ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:"

Transkript

1 ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun, Erik Mortensen, Flemming Eskildsen, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Sag nr.: Emne 1. Overførsel af bevillinger fra 2012 til Økonomisk Politik Budget 2014, rammeudmelding Anlægsregnskab Vejanlæg/asfalt Anlægsregnskab Cykelsti Hagens Mølle Bæk Anlægsregnskab Områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem - Gl. Spøttrup Kommune Anlægsregnskab Køb samt om- og tilbygning H.C. Ørstedsvej 4 og 6 til Ti'eren Balling - Lokalplan nr Erhvervsområde ved Balling Skive Geotermi - Beretning generalforsamling Kommuneplanlægning - Selde - Lokale Udviklingsprojekter Kommunal anvisningsordning i forbindelse med projekt målrettet unge mødre Ombygning på CKU - frigivelse af anlægsbevilling Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til ombygning af køkken på Balling Ældrecenter Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til renovering og ombygning af Møllegården Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Hjælpemiddeldepotet Anlægsbevilling til indkøb af løst inventar til 24 almene plejeboliger ved Plejecenter Marienlyst (aflastningsboliger 2013) samt godkendelse af at øgede udgifter til velfærdstekonologi indregnes i byggeregnskabet Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Ombygning af kommunens ejendom Bilstrupvej 8 i Skive i forbindelse med samling af Idavangs aktiviteter fra 5 til 2 matrikler Skive Kultur- og Festivalfond Aftale med SIK Elite om stadionleje mv Spejdersamrådet Frigivelse af anlægsbevillinger Ansøgning til RENT LIV-puljen - Tabletprojekt "Alle har talent" på Fursund Skole Ansøgning fra AAB om godkendelse til konvertering af realkreditlån med renteswap Resenvej 20/Kielgastvej 13, 7800 Skive - udbud af ejendommen til salg Poppelvej 69, Glyngøre - bud på grund Ansøgning fra AAB om tilladelse til køb af ny administrationsbygning og salg af eksisterende Tjørnevænget 33 - fastlæggelse af skel Underskriftsark Samlet bilagsliste... 1 SIDE 1

3 1. OVERFØRSEL AF BEVILLINGER FRA 2012 TIL 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Direktionen indstiller, At der overføres i alt kr. til 2013, og at der i denne forbindelse meddeles de nødvendige tillægsbevillinger/rådighedsbeløb 2013 med finansiering af kassen. Beløbet kan specificeres således: kr. i skattefinansieret drift kr. i skattefinansieret anlæg kr. i brugerfinansieret anlæg kr. i låneoptagelse (indtægt) kr. i korte kreditter til ældreboliger (indtægt) kr. i beboerindskud vedr. ældreboliger (indtægt) kr. i indskud i Landsbyggefond (nettoindtægt). SAGSFREMSTILLING I henhold til tidsplanen i budget- og regnskabsproceduren skal opgørelsen af overførslerne af bevillinger fra 2012 til 2013 forelægges for byrådet i april forud for forelæggelsen af det endelige regnskab for 2012 i maj Der søges om overførsel af driftsmidler, rådighedsbeløb vedr. anlæg samt indtægter fra lån og finansiering i øvrigt. Der er forudsat overførselsadgang på langt hovedparten af serviceudgifterne i henhold til Skive Kommunes Principper for Økonomistyring. Der er således overførselsadgang på alle institutioner og afdelinger. Endvidere er der overførselsadgang på en række fællesudgifter og indtægter, bortset fra områder der er mindre styrbare. På overførselsudgifter forudsættes overførselsadgang på beskæftigelsesprojekter, mens udgifter til primært passiv forsørgelse er udenfor den økonomiske decentralisering. For anlægsudgifterne omfatter overførselsudgifterne rådighedsbeløb, der enten er reserveret til konkrete anlægsprojekter, hvortil der er givet anlægsbevilling eller i øvrigt er reserveret i henhold til politisk beslutning til særskilte formål til nye anlægsbevillinger. I bilagsmaterialet er overførslerne opgjort på udvalg og de enkelte serviceområder. Da overførslerne er en konsekvens af det forventede regnskab gøres der indledningsvist kort status over det det forventede regnskab for På baggrund af fagudvalgenes behandling af overførslerne til 2013 kan der foretages følgende sammenfatning. Forventet regnskab Den foreløbige status for regnskab 2012 viser følgende hovedtal, jf. bilagsmaterialet. Et ordinært driftsresultat på 153, mio. kr. Likviditetsstyrkelse på 99,0 mio. kr. (den gennemsnitlige likviditet i 2012 er på 253 mio. kr.). Overordnet set er der således tale om et tilfredsstillende resultat på de 2 grundlæggende økonomiske parametre: ordinær driftsresultat og gennemsnitlig likviditet. SIDE 2

4 Der er særlig fokus på overholdelse af rammerne for serviceudgifter og borgernær anlæg, hvor der følges op månedsvis i direktionen. Serviceudgifter. Skive Kommune overholder i regnskab 2012 rammen for serviceudgifter. Rammen er på mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for Forbruget er på mio. kr., altså 26 mio. kr. under rammen. Institutionernes øgede opsparing, der er en konsekvens af en omkostningsbevidst adfærd, vil være båndlagte som følge af sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen. Til orientering forventer KL, at kommunernes samlede serviceudgifter ligger ca. 5-6 mia. kr. under rammen, således at der ikke bliver tale om en sanktion med reduktion i kommunernes bloktilskud. I henhold til gældende lovgivning kan kommunernes bloktilskud reduceres med op til 3 mia. kr., såfremt kommunerne overskrider servicerammen. Borgernær anlæg. Skive Kommune har i 2012 overholdt minimusrammen for borgernær anlæg på 34,2 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 2009 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Skive Kommune har i 2012 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 36,2 mio. kr., mens 52,4 mio. kr. søges overført til Overførsler af bevillinger til Overførsel af driftsudgifter. De samlede driftsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 2.627,3 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.795,0 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 167,7 mio. kr. Af restbudgettet på 167,7 mio. kr. søges 141,1 mio. kr. overført til 2013, mens restbeløbet på 26,6 mio. kr. tilføres kassen, da der på disse områder ikke er overførselsadgang. Der er forlods indarbejdet overførsler på 15,4 mio. kr. i det vedtagne budget for 2013 til bl.a. hverdagsmestring og anlægsudgifter til ombygning af modtagerkøkkener på plejecentre og renovering af Center for Kompetenceudviking. De overførte 141,2 mio. kr. på den skattefinansierede drift er fordelt med 112,9 mio. kr. på serviceudgifter og 28,3 mio. kr. på overførselsudgifter og er fordelt således på udvalg: Udvalget for Teknik og Miljø: -1,2 mio. kr. Udvalget for Turisme, Erhverv, Klima og Energi: 0,3 mio. kr. Beredskabskommissionen: 0,4 mio. kr. Kultur- og Fritidsudvalget: 4,7 mio. kr. Sundhedsudvalget: 13,4 mio. kr. Social- og Ældreudvalget: 29,0 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget: 28,3 mio. kr. Børne- og Familieudvalget: 17,2 mio. kr. Økonomiudvalget: 49,1 mio. kr. Overførsel af anlægsudgifter og lån. De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i det forventede regnskab 2012 udgør 151,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 268,9 mio. kr. incl. overførsler fra 2011, svarende til et restbudget på 117,4 mio. kr., hvoraf der søges overført 116,7 mio. kr. til Der er endvidere søgt om overførsel af indtægt fra låneadgang på 22,0 mio. kr. til lang gæld og 38,1 mio. kr. til korte kreditter. Lånene vedrører finansieringen af konkrete an- SIDE 3

5 lægsprojekter, hvortil der er automatisk låneadgang eller hvortil der er givet lånetilsagn fra Indenrigsministeriet. Særlige forhold. Økonomisk Sekretariat skal henlede opmærksomheden på følgende forhold: På driftsudgifter til bygninger overføres der et underskud på 5,1 mio. kr., der forventes afdraget de nærmeste år, hvilket afklares i fagudvalget. På anlægsudgifter vedr. by- og landsbyudvikling er der et restbudget med et underskud på 8,3 mio. kr., men der søges kun overført et underskud på 7,5 mio. kr. De resterende 0,8 mio. kr. forudsættes finansieret af kassen og vedrører underskud på konkrete anlægsregnskaber, der forelægges byrådet via fagudvalget. JURA (herunder lovgrundlag) Styrelsesloven vedr. byrådets bevillingskompetence. ØKONOMI BILAG Overførsler fra 2012 til 2013 og forventet regnskab ultimo 2012, oversigter SIDE 4

6 2. ØKONOMISK POLITIK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Mette Hørby Eskesen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalg Skive Byråd INDSTILLING Direktionen anbefaler, at den økonomiske politik godkendes. SAGSFREMSTILLING I henhold til budget- og regnskabsproceduren skal økonomiudvalget og dernæst byrådet drøfte den økonomiske politik forud for budgetlægningen af året Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til økonomisk politik, der er tænkt som et styringsredskab for budgetlægningen for Hovedelementerne i de kommende års økonomiske politik omfatter: 1. Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2014, hvilket er ca. 115 mio. kr. 2. Skatterne 3. Driftsudgifter og økonomisk styring: Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer mellem Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. 4. Overskuddet på den ordinære drift skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. indbygger plus yderligere 17 mio. kr. til borgernære anlæg dermed samlet svarende til cirka 65 mio. kr. I 2014 er der endvidere i henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL om regeringens vækstpakke forudsat engangstilskud på 25 mio. kr. og yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til en forøgelse af kommunens anlægsudgifter. Det betyder, at målet for det ordinære driftsresultat herefter kan opgøres til 107 mio. kr. for budgetåret anlæg: Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et nettoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 57 mio. kr. over årene. Med det fortsatte yderligere bloktilskud på 17 mio. kr. til forøgelse af anlægsudgifterne giver det Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet til 74 mio. kr. i Dette indeholder en forventning om udgifter på 40 mio. kr. til ordinære anlæg og en minimumsramme på 34 mio. kr. til de borgernære anlæg. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg, der forventes at være udgiftsmæssigt neutralt. 6. Den langfristede gæld 7. Finansiel styring, herunder formue- og gældspleje Endvidere er der i bilagsdelen et materiale, der belyser kommunens grundlæggende økonomiske vilkår. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 5

7 Økonomisk politik.pdf SIDE 6

8 3. BUDGET 2014, RAMMEUDMELDING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Jens Jørgen Iversen ÅBENT FORVENTET SAGSGANG Økonomiudvalget INDSTILLING Direktionen indstiller, At der udmeldes rammer for den skattefinansierede drift på kr., jf. bilag. At budgetstatus 2014 med tekniske ændringer mv. forelægges økonomiudvalget i møderne i maj, juni og august SAGSFREMSTILLING I henhold til budgetproceduren skal der foretages rammeudmelding vedr. budget 2013 i økonomiudvalgets møde d. 23. april Skattefinansieret drift. Budgetrammen for skattefinansieret drift svarer p.t. til det vedtagne budget 2013 med KL s pris- og lønfremskrivning med 1,2% på løn og 1,7% på priser. Der er endvidere foretaget en reduktion som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse i henhold til budgetvedtagelsen Fagudvalgene har påbegyndt arbejdet med tekniske ændringer der indarbejdes i budgetforslaget. De tekniske ændringer omfatter Ændringer afledt af politiske beslutninger tillægsbevillinger vedtaget af byrådet. Demografi. I det omfang der er tale om regulære ændringer i antallet af borgere i aldersgrupperne indarbejdes ændringer i driftsudgifterne. Lovændringer vedtaget af folketinget, hvortil der er finansieringsmæssig dækning fra bloktilskuddet. Ændringer i overførselsindkomster som følge af forventet ændringer i mængdeantallet indarbejdes i budgetforslaget. Ændringer i tjenestemandspensioner. Økonomiudvalget har i forbindelse med vedtagelsen af budgetproceduren d. 22. januar 2013 bl.a. besluttet, at der udmeldes beredskabsblokke for 2014 på 1 %, som en sikkerhed i forhold til den økonomiske balance, såfremt det viser sig nødvendigt med reduktioner ud over det, der er udmøntet i forbindelse med flerårigt perspektiv i budget I henhold til fælles forståelse mellem regeringen og KL af regeringens vækstpakke reduceres servicerammen med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for For Skive Kommunes vedkommende svarer det til en reduktion på 17 mio. kr. fra 2013 til Skive Kommune har på nuværende tidspunkt ingen problemer med at overholde servicerammen, idet der i forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 forlods er forudsat en reduktion af serviceudgifterne fra 2013 til 2014 på 22 mio. kr., hvoraf 10 mio. kr. vedr. ½% bedre ressourceudnyttelse og 2 mio. kr. vedr. digitalisering. Herefter er der ingen yderligere mellemværender til udmøntning i Skattefinansieret anlæg. I den fælles forståelse af regeringens vækstpakke er det forudsat at kommunernes anlægsudgifter forøges med 2 mia. kr. i 2014 i forhold til det vedtagne budget for Det giver Skive Kommune mulighed for at forøge anlægsniveauet fra knap 57 mio. kr. i henhold til rammen i den økonomiske politik til 74 mio. kr. i Der er dog ingen forpligtelse til at udnytte rammen. P.t. er der afsat knap 40 mio. kr. i I 2015 og 2016 er der et meget lavt anlægsniveau på h.h.v. 23 mio. kr. og 17 mio. kr. Dette kan håndteres i forbindelse med budgetvedtagelsen for SIDE 7

9 Af de samlede skattefinansierede anlægsudgifter for Skive Kommune forudsættes en minimumsramme på 34 mio. kr. til borgernær anlæg. Det forudsatte anlægsniveau til borgernær anlæg er på 17 mio. kr., 12 mio. kr. og 10,5 mio. kr. i og ligger således væsentligt under minimumsrammen. Det er således vigtigt at prioritere borgernær anlæg svarende til mindst minimumsrammen i forbindelse med budgetvedtagelsen for Indtægter. KL har foretaget en opgørelse af de forventede indtægter fra skatter og tilskud i Der må som altid på denne tid af året tages et stort forbehold overfor opgørelsen, idet indtægterne først vil være endeligt afklaret i forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL i juni Det ordinære driftsresultat. Det ordinære driftsresultat ændres fra 57,4 mio. kr. i budgetoverslag 2014 til 85,9 mio. kr. i budgetoplægget Forbedringen af det ordinære driftsresultat kan primært henføres til at der i 2014 er indarbejdet en ekstraordinær finansiering med 3 mia. kr. som følge af regeringens og KL s fælles forståelse af regeringens Vækstplan. Skive Kommunes andel af de 3 mia. kr. udgør 25 mio. kr. I budgetoverslagsårene er det ordinære driftsresultat ikke tiltrækkeligt. Endvidere er der forudsat et betydeligt likviditetstræk i Det videre forløb af budgetlægningen fremgår af oversigten: Måned Marts April April Aktivitet Udmelding af budgetoplæg til fagforvaltninger/-udvalg Fagudvalgene påbegynder budgetarbejdet er udmeldt Fastlæggelse af budgetramme Drøftelse af økonomisk politik Maj Status for budget 2014 Juni Status for budget 2014 Udvalgene afleverer administrativt budgetoplæg med tekniske ændringer ultimo måneden August Status budget 2014 incl. de økonomiske konsekvenser af aftale mellem Regeringen og KL Udvalgenes prioritering af drift og anlæg Budgetseminar September 1. behandling af budget 2014 Oktober 2. behandling af budget 2014 JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG Resultatopgørelse og driftsudgifter, budget 2014 SIDE 8

10 4. ANLÆGSREGNSKAB VEJANLÆG/ASFALT 2012 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Til vejvedligeholdelse /belægningsarbejder 2012 har Skive Byråd i møde den 27. marts 2012 meddelt en samlet anlægsbevilling på Udgifter kr For bevillingen har følgende vejstrækninger fået udført forbedringer: Del af Hobrovej fra Fiskbækvej/Hejlskovvej til Virksund, del af Ågade, Skive i forbindelse med etableringen af adgangen til ny parkeringskælder, Furvej fra Frugtparken/Solsikkevej til Hagens Mølle, Hindborgvej i Hindborg som færdiggørelse efter kloakrenovering og en del af Aakjærsvej (mellem grønning og Breum). JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI Den afgivne bevilling og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug Der er en overskridelse på kr. SIDE 9

11 5. ANLÆGSREGNSKAB CYKELSTI HAGENS MØLLE BÆK Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Tina Sonne ÅBENT BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd har godkendt en anlægsbevilling på 5,2 mio. kr. til etablering af cykelsti langs Furvej til Hagens Mølle Bæk. Byrådet godkendte i 2009 anlægsbevilling til cykelstier langs Furvej, idet det ikke var muligt at nå til enighed om arealerhvervelserne med berørte lodsejere. Derfor blev projektet forsinket som følge af ekspropriation, taksation og overtaksation. Anlægsarbejdet blev påbegyndt i august Anlægsbevillingen til cykelstien langs Furvej blev oprindelig givet på 4 mio. kr., men i forbindelse med anlægsarbejdet viste faktiske forhold sig væsentlig anderledes end antaget i forbindelse med projektering og mængdefastsættelser, så derfor blev der søgt en tillægsbevilling på 1,317 mio. kr. Der har desuden været småjusteringer af bevillinger i løbet af projektet, men den endelige anlægsbevilling blev på 5,2 mio. kr. Anlægsarbejdet pågik i perioden august 2011 til juni 2012, idet arbejdet var indstillet hen over vintermånederne primo Resultatet af projektet er blevet nye trafiksikre cykelstier i begge vejsider på strækningen fra Petuniavej til Hagens Mølle Bæk, i alt en strækning på 2,3 km. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI De afgivne bevillinger og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Bevillingsdato: Anlægsbevilling Regnskab Merforbrug (FR) I alt SIDE 10

12 Der er et merforbrug på kr. SIDE 11

13 6. ANLÆGSREGNSKAB OMRÅDEFORNYELSE I BALLING, RØDDING, ODDENSE OG LEM - GL. SPØTTRUP KOMMUNE Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Irene Duus Thorsen BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller anlægsregnskabet til byrådets godkendelse. SAGSFREMSTILLING Økonomi- og Planudvalget ved Spøttrup Kommune besluttede på sit møde den 17. august 2004, at der blev udarbejdet et kommunalt områdefornyelsesprojekt for 3-5 af kommunens byer koordineret med de projekter, der på daværende tidspunkt var undervejs i byerne. Byfornyelsesselskabet SBS blev tilknyttet som konsulenter. Socialministeriet meddelte med skrivelse af 27. oktober 2005, at der var reserverede midler til et områdefornyelsesprojekt i Spøttrup Kommune omfattende 4 byer: Balling, Rødding, Oddense og Lem på 3 mio. kr. Forsøgsprojektet, som involverer borgergrupperne i de 4 landsbyer, blev afviklet af Byfornyelsesselskabet SBS inden for en udgiftsramme på ,- kr. med 100 % statsrefusion. Dialogen udmundede i et egentligt byfornyelsesprogram, som blev godkendt af såvel Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelsen som Socialministeriet. Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelse besluttede endvidere med forbehold for Sammenlægningsudvalgets kommende godkendelse at Kommunalbestyrelsen var indstillet på at medfinansiere projektet med 6,0 mio. kr. over 5 år. Heraf henføres 1,4 mio. kr. til udendørs arealer og inventar ved Multihallen i Lem, hvortil der var meddelt en anlægsbevilling. I budget 2006 var der under Udviklingsmidlerne 2,0 mio. kr. til rådighed til udviklingsprojekter herunder byfornyelse. I budget 2007 og de efterfølgende 3 år skulle der i alt reserveres/budgetteres 2,6 mil. Kr. til projektet. Sammenlægningsudvalget tiltrådte på sit møde den 2. maj 2006 Spøttrup Kommunes kommunalbestyrelses beslutning dog således, at igangsætning af de enkelte projekter skulle godkendes særskilt. I budget 2007 samt overslagsårende blev der reservert 2,6 mio. kr. Skive Kommunes kommunalbestyrelse principgodkendte den 21. juni 2006 det udarbejdede byfornyelsesprojekt, og den 8. september 2006 godkendte Socialministeriet det endelige byfornyelsesprogram med en udgiftsramme på 9 mio. kr. hvoraf Kommunen skulle afholde 2/3. Den endelig bevilling blev givet af Skive Byråd den 2.januar Delprojekterne er herefter igangsat løbende. SIDE 12

14 Områdefornyelse i Spøttrup i byerne Balling, Rødding, Oddense og Lem er nu afsluttet og afrapporteret til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (tidligere Socialministeriet). På baggrund af ovenstående forligger der et anlægsregnskab på hele områdefornyelses programmet Spøttrup incl. delprojekter. JURA (herunder lovgrundlag) Byfornyelsesloven ØKONOMI Den afgivne bevilling til områdefornyelse i Balling, Rødding, Oddense og Lem samt delprojekterne herunder og det regnskabsmæssige forbrug kan opgøres således: Udgifter til programudarbejdelse Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) u u u Ekstern medfinansiering i i 0 i I alt (Nettotal) Der er et netto underskud på kr. Udgifter til udviklingsomkostninger, styring og administration m.m. Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i 0 i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. mangler der at blive hjemtaget kr. fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt, som har bevilliget kr. til afrapportering af hele byfornyelsesprojektet. Disse midler vil blive hjemtages i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Projekt 1 Pulsen i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på 393 kr. Projekt 2 Byforskønnelse i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling SIDE 13

15 (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering i i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. kan de kr. henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtages i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Projekt 3 Uddannelsesfaciliteter i Balling Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den u u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Projekt 4 Spøttrup Kulturhal Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u 0 u Skive Byråd den Omplacering til projektet infrastruktur omkring Spøttrup Kulturhal og Spøttrup Borg SUM Ekstern medfinansiering den I i i Ekstern medfinansiering den SUM I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Underskuddet på kr. kan henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i Dermed svarer forbrug til bevilling. Projekt 5 Oddense Trafiksikring og Byforskønnelse Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling SIDE 14

16 (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på de kr. kan de henføres til Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. Disse midler vil blive hjemtaget i Dermed er der et reelt netto underskud på ( ) kr. Underskuddet på projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse skyldes: Asfaltbelægning på parkeringsareal i stedet for som forudsat grusbelægning Etablering af afvanding på p-pladsen Udskiftning af dele af kloaksystemet ved Hallen. Forholdene var meget dårlige, da jorden blev fjernet ved Hallen. Udvidelse af kørearealet ved buslommen, der oprindeligt kun var projekteret til minibusser Handicapvenlig rampe fra p-pladsen ned til Hallen (niveauforskel) Fornyelse af belysningen og suppleret med ekstra lamper. Udligning af højdeforskel mod Børnehaven (omsætning af stakit) Projekt 6 Oddense Træmuseum Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør kr. Der er et netto underskud på kr. Projekt 7 Lem Multikulturhus Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd den U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør Der er et netto underskud på kr., heraf tilføres en indtægt på kr. til projektet jf. nedenfor. Netto underskuddet bliver således på ( ) kr. Underskuddet på projekt 7 Lem Multikulturhus skyldes: I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 er der sket en fejl, hvormed en kommunal medfinansiering på kr. fra Lem Skole ikke er blevet registeret i bevillingssystemet. I forbindelse med en regning i 2006 på i alt kr. er der ved en fejl ikke blevet afløftet moms på kr., således at udgiften på projektet udgør kr. i stedet for kr. Dette er der efterfølgende blevet korrigeret SIDE 15

17 for i 2007, men beløbet på kr. blev i den forbindelse tilført de likvide aktiver. I forbindelse med fundraisingen af midler til projektet mangler der en finansiering på kr. Disse midler vil blive hjemtaget i 2013 som en del af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner - de såkaldte 17-midler. At udførelse af byggeriet er blevet dyrere end budgetteret: o Øget udgifter til sammenbygningen mellem eksisterende minihal og de nye bygninger o Færdiggørelse af udearealer ved indgangspartiet o Udendørs belysning Total Bevillingsdato Anlægsbevilling Regnskab Under-/Overskud i.f.t. bevilling (- = underskud) Skive Byråd U u u Ekstern medfinansiering I i i I alt (Nettotal) Den kommunale medfinansiering udgør i alt på hele byfornyelsesprojektet kr. Der er et netto underskud på kr. Af underskuddet på kr. sker følgende: Underskuddet der hjemtages hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne kr. til afrapporteringen af hele byfornyelsesprojektet, hjemtages i I alt kr. Underskuddet der hjemtages af Lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner de såkaldte 17-midler kr. på Projekt 2 Byforskønnelse i Balling, hjemtages i kr. på Projekt 4 Spøttrup Kulturhal, hjemtages i kr. på Projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse, hjemtages i kr. på Projekt 7 - Lem Multikulturhus, hjemtages i I alt kr. Underskuddet der finansieres af likvide aktiver ved regnskabsafslutningen: Underskuddet på Projektudarbejdelse på kr. Underskuddet på Udviklingsomkostninger på kr. Underskuddet på Projekt 1 - Pulsen i Balling på 393 kr. Underskuddet på Projekt 2 Byforskønnelse i Balling på kr. Underskuddet på Projekt 3 Uddannelsesfaciliteter i Balling på kr. Underskuddet på Projekt 5 Oddense Trafiksikring og byforskønnelse på kr. Underskuddet på Projekt 6 Oddense Træmuseum på kr. Underskuddet på Projekt 7 Lem Multikulturhus kr. I alt kr. SIDE 16

18 7. ANLÆGSREGNSKAB KØB SAMT OM- OG TILBYGNING H.C. ØR- STEDSVEJ 4 OG 6 TIL TI'EREN Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Hans Brosbøl Iversen BESLUTNING BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET DEN 3. APRIL 2013 Fraværende: Anbefalingen blev indstillet til Økonomiudvalget. FORVENTET SAGSGANG Børne- og Familieudvalget Økonomiudvalget Byrådet ÅBENT INDSTILLING Kultur- og Familieforvaltningen anbefaler, at Børne- og Familieudvalget indstiller, at anlægsregnskabet for køb af ejendommen H.C. Ørstedsvej 4 og 6 samt efterfølgende om- og tilbygning til Ti eren godkendes og at merforbrug på kr. finansieres af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg via overførte midler fra SAGSFREMSTILLING Byrådet godkendte den 26. april 2011 en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 7,6 mio. kr. til køb af ejendommen H.C. Ørstedsvej 4 og 6. Den 21. juni 2011 godkendte Byrådet yderligere en anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. til en om- og tilbygning på ejendommen. Byggeriet omfatter en ny tilbygning mellem Daginstitutionen Paletten og Ti eren på ca. 390 m². Tilbygningen forbinder de to bygninger og indeholder to klasserum, gruppe-, mødelokaler, kontorer, depot, gangarealer, flugtveje og toiletter samt nyt indgangsparti. Endvidere ombygnings- og vedligeholdelsesarbejder som følge af sammenbygningen. JURA (herunder lovgrundlag) - ØKONOMI Udgifterne til projektet fordeler sig sådan: Område Bevilling Udgifter Køb af ejendom kr. Købesum kr. Om- og tilbygning kr. Varekøb kr. Honorar, forsikring og byggesagsgebyr kr. Håndværkerudgifter kr. Rådgiverhonorarer kr. I alt kr kr. Der er et merforbrug på anlægsregnskabet på kr., som ønskes finansieret af Børne- og Familieudvalgets rådighedsbeløb til anlæg i budget SIDE 17

19 8. BALLING - LOKALPLAN NR ERHVERVSOMRÅDE VED BALLING Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Vivi Matilde Hjortsø BESLUTNING TEKNIK OG MILJØUDVALGET DEN 2. APRIL 2013 Fraværende: Indstilles til godkendelse FORVENTET SAGSGANG Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget Skive Byråd ÅBENT INDSTILLING Teknik- og Miljøudvalget indstiller forslag til lokalplan nr. 256 til Byrådets vedtagelse med henblik på offentlig fremlæggelse i 8 uger i henhold til planlovens bestemmelser. SAGSFREMSTILLING Skive Byråd vedtog den 26. februar 2013 kommuneplantillæg nr. 26 Et erhvervsområde ved Balling. Kommuneplantillægget følges op af dette lokalplanforlag. Forslaget til lokalplanen omfatter et areal på m² nord for Balling. Arealet er en del af en landbrugsejendom, Nørregade 73 i Balling, hvor der i 1977 blev grundlagt en murer- og entreprenørvirksomhed, Ole Ibsen A/S i tiloversblevne driftsbygninger. Virksomheden har i dag ca. 40 ansatte, hvoraf størstedelen arbejder på byggepladser i Danmark eller udlandet. På baggrund af et ønske fra ejeren om at frastykke erhvervsdelen fra landbrugsdelen er der udarbejdet kommuneplantillæg og lokalplan for området, således en frastykning kan realiseres. Lokalplanen åbner mulighed for at virksomheden i fremtiden vil kunne udvides. Teknik- og Miljøudvalget besluttede på møde den 14. august 2013 at være positiv indstillet på at bevare virksomheden på den eksisterende adresse. Den ønskede frastykning og en evt. udvidelse er ikke muligt med en landzonetilladelse, hvorfor udarbejdelsen af denne lokalplan. JURA (herunder lovgrundlag) ØKONOMI BILAG SIDE 18

20 9. SKIVE GEOTERMI - BERETNING GENERALFORSAMLING 2013 Sagsnr Dok.nr Sagsbeh. Finn Dissing ÅBENT FORVENTET SAGSGANG TEKE-udvalget Økonomiudvalget Skive Byråd BESLUTNING UDVALG FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI DEN 3. APRIL 2013 Fraværende: Vedlagte drøftes i styregruppen, inden det fremsendes til ØK INDSTILLING Forvaltningen indstiller, at vedlagte udkast til brev til Skive Geotermi A/S indstilles til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Skive Geotermi A/S har fremsendt bestyrelsens beretning, der er godkendt på selskabets generalforsamling den 26. februar Af beretningen fremgår det, at der er stor sikkerhed for, at vandet er til stede, men at det samtidig ikke er muligt på nuværende tidspunkt at afdække den fulde risiko i borearbejdet. Den oprindelige tidsplan er således blevet udskudt, idet planlægning og forberedelse har været langt mere kompliceret end forventet, og problematikken i Viborg har ikke gjort det nemmere for projektet. Bestyrelsen anfører, at afdækningen af de geologiske risici i borearbejdet fortsat er uafklarede, og der er ikke umiddelbart udsigt til en afklaring af en eventuel statslig medvirken hertil, ligesom de lokale fjernvarmeværker fortsat ikke forventes at være indstillet på at deltage i afdækningen af risikoen. Overordnet set er bestyrelsen af den opfattelse, at der er tale om et godt projekt ganske vist med en stram økonomi i starten, men på længere sigt med en forventning om et meget attraktivt projekt. Det er imidlertid ikke muligt på nuværende tidspunkt at opstille ene realistisk tidsplan. På den baggrund vurderer bestyrelsen, at projektet må sættes på standby, indtil der foreligger en nærmere afklaring af den manglende risikodækning, og bestyrelsen opfordrer derfor Skive Kommune til at overveje, hvorvidt ventetiden kan udnyttes konstruktivt, f.eks. ved at projektet starter omvendt med opførelse af et fælles varmeværk for Vestsalling, der senere kan udvides til et drivvarmeanlæg, og samtidig en mulig påbegyndelse af det fælles transmissionsnet. Endvidere anmoder bestyrelsen Skive Kommune om at vurdere organisationsformen (bygherre/driftsherre), og herunder den fremtidige rolle for Skive Geotermi A/S. Skive Kommune anmoder samtidig Skive Geotermi A/S om fortsat at stå i spidsen for det videre arbejde i en mellemliggende periode i bestræbelser på at få gennemført det samlede geotermi-projekt. SIDE 19

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Referat tillægsdagsorden Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 kl. 15:00 Brovst Rådhus - lokale 1 Jammerbugt Kommune Social- og Sundhedsudvalget 04.09.2007 Punkter på tillægsdagsorden åbent møde: 90.

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret)

Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) Anlægsforslag på økonomiudvalgets område, budget 2010, 1000 kr. (forslagene er ikke prioriteret) 2010 2011 2012 2013 Administration: Udvidelse af Rådhus -30.000-30.000-10.000 By og Landsby: Oplevelsesriget

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Tillægsdagsorden til mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 12. august 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 12. august 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen,

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-02-2009. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Mødelokale 1, Terndrup Rådhus. Møde slut: 15:00 Fraværende: Søren Munk REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Sortebakkehallen - Licitationsresultat 120 Underskriftsside

Læs mere

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter

Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Etablering af aflastningsboliger Stævnhøj Plejecenter Aarhus Tel 7011 4501 Odense Tel 6312 3290 Kuben Management A/S Aalborg Tel 9877 8999 Valby Tel 7011 4501 www.kubenman.dk Kolding Tel 7938 1380 November

Læs mere

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse

Økonomistyring sådan gør vi. Introduktion til den nye kommunalbestyrelse Økonomistyring sådan gør vi Introduktion til den nye kommunalbestyrelse INDLEDNING... 2 1. ØKONOMISTYRING OG ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.1 ØKONOMISKE STYRINGSPRINCIPPER... 2 1.2 KASSE- OG REGNSKABSREGULATIVET...

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

24. Til efterretning - Kommunalreform

24. Til efterretning - Kommunalreform " ## ## $% &#$ *12$$ '()*$$')$+),-#).($/#$0(,$32$ 4+ 55555555555555555555 '( 55555555555555555555 $+ 55555555555555555555.($/#$0( #$/$$4 55555555555555555555 *$$' 55555555555555555555,-# 7#4$$11#$4$1 "7#4$$8#93$74$4$+#111#$4$1

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde Referat fra ekstraordinært møde Dato: Mandag den Mødetid: 16:00-16:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere