Ordensreglement for Køge Marina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordensreglement for Køge Marina"

Transkript

1 Ordensreglement for Køge Marina Side 1

2 Side 2

3 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads 4. Venteliste 5. Lejekontrakt/lejeafgift/lejeperiode 6. Forkert målangivelse 7. Ibrugtagning Benyttelse af marinaen 8. Bådnavn/hjemsted/bådnummer 9. Søsætning/ophaling 10. Anden søsætning/ophaling 11. Oprydning efter søsætning 12. Fortøjning 13. Benyttelse af bådplads 14. El og vand 15. Bådtoiletter 16. Affald 17. Oliespild 18. Slæbejoller 19. Sunkne både 20. Fremleje 21. Erhverv/reklame 22. Tilsyn 23. Sejlads 24. Fravær fra pladsen 25. Gæstebåde 26. Vinterplads Side 3

4 Kontraktændringer 27. Ændringer i lejekontrakt Forkert tilmeldt ejer-/brugerforhold 28. Pladsbytning 29. Udskiftning af båd 30. Salg af båd 31. Flytning 32. Medejere 33. Dødsfald 34. Opsigelse/misligholdelse Ansvarsforhold 35. Marinaens ansvar 36. Bådejerens ansvarsforhold Andre bestemmelser 37. Skærpelse 38. Dispensation/bøder 39. Inddrivelse af restancer Ændringer i reglementer 40. Godkendelse af ændringer Side 4

5 Indledende bemærkninger 0. Generelt Brugere af Køge Marina er omfattet af de til enhver tid gældende bestemmelser i: 1. Ordensreglement for Køge Marina 2. Prisliste for Køge Marina 3. Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne og (broer) og skal rette sig efter disse anvisninger, der gives af Køge Kommune, havnemesteren eller dennes hjælpere. Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af 15, stk. 2. i lov om havne, lovbekendtgørelse nr af 23. maj 2012 og godkendt af Trafikstyrelse ved brev af 6. august 2014 i henhold til 7 i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafikstyrelsens opgaver og beføjelser m.v. Ordensreglementet træder i kraft 14 dage efter, der har været bragt meddelelse i Efterretninger for Søfarende. 1. Marinaens formål Marinaen er en kommunal marina med fortrinsret for beboere, der er tilmeldt folkeregisteret i Køge Kommune. Erhvervsmæssig udnyttelse af såvel marinaens arealer som bådpladser, må kun ske efter godkendelse fra Køge Kommune og kun i overensstemmelse med de i lokalplan for marinaen godkendte bestemmelser. 2. Marinaens område Marinaens område består af det egentlige havneanlæg med beskyttelsesmoler, indre moler, yderbassiner, slæbested, havnebassin med anlægsbroer og fortøjningspæle, landareal med tilkørselsveje, parkeringspladser, vinteroplægningspladser for sejl- og motorbåde og liggeplads for joller, der ophales efter brug, samt grønne områder. Herudover de bygninger, der direkte hører under havneadministrationen samt klubhuse, service- og reparationsbygninger. Side 5

6 Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads Fast plads tildeles fortrinsvis bådejere, der er tilmeldt folkeregisteret i Køge Kommune og som ejer mindst halvdelen af den tilmeldte båd. Der kan kun tildeles én plads til hver bådejer. Ansøgning om fast bådplads rettes til: Havnekontoret, Bådehavnen 2, 4600 Køge, tlf./fax tlf. tid hverdage mellem og Tildeling af fast plads vil ske i den rækkefølge som ansøgningerne modtages, under hensyntagen til havnens målsætning, bådstørrelse og pladsforhold i havnen. 4. Venteliste Såfremt der på ansøgningstidspunktet ikke er ledige pladser i havnen, kan ansøgeren blive skrevet på venteliste. Der betales et administrationsgebyr pr. kalender år man står på ventelisten. Såfremt ansøgeren på et senere tidspunkt ikke ønsker at modtage en tilbudt plads, slettes vedkommende af ventelisten. 5. Lejekontrakt/Lejeafgift/lejeperiode/sejlerskure Ved tildeling af fast plads oprettes der en lejekontrakt mellem bådejeren og Køge Kommune. Ved lejekontraktens underskrivelse skal ejerforholdet kunne dokumenteres. Lejeafgiften betales forud i 2 lige store rater hvert år den 1. januar og 1. juli ved fremsendte opkrævninger. Udebliver en opkrævning, er lejeren pligtig at meddele dette til Køge Kommune senest på forfaldsdagen. Udebliver betalingen trods påkrav fra Køge Kommune, vil lejemålet blive betragtet som misligholdt og ophørt. Lejeperioden følger kalenderåret fra den 1. januar til den 31. december. Både må ikke anvendes til overnatning i perioden fra den 15. november til den 1. april. I den nævnte periode kan over- Side 6

7 natning dog tillades i forbindelse med kortvarigt ferieophold, weekends eller lignende. Lejemålet omfatter enten jolleplads på land eller plads i havnebassinet. I begge tilfælde er vinteroplægningsplads på land samt ret til benyttelse af mastekran og masteskur indregnet i lejeafgiften. Lejeafgiften er en enhedsafgift, og der kan ikke ske reduktion af denne, selv om en eller flere af de ovennævnte rettigheder ikke benyttes. Lejekontrakten forlænges automatisk, hvis den ikke opsiges af en af parterne i henhold til reglerne i pkt. 34 eller bringes til ophør på grund af misligholdelse, se pkt. 34. Sejlerskurene kan kun lejes af bådejere med fast plads i Køge Marina. Ved opsigelse af bådplads opsiges samtidig leje af skur. Retten til skuret er personlig og det må ikke overdrages eller fremlejes til andre. Der kan kun lejes ét skur pr. bådplads. Der kan være max. 2 lejere pr. skur. Der opkræves kun leje fra lejer 1. Det er dog en betingelse, at begge har fast plads i Køge Marina. Ved fraflytning tilbagebetales indskud, såfremt skuret er i samme stand som ved overtagelsen. I øvrigt gælder følgende punkter i Ordensreglement for Køge Marina for sejlerskurene: pkt. 14 og Forkert målangivelse Hvis en båd, der er tildelt en fast plads, ikke overholder de mål, der er opgivet til brug for lejekontrakten, vil båden blive overflyttet til en plads, der svarer til de opgivne mål, såfremt en sådan plads kan anvises. Ellers kan båden overflyttes til gæsteplads, så længe dette er muligt, og hvis en sådan findes. Bådejeren vil i sådanne tilfælde blive afkrævet gæsteafgift. Vedrørende opsigelse og tilbagebetaling af leje henvises til pkt. 34. Havnekontoret anviser plads for opbevaring af master, der ønskes opbevaret i mastestativerne. Forinden anbringelse skal masterne være afriggede og uden salingshorn og strutter. Side 7

8 Master, der kan anbringes ved eller på vinteropbevaret båd, må ikke være til gene for kørsel med lift, kranvogn, traktorer eller andre køretøjer. Såfremt der kan skaffes plads til vinteropbevaring af både uden fast liggeplads, vil en sådan kunne anvises mod betaling af den af Køge Kommune til enhver tid fastsatte afgift. Vinterpladser på land kan kun benyttes i perioden 1. november til 15. maj. Benyttelse udenfor denne periode må kun finde sted efter forudgående aftale med havnekontoret. 7. Ibrugtagning Ibrugtagning af en tildelt fast plads skal finde sted senest 3 måneder fra den i kontrakten fastsatte dato for lejemålets begyndelse, idet retten til bådpladsen ellers kan fortabes. Bådejeren skal give havnekontoret meddelelse, når båden henlægges i havnen. Benyttelse af Marinaen 8. Bådnavn/hjemsted/bådnummer Både med fast plads i Køge Marina skal være forsynet med synligt navn og hjemsted KØGE samt gyldigt bådnummer. Bådnummeret bliver påsat af havnens personale inden 1.Juni. Nummeret vil blive placeret i stævnen på styrbord side. Såfremt man ligger med agter til broen vil bådnummeret blive placeret på agter. Gammelt bådnummer skal fjernes fra fartøjet, ved ejerens egen foranstaltning. Angående slæbejolle, se pkt, Søsætning / ophaling Til brug ved søsætning og ophaling af både, råder marinaen over en bådkran med følgende kapacitet: Max. løfteevne : 12,0 t. - bådbredde : 3,8 m. - bådlængde : 14,0 m. - dybdegang : 2,1 m. under forudsætning af normal vandstand. Side 8

9 Bådkranen med fører kan bestilles ved henvendelse til havnekontoret og mod betaling af den i prislisten fastsatte afgift herfor. Hvis en bådejer ikke møder som aftalt, båden ikke er klargjort eller bådejeren og dennes hjælper ikke er klar med bukke m.v., vil der enten blive beregnet afgift (timeafgift) for den påløbne tid, eller båden vil blive afvist, således at der må bestilles ny tid. Dersom en bådejer ikke kan godtgøre, at bådens vægt og mål ligger indenfor kranens kapacitet, kan kranføreren efter skøn afvise båden. Endvidere kan kranføreren afvise håndtering af både, som skønnes at være i en sådan stand, at de ikke kan tåle påvirkningerne ved hejsning og kørsel med bådkranen. Marinaen har ingen forpligtelse til at kunne foretage søsætninger og ophalinger. Til brug ved aftagning og påsætning af master, råder marinaen over en drejekran med elhejs, som kan bruges frit af personer over 18 år efter forudgående henvendelse til havnekontoret. Kranen har en max. løfteevne på 800 kg., en løftehøjde over terræn på 17 m.og udlæg over bolværk er max. 3,5 m. 10. Anden søsætning / ophaling Bådejere, der uden hjælp fra marinaen, selv ønsker at forestå en søsætning eller optagning af deres fartøj, skal forudgående træffe aftale med marinaen om tidspunkt og evt. vinterplads. I modsat fald kan havnen afvise vognmanden. Fartøjer, der er anbragt på en plads, der ikke er anvist af marinaen, vil uden varsel blive fjernet for ejerens regning og risiko. 11. Oprydning efter søsætning Senest 1 uge efter søsætningen skal det benyttede landareal afleveres ryddet og rengjort. Bukke, klodser m.v. skal flyttes til den dertil beregnede stativplads og mærkes med bro- og pladsnr., så det tydeligt og let kan læses af marinaens personale. Såfremt andet ikke er aftalt med marinaens personale, vil stativer, bukke, klodser m.v., der er forsynet med bro- og Side 9

10 pladsnr., og som senest 1 uge efter søsætningen ikke er anbragt på stativpladsen, blive flyttet til denne af marinaens personale for ejerens regning. Stativer, bukke, klodser m.v., der ikke er forsynet med tydelig bro- og pladsnr., vil uden varsel blive fjernet fra marinaens område uden økonomisk ansvar for marinaen. 12. Fortøjning Bådejeren er selv ansvarlig for fortøjning og affendring af båden, og skader, som følge af forkert eller mangelfuld fortøjning eller affendring, er marinaen uvedkommende. Der må ikke efterlades flydende fortøjning i vandet. 13. Benyttelse af bådplads Hvis lejeren af en fast bådplads ikke selv benytter pladsen, kan havneadministrationen frit disponere over såvel pladsen, som over eventuelle efterladte fortøjninger. Hvis lejeren ikke har benyttet pladsen i en hel sommerperiode uden skriftlig tilladelse fra havnebestyrelsen, mister lejeren rettigheden til pladsen, og Køge Kommune kan opsige kontrakten. 14. El og vand Lejere og gæstesejlere kan frit bruge vandhaner. Ved brug af strøm skal benyttes betalingsstandere overalt på Køge Marina. Det er ikke tilladt, at låse sit stik ved betalingsstanderne. Når man ikke benytter strøm, er man pligtig til at trække stikket ud af betalingsstanderne igen. På de landområder hvor der ikke er opsat betalingsstandere, kan der benyttes strøm, når man befinder sig ved båden. Når båden forlades skal elkabler fjernes fra stikkontakterne, med mindre andet er aftalt med marinaens personale. Der må ikke tilsluttes varmeovne eller køkkeninstallationer til marinaens stikkontakter. Tilslutning til marinaens el-system må kun ske med grej, der opfylder stærkstrøms-reglementet. Der må ikke hentes varmt vand fra marinaens toiletbygning til rengøring af både eller andet. Vandslanger skal rulles sammen og hænges på plads efter Side 10

11 brugen. Vandhaner skal holdes lukkede, når de ikke bruges. Vandledningerne må forventes at være tømte for vand i perioden ca. 1. november til 1. april eller så længe en frostperiode varer. 15. Bådtoilet Bådtoiletter, som ikke er forsynet med indenbords opsamlingstank, må ikke benyttes, så længe båden befinder sig indenfor marinaens område. 16. Affald Affald fra bådene må ikke kastes i havnebassinet eller på havnens område, men skal lægges i de på havnen opstillede containere eller affaldsposer. 17. Oliespild Oliespild i havnen eller på marinaens område skal undgås. I tilfælde af, at oliespild alligevel forekommer, skal dette straks meldes til havnekontoret. På havnens containerplads findes tank til spildolie og slupvand. Ved større olieudslip kontakt da Slæbejolle Bådejere med fast bådplads kan, udover den båd, de har lejekontrakt på, frit benytte pladsen til en slæbejolle på følgende betingelser: - at jollen ikke er større, end at den kan være inden for bådpladsen sammen med den egentlige kontraktbåd. - at jollens navn påføres lejekontrakt for den egentlige kontraktbåd. - at jollen, hvis pladsen forlades af kontraktbåden i mere end et døgn, medtages, således at havnen kan disponere over pladsen. - at jollen forsynes med tilsvarende bådnummer som kontraktbåden. Side 11

12 Der kan ikke tildeles plads til ekstrabåde, som ikke kan placeres i henhold til ovennævnte betingelser. Slæbejoller kan vinteropbevares sammen med kontraktbåden, når dette kan ske indenfor den anviste vinteropbevaringsplads. 19. Sunkne både Synker en båd i havnebassinet eller indsejling, skal ejeren straks afmærke stedet, og hævning af båden skal foretages snarest muligt, dog indenfor 48 timer efter uheldet. Sker dette ikke, kan marinaen uden varsel lade båden fjerne for ejerens regning og risiko. 20. Fremleje Retten til fast plads er personlig, og pladsen må ikke overdrages eller fremlejes til andre. 21. Erhverv Benyttelse af bådpladsen, båden, helt eller delvist til erhverv eller reklamering, plancheudstilling eller lignende, må ikke finde sted uden forudgående godkendelse af Køge Kommune 22. Tilsyn Det er bådejerens pligt, at føre fornødent tilsyn med sin båd, enten selv, eller ved fravær af en bemyndiget person, hvis navn og evt. tlf.nr. skriftligt er meddelt til havnekontoret. 23. Sejlads Al sejlads i havnen skal foregå med forsigtighed og hensyntagen til de andre både, og hastigheden må ikke overstige 2 knob. 24. Fravær fra pladsen Ved bådens fravær fra pladsen i mere end 1 døgn, skal pladsen forsynes med grønt skilt. Ved længere tids fravær skal dette meddeles til havnekontoret, der vender skiltet til rødt et døgn før det opgivne tidspunkt for bådens hjemkomst. Side 12

13 25. Gæstebåde Gæstebåde skal benytte bådpladser, der er forsynet med et grønt skilt. Gæstebådens fører skal umiddelbart efter fortøjning melde sig til havnekontoret og betale gæsteleje i henhold til Prisliste for Køge Marina og altid mod kvittering. Ejere af gæstebåde er pligtig til at flytte disse, eventuelt fjerne dem fra marinaen, alt efter havnepersonalets anvisninger. Gæstebåde, der henlægges i marinaen uden at opfylde disse betingelser, vil blive fastlåst til pladsen eller taget på land indtil ejeren har berigtiget sit lejeforhold til marinaen. Optagning, flytning eller fastlåsning sker for ejerens regning og risiko. 26. Vinterplads Alle både med fast plads i marinaen kan få anvist vinteropbevaringsplads, og afgift for denne er indeholdt i kontraktbeløbet. Selv om en bådejer ikke ønsker at placere sin båd på vinteropbevaringspladsen, vil der ikke kunne ske fradrag i lejeafgiften. Inden en båd placeres på marinaens vinteropbevaringsplads, skal bådejeren henvende sig til havnekontoret for at få anvist sin plads. Ingen både må sættes på havnens areal uden tilladelse fra havnekontoret. Bådejerne er ansvarlig for korrekt afstivning af bådene. Såfremt der ikke benyttes specielt fremstillede stativer, vil havnepersonalet være berettiget at påtale de benyttede konstruktioner og evt. kræve disse ændret. Opsætning af telthuse må kun ske efter forud indhentet tilladelse på havnekontoret. Marinaens mastestativer kan vederlagsfrit benyttes af marinaens lejere, men marinaen påtager sig intet ansvar for eventuelle skader forårsaget ved brugen af disse ting samt for tyverier i masteskuret. Alle master skal være forsynet med tydelig oplysning om bro og plads nr. Master der ikke er forsynet med tydelig oplysning om bro og plads nr. vil uden varsel blive fjernet fra masteskuret. Side 13

14 Kontraktændringer 27. Ændringer i lejekontrakt Hvis Køge Kommune, herunder Køge Marina konstaterer, at en bådplads er erhvervet under forkerte forudsætninger, vil dette betragtes som misligholdelse, og kontrakten vil straks kunne opsiges. 28. Pladsbytning Pladsbytning mellem to bådejere må kun finde sted efter forudgående aftale med havnemesteren og forudsat Køge Kommune tiltræder bytningen ved underskrift af ny lejekontrakt. Pladsbytningen er marinaen økonomisk uvedkommende på andre tidspunkter end 1. januar eller 1. juli. 29. Udskiftning af båd Udskiftning af den båd, der er anført i kontrakten, kan ske efter anmeldelse herom til havnekontoret, såfremt den nye båd ikke overskrider max. målene for den eksisterende plads. Er målene på den nye båd under min. målene, kan pladsen bibeholdes, til en ny plads kan anvises, mod at den tidligere lejeafgift betales. Overskrider målene max.målene for bådpladsen, overføres båden til venteliste, og kan henvises til gæsteplads, i den udstrækning en sådan findes, og mod betaling af gæsteafgift indtil anden plads anvises. 30. Salg af båd Hvis en bådejer sælger sin båd, som er angivet på kontrakten, skal dette meddeles til havnekontoret samtidig med oplysning om navn og adresse på den nye ejer, såfremt denne har fast plads eller står på venteliste til en sådan i Køge Marina. 31. Flytning Flytning til udlandet for en begrænset periode medfører ikke generelt, at kontrakten må ophæves. Hvis en bådejer i en sådan periode vil give andre brugsret over sin båd, skal dette meddeles til og godkendes af havnebestyrelsen. Brugeren har i så fald samme rettigheder og forpligtelser overfor havnebestyrelsen som ejeren. Side 14

15 Benyttes båden ikke af ejeren eller andre, skal der til havnebestyrelsen opgives navn og adresse på en kontaktperson, hvortil havnekontoret i givet fald kan henvende sig, og marinaens personale har ret til i kortere eller længere tidsrum, at flytte båden til en anden liggeplads. I øvrigt henvises til pkt Medejere af bådpladser/sejlerskure Hvis en båd/sejlerskur har flere ejere, kan en af medejerne (partshaverne) leje en fast bådplads/sejlerskur i marinaen. Alle medejere skal påføres kontrakten. Dersom en på kontrakten anført medejer overtager hele båden/sejlerskuret, kan bådpladsen/sejlerskuret overtages hvis: enten eller eller medejeren tilhører samme husstand, som tidligere lejer af pladsen medejeren har været påført kontrakten i mindst 3 år der ikke er venteliste til pågældende pladsstørrelse. 33. Dødsfald I tilfælde af dødsfald kan lejemålet for bådpladsen overtages af den afdødes ægtefælle eller børn, når disse er påført kontrakten som medejere. 34. Opsigelse / misligholdelse Opsigelse af lejekontrakten skal ske skriftligt til havnekontoret med en måneds varsel til 1. januar eller 1. juli. Køge Kommune vil skriftligt bekræfte opsigelsestidspunktet. Undtaget herfra er opsigelse på grund af misligholdelse. Ved misligholdelse af lejekontrakten eller ved grov gentagen tilsidesættelse af ordensreglementet, kan Køge Kommune opsige lejekontrakten til øjeblikkeligt ophør ved anbefalet skrivelse til bådejeren, idet forudbetalt lejeafgift vil blive tilbagebetalt med fradrag af to måneders lejeafgift. Ved lejekontrakter indgået pr og senere, er lejeperioden min. 1 år. Dette kan dog fraviges, såfremt havnepladsen udlejes til anden side. Side 15

16 Ansvarsforhold 35. Marinaens ansvar Marinaen påtager sig intet ansvar overfor bådejere eller andre, i tilfælde af brud på fortøjningspæle, broer eller havneværker i det hele taget. 36. Bådejers ansvar Alle både med fast plads i Køge Marina skal være ansvarsforsikret. Bådejere, som påfører skader på marinaens værker og anlæg eller som ved uagtsomhed forårsager forurening ved oliespild eller lignende, kan pålægges erstatningspligt for forvoldt skade. Det er i øvrigt bådejerens eget ansvar og pligt at tilse bådene i nødvendigt omfang samt sørge for, at disse er lænsede og korrekt fortøjet. Andre bestemmelser 37. Skærpelse Skærpelse af reglerne kan ske, hvor en tilmeldt båd på grund af sin størrelse, konstruktion eller tilstand måtte gøre det nødvendigt, eller hvor forhold, der ikke kunne forudses, og derfor ikke er indeholdt i nærværende reglement, forudsætter ændrede eller skærpede bestemmelser. 38. Dispensation Dispensation fra reglementets bestemmelser og afgørelser af uoverensstemmelser, afgøres i første omgang af Køge Marina med mulighed for at anke til Kultur- og Idrætsudvalget, efter høring i Brugerrådet på Køge Marina. Det bemærkes dog, at bådejere, der af Køge Marina, har fået forelagt en bøde jf. bestemmelserne herom i Standardreglement for overholdelse af orden m.v. i (ved) danske havne (broer), i mangel af mindelig ordning eller såfremt bøden ikke betales som fastsat vil blive anmeldt til Politiet. Side 16

17 39. Inddrivelse af restancer Restancer vil blive inddrevet via overdragelse til Skat jfr. byrådsbeslutning herom Personer med restance til Køge Marina kan ikke, selv mod kontant betaling, opnå serviceydelser fra marinaens side, ligesom man ikke kan optages på venteliste eller søge bådplads. Ændringer i reglementet 40. Godkendelse af ændringer Ændringer i nærværende regelsæt godkendes af Kultur og Idrætsudvalget efter indhentet udtalelse fra Brugerrådet på Køge Marina. Anette Simoni Formand Kultur- og Idrætsudvalget Lene Østergaard Lunde Direktør Fælles- og Kulturforvaltningen Side 17

18 Side 18

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn

Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Hvidovre Kommune Hvidovrevej 341, 1. sal 2650 Hvidovre Central- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Havnereglement for Hvidovre Lystbådehavn Havnens område Havnen afgrænses af vedlagte

Læs mere

Ordensreglement for Køge Marina

Ordensreglement for Køge Marina Ordensreglement for Køge Marina Side 1 Side 2 Ordensreglement for Køge Marina Indledende bemærkninger 0. Generelt 1. Marinaens formål 2. Marinaens område Betingelser for fast bådplads 3. Fast bådplads

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn.

Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Havneregulativ for Korsør Lystbådehavn. Korsør Lystbådehavn er ejet af selskabet Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. Arealet er begrænset af molerne imod Storebælt, Flådestationen og Sylowsvej. 1. Generelle bestemmelser.

Læs mere

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN ALLE VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I 2013-REGLEMENT ER MARKERET MED RØD SKRIFT DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND VEDBÆK HAVN VILKÅR OG TAKSTER FOR BÅDPLADSER OG BENYTTELSE AF HAVNEINSTALLATIONER M.M. De følgende vilkår

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads

NOTAT Forslag til lejeaftale om sæsonplads Campingpladsen: udlejer herved sæsonplads nr. til navn: adresse: postnr. og by: tlf.nr.: med følgende hjemmeboende børn under 18 år Børn over 18 år er ikke omfattet af lejeaftalen. Aftalen er indgået for

Læs mere

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn

Ordensreglement. for. Horsens Lystbådehavn Ordensreglement for Horsens Lystbådehavn 1 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Orden De enkelte klubbestyrelser skal være havnefogeden behjælpelige med at opretholde ro og orden indenfor havnens område, ligesom

Læs mere

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold

Havnereglement. For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015. Indhold Havnereglement For Hou Lystbådehavn AmbA. 2015 Indhold 1. Formål 2. Havnens sø og landområde 3. Myndighed 4. Generelt 5. Forbrug af El og Vand 6. Bådpladser 7. Fortøjning 8. Sejlads i havnen 9. Ordens

Læs mere

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn

Vilkår for bådplads i Rungsted Havn Vilkår for bådplads i Rungsted Havn 1 Indholdsfortegnelse. c\vilkår 1. januar 2010 Venteliste, bopælspligt...side 3 Depositum, opsigelse...side 3 Pladsleje...side 4 Dokumentation af ejerforhold...side

Læs mere

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune.

Ordensreglement for. lystbåde-, øhavne samt bådebroer. i Svendborg kommune. Ordensreglement for lystbåde-, øhavne samt bådebroer i Svendborg kommune. Nedenstående havne og broer ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der sørger

Læs mere

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen

Sejlklubben Sundet. Ordensreglement og Information. for. Landpladsen Sejlklubben Sundet Ordensreglement og Information for Landpladsen Version 1.1 1. juli 2008 Indhold 1. Indledning.... 4 2. Generelt... 4 Vedligeholdelse af din båd.... 4 2.1. Slibning og skrabning.... 4

Læs mere

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER

DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER DRAGØR HAVN SÆRLIGE BESTEMMELSER for lystfartøjer m.m. i DRAGØR HAVN Berettigede: 1.1 Ret til havneplads i Dragør havn har alene fartøjsejere med folkeregisteradresse i Dragør kommune. En fartøjsejer kan

Læs mere

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn

Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn Vilkår for leje af bådplads i Udbyhøj Lystbådehavn 1. Ventelisten. Alle ikke juridiske personer kan optages på havnens venteliste til en bådplads. Bådpladserne udlejes efter havnemyndighedens anvisning

Læs mere

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn

Vedtægter. for. Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn Vedtægter for Den selvejende institution Hestehovedet Lystbådehavn 1. Hestehovedet Lystbådehavn er en selvejende institution med hjemsted i Nakskov. 2. Institutionens formål er at leje og drive Hestehovedet

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012

Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Boligforening Side 1 af 5 01-01-2012 Politik Boliger udlejes efter venteliste i henhold til lovgivning herom: Lov om almene boliger af 10/12-2009 Lov om leje af almene boliger af 21/10-2009 Bekendtgørelse

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen

LEJEKONTRAKT. mellem. By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K. Husbådelauget Sluseholmen LEJEKONTRAKT mellem By & Havn I/S Ndr. Toldbod 7 1013 København K og Husbådelauget Sluseholmen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede... 2 2. Det lejedes anvendelse... 3 3. Lejemålets ikrafttræden og opsigelse...

Læs mere

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen

Havneregulativ HAVNEREGULATIV I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER. 1. Ophold på havnen Havneregulativ HAVNEREGULATIV Ændret 12.01.2014 I. ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1. Ophold på havnen Bådpladslejere i Fredericia Lystbådehavn er - i lighed med andre, der opholder sig eller færdes i havneområdet

Læs mere

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2016 Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune Bogø Havn, Skåninge Bro, Stege Havn, Hårbølle Havn, Klintholm Havn og Præstø Havn. Illustration René Lundby 1.0 Fastliggere 1.1

Læs mere

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE

NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE NØRRESUNDBY SEJLKLUB`S LOVE 1 Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er Nørresundby Sejlklub, forkortet til N.S.S.. Klubstanderen er et blåt anker på hvid bund med bogstaverne N.S.S. Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer)

Lejekontrakt. Ret til opstilling af badehus. mellem. Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) Dato: 20. december 2013 Lejekontrakt Ret til opstilling af badehus mellem Naturstyrelsen Gillelejevej 2B 3230 Græsted Tlf. 72543000 CVR nr. 33157274 (herefter Udlejer) og xxx (herefter Lejer) DET LEJEDE

Læs mere

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2

Havne- og ordensreglement For SHS. Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 1 Havne- og ordensreglement For SHS Nørre Uttrup Lystbådehavns område. Områdets afgrænsninger fremgår af kortet på side 2 Og søterritoriet mellem anduvningsbøjen og inderste afmærkningspar. Søterritorits

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 OPP Kalvebod Brygge Bilag 2.A // Grundlejekontrakt 2 Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden, opsigelse og købsret 4 6 Lejemålets

Læs mere

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer

7. HAVNETAKSTER M.M. 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 7. HAVNETAKSTER M.M. (Alle beløb er i DKK) Gældende nettoprisindeks er 7.1 For sommersæsonen 1. april - 1. november 2015 gælder følgende havnetakster for fritidsfartøjer 132,4 (pr. 01-JUL-2014) a. Fartøjer

Læs mere

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943

VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 VEDTÆGT FOR HAVEFORENINGEN TRILLEGÅRDEN Stiftet 1943 Senest revideret - 19. marts 2013 Indhold 1. Foreningens navn og hjemsted 3 2. Formål og virke 3 3. Medlemmer 3 4. Kapitalindskud og hæftelse 4 5. Lejeafgift

Læs mere

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Brejning Lystbådehavn 1 Formål Nedenstående bestemmelser har til formål at sikre en kendt og smidig administration af Brejning Lystbådehavn. 2 Retningslinier Enhver pladshaver/bruger

Læs mere

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer

Mellem Københavns Kommune, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 1502 København K, i det følgende kaldet ejer Bilag 6 - Ejendomme Aftale om anvendelse af bygninger og/eller ejendomsareal til opsætning af reklame og reklamebærende udstyr Nærværende aftale er ikke omfattet af lejelovgivningen. PARTERNE OG DET LEJEDE:

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding

LEJEKONTRAKT. Finmarken, Chr. 4 vej 44, 6000 Kolding HAVEFORENINGEN FINMARKEN Revideret 20/2-14 LEJEKONTRAKT 50.- Depositum andrager: Betalt tidligere ejer 800.- 0.- Kontingent Vand 300.- 125.- Havens areal udgør 350 m² a 1.00 kr. pr m² 350.- Forsikring

Læs mere

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955

Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 Vedtægterne 2011 VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN SØVANG Stiftet den 6. april 1955 1 Foreningens navn og adresse Haveforeningen Søvang, Sylbækvej 38, 8230 Åbyhøj. Haveforeningens hjemsted er Århus Kommune.

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826

LEJEKONTRAKT. Næstved Kommune. Kolonihaveforeningen Ellevang. mellem. Sagsnr. 2014-15160 Dok.nr. 2014-94826 Næstved Kommune Center for Ejendomme Rådmandshaven 20 4700 Næstved LEJEKONTRAKT mellem Næstved Kommune og Kolonihaveforeningen Ellevang 1 1 Parterne Mellem Næstved Kommune i det følgende kaldet ejeren

Læs mere

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement

SAS. Havne-, Ordens- og pladsreglement SAS Havne-, Ordens- og pladsreglement Gældende fra 19. august 2013 Havne- og ordensreglement Bådejere med bådplads ved klubbens anlæg er, i lighed med gæstesejlere og andre der opholder sig, eller færdes

Læs mere

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter

Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Forpagtningsaftale for Sportscafeen i Vallensbæk Idrætscenter Aftalens parter: Mellem Vallensbæk Kommune, Vallensbæk Stionstorv 100, 2665 Vallensbæk Strand (herefter kaldet kommunen) og NN (herefter kaldet

Læs mere

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE

Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE Marts 2005 Januar 2012 Vedtægter for BÅDELAUGET KIGNÆS MOLE NAVN: 1. Foreningens navn er Bådelauget Kignæs Mole. Foreningen er stiftet den 3. Juni 1964. Foreningen har hjemsted i Jægerspris (kommune slettes).

Læs mere

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad

Gode råd og krav for både i Ry Marina. Havnens Emma Gad Gode råd og krav for både i Ry Marina Havnens Emma Gad Fortøjning til bro og pæle I Danmark blæser det en hel del. Det gør det også i Ry Marina. Derfor er det nødvendigt at vi fortøjer korrekt, naturligvis

Læs mere

Standard Kontraktvilkår

Standard Kontraktvilkår Standard Kontraktvilkår gældende for alle indskydere i S/I Vallensbæk Havn Standardvilkårene er en del af indskyderens individuelle kontrakt. Standardvilkårene kan kun ændres efter beslutning af havnens

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

LOVE for København Motorbådsklub

LOVE for København Motorbådsklub LOVE for København Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 24. marts 2013. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse:

Standardvilkår. for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015. Indholdsfortegnelse: Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Standardvilkår for lejekontrakter med Frederikshavn Kommune for landbrugsarealer uden bygninger af juni 2015 Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN

Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN Vordingborg Boligselskab Rådhustorvet 15 4760 Vordingborg 15. marts 2011 HUS- OG HAVEORDEN For beboere i Vordingborg Boligselskab, Afdeling 424, Egelyparken, Præstø Under henvisning til husleje kontraktens

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune.

Mellem. Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem. Østervej 4. 4640 Faxe. Cvr.nr. 14278184. (herefter lejer) Faxe Kommune. Lejekontrakt Mellem Den selvejende institution Danhostel Faxe Vandrerhjem Østervej 4 4640 Faxe Cvr.nr. 14278184 (herefter lejer) Og Faxe Kommune Frederiksgade 8 4690 Haslev Cvr.nr. 29188475 (herefter udlejer)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN KRUSÅGADE 13-27 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Krusågade 13-27". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve, eje og administrere ejendommen matrikel

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg Regulativ Vedlæg til vedtægterne for: Silkeborg Motorbådklub Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg www.s-m-k.dk < Generalforsamling i klubhuset > Regulativ til vedtægterne for Silkeborg Motorbaadklub er sidst godkendt

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger

33.06.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. AFTALE om boligforhold for læger Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER AFTALE om boligforhold for læger 2015 OK-15 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BOLIGFORHOLD... 3 2. IKRAFTTRÆDEN OG OPSIGELSE... 7 PROTOKOLLAT: VEDRØRENDE

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa

Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Vedtægter for bestillingskontoret Grenaa Taxa Grenaa Taxa s økonomiske forening har i henhold til Lovbekendtgørelse om taxikørsel m.v. nr. 107 af 30. januar 2013 og Bekendtgørelse nr. 405 af 8. maj 2012

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2008

Rungsted Havn Efterår 2008 Rungsted Havn Efterår 2008 55 53,2N 12 33,2E Havnens Havnens faste faste stativer stativer Havnen udsendte information i marts, og en folder i juni/juli om det nye tiltag med havnens anskaffelse af faste

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere

levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Afsnit 7 - Ordensreglement Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Vedtaget på Beboermøde den 17-11-2015 Fælles

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2015 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6

Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 Vedtægter for Andelsboligforeningen Keplersgade 4-6 (Vedtaget ved ekstra ordinær generalforsamling den 1/3 2001, erstatter vedtægter af den 20/2 1979) Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus)

VEDTÆGTER FOR BESTILLINGSKONTORET. TAXI 4x27 (Aarhus) VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Udarbejdet i henhold til lov om taxikørsel og bekendtgørelse gældende pr. 29. august 2011. Udskrevet 6. maj 2015 Vedtaget 29. april 2015 VEDTÆGTER FOR (Aarhus) Foreningen Taxi 4x27

Læs mere

ORDENSREGLER. April 2016

ORDENSREGLER. April 2016 ORDENSREGLER April 2016 1 Generelt 1. Nærværende ordensregler kan ikke tilsidesætte bestemmelserne i vedtægter og byggeretningslinier. 2. Medlemmer er forpligtet til at kende og overholde vedtægter, ordensregler

Læs mere

LOVE for Københavns Motorbådsklub

LOVE for Københavns Motorbådsklub LOVE for Københavns Motorbådsklub Vedtaget af generalforsamlingen den 25. marts 2012. 1 Navn, stander og formål KØBENHAVNS MOTORBÅDSKLUB, forkortet KMK, er stiftet den 31. maj 1923. Klubbens hjemsted er

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Regler for bådpladsen

Regler for bådpladsen Regler for bådpladsen Motorbådsklubben 1 af 1943 Regler for bådpladsen 1) Et aktivt medlem har kun ret til en vand- og landplads. Sidst indmeldte medlemmer kan ikke gøre krav på plads til sin båd, såfremt

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune.

1. Foreningens navn er Haveforeningen XXXXXXXXX. Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. V E D T Æ G T E R for Haveforeningen xxxxxxxxxxxxxx 1. Foreningens navn er Haveforeningen "XXXXXXXXX". Foreningens hjemsted er XXXXXXXXXX Kommune. 2. Formål og virke 2.1. Foreningen har til formål at administrere

Læs mere

Almindelige Bestemmelser

Almindelige Bestemmelser Almindelige Bestemmelser 1.Lejeaftalen 1.1. Ved nærværende aftale får kunden ret til i lejeperioden at opbevare gods i særskilt angivet depotrum. 1.2. Leje af depotrummet og opbevaringen sker på de vilkår,

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION

G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION G/F Astershaven E-mail: Astershaven@groupcare.dk BESTYRELSEN G/F ASTERSHAVEN CARPORTENE OG DERES BENYTTELSE REGLER OG INFORMATION marts 2002 Bestyrelsen redigeret udgave 260202 Carportene i G/F Astershaven

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD

FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD FORPAGTNINGSKONTRAKT Certificeret økologi AGERJORD Ejeren, Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding tlf.nr. 79 79 79 79, (herefter kaldet bortforpagter) bortforpagter til XXX Navn, adresse, kontakt (herefter

Læs mere

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN

LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN Dato / 2012 LEJEKONTRAKT FOR BÅDPLADS I SCANPORT HAVN mellem undertegnede og Skanska Øresund A/S CVR-nr.: 18 05 23 85 Havneholmen 25 1561 København V (i det følgende kaldet Udlejer) Lejer Adresse Postnummer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden")

ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM. [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet Virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT MELLEM [Virksomhedens navn og adresse] (herefter kaldet "Virksomheden") OG [Medarbejderens navn og adresse] (herefter kaldet "Medarbejderen") (herefter tilsammen kaldet "Parterne")

Læs mere

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn

Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn Administrative bestemmelser for Fonden Norsminde Lystbådehavn 1 Enhver pladshaver er pligtig til at gøre sig bekendt med de administrative bestemmelser, der til enhver tid er gældende for havnen. Enhver

Læs mere

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris.

Fra den 42. dag før lejeperiodens begyndelse eller senere eller ved manglende fremmøde*) betales 100 % af lejeaftalens pris. Generelle lejebestemmelser De generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige ferieboliger formidlet gennem Vacasol International A/S (i det følgende kaldt Vacasol). Vacasols virke er formidling af

Læs mere

RUNGSTED HAVN Forår 2012

RUNGSTED HAVN Forår 2012 RUNGSTED HAVN Forår 2012 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2012/2013 På trods af den voldsomme stormflod der ramte havnen den 27. november 2011, med store skader til følge, vil priserne for den kommende sæson

Læs mere

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger

Gammelgårdsvej. - information om medejerboliger Gammelgårdsvej - information om medejerboliger Ordet medejerboliger antyder, at der er tale om en boform, hvor man er med til at eje boligen. Men det gælder i princippet alle almene boliger. I alle nyere

Læs mere

Regulativ for Lyngby Hovedgade

Regulativ for Lyngby Hovedgade Regulativ for Lyngby Hovedgade Januar 2015 Forord Dette regulativ skal sikre, at Lyngby Hovedgade mellem Jernbanepladsen og Jernbanevej benyttes på en hensigtsmæssig måde. Der lægges vægt på, at der på

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2005 55 53,2N 12 33,2E 1 Havnens vedligehold og pladsleje 2005/2006 Der er i vinterens løb udarbejdet en tilstandsrapport for havnen af Cowi a/s, med henblik på at kunne langtids-planlægge

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/)

FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) FORPAGTNINGSKONTRAKT (2015/) Mellem bortforpagter Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Driftsområde Skrydstrup (DO SKP) Adresse: Lilholtvej 2, 6500 Vojens CVR: 16 28 71 80 Kontaktperson: Morten Tving

Læs mere

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen

Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Furesøen 1 af 6 02-08-2011 13:39 BEK nr 1205 af 20/11/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 12-12-2006 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Særlige sejladsbestemmelser Bilag 2 Bilag 3 Fiskeri

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE

ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE ANSÆTTELSESKONTRAKT FOR LEDERE Mellem [virksomhedens navn] [virksomhedens adresse] [virksomhedens cvr.nr.] [virksomhedens telefonnummer og mailadresse] (herefter kaldet Virksomheden ) og [lederens navn]

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Forslag fra Bestyrelsen

Forslag fra Bestyrelsen Reviderede Vedtægter for Aalborg Sejlklub Forslag fra Bestyrelsen UDKAST 1.02.2016 V10 Forslag fra Kirsten Algren 1 Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Sejlklub (A. S.). Hjemsted er Aalborg

Læs mere

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening

Retningslinjer og vejledning. for Hobro Boligforening Retningslinjer og vejledning for Hobro Boligforening Retningslinier og vejledning Retningslinier og vejledning i forbindelse med vedligeholdelse, forbedringer, ændringer og moderniseringer af boligforeningens

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2.

FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. FORPAGTNINGSKONTRAKT NR. 43.2. Odder Kommune, Byggeri, (herefter benævnt udlejer) udlejer herved til: (Herefter benævnt lejer) det på vedhæftede oversigtskort med gul indramning viste areal, beliggende

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere