Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse"

Transkript

1 Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Introduktion til undervisere November 2005

2 Drejebog Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Introduktion til undervisere November 2005 Dokument nr. 1 Revision nr. 1 Udgivelsesdato Nov Udarbejdet Kontrolleret Godkendt HBO MVP DBC

3 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Resume 2 2 Forløb Planlægning og opstart Vækstgruppeforløb Virksomhedsrådgivning Beskrivelse af seminar Bilag Eksempel information om seminarforløb Eksempel Invitation til seminar 2 15

4 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 2 1 Resume Formålet med at gennemføre et undervisningsforløb, som det her skitserede, er at motivere mellemstore virksomheder til at systematisere deres arbejdsmiljøarbejde herunder udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse. Gennem forløbet coacher I som undervisere et antal virksomheder i at etablere et arbejdsmiljøledelsessystem og udarbejde en arbejdsmiljøredegørelse, således at virksomhederne systematisk kan forebygge og håndtere arbejdsmiljørisici. Ledelsessystemet hviler på tankerne i OHSAS 18001, og etablering samt drift af systemet baseres på medarbejderinddragelse og krav om løbende forbedringer. Virksomhederne skal følge et vækstgruppeforløb 1 samtidig med, at de hver især udarbejder et virksomhedstilpasset arbejdsmiljøledelsessystem. Når vækstgruppens sidste seminar er afsluttet og virksomhedsbesøgene gennemført, bør virksomhederne have: gennemført en arbejdsmiljøkortlægning, formuleret en arbejdsmiljøpolitik, opstillet arbejdsmiljømål og handlingsplan til løbende forbedringer udviklet relevante procedurer for at sikre en systematisk ledelse af arbejdsmiljøarbejdet udarbejdet en arbejdsmiljøredegørelse 1 Med vækstgruppe forstås en gruppe af virksomheder, der hver især arbejder for at opnå forbedring indenfor det samme felt. Virksomhederne danner et netværk, hvor de kan drøfte og støtte hinanden i at komme videre.

5 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 3 2 Forløb Undervisere 2.1 Planlægning og opstart Underviserne skal være velkvalificerede indenfor arbejdsmiljø og ledelsessystemer. Der bør være 2 undervisere ved hvert seminar. Deltagere I et vækstgruppe forløb af denne type bør der deltage mellem 6-10 virksomheder (mellemstore virksomheder) med 2 deltagere fra hver virksomhed. Rekruttering Udvælgelse Forpligtigelse Tid Det praktiske Erfaring viser at det er forholdsvis enkelt at rekruttere deltagere gennem eksisterende og velfungerende netværk hvor en gruppe af virksomheder har tradition for at deltage i kurser. Da afprøvede forløbet udsendte vi informationsbrev til medlemmer af netværket + annoncerede det på vores hjemmeside(se bilag). Efter godt en uge havde vi nok deltagere til at gennemføre 2 seminar forløb. Det er vigtigt at underviseren er opmærksom på de ret store forskelle der kan være i niveau af arbejdsmiljøarbejde fra virksomhed til virksomhed. Det kan være svært at "fangne" en gruppe af virksomheder som har alt for forskelligt niveau af arbejdsmiljøarbejde kombineret med forskelligt ambitionsniveau. Underviseren skal være opmærksom på at virksomheden er afklaret og indforstået med de krav der er til virksomhedens aktive deltagelse i forløbet. Fra I har fået tilsagn fra deltagervirksomhederne kan forløbet gennemføres i løbet af 7-10 kalendermåneder. Seminarerne gennemføres hvor der dels er et fælles rum der kan rumme alle deltagere (20-24 personer) og hvor der samtidig er mulighed for at arbejde i grupper (3-4 grupper). Det kan anbefales at gennemføre Seminar 3 på en virksomhed, idet dette muliggør praktisk afprøvning af værktøjer til identificering af risici. Påmindelse En uge før hvert seminar udsendes en "invitation" til næste seminar formålet er at påminde deltagerne om de forventninger der er til præsentation, gentage dato (evt.) sted og skitsere indholdet for det kommende seminar. I bilag er vedlagt eksempel på invitation til seminar.

6 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 4 Udstyr Der stiles krav om overheadprojekter eller PC med dataprojektor for at kunne præsentere opgaver + undervisningsmateriale. 2.2 Vækstgruppeforløb En vækstgruppe består af en gruppe virksomheder, der gennemfører individuel udarbejdelse af et arbejdsmiljøledelsessystem i et fælles forløb. Metoden skaber et netværk mellem de medvirkende virksomheder og tilbyder et forum, hvor forebyggelse af ulykker, arbejdsmiljø og opbygningen af et arbejdsmiljøledelsessystem kan diskuteres med andre, der er i gang med den samme proces. Ydermere har vækstgruppen den fordel, at den reducerer den enkelte virksomheds behov for ekstern konsulentstøtte. Forløbet i en vækstgruppe veksler mellem fællesmøder (seminarer) og projektarbejde i virksomhederne. Opbygningen og implementeringen af arbejdsmiljøledelsessystemet vil foregå i 6 trin, og hvert trin vil blive gennemgået på et tilhørende seminar. Der sker en opkvalificering af medarbejdere i virksomheden med hensyn til arbejdsmiljøledelse, samtidig med at projektet gennemføres. Seminarrækken er planlagt således, at deltagerne indledningsvis får et overblik over formålet med at implementere arbejdsmiljøledelse samt et overblik over de kommende aktiviteter i projektet som helhed, herefter fokuseres der på den kommende projektopgave efter devisen: Hvad jeg hører, glemmer jeg. Hvad jeg siger, husker jeg. Hvad jeg gør, lærer jeg. Vækstgruppen baserer sig i høj grad på deltagernes egen indsats. Derfor vil der fra starten blive fastlagt nogle "spilleregler" for deltagelsen. Hvert seminar består i hovedtræk af 2 dele: Del 1 Del 2 Først er der en indledende erfaringsudveksling, hvor det foregående projektarbejde fremlægges og diskuteres. Der fokuseres på fremgangsmåder succeser og fejltagelser og ikke kun på konkrete resultater. På denne måde kan deltagere fra forskellige virksomheder få udbytte af diskussionerne. De konkrete resultater vurderes af konsulenterne før, under og/eller efter seminaret. Indsatsen mht. personaleinformation og medarbejderinvolvering udgør et fast punkt på dagsordenen ved hver fremlæggelse. I anden del gennemgås metode (teori) og øvelser. Konsulenterne videregiver fremgangsmåder (værktøjer), og deltagerne trænes i at anvende dem. Via opgaver på seminarerne og hjemmeopgaver/projektarbejde trænes deltagerne i at anvende de fremgangsmåder, der netop er blevet gennemgået på seminaret.

7 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Virksomhedsrådgivning Undervejs i forløbet tilbydes virksomhederne et besøg af 1-2 timers varighed med henblik på at yde rådgivning specifik tilpasset hver enkelt virksomhed. Rådgivningen er relateret til forløbet og kunne for eksempel være konkret eksempel på hvorledes den pågældende virksomhed styrkede arbejde med risikovurderinger eller for eksempel input til hvorledes virksomheden konkret udarbejder en procedure for kommunikation af arbejdsmiljøforhold. Virksomhedsrådgivningen bevirker at virksomheden får mulighed for at få vendt forskellige forhold i relation til arbejdsmiljøarbejdet. Samtidig får underviseren får større indsigt i den enkelte virksomheds arbejdsmiljøarbejde, herunder bedre mulighed for at styrke deling af viden virksomhederne imellem. For at effektivisere virksomhedsrådgivningen anbefales det at underviserne på seminar 2 præsentere 4-5 datoer jævnt fordelt i det resterende forløbe hvor virksomhederne kan byde ind på at få besøg af en underviser. Herved har underviserne mulighed for at tilrette besøgene således at dette ikke bliver for ressourcekrævende. 2.4 Beskrivelse af seminar 1-6 I det følgende beskrives hver enkelt seminar: Formål Indhold Hjemmeopgave

8 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 6 Seminar 1 - Projektplan Seminar 1 Projektplan Formål Formålet med kursusdagen er at sætte deltagerne i stand til at forstå elementerne i arbejdsmiljøledelse og udarbejde en projektplan. Endvidere har seminaret til formål at give deltagerne nogle redskaber til at skabe opmærksomhed og motivation omkring projektet hjemme i virksomhederne. Derudover skal seminaret give konsulenterne og deltagerne et indtryk af, hvor virksomheden befinder sig med hensyn til virksomhedens arbejdsmiljøarbejde (eksisterende procedurer og praksiser). Indhold Deltagerne præsenterer sig selv og giver et kort rids af den virksomhed de kommer fra. Derpå gives en introduktion til seminarierækken og vækstgruppeprincippet samt præsenterer seminarernes arbejdsform (deltagerinddragende) og den forventede indsats på virksomhederne mellem seminarerne. Herpå gives et eksempel på udformning af en projektplan - hvem gør hvad til hvilket tidspunkt, hvor, hvordan etc. Som en del af projektplanlægningen gives eksempler på hvordan implementeringen kan håndteres. I den forbindelse præsenteres informationsfoldere/plakater om arbejdsmiljøledelse med fokus på ulykkesforebyggelse præsenteres. Derudover præsenteres en række overheads, som deltagerne kan anvende direkte eller som inspiration, når de hjemme skal skabe motivation og opmærksomhed om projektet. Der vises et eksempel på en arbejdsmiljøhåndbog og deltagerne får udleveret et ringbind, som undervejs skal gives indhold og ende med at blive den enkelte virksomheds arbejdsmiljøhåndbog. Herefter får virksomhederne til opgave at udarbejde en status "måling" for hvilke eksisterende procedurer og praksiser vedrørende arbejdsmiljø, som de har på de enkelte virksomheder. s arbejdsmiljø håndbog gennemgås, og deltagerne træner gennem opgaver i at "oversætte" kravene til konkret virkelighed i egen virksomhed. Sideløbende opbygges en struktur for virksomhedernes arbejdsmiljøhåndbog. Hjemmeopgave Deltagerne udarbejder en projektplan. Endvidere skal de give en detaljeret beskrivelse af projektet hjemme i virksomhederne med henblik på at skabe engagement og forpligtigelse til arbejdet med at indføre et arbejdsmiljøledelsessystem, der kan bidrage til at forbedre virksomhedens

9 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 7 sikkerhed og arbejdsmiljø. Endelig skal status "målingen" færdiggøres. Seminar 2 Kortlægning Seminar 2 - Kortlægning af sikkerhed og andre arbejdsmiljøforhold Formål Formålet med kursusdagen er at give deltagerne nogle værktøjer, som de kan anvende til at kortlægge eksisterende risici, som kan føre til arbejdsulykker og andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer. Der gives en forståelse af, hvordan og på hvilket niveau disse forhold kan kortlægges, samt hvordan man kan gennemføre en prioritering af den indsats, som skal føre til forbedrede arbejdsmiljøforhold. Indhold Erfaringer fra sidste seminars hjemmeopgave drøftes. Projektplanen diskuteres. Er der nogen problemer med at engagere personerne hjemme på virksomhederne? Hvor befinder de enkelte virksomheder sig i forhold til lovgivning og kravene i s arbejdmiljøhåndbog? Hvilke procedurer og praksiser er der? Der præsenteres forskellige metoder til kortlægning af arbejdsmiljøforhold. Forskellige metoder til risikoidentificering samt APV vil naturligt indgå heri. Deltagerne får mulighed for at afprøve metoderne gennem øvelser. Afslutningsvis diskuteres det, om og i hvilken udstrækning virksomhederne har et procesorienteret fokus på sikkerhed og arbejdsmiljø. Om virksomhederne f.eks. vurderer sikkerhed og arbejdsmiljø ved planlægning af arbejdsoperationer samt ved indkøb af tekniske hjælpemidler og materialer. Hjemmeopgave Hjemmeopgaven består i at deltagerne, under inddragelse af medarbejdere i virksomheden, gennemfører en arbejdsmiljøkortlægning i egen organisation. Det vil sige foretager en registrering af: eksisterende arbejdsmiljøprocedurer eksisterende risici andre væsentlige arbejdsmiljøproblemer Såfremt virksomhederne har gennemført en APV, opfordres de til at tage udgangspunkt i den og drøfte om forholdene har ændret sig siden sidste kortlægning. Såfremt APV'en ikke vurderes at være up-to-date eller ikke rummer en vurdering af ulykkesrisici, gennemføres/suppleres APVen. Deltagerne formulerer sideløbende en procedure for arbejdsmiljøkortlægning og dataindsamling.

10 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 8 Seminar 3 Kortlægning Seminar 3 - Kortlægning - Ulykkes forebyggelse Formål Formålet med dagens seminar er at stille deltagerne i stand til at forebygge arbejdsulykker. Fokus vil være på holdninger og adfærd (sikkerhedskultur), samt på læring igennem registrering og analyse af tilløb til ulykker. Praksis for og anvendelse af sikkerhedsrunderinger vil indgå som et element herunder. Indhold Hjemmeopgaven præsenteres. Der gives eksempler på kortlægning af ricisi. Erfaringer diskuteres. Holdninger og acceptniveau for risici hos virksomhedernes medarbejdere diskuteres. De ofte komplekse, bagvedliggende årsager til ulykker i samspillet mellem mennesker og teknik vil blive drøftet. Det diskuteres hvilket beredskab virksomhederne har til at undgå skader og tab, og hvilke procedurer og praksiser der anvendes, bl.a. med hensyn til instruktion og uddannelse. Herefter gives en introduktion til håndtering af umiddelbare årsager til tab og ulykker. Endvidere præsenteres metoder til analyse og læring af tilløb til ulykker samt metoder til holdnings- og adfærdsændringer. Der præsenteres metoder til opfølgning og kontrol af virksomhedens indsats. Sikkerhedsrunderinger indgår som en metode herunder. Metoden i Mønsterarbejdsplads vil blive introduceret til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på sikkerhedsrunderingerne. Særligt med hensyn til afrapporteringen fra sikkerhedsrunderinger vises der eksempler på simpel og let forståelig kommunikation, f.eks. fotos, farvemarkeringer etc. Hjemmeopgave Deltagerne beskriver et eller flere tilløb til ulykker fra egen virksomhed. Deltagerne beskriver hvordan de vil/har analyseret årsager forbundet med tilløbet, hvilken læring der kan drages af episoderne samt hvilke forebyggende foranstaltninger der kan træffes/er truffet. Derudover består hjemmeopgaven i at formulere procedurer for sikkerhedsrunderinger.

11 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 9 Seminar 4 Vurdering, prioritering og planlægning Seminar 4 - Vurdering, prioritering og planlægning Formål Deltagerne skal på dette seminar arbejde med at vurdere og prioritere de kortlagte arbejdsmiljøforhold og formulere hensigtserklæringer til en arbejdsmiljøpolitik og konkretisere disse til mål. Indhold Hjemmeopgaven gennemgås. Foretager virksomhederne en registrering af tilløb til ulykker, analyseres de bagvedliggende årsagerne, foregribes gentagelser og drages der lære af episoden? Indledningsvist præsenteres hvorledes de kortlagte arbejdsmiljøforhold kan vurderes og prioriteres ifølge s arbejdsmiljøledelseshåndbog. Der gives eksempler på forskellige prioriteringskriterier samt de forskellige aktørers roller. Herefter gennemgås forskellige metoder til frembringelse af en arbejdsmiljøpolitik. Virksomhedens kortlægning af status inddrages, når virksomheden skal formulere mål, således at målene er i overensstemmelse med status og ambitionsniveau. Virksomhederne skal i samråd med COWI og BST Job og Miljø formulere mål, således at de er SMARTe. Med SMARTe forstås mål og succeskriterier som er Specifikke, Målbare, Aktiverende, Realistiske og Tidsbestemte. Der planlægges øvelser i at formulere SMARTe mål og tilhørende handlingsplaner. Hjemmeopgave Hjemme i egen organisation skal deltagerne, i samråd med BST Job og Miljø samt øvrige ledere og medarbejdere på virksomheden, vurdere og prioritere de væsentligste arbejdsmiljøforhold, formulere en arbejdsmiljøpolitik, opstille mål samt udarbejde handlingsplaner for de valgte indsatsområder (prioriterede arbejdsmiljøforhold). Deltagerne skal endvidere beskrive den tilhørende procedure for styring af arbejdsmiljøforbedringer.

12 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 10 Seminar 5 - Redegørelse og gennemførelse Seminar 5 - Redegørelse og gennemførelse Formål Seminaret har til formål at klargøre virksomhederne til udarbejdelse af Green Networks arbejdsmiljøredegørelse. Endvidere har seminaret til formål at sikre, at virksomhederne undervejs har formuleret nødvendige og relevante procedurer på de områder, hvor det er påkrævet. Desuden drøftes de eventuelle problemer som deltagerne er stødt på i forbindelse med at implementere procedurer i virksomheden. Endvidere er formålet at kvalificere deltagerne til at gennemføre intern audit i organisationen samt drøfte gode måder at kommunikere på vedrørende afvigelser og definere niveauerne for en afvigelse. Indhold Hjemmeopgaven fra sidst diskuteres. Eksempler på politik, mål og handlingsplaner præsenteres. Hvilke mål har virksomhederne opstillet og i hvilken takt lægges der op til at skabe forbedringer? Fokus rettes derfor mod virksomhedsspecifikke forhold og de krav i Green Networks arbejdmiljøhåndbog, som vedrører de mere tværgående aktiviteter, såsom uddannelse, ekstern kommunikation, afvigelsesbehandling mv. Desuden belyses metoder til at skabe engagement omkring arbejdsmiljøarbejdet. Endvidere præsenteres deltagerne for indholdet og strukturen i en Green Network arbejdsmiljøredegørelse. Den vil korrespondere med kravene til en arbejdsmiljøredegørelse som er beskrevet i Bekendtgørelse dvs. arbejdsmiljøpolitik, arbejdsmiljøarbejde, væsentlige arbejdsmiljøforhold og eventuelle arbejdsmiljøproblemer, arbejdsmiljøulykker og forebyggelse samt beslutninger i relation til det rummelige arbejdsmarked og sundhedsfremme. Deltagerne arbejder med at formulere manglende procedurer på seminaret og kan dermed diskutere og inspirere hinanden.i forlængelse af dette præsenteres intern audit. Deltagerne lærer at planlægge en intern audit, udarbejde checklister og gennemføre audit samt at afrapportere derfra. Endelig vil mulighederne for at blive arbejdsmiljøcertificeret blive tematiseret. Hjemmeopgave Deltagerne udarbejder en arbejdsmiljøredegørelse efter retningslinierne i s arbejdsmiljøhåndbog. Endvidere skal der udarbejdes en plan for audit, og gennemføres en intern audit på virksomheden. Derudover består hjemmeopgaven i at formulere procedurer for intern audit samt andre proceduerer der evt. måtte mangle og implementerer dem.

13 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 11 Seminar 6 - Certificering og evaluering Seminar 6 - Certificering og evaluering Formål Der er 3 måneder imellem seminar 5 og seminar 6. Seminar 6 har til formål at samle op på eventuelle problemer deltagerne er stødt ind i med hensyn til implementeringen af ledelsessystemet. Endvidere har seminaret til formål at klargøre de virksomheder der ønsker det til en certificering efter OHSAS eller Bekendtgørelse 923. Endelig har seminaret til formål at drøfte om virksomhedernes mål til forløbet er blevet indfriet. Indhold Virksomhederne præsenterer deres mål og kommenterer på, om målene er nået. Endvidere diskuteres det, hvilke forhold der har vanskeliggjort eller fremmet, at målene er nået. Derudover fremlægger virksomhederne deres udarbejdede arbejdsmiljøredegørelser, som diskuteres og vurderes i plenum. Herefter fremlægges og diskuteres de specifikke krav til en certificering efter OHSAS og Bekendtgørelse 923. Hver af de virksomheder, der ønsker en certificering, fremlægger deres ledelsessystem og det diskuteres, hvad der specifikt skal gøres for at en certificering kan opnås. I den forbindelse præsenteres ligeledes processen omkring certificeringen. Virksomhederne der ønsker en certificering udarbejder en handlingsplan for det videre forløb hen imod certificeringen. Hjemmeopgave

14 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 12 3 Bilag

15 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Eksempel information om seminarforløb Nedenstående er annoncering af seminar forløb på s hjemmeside. Ønsker din virksomhed at blive arbejdsmiljøcertificeret? er i gang med at udvikle en manual for udarbejdelse af arbejdsmiljøredegørelser. Manualen udvikles bl.a. i et samarbejde med en række af s medlemsvirksomheder. Virksomhederne deltager gratis i en række seminarer med henblik på at få indført arbejdsmiljøledelse. Seminarerne afholdes af i samarbejde med COWI og BST Job- Miljø. Seminarerne er et led i projektet " Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse", som udfører for fem branchearbejdsmiljøråd (I-BAR, BAR Jord til Bord, Grafisk BAR, BAR Kontor og BAR Handel). Efter seminarerne vil de deltagende virksomheder være parate til at få deres arbejdsmiljøledelsessystem certificeret - dog afhængig af deres nuværende arbejdsmiljøniveau og de ressourcer og ambitioner I har. Helt konkret vil virksomhederne gennem aktiv deltagelse på og mellem de i alt 6 seminarer: Få kortlagt deres arbejdsmiljø, herunder eventuelle farekilder Få formuleret en arbejdsmiljøpolitik og opstillet mål og handlingsplaner for deres arbejdsmiljøindsats - helt og aldeles afspejlende deres ambitionsniveau Blive præsenteret for, og arbejde med metoder til at opnå sikkerhedsmæssige forbedringer Få værktøj til at nå målene og forankre deres indsats Få udarbejdet et arbejdsmiljøregnskab På seminarerne er der to undervisere, som gennemgår de emner, der er relevante, når man skal etablere et arbejdsmiljøledelsessystem. Gennem opgaver på seminarerne sikres det, at alle bliver i stand til trin for trin at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem. Virksomhederne fortsætter med at arbejde med disse opgaver hjemme i virksomhederne, så hver virksomhed får opbygget et system, der passer præcist til virksomheden. Seminarerne vil hver

16 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse 14 gang starte med at diskuterere hjemmeopgaven - om I er stødt på nogen problemer og hvordan I kan komme videre. På seminarerne vil virksomhederne naturligvis også diskutere deres nuværende arbejdsmiljø f.eks. hvilke forskellige krav myndighederne stiller til jer hvilke udfordringer I mødes med fra jeres kunder jeres erfaringer med at sikre et godt arbejdsmiljø hvordan eventuelle uhensigtsmæssigheder i arbejdsmiljøet kan afhjælpes. Der vil blive arbejde efter en helt ny arbejdsmiljømanual som lige har udviklet. Når seminarrækken er afsluttet, vil vi bruge de erfaringer, vi har fået af jer, til at lave en endelige tilretning af arbejdsmiljømanualen. Derefter vil den blive sendt ud til alle medlemmer og udgøre det sidste ben i s manualer (miljøredegørelsesmanualen, den sociale manual og arbejdsmiljømanualen) Det første seminar vil finde sted den 8. februar 2004 kl på Vejle Centerhotel. De efterfølgende seminarer holdes: 8. marts 2005 kl april 2005 kl maj 2005 kl juni 2005 kl september 2005 kl Du er velkommen til at kontakte Dorthe Bramsen Clausen på telefon , hvis du vil vide mere om projektet, og hvad det indebærer for jer at deltage.

17 Ulykkesforebyggelse på mellemstore virksomheder gennem arbejdsmiljøledelse Eksempel Invitation til seminar 2 Nedenstående er eksempel på brev udsendt til deltagere en uge inden næste seminar. Invitation til 2. seminar i s arbejdsmiljøprojekt den XXX kl Seminaret holdes på Hotel XX, Sted xxxxx, 7100 Vejle. Dagsordenen til seminaret er: 1. Velkommen 2. Fremlæggelse af hjemmeopgave: - Indledende status - Projektplan 3. Teori om Kortlægning 4. Hjemmeopgave 5. Afslutning Jeres hjemmeopgave til dette seminar er: Udfylde tjeklisten til indledende status HUSK at fremsende tjeklisten til Henrik senest d. 7 marts kl. 12:00. De der ikke har mulighed for dette medbringer den på seminaret på Overhead. Lave en projektplan - præsentation medbringes på overhead. Jeg glæder mig til at se jer Med venlig hilsen Dorthe Bramsen Clausen -sekretariate

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE

FUGA FOREBYGGELSE AF ULYKKER GENNEM ARBEJDSMILJØLEDELSE Underviservejledning Idegrundlag Ideen med projektet er, at mellemstore virksomheder med 50-250 ansatte bliver i stand til at indføre arbejdsmiljøledelse med afsæt i ulykkesforebyggelse med en relativt

Læs mere

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse?

Workshop 1. Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Workshop 1 9.30 15 Velkommen, præsentation af program og deltagere 30 Forventninger og indsats Hvad er Arbejdsmiljøledelse og hvorfor fokus på ulykkesforebyggelse? Runde om forventninger. Introduktion

Læs mere

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse

Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Workshop om Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse Pædagogisk vejledning til workshopledere Introduktion Arbejdsmiljøledelse og ulykkesforebyggelse er materiale til et workshopforløb, der er videreudviklet

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelsen

Arbejdsmiljøuddannelsen 2010 Arbejdsmiljøuddannelsen Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse Grundlæggende uddannelse for arbejdsmiljø-/sikkerhedsorganisationens medlemmer. Opbygget på baggrund af bekendtgørelsen om sikkerhedsgruppens

Læs mere

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion

Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Sådan gør I: Forberedelse og introduktion Inddrag samarbejdsudvalget (SU) tidligt i processen og drøft følgende: Hvem skal være med til processen med de trin? er det SU, et underudvalg eller andre? Aftal

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Torsdag den 8. september 2011 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./sektorchef Lars Vestergaard

Læs mere

Forebyg arbejdsulykker!

Forebyg arbejdsulykker! Forebyg arbejdsulykker! INDLEDNING Arbejdsulykker kan medføre alvorlige konsekvenser som sygefravær, tab af erhvervsevne, varige mén og tab af livskvalitet for dem, ulykken rammer. Heldigvis er antallet

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber

Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Friske Forsyninger - med sikkerhed Seminar om ledelsessystemer for vand- og spildevandsselskaber Onsdag den 23. maj 2012 Processen og vejen til certificeret ledelsessystem v./business developer Lars Vestergaard

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand

Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften. For: XX landmand Aftale om strategiforløb vedr.: Bæredygtig udvikling af bedriften For: XX landmand Resultat: Dit udbytte: Indhold: Resultatet er en situationsanalyse, og en vision og målsætning for udvikling af bedriften/virksomheden,

Læs mere

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976

Mål og resultatstyring i den offentlige sektor. Kursusnr. 45976 Mål og resultatstyring i den offentlige sektor Kursusnr. 45976 Mål: Deltageren kan medvirke til opstillingen af mål- og handleplaner for udførelsen af egne opgaver. kan arbejde med mål- og handleplaner

Læs mere

Hvordan måler vi vores indsats?

Hvordan måler vi vores indsats? Hvordan måler vi vores indsats? Oplæg til netværksmøde for økonomiske rådgivere V/ Charlotte Holm 29.oktober 2014 Oplæg om at dokumentere socialt arbejde De næste to timer handler om at dokumentere socialt

Læs mere

Case-virksomhedernes historier

Case-virksomhedernes historier Case-virksomhedernes historier DEFCO i Århus og Tulip Vejle Nord har fungeret som case-virksomheder i projektet, og deres erfaringer mv. er beskrevet under dette faneblad. Begge virksomheder har under

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG

VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG Rekruttering VÆRKTØJER TIL JOBOPSLAG JOBOPSLAG FRIVILLIGE Med et jobopslag gør I det tydeligt, at I søger bestyrelsesmedlemmer/frivillige. HVORFOR Formålet med denne øvelse er at udarbejde en slags jobopslag

Læs mere

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013

Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats. Herning 5. september 2013 Afrapportering Turismefokuseret erhvervsserviceindsats Herning 5. september 2013 1 Indledning Torsdag den 5. september mødtes 21 deltagere til workshop i Innovatorium, Herning for at diskutere og følge

Læs mere

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov

Opfølgende uanmeldt tilsyn på. Følstruphusene. - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Opfølgende uanmeldt tilsyn på Følstruphusene - en del af Bocenter for unge og voksne med særlige behov Foretaget af Borger- og Socialservice, Sekretariatet Dato for uanmeldt tilsyn: d. 4. juni 2013 1 Indhold:

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3. Roadmap... 13 Til Trin 2... 13

Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3. Roadmap... 13 Til Trin 2... 13 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Foderregistrering og Foderkontrol... 3 Roadmap... 3 Til Trin 2... 3 Til Trin 3... 3 Skitse for tidsplan til Trin 3... 4 Til Trin 4... 4 Skitse for tidsplan til Trin

Læs mere

Guide til Medarbejderudviklingssamtale

Guide til Medarbejderudviklingssamtale » Guide til Medarbejderudviklingssamtale (MUS) Indhold Forord... 2 MUS processen... 3 1. Virksomhedens planer og budgetter... 4 2. Forberedelse... 4 3. Samtalen... 5 3.1 Small talk og introduktion... 6

Læs mere

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi?

Hvis I vil vide mere. Kom godt i gang med standarder. Hvordan arbejder I med et fælles ledelsessystem og skaber synergi? Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for integreret ledelse på telefon 39 96 61 01 eller consulting@ds.dk. Helhedsorienteret

Læs mere

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson

Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Projekttitel Skole Projektleder og projektdeltagere Håndværk og design - nyt fag med ny didaktik Skolen ved Bülowsvej Projektledere: Skoleleder, Claus Grubak, og pædagogisk leder, Kamma Svensson Ekstern

Læs mere

Værdien af arbejdsmiljøcertificering

Værdien af arbejdsmiljøcertificering Værdien af arbejdsmiljøcertificering Workshop på AM2010 tirsdag d. 9/11 kl. 13.00 Sektorchef Lars Vestergaard Jensen Program Præsentation Kort om arbejdsmiljøledelse/arbejdsmiljøcertificering Erfaringer

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedstræning

Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedstræning Forebyggelse af arbejdsulykker Sikkerhedstræning 7 7.2 Systematisk sikkerhedstræning i virksomheden NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens

Læs mere

Ledelsens evaluering 2010

Ledelsens evaluering 2010 Ledelsens evaluering 2010 1. Indledning Ishøj Kommune har siden Kvalitetsstyringsloven med tilhørende bekendtgørelse (Lov nr. 506 af 7. juni 2006 og bek. nr. 661 af 14. juni 2006) ikrafttræden i 2006,

Læs mere

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer.

Audit rapport HJØRRING KOMMUNE MILJØ- & NATURKONTORET 1239836 INI 738381. Afdelingsadresser. Andre dokumenter. Auditorer. Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals Afdelingsadresser Besøg udført i h.t. (standard navn) Kvalitetsstyringsloven 506 af 07.06.2006 Behrndt, Klaus (Lead auditor) Auditorer Andre dokumenter Gyldighedsområde

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015

Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Ansøgning om midler til kompetenceudvikling for Hovedstaden og Bornholm, 2015 Formål med ansøgningen Beskriv det overordnede formål med ansøgningen til kompetenceudvikling Jobcenter Herlev samt a-kasserne

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Kendetegn ved den gode APV-proces

Kendetegn ved den gode APV-proces Fase 0 Planlægning Skabe overblik og planlægge hele forløbet inkl. opfølgning Vigtigt at synliggøre, informere og motivere om processen både fra leders og AMiR s side Inddrage erfaringer fra sidste APV

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Model til forandringer i almen praksis

Model til forandringer i almen praksis Model til forandringer i almen praksis Kom godt i gang Det afklarende møde Målsætnings- og planlægningsmøde Udviklingsarbejdet Tydelige tovholdere med klare beføjelser Brug af projektets værktøjer og konsulenter

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Medarbejderinvolvering

Forebyggelse af arbejdsulykker Medarbejderinvolvering Forebyggelse af arbejdsulykker Medarbejderinvolvering 6 6.4 Systematisk orden og ryddelighed, 5 S NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Sundt arbejdsliv sundt liv

Sundt arbejdsliv sundt liv Sundt arbejdsliv sundt liv Udgivet af Sundhedsprojektet@3f.dk Kontaktpersoner: Projektleder Peter Hamborg Faarbæk peter.faarbaek@3f.dk Tlf.nr. 889 20376 Sekretær Katrine Tryde Berger katrine.berger@3f.dk

Læs mere

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE

GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE GUIDE TIL NETVÆRKSLEDERE Til dig som er netværksleder - eller overvejer at blive det Dit navn: KOMMUNAL Kære netværksleder Denne guide er til dig, der er netværksleder i et af HK Kommunals faglige netværk

Læs mere

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning

Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning nå næste NIVEAU Udvikling Fyn Virksomhedsservice Mentorordning - introduktion og inspiration til Mentee Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning

Læs mere

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende.

Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. Sygefravær er individuelt, men løsningerne er et fælles anliggende. I denne powerpoint finder du som leder eller personaleansvarlig forskellige slides og øvelser, du kan bruge til at sætte spot på sygefraværet

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Velkommen til visuel demo på SOSWEB

Velkommen til visuel demo på SOSWEB Velkommen til visuel demo på SOSWEB SOSWEB er en web- baseret totalløsning til styring af alle de aktiviteter, som nutidens virksomheder skal håndtere indenfor miljø- og sikkerhed. Både når det gælder

Læs mere

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk

DISCUS A/S EVALUERING. Kursusdage i Det Midtjyske Netværk EVALUERING Kursusdage i Det Midtjyske Netværk December 2003 Indhold Deltagerne 3 1. kursusforløb 3 2. kursusforløb 4 Ressourceforbruget 5 Deltagernes evaluering 5 Tovholders erfaring 7 Rekruttering...

Læs mere

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen

Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole. Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Folketinget har en uddannelsesmålsætning Det har vi også på Randers Realskole Hvad vil vi undersøge? 10. klasse er begyndelsen Ikke slutningen Det er almindelig kendt, at regeringen har en målsætning om,

Læs mere

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan

Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Nedslag 2 Hvad skal vi lære, hvad skal vi lave? Værktøj: Den dynamiske årsplan Introduktion I nedslag 1 har I arbejdet med målpilen, som et værktøj til læringsmålstyret undervisning. Målpilen er bygget

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. - en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø - en vej til god ledelse 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. På vej til nye læringsformer... 4 2. Statistisk set... 5 3. Forudsætninger for et godt læringsmiljø... 6 3.1 Organisering...

Læs mere

W3 Reviderede AO-kurser Gennemgang af de nyreviderede sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser (48143, 48145, 48049, 48050)

W3 Reviderede AO-kurser Gennemgang af de nyreviderede sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser (48143, 48145, 48049, 48050) W3 Reviderede AO-kurser Gennemgang af de nyreviderede sikkerheds- og arbejdsmiljøkurser (48143, 48145, 48049, 48050) Casper Burlin Industriens Uddannelser 09-02-2016 1 AGENDA Præsentation af Casper Burlin,

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsulykker Læring af ulykker

Forebyggelse af arbejdsulykker Læring af ulykker Forebyggelse af arbejdsulykker Læring af ulykker 5 5.2 Tripod metode til læring af ulykker NUL ARBEJDSULYKKER NUL ARBEJDSULYKKER er et kampagnesamarbejde mellem Arbejdstilsynet og Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse!

Spil om LEDELSE. Rigtig god fornøjelse! Alle virksomheder har medarbejdere, som ledes af ledere. Derfor spørger både ledere og medarbejdere sig selv, hvad effektiv ledelse egentlig er og hvad det består af. Undersøgelser har samtidig vist, at

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE

IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE IMPLEMENTERING AF MILJØLEDELSE MODUL 1 MODUL 2 MODUL 3 MODUL 4 TRIN 1 Indledende kortlægning TRIN 2 Ledelsens involvering i projektet TRIN 3 Projektplan TRIN 4 Projektopstart og organisering TRIN 5 Detailkortlægning

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte.

Overordnet betragter vi undervisningsdifferentiering som et pædagogisk princip der skal understøtte den enkelte elevs faglige og personlige udbytte. Afrapportering af FoU-projektet "Implementering af et fælles didaktisk og pædagogisk grundlag" Titel: Udvikling og implementering af differentieret undervisning på Pædagogisk Assistent Uddannelsen Forsøgets

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen

Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Tips til færre ulykker på arbejdspladsen Indledning Ulykker kan have store konsekvenser. Det gælder ikke mindst for dem, der bliver ramt, men også for familien, virksomheden og hele samfundet. I værste

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose

Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid Skovsmose K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T HSU AMKU S A G S N O T A T 16. NOVEMBER 2011 Vedr.: Arbejdspladsvurdering (APV) 2012 Nedsættelse af APV-koordinationsudvalg Sagsbehandler: Karen Boesen og Ingrid

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING Her findes en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet, samt til de bilag, som ansøger som minimum skal indsende sammen med ansøgningen. Hvis ansøgningen om tilskud ikke

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 IADK SJ- 2 24. september 2013 Velkommen Gruppe SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 24. september 2013 16:23 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1.

Læsepolitikken omfatter alle elever også elever i specialklasserækkerne. Bilaget gøres tydeligere De nationale test skal indføres i skemaet, bilag 1. Notat Læsepolitik for Frederiksberg Kommune oversigt over ændringsforslag i høringssvar Skole/organisation Kommentar Forvaltningens bemærkninger Rettelse Søndermarkskolen Skolebestyrelsen finder positivt,

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Bilag 1 - Projektbeskrivelse

Bilag 1 - Projektbeskrivelse Bilag 1 - Projektbeskrivelse Undervisningsevaluering og virkningsevaluering af MED-grunduddannelsen Parternes Uddannelsesfællesskab (PUF), som består af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet,

Læs mere

Stilladssektionen. Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg

Stilladssektionen. Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg Stilladssektionen Sektionsmøde den 31. oktober 2012 Hotel Svendborg Program - formiddag Kl. 09.30 Kaffe / morgenbrød Kl. 10.00 Orientering fra formanden - Status på køre- og hviletidsprojekt - Status på

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16

LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 LEDER-TOVHOLDERTRÆF 22/1 16 Dagtilbud Holbæk VELKOMMEN OGSÅ TIL NYE TOVEHOLDERE AL 2016 NU SKAL VI SIKRE EN GOD FÆLLES OPSTART OG REALISTISK PLANLÆGNING AF AL I 2016 Fordi vi har lært hvad der er udfordrende:

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

DIALOGMØDEMETODER A-E

DIALOGMØDEMETODER A-E DIALOGMØDEMETODER A-E Forberedelse og afholdelse af dialogmøde Dialogmødets formål Efter læsningen af rapporterne drøftes, hvad I ønsker at opnå med dialogmødet. Først når formålet med dialogmødet er klart,

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013

INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 INDEHAVER- UDDANNELSE 2012-2013 1 Strategi, forretningsplan, salg- service og medarbejdere Modul 1 3. - 4. oktober 2012 Modul 2 12. - 13. november 2012 Modul 3 10. - 11. december 2012 Modul 4 8. - 9. januar

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter

Ansøgningsskema. Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter Servicestyrelsen, Skibhusvej 52 B, 5000 Odense C Ansøgningsskema Ansøgningsvejledning til pulje for udvikling og afprøvning af kurser med henblik på at forbedre plejen for demente patienter 1 Ansøger:

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Patientstøtte & Lokal Indsats Kræftens Bekæmpelse Kom godt i gang med brugerinddragelse på hospitaler Vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden

Læs mere

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering

2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering 2. Selvevaluering for projekter under Puljen til jobrettet opkvalificering Projekt:_Fra ufaglært til_faglært Glostrup Projektansvarlig: Heine Hansen Slutevalueringen består af følgende dele: Et skema som

Læs mere

IDRÆTSLEDER- AKADEMI

IDRÆTSLEDER- AKADEMI IDRÆTSLEDER- AKADEMI Tag det første nye skridt til at blive en endnu bedre leder. Et personligt lederudviklingsforløb for kommende, nye og nuværende ledere i idrætsforeninger i Herning Kommune. Organisation

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM)

Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Sekretariat for rammeaftaler, august 2014 Sammenfattende notat: Input fra den afholdte temadag om voksenudredningsmetoden (VUM) Resumé: På baggrund af temadagens drøftelser og kommunernes besvarelse af

Læs mere

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001

Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Sådan gør vi! Opbygning af arbejdsmiljøledelsessystem OHSAS 18001 Indhold Baggrund for at opbygge et arbejdsmiljøledelsessystem... 3 Andre incitamenter... 3 Processen fra baghjul til forhjul (start slut)...

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til trivselsundersøgelse. De fire faser Drejebog til gennemførelse af trivselsundersøgelse i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til trivselsundersøgelse. De fire faser Drejebog til gennemførelse af trivselsundersøgelse i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til trivselsundersøgelse. De fire faser Drejebog til gennemførelse af trivselsundersøgelse i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Du skal vejlede og påvirke holdninger Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014

Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 27. september 2011 Byggeriets Arbejdsmiljøbus Projektbeskrivelse 2012-2014 Byggeriets Arbejdsmiljøbus er en mobil konsulenttjeneste, som har til formål at formidle god arbejdsmiljøpraksis og viden om udvikling

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN

LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN LÆRINGSSCRUM - ET DYNAMISK EVALUERINGSVÆRKTØJ I UNDERVISNINGEN WORKSHOP PÅ FAGLIGE FORÅRSDAGE 12. MAJ 2015 0 PROGRAM: FØRSTE DEL Dagens program og præsentation 09.10-09.30 Introduktion til læringsscrum

Læs mere

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan

Den klimatilpassede kommuneplan. Et Plan09-projekt. December 07. Projektplan Den klimatilpassede kommuneplan Et Plan09-projekt December 07 Projektplan PROJEKTPLAN I projektplanen redegøres for selve projektets indhold og realisering i en række trin. I projektplanen er tilføjet

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere