CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET. forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY"

Transkript

1 CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET forslag Tillæg nr. 76 til Kommuneplan PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013

2 Offentlig høring om Forslag til Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 Vi hører gerne din mening Forslag til kommuneplantillæg nr. 76 er offentligt fremlagt fra den 10. marts til den 5. maj Kommuneplantillæget er udarbejdet i hh.t. planloven. Send dine kommentarer, ideer og forslag m.v. til: eller pr. post til: Center for Byudvikling og Mobilitet Kalkværksvej Aarhus C Det videre forløb Når den offentlige høring er gennemført, bliver de indkomne bemærkninger besvaret og vil senere indgå i byrådets beslutningsgrundlag for den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget. Vi hører gerne Din mening Yderligere oplysninger Tlf

3 FORSLAG TIL TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Forslag til Tillæg nr. 76 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune INDLEDNING I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse. Det er derfor nødvendigt, at patienter til akut behandling hurtigt kan transporteres fra andre dele af landet til et sygehus med den aktuelle specialiserede akutbehandling, herunder til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Der er etableret en landsdækkende ordning med tre lægehelikoptere, og der er derfor behov for at kunne lande ved universitetshospitalet i Skejby. Region Midtjylland ønsker at etablere to helikopterlandingspladser: En ved det eksisterende hjertecenter og en ved det fremtidige akutcenter, som er under etablering. Endvidere ønsker regionen at etablere et parkeringshus ved akutcentret. Støj fra helikopterflyvning kan påvirke omgivelserne væsentligt, og projektet er derfor omfattet af planlovens regler om VVM-pligt 1. Der skal derfor udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende VVM-redegørelse med en vurdering af miljøpåvirkningerne, inden der gives tilladelse til at etablere landingspladserne og parkeringshuset. Der skal desuden udarbejdes lokalplan for projektet. Kommuneplantillæg og lokalplan er omfattet af reglerne om udarbejdelse af miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer 2. Da der er sammenfald af emnerne i VVM-redegørelsen og miljøvurderingen, udarbejdes VVM-redegørelsen, så den opfylder kravene i henhold til begge love. Forud for udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg blev der i perioden fra den 5. marts 2014 til den 31. marts 2014 udsendt et debathæfte med indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg og indhold i VVM-redegørelsen. Fremsendte bemærkninger hertil omhandlede blandt andet emner som helikopternes indflyvningsveje, støj, heliportens højde og visuelle påvirkning. Emnerne er vurderet og behandlet i den nu udarbejdede VVM-redegørelse og miljørapport: Heliport H1 og H2 samt P-hus ved Aarhus Universitetshospital VVM-redegørelse og Miljørapport (marts, 2016). Projektet, baggrunden, de væsentligste miljøpåvirkninger og alternativer er overordnet beskrevet i et ikketeknisk resumé af VVM-redegørelsen/Miljørapporten. På baggrund af de kombinerede VVM-redegørelse og Miljørapport er der nu udarbejdet nedenstående forslag til kommuneplantillæg. Kommuneplantillægget omfatter en retningslinje, der muliggør etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby, udlægger et støjkonsekvensområde omkring heliportene og fastlægger forudsætningerne for godkendelse af projektet. Kommuneplantillægget 1 Planlovens 11g-i (LBK nr af 23/11/2015 som senest ændret ved lov nr af 29/12/2015) og VVM-bekendtgørelsen (BEK nr af 16/12/2015). Projektet er omfattet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 7b Flyvepladser, hvis støjkonsekvensområder medfører væsentlige støjgener i områder, der er bebygget, udlagt til boligformål eller anden støjfølsom anvendelse og er dermed obligatorisk VVM-pligtigt. Projektet er anmeldt før 1. januar 2014, og er dermed omfattet af en overgangsordning, hvor projektet behandles efter reglerne i bekendtgørelse nr af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. I henhold til disse regler skal der udarbejdes kommuneplanretningslinjer for projektet. 2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr af 10/12/2015).

4 omfatter desuden en ny generel rammebestemmelse om støj fra helikopterflyvning til Aarhus Universitetshospital med henblik på at sikre mod planlægning af nye støjfølsomme aktiviteter på støjbelastede arealer nær heliportene. Endelig foretages ændring af en række konkrete rammebestemmelser, herunder ændres anvendelsesbestemmelsen for et tilgrænsende område til offentlige formål, så der ikke længere kan etableres boliger i området. PLANFORSLAG ÆNDRING AF HOVEDSTRUKTUREN I kommuneplanens hovedstruktur indsættes som nyt afsnit i kapitlet ANLÆG, DER KAN PÅVIRKE MILJØET VÆSENTLIGT: HELIPORTS OG PARKERINGSHUS PÅ AARHUS UNIVERSI- TETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER Aarhus Byråd har [dato for endelig vedtagelse] vedtaget kommuneplantillæg for Heliports og parkeringshus på Aarhus Universitetshospital. En beskrivelse af projektet for etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby og vurdering af dets påvirkning af miljøet findes i rapporten Heliport H1 og H2 samt P-hus ved Aarhus Universitetshospital VVM-redegørelse og Miljørapport (marts, 2016). På grundlag af den kombinerede VVM-redegørelse og Miljørapport er det Aarhus Byråds samlede vurdering, at projektet for etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital bør fremmes, selv om helikopterflyvning til hospitalet vil medføre støjgener i en række boligområder omkring hospitalet. I vurderingen heraf har det bl.a. været afgørende: At faciliteter til landing med lægehelikoptere og redningshelikoptere på hospitalet er nødvendige for at akut-patienter fra andre dele af landet hurtigt kan bringes til hospitalet, hvor der tilbydes specialiseret behandling af bl.a. hjertepatienter og af svært tilskadekomne personer, herunder at faciliteterne kan være en forudsætning for sådanne patienters adgang til akut livreddende behandling, når behandlingen samles på færre og større hospitaler. At landingsfaciliteterne styrker Aarhus Universitetshospitals position som et hospital med højt specialiseret behandling, og herigennem understøtter kommuneplanens vision om, at Aarhus Universitetshospital skal være blandt de førende universitetshospitaler i Europa.

5 At selv om helikopterflyvning til og fra de to heliports vil medføre støjbelastning af en række boliger, i forbindelse med de enkelte overflyvninger om natten, så vurderes dette at være acceptabelt, da flyvningen er samfundsmæssig nødvendig, og da overflyvning af den enkelte bolig om natten forventes at ske kortvarigt og forholdsvist sjældent. At de to heliports og parkeringshuset nok vurderes at blive synlige tekniske anlæg, herunder vil den ene heliport og parkeringshuset kunne ses fra det åbne land, men at der er tale om arkitektonisk interessante anlæg med et markant og ensartet udtryk, der modsvarer anlæggenes synlighed i området og placeringen i overgangen mellem byen og det åbne land. Der placeres en heliport, H1, ved det nye akutcenter og en heliport, H2, ved det eksisterende hjertecenter. Begge heliports skal benyttes til landing med lægehelikoptere. Der er planlagt for, at der i fremtiden kan anvendes en større lægehelikopter end den der i dag anvendes i den landsdækkende ordning med lægehelikoptere. Heliport H1 ved akutcentret skal desuden benyttes af Forsvaret redningshelikopter. Helikopterflyvning til og fra universitetshospitalet vil medføre støj i omgivelserne. Ambulanceflyvning er dog ikke omfattet af de generelle regler om regulering af støj, ligesom flyvningen ikke kræver miljøgodkendelse. Det er således ikke muligt at afhjælpe støjgenerne fra flyvningen ved at stille vilkår om overholdelse af et bestemt støjniveau ved eksempelvis boliger eller om et maksimalt antal flyvninger til hospitalet. Der forventes i fremtiden op til 850 landinger årligt på de to heliports tilsammen, altså i gennemsnit 2-3 landinger pr. døgn. Det forventes, at hovedparten af de fremtidige landinger vil foregå med lægehelikoptere, og at det fremtidige antal af landinger med Forsvarets redningshelikoptere, som er de mest støjende helikoptere, vil være op til ca. 150 om året. Det er flyvningen om natten, der forventes at være mest generende for beboere i omkringliggende boligområder, idet støjen kan medføre, at en mindre del af beboerne vækkes, når helikopteren flyver hen over boligerne. Der er dog tale om en kortvarig forstyrrelse. Ca. 25 % af flyvningerne, altså årligt ca. 175 landinger med lægehelikoptere og knap 40 med redningshelikoptere, forventes at foregå om natten. Ca. halvdelen af lægehelikopterne forventes at flyve i nord-sydlig retning til og fra heliport H2, hvilket kortvarigt vil berøre beboere i Skejby og omkring Bodøvej i gennemsnit en gang to nætter om ugen. I disse boligområder forventes støjen dog at ligge under eller lige omkring miljøstyrelsens vejledende støjgrænse, hvorfor risikoen for at blive vækket vil være lille. Redningshelikopterne og ca. halvdelen af lægehelikopterne forventes fortrinsvis at flyve i øst-vestlig retning til og fra heliport H1, hvilket kortvarigt vil berøre beboere øst for Randersvej og i Brendstrup i gennemsnit en gang 2-3 nætter om ugen, og i mindre omfang også beboere i Skejby landsby. Ved overflyvning af landsbyerne Brendstrup og Skejby vil såvel redningshelikopteren som lægehelikopteren overskride miljøstyrelsens vejledende støjgrænse, hvorfor der er risiko for, at en del af beboerne bliver vækket. Ved overflyvning af boligområdet øst for Randersvej er det alene redningshelikopteren, der vil give anledning til støj over miljøstyrelsens vejledende støjgrænse i gennemsnit en gang ca. hver 10. nat. Det skal understreges, at der er tale om gennemsnitsbetragtninger, og at der således vil være perioder, hvor overflyvning forekommer hyppigere.

6 Det er samlet vurderet, at støjpåvirkningen er acceptabel, da flyvningen er samfundsmæssig nødvendig, og at overskridelse af den vejledende støjgrænse om natten trods alt forekommer kortvarigt og forholdsvis sjældent ved den enkelte bolig. For at begrænse generne i Brendstrup og i et eventuelt fremtidigt byudviklingsområde syd for Marienlystvej er det forudsat, at flyvevejen for Forsvaret redningshelikopter indskrænkes, så den ikke flyver direkte over Brendstrup, men i stedet i vestlige og nordvestlige retninger, hvor der er færre boliger i form af spredt bebyggelse i det åbne land. Begge heliports vil på grund af deres højde og størrelse blive synlige fra omgivelserne. Herunder vil parkeringshuset og heliport H1 blive synlige fra det åbne land og få betydning for, hvordan overgangen mellem byen og det åbne land opleves. Endvidere er de to heliports tekniske anlæg, som på grund af de funktionelle forhold vanskeligt kan indarbejdes i og tilpasses den øvrige bebyggelse og derfor i alle tilfælde vil fremstå som markante tekniske anlæg. Der er derfor arbejdet med anlæggenes arkitektoniske udtryk. Herunder er det valgt at give heliportene et markant og ensartet udtryk, der modsvarer anlæggenes synlighed i området, i stedet for at forsøge at skjule dem. Der er samtidig med udarbejdelsen af kommuneplantillæg udarbejdet Lokalplan nr. 1027, der supplerer den gældende Lokalplan nr. 887 for hospitalet ved at udlægge to nye byggefelter med supplerende bestemmelser for opførelsen af to heliports og et parkeringshus. RETNINGSLINJER 16.x.1 På Aarhus Universitetshospital i Skejby kan der etableres to heliports til hospitalsrelateret flyvning og et parkeringshus som vist på kortet Heliports på Aarhus Universitetshospital. 16.x.2 Det forudsættes, at heliport H1, der placeres ved akut-centret, udformes, så den kan beflyves med forsvarets redningshelikopter og lægehelikoptere. Det forudsættes, at heliport H2, der placeres ved hjertecentret, udformes, så den kan beflyves med lægehelikoptere. 16.x.3 Der udlægges et støjkonsekvensområde omkring de to heliports, jf. kortet Heliports på Aarhus Universitetshospital. Inden for støjkonsekvensområdet kan der normalt ikke udlægges nye områder til arealanvendelse med overnatning i form af boliger, kolonihaver, campingpladser og offentlige formål med overnatning. Der kan dog inden for støjkonsekvensområdet udlægges arealer til hospitalsformål, ligesom der fortsat kan planlægges for boliger og lignende støjfølsomme formål i landsbyerne Brendstrup 3 og Skejby 4, der allerede er udlagt til blandede formål, herunder formål med overnatning, samt at der i erhvervsområder fortsat kan planlægges for én driftsnødvendig bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. 3 Nuværende rammeområde LB 4 Nuværende rammeområde BL og BL

7 Heliports på Aarhus Universitetshospital. Det skraverede område er fastlagt som støjkonsekvensområde omkring de to heliports.

8 16.x.4 Ved tilladelse til etablering af heliportene H1 og H2 samt parkeringshuset ved heliport H1 skal det bl.a. sikres: at flyvning til og fra de to heliports ikke giver anledning til unødige støjgener i omgivelserne, herunder at der fastlæges flyveveje for flyvningen til og fra de to heliports: o For heliport H1 kan der fastlægges flyveveje for Forsvarets redningshelikopter i nordvendt sektor fra retning 270 o (vestlig) til retning 80 o (østnordøstlig) og for lægehelikopteren i nordvendt sektor fra retning 234 o (sydvestlig) til retning 92 o (østlig). o For heliport H2 kan der fastlægges flyveveje for lægehelikopteren i en nordvendt korridor i retning ca. 339 o (nordnordvestlig) og en sydvendt korridor inden for vinklen fra retning 139 o (sydøstlig) til retning 166 o (sydsydøstlig). at udformningen af parkeringshus og de to heliports gives et arkitektonisk udtryk og æstetiske kvaliteter, som modsvarer anlæggenes synlighed i området og placeringen i overgangen mellem byen og det åbne land, herunder at der sikres et design- og materialemæssigt fællesskab mellem de to heliports. at de to heliports udformes, så der ikke opstår væsentlige vindgener på opholds- og færdselsarealer. at afvikling af trafikken til og fra parkeringshuset via hospitalets interne vejsystem ikke giver anledning til væsentlige trafikale gener og kødannelse på Paludan Müllers Vej ved krydset med Tyge Søndergaards Vej. at der etableres anlæg til opsamling af evt. spild og forurenet vand, herunder evt. slukningsvand, fra heliportene. ÆNDRING AF RAMMEBESTEMMELSER 5 I kommuneplanens støjbestemmelser (generel rammebestemmelse) indføjes som nyt afsnit følgende: Støjbestemmelser for støj fra helikopterflyvning til Aarhus Universitetshospital i Skejby. Ved udlæg af og disponering af arealer til støjfølsomme anvendelser i nærheden af heliports på Aarhus Universitetshospital skal det sikres, at det udendørs støjniveau ikke overstiger støjgrænserne i nedenstående skema. Støjgrænserne tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens Tillæg til vejledning nr. 5/1994: Støj fra flyvepladser fra oktober 2013, idet det dog er valgt ikke at medtage bestemmelser for rekreative områder uden overnatning. Anvendelse Rekreative områder med overnatning (sommerhuse, kolonihaver, campingpladser o.l.) Grænseværdi LDEN 45 db 5 En række af de foreslåede ændringer berører konkrete rammeområder. Ud af de berørte rammeområder er område OF tillige omfattet af forslag til tillæg nr. 50, og rammeområderne GK og ER er omfattet af forslag til tillæg nr. 59 til Kommuneplan De bestemmelser og fodnoter, der i nærværende planforslag foreslås tilføjet bestemmelserne for rammeområderne OF, GK og ER foreslås tilføjet uanset, om tillæggene nr. 50 og 59 vedtages endeligt eller ej. I den forbindelse bemærkes, at bestemmelserne ikke tilføjes til det nye rammeområde BO, som i tillæg nr. 50 er foreslået udskilt fra område OF.

9 Boligområder og støjfølsomme bygninger til offentlige formål (skoler, plejehjem o.l.) LDEN 50 db Spredt bebyggelse i det åbne land LDEN 50 db Liberale erhverv (hoteller, kontorer o.l.) LDEN 60 db Grænseværdier for støj fra helikopterlandingspladser til hospitalsrelateret flyvning Den nærmere præcisering af hvor grænseværdierne skal være opfyldt defineres i detailplanlægningen. Undtagelse fra bestemmelser om støj fra helikopterflyvning til Aarhus Universitetshospital Grænseværdierne hindrer ikke, at arealer, der er belastet med støj fra helikopterlandingspladser til hospitalsrelateret flyvning, udlægges til hospital eller dermed relateret anvendelse. I planlægningssituationer, hvor der foretages udvidelse eller forbedring af eksisterende undervisningsinstitutioner, gælder, at sådanne projekter kan realiseres, selvom støjniveauet fra den hospitalsrelaterede flyvning overstiger grænseværdierne i tabellen ovenfor. Afklaring af, om et konkret projekt omfattes af undtagelsen, sker i den konkrete planlægningssag. I bestemmelserne for rammeområde OF ændres følgende: Ventilations- og udluftningshætter samt andre opbygninger på synlige tagflader skal holdes samlede. Ventilationsanlæg, transportanlæg over øverste etage må ikke overstige 6 m. Skorstensanlæg kan opføres uanset disse bestemmelser. På arealer, hvor den fremtidige belastning med støj overstiger kommuneplanens støjbestemmelser, kan der ikke udlægges areal til eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål, herunder bolig-, hospitals-, hotel- og kontorformål, med mindre der ved støjafskærmning eller bygningskonstruktion sikres et tilfredsstillende støjniveau ved udendørs opholdsarealer og et tilfredsstillende støjniveau indendørs i opholdsrum, herunder kontorlokaler o.l. til følgende (ny tilføjet tekst er understreget): Ventilations- og udluftningshætter samt andre opbygninger på synlige tagflader skal holdes samlede. Ventilationsanlæg, transportanlæg over øverste etage må ikke overstige 6 m. Skorstensanlæg og hævede helikopterlandingspladser (heliports) kan opføres uanset disse bestemmelser vedrørende udformning og højde på anlæg over tagflade. På arealer, hvor den fremtidige belastning med støj overstiger kommuneplanens støjbestemmelser, kan der ikke udlægges areal til eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål, herunder bolig-, hospitals-, hotel- og kontorformål, med mindre der ved støjafskærmning eller bygningskonstruktion sikres et tilfredsstillende støjniveau ved udendørs opholdsarealer og et tilfredsstillende støjniveau indendørs i opholdsrum, herunder kontorlokaler o.l. Bestemmelsen forhindrer dog ikke, at arealer, der er belastet med støj fra helikopterlandingspladser (heliports) til hospitalsrelateret flyvning, udlægges til hospital eller dermed relateret anvendelse. I bestemmelserne for rammeområde OF ændres følgende: På arealer, hvor den fremtidige belastning med støj overstiger kommuneplanens støjbestemmelser, kan der ikke udlægges areal til eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål, herunder bolig-, hospitals-, hotel- og kontorformål, med mindre der ved støjafskærmning eller bygningskonstruktion sikres et tilfredsstillende støjniveau ved udendørs opholdsarealer og et tilfredsstillende støjniveau indendørs i opholdsrum, herunder kontorlokaler o.l.

10 til følgende (ny tilføjet tekst er understreget): På arealer, hvor den fremtidige belastning med støj overstiger kommuneplanens støjbestemmelser, kan der ikke udlægges areal til eller tillades bebyggelse m.m. til støjfølsomme formål, herunder bolig-, hospitals-, hotel- og kontorformål, med mindre der ved støjafskærmning eller bygningskonstruktion sikres et tilfredsstillende støjniveau ved udendørs opholdsarealer og et tilfredsstillende støjniveau indendørs i opholdsrum, herunder kontorlokaler o.l. Bestemmelsen forhindrer dog ikke, at arealer, der er belastet med støj fra helikopterlandingspladser (heliports) til hospitalsrelateret flyvning, udlægges til hospital eller dermed relateret anvendelse. I bestemmelserne for rammeområde OF ændres følgende: Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til offentlige og private virksomheder, kontorer og institutioner med formål som administration, forskning, konference, behandlings- og undervisningsvirksomhed samt boliger med særlig tilknytning hertil. til følgende (understreget tekst i ovenstående udgår): Der må kun opføres og indrettes bebyggelse til offentlige og private virksomheder, kontorer og institutioner med formål som administration, forskning, konference, behandlings- og undervisningsvirksomhed., således at der ikke kan planlægges for boliger i tilknytning til bebyggelse i området. I bestemmelserne for rammeområderne GK, RE, RE, RE, OF, ER, ER, OF, OF, ER, ER, OF, BL, RE, RE, OF, BL, ER, ER, ER, GK, GK, GK, LB og ER tilføjes følgende 6 : Inden for flyvevejene til heliports på Aarhus Universitetshospital skal det sikres, at ny bebyggelse og høje anlæg som eksempelvis master, skorstene og lignende holdes under ind- og udflyvningsfladerne, som er defineret i BL 3-8 Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (Trafik- og Byggestyrelsen, Luftfart). I bestemmelserne for rammeområderne GK, RE, RE, RE, RE, OF, BO, ER, ER, OF, OF, ER, ER, OF, BL, RE, RE, OF, BL, ER, ER, ER, GK, GK, GK, LB, RE og ER tilføjes følgende fodnote 7 : For området gælder tillige bestemmelser i retningslinjen Heliports og parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby og tilhørende VVM-redegørelse. Tillæg nr. 76 til Kommuneplan Se note 5 om forholdet til forslag til tillæg nr. 50 og Se note 5 om forholdet til forslag til tillæg nr. 50 og 59.

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby

Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby Helikopterlandingspladser på Aarhus Universitetshospital i Skejby (Ikke-teknisk resumé af VVM-redegørelse og miljørapport) I disse år samles den specialiserede behandling i Danmark på færre og større sygehuse.

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS VED AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL I SKEJBY TILLÆG NR. 76 TIL KOMMUNEPLAN 2013 PARKERINGSHUS OG 2 HELIPORTS

Læs mere

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 4.

Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning. e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk. Planlægning og Byggeri. Den 4. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning e-mail: kontakt@regionmidtjylland.dk Den 4. september 2012 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved

Læs mere

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr

Lokalplaner på vej. Boligområde ved Røvedvej Lp. nr Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr Heliports ved AUH Lp. nr Lokalplaner på vej Boligområde ved Røvedvej Lp. nr. 1010 Blandet byområde ved Bassin 7 Lp. nr. 1000 Heliports ved AUH Lp. nr. 1027 1.februar 2016 Lokalplan nr. 1010 - FO Lokalplan nr. 1010 - FO Formålet

Læs mere

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg

Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 2. marts 2017 Storbylandsby II, Halmstadgade 11 på Christiansbjerg Dette materiale omhandler et område nær dig. Området ligger i den sydlige del af Skejby

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde. Rammeområde 1.V.2 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 6 for et vindmølleområde syd for Torrild Rammeområde 1.V.2 Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn

Region Midtjylland, Præhospitalet Afgørelse: Ikke VVM-pligt ved etablering af landingsplads til red- ningshelikopter på Østhavnen, Aarhus Havn Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Region Midtjylland, Præhospitalet Att.: Johannes Traberg Christiansen kontakt@regionmidtjylland.dk Johannes.Traberg@ph.rm.dk 21. oktober 2014 Side 1 af 4 Afgørelse:

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3

Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 Kommuneplan 2013-2025 Forslag til tillæg nr. 9 for et vindmølleområde ved Tendrup Vestermark Rammeområde 8.V.3 September 2015 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 1 OFFENTLIG HØRING DIN MULIGHED... 2 FORHOLD

Læs mere

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN

MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 12 MINDRE VINDMØLLER (HUSSTANDS-, MINI- OG MIKROVINDMØLLER) TILLÆG TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 GULDBORGSUND KOMMUNE OKTOBER 2011 REDEGØRELSE BAGGRUND Jf. Guldborgsund Kommunes klimaplan

Læs mere

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper

Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. april 2016 Randersvej 229, Skejby - stor udvalgsvarebutik, erhverv og pladskrævende varegrupper Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vejle Kommunes lokalplanforslag for udvidelse af Vejle Sygehus samt etablering af parkeringspladser NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 13. november 2007 J.nr.: NKN-261-00025 trmas Afgørelse i sagen

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Ny Færgeterminal i Østhavnen Der er fuld gang i at omdanne Nordhavnen til den nye bydel Aarhus Ø. For at omdannelsen kan fortsætte, er

Læs mere

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.

Kommuneplantillæg. Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe. Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg 5 - Kommuneplan 2013-2015 Solvarmeanlæg og varmeværk December 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre kommuneplanen? kan

Læs mere

Blandet byområde på Olof Palmes Allé

Blandet byområde på Olof Palmes Allé Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. maj 2017 Blandet byområde på Olof Palmes Allé Dette materiale omhandler et område nær dig. Ejendommen, som i dag rummer Danmarks Medie og Journalisthøjskole,

Læs mere

forlægning af herredsvej Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009

forlægning af herredsvej Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 forlægning af herredsvej Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Hedeager Rydevænget Forlagt Herredsvej N Agro Food Park Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 forlægning af herredsvej

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer, der ønsker at opføre en boligbebyggelse på grunden. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 981, Etageboligbebyggelse

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

Ændringer i Lokalplan 933

Ændringer i Lokalplan 933 Ændringer i Lokalplan 933 Bilag 4 LOKALPLANENS INDHOLD I afsnittet Planens baggrund, bliver 12.525 m 2 rettet til 13.275 m 2. I afsnittet Bebyggelse bliver de fire første afsnit rettet til: Det omgivende

Læs mere

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Kommuneplantillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej) Brendstrup Skovplantning

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg om nye Vejanlæg i Aalborg Syd Byrådet vedtog den 14. december 2009

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

FORSLAG. Tillæg 8. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 FORSLAG Tillæg 8 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. november 2013-8. januar 2014 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 8 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg

Læs mere

Region Midtjylland DNU Projektafdelingen. VVM-tilladelse: Etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Region Midtjylland DNU Projektafdelingen. VVM-tilladelse: Etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital i Skejby. Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C Region Midtjylland DNU Projektafdelingen 11. oktober 2016 Side 1 af 26 VVM-tilladelse: Etablering af to heliports og et parkeringshus på Aarhus Universitetshospital

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013

FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 Næsbjerg Rousthøje Årre Roust 28 FORSLAG TIL TILLÆG NR. VINDMØLLER VED ULVEMOSEN OG BÆKHEDE PLANTAGE ENKELTOMRÅDE 25.10.T01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - FEBRUAR 2013 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Planlægning for vindmøller ved Højstrup

Planlægning for vindmøller ved Højstrup Planlægning for vindmøller ved Højstrup Plan for i aften Projektet og planprocessen VVM redegørelsen Pause Spørgerunde Værditabsordningen Borgermøde d. 11/10 2012, Højstrupvej 42, Østervrå Planlægning

Læs mere

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013.

Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. FK-Ejendomme VVM - screening lysanlæg Frederiksberg Stadion. Afgørelse om ikke VVMpligt. Lovgivning - VVM Reglerne om VVM findes i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013. Projektet

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig

Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. maj 2014 Lokalplan 969, Boligområde Dollerupvej Endelig Endelig vedtagelse af lokalplan 969, Boligområde ved Dollerupvej, Aarhus

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

BILAG 4. Sammenfattende Redegørelse. Parkeringshus og Heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby

BILAG 4. Sammenfattende Redegørelse. Parkeringshus og Heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby BILAG 4 Sammenfattende Redegørelse Parkeringshus og Heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby Sammenfattende redegørelse Parkeringshus og heliports ved Århus Universitetshospital i Skejby I disse

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26.

FORSLAG. Kommuneplantillæg nr. 16. Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg. Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. FORSLAG Høringsperiode fra den 1. december 2015 til den 26. januar 2016 Kommuneplantillæg nr. 16 Ændring af retningslinjerne 9.9 - Teleanlæg Hvad er et kommuneplantillæg? En kommuneplan er en plan for

Læs mere

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025

Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Oversigt over anbefalede ændringer af Kommuneplanforslag 2013-2025 Nærværende dokument giver et overblik over de ændringer, som anbefales indarbejdet i den endelige udgave af Kommuneplan 2013-2025 for

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 07-330 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Offentlig og Privat service - Øster Højst Børnecenter Skolegade, Øster Højst 330.71.1 330.71.2 330.11.4 TØNDER KOMMUNE Teknisk

Læs mere

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde OF12 og B16 Offentligt område ved Fuglsang Toft og Boligområde ved Fuglsang Sø 1. Tillæg nr. 76 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen

Læs mere

Lokalplaner på vej. 26. september 2016

Lokalplaner på vej. 26. september 2016 Lokalplaner på vej Heliports ved AUH, Tillæg Kp13,VVM, Lp nr. 1027 EV Gl. Egå, Bevarende Lp nr. 985 EV Boligbyggeri i Valdemarsgade, Lp nr. 1039 FO Etageboliger og erhverv, Godsbanen Lp nr. 1044 FO 26.

Læs mere

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted

Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst. Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Teknisk forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Forlængelse af forsøgsordning for akutlægehelikopter i Thisted Thisted kommune har den 21.11.2011 modtaget

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 31 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE PROMENADEBYEN / TOLDBODGADE ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I

Læs mere

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby

Orientering og debat. Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Orientering og debat Udvidelse af Århus Universitetshospital Skejby Forslag til tillæg nr. 07 til Kommuneplan 00 Øverst Planområdet set fra sydøst (Vestereng) Nederst Planområdet set fra syd (Marienlystvej)

Læs mere

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens

2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens 2013 27 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2015 27 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Boliger, Bjerrevej 139, Horsens Nej

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 10.013 for nedlagt sygehus i Nibe K O M M U N E P L A N Den 23. februar 2015 er kommuneplantillæg 10.013

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

Forslag til Lokalplan nr , Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan , Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Sags nr. 14/26326 Forslag til Lokalplan nr. 01-050-0004, Boldesager, Tillæg nr. 1 til lokalplan 01-050-0003, Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. Notat af 8. april 2015 fra Plan, Teknik

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 18. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 18 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 1. december 2014-26.januar 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 18 til Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn

Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Debatoplæg Ændret startprocedure i Billund Lufthavn Indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse Oplæg til debat i perioden 17. juni 16. august 2015 Indkaldelse af ideer og forslag Billund Lufthavn

Læs mere

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse

Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 24. april 2015 Tulipgrunden, Brabrand - omdannelse til boligbebyggelse Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse

Læs mere

Tillæg til kommuneplanen

Tillæg til kommuneplanen 1 Tillæg til kommuneplanen Tillæg nr. 62 til 2009 for Aarhus Kommune tillægget omfatter et område i Aarhus Havn, der er beliggende i rammeområderne 050204ER, 050205ER, 050208ER, 050209ER, samt en del af

Læs mere

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag

Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. august 2015 Lokalplan 1007, Ketting Parkvej - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.1007, Boligområde

Læs mere

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.

FORSLAG. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011. Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4. FORSLAG Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V5 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune som energikommune

Læs mere

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009

Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Vejle Kommune Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2009 Mål og rammer for lokalplanlægningen Januar 2009 Screening af ændrede rammer af Kommuneplan 2009 for Vejle Kommune Generelle rammer Emne Udvidelse

Læs mere

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm

Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Opsamling på bemærkninger i fordebatten vedr. heliport i Mølholm Aalborg Kommune har afholdt en fordebat vedrørende et kommuneplantillæg med VVMredegørelse og lokalplan i perioden fra den 5. marts til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA

LOKALPLAN NR. 66 STEMPFXMÆRKE FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER MOTEL/CAFETERIA. RETTEN l '1REMAA e STEMPFXMÆRKE RETTEN l '1REMAA KUN GYLOKJT M 0 AFSTtMPUNG AF OOMM ftkonto«ets lcass KONTf»OLAPFA«AT B 263523 GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 66 FOR ET OMRADE TIL SALGS- OG UDSTILLINGSPRÆGET VIRKSOMHED HERUNDER

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 03-231 til Tønder Kommuneplan 2009-2021 Område til blandet bolig og erhverv Daler 231.21.1 TØNDER KOMMUNE Teknisk Forvaltning November 2011 Kommuneplantillæg nr. 03-231

Læs mere

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering

gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering gladsaxe.dk Tillæg 1 til lokalplan 176 Butikker i Gyngemosepark incl. Miljøvurdering Hvorfor lokalplan? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres,

Læs mere

Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt

Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt Tillæg 17 Kommuneplantillæg 17 Sygehus Lillebælt - et offentlig område Bramdrup Harte Nørre Bjert Drejens Strandhuse Kolding Tved Rebæk Seest VVM-redegørelse Kommuneplantillæg 17/25. juni 2012 Kolding

Læs mere

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN

TILLÆG NR. TIL KOMMUNEPLAN TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2009 Erhvervsområdet ved Gungevej, Arnold Nielsens Boulevard, Bibiliotekvej og Høvedstensvej Forslag OFFENTLIG HØRING Forslaget til Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2009 er fremlagt

Læs mere

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag

Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 26. november 2015 Lokalplan 1011, Boliger ved Peter Sabroes Gade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals

Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Lokalplan nr. 2.10 For et område ved Smedegade i Lohals Tillæg nr. 12 til Tranekær Kommuneplan 2000 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20

Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 Version 22.12.2015 Forslag til kommuneplantillæg nr. 20 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Blandet bolig- og erhvervsområde i Basballe Yderligere information kan fås hos: HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? SYDDJURS

Læs mere

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015

Notat. SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj. Beregningsmodel med Søhaven markeret med gult. 19. november 2015 Notat SØHAVEN Kortlægning af vejtrafikstøj 19. november 2015 Projekt nr. 222217 Dokument nr. 1217169900 Version 1, revision 1 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af JEK Beregningsmodel med Søhaven markeret

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET VVM- og Miljørapport til Kommuneplantillæg nr.76 til Kommuneplan 2013 og Lokalplanforslag nr. 1027 - Parkeringshus og 2 heliports ved Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle

LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle TRANEKÆR KOMMUNE LOKALPLAN NR. 22.03 for fælles skydebaneanlæg ved Lejbølle 1 FORORD Denne lokalplan omfter et område sydøst for Lejbølle, hvor der i en lang årrække har ligget en riffelskydebane, fortrinsvis

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej

K O M M U N E P L A N. Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.024 for undervisningsområdet ved Mylius Erichsens Vej Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved

Boligudbygning. Status. Udfordringerne. Mål. Rækkefølge for udbygning i Brændkjær - Dalby - Tved Boligudbygning Mål Målet er at skabe bysamfund, hvor bæredygtighed og hensynet til områdets landskabelige værdier og kulturmiljøer er styrende for udviklingen. Områdets nye boligområder Ved Lindgård og

Læs mere

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.

9 Redegørelse. Odder Kommune. Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder. Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id. Odder Kommune 9 Redegørelse Miljøvurdering af Kommuneplan 2013-2025 for Odder Plan, Odder Kommune 05-08-2013 Dok.id.: 727-2013-70537 Indhold 1. Indledning... 3 2. Integrering af miljøhensyn... 3 3. Miljørapportens

Læs mere

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 71 til Rammeområde 61.E1 og 61.E3 område udlagt til erhverv Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde

Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 23. april 2015 Et erhvervsområde ved Nordlandsvej omdannes til et blandet bolig- og erhvervsområde Området er et ældre erhvervsområde på ca. 6 ha og rummer

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4

Kommuneplan for Odense Kommune. Forslag til Tillæg nr. 4 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til Tillæg nr. 4 Serviceområde ved Nyt OUH Syd Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjergvej - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner

Tillæg nr. 6 til. Kommuneplan 2009-2021. Retningslinjer for master og antenner Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2009-2021 Retningslinjer for master og antenner Kommuneplantillæg nr. 6 for master og antenner er udarbejdet af Teknik & Miljø i Greve Kommune. Indholdsfortegnelse Redegørelse

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 21. oktober 2004 Mogens Vasegaard 89 40 26 48

Læs mere

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom.

Taksationsmyndigheden har vurderet, at den planlagte opstilling af vindmøller ikke vil forårsage værditab på jeres beboelsesejendom. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Engvangvej 1, som følge af opstilling af vindmøller ved Faster-Astrup i henhold til lokalplan nr. 285b for Ringkøbing-Skjern Kommune 8.

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees

Tillæg nr. 7 til Lemvig Kommuneplan 2013-25. Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees Område til teknisk anlæg i form af solcelleanlæg ved Nees FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger muligheden for at etablere et område til teknisk formål i form af solcelleanlæg

Læs mere

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl.

Memo. Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus. Anton Iversen, Trafik & Veje. Hans R. Grønne m.fl. Memo Titel Dato 1 marts 2010 Til Århus Kommune, Trafik & Veje Notat vedrørende ny lufthavn placeret på Østhavnen i Århus Anton Iversen, Trafik & Veje COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7. Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7 Til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til rekreative formål ved Holmsland Klitvej, Søndervig Ortofoto Ringkøbing- Ringkøbing- 1. april 2014 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse

Kommuneplantillæg 9. Kommuneplan 2001 Årslev Kommune. Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommuneplantillæg 9 Kommuneplan 2001 Årslev Kommune Område til detailhandel på Bøgevej i Nr. Lyndelse Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens

Læs mere

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup.

Baggrunden for Taksationsmyndighedens afgørelse: Den 9. oktober 2013 samledes Taksationsmyndigheden på Ruhøjvej 10, Moestrup. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Ruhøjvej 10, Moestrup, 8983 Gjerlev J som følge af opstilling af vindmøller ved Allestrupgård i henhold til lokalplan nr. 565 for Randers Kommune

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde SE1 Erhvervsområde ved Godsbanevej i Herning 2. Tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillægget til Herning Kommuneplan

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerland Kommunes lokalplan nr. 122 og kommuneplantillæg nr. 57 for udvidelse af Hvalpsund Campingplads NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 14. april 2008 J.nr.: NKN-261-00031 ssc/tutbi Afgørelse i sagen

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne: Bilag 3 Tematiseret opsamling af indsigelsernes indhold Der er kommet indsigelser mod forslag til Lokalplan nr. 926 fra myndigheder og naboer. Indsigelserne er kommenteret herunder og berører temaerne:

Læs mere

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1

1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads og fritidsområde ved Løgismose Strand...1 Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tid Mandag den 19. januar 2015 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. 14/25202 Forslag til Lokalplan 4.2-3 og Kommuneplantillæg nr. 12 forcampingplads

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010

Aarhus Universitet. Visionsplan for den fysiske udbygning. Bilagshæfte kommunernes planlægning. Juni 2010 Aarhus Universitet Visionsplan for den fysiske udbygning Bilagshæfte kommunernes planlægning Juni 2010 Indhold 1 Forord 3 2 Omtale i kommuneplanernes hovedstruktur 5 3 Bestemmelser for rammeområderne 7

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4.025 for Blåkildevej, Smedegård, Øst Aalborg Byrådet godkendte den 16. juni 2014

Læs mere

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver 2013 9 Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 2013 9 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Elbæk, område til rekreativt formål og kolonihaver

Læs mere

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 50. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 50 Til Kommuneplan 2009-2021, område til offentligt formål, bl. bolig- og erhvervsformål ved Nørredige, Ringkøbing Ortofoto 19. februar 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret

Åben dagsorden. Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende: Bemærkninger Følgende

Læs mere

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D

SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Sluseholmen karré O Dispensation fra tillæg 3 til lokalplan nr. 310 i forbindelse med nybyggeri på Sluseholmen. Marts 2014 sluseholmen sluseanlæg SKRÅFOTO / LUFTFOTO LODFOTO / 3D Motocrossbane Københavns

Læs mere

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN

LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN RUDBJERG KOMMUNE LOKALPLAN 47 FOR EJENDOMMEN STRANDGÅRDEN, MATR. 9 HR, GLOSLUNDE BY, GLOSLUNDE I HUMMINGEN Februar 2006 RUDBJERG KOMMUNE Dok 703752 Sag 703735 LOKALPLAN NR. 47 For ejendommen Strandgården,

Læs mere