Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 15. Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø. Luftfoto, COWI Copyright"

Transkript

1 Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø Luftfoto, COWI Copyright Varde Kommune Maj 2008

2

3 Vejledning Lokalplan 15 Denne lokalplan er udviklet i tråd med Byrådets ønske om at muliggøre en udvidelse af Sommerhusområdet ved Kvie Sø. Lokalplanen følger op på ovenstående ønske med bestemmelser for indretningen af området, med fokus på at skabe et nyt og spændende fritidshusområde med et varieret byggeri i 2 delområder med forskellige grundstørrelser med udgangspunkt i områdets muligheder for adgang til naturoplevelser omkring søen og det åbne landskab under hensyntagen til omgivelserne og samtidig skåne miljøet mest muligt. Offentlig høring Lokalplanen har sammen med en tilhørende miljørapport været offentliggjort fra d. 11. december 2007 til d. 13. februar Der var ved offentlighedsperiodens udløb kommet bemærkninger til forslaget fra Miljøcenter Odense, Grundejerforeningen Kvie Sø, 2 privatpersoner samt den ene udstykker. Miljøcenter Odense meddelte, at regionplanens retningslinier for værdifuldt landskabsområde og større udforstyrret landskab ophæves inden for lokalplanområdet. Grundejerforeningen Kvie Sø tilkendegave, at der ikke burde udstykke yderligere sommerhusgrunde og foreslog at grundejerforeningen ikke skal optage medlemmer fra et tilgrænsende område. De øvrige bemærkninger vedrører beplantningsbælte, grundstørrelser, bygningshøjde og bebyggelsesprocent. Byrådet vedtog lokalplanen endeligt d. 4. marts 2008 med den ændring, at 4 grunde midt i delområde 1 udlægges til grønt område. Der er her ud over foretaget mindre redaktionelle ændringer. De fremførte bemærkninger gav efter Byrådets vurdering ikke anledning til yderligere afledte justeringer af planen. Lokalplanens opbygning Lokalplanen består af en redegørelse, derefter nogle bestemmelser og kortbilag samt evt. yderligere bilag. I redegørelsen beskrives bl.a. lokalplanens formål og hovedindhold. Bestemmelsesdelen indeholder de detaljerede retningslinier for anvendelse og bebyggelse i området. Bestemmelserne er juridisk bindende. Det betyder, at det kræver dispensation, hvis bestemmelserne ikke følges. Der kan dog ikke dispenseres fra planens principper, dvs. planens formål og anvendelsesbestemmelser mm.. Bestemmelserne tinglyses på hver ejendom. Afsnittet med bestemmelserne er opbygget, så de juridisk bindende bestemmelser står i højre spalte og eventuelle uddybende bemærkninger står med kursiv i venstre spalte. Bestemmelserne suppleres med kortbilag. Hvad er en lokalplan? I en lokalplan kan Byrådet fastsætte nærmere bestemmelser for et områdets anvendelse, hvordan bygninger, grønne områder samt veje og stier skal placeres og udformes, ligesom der kan indskrives regler for bevaring af bygninger, bymiljøer, træer mm. Lokalplanen er også et værktøj, som anvendes til at følge op på og virkeliggøre kommuneplanens intentioner. Derfor må en lokalplan ikke stride imod kommuneplanen. Nogle gange er det dog nødvendigt med en ændring af kommuneplanen gennem et tillæg. Dette sker typisk, hvis Byrådet gennem en mere detaljeret planlægning er blevet opmærksom på andre muligheder for et område end fastlagt i kommuneplanrammerne. Forsiden viser den påtænkte indretning af lokalplanområdet, udarbejdet af Landinspektørgården I/S i Varde i samarbejde med Landinspektør Peder Nielsen i Ølgod.

4

5 Lokalplan 15 Indholdsfortegnelse I Redegørelse Baggrund...3 Områdets beliggenhed...3 Eksisterende forhold...4 Lokalplanens formål og indhold...6 Forhold til Landsplanlægningen Forhold til kommuneplan Forhold til øvrige planer Forhold til anden lovgivning Miljøvurdering ikke teknisk resume II Bestemmelser 1 Lokalplanens formål Områdets afgrænsning og zonestatus Områdets anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse Tekniske anlæg Ophævelse af deklarationer Tilladelser fra andre myndigheder Grundejerforening Retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger Mindretalsudtalelse...Fejl! Bogmærke er ikke defineret. III Kortbilag Kortbilag 1: Oversigtskort med matrikelgrænser og delområder Kortbilag 2: Udstykningsplan for delområde 1 og delområde 2 Kortbilag 3: Illustrationsplan for delområde 1 og delområde 2 og vejadgang Kortbilag 4: Eksisterende afløbs- og forsyningsledninger i en del af delområde 2 Kortbilag 5a Områdets indretning, delområde 1 og beskyttet dige Kortbilag 5b Områdets indretning, delområde 2 Grundmateriale: Bl.a. KMS og COWI copyright. Lokalplan 15 Sommerhusområde, syd øst for Kvie Sø er udarbejdet for Team Plan, Varde Kommune af Landinspektørgården I/S i Varde på vegne af J. Kr. Bjerg Holding ApS og grundejer Kaj Kjær Der er gengivet materiale fra miljøscreening- /miljøvurderingsrapporter, udarbejdet af Bio Consult for gl. Ølgod Kommune. 1

6 Redegørelse Lokalplan 15 Delområde 2 Delområde 1 Lokalplanområdets afgrænsning 2

7 Lokalplan 15 Redegørelse Baggrund Lokalplanen er foranlediget af, at den tidligere Ølgod Kommune i forbindelse med revisionen af Kommuneplan traf beslutning om en udvidelse af sommerhusområde ved Kvie Sø mod sydøst indenfor 2 nye udlagte rammeområder F6 og F7. Hensigten med denne lokalplan er med et samlet plangrundlag for rammeområderne F6 og F7 at muliggøre opførelsen af ca. 98 nye attraktive fritidshuse i et område sydøst for Kvie Sø sydøst for det eksisterende sommerhusområde, som sikre at der tages vidtrækkende hensyn til miljøet. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra ejeren af matr. nr. 13a og 39b, Kvie By, Ansager og J. Kr. Bjerg Holding ApS samt ejeren af matr.nr. 5a, Kvie By, Ansager, som påtænker at udstykke og byggemodne hvert sit område med henholdsvis 54 og 44 grunde. Derefter forventes grundene solgt og bebygget enkeltvis med hver ét fritliggende fritidshus. Områdets beliggenhed 6g 39a 5ad 5ap 5ac 5fc 5av 5aq 5u 5o5fb 5ax 5at 5au 5as 5ar 5fq 5fa 5ay 5fp 5eø 5ab 5az 5aæ 5ex 5aø 5ba 5fo 5eæ 5ev 5be 5fn 7000i 5bf 5bd 5eu 5bc 5bb 5x 5et 5v 5bg 5es 5ec 5bh 5bl 5bi 5bk 5er 5z 5y 5eq 5ed 5eb 5bt 5ep 5ee 5eo 5ey 5ea 5æ 5en 5em 5ef 5bu 5eg 5dæ 5el 5ey 5dz 5dø 5eh 5ei 5cb 5ek 5dy 5ez 5ca 5cq 5do 5bø 5cp 5dx 5ds 5dp 5bæ 5co 5dv 5ft 5cr 5aa 5dn 5ø 5dt 5dr 5dq 5cc 5cn 5du 5cd 5cs 5cm 5dm 5gm 5ce 5df 5gu 5cl 5ct 5cæ 5da 5gt 5cø 5dl 5gn 5dg 5gs 5ck 5cu 5de 5db 5cz 5dk 5go 5ci 5gr 5cv 5ch 5cy 5dc 5dd 5dh 5gp 5di 5gq 5cx 5cg 5r 39b 13a 5a Lokalplanområdet er beliggende i landzone, sydøst for Kvie Sø. Området opdeles i 2 delområder: Delområde 1 grænser mod nord og nordøst op til eksisterende sommerhusområder ved Kvie Sø. Mod øst, vest og syd grænser området op til det åbne land. Den østligste del af området grænser op til den landbrugsejendom, hvorfra en del af området frastykkes. Syd for Kvievej er der skovarealer, der er pålagt fredskovspligt, og længere væk naturområder omkring Kærbæk. Delområde 2 grænser mod syd op til landbrugsarealer der dyrkes jordbrugsmæssigt, mod vest op til mosen syd for Kvie sø og mod nord op til Kvie sø. 6a Matrikelkort med lokalplanområdets afgrænsning. Lokalplanområdet består af dele af 2 forskellige ejendomme og udgør et samlet areal på ca m², som opdeles i 2 delområder, da de to områder påtænkes udstykket forskelligt. Delområde 1 udgør ca m² og delområde 2 udgør m². Lokalplanen omfatter dele af matr.nr. 5a, 13 a og 39b Kvie By, Ansager. *Kvievej er ikke udskilt i matriklen, vejen kan derfor ikke ses på kortet. Se matrikelkortet til venstre*. 3

8 Redegørelse Lokalplan 15 Eksisterende forhold Lokalplanområdet ligger i umiddelbar forlængelse af et eksisterende sommerhusområde på ca. 33 ha, som er udstykket af flere gange siden 1974, og som rummer omkring 230 sommerhuse. I det ældste sommerhusområde, der reguleres gennem 2 deklarationer deklaration af 24. marts 1970 og deklaration af 12. november er der inden for fredningslinien omkring søen etableret et 30 m bredt plantebælte bestående af bærmispel, seljerøn og skovfyr. Lokalplanområdet ligger sydøst for Kvie Sø, syd for det eksisterende sommerhusområde. Nord for dette ældre sommerhusområde er der udstykket et areal til sommerhusbebyggelse - Lokalplan Af lokalplanens 3.14 fremgår det, at der skal etableres et plantebælte mod Kvie Sø, inden for området mellem bebyggelsen og det fredede areal i lighed med plantebæltet i det eksisterende sommerhusområde. Jf. Lokalplan 3.14 skal beplantningsbæltet etableres senest 1 år efter vedtagelse af planen. Fredningsnævnet meddelte den 5. juli 2006 dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens 50, stk.1, til at anlægge sti, opstille legeredskaber og etablere et 10 m bredt beplantningsbælte på de fredede arealer. Lokalplanområdets to delområder afgrænses af skellet mellem matr.nr. 5 a og 39 b, Kvie By, Ansager. Grantræsrække plantet i jorddige i skel mellem delområde 1 og delområde 2. Sten- og jorddige Visuelt og fysisk adskilles de to delområder af et eksisterende jorddige i skel, tilplantet med en ældre grantræsrække. Diget er en del af et sammenhængende dige, som oprindelig har omgivet jorderne omkring Søgård, Kvievej 21. I forbindelse med udarbejdelsen af denne lokalplan har Varde Kommune overvejet digets biologisk, landskabelige og kulturhistoriske betydning og finder, at diget er bevaringsværdigt. Varde Kommune finder samtidig at den ældre grantræsrække i sund vækst, der er plantet i diget bør bibeholdes, for at undgå, at diget ødelægges; men også fordi grantræerne i diget udgør et landskabsmæssigt unikt særkende på stedet og understøtter områdets kulturhistoriske fortælling, finder Varde Kommune, at grantræsrækken bør bevares. 4

9 Lokalplan 15 Redegørelse Hydrologisk opland Kvie Sø ligger højt i terrænet med et lille opland, hvorfra der strømmer overfladevand til søen. Der er ingen vandløb, som strømmer til søen, så den væsentligste vandtilførsel til søen sker fra nedbør, dels direkte til søen og gennem afstrømning af overfladevand fra oplandet. Kvie Sø ligger oven på vandskellet mellem Ansager Å og Grindsted Å. Vådt område indenfor delområde 1. Afløb fra selve søen sker nordfra i den nordlige ende af søen ved matr. nr. 2r, Kvie By, Ansager via et overløb og et lille privat rørlagt vandløb til kommunevandløbet Søknudebæk og videre til Grindsted-Varde Å. Afløb fra mosen syd for søen, sker sydpå ved matr. nr. 39a, Kvie By, Ansager via et offentligt vandløb til Kærbæk og videre til Ansager Å. Grøften fra Kvie Sø er rørlagt fra station 140 til 392 med 200 mm rør. Den langsomme vandudskiftning betyder at næringsstoffer og fremmedstoffer kun langsom vaskes ud af sø. For at bevare og genskabe søens tidligere tilstand er det vigtigt, at søen friholdes for tilførsler af næringsstoffer og fremmedstoffer. Kvie Sø s hydrologiske opland, hvorfra der sker afstrømning af overfladevand. Delområde 1 Området har tidligere været anvendt til jordbrugsformål. Fordi området ikke har været afvandet er det ikke tilsluttet nogen drænledning, og da områdets terræn falder mod sydøst samles overfladevand i længere regnfulde perioder på et mindre areal mod sydøst. På dette mindre areal er jorden blød og fugtig i lange perioder med blank vand i overfladen. På arealet findes naturtyper, som trives i et vådområde, men arealet er ikke registreret som et 3 område. En del af området er behæftet med fredskovspligt, som for en del af skoven påtænkes ophævet. Tilsagnsdatoen for pålæggelsen af fredskov er 22. oktober Arealet er tilplantet i 2003 og sommerhalvåret 2008 er dermed 5. vækstsæson. Ifølge ejeren af arealet kan fredskovspligten ophæves inden 8 år efter pålæggelsen (dvs. inden 22. oktober 2010) ved at tilbagebetale tilskud og indkomstkompensation + evt. renter. Evt. Forsinkelsesbassin Princip for bortledning af drænet overfladevand fra lokalplanområdet til Kærbæk Delområde 2 Området har hidtil været anvendt til jordbrugsformål. En del af området ligger indenfor fredningslinien omkring Kvie Sø på 100 m og Naturbeskyttelseslovens 150 m sø beskyttelseslinie. Der forventes meddelt dispensation / 5

10 Redegørelse Lokalplan 15 reduktion fra linierne i lighed med de tilladelser, der er givet ved indretningen af de øvrige sommerhusområder ved Kvie Sø. På arealet ligger endvidere en lille sø omgivet af et mindre engareal. Begge arealer er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 3 som beskyttet natur, hvor tilstanden ikke må ændres uden myndighedstilladelse. Arealet nærmest søen er tillige 3 beskyttet eng. En del af arealet ligger inden for Kvie sø s hydrologiske opland, hvorfra der sker afstrømning af overfladevand til søen. Til afvanding af de dele af matr.nr. 13 a og 39 b, der ligger nærmest søen, er der en vestgående drænledning, som stort set aftager overfladevand indenfor søens hydrologiske opland. Vandet fra den private drænledning løber til Grøften fra Kvie Sø og sydpå til Kærbæk. I en afstand af ca. 2-3 m fra skel løber langs det nordøstlige skel en åben grøft til Kvievej, som er etableret til afvanding af de største dele af matr. nr. 13a og 39b, Kvie By, Ansager. På østsiden af Kvievej dvs. uden for lokalplanområdet fortsætter grøften som et lukket rør videre mod Kærbæk længere mod øst. Drænrøret slutter vest for Kærbæk, hvorfra overfladevandet løber videre hen over jorden og gennem et moseareal spreder sig via små kanaler og løber ud i Kærbækken fordelt over en længere strækning. Hen over arealet er et øst-vestgående læhegn, men det vurderes ikke at være særligt bevaringsværdigt. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanens idé. Den overordnede ide er at skabe et nyt og spændende fritidshusområde ved Kvie Sø. Det er tanken, at opføre et varieret byggeri i 2 delområder med forskellige grundstørrelser med udgangspunkt i områdets spændende muligheder for adgang til naturoplevelser omkring søen og det åbne landskab. Det er endvidere tanken, at bebyggelse opføres med respekt for de eksisterende omgivelser herunder f.eks. jorddiget, som adskiller de to delområder, den ældste del af arealet med fredskov langs Kvievej i delområde 1, det lille vandhul omsluttet af eng i delområde 2, men f.eks. også søbreddens varierende forløb. I begge delområder udlægges rummelige fællesarealer, og i delområde 1 påtænkes anlagt en lille sø, der skal fungere som forsinkelsesbassin for områdets overfladevand. 6

11 Lokalplan 15 Redegørelse Nye udstykninger Det er et ønske, at få integreret lokalplanområdet med det eksisterende sommerhusområde, hvor grundstørrelserne overvejende er mellem m², enkelte op til 2500 m², men også med de andre tilstødende bebyggelser, så ferie- og fritidsområdet ved Kvie Sø i sin helhed bliver sammenhængende - herunder f.eks. med hensyn til indretning, beplantning og interne stiforbindelser. Det vurderes at, der i området ved Kvie Sø er størst efterspørgsel på fritidsboliger på mellem m². Det er grundstørrelserne udformet efter. Der er dog også enkelte grunde på op til næsten 1800 m², hvor der vil kunne opføres større sommerhuse. For at undgå problematikker med efterfølgende udstykningsmuligheder, er der fastsat bestemmelse om at delområderne skal udstykkes på baggrund af en samlet plan for hele delområdet, at ingen grunde må udstykkes mindre end 850 m² og at grunde der udstykkes på 1700 m² eller derover ikke efterfølgende kan udstykkes. I delområde 1 påtænkes udstykket ca. 40 grunde mellem m² og i delområde 2 påtænkes udstykket ca. 54 grunde mellem m². Ny fritidshuse Fritidshusene opføres som spredt bebyggelse. Bebyggelsen må opføres i 1 plan og maks taghældning. Maksimal højde for ny bebyggelse er 5 m. Bebyggelsen må opføres i tegl eller træ med tag af tagsten eller tagpap med listedækning og vinduer i træ, aluminium eller plast. Her ud over kan der i overensstemmelse med bygningsreglementet for småhuse opføres 2 x 10 m² udhuse og 35 m² garage/carport. Veje og stier. Inden for området påtænkes boligveje, vendepladser og stier anlægget grusbelagt, og der påtænkes udlagt areal til 2 p-pladser pr. fritidsbolig. 7

12 Redegørelse Lokalplan 15 Beplantning. For at området fremtræder visuelt sammenhængende etableres skærmende beplantningsbælter i delområde 2 mod det åbne land syd, øst og vest for området samt mod det eksisterende sommerhusområde, som samtidig modvirker støj- og indbliksgener. Beplantningsbælterne skal bestå af blandede stedsegrønne og løvfældende buske og træer - gerne bær- og frugtbærende. I beplantningen skal indgå, fyr, e eg, bærmispel og seljerøn, hovedsagelig som i det tilstødende sommerhusområde. Beplantningen skal udføres varieret i 3 rækker med 1,25 m planteafstand og kan f.eks. også bestå af syren, engriflet hvidtjørn, mirabel, rød kornel, sargentæble, vintereg, skovfyr. Eksisterende beplantning kan forblive og indgå, som dele af beplantningsbælterne. I afgrænsningen mellem delområderne påtænkes det eksisterende granhegn vedligeholdt. Da diget vurderes som bevaringsværdigt må der ikke genplantes jf. Museumslovens kap. 8a 29a. Som erstatning for det eksisterende granhegn på diget, skal der etableres minimum 1 række hvid tjørnehegn på østsiden af diget. Der kan tillige plantes et plantebælte vest for tilkørselsvejen til delområde 2. Planlagt Plantebælte Lp 3-14 I det omfang det passer med områdets udstykning er det tanken, at det eksisterende læhegn i delområde 2 kan forblive f.eks. hen over fællesarealet eller i skel mellem to grunde, hvis ejerne kan blive enige herom, men lokalplanen fastlægger ikke bestemmelser om læhegnets bevaring. Under forudsætning af Fredningsnævnets godkendelse skal der etableres et plantebælte indenfor det fredede areal omkring Kvie sø, mellem bebyggelsen og søen. Plantebæltet påtænkes etableres som af skærmende beplantning som i lokalplan 3.14, plantet i en afstand af m fra søen, som hindrer indblik til områdets bebyggelse fra søen. Hvis Fredningsnævnet ikke meddeler dispensation til etablering af plantebæltet, skal plantebæltet etableres uden for fredningslinien mellem fredningslinie og bebyggelse og 3 områderne 10 m bredt plantebælte jf. lokalplan 3-14 De fleste plantebælter udgør en del af de enkelte grunde og skal sammen med fællesarealer vedligeholdes af grundejerforeningen. 8

13 Lokalplan 15 Redegørelse Eng og fredet areal langs søen Fælles arealer Inden for 100 m fra søbredden skal arealet i princippet henligge som uberørt natur (eng) med græsbevoksning og buske eller anden beplantning, der ikke må blive højere end 1 m. Arealet skal vedligeholdes skånsomt - f.eks. med nedklipning ved le én gang årligt, så området ikke vokser til med buske og træer. Ifølge fredningen må der ikke etableres plantebælter o. lign. Der må derfor ikke etableres plantebælter mv. ud over det påtænkte plantebælte mellem m fra kanten af Kvie Sø, som der forventes tilladelse til fra fredningsnævnet. I hvert delområde etableres fællesarealer til ophold og der udlægges friarealer, der skal henligge som uberørt natur. I delområde 1 friholdes en stor del af den eksisterende fredskov for bebyggelse og anlæg. Området forbliver fredskov. Der etableres en sti rundt i skoven, som muliggør en rekreativ anvendelse. Desuden udlægges et lille grønt fælles areal, der kan anvendes til ophold og legefaciliteter. På arealet anlægges tillige en lille sø, der kan fungerer som forsinkelsesbassin, inden områdets overfladevand i forbindelse med dræningen af delområdet, ledes bort fra delområdet. Sø og eng indenfor delområde 2 I delområde 2 friholdes følgende arealer som uberørt natur og beskyttet iht. Naturbeskyttelseslovens 3: en eksisterende sø med et omkringliggende engareal, og den del af arealet, som ligger nærmest Kvie Sø, og som hidtil ikke har været dyrket jordbrugsmæssigt. Rundt om søen og engen udlægges et stort grønt fællesareal, hvor der i god afstand til det beskyttede område kan etableres opholds- og legefaciliteter f.eks. boldbane, bålsted, legeplads mv.. Der er mulighed for at anlægge endnu en sø på fællesarealet. Evt. beplantning etableres i en afstand på minimum den maksimale forventede plantehøjde fra 3 beskyttede områder. Søen kan anlægges i en afstand af mindst 25 m til det beskyttede naturområde, der kan fungere som forsinkelsesbassin inden områdets overfladevand i forbindelse med dræningen af delområdet, ledes bort fra området; men det skønnes ikke nødvendigt at anlægge en sø som forsinkelsesbassin, da eksisterende drænledninger i og fra området kan ændres/udvides, hvis de nuværende dimensioner af henholdsvis de lukkede drænledninger og 9

14 Redegørelse Lokalplan 15 den private åbne grøft på matr. nr. 39 b, Kvie By, Ansager viser sig ikke at være tilstrækkelige. Overfladevandet som løber til de offentlige vandløb, bør forsinkes til naturlig afstrømning 1 liter/sek./ha. En ændring af dimensionerne af de kommunale vandløb, for at kunne tage en hurtig afstrømning, kræver en reguleringssag, hvor der er 4 ugers høring og 4 ugers klagefrist. Trafikforhold Veje For at undgå en 8-10 m bred gennembrydning af jorddiget i skel mellem de to delområder påtænkes hvert delområde vejbetjent særskilt, fra Kvievej. Der påtænkes således etableret to overkørsler fra Kvievej, som vist på kortbilag 3.. Indenfor delområde 1 påtænkes stamvejen udlagt som privat fællesvej med bredde på 8 m og fordelingsvejen videre inde i området med bredde på 6 m. Vejene påtænkes anlagt med henholdsvis 6 og 5 m bred kørebane afgrænset af 1 m og ½ m græsrabat i hver side. I delområde 2 påtænkes stamvejen udlagt som privat fællesvej med bredde på 15 m og fordelingsvejen videre inde i området med bredde på 8 m. Vejene påtænkes anlagt med henholdsvis 6 og 5 m bred kørebane afgrænset af ½-1 m græsrabat i hver side, evt. med en åben grøft langs den ene side af kørebanen til bortledning af overfladevand. Stier Lokalplanens to delområder påtænkes forbundet af en stiforbindelse, idet diget over en strækning på 3-4 m, som vist på kortbilag 5a og kortbilag 3, da vil blive gennembrudt. Herudover påtænktes etableret stiforbindelser ud af lokalplanens område til de tilstødende sommerhusområder nord og øst for lokalplanområdet, samt til det offentlige stisystem rundt om Kvie Sø, nord og vest for lokalplanområdet, som vist på kortbilag 5a og 5b. I delområde 1 påtænkes endvidere etableret en sti gennem fredskoven, som vist på kortbilag 5a, med forbindelse til Kvievej og fredskoven uden for lokalplanområdet, øst for kvievej. I delområde 2 påtænkes etableret stiforbindelse til det grønne fællesopholdsareal fra de fordelingsveje, som ikke støder op til fællesområdet, som vist på kortbilag 3. 10

15 Lokalplan 15 Redegørelse Skærmprint af data på kort, Danmarks Arealinformation. Forhold til Landsplanlægningen Regionplan 2016 for Ribe Amt er gældende som bindende landsplandirektiv. Lokalplanen vurderes, at være i overensstemmelse med: Landsplandirektivet, Forslag til Regionplan 2016, Landsplanredegørelse 2006 og Statslige interesser i kommuneplanlægningen Der er endnu ikke udarbejdet en regional udviklingsplan for Region Syddanmark. Skærmprint 1 Lokalplanområdet ligger i landzone. Ifølge Danmarks arealinformation, er Kvie Sø er ikke udpeget som Internationalt Naturbeskyttelsesområde, men udgør sammen med omliggende arealer dog et naturområde, og nærmest omkring søen findes der et engareal, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanområdet ligger i så stor afstand til Internationale Naturbeskyttelsesområder, at disse områder ikke vil kunne påvirkes af det lokalplanen muliggør. Skærmprint 2 Der er desuden registreret andre planlægningsmæssige bindinger: I henhold til Regionplan 2016 er området beliggende i dels værdifuldt landskabsområde og dels i større uforstyrret landskaber. Et fredet område på land på 100 m omkring søen, sø beskyttelseslinie på 150 m omkring søen samt beskyttet natur, sø og eng i delområde 2, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens 3 og et dige i skel mellem matr.nr.5b og 39a, Kvie By, Ansager, der er omfattet af Museumsloven. Skærmprint 3 Lokalplanområdet er endvidere beliggende i et område med almindelige drikkevandsinteresser og følsomt indvindingsopland. I konsekvens heraf bør etablering af aktiviteter eller anlæg, der medfører særlig risiko for grundvandet så vidt muligt undgås. Der må ikke foregå aktiviteter, der kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Det sikres gennem en på ejendommene tinglyst deklaration, at der inden for lokalområdet ikke må bruges kunstgødning og sprøjte- og ukrudtsmidler. 11

16 Redegørelse Lokalplan 15 Der er ikke registreret natura 2000 områder, særlige landbrugsmæssige bindinger eller jordforurening i eller omkring området. Der er heller ikke registrerede arter i eller i nærheden af lokalplanområdet, som er omfattet af EUhabitats direktivets bilag IV. Særligt naturvidenskabeligt interesseområde Kvie Sø er en lavvandet og klarvandet hedesø, der har en største dybde på 2,6 m og en gennemsnitsdybde på 1,2 m. Søen har et areal på 30 ha og er omgivet af mose- og hedearealer, der for en stor dels vedkommende er groet til med pile- og birketræer. Søbunden består hovedsagelig af sand. Kvie Sø har en særlig undervandsvegetation af lave undervandsplanter og kaldes en lobeliesø. Foto: 28. august Undervandsvegetation i Kvie, sporeplanten gulgrøn brasenføde (øverste venstre hjørne) samt blomsterplanterne lobelie (nederste venstre hjørne) og strandbo (højre side). Søen har været fredet siden 1946 og gennem mange år har Kvie Sø været en af Danmarks mest værdifulde og bedst bevarede lobeliesøer. Den er forholdsvis ren og næringsfattig og rummer en særpræget og lav undervandsvegetation med en række sjældne plantearter, som strandbo, lobelie og gulgrøn brasenføde. I Ribe Amts Regionplan er Kvie Sø målsat som et særligt naturvidenskabeligt interesseområde. Målsætningen indebærer at søen i videst muligt omfang skal friholdes for menneskelige påvirkninger. Søens aktuelle tilstand betyder, at målsætningen for søen pt. Ikke er opfyldt. Store dele af omgivelsernes naturarealer har højeste målsætning i naturkvalitetsplanen under regionplanen. Lobeliesøen Kvie Sø har en karakteristisk undervandsvegetation af lave grundskudsplanter med smalle rosetstillede blade, hvoraf de tre almindeligste arter er sporeplanten gulgrøn brasenføde samt blomsterplanterne lobelie og strandbo. Strandbo er en lille undervandsplante, der har stive, runde og spidse blade, der let knækker ved betrædning. Arten er forholdsvis sjælden her i landet. Strandbo er en meget hyppig undervandsplante i Kvie Sø, og på lavt og mellemdybt vand har den store og sammenhængende bevoksninger, der har karakter af en græsplæne, idet planterne kun er få centimeter høje. Lobelie er den undervandsplante, som har givet navn til søtypen lobeliesø, som Kvie Sø hører til. Planten er få centimer høj og er karakteristisk med sine flade og tilbagekrummede blade, der er rosetstillet. Arten er sjælden 12

17 Lokalplan 15 Redegørelse Standbo her i landet. Lobelie er hyppig i Kvie Sø på mellemdybt vand, hvor den har store og sammenhængende bevoksninger med sine lysegrønne og rosetstillede blade. Gulgrøn brasenføde er en sporeplante med rosetstillede og tilspidsede blade. Den er en meget sjælden og fredet art i Danmark, hvor den kun kendes fra ganske få søer i Jylland. Gulgrøn brasenføde er meget hyppig i Kvie Sø på mellemdybt vand, og bevoksningerne er formentlig de største i hele landet. Lobelie Dansk rødliste over truede arter Gulgrøn brasenføde er på den danske rødliste over plante- og dyrearter, der er forsvundet, akut truede, sårbare og sjældne i den danske natur. I forbindelse med naturforvaltningen og planlægning skal der gives mulighed for at tage hensyn til at arterne kan genetablere eller konsolidere sig. Gulgrøn brasenføde 13

18 Redegørelse Lokalplan 15 Forhold til kommuneplan Lokalplanområdet er i Kommuneplan for gl. Ølgod Kommune omfattet af rammebestemmelserne for rammeområdet F6 og rammeområde F7, som fastlægger: Områdets anvendelse til ferie og fritidsformål i form af sommerhusbebyggelse med tilhørende kollektive anlæg og bygninger. at bebyggelsen højst må opføres i en etage med en højde på maks. 5 m en bebyggelsesprocent for området under et på maks. 10. at en lokalplan for området skal godtgøre, at en udvidelse af sommerhusområdet - rammeområderne F6 og F7- ikke vil medføre en risiko for forringet miljøtilstand for Kvie Sø. at Byrådet kan give særlig tilladelse til at der etableres mindre butikker såfremt dette kan ske uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Lokalplanområdet ligger i rammeområderne F6 og F7 jf. Kommuneplan gl. Ølgod Kommune. Mod nord grænser rammeområde F6 op til rammeområde F1, et Sommerhusområde med lav og fritliggende sommerhusbebyggelse med bestemmelse om maks højde på 1 etage og maks 5 m højde og en bebyggelsesprocent for området under et på højest 10. Mod sydvest grænser rammeområde F6 op til rammeområdet F7 og mod øst til det åbne land. Mod nordøst grænser rammeområde F7 over den nordlige strækning op til rammeområde F1. Længere mod nordøst grænser rammeområde F7 op til rammeområde F6. Mod syd, vest og nordvest grænser rammeområde F7 op til det åbne land. Se figur til venstre. Tillæg til kommuneplan Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelsen for områderne F6 og F7, da lokalplanen muliggør en anvendelse af området til lav og fritliggende sommerhusbebyggelse. Zoneforhold Lokalplanområdet er i Kommuneplan , (gl.) Ølgod Kommune udlagt til landzone. Med den endelige vedtagelse af lokalplanen overføres hele lokalplanområdes til sommerhusområde. 14

19 Lokalplan 15 Redegørelse Forhold til øvrige planer Lokalplan Der er ikke tidligere udarbejdet lokalplan eller byplanvedtægter for lokalplanområdet. Deklarationer Ifølge tingbogen den. 1. oktober 2007 er der følgende deklarationer/servitutter, som vedrører lokalplanområdet: Tinglyst på matr. nr. 5a, Kvie By, Ansager: 1.) Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 2.) Dok. om forsynings- / afløbsledninger. Tinglyst på matr. nr. 5k m.fl. kvie By, Ansager: 3.) Dok om vands afbenyttelse mv.. 4.) Dok. om fredning. 5.) Dok. om bebyggelse, benyttelse mv. 6.) Dok. om forsynings- / afløbsledninger. 7.) Dok om forsynings- / afløbsledninger mv. 8.) Dok. om sø mv. I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ophæves private tilstandsservitutter/deklarationer, for så vidt angår det område, som omfattes af lokalplanen, hvis de er uforenelige med lokalplanens bestemmelser. En specifik stillingtagen til servitutter/deklarationer kan findes i 12 i bestemmelserne. Vandforsyning Lokalplanområdet er omfattet af (gl.) Ølgod Kommunes vandforsyningsplan og lokalplanområdet vandforsynes fra Ansager Vandværk. Der løber en vandforsyningsledning gennem delområde 2, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendigt. Elforsyning Elforsyning sker via Sydvest Energi s ledningsnet. Der løber en nedgravet elforsyningsledning gennem delområde 2, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendig. 15

20 Redegørelse Lokalplan 15 Spildevand Hele lokalplanområdet er omfattet af Varde Kommunes spildevandsplan. Kloaktilslutning skal ske iht. gældende regler for (gl.) Ølgod Kommune, og som for det øvrige sommerhusområde ved Kvie Sø. Det betyder, at området separatkloakeres, således at husspildevand føres til offentligt renseanlæg, mens overfladevand kan nedsives lokalt. At overfladevand tillades nedsivet lokalt forudsætter, at hvert delområde inden byggemodningen drænes, og at der kan indgås en privat aftale om bortledning af overfladevand via en drængrøft/-ledning udenfor lokalplanområdet, øst for Kvievej til Kærbæk, evt. med et eller flere tilhørende forsinkelsesbassiner etableret uden for lokalplanområdet eller i hvert delområdes fælles areal til ophold og leg. Lokalplanområdet tillades kun drænet skånsomt ved højtliggende rør/grøfter, så der ikke sker grundvandssænkning. Den del af delområde 2, som er beliggende indenfor Kvie Sø hydrologiske opland kan fortsat drænes mod nordvest og med tilløb til Kærbæk. Der løber en kloakforsyningsledning gennem delområde 2, og åbne/lukkede drænrør, som af bygherren vil blive bekostet omlagt i forbindelse med byggemodningen af delområdet, hvis det viser sig nødvendigt. Varmeforsyning Hele lokalplanområdet er omfattet af (gl.) Ølgod Kommunes varmeforsyningsplan. Lokalplanområdet forsynes ikke med fjernvarme. Forhold til anden lovgivning 100 m fredning Kvie Sø blev i november 1946 fredet af såvel landskabs-æstetiske som videnskabelige grunde. Søen er en af Danmarks få tilbageværende og bedst bevarede lobelie søer. Søens omliggende areal er tillige fredet indtil en afstand af 100 m fra søbredden, hvor der ikke må bebygges eller beplantes. Der må heller ikke anbringes master, boder, skure, beboelsesvogne, badehuse eller andre indretninger, der kan virke skæmmende. Hvis der meddeles dispensation fra Fredningsnævnet tages der, i lighed med det eksisterende sommerhusområde, ved udstykningen hensyn til denne fredning. Området vil herefter blive udstykket, så de enkelte matrikelgrænser holder sig i en afstand af 50 m fra søen og selve husene i en afstand af 100 m fra søen. 16

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008

LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017. Februar 2008 LOKALPLAN LOKALPLAN 601-1 BOLIGOMRÅDE I BROAGER ØST TILLÆG NR. 15 TIL KOMMUNEPLAN 2005-2017 Februar 2008 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland

Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Notat vedrørende Lokalplan 4.112 Horne Sommerland Lokalplan 4.112 Horne Sommerland blev udarbejdet efter at staten med et landsplandirektiv i 2005 havde åbnet op for udvidelse af de eksisterende sommerhusområder.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010

att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro att.: Lise Overby Nørgaard Hune 5 januar 2010 vedr. høring forud for evt. dispensation fra lokalplan 228. Som medlem af Grundejerforeningen Klitheden er jeg

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø

I~ISvendborg. ~ Kommune LOKALPLAN NR. 153.263. For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø IISvendborg Kommune LOKALPLAN NR. 153.263 For et grønt område ved Valborgs Kasse, Grastenvej, Thurø Teknisk forvaltning plan og udviklingsafdelingen maj 1995 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan,

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 9-553. for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 9-553 for et område i Ejlstrup ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, yplan- og Miljøafdelingen 1999 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme Oktober 2009 Natur og Udvikling Lokalplan 06.19 Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78

Læs mere

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD

KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD LOKALPLAN 05-046 KURSUSCENTER OG PENSIONAT EGHOLM VESTERGAARD REDEGØRELSE Lokalplanens formål Lokalplanen skal åbne mulighed for, at den vestlige del af lokalplanområdet kan anvendes til kursuscenter

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE

KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE KOMMUNEPLAN 13 TILLÆG NR. 13-18 Forslag til offentlig debat i perioden 26. marts 2015 til 21. maj 2015 SKANDERBORG KOMMUNE ENDELIGT VEDTAGET AF SKANDERBORG BYRÅD DEN XX. MÅNED 201X KOMMUNEPLAN 13 2 EMNE:

Læs mere