomheder vurderede, at der blev stillet meget omfattende krav til den dokumentation, der skulle fremlægges, og meget omfattende krav til de virksomheder, der skulle løse opgaven, blandt andet i forbindelse med spørgeskemaer til prækvalifikation, der kan betragtes som en slags meget omfattende service-attest, hvori virksomhederne skal dokumentere, at de kan løfte opgaven. Dokumentationskravene blev betragtet som unødigt bebyrdende og meget tidskrævende. Manglende strategisk tilgang til udbud i de ordregivende myndigheder: Den manglende strategiske tilgang til udbud blandt de offentlige ordregivere udmøntede sig ifølge de engelske myndigheder i, at de ordregivende myndigheder ikke i tilstrækkelig grad imødekom innovative virksomheder og gav plads til deres kompetencer i forbindelse med udbuddene. Herunder var det en udfordring, at myndigheder kun i begrænset omfang anvendte udbud med funktionskrav. Samtidig identificeredes der en vis risikoavershed blandt ordregiverne i forhold til at indgå kontrakter med mindre virksomheder. Den britiske brancheorganisation Federation of Small Businesses (FSB) gennemførte i foråret 2012 en spørgeskemaundersøgelse blandt lokale myndigheder i hele Storbritannien og identificerede en række lignende barrierer for SMV ers muligheder for at deltage i offentlige udbud. FSB påpeger samtidig, at det er en væsentlig barriere, at engelske SMV er har utilstrækkelig kapacitet og evne til at byde på og levere offentlige ydelser og produkter, og at deres opmærksomhed over for det offentlige marked og potentielle opgaver er for lille. 25 Den engelske indsats indeholder en lang række initiativer, der er rettet mod at reducere disse barrierer. Initiativerne er blandt andet rettet mod udbudsprocessen, mod de krav, der stilles i udbudsmaterialet, og mod at opbygge et større fokus på og en større viden i den offentlige sektor om at samarbejde med SMV er. Blandt de mest centrale initiativer i indsatsen er følgende: Udvikling af udbudsportalen ContractsFinder. ContractsFinder svarer til en udvidet udgave af det danske udbud.dk. Platformen samler alle udbud af statslige kontrakter med en værdi over og gør dem gratis tilgængelige for alle potentielle tilbudsgivere. Ligesom på udbud.dk har tilbudsgivere mulighed for at tilmelde sig en service, hvor de løbende mod- 24 Local Procurement. Making the most of small businesses. Federation of Small Businesses, Local Procurement. Making the most of Small Businesses. Federation of Small Businesses, 2012.

29 SIDE 29 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD tager oplysninger om udbud, der matcher deres kriterier. Vinderen af udbuddet offentliggøres også på platformen. ContractsFinder giver mulighed for, at de data, som virksomhederne har indtastet i forbindelse med prækvalifikation, kan gemmes og genbruges i forbindelse med fremtidige udbud. Brancheorganisationen FSB vurderer, at denne funktion letter den administrative byrde for mindre virksomheder i forbindelse med prækvalifikation. Herudover indeholder ContractsFinder en funktion, hvor den ordregivende myndighed kan markere udbud, der er særligt SMV-venlige, med et SMV-flag. De engelske myndigheder vurderer, at flag-funktionen har fungeret godt, fordi den har øget de ordregivende myndigheders fokus på SMV er i forbindelse med udbud, og fordi tiltaget har gjort det nemmere for nye og mindre leverandører at danne sig et overblik over relevante udbud. Fremadrettet forventer den engelske regering at udbygge ContractsFinder med en dialogfunktion mellem indkøbere og SMV er, hvor offentlige myndigheder uformelt kan give til kende, hvad de forventer at købe ind, og hvor SMV er kan præsentere, hvad de kan tilbyde. Regeringen forventer også at implementere en funktion, hvor hovedleverandører kan søge efter underleverandører, idet SMV er ofte indgår i offentlig-privat samarbejde som underleverandør. Forenkling af udbudsprocessen gennem afskaffelse af PQQs. Afskaffelsen af omfattende spørgeskemaer i forbindelse med prækvalifikation de såkaldte Pre-Qualification Questionnaires (PQQs) for kontrakter med en værdi under PQQ-spørgeskemaerne vurderedes af både den engelske stat og brancheorganisationen FSB at indebære meget omfattende dokumentationskrav, der især belastede SMV er. Derfor er spørgeskemaerne blevet afskaffet i forbindelse med udbud af mindre opgaver. Tiltaget har fået meget positive tilbagemeldinger. Forenkling af udbudsprocessen gennem etablering af webportalen Dynamic Marketplace. Dynamic Marketplace er en webportal, hvor myndighederne kan annoncere kontrakter under Her kan SMV er afgive tilbud direkte til ordregiverne. Gennemsnitligt går der tre uger fra annoncering til indkøb. Dynamic Marketplace giver således ordregivende myndigheder adgang til at gennemføre mindre udbud online i en forenklet proces. Effektivisering og standardisering af udbudsprocesserne gennem indførsel af Lean-principper i regeringens udbudsprocesser. Lean-projektet blev introduceret som følge af, at udbudsprocessen blev opfattet som en langstrakt og overbureaukratisk øvelse. Formålet var at ensrette og forenkle udbudsprocessen. Den engelske regering vurderer, at indførslen af Lean har medført, at udbudsprocesserne i højere grad er blevet standardiserede, og at de fleste udbudsprocesser er blevet hurtigere. Mere grundig markedsafdækning forud for udbuddet gennem pre-engagement. Preengagement-indsatsen indebærer for det første en indsats for at fremme markedsafdækning forud for udbud hos de ordregivende myndigheder Markedsafdækningen skal hjælpe myndighederne til at vurdere, om det er hensigtsmæssigt at sætte særligt fokus på SMV er i forbindelse med et konkret udbud, og hvordan dette kan gøres. Herudover indebærer pre-engagement indsatsen, at de ordregivende myndigheder orienterer virksomheder, herunder SMV er i god tid forud for udbuddene. Det skal give dem mulighed for at gå i dialog med myndighederne og bl.a. fortælle om innovative løsninger. Formålet er således dels at sikre, at der indkommer de bedst mulige tilbud, når opgaven sendes i udbud, og dels at give virksomhederne mulighed for at forberede sig i fornøden grad. Pre-engagement indsatsen indebærer blandt andet, at de ordregivende myndigheder har uddannet markedsspecialister inden for relevante brancher, og at myndighederne gennem forhåndsmeddelelser og møder eller konferencer med markedet ( supplier boot camps ) søger at inddrage SMV erne i udbudsprocessen tidligt. Øget fokus på dialog mellem ordregivende myndigheder og virksomheder gennem etablering af SolutionsExchange. SolutionsExchange er et uformelt elektronisk dialogforum for ordregivende myndigheder og private virksomheder, herunder SMV er. SolutionsExchange indeholder et forum, hvor der sættes fokus på udfordringer. Det indebærer, at myndighederne på uformel vis kan melde en problemstilling ud og få bud på løsninger fra virksomhederne. Herudover

30 SIDE 30 BILAG 2 RAMMEVILKÅR FOR DEN ENGELSKE SMV-INDSATS indeholder Solutions Exchange et område, der sættes fokus på nye løsninger og produkter, hvor virksomheder kan orientere om nye, innovative produkter og ydelser. De input, som virksomhederne kommer med, bliver lagret i en database, som myndighederne kan bruge til at søge i, når de skal indkøbe en ydelse inden for den specifikke branche 26. Det vurderes at give de ordregivende myndigheder mulighed for at efterspørge på de nyeste løsninger på markedet, når de sender opgaver i udbud, og det giver SMV erne en bedre adgang til at orientere de ordregivende myndigheder om nye produkter på en uformel måde. Sitet er åbent, således at virksomhederne kan se hinandens bidrag. Cabinet Office vurderer, at SolutionsExchange i pilottestningsfasen har medført, at SMV erne tidligere kommer i gang med at byde på opgaven, og at forummet åbner for dialog og innovation. Adgangen til dialog øges ligeledes gennem etablering af SMV produktfremvisninger (SME Product Surgeries). Produktfremvisningerne giver virksomheder, herunder SMV er, mulighed for at præsentere deres produkter over for offentlige indkøbere, herunder mulighed for at kunne introducere nytænkte eller innovative løsninger. Produktfremvisningerne er enten baserede på kategorier inden for en særlig branche eller på et konkret udbud som et led i at engagere SMV erne i udbudsprocessen tidligere. Brancheorganisationen FSB vurderer, at sådanne produktfremvisninger har givet SMV er nemmere adgang til dialog med de offentlige ordregivere, men at effekten har været begrænset, da emnerne som regel er forholdsvis snævre, hvilket medfører at produktfremvisningerne alene er rettet mod en snævert afgrænset kreds. Det skal bemærkes, at det er centralt, at der er alene er tale om produktpræsentationer. Virksomhederne må ikke herigennem få mulighed for at påvirke indholdet af udbudsmaterialet, fx gennem egentlig rådgivning om udformningen heraf, da det vil kunne give dem en konkurrencefordel. Mulighed for SMV er for at give ordregivere uformel feedback om konkrete afsluttede udbud. I form af en såkaldt mystery shopper-ordning gives virksomheder, herunder SMV er, en uformel adgang til at påpege udfordringer og eventuelle uhensigtsmæssige udbudsprocedurer, der kan være opstået i forbindelse med konkrete udbud. De ordregivende myndigheder svarer på feedbacken, og både henvendelse og svar offentliggøres med det formål at sikre, at de ordregivende myndigheder kan trække på andres erfaringer, og at virksomheder får information om, hvorfor udbudsproceduren fungerer, som den gør. Den engelske regering vurderer, at ordningen trækker ressourcer svarende til en medarbejder på fuld tid og tre på deltid. Erfaringen fra ordningen er, at feedbacken ofte drejer sig om unødigt høje krav til virksomhedens omsætning, om manglende gennemsigtighed, for korte tidsfrister, problematiske betalingsstrømme og om unødig anvendelse af omfattende dokumentationskrav. Fremme af SMV-venlige udbud gennem opdeling af kontrakter. Engelske SMV er peger på, at kontraktstørrelser og kontraktlængder er en væsentlig barriere for deres deltagelse i udbud af offentlige opgaver. For at sikre, at der sættes fokus på kontraktstørrelsen og dennes betydning for SMV ers deltagelse i udbud, har Cabinet Office indført et princip om, at udbud af kontrakter, der overstiger 5 mio., skal godkendes fra centralt hold forud for annonceringen. På itområdet er den engelske regering herudover systematisk begyndt at opdele kontrakterne i mindre dele, som gør dem mere tilgængelige for SMV er. It-branchen er udvalgt som indsatsområde, fordi kontrakterne her var særligt store, og fordi markedet er præget af mange mindre virksomheder. Erfaringerne med at opdele kontrakterne er umiddelbart positive, men Cabinet Office peger på, at det kræver et indgående markedskendskab at kunne opdele kontrakterne på en hensigtsmæssig måde. Øget viden om SMV ers deltagelse i udbud gennem opbygning af data. Før SMV-indsatsen blev igangsat, var der ikke nogen viden om, hvordan og i hvilket omfang SMV er deltog i engelske udbud. Som et led i indsatsen er det besluttet at afdække dette. Afdækningen gennemføres ved, at hvert enkelt departement indberetter, om deres udbud vindes af SMV er. Både Cabinet 26

31 SIDE 31 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Office og Federation of Small Businesses vurderer, at opbygningen af data har været meget vigtig for at kunne vurdere initiativernes effekt og måle behov for fremskridt på området. Forbedret adgang for SMV er til information om udbudsprocesser. Som en del af indsatsen er der lagt vægt på, at det skal være nemt for SMV er at finde information om at deltage i udbudsprocesser. I den forbindelse er der etableret en hjemmeside, der samler links til relevante værktøjer og vejledninger. Der er også etableret et online-kursus (Winning the Contract), som henvender sig særligt til SMV er, men også kan bruges af virksomheder generelt. Etablering af et forum for udveksling af viden og forslag til yderligere initiativer i form af et SMV-panel. Som et led i den engelske indsats er der nedsat et SMV-panel består af 25 virksomheder, der løbende mødes med ministeren på området og drøfter indsatsens fremdrift og potentielle nye initiativer. Medlemmerne af SMV-panelet er udpeget af Cabinet Office med henblik på at repræsentere forskellige brancher og produkttyper. Cabinet Office vurderer, at panelet er en succes, og at det har medført, at initiativerne målretter sig SMV ernes behov i højere grad, end de ellers ville have gjort. Medlemmer af SMVpanelet tilkendegiver, at panelet er velfungerende og oplever, at der bliver fulgt op på de input, som de kommer med. Fokus på SMV-indsatsen gennem udnævnelsen af SMV-repræsentanter hos de ordregivende myndigheder. I forbindelse med SMV-indsatsen har den engelske regering udnævnt dels en centralt placeret SMV-repræsentant ( SME Crown Representative ), dels repræsentanter i de enkelte ministerier (SME Champions). Repræsentanterne har ansvar for at drive dagsordenen fremad, og udnævnelserne vurderes af Cabinet Office at have en vigtig signalværdi. Den centralt placerede SMV-repræsentant (Stephen Allot) har tidligere selv drevet virksomhed. Hans rolle er at fungere som spydspids på indsatsområdet, herunder at deltage i workshops og dialogmøder. Herudover giver han gode råd om arrangementer og tilbudsgivning på sin Twitter-profil. SMV-repræsentanterne i de enkelte ministerier skal sikre, at SMV-indsatsen bliver tæt forankret i alle dele af regeringen. SMV-repræsentanterne kan fx være med til at sikre, at de enkelte ministerier har udarbejdet indkøbsplaner, og at ministeriet giver SMV erne kilder til at komme med feedback på udbudsprocesser og lignende. SMV-repræsentanterne sikrer også vidensdeling på tværs af ministerier. Andre europæiske lande har gennemført initiativer til fremme af SMV ers deltagelse i udbud. Mange af disse initiativer er rettet mod at reducere de samme barrierer, som den engelske indsats. I Skotland har SMV-indsatsen blandt andet været rettet mod at sikre, at de offentlige ordregivere har fokus på at gennemføre indkøb på en hensigtsmæssig måde, og mod at sikre at de offentlige udbud er tilgængelige for SMV erne. I Finland har fokus været på de omfattende ressourcer, SMV er skal afsætte for at deltage i udbud og på SMV ernes viden om dels at deltage i udbud, og dels om hvilke udbud, de kan byde på. Mere end 50 pct. af SMV erne i Helsinki oplever, at de er utilstrækkeligt informerede om de finske myndigheders planlagte indkøb og efterspørger særligt mere viden om tidsplaner, planlægning og fremtidige indkøb. Den finske indsats er især rettet mod dialog og et højere vidensniveau. I Østrig har fokus været på at begrænse de krav, der stilles til tilbudsgivere i forbindelse med et udbud, herunder ikke at stille krav om formel dokumentation fra andre end den vindende tilbudsgiver i forbindelse med mindre kontrakter.

32 SIDE 32 BILAG 3 ANALYSE AF SMV ERS DELTAGELSE I OFFENTLIGE UDBUD Bilag 3 Analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud Se analyse af SMV ers deltagelse i offentlige udbud, der er udført af Epinion for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

33 SIDE 33 SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDERS DELTAGELSE I UDBUD Bilag 4 Opgørelse af SMV ers markedsandel Se bilag om opgørelsen af SMV ers markedsandel i Danmark fra Danmarks Statistik.

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune

Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune Sådan bliver du leverandør til Thisted Kommune 1. Forord Som en hjælp til det lokale erhvervsliv har Thisted Kommune udarbejdet denne guide, der skal være en hjælp til, hvordan man deltager i kommunens

Læs mere

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

DI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov 8. januar 2015 ANBR DI-2014-08011 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Brevet er sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk DI s høringssvar til udkast til forslag

Læs mere

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder

Det Gode Partnerskab. Guide til bedre udbud og samarbejder Det Gode Partnerskab Guide til bedre udbud og samarbejder 1. Det Gode Partnerskab (www.detgodepartnerskab.eu) Det Gode Partnerskab er etableret i regi af Dansk Industri med støtte fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud

Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Muligheder for at tage miljøhensyn og gøre brug af miljømærker i udbud Maria Haugaard, Advokat Gå-hjem-møde om udbudsloven og miljømærker 4. Maj 2016 Introduktion til udbudsloven og de nye muligheder for

Læs mere

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov

FRI s høringssvar til udkast til forslag til en ny dansk udbudslov Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jakobsens Vej 35 2500 Valby Att. Signe Schmidt Ref.: HG/hg E-mail: hg@frinet.dk 7. januar 2015 Sendt pr. e-mail til rzn@kfst.dk FRI s høringssvar til udkast til

Læs mere

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige

Del 2: Ordregivernes værktøjer i forbindelse med offentlige 18. april, 2011 DI s høringssvar til Grønbog om modernisering af EU's politik for offentlige Mod et mere effektivt europæisk marked for offentlige (KOM(2011) 15 endelig) Evaluering gennemføres frem mod

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del EU Note 36 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Grønbog

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret januar 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Analyse. Udbudskulturen i Danmark

Analyse. Udbudskulturen i Danmark Analyse Udbudskulturen i Danmark 2014 KAPITEL 1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Analysen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE

UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE UDBUD, INDKØB, VÆKST OG JOBSKABELSE Rapport udarbejdet i Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen (april 2014) under arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne i Københavns Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og anlægsarbejder,

Læs mere

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik

Revideret januar 2015. Udbuds- og Indkøbspolitik Revideret januar 2015 Udbuds- og Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at Tønder Kommune fremstår som én kunde over for leverandørerne,

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune

Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune Sagsnr. 88.00.00-G01-5-15 Cpr. Nr. Dato 27-4-2015 Navn Sagsbehandler Karina Christensen Notat om udbud af håndværkerydelser i Næstved Kommune 1 Introduktion Dette notat sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse

Læs mere

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:200363-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Hjælpemidler til ældre 2014/S 114-200363 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSRÅDET. Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44. Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet.

UDBUDSRÅDET. Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44. Analysen er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Analyse af barrierer for konkurrenceudsættelse i den offentlige sektor 22. januar 2010 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44 Analysen er udarbejdet af

Læs mere

god udbudskultur udbud med omtanke

god udbudskultur udbud med omtanke god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Sammenfatning af anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN: 978-87-7029-510-9 ISBN:

Læs mere

udbudsproces med færre transaktionsomkostninger

udbudsproces med færre transaktionsomkostninger Grænser En vejledning for dialog til en udbudsproces med færre transaktionsomkostninger December Juni 2010 2011 UDBUDSRÅDET Oplag 300 stk. Udbudsrådet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 4171 5000

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling

Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Oplæg til workshop om funktionsudbud og tildeling Victoria Concepts Husk figurer 14. april 2015 Victoria Concepts Tel +45 30 28 06 56 Skovbovænget 141 Email: fon@victoria.dk 2750 Ballerup Indhold 1 Indledning...

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen:

DI og FRI (herefter benævnt organisationerne ) har følgende bemærkninger til h ø- ringen: 21. januar 2013 MQF Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Att.: Pia Ziegler E-mail: pz@kfst.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 21. december 2012 sendt udkast til forslag om ændring af Lov om håndhævelse

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:133627-2014:text:da:html Danmark-Albertslund: Arkitektrådgivning 2014/S 077-133627 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier

Fra vejledningen Udbud-trin-for-trin. Udvælgelseskriterier Udvælgelseskriterier Den første sortering af tilbuddene sker på baggrund af en række udvælgelseskriterier. Her er der typisk tale om en række mindstekrav, der skal sikre, at leverandøren kan magte opgaven.

Læs mere

Bygge og anlæg - 231663-2014

Bygge og anlæg - 231663-2014 1 af 6 09-07-2014 08:52 Bygge og anlæg - 231663-2014 09/07/2014 S129 Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling I.II.III.IV.VI. Danmark-Helsingør: Energimålere Direktiv

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:268522-2012:text:da:html DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger 2012/S 161-268522 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

PJECE Udbudskultur 2015

PJECE Udbudskultur 2015 PJECE Udbudskultur 2015 Dato: 8. oktober 2015 Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-privat Samarbejde UDBUDSKULTUR Indhold 1 Udbudskultur En tværgående opsamling på analyser fra Rådet for Offentlig-Privat

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde REGERINGEN Januar 2011

strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde REGERINGEN Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde REGERINGEN Januar 2011 strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde REGERINGEN Januar 2011 4 Strategi til fremme af offentlig-privat samarbejde

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag

BEDØMMELSESMODELLER ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE. Uddannelsessystemet. Prøver i en række fag UDBYDE OG UDVÆLGE EVALUERER OG TILDELE ALLERFØRST ET EKSEMPEL VI ALLE KENDER Uddannelsessystemet Prøver i en række fag Vurderinger iht. (7-trins-) karakterskala Vurderinger iht. vejledning Matematisk (f.eks.

Læs mere

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier

Konsortier og udbud. Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier December 2016 Konsortier og udbud Kortlægning af ordregiveres valg af egnetheds- og udvælgelseskriterier Konkurrence-

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud

Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud København, 19.-20. juni 2013 Praktisk erfaring i forbindelse med dialog ved udbud 1 V/Erik Riis Krogh og Ditte Nicolajsen, Indkøbsafdelingen Region Syddanmark Agenda Gennemgang af Dialog udbudshjulet.

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168469-2016:text:da:html Danmark-Odense: Regnskabs- og revisionsvirksomhed 2016/S 094-168469 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at kommunen planlægger udbuddet

Læs mere

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke

Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Laura Svaneklink, chefkonsulent lans@di.dk JANUAR 2017 Bertil Egger Beck, konsulent beeb@di.dk Peter Beyer Østergaard, student pebo@di.dk Udbudslovens potentiale udnyttes ikke Kommuner og andre offentlige

Læs mere

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer

Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer Vejledning til kommunerne om udbud af AV-biblioteksmaterialer December 2005 Indhold Kapitel 1: Indledning... 3 Kapitel 2: Markedet for AV-biblioteksmaterialer... 3 2.1. Eneretsaftaler 2.2. Indhold af indkøbet

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0571 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16-11-2010 OK 4/0405-0300-0037 /JH Kommissionens grønbog om øget anvendelse af elektronisk baserede offentlige

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2. Beskrivelse af opgaven 2.1 Formål og baggrund Udbudsrådet har besluttet at igangsætte en analyse af bedste praksis på rammeaftaler.

2. Beskrivelse af opgaven 2.1 Formål og baggrund Udbudsrådet har besluttet at igangsætte en analyse af bedste praksis på rammeaftaler. Udbudsmateriale 15. november 2010 OK 4/0403-0300-0030 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af bedste praksis for rammeaftaler 1. Udbyder Udbudsrådets sekretariat Nyropsgade 30 1780 København V

Læs mere

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER

STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER STJERNEKLUBBEN UDBUDSRET - TILBUDSGIVER Hovmøller & Thorup advokatfirma Dagens program: 1. Kort om udbudsreglerne 2. Afgivelse af tilbud a. Egnethed og udvælgelse b. Tildelingskriterier c. Gennemgang udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af beskæftigelsesindsatsen

Udbud af beskæftigelsesindsatsen Udbud af beskæftigelsesindsatsen Jobcenter Odense Odense Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 1 Udbud af beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Odense 1. Konkrete erfaringer med udbud af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KERTEMINDE Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence

Udbud en trussel for de udsatte borgere og den frie konkurrence Åbent brev til Folketingets Socialudvalg Folketingets Kommunaludvalg Folketingets Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalg Social-, børne- og integrationsminister Annette Vilhelmsen Økonomi- og indenrigsminister

Læs mere

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015

Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 Den nye udbudslov hvad skal du vide som tilbudsgiver? v/anders Birkelund Nielsen Uddannelsesdagen 2015 2 Kort om udbudsreglerne Regulerer procedurerne for indgåelse af offentlige kontrakter Formålet med

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

Udbudsloven. - den foreløbige version.

Udbudsloven. - den foreløbige version. Udbudsloven - den foreløbige version. Udvalgets arbejde Opstart 10.sept. 2013 til 3. nov. 2014 Afholdt 20 møder Sidste(?) møde den 3. november 2014 1. december 2014 2 Udvalgets sammensætning KL Statens

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN

FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ØSTERGADE 38 1100 KØBENHAVN K TLF. 33 33 81 00 WWW.LINDCAD.DK FUNKTIONSUDBUD OG PRAKTISKE TIPS TIL LEVERANDØRER I FORBINDELSE MED TILBUDSGIVNINGEN ved advokat Lotte Hummelshøj IKA Leverandørjura den 15.

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016

ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK. Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 ESBJERG KOMMUNE INDKØBSPOLITIK Esbjerg Kommunes INDKØBSPOLITIK 2015-2016 INDKØBSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE Indholdsfortegnelse Grundlag for Indkøbspolitikken...3 Indkøbspolitikkens overordnede formål...4

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.:2009-0020600 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Kaj Kjærsgaard) 21. april 2010 K E N D E L S E Clavis Sprog og Kompetence (selv) mod Hvidovre Kommune (Kammeradvokaten ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler

Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler Welfare Tech, den 2. november 2015 Udbudsproces og kontraktforhold ved OPI-samarbejde - Udbudsregler v/ Juridisk rådgiver Tina Pihlkjær Gade Hvordan sælger man ifølge udbudsreglerne? Det er den offentlige

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund.

Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Forpagtningsaftale om drift af Bakkehuset, Hans Nielsensvej 1, 2620 Albertslund. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36989702.aspx Ekstern udbuds ID 403928-2012 Udbudstype Tildeling af

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder

Talepapir. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt. 18. september 2015. Det talte ord gælder Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt Talepapir 18. september 2015 Det talte ord gælder Indledende bemærkninger Jeg er blevet bedt om at redegøre for,

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold

Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Administrationsgrundlag - Sociale klausuler Indhold Indledning... 2 Jura... 2 Udbudsformer... 4 Tærskelværdier og egnethedsvurdering... 5 Egnethed... 6 Kædeansvar i kontrakter... 7 Idekatalog over sociale

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v.

Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Udarbejdelse af undervisningsmateriale om fertilitet til de gymnasiale ungdomsuddannelser samt markedsføring af indsatsen på gymnasier og HF m.v. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/48052656.aspx

Læs mere

Kommissionens standardskabeloner Vejledning

Kommissionens standardskabeloner Vejledning Kommissionens standardskabeloner Vejledning 2014 Kommissionens standardskabeloner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN

Læs mere

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning

Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Succesrige virksomhedsoverdragelser ved offentlige udbud Vejledning Side 2 af 10 Hvordan optimeres kommunale udbud i den grønne sektor, hvor medarbejdere virksomhedsoverdrages? Dette notat skitserer erfaringer

Læs mere

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet.

Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Indkøb af trykmaskiner til trykkeriet SUN-Tryk, Aarhus Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40089234.aspx Ekstern udbuds ID 236309-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er.

Indsatsen gennemføres under EU's regionalfondsprograms prioritetsakse 3 Energi- og ressourceeffektive SMV er. Side 1 af 9 Annoncering efter idebeskrivelse Titel Indkaldelse af idebeskrivelser vedrørende aktivitet; Forbedring af energi- og ressourceeffektivitet i regionens SMV er Indsatsen gennemføres under EU's

Læs mere

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter

Licitation. Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Licitation Afholdelse og godkendelse samt indgåelse af entreprisekontrakter Senest ajourført den 26. januar 2010 LICITATION AFHOLDELSE OG GODKENDELSE SAMT INDGÅELSE AF ENTREPRISEKONTRAKTER 1. KOMPETENCE-

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud)

Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet (udbud) Konkurrencestyrelsen Center for offentlig konkurrence Att. Kontorchef Pia Ziegler Nyropsgade 30 1780 København V 10. september 2009 Foreløbige bemærkninger til den kommende danske implementering af kontroldirektivet

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere