Referat 7. februar 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat 7. februar 2013"

Transkript

1 I bestyrelsen: Fra administrationen Dagsorden: Referat 7. februar 2013 af selskabsbestyrelsesmøde tirsdag den 5. februar 2013 kl i bestyrelseslokalet i Lindeholmen 2, 2680 Solrød Strand Jørgen Clausen (JC), Haktan Bulut (HB))(AFBUD), Naima Simring, S.A.B. Jensen (SAB) og Rose Petersen (RP) Per Felby (PF) og Tommy Jørgensen (TJ) 2013 Emne Begrundelse/indstilling Beslutning 1 Velkomst ved formanden Orientering om mødets afvikling, herunder dagsordenens godkendelse. JC bød velkommen 2 Aktuel regnskabsstatus Håndværkerne er anmodet om at få fremsendt alle fakturaer til betaling for arbejder, udført i Der vil tidligst medio februar foreligge en balance, der kan danne grundlag for en regulær bedømmelse af resultatet for Med de foranstaltninger, der blev iværksat i relation til indeværende års budget i forbindelse med budgetlægningen for 2013 og efter budgetkorrektioner i forbindelse med revisionen, forventes der at være balance i regnskabet for Det er med revisor aftalt, at der afholdes revisionsmøde i Roskilde tirsdag den 19. marts 2013 kl Materialet til mødet vil blive udsendt torsdag den 14. marts Det endelige regnskab forelægges for afdelingsbestyrelsen og selskabsbestyrelsen til gennemgang og godkendelse på fællesmødet tirsdag den 23. april Regnskabet behandles endeligt på repræsentantskabets møde tirsdag den 28. maj 2013 og vil efterfølgende blive indberettet via styringsrapporten til relevante myndigheder. Det indstilles, at køreplanen for behandlingen af regnskabet for 2012 godkendes. PF udleverede og gennemgik den foreløbig balance for afdelingen og selskabet og pegede i den forbindelse på omlægningen af kontoplanerne for konto 115 og 116. PF orienterede samtidig om, at elpriserne stiger med 19,4 % (svarende til kr ,- årligt) og varmen med 16,7 % (svarende til kr ,- årligt) Stigningen får delvis virkning allerede i indeværende budgetår. På revisionsmøde deltager PF, TJ, JC, RP, SAB og evt. HB Køreplanen for behandlingen af regnskabet for 2012 godkendes

2 3 Skift af administration En nødvendig konsekvens af skiftet af administration er, at der administrativt ikke foretages handlinger, der vil kunne komme i modstrid med den nye administrations opbygning og metodevalg. Bortset fra de administrative funktioner vedrørende betaling af sædvanlige regninger, huslejeopkrævning, restanceopfølgning m.v., vil administrationen derfor ikke iværksætte særlige initiativer, med mindre bestyrelsen anmoder herom. Følgende områder vil blive berørt: Ad Badeværelsesrenoveringer/køkkenrenoveringer. 2. Samarbejde med håndværkere. 3. Tryghedsskabende foranstaltninger. 4. Styring af ind- og fraflytninger samt arbejdsopgaver. 5. Samarbejdet med Solrød Kommune. 6. Tilpasning af medarbejdere. 7. Kontraktforhold. 8. Verserende sager. 9. Diverse. På det seneste selskabsbestyrelsesmøde blev der givet en grundig redegørelse for baggrunden for de iværksatte renoveringer. De 3 første puljer á kr. 6 mill. er gennemført og lånene hjemtaget. Den sidste pulje er iværksat, jfr. bestyrelsesbeslutning herom, og ca. halvdelen af puljemidlerne er p.t. brugt. Der er yderligere 25 badeværelser under renovering, der forventes afsluttet i løbet af foråret 2013, hvilket bliver de sidste renoveringer, der kan blive dækket i henhold til de givne bevillinger. Med de renoveringer, som beboere selv har foranlediget, er det vurderingen, at ca. halvdelen af badeværelserne og 2/3 af køknerne er renoverede på nuværende tidspunkt. PF orienterede om alle de berørte områder og bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning og administrationen holder løbende bestyrelsen orienteret om eventuelle udfordringer i relation til afviklingen af den nuværende administration. PF oplyste, at lejemålet i Lindeholmen 4 med virkning fra er opsagt og at der i den forbindelse skal findes et rum for opbevarelse af arkivmateriale, der skal overdrages til den nye administrator. Bestyrelsen anviste det tidligere solcenter som opbevaringssted.

3 Ad 2. Skift af administration vil afhængig af de betingelser som bestyrelsen opstiller sandsynligvis få væsentlig betydning for de håndværkere, der p.t. er tilknyttet boligselskabet. I den anledning holdt administrationen den 21. januar 2013 møde med håndværkerne og orienterede dem om, at en ny administration vil forestå den kommende styring heraf. Når renoveringerne i henhold til Ad 1. er overstået, vil det alene blive de absolut nødvendige opgaver, som vil blive iværksat. Orienteringen blev taget til efterretning af håndværkerne, der samtidigt gav udtryk for, at man loyalt ville arbejde for boligselskabet på samme vis som hidtil. Ad 3. Det videre arbejde med etablering af tryghedsskabende foranstaltninger beror nu på det udvalg, der er nedsat af bestyrelserne. Ad 4. Administrationen har i nogle år arbejdet med at udvikle et elektronisk system til styring af ind- og fraflytningssyn samt de løbende vedligeholdelsesarbejder. Systemet er nu, efter en testperiode, klar til brug. Hvorvidt en ny administration vil kunne bruge dette elektroniske styringssystem er uklart, hvorfor den planlagte indtastning af data er aflyst. Styringen vil i 2013 derfor fortsætte på det hidtidige grundlag. Ad 5. Afgørende for en administrations virke er etableringen af samarbejdet med de relevante interesseparter. For Villabyernes vedkommende er det primært den kommunale forvaltning, der er relevant. Igennem årene er det lykkedes at få etableret et tæt og effektivt samarbejde således, at det både for så vidt angår anvisningen af lejligheder, tildelingen af flygtninge og behandlingen af de psykisk syge er lykkedes at opnå de optimale betingelser til fordel for beboersammensætningen. Forvaltningen orienteres om administrationsskiftet, med henblik på at få etableret den bedst mulige overgang til den nye administration.

4 Ad 6. I forbindelse med administrationsskiftet er Kbea nødsaget til at tilpasse antallet af medarbejdere til de ændrede vilkår. Henset til de gældende opsigelsesregler for de ansatte i administrationen er det nødvendigt allerede på et tidligt tidspunkt at foretage de nødvendige tilpasninger. Hvilket har haft til følge, at Tommy Jørgensen allerede blev opsagt ved udgangen af november måned. Tommy Jørgensens ansættelse ophører endeligt med udgangen af maj måned og hans funktioner vil i den resterende periode blive varetaget på vikarbasis. I hvilket omfang løsningen af opgaver for Villabyernes Boligselskab i øvrigt vil blive berørt er endnu usikkert. Ad 7. Den eneste aftale af længerevarende karakter, som Villabyernes Boligselskab er bundet af er aftalen med Anders Andersen A/S, der blev revideret med virkning fra den 1. april 2011, hvor Anders Andersen overtog ansvar for maskinparken, herunder reparation og vedligeholdelse. I forbindelse hermed købte Anders Andersen m.fl. maskiner og værktøj af Villabyernes Boligselskab efter sagkyndig vurdering, hvilket indebar mulighed for dels at indfri restgælden på leasingkontrakten, dels gav et økonomisk tilskud til driften i størrelsesordenen kr ,00. Da Anders Andersen som led i aftalen skulle investere i en nyere maskinpark fik aftalen en løbetid på 5 år til afskrivning af investeringerne. Villabyernes Boligselskab er dog ikke bundet mere end 1 år ad gangen, idet aftalen kan opsiges med 4 måneders varsel til en 1. april. Villabyernes Boligselskab kan derfor den 1. april 2014 blive frigjort for aftalen. Hvis aftalen opsiges til denne dato vil det betyde, at aftalen kun har været i kraft i 3 år, hvilket vil indebære betaling af en erstatning for de manglende afskrivninger i aftalens 4. og 5. år. Ad 8. De seneste år har været præget af en kraftig oprydning i de fordringer, som har henstået som aktiver i regnskabet og en samtidig opfølgning på de debitorer, hvor der var mulighed for at opnå en hel eller delvis dækning af tilgodehavenderne.

5 Dertil kommer en række sager om udsættelser af beboere, der enten har overtrådt husordensreglerne eller har undladt at betale husleje. Endelig er der sager, hvor beboere har rejst krav mod boligselskabet med krav om erstatning. De meget tunge sager er endelig afklaret og afregnet i Tilbage er et par sager der forventes afklaret ved domstolene i løbet af Ad 9. Der skal i den kommende periode findes et rum, der kan anvendes til opbevaring af arkivmateriale m.v. Det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning og at administrationen løbende orienterer bestyrelsen om eventuelle udfordringer i relation til afviklingen af den nuværende administration. 4 Trækgener Der har gennem årene været mange klager vedrørende trækgener i Villabyernes boligblokke. Indledningsvis har der primært været Egeholmens stueetage, som har været berørt. Efter renoveringen af de øvrige blokke i gammel afdeling 1 og 2 har der været et stigende antal klager om træk. Der er udarbejdet en tilstandsrapport og foretaget termofotograferinger af de berørte områder. På den baggrund er der gennemført forsøg på udbedring af generne, øjensynligt med et tilfredsstillende resultat. Med de indvundne erfaringer vil administrationen udarbejde en køreplan for udbedring i gammel afdeling 1 + 2, herunder finansiering af omkostningerne. For så vidt angår Egeholmen vil der blive tale om en mere selektiv udbedring af gener. Der gives på mødet en nærmere uddybning af problemstillingen. Det indstilles, at administrationen foranlediger en konkret handleplan udarbejdet til forelæggelse for selskabsbestyrelsen til godkendelse. 5 Dialogmøde Der gives på mødet en orientering om det fælles dialogmøde. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. PF orienterede om trækgener og tilstandsrapport. Prisen for renovering af en enkelt blok i gammel afdeling ligger på ca. kr ,- Bestyrelsen besluttet at administrationen foranlediger en konkret handleplan udarbejdet til forelæggelse for selskabsbestyrelsen til godkendelse således at der afsættes penge på budget 2014 Orienteringen taget til efterretning

6 6 Status i udvalg: a. Info strategi b. IT c. Gulspurven 7 Meddelelser Formanden Forretningsfører Driftsleder Øvrige a. Hjemmesiden opdateres b. Intet nyt c. Sammenlægning med Gulspurven kan ikke lade sig gøre. Formanden orienterede om: Stormøde d. 16/2 m. BL Rep. medlem Rune Løie fraflytter boligselskabet og Erik Zastrow inviteres til næste rep. møde Mail fra fraflytter vedr. manglende godtgørelse for køkken Mail fra beboer vedr. varmeproblemer i Egeholmen Vandskade i Lindeholmen Ejerpantebrev Invitation fra YouSee til event 9/3, bestyrelsen deltager Indkøbte IPad er afskrevet Forretningsfører spurgte til begrundelsen for opsigelsen af administrationen og fik svaret: Fornyelse

7 8 Kommende møder Selskabsbestyrelsesmøder i 2013: Repræsentantskabsmøder i 2013: Beboermøde i 2013: 9 Eventuelt NS ønskede møde tidligere Tommy Jørgensen

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

3. Spørgsmål og Palle var

3. Spørgsmål og Palle var Til bestyrelsen Referat af mødet den 14. september 2010 på kontoret Vesterbro 23. Fraværende Tina Holm og Mogens Blicher Hansenn 1. Fortsættelse af beboerrådgivningsordningenn (Carsten Borup Kristensen

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere