Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright"

Transkript

1 Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008

2

3 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse af Sommerhusområdet ved Kvie Sø. Lokalplanen følger op på ovenstående ønske med bestemmelser for indretningen af området, med fokus på at skabe et nyt og spændende fritidshusområde med et varieret byggeri i 2 delområder med forskellige grundstørrelser med udgangspunkt i områdets muligheder for adgang til naturoplevelser omkring søen og det åbne landskab under hensyntagen til omgivelserne og samtidig skåne miljøet mest muligt. Offentlig høring Lokalplanen har sammen med en tilhørende miljørapport været offentliggjort fra d. 11. december 2007 til d. 13. februar Der var ved offentlighedsperiodens udløb kommet bemærkninger til forslaget fra Miljøcenter Odense, Grundejerforeningen Kvie Sø, 2 privatpersoner samt den ene udstykker. Miljøcenter Odense meddelte, at regionplanens retningslinier for værdifuldt landskabsområde og større udforstyrret landskab ophæves inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen Kvie Sø tilkendegave, at der ikke burde udstykke yderligere sommerhusgrunde og foreslog at grundejerforeningen ikke skal optage medlemmer fra et tilgrænsende område. De øvrige bemærkninger vedrører beplantningsbælte, grundstørrelser, bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Byrådet vedtog lokalplanen endeligt d. 4. marts 2008 med den ændring, at 4 grunde midt i delområde 1 udlægges til grønt område. Der er her ud over foretaget mindre redaktionelle ændringer. De fremførte bemærkninger gav efter Byrådets vurdering ikke anledning til yderligere afledte justeringer af planen. Lokalplanens opbygning Lokalplanen består af en redegørelse, derefter nogle bestemmelser og kortbilag samt evt. yderligere bilag. I redegørelsen beskrives bl.a. lokalplanens formål og hovedindhold. Bestemmelsesdelen indeholder de detaljerede retningslinier for anvendelse og bebyggelse i området. Bestemmelserne er juridisk bindende. Det betyder, at det kræver dispensation, hvis bestemmelserne ikke følges. Der kan dog ikke dispenseres fra planens principper, dvs. planens formål og anvendelsesbestemmelser mm.. Bestemmelserne tinglyses på hver ejendom. Afsnittet med bestemmelserne er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte og eventuelle uddybende bemærkninger står med kursiv i venstre spalte. Bestemmelserne suppleres med kortbilag. Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte nærmere bestemmelser for et områdets anvendelse, hvordan bygninger, grønne områder samt veje og stier skal placeres og udformes, ligesom der kan indskrives regler for bevaring af bygninger, bymiljøer, træer mm. Lokalplanen er også et værktøj, som anvendes til at følge op på og virkeliggøre kommuneplanens intentioner. Derfor må en lokalplan ikke stride imod kommuneplanen. Nogle gange er det dog nødvendigt med en ændring af kommuneplanen gennem et tillæg. Dette sker typisk, hvis Byrådet gennem en mere detaljeret planlægning er blevet opmærksom på andre muligheder for et område end fastlagt i kommuneplanrammerne. Forsiden viser den påtænkte indretning af lokalplanområdet, udarbejdet af Landinspektørgården I/S i Varde i samarbejde med Landinspektør Peder Nielsen i Ølgod.

4

5 Lokalplan 15 Indholdsfortegnelse I Redegørelse Baggrund...3 Områdets beliggenhed...3 Eksisterende forhold...4 Lokalplanens formål og indhold...6 Forhold til Landsplanlægningen Forhold til kommuneplan Forhold til øvrige planer Forhold til anden lovgivning Miljøvurdering ikke teknisk resume II Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Tekniske anlæg Ophævelse af deklarationer Tilladelser fra andre myndigheder Grundejerforening Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Mindretalsudtalelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. III Kortbilag Kortbilag 1: Oversigtskort med matrikelgrænser og delområder Kortbilag 2: Udstykningsplan for delområde 1 og delområde 2 Kortbilag 3: Illustrationsplan for delområde 1 og delområde 2 og vejadgang Kortbilag 4: Eksisterende afløbs- og forsyningsledninger i en del af delområde 2 Kortbilag 5a Områdets indretning, delområde 1 og beskyttet dige Kortbilag 5b Områdets indretning, delområde 2 Grundmateriale: Bl.a. KMS og COWI copyright. Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø er udarbejdet for Team Plan, Varde Kommune af Landinspektørgården I/S i Varde på vegne af J. Kr. Bjerg Holding ApS og grundejer Kaj Kjær Der er gengivet materiale fra miljøscreening- /miljøvurderingsrapporter, udarbejdet af Bio Consult for gl. Ølgod Kommune. 1

6 Redegørelse Lokalplan 15 Delområde 2 Delområde 1 Lokalplanområdets afgrænsning 2

7 Lokalplan 15 Redegørelse Baggrund Lokalplanen er foranlediget af, at den tidligere Ølgod Kommune i forbindelse med revisionen af Kommuneplan traf beslutning om en udvidelse af sommerhusområde ved Kvie Sø mod sydøst indenfor 2 nye udlagte rammeområder F6 og F7. Hensigten med denne lokalplan er med et samlet plangrundlag for rammeområderne F6 og F7 at muliggøre opførelsen af ca. 98 nye attraktive fritidshuse i et område sydøst for Kvie Sø sydøst for det eksisterende sommerhusområde, som sikre at der tages vidtrækkende hensyn til miljøet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af matr. nr. 13a og 39b, Kvie By, Ansager og J. Kr. Bjerg Holding ApS samt ejeren af matr.nr. 5a, Kvie By, Ansager, som påtænker at udstykke og byggemodne hvert sit område med henholdsvis 54 og 44 grunde. Derefter forventes grundene solgt og bebygget enkeltvis med hver ét fritliggende fritidshus. Områdets beliggenhed 6g 39a 5ad 5ap 5ac 5fc 5av 5aq 5u 5o5fb 5ax 5at 5au 5as 5ar 5fq 5fa 5ay 5fp 5eø 5ab 5az 5aæ 5ex 5aø 5ba 5fo 5eæ 5ev 5be 5fn 7000i 5bf 5bd 5eu 5bc 5bb 5x 5et 5v 5bg 5es 5ec 5bh 5bl 5bi 5bk 5er 5z 5y 5eq 5ed 5eb 5bt 5ep 5ee 5eo 5ey 5ea 5æ 5en 5em 5ef 5bu 5eg 5dæ 5el 5ey 5dz 5dø 5eh 5ei 5cb 5ek 5dy 5ez 5ca 5cq 5do 5bø 5cp 5dx 5ds 5dp 5bæ 5co 5dv 5ft 5cr 5aa 5dn 5ø 5dt 5dr 5dq 5cc 5cn 5du 5cd 5cs 5cm 5dm 5gm 5ce 5df 5gu 5cl 5ct 5cæ 5da 5gt 5cø 5dl 5gn 5dg 5gs 5ck 5cu 5de 5db 5cz 5dk 5go 5ci 5gr 5cv 5ch 5cy 5dc 5dd 5dh 5gp 5di 5gq 5cx 5cg 5r 39b 13a 5a Lokalplanområdet er beliggende i landzone, sydøst for Kvie Sø. Området opdeles i 2 delområder: Delområde 1 grænser mod nord og nordøst op til eksisterende sommerhusområder ved Kvie Sø. Mod øst, vest og syd grænser området op til det åbne land. Den østligste del af området grænser op til den landbrugsejendom, hvorfra en del af området frastykkes. Syd for Kvievej er der skovarealer, der er pålagt fredskovspligt, og længere væk naturområder omkring Kærbæk. Delområde 2 grænser mod syd op til landbrugsarealer der dyrkes jordbrugsmæssigt, mod vest op til mosen syd for Kvie sø og mod nord op til Kvie sø. 6a Matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanområdet består af dele af 2 forskellige ejendomme og udgør et samlet areal på ca m², som opdeles i 2 delområder, da de to områder påtænkes udstykket forskelligt. Delområde 1 udgør ca m² og delområde 2 udgør m². Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 5a, 13 a og 39b Kvie By, Ansager. *Kvievej er ikke udskilt i matriklen, vejen kan derfor ikke ses på kortet. Se matrikelkortet til venstre*. 3

8 Redegørelse Lokalplan 15 Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forlængelse af et eksisterende sommerhusområde på ca. 33 ha, som er udstykket af flere gange siden 1974, og som rummer omkring 230 sommerhuse. I det ældste sommerhusområde, der reguleres gennem 2 deklarationer deklaration af 24. marts 1970 og deklaration af 12. november er der inden for fredningslinien omkring søen etableret et 30 m bredt plantebælte bestående af bærmispel, seljerøn og skovfyr. Lokalplanområdet ligger sydøst for Kvie Sø, syd for det eksisterende sommerhusområde. Nord for dette ældre sommerhusområde er der udstykket et areal til sommerhusbebyggelse - Lokalplan Af lokalplanens 3.14 fremgår det, at der skal etableres et plantebælte mod Kvie Sø, inden for området mellem bebyggelsen og det fredede areal i lighed med plantebæltet i det eksisterende sommerhusområde. Jf. Lokalplan 3.14 skal beplantningsbæltet etableres senest 1 år efter vedtagelse af planen. Fredningsnævnet meddelte den 5. juli 2006 dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk.1, til at anlægge sti, opstille legeredskaber og etablere et 10 m bredt beplantningsbælte på de fredede arealer. Lokalplanområdets to delområder afgrænses af skellet mellem matr.nr. 5 a og 39 b, Kvie By, Ansager. Grantræsrække plantet i jorddige i skel mellem delområde 1 og delområde 2. Sten- og jorddige Visuelt og fysisk adskilles de to delområder af et eksisterende jorddige i skel, tilplantet med en ældre grantræsrække. Diget er en del af et sammenhængende dige, som oprindelig har omgivet jorderne omkring Søgård, Kvievej 21. I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan har Varde Kommune overvejet digets biologisk, landskabelige og kulturhistoriske betydning og finder, at diget er bevaringsværdigt. Varde Kommune finder samtidig at den ældre grantræsrække i sund vækst, der er plantet i diget bør bibeholdes, for at undgå, at diget ødelægges; men også fordi grantræerne i diget udgør et landskabsmæssigt unikt særkende på stedet og understøtter områdets kulturhistoriske fortælling, finder Varde Kommune, at grantræsrækken bør bevares. 4

9 Lokalplan 15 Redegørelse Hydrologisk opland Kvie Sø ligger højt i terrænet med et lille opland, hvorfra der strømmer overfladevand til søen. Der er ingen vandløb, som strømmer til søen, så den væsentligste vandtilførsel til søen sker fra nedbør, dels direkte til søen og gennem afstrømning af overfladevand fra oplandet. Kvie Sø ligger oven på vandskellet mellem Ansager Å og Grindsted Å. Vådt område indenfor delområde 1. Afløb fra selve søen sker nordfra i den nordlige ende af søen ved matr. nr. 2r, Kvie By, Ansager via et overløb og et lille privat rørlagt vandløb til kommunevandløbet Søknudebæk og videre til Grindsted-Varde Å. Afløb fra mosen syd for søen, sker sydpå ved matr. nr. 39a, Kvie By, Ansager via et offentligt vandløb til Kærbæk og videre til Ansager Å. Grøften fra Kvie Sø er rørlagt fra station 140 til 392 med 200 mm rør. Den langsomme vandudskiftning betyder at næringsstoffer og fremmedstoffer kun langsom vaskes ud af sø. For at bevare og genskabe søens tidligere tilstand er det vigtigt, at søen friholdes for tilførsler af næringsstoffer og fremmedstoffer. Kvie Sø s hydrologiske opland, hvorfra der sker afstrømning af overfladevand. Delområde 1 Området har tidligere været anvendt til jordbrugsformål. Fordi området ikke har været afvandet er det ikke tilsluttet nogen drænledning, og da områdets terræn falder mod sydøst samles overfladevand i længere regnfulde perioder på et mindre areal mod sydøst. På dette mindre areal er jorden blød og fugtig i lange perioder med blank vand i overfladen. På arealet findes naturtyper, som trives i et vådområde, men arealet er ikke registreret som et 3 område. En del af området er behæftet med fredskovspligt, som for en del af skoven påtænkes ophævet. Tilsagnsdatoen for pålæggelsen af fredskov er 22. oktober Arealet er tilplantet i 2003 og sommerhalvåret 2008 er dermed 5. vækstsæson. Ifølge ejeren af arealet kan fredskovspligten ophæves inden 8 år efter pålæggelsen (dvs. inden 22. oktober 2010) ved at tilbagebetale tilskud og indkomstkompensation + evt. renter. Evt. Forsinkelsesbassin Princip for bortledning af drænet overfladevand fra lokalplanområdet til Kærbæk Delområde 2 Området har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. En del af området ligger indenfor fredningslinien omkring Kvie Sø på 100 m og Naturbeskyttelseslovens 150 m sø beskyttelseslinie. Der forventes meddelt dispensation / 5

10 Redegørelse Lokalplan 15 reduktion fra linierne i lighed med de tilladelser, der er givet ved indretningen af de øvrige sommerhusområder ved Kvie Sø. På arealet ligger endvidere en lille sø omgivet af et mindre engareal. Begge arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttet natur, hvor tilstanden ikke må ændres uden myndighedstilladelse. Arealet nærmest søen er tillige 3 beskyttet eng. En del af arealet ligger inden for Kvie sø s hydrologiske opland, hvorfra der sker afstrømning af overfladevand til søen. Til afvanding af de dele af matr.nr. 13 a og 39 b, der ligger nærmest søen, er der en vestgående drænledning, som stort set aftager overfladevand indenfor søens hydrologiske opland. Vandet fra den private drænledning løber til Grøften fra Kvie Sø og sydpå til Kærbæk. I en afstand af ca. 2-3 m fra skel løber langs det nordøstlige skel en åben grøft til Kvievej, som er etableret til afvanding af de største dele af matr. nr. 13a og 39b, Kvie By, Ansager. På østsiden af Kvievej dvs. uden for lokalplanområdet fortsætter grøften som et lukket rør videre mod Kærbæk længere mod øst. Drænrøret slutter vest for Kærbæk, hvorfra overfladevandet løber videre hen over jorden og gennem et moseareal spreder sig via små kanaler og løber ud i Kærbækken fordelt over en længere strækning. Hen over arealet er et øst-vestgående læhegn, men det vurderes ikke at være særligt bevaringsværdigt. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens idé. Den overordnede ide er at skabe et nyt og spændende fritidshusområde ved Kvie Sø. Det er tanken, at opføre et varieret byggeri i 2 delområder med forskellige grundstørrelser med udgangspunkt i områdets spændende muligheder for adgang til naturoplevelser omkring søen og det åbne landskab. Det er endvidere tanken, at bebyggelse opføres med respekt for de eksisterende omgivelser herunder f.eks. jorddiget, som adskiller de to delområder, den ældste del af arealet med fredskov langs Kvievej i delområde 1, det lille vandhul omsluttet af eng i delområde 2, men f.eks. også søbreddens varierende forløb. I begge delområder udlægges rummelige fællesarealer, og i delområde 1 påtænkes anlagt en lille sø, der skal fungere som forsinkelsesbassin for områdets overfladevand. 6

11 Lokalplan 15 Redegørelse Nye udstykninger Det er et ønske, at få integreret lokalplanområdet med det eksisterende sommerhusområde, hvor grundstørrelserne overvejende er mellem m², enkelte op til 2500 m², men også med de andre tilstødende bebyggelser, så ferie- og fritidsområdet ved Kvie Sø i sin helhed bliver sammenhængende - herunder f.eks. med hensyn til indretning, beplantning og interne stiforbindelser. Det vurderes at, der i området ved Kvie Sø er størst efterspørgsel på fritidsboliger på mellem m². Det er grundstørrelserne udformet efter. Der er dog også enkelte grunde på op til næsten 1800 m², hvor der vil kunne opføres større sommerhuse. For at undgå problematikker med efterfølgende udstykningsmuligheder, er der fastsat bestemmelse om at delområderne skal udstykkes på baggrund af en samlet plan for hele delområdet, at ingen grunde må udstykkes mindre end 850 m² og at grunde der udstykkes på 1700 m² eller derover ikke efterfølgende kan udstykkes. I delområde 1 påtænkes udstykket ca. 40 grunde mellem m² og i delområde 2 påtænkes udstykket ca. 54 grunde mellem m². Ny fritidshuse Fritidshusene opføres som spredt bebyggelse. Bebyggelsen må opføres i 1 plan og maks taghældning. Maksimal højde for ny bebyggelse er 5 m. Bebyggelsen må opføres i tegl eller træ med tag af tagsten eller tagpap med listedækning og vinduer i træ, aluminium eller plast. Her ud over kan der i overensstemmelse med bygningsreglementet for småhuse opføres 2 x 10 m² udhuse og 35 m² garage/carport. Veje og stier. Inden for området påtænkes boligveje, vendepladser og stier anlægget grusbelagt, og der påtænkes udlagt areal til 2 p-pladser pr. fritidsbolig. 7

12 Redegørelse Lokalplan 15 Beplantning. For at området fremtræder visuelt sammenhængende etableres skærmende beplantningsbælter i delområde 2 mod det åbne land syd, øst og vest for området samt mod det eksisterende sommerhusområde, som samtidig modvirker støj- og indbliksgener. Beplantningsbælterne skal bestå af blandede stedsegrønne og løvfældende buske og træer - gerne bær- og frugtbærende. I beplantningen skal indgå, fyr, e eg, bærmispel og seljerøn, hovedsagelig som i det tilstødende sommerhusområde. Beplantningen skal udføres varieret i 3 rækker med 1,25 m planteafstand og kan f.eks. også bestå af syren, engriflet hvidtjørn, mirabel, rød kornel, sargentæble, vintereg, skovfyr. Eksisterende beplantning kan forblive og indgå, som dele af beplantningsbælterne. I afgrænsningen mellem delområderne påtænkes det eksisterende granhegn vedligeholdt. Da diget vurderes som bevaringsværdigt må der ikke genplantes jf. Museumslovens kap. 8a 29a. Som erstatning for det eksisterende granhegn på diget, skal der etableres minimum 1 række hvid tjørnehegn på østsiden af diget. Der kan tillige plantes et plantebælte vest for tilkørselsvejen til delområde 2. Planlagt Plantebælte Lp 3-14 I det omfang det passer med områdets udstykning er det tanken, at det eksisterende læhegn i delområde 2 kan forblive f.eks. hen over fællesarealet eller i skel mellem to grunde, hvis ejerne kan blive enige herom, men lokalplanen fastlægger ikke bestemmelser om læhegnets bevaring. Under forudsætning af Fredningsnævnets godkendelse skal der etableres et plantebælte indenfor det fredede areal omkring Kvie sø, mellem bebyggelsen og søen. Plantebæltet påtænkes etableres som af skærmende beplantning som i lokalplan 3.14, plantet i en afstand af m fra søen, som hindrer indblik til områdets bebyggelse fra søen. Hvis Fredningsnævnet ikke meddeler dispensation til etablering af plantebæltet, skal plantebæltet etableres uden for fredningslinien mellem fredningslinie og bebyggelse og 3 områderne 10 m bredt plantebælte jf. lokalplan 3-14 De fleste plantebælter udgør en del af de enkelte grunde og skal sammen med fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. 8

13 Lokalplan 15 Redegørelse Eng og fredet areal langs søen Fælles arealer Inden for 100 m fra søbredden skal arealet i princippet henligge som uberørt natur (eng) med græsbevoksning og buske eller anden beplantning, der ikke må blive højere end 1 m. Arealet skal vedligeholdes skånsomt - f.eks. med nedklipning ved le én gang årligt, så området ikke vokser til med buske og træer. Ifølge fredningen må der ikke etableres plantebælter o. lign. Der må derfor ikke etableres plantebælter mv. ud over det påtænkte plantebælte mellem m fra kanten af Kvie Sø, som der forventes tilladelse til fra fredningsnævnet. I hvert delområde etableres fællesarealer til ophold og der udlægges friarealer, der skal henligge som uberørt natur. I delområde 1 friholdes en stor del af den eksisterende fredskov for bebyggelse og anlæg. Området forbliver fredskov. Der etableres en sti rundt i skoven, som muliggør en rekreativ anvendelse. Desuden udlægges et lille grønt fælles areal, der kan anvendes til ophold og legefaciliteter. På arealet anlægges tillige en lille sø, der kan fungerer som forsinkelsesbassin, inden områdets overfladevand i forbindelse med dræningen af delområdet, ledes bort fra delområdet. Sø og eng indenfor delområde 2 I delområde 2 friholdes følgende arealer som uberørt natur og beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3: en eksisterende sø med et omkringliggende engareal, og den del af arealet, som ligger nærmest Kvie Sø, og som hidtil ikke har været dyrket jordbrugsmæssigt. Rundt om søen og engen udlægges et stort grønt fællesareal, hvor der i god afstand til det beskyttede område kan etableres opholds- og legefaciliteter f.eks. boldbane, bålsted, legeplads mv.. Der er mulighed for at anlægge endnu en sø på fællesarealet. Evt. beplantning etableres i en afstand på minimum den maksimale forventede plantehøjde fra 3 beskyttede områder. Søen kan anlægges i en afstand af mindst 25 m til det beskyttede naturområde, der kan fungere som forsinkelsesbassin inden områdets overfladevand i forbindelse med dræningen af delområdet, ledes bort fra området; men det skønnes ikke nødvendigt at anlægge en sø som forsinkelsesbassin, da eksisterende drænledninger i og fra området kan ændres/udvides, hvis de nuværende dimensioner af henholdsvis de lukkede drænledninger og 9

14 Redegørelse Lokalplan 15 den private åbne grøft på matr. nr. 39 b, Kvie By, Ansager viser sig ikke at være tilstrækkelige. Overfladevandet som løber til de offentlige vandløb, bør forsinkes til naturlig afstrømning 1 liter/sek./ha. En ændring af dimensionerne af de kommunale vandløb, for at kunne tage en hurtig afstrømning, kræver en reguleringssag, hvor der er 4 ugers høring og 4 ugers klagefrist. Trafikforhold Veje For at undgå en 8-10 m bred gennembrydning af jorddiget i skel mellem de to delområder påtænkes hvert delområde vejbetjent særskilt, fra Kvievej. Der påtænkes således etableret to overkørsler fra Kvievej, som vist på kortbilag 3.. Indenfor delområde 1 påtænkes stamvejen udlagt som privat fællesvej med bredde på 8 m og fordelingsvejen videre inde i området med bredde på 6 m. Vejene påtænkes anlagt med henholdsvis 6 og 5 m bred kørebane afgrænset af 1 m og ½ m græsrabat i hver side. I delområde 2 påtænkes stamvejen udlagt som privat fællesvej med bredde på 15 m og fordelingsvejen videre inde i området med bredde på 8 m. Vejene påtænkes anlagt med henholdsvis 6 og 5 m bred kørebane afgrænset af ½-1 m græsrabat i hver side, evt. med en åben grøft langs den ene side af kørebanen til bortledning af overfladevand. Stier Lokalplanens to delområder påtænkes forbundet af en stiforbindelse, idet diget over en strækning på 3-4 m, som vist på kortbilag 5a og kortbilag 3, da vil blive gennembrudt. Herudover påtænktes etableret stiforbindelser ud af lokalplanens område til de tilstødende sommerhusområder nord og øst for lokalplanområdet, samt til det offentlige stisystem rundt om Kvie Sø, nord og vest for lokalplanområdet, som vist på kortbilag 5a og 5b. I delområde 1 påtænkes endvidere etableret en sti gennem fredskoven, som vist på kortbilag 5a, med forbindelse til Kvievej og fredskoven uden for lokalplanområdet, øst for kvievej. I delområde 2 påtænkes etableret stiforbindelse til det grønne fællesopholdsareal fra de fordelingsveje, som ikke støder op til fællesområdet, som vist på kortbilag 3. 10

15 Lokalplan 15 Redegørelse Skærmprint af data på kort, Danmarks Arealinformation. Forhold til Landsplanlægningen Regionplan 2016 for Ribe Amt er gældende som bindende landsplandirektiv. Lokalplanen vurderes, at være i overensstemmelse med: Landsplandirektivet, Forslag til Regionplan 2016, Landsplanredegørelse 2006 og Statslige interesser i kommuneplanlægningen Der er endnu ikke udarbejdet en regional udviklingsplan for Region Syddanmark. Skærmprint 1 Lokalplanområdet ligger i landzone. Ifølge Danmarks arealinformation, er Kvie Sø er ikke udpeget som Internationalt Naturbeskyttelsesområde, men udgør sammen med omliggende arealer dog et naturområde, og nærmest omkring søen findes der et engareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet ligger i så stor afstand til Internationale Naturbeskyttelsesområder, at disse områder ikke vil kunne påvirkes af det lokalplanen muliggør. Skærmprint 2 Der er desuden registreret andre planlægningsmæssige bindinger: I henhold til Regionplan 2016 er området beliggende i dels værdifuldt landskabsområde og dels i større uforstyrret landskaber. Et fredet område på land på 100 m omkring søen, sø beskyttelseslinie på 150 m omkring søen samt beskyttet natur, sø og eng i delområde 2, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og et dige i skel mellem matr.nr.5b og 39a, Kvie By, Ansager, der er omfattet af Museumsloven. Skærmprint 3 Lokalplanområdet er endvidere beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser og følsomt indvindingsopland. I konsekvens heraf bør etablering af aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for grundvandet så vidt muligt undgås. Der må ikke foregå aktiviteter, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Det sikres gennem en på ejendommene tinglyst deklaration, at der inden for lokalområdet ikke må bruges kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. 11

16 Redegørelse Lokalplan 15 Der er ikke registreret natura 2000 områder, særlige landbrugsmæssige bindinger eller jordforurening i eller omkring området. Der er heller ikke registrerede arter i eller i nærheden af lokalplanområdet, som er omfattet af EUhabitats direktivets bilag IV. Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Kvie Sø er en lavvandet og klarvandet hedesø, der har en største dybde på 2,6 m og en gennemsnitsdybde på 1,2 m. Søen har et areal på 30 ha og er omgivet af mose- og hedearealer, der for en stor dels vedkommende er groet til med pile- og birketræer. Søbunden består hovedsagelig af sand. Kvie Sø har en særlig undervandsvegetation af lave undervandsplanter og kaldes en lobeliesø. Foto: 28. august Undervandsvegetation i Kvie, sporeplanten gulgrøn brasenføde (øverste venstre hjørne) samt blomsterplanterne lobelie (nederste venstre hjørne) og strandbo (højre side). Søen har været fredet siden 1946 og gennem mange år har Kvie Sø været en af Danmarks mest værdifulde og bedst bevarede lobeliesøer. Den er forholdsvis ren og næringsfattig og rummer en særpræget og lav undervandsvegetation med en række sjældne plantearter, som strandbo, lobelie og gulgrøn brasenføde. I Ribe Amts Regionplan er Kvie Sø målsat som et særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Målsætningen indebærer at søen i videst muligt omfang skal friholdes for menneskelige påvirkninger. Søens aktuelle tilstand betyder, at målsætningen for søen pt. Ikke er opfyldt. Store dele af omgivelsernes naturarealer har højeste målsætning i naturkvalitetsplanen under regionplanen. Lobeliesøen Kvie Sø har en karakteristisk undervandsvegetation af lave grundskudsplanter med smalle rosetstillede blade, hvoraf de tre almindeligste arter er sporeplanten gulgrøn brasenføde samt blomsterplanterne lobelie og strandbo. Strandbo er en lille undervandsplante, der har stive, runde og spidse blade, der let knækker ved betrædning. Arten er forholdsvis sjælden her i landet. Strandbo er en meget hyppig undervandsplante i Kvie Sø, og på lavt og mellemdybt vand har den store og sammenhængende bevoksninger, der har karakter af en græsplæne, idet planterne kun er få centimeter høje. Lobelie er den undervandsplante, som har givet navn til søtypen lobeliesø, som Kvie Sø hører til. Planten er få centimer høj og er karakteristisk med sine flade og tilbagekrummede blade, der er rosetstillet. Arten er sjælden 12

17 Lokalplan 15 Redegørelse Standbo her i landet. Lobelie er hyppig i Kvie Sø på mellemdybt vand, hvor den har store og sammenhængende bevoksninger med sine lysegrønne og rosetstillede blade. Gulgrøn brasenføde er en sporeplante med rosetstillede og tilspidsede blade. Den er en meget sjælden og fredet art i Danmark, hvor den kun kendes fra ganske få søer i Jylland. Gulgrøn brasenføde er meget hyppig i Kvie Sø på mellemdybt vand, og bevoksningerne er formentlig de største i hele landet. Lobelie Dansk rødliste over truede arter Gulgrøn brasenføde er på den danske rødliste over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare og sjældne i den danske natur. I forbindelse med naturforvaltningen og planlægning skal der gives mulighed for at tage hensyn til at arterne kan genetablere eller konsolidere sig. Gulgrøn brasenføde 13

18 Redegørelse Lokalplan 15 Forhold til kommuneplan Lokalplanområdet er i Kommuneplan for gl. Ølgod Kommune omfattet af rammebestemmelserne for rammeområdet F6 og rammeområde F7, som fastlægger: Områdets anvendelse til ferie og fritidsformål i form af sommerhusbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg og bygninger. at bebyggelsen højst må opføres i en etage med en højde på maks. 5 m en bebyggelsesprocent for området under et på maks. 10. at en lokalplan for området skal godtgøre, at en udvidelse af sommerhusområdet - rammeområderne F6 og F7- ikke vil medføre en risiko for forringet miljøtilstand for Kvie Sø. at Byrådet kan give særlig tilladelse til at der etableres mindre butikker såfremt dette kan ske uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Lokalplanområdet ligger i rammeområderne F6 og F7 jf. Kommuneplan gl. Ølgod Kommune. Mod nord grænser rammeområde F6 op til rammeområde F1, et Sommerhusområde med lav og fritliggende sommerhusbebyggelse med bestemmelse om maks højde på 1 etage og maks 5 m højde og en bebyggelsesprocent for området under et på højest 10. Mod sydvest grænser rammeområde F6 op til rammeområdet F7 og mod øst til det åbne land. Mod nordøst grænser rammeområde F7 over den nordlige strækning op til rammeområde F1. Længere mod nordøst grænser rammeområde F7 op til rammeområde F6. Mod syd, vest og nordvest grænser rammeområde F7 op til det åbne land. Se figur til venstre. Tillæg til kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelsen for områderne F6 og F7, da lokalplanen muliggør en anvendelse af området til lav og fritliggende sommerhusbebyggelse. Zoneforhold Lokalplanområdet er i Kommuneplan , (gl.) Ølgod Kommune udlagt til landzone. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hele lokalplanområdes til sommerhusområde. 14

19 Lokalplan 15 Redegørelse Forhold til øvrige planer Lokalplan Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan eller byplanvedtægter for lokalplanområdet. Deklarationer Ifølge tingbogen den. 1. oktober 2007 er der følgende deklarationer/servitutter, som vedrører lokalplanområdet: Tinglyst på matr. nr. 5a, Kvie By, Ansager: 1.) Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 2.) Dok. om forsynings- / afløbsledninger. Tinglyst på matr. nr. 5k m.fl. kvie By, Ansager: 3.) Dok om vands afbenyttelse mv.. 4.) Dok. om fredning. 5.) Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 6.) Dok. om forsynings- / afløbsledninger. 7.) Dok om forsynings- / afløbsledninger mv. 8.) Dok. om sø mv. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves private tilstandsservitutter/deklarationer, for så vidt angår det område, som omfattes af lokalplanen, hvis de er uforenelige med lokalplanens bestemmelser. En specifik stillingtagen til servitutter/deklarationer kan findes i 12 i bestemmelserne. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af (gl.) Ølgod Kommunes vandforsyningsplan og lokalplanområdet vandforsynes fra Ansager Vandværk. Der løber en vandforsyningsledning gennem delområde 2, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendigt. Elforsyning Elforsyning sker via Sydvest Energi s ledningsnet. Der løber en nedgravet elforsyningsledning gennem delområde 2, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendig. 15

20 Redegørelse Lokalplan 15 Spildevand Hele lokalplanområdet er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Kloaktilslutning skal ske iht. gældende regler for (gl.) Ølgod Kommune, og som for det øvrige sommerhusområde ved Kvie Sø. Det betyder, at området separatkloakeres, således at husspildevand føres til offentligt renseanlæg, mens overfladevand kan nedsives lokalt. At overfladevand tillades nedsivet lokalt forudsætter, at hvert delområde inden byggemodningen drænes, og at der kan indgås en privat aftale om bortledning af overfladevand via en drængrøft/-ledning udenfor lokalplanområdet, øst for Kvievej til Kærbæk, evt. med et eller flere tilhørende forsinkelsesbassiner etableret uden for lokalplanområdet eller i hvert delområdes fælles areal til ophold og leg. Lokalplanområdet tillades kun drænet skånsomt ved højtliggende rør/grøfter, så der ikke sker grundvandssænkning. Den del af delområde 2, som er beliggende indenfor Kvie Sø hydrologiske opland kan fortsat drænes mod nordvest og med tilløb til Kærbæk. Der løber en kloakforsyningsledning gennem delområde 2, og åbne/lukkede drænrør, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendigt. Varmeforsyning Hele lokalplanområdet er omfattet af (gl.) Ølgod Kommunes varmeforsyningsplan. Lokalplanområdet forsynes ikke med fjernvarme. Forhold til anden lovgivning 100 m fredning Kvie Sø blev i november 1946 fredet af såvel landskabs-æstetiske som videnskabelige grunde. Søen er en af Danmarks få tilbageværende og bedst bevarede lobelie søer. Søens omliggende areal er tillige fredet indtil en afstand af 100 m fra søbredden, hvor der ikke må bebygges eller beplantes. Der må heller ikke anbringes master, boder, skure, beboelsesvogne, badehuse eller andre indretninger, der kan virke skæmmende. Hvis der meddeles dispensation fra Fredningsnævnet tages der, i lighed med det eksisterende sommerhusområde, ved udstykningen hensyn til denne fredning. Området vil herefter blive udstykket, så de enkelte matrikelgrænser holder sig i en afstand af 50 m fra søen og selve husene i en afstand af 100 m fra søen. 16

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Lokalplan 01-040-0002. Spangsbjerg Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 209 for et bolig- og institutionsområde i Spangsbjerg Maj 2016 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 029-707. Forslag. Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa. med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 029-707 Plejeboliger på Violskrænten i Grenaa med Kommuneplantillæg 31 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 87 59

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand

OTTERUP KOMMUNE. LOKALPLAN S2b 02. Sommerhusområde ved Hasmark Strand OTTERUP KOMMUNE LOKALPLAN S2b 02 Sommerhusområde ved Hasmark Strand Januar 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS BAGGRUND... 2 HVORFOR LOKALPLAN?... 2 HVAD ER EN LOKALPLAN?... 2 FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR Idrætsanlæg i Ørslev. Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- I l

VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR Idrætsanlæg i Ørslev. Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- I l I l VORDINGBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 0-203.2 Idrætsanlæg i Ørslev Vordingborg d. 21. august 1996 Pris kr. 20,- Udarbejdet af: Vordingborg kommune, Teknisk forvaltning Tlf. 53 77 14 O1 Kortmateriale: Kort-

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013

Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2013 Teknisk anlæg ved Højrupvej i Højrup Tillæg nr 23 til Kommuneplan 2013 - Forslag august 2017 1 Offentlighedsperiode FORNYET OFFENTLIG HØRING Da området er ændret som

Læs mere

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds

LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE. Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds LOKALPLAN NR, 21.B2.1 HERNING KOMMUNE Boligområde syd for Sunds Sø, Sunds Herning kommune Teknisk forvaltning HERNING KOMMUNE Lokalplan nr. 21.B2.1 for et boligområde syd for Sunds Sø, Sunds. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt

Kommuneplan Forslag til. Kommuneplantillæg nr Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted. Offentlig fremlagt TANNISBUGTVEJ KLITROSEVEJ Offentlig fremlagt 28. sept. 2016-22. nov. 2016 Kommuneplan 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 21 - Boligområde på østsiden af Skolevej, Tversted TRANEBÆRVEJ ØSTERVEJ MARGUERITEVEJ

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

STRUER KOMMUNE Juni 2016

STRUER KOMMUNE Juni 2016 STRUER KOMMUNE Juni 2016 FORSLAG TIL TILLÆG NR 1 TIL LOKALPLAN NR. 288 FOR et ERHVERVSOMRÅDE VED GIMSINGLUNDVEJ I høring fra den 27. juni til den 22. august 2016 plangrundlag ORdliste Lov om Planlægning

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX:

HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: , FAX: Lokalplan 5.11 Lild - Bjerget Efterskole Endelig godkendt: 01.07.04 Offentlighedsfase: 11.02.04-07.04.04 HANSTHOLM KOMMUNE BÅDSGÅRDSVEJ 2, 7730 HANSTHOLM. TLF.: 9655 7730, FAX: 9655 7700 Indholdsfortegnelse

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere