ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Overførsel af bevillinger fra 2012 til Økonomisk Politik Budget 2014, rammeudmelding Anlægsregnskab Vejanlæg/asfalt Anlægsregnskab Cykelsti Hagens Mølle Bæk Anlægsregnskab Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - Gl. Spøttrup Kommune Anlægsregnskab Køb samt om- og tilbygning H.C. Ørstedsvej 4 og 6 til Ti'eren Balling - Lokalplan nr Erhvervsområde ved Balling Skive Geotermi - Beretning generalforsamling Kommuneplanlægning - Selde - Lokale Udviklingsprojekter Kommunal anvisningsordning i forbindelse med projekt målrettet unge mødre Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (aflastningsboliger 2013) samt godkendelse af at øgede udgifter til velfærdstekonologi indregnes i byggeregnskabet Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom Bilstrupvej 8 i Skive i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter fra 5 til 2 matrikler Skive Kultur- og Festivalfond Aftale med SIK Elite om stadionleje mv Spejdersamrådet Frigivelse af anlægsbevillinger Ansøgning til RENT LIV-puljen - Tabletprojekt "Alle har talent" på Fursund Skole Ansøgning fra AAB om godkendelse til konvertering af realkreditlån med renteswap Resenvej 20/Kielgastvej 13, 7800 Skive - udbud af ejendommen til salg Poppelvej 69, Glyngøre - bud på grund Ansøgning fra AAB om tilladelse til køb af ny administrationsbygning og salg af eksisterende Tjørnevænget 33 - fastlæggelse af skel Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. OVERFØRSEL AF BEVILLINGER FRA 2012 TIL 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At der overføres i alt kr. til 2013, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb 2013 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således: kr. i skattefinansieret drift kr. i skattefinansieret anlæg kr. i brugerfinansieret anlæg kr. i låneoptagelse (indtægt) kr. i korte kreditter til ældreboliger (indtægt) kr. i beboerindskud vedr. ældreboliger (indtægt) kr. i indskud i Landsbyggefond (nettoindtægt). SAGSFREMSTILLING I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2012 til 2013 forelægges for byrådet i april forud for forelæggelsen af det endelige regnskab for 2012 i maj Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt. Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af serviceudgifterne i henhold til Skive Kommunes Principper for Økonomistyring. Der er således overførselsadgang på alle institutioner og afdelinger. Endvidere er der overførselsadgang på en række fællesudgifter og indtægter, bortset fra områder der er mindre styrbare. På overførselsudgifter forudsættes overførselsadgang på beskæftigelsesprojekter, mens udgifter til primært passiv forsørgelse er udenfor den økonomiske decentralisering. For anlægsudgifterne omfatter overførselsudgifterne rådighedsbeløb, der enten er reserveret til konkrete anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling eller i øvrigt er reserveret i henhold til politisk beslutning til særskilte formål til nye anlægsbevillinger. I bilagsmaterialet er overførslerne opgjort på udvalg og de enkelte serviceområder. Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab gøres der indledningsvist kort status over det det forventede regnskab for På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2013 kan der foretages følgende sammenfatning. Forventet regnskab Den foreløbige status for regnskab 2012 viser følgende hovedtal, jf. bilagsmaterialet. Et ordinært driftsresultat på 153, mio. kr. Likviditetsstyrkelse på 99,0 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet i 2012 er på 253 mio. kr.). Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet. SIDE 2

4 Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter og borgernær anlæg, hvor der følges op månedsvis i direktionen. Serviceudgifter. Skive Kommune overholder i regnskab 2012 rammen for serviceudgifter. Rammen er på mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Forbruget er på mio. kr., altså 26 mio. kr. under rammen. Institutionernes øgede opsparing, der er en konsekvens af en omkostningsbevidst adfærd, vil være båndlagte som følge af sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen. Til orientering forventer KL, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 5-6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. I henhold til gældende lovgivning kan kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr., såfremt kommunerne overskrider servicerammen. Borgernær anlæg. Skive Kommune har i 2012 overholdt minimusrammen for borgernær anlæg på 34,2 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 2009 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Skive Kommune har i 2012 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 36,2 mio. kr., mens 52,4 mio. kr. søges overført til Overførsler af bevillinger til Overførsel af driftsudgifter. De samlede driftsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 2.627,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.795,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 167,7 mio. kr. Af restbudgettet på 167,7 mio. kr. søges 141,1 mio. kr. overført til 2013, mens restbeløbet på 26,6 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang. Der er forlods indarbejdet overførsler på 15,4 mio. kr. i det vedtagne budget for 2013 til bl.a. hverdagsmestring og anlægsudgifter til ombygning af modtagerkøkkener på plejecentre og renovering af Center for Kompetenceudviking. De overførte 141,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift er fordelt med 112,9 mio. kr. på serviceudgifter og 28,3 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø: -1,2 mio. kr. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi: 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen: 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 4,7 mio. kr. Sundhedsudvalget: 13,4 mio. kr. Social- og Ældreudvalget: 29,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget: 28,3 mio. kr. Børne- og Familieudvalget: 17,2 mio. kr. Økonomiudvalget: 49,1 mio. kr. Overførsel af anlægsudgifter og lån. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 151,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 268,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 117,4 mio. kr., hvoraf der søges overført 116,7 mio. kr. til Der er endvidere søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 22,0 mio. kr. til lang gæld og 38,1 mio. kr. til korte kreditter. Lånene vedrører finansieringen af konkrete an- SIDE 3

5 lægsprojekter, hvortil der er automatisk låneadgang eller hvortil der er givet lånetilsagn fra Indenrigsministeriet. Særlige forhold. Økonomisk Sekretariat skal henlede opmærksomheden på følgende forhold: På driftsudgifter til bygninger overføres der et underskud på 5,1 mio. kr., der forventes afdraget de nærmeste år, hvilket afklares i fagudvalget. På anlægsudgifter vedr. by- og landsbyudvikling er der et restbudget med et underskud på 8,3 mio. kr., men der søges kun overført et underskud på 7,5 mio. kr. De resterende 0,8 mio. kr. forudsættes finansieret af kassen og vedrører underskud på konkrete anlægsregnskaber, der forelægges byrådet via fagudvalget. JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesloven vedr. byrådets bevillingskompetence. ØKONOMI BILAG Overførsler fra 2012 til 2013 og forventet regnskab ultimo 2012, oversigter SIDE 4

6 2. ØKONOMISK POLITIK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen af året Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, der er tænkt som et styringsredskab for budgetlægningen for Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr. 2. Skatterne 3. Driftsudgifter og økonomisk styring: Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. 4. Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. til borgernære anlæg dermed samlet svarende til cirka 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret anlæg: Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det fortsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i Dette indeholder en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 6. Den langfristede gæld 7. Finansiel styring, herunder formue- og gældspleje Endvidere er der i bilagsdelen et materiale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 5

7 Økonomisk politik.pdf SIDE 6

8 3. BUDGET 2014, RAMMEUDMELDING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på kr., jf. bilag. At budgetstatus 2014 med tekniske ændringer mv. forelægges økonomiudvalget i møderne i maj, juni og august SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2013 i økonomiudvalgets møde d. 23. april Skattefinansieret drift. Budgetrammen for skattefinansieret drift svarer p.t. til det vedtagne budget 2013 med KL s pris- og lønfremskrivning med 1,2% på løn og 1,7% på priser. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter Ændringer afledt af politiske beslutninger tillægsbevillinger vedtaget af byrådet. Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne. Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet. Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget. Ændringer i tjenestemandspensioner. Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 22. januar 2013 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2014 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med flerårigt perspektiv i budget I henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL af regeringens vækstpakke reduceres servicerammen med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for For Skive Kommunes vedkommende svarer det til en reduktion på 17 mio. kr. fra 2013 til Skive Kommune har på nuværende tidspunkt ingen problemer med at overholde servicerammen, idet der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 forlods er forudsat en reduktion af serviceudgifterne fra 2013 til 2014 på 22 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. vedr. ½% bedre ressourceudnyttelse og 2 mio. kr. vedr. digitalisering. Herefter er der ingen yderligere mellemværender til udmøntning i Skattefinansieret anlæg. I den fælles forståelse af regeringens vækstpakke er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen for SIDE 7

9 Af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter for Skive Kommune forudsættes en minimumsramme på 34 mio. kr. til borgernær anlæg. Det forudsatte anlægsniveau til borgernær anlæg er på 17 mio. kr., 12 mio. kr. og 10,5 mio. kr. i og ligger således væsentligt under minimumsrammen. Det er således vigtigt at prioritere borgernær anlæg svarende til mindst minimumsrammen i forbindelse med budgetvedtagelsen for Indtægter. KL har foretaget en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud i Der må som altid på denne tid af året tages et stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først vil være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni Det ordinære driftsresultat. Det ordinære driftsresultat ændres fra 57,4 mio. kr. i budgetoverslag 2014 til 85,9 mio. kr. i budgetoplægget Forbedringen af det ordinære driftsresultat kan primært henføres til at der i 2014 er indarbejdet en ekstraordinær finansiering med 3 mia. kr. som følge af regeringens og KL s fælles forståelse af regeringens Vækstplan. Skive Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 25 mio. kr. I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt. Endvidere er der forudsat et betydeligt likviditetstræk i Det videre forløb af budgetlægningen fremgår af oversigten: Måned Marts April April Aktivitet Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet er udmeldt Fastlæggelse af budgetramme Drøftelse af økonomisk politik Maj Status for budget 2014 Juni Status for budget 2014 Udvalgene afleverer administrativt budgetoplæg med tekniske ændringer ultimo måneden August Status budget 2014 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2014 SIDE 8

10 4. ANLÆGSREGNSKAB VEJANLÆG/ASFALT 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Til vejvedligeholdelse /belægningsarbejder 2012 har Skive Byråd i møde den 27. marts 2012 meddelt en samlet anlægsbevilling på Udgifter kr For bevillingen har følgende vejstrækninger fået udført forbedringer: Del af Hobrovej fra Fiskbækvej/Hejlskovvej til Virksund, del af Ågade, Skive i forbindelse med etableringen af adgangen til ny parkeringskælder, Furvej fra Frugtparken/Solsikkevej til Hagens Mølle, Hindborgvej i Hindborg som færdiggørelse efter kloakrenovering og en del af Aakjærsvej (mellem grønning og Breum). JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug Der er en overskridelse på kr. SIDE 9

11 5. ANLÆGSREGNSKAB CYKELSTI HAGENS MØLLE BÆK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har godkendt en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Furvej til Hagens Mølle Bæk. Byrådet godkendte i 2009 anlægsbevilling til cykelstier langs Furvej, idet det ikke var muligt at nå til enighed om arealerhvervelserne med berørte lodsejere. Derfor blev projektet forsinket som følge af ekspropriation, taksation og overtaksation. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i august Anlægsbevillingen til cykelstien langs Furvej blev oprindelig givet på 4 mio. kr., men i forbindelse med anlægsarbejdet viste faktiske forhold sig væsentlig anderledes end antaget i forbindelse med projektering og mængdefastsættelser, så derfor blev der søgt en tillægsbevilling på 1,317 mio. kr. Der har desuden været småjusteringer af bevillinger i løbet af projektet, men den endelige anlægsbevilling blev på 5,2 mio. kr. Anlægsarbejdet pågik i perioden august 2011 til juni 2012, idet arbejdet var indstillet hen over vintermånederne primo Resultatet af projektet er blevet nye trafiksikre cykelstier i begge vejsider på strækningen fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk, i alt en strækning på 2,3 km. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug (FR) I alt SIDE 10

12 Der er et merforbrug på kr. SIDE 11

13 6. ANLÆGSREGNSKAB OMRÅDEFORNYELSE I BALLING, RØDDING, ODDENSE OG LEM - GL. SPØTTRUP KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Irene Duus Thorsen BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Økonomi- og Planudvalget ved Spøttrup Kommune besluttede på sit møde den 17. august 2004, at der blev udarbejdet et kommunalt områdefornyelsesprojekt for 3-5 af kommunens byer koordineret med de projekter, der på daværende tidspunkt var undervejs i byerne. Byfornyelsesselskabet SBS blev tilknyttet som konsulenter. Socialministeriet meddelte med skrivelse af 27. oktober 2005, at der var reserverede midler til et områdefornyelsesprojekt i Spøttrup Kommune omfattende 4 byer: Balling, Rødding, Oddense og Lem på 3 mio. kr. Forsøgsprojektet, som involverer borgergrupperne i de 4 landsbyer, blev afviklet af Byfornyelsesselskabet SBS inden for en udgiftsramme på ,- kr. med 100 % statsrefusion. Dialogen udmundede i et egentligt byfornyelsesprogram, som blev godkendt af såvel Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelsen som Socialministeriet. Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelse besluttede endvidere med forbehold for Sammenlægningsudvalgets kommende godkendelse at Kommunalbestyrelsen var indstillet på at medfinansiere projektet med 6,0 mio. kr. over 5 år. Heraf henføres 1,4 mio. kr. til udendørs arealer og inventar ved Multihallen i Lem, hvortil der var meddelt en anlægsbevilling. I budget 2006 var der under Udviklingsmidlerne 2,0 mio. kr. til rådighed til udviklingsprojekter herunder byfornyelse. I budget 2007 og de efterfølgende 3 år skulle der i alt reserveres/budgetteres 2,6 mil. Kr. til projektet. Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 2. maj 2006 Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelses beslutning dog således, at igangsætning af de enkelte projekter skulle godkendes særskilt. I budget 2007 samt overslagsårende blev der reservert 2,6 mio. kr. Skive Kommunes kommunalbestyrelse principgodkendte den 21. juni 2006 det udarbejdede byfornyelsesprojekt, og den 8. september 2006 godkendte Socialministeriet det endelige byfornyelsesprogram med en udgiftsramme på 9 mio. kr. hvoraf Kommunen skulle afholde 2/3. Den endelig bevilling blev givet af Skive Byråd den 2.januar Delprojekterne er herefter igangsat løbende. SIDE 12

14 Områdefornyelse i Spøttrup i byerne Balling, Rødding, Oddense og Lem er nu afsluttet og afrapporteret til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (tidligere Socialministeriet). På baggrund af ovenstående forligger der et anlægsregnskab på hele områdefornyelses programmet Spøttrup incl. delprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) Byfornyelsesloven ØKONOMI Den afgivne bevilling til områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem samt delprojekterne herunder og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Udgifter til programudarbejdelse Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) u u u Ekstern medfinansiering i i 0 i I alt (Nettotal) Der er et netto underskud på kr. Udgifter til udviklingsomkostninger, styring og administration m.m. Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i 0 i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. mangler der at blive hjemtaget kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt, som har bevilliget kr. til afrapportering af hele byfornyelsesprojektet. Disse midler vil blive hjemtages i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Projekt 1 Pulsen i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på 393 kr. Projekt 2 Byforskønnelse i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling SIDE 13

15 (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. kan de kr. henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtages i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Projekt 3 Uddannelsesfaciliteter i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Projekt 4 Spøttrup Kulturhal Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u 0 u Skive Byråd den Omplacering til projektet infrastruktur omkring Spøttrup Kulturhal og Spøttrup Borg SUM Ekstern medfinansiering den I i i Ekstern medfinansiering den SUM I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Underskuddet på kr. kan henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i Dermed svarer forbrug til bevilling. Projekt 5 Oddense Trafiksikring og Byforskønnelse Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling SIDE 14

16 (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på de kr. kan de henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Underskuddet på projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse skyldes: Asfaltbelægning på parkeringsareal i stedet for som forudsat grusbelægning Etablering af afvanding på p-pladsen Udskiftning af dele af kloaksystemet ved Hallen. Forholdene var meget dårlige, da jorden blev fjernet ved Hallen. Udvidelse af kørearealet ved buslommen, der oprindeligt kun var projekteret til minibusser Handicapvenlig rampe fra p-pladsen ned til Hallen (niveauforskel) Fornyelse af belysningen og suppleret med ekstra lamper. Udligning af højdeforskel mod Børnehaven (omsætning af stakit) Projekt 6 Oddense Træmuseum Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Projekt 7 Lem Multikulturhus Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør Der er et netto underskud på kr., heraf tilføres en indtægt på kr. til projektet jf. nedenfor. Netto underskuddet bliver således på ( ) kr. Underskuddet på projekt 7 Lem Multikulturhus skyldes: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 er der sket en fejl, hvormed en kommunal medfinansiering på kr. fra Lem Skole ikke er blevet registeret i bevillingssystemet. I forbindelse med en regning i 2006 på i alt kr. er der ved en fejl ikke blevet afløftet moms på kr., således at udgiften på projektet udgør kr. i stedet for kr. Dette er der efterfølgende blevet korrigeret SIDE 15

17 for i 2007, men beløbet på kr. blev i den forbindelse tilført de likvide aktiver. I forbindelse med fundraisingen af midler til projektet mangler der en finansiering på kr. Disse midler vil blive hjemtaget i 2013 som en del af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. At udførelse af byggeriet er blevet dyrere end budgetteret: o Øget udgifter til sammenbygningen mellem eksisterende minihal og de nye bygninger o Færdiggørelse af udearealer ved indgangspartiet o Udendørs belysning Total Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør i alt på hele byfornyelsesprojektet kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. sker følgende: Underskuddet der hjemtages hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne kr. til afrapporteringen af hele byfornyelsesprojektet, hjemtages i I alt kr. Underskuddet der hjemtages af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner de såkaldte 17-midler kr. på Projekt 2 Byforskønnelse i Balling, hjemtages i kr. på Projekt 4 Spøttrup Kulturhal, hjemtages i kr. på Projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse, hjemtages i kr. på Projekt 7 - Lem Multikulturhus, hjemtages i I alt kr. Underskuddet der finansieres af likvide aktiver ved regnskabsafslutningen: Underskuddet på Projektudarbejdelse på kr. Underskuddet på Udviklingsomkostninger på kr. Underskuddet på Projekt 1 - Pulsen i Balling på 393 kr. Underskuddet på Projekt 2 Byforskønnelse i Balling på kr. Underskuddet på Projekt 3 Uddannelsesfaciliteter i Balling på kr. Underskuddet på Projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse på kr. Underskuddet på Projekt 6 Oddense Træmuseum på kr. Underskuddet på Projekt 7 Lem Multikulturhus kr. I alt kr. SIDE 16

18 7. ANLÆGSREGNSKAB KØB SAMT OM- OG TILBYGNING H.C. ØR- STEDSVEJ 4 OG 6 TIL TI'EREN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. APRIL 2013 Fraværende: Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for køb af ejendommen H.C. Ørstedsvej 4 og 6 samt efterfølgende om- og tilbygning til Ti eren godkendes og at merforbrug på kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg via overførte midler fra SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte den 26. april 2011 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. til køb af ejendommen H.C. Ørstedsvej 4 og 6. Den 21. juni 2011 godkendte Byrådet yderligere en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til en om- og tilbygning på ejendommen. Byggeriet omfatter en ny tilbygning mellem Daginstitutionen Paletten og Ti eren på ca. 390 m². Tilbygningen forbinder de to bygninger og indeholder to klasserum, gruppe-, mødelokaler, kontorer, depot, gangarealer, flugtveje og toiletter samt nyt indgangsparti. Endvidere ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder som følge af sammenbygningen. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgifterne til projektet fordeler sig sådan: Område Bevilling Udgifter Køb af ejendom kr. Købesum kr. Om- og tilbygning kr. Varekøb kr. Honorar, forsikring og byggesagsgebyr kr. Håndværkerudgifter kr. Rådgiverhonorarer kr. I alt kr kr. Der er et merforbrug på anlægsregnskabet på kr., som ønskes finansieret af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg i budget SIDE 17

19 8. BALLING - LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRÅDE VED BALLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 256 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 26. februar 2013 kommuneplantillæg nr. 26 Et erhvervsområde ved Balling. Kommuneplantillægget følges op af dette lokalplanforlag. Forslaget til lokalplanen omfatter et areal på m² nord for Balling. Arealet er en del af en landbrugsejendom, Nørregade 73 i Balling, hvor der i 1977 blev grundlagt en murer- og entreprenørvirksomhed, Ole Ibsen A/S i tiloversblevne driftsbygninger. Virksomheden har i dag ca. 40 ansatte, hvoraf størstedelen arbejder på byggepladser i Danmark eller udlandet. På baggrund af et ønske fra ejeren om at frastykke erhvervsdelen fra landbrugsdelen er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, således en frastykning kan realiseres. Lokalplanen åbner mulighed for at virksomheden i fremtiden vil kunne udvides. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. august 2013 at være positiv indstillet på at bevare virksomheden på den eksisterende adresse. Den ønskede frastykning og en evt. udvidelse er ikke muligt med en landzonetilladelse, hvorfor udarbejdelsen af denne lokalplan. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 18

20 9. SKIVE GEOTERMI - BERETNING GENERALFORSAMLING 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 3. APRIL 2013 Fraværende: Vedlagte drøftes i styregruppen, inden det fremsendes til ØK INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til brev til Skive Geotermi A/S indstilles til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt bestyrelsens beretning, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. februar Af beretningen fremgår det, at der er stor sikkerhed for, at vandet er til stede, men at det samtidig ikke er muligt på nuværende tidspunkt at afdække den fulde risiko i borearbejdet. Den oprindelige tidsplan er således blevet udskudt, idet planlægning og forberedelse har været langt mere kompliceret end forventet, og problematikken i Viborg har ikke gjort det nemmere for projektet. Bestyrelsen anfører, at afdækningen af de geologiske risici i borearbejdet fortsat er uafklarede, og der er ikke umiddelbart udsigt til en afklaring af en eventuel statslig medvirken hertil, ligesom de lokale fjernvarmeværker fortsat ikke forventes at være indstillet på at deltage i afdækningen af risikoen. Overordnet set er bestyrelsen af den opfattelse, at der er tale om et godt projekt ganske vist med en stram økonomi i starten, men på længere sigt med en forventning om et meget attraktivt projekt. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at opstille ene realistisk tidsplan. På den baggrund vurderer bestyrelsen, at projektet må sættes på standby, indtil der foreligger en nærmere afklaring af den manglende risikodækning, og bestyrelsen opfordrer derfor Skive Kommune til at overveje, hvorvidt ventetiden kan udnyttes konstruktivt, f.eks. ved at projektet starter omvendt med opførelse af et fælles varmeværk for Vestsalling, der senere kan udvides til et drivvarmeanlæg, og samtidig en mulig påbegyndelse af det fælles transmissionsnet. Endvidere anmoder bestyrelsen Skive Kommune om at vurdere organisationsformen (bygherre/driftsherre), og herunder den fremtidige rolle for Skive Geotermi A/S. Skive Kommune anmoder samtidig Skive Geotermi A/S om fortsat at stå i spidsen for det videre arbejde i en mellemliggende periode i bestræbelser på at få gennemført det samlede geotermi-projekt. SIDE 19

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. juni 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. juni 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. august 2011. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. august 2011 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Bente Østergaard, Peder Chr. Kirkegaard,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 16. juni 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 16. juni 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 17. februar 2015. Gl. rådhus, byrådssalen. Mødetidspunkt: 12:30. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 17. februar 2015 Mødested: Gl. rådhus, byrådssalen Mødetidspunkt: 12:30 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. august 2012. Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. august 2012 Kl. 15:05 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. Lukket - ØU - Orientering...5 4. ØU - Tema: Digitalisering

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018

Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 Budget 2015-2018 Budget 2015 Budgetoverslag 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 19:00 Fraværende: REFERAT Gert Jensen. Solveig Værum Nørgaard deltog ikke i behandlingen af pkt. 1. Henrik Christensen deltog

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Byrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Byrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. marts 2015 Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: Kl. 19:00-21:00 Medlemmer: Fraværende: Borgmester: Jacob Bjerregaard

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 28. oktober 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 28. oktober 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 07/2010 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 22. juni 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 18.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere