10416/16 hsm 1 DG B 3A

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "10416/16 hsm 1 DG B 3A"

Transkript

1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. juni 2016 (OR. en) 10416/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne SOC 417 GENDER 28 ANTIDISCRIM 40 FREMP 118 Tidl. dok. nr.: 9947/16 SOC 392 GENDER 25 ANTIDISCRIM 38 FREMP 106 Vedr.: Svar på Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene - Rådets konklusioner (16. juni 2016) Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner "Svar på Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene", der blev vedtaget af EPSCO Rådet på samling den 16. juni /16 hsm 1

2 Svar på Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene - Rådets konklusioner RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER FØLGENDE I BETRAGTNING: 1. Respekt for både menneskerettighederne og ligestilling mellem kvinder og mænd er grundlæggende værdier for Unionen som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 2. Det er vigtigt at fremme fælles værdier såsom respekt for menneskerettighederne og ligestilling mellem kvinder og mænd samt en fælles forståelse for, at menneskerettighederne er universelle og gælder for alle uanset blandt andet køn. 3. Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at Unionen i alle sine aktiviteter tilstræber at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og at bekæmpe forskelsbehandling af forskellige grunde, herunder køn, ved udformningen og gennemførelsen af sine politikker og aktiviteter 1, og traktaten giver Rådet beføjelse til at træffe foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling af disse grunde Disse konklusioner bygger på tidligere arbejde og de politiske tilsagn, som Europa- Parlamentet, Rådet, Kommissionen og andre relevante interessenter har givet, herunder de dokumenter, der er opført i bilag I. 5. Ligestilling mellem kvinder og mænd er et grundlæggende princip for Den Europæiske Union som fastsat i traktaterne og er en af Unionens målsætninger og opgaver, og integration af princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd i alle Unionens aktiviteter er en særlig opgave for den Artikel 8 og 10 i TEUF. Artikel 19 i TEUF. Artikel 2 og artikel 3, stk. 3, i TEU og artikel 8 i TEUF /16 hsm 2

3 6. Ligestilling mellem mænd og kvinder er fastsat i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. 7. Europa-Parlamentet og Rådet har begge opfordret Kommissionen til at vedtage en strategi for ligestilling mellem kønnene for perioden efter 2015 med samme formelle status som de tidligere strategier. 8. Kommissionen har i sit arbejdsprogram for 2016 bekræftet sit tilsagn om at fortsætte arbejdet med at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder. 9. Kommissionen har for nylig forelagt sin strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene , hvori der fastsættes fem prioriterede områder: forøgelse af erhvervsfrekvensen blandt kvinder og samme økonomiske uafhængighed for kvinder og mænd, reducering af kønsbestemte løn-, indtægts- og pensionsforskelle og i forlængelse heraf bekæmpelse af fattigdom blandt kvinder, fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd inden for beslutningstagning, bekæmpelse af kønsbaseret vold og beskyttelse af og støtte til ofre samt fremme af ligestilling mellem kønnene og kvinders rettigheder i hele verden. 10. Unionen råder over en betydelig lovgivning til fremme af overholdelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder på områderne beskæftigelse og adgang til varer og tjenesteydelser. 11. Unionen har spillet en vigtig rolle med hensyn til at fremme ligestilling mellem kønnene i hele verden og har blandt andet forpligtet sig til fuldstændig og effektiv gennemførelse af FN's Beijinghandlingsprogram. Siden 1999 har Rådet vedtaget konklusioner med sæt af kvantitative og kvalitative indikatorer på de kritiske områder /16 hsm 3

4 12. FN-topmødet den september 2015 vedtog 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, herunder et selvstændigt mål om at "opnå ligestilling mellem kønnene og styrke alle kvinders og pigers indflydelse og status" og en forpligtelse til at integrere ligestilling mellem kønnene i andre mål. Denne universelle dagsorden indebærer nye forpligtelser og muligheder med hensyn til fuldt ud at integrere kønsdimensionen i alle relevante EUstrategier, -politikker og finansieringspro finansieringsprogrammer, med hensyn til systematisk at fremme og gennemføre kønsspecifikke konsekvensanalyser og kønsbudgettering og med hensyn til at overvåge og evaluere politikker, herunder ved at indsamle pålidelige og sammenlignelige data, der er opdelt efter køn og alder, idet der anvendes tilgængelige data, når som helst det er muligt, med henblik på at opnå ligestilling mellem kønnene ikke kun i forbindelse med foranstaltninger udadtil, men også i Unionen. 13. Selv om kønsskævhederne er blevet mindre i de seneste årtier, er der fortsat uligheder og udfordringer på flere kritiske områder. Der er stadig betydelige kønsskævheder inden for beskæftigelse, selvstændig erhvervsvirksomhed, deltidsarbejde, iværksætteri og beslutningstagning samt med hensyn til lønninger og pensioner, og kvinder er derfor også udsat for højere risiko for fattigdom end mænd. Kvinder er mere tilbøjelige til at have fuldført en videregående uddannelse, men er markant underrepræsenterede inden for f.eks. STEM 4 - studier og karrierer, forskning og ledende stillinger på alle niveauer inden for uddannelse. Desuden er mænd fortsat underrepræsenterede på områder som f.eks. børnepasning og ældreforsorg, førskoleundervisning, sundhedssektoren og ulønnet arbejde. Samtidig er kønsbestemt vold og kønsstereotyper stadig udbredte. 14. Mænd spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre fremskridt hen imod ligestilling mellem kønnene, herunder gennem ligelig deling af omsorgsansvaret for afhængige personer, hvilket er en af forudsætningerne for lige deltagelse af kvinder på arbejdsmarkedet. Skabelse af institutionelle og, hvor det er relevant, lovgivningsmæssige rammer, der giver både kvinder og mænd reel personlig valgfrihed med hensyn til at forene arbejds-, familie- og privatliv, vil være en fordel for begge køn og en måde til at fremme praktisk realisering af faktisk ligestilling mellem mænd og kvinder. 4 Naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik /16 hsm 4

5 15. Ifølge Kommissionens rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd 2014 vil det med det nuværende forandringstempo tage 70 år endnu at opnå ligestilling mellem kønnene. Der kræves derfor et formelt politisk tilsagn og aktive politikinitiativer for at fremskynde fremskridt og opfylde borgernes forventninger. Ligestilling mellem kønnene er også en forudsætning for økonomisk vækst, velstand og konkurrenceevne og således for vores samfunds bæredygtighed og trivsel. 16. I den erklæring fra formandskabstrioen, der blev undertegnet den 7. december 2015 i Bruxelles, gentog det nederlandske, det slovakiske og det maltesiske formandskab opfordringen til et nyt kommissionsinitiativ, der fastlægger en strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd , som bør være tæt knyttet til Europa 2020-strategien, og som også bør tage hensyn til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling, 17. GENTAGER SIN OPFORDRING TIL EUROPA-KOMMISSIONEN OM at styrke statussen for sin strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene ved at vedtage den som en meddelelse i tråd med strategien for ligestilling mellem kvinder og mænd og dermed bekræfte sit tilsagn om at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og øge synligheden af og opmærksomheden på ligestilling mellem kønnene på alle politikområder. Kommissionens strategiske indsats bør også være tæt knyttet til Europa 2020-strategien og bør tage hensyn til FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling; SER MED TILFREDSHED PÅ 18. Kommissionens tilsagn om at sikre sammenhæng mellem de fem centrale indsatsområder, der er beskrevet i den strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene , og EU's udenrigspolitik 19. de fem prioriterede indsatsområder og de horisontale spørgsmål i Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene ; 10416/16 hsm 5

6 20. GENTAGER, at det er vigtigt at sikre samme økonomiske uafhængighed for kvinder og mænd, herunder gennem foranstaltninger, der tager sigte på at øge beskæftigelsesfrekvensen til 75 % for kvinder og mænd mellem 20 og 64 år, i overensstemmelse med det overordnede mål, der er fastsat i Europa 2020-strategien, og at træffe særlige foranstaltninger for at nå dette mål; 21. UNDERSTREGER, at EU-institutionerne, Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE), medlemsstaterne, arbejdsmarkedets parter, organer til fremme af ligestilling mellem kønnene og civilsamfundet alle har en afgørende rolle at spille med hensyn til at fremskynde fremskridt hen imod ligestilling mellem kvinder og mænd og at sikre, at målene i Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene nås; 22. UNDERSTREGER, at lige rettigheder, muligheder og adgang til ressourcer og ligelig deling af omsorgs- og familieforpligtelser mellem mænd og kvinder alt sammen bidrager til at understøtte kvinders og mænds mange roller og er afgørende for deres og deres familiers trivsel. Den samfundsmæssige betydning af forældres rolle i forbindelse med opdragelse af børn og omsorg for andre afhængige personer bør også anerkendes. Bestræbelserne på at forbedre balancen mellem arbejde og privatliv bør derfor øges med henblik på at støtte både kvinder og mænd i hele livsforløbet, idet det ikke må glemmes, at tilgængelighed af omsorgsydelser af høj kvalitet er afgørende for at kunne opnå ligestilling mellem kønnene; 23. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN TIL at gennemføre de tiltag, der er beskrevet i dens strategiske indsats, hurtigst muligt og i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat heri, TIL at forelægge nye initiativer til at håndtere de udfordringer vedrørende balancen mellem arbejde og privatliv, som arbejdende forældre og omsorgspersoner står over for, med henblik på at fremme ligestilling mellem kønnene, herunder ved at tilskynde til ligelig deling af omsorgsansvaret, TIL at tage skridt til at mindske de alvorlige trusler og risici, som navnlig flygtningekvinder er udsat for, TIL at øge bestræbelserne på at bekæmpe kønsstereotyper og andre stereotyper, TIL at reducere kønsbestemte beskæftigelses-, løn-, indtægts- og pensionsforskelle, TIL at fremme ligestilling mellem kønnene inden for beslutningstagning og TIL at styrke bestræbelserne på at bekæmpe kønsbestemt vold; 10416/16 hsm 6

7 24. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL i overensstemmelse med deres respektive kompetencer at øge bestræbelserne på og om nødvendigt finansieringen til at støtte eksisterende og/eller nye foranstaltninger til og strategier for bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger ved at anvende en samlet politik, der omfatter foranstaltninger til forebyggelse, beskyttelse og straf og også omhandler nye former for vold, og TIL at inddrage mænd og drenge i forebyggelsen og bekæmpelsen af vold mod kvinder og piger; 25. OPFORDRER i denne forbindelse MEDLEMSSTATERNE TIL i overensstemmelse med deres kompetencer at overveje at undertegne, ratificere og gennemføre Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet; 26. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL i overensstemmelse med deres respektive kompetencer at behandle kønsligestillingsdimensionen af migrations-, asyl- og flygtningepolitikker samt sociale og økonomiske integrationspolitikker, herunder ved at sikre fuld udøvelse af menneskerettighederne; 27. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN TIL at intensivere sit arbejde vedrørende ligestilling mellem kønnene, TIL indarbejde en konkret handlingsplan for gennemførelse af et systematisk og synligt kønsligestillingsperspektiv i alle EU-aktiviteter og politikker o at sætte ligestilling mellem kønnene på sin dagsorden og vedtage en ny højniveaustrategi for ligestilling mellem kønnene i form af en meddelelse inden udløbet af sin strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene ; 28. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL at gennemføre og overvåge de tilsagn vedrørende ligestilling mellem kønnene, der er givet på globalt plan, ved at gøre brug af Gruppen på Højt Plan vedrørende Integration af Kønsaspektet til at undersøge nye måder, hvorpå der kan følges op på disse tilsagn, og udvikle synergi mellem EU's opfølgning af Beijinghandlingsprogrammet og den fremtidige opfølgning på EU-plan af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling; 10416/16 hsm 7

8 29. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL at styrke og fortsat støtte den indsats, der ydes af nationale institutionelle mekanismer for at forbedre kvinders stilling og ligestilling mellem kønnene, herunder ligestillingsorganer, hvilket er afgørende for at fremme retlig og faktisk ligestilling mellem kønnene, samt den indsats, der ydes af det europæiske netværk af nationale ligestillingsorganer (Equinet); 30. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN OG MEDLEMSSTATERNE TIL i relevant omfang yderligere at fremme indsamling, sammenfatning, analyse og formidling af rettidige, pålidelige og sammenlignelige data, der er opdelt efter køn og alder, i samarbejde med EU og nationale statistiske kontorer og at gøre fuld brug af EIGE's kapacitet og ekspertise for at lette opnåelsen af reel ligestilling mellem kønnene; 31. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN TIL at overvåge fremskridt på ligestillingsområdet i sine årsrapporter om ligestilling mellem kvinder og mænd, til at vedtage disse rapporter i en officiel form og til at anvende dem i forbindelse med det europæiske semester med henblik på at styrke integrationen af ligestillingsaspektet; 32. OPFORDRER EUROPA-KOMMISSIONEN TIL i overensstemmelse med dens forpligtelser i henhold til traktaten at indarbejde ligestillingsperspektivet, når den udarbejder generationen af EU-finansieringsprogrammer for efter 2020; OPFORDRER MEDLEMSSTATERNE TIL 33. med henblik på at gøre hurtigere fremskridt i retning af ligestilling mellem kvinder og mænd og opnå reel ligestilling mellem kønnene, idet der tages hensyn til nationale forhold, at a) samarbejde med Europa-Kommissionen om at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder i overensstemmelse med Kommissionens strategiske indsats for ligestilling mellem kønnene b) sikre en effektiv gennemførelse af deres nationale strategier for ligestilling mellem kønnene 10416/16 hsm 8

9 c) sikre, at ligestilling mellem kvinder og mænd effektivt videreføres i deres nationale politikker og i deres nationale reformprogrammer i forbindelse med gennemførelsen af Europa 2020-strategien d) forbedre opfølgningen af den europæiske ligestillingspagt, idet der gøres fuld brug af eksisterende mekanismer, strukturer og indikatorer e) tage skridt til at lette forening af arbejds-, familie- og privatliv og ligelig deling af omsorgsansvaret og fremme kvinders fulde deltagelse på arbejdsmarkedet, herunder ved at sikre adgang til økonomisk overkommelige børnepasningstilbud af høj kvalitet i overensstemmelse med de mål, der blev fastsat på Det Europæiske Råds møde i marts 2002 i Barcelona, og f) gennemføre oplysningskampagner om ligestilling mellem kvinder og mænd /16 hsm 9

10 BILAG I Referencedokumenter 1) Europa-Parlamentet Europa-Parlamentets beslutning af 3. februar 2016 om den nye strategi for kvinders rettigheder og ligestilling mellem kvinder og mænd i Europa efter 2015 (2016/2526 (RSP)) Europa-Parlamentets beslutning af 9. juni 2015 om EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 (2014/2152 (INI)) 2) Rådet alle Rådets konklusioner om gennemgang af Beijinghandlingsprogrammet 5 og navnlig følgende: Rådets konklusioner om ligestilling mellem kvinder og mænd inden for beslutningstagning (14327/15) Rådets konklusioner af 11. december 2014 om ligestilling mellem mænd og kvinder i EU: vejen frem efter Status over 20 års gennemførelse af Beijinghandlingsprogrammet Rådets konklusioner af 7. marts 2011 om den europæiske ligestillingspagt ( ) (EUT C 155 af , s. 10) Rådets konklusioner om forebyggelse og bekæmpelse af alle former for vold mod kvinder og piger, herunder kvindelig kønslemlæstelse (9543/14) /16 hsm 10

11 3) Det Europæiske Råd Det Europæiske Råds konklusioner af juni 2015 (EUCO 22/15) 4) Kommissionen arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene om en strategisk indsats for ligestilling mellem kvinder og mænd (14746/15) fælles arbejdsdokument fra Kommissionens og EU-Udenrigstjenestens tjenestregrene om ligestilling og styrkelse af kvinders position: ændring af pigers og kvinders liv via EU's eksterne forbindelser (12249/15) arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd 2014 (6786/15) arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene, rapport om ligestilling mellem kvinder og mænd 2015 (6853/16) Kommissionens strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd (13767/10) Kommissionens køreplan for ligestilling mellem kvinder og mænd (KOM(2006) 92 endelig) 5) Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder Kønsligestillingsindeks: measuring-gender-equality-european-union report /16 hsm 11

Vedlagt følger til delegationerne en revideret udgave af udkastet til Rådets konklusioner, som formandskabet har udarbejdet.

Vedlagt følger til delegationerne en revideret udgave af udkastet til Rådets konklusioner, som formandskabet har udarbejdet. Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union PUBLIC Bruxelles, den 10. februar 2016 (OR. en) 5842/16 LIMITE SOC 52 GENDER 4 ANTIDISCRIM 5 FREMP 19 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen den: 16. februar

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0063 (NLE) 14869/16 JAI 1003 FREMP 197 DROIPEN 198 COCON 28 COHOM 151 COPEN 359 EDUC 401 MIGR 205 SOC 746

Læs mere

17605/13 cos/ams/hm/aan/aan/hsm 1 DG B 4A

17605/13 cos/ams/hm/aan/aan/hsm 1 DG B 4A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 2013 (11.12) (OR. en) 17605/13 SOC 1029 EGC 30 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 15905/13 SOC 913 EGC

Læs mere

15571/17 ef 1 DG C 1

15571/17 ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15571/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN UNIONENS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Fælles forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. december 2014 (OR. en) 16304/14 NOTE fra: dato: 11. december 2014 til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: SOC 846 EGC 59 EMPL 191 CONUN 192 ONU 153 COHOM 172 JAI 978

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Luxembourg, den 3. april 2017 (OR. en) 7775/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 3. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 44 CFSP/PESC 300

Læs mere

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353

PUBLIC. Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 12142/99 LIMITE PV/CONS 57 SOC 353 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. december 1999 (19.01) (OR. f) 12142/99 LIMITE PUBLIC PV/CONS 57 SOC 353 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 2208. samling i Rådet (arbejds- og socialministre)

Læs mere

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74

7051/17 1 DG B. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. marts 2017 (OR. en) 7051/17 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: PV/CONS 11 SOC 173 EMPL 131 SAN 89 CONSOM 74 3523. samling i Rådet for Den Europæiske Union (beskæftigelse,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.9.2010 KOM(2010) 491 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Strategi

Læs mere

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C

15647/12 bhc/fh/bh/jb/js/bh/jb/pfw/ikn 1 DGE - 1C RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. oktober 2012 (09.11) (OR. en) 15647/12 JEUN 88 SOC 873 EDUC 319 CULT 138 RELEX 986 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

12913/17 ht/pfw/kmm 1 DGD 2C

12913/17 ht/pfw/kmm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. oktober 2017 (OR. en) 12913/17 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 12727/17 Vedr.: FREMP 110 JAI 880 COHOM 111 DROIPEN 129 ASILE 66 JUSTCIV

Læs mere

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO)

NOTE Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ECOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters

Læs mere

Socialgruppen nåede på mødet den 20. maj 2015 til enighed om vedlagte tekst.

Socialgruppen nåede på mødet den 20. maj 2015 til enighed om vedlagte tekst. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. juni 2015 (OR. en) 9302/15 SOC 371 GENDER 7 PENS 4 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 8610/15 SOC 284 GENDER

Læs mere

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B

8461/17 pfw/pfw/hsm 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. april 2017 (OR. en) 8461/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 25. april 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 7875/17

Læs mere

14846/15 hm/top 1 DG G 3C

14846/15 hm/top 1 DG G 3C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 1. december 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2014/2238(INI) 7.5.2015 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale

Læs mere

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008.

I bilaget følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner, som der blev opnået enighed om i Socialgruppen den 30. april 2008. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. maj 2008 (15.05) (OR. en) 9055/08 SOC 261 NOTE fra: Socialgruppen til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet (EPSCO) Tidl. dok. nr.: 8582/08

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 25.2.2010 2009/2242(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om vurdering af resultaterne af køreplanen for ligestilling mellem kvinder og

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/epsco-rådet Få overgange til at betale sig - Udtalelse fra Beskæftigelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 35 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. oktober 2010 (12.10) (OR. en) 14479/10 SOC 612 EDUC 158 ECOFIN 580 NOTE fra: til: Vedr.:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B

7875/17 js/top/bh 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2017 (OR. en) 7875/17 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 15792/2016 Komm. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

14414/15 mn/kf/ef 1 DG G 3 C

14414/15 mn/kf/ef 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. november 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 NOTE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 13902/15

Læs mere

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C

7935/17 top/ag/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. april 2017 (OR. en) 7935/17 CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131 COHOM 46 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om ovennævnte emne som udarbejdet af formandskabet.

Vedlagt følger til delegationerne et udkast til Rådets konklusioner om ovennævnte emne som udarbejdet af formandskabet. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. december 2018 (OR. en) 15497/18 UD 329 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Udkast til Rådets konklusioner om anden statusrapport

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 6.8.2014 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale og økonomiske følger af fejlernæring i AVS-landene Ordførere: Alban

Læs mere

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C

14288/16 lma/lao/sl 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 15. november 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: Vedr.: formandskabet delegationerne 12164/3/16 REV3 Udkast til Rådets

Læs mere

15312/16 hm 1 DG D 1B

15312/16 hm 1 DG D 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. december 2016 (OR. en) 15312/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. december 2016 til: delegationerne MIGR 214 EDUC 419

Læs mere

15349/16 bh 1 DG D 2A

15349/16 bh 1 DG D 2A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. december 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. december 2016 til: delegationerne

Læs mere

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A

10083/16 mbn/js/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 10083/16 ECOFIN 590 UEM 248 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Tidl. dok. nr.: 13348/15

Læs mere

8975/15 la/aan/hm 1 DG G 3 C

8975/15 la/aan/hm 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2015 (OR. en) 8975/15 NOTE fra: til: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8409/15

Læs mere

8987/15 shs/cos/hm 1 DG G 3 C

8987/15 shs/cos/hm 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 NOTE fra: til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling) Rådet Tidl. dok. nr.: 8562/15 RECH 104 COMPET

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder 4. april 2002 PE 305.487/1-19 ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Udkast til udtalelse Emilia Franziska Müller Europa-Kommissionens hvidbog:

Læs mere

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B

12950/17 ht/cos/hsm 1 DG B 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. oktober 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 9. oktober 2017 til: delegationerne Tidl.

Læs mere

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten P5_TA(2004)0139 Bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten Europa-Parlamentets beslutning om meddelelse fra Kommissionen om bedre kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten (KOM(2002) 725

Læs mere

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II

17159/09 lv/av/an/aa/av/bh 1 DG C II RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. december 2009 (15.12) (OR. en) 17159/09 RECH 449 COMPET 514 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

9567/1/19 REV 1 ipj 1 LIFE.1.C

9567/1/19 REV 1 ipj 1 LIFE.1.C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. maj 2019 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2008/0140(CNS) 9567/1/19 REV 1 RAPPORT fra: til: formandskabet Tidl. dok. nr.: 14253/18 Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN

Forslag til RÅDETS UDTALELSE. om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS UDTALELSE om det økonomiske partnerskabsprogram for SLOVENIEN DA DA 2013/0396 (NLE) Forslag til RÅDETS

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den delvis afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. juni 2015 (OR. en) 10817/10 EXT 4 DELVIS AFKLASSIFICERING af dokument: af: 8. juni 2010 ny status: Vedr.: 10817/2010 RESTREINT UE Offentlig FREMP 27 JAI

Læs mere

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B

9916/17 jn/la/hsm 1 DGD2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. juni 2017 (OR. en) 9916/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7923/2/17 REV 2 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål 25. juni 2003 PE 323.186/1-17 ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Udkast til udtalelse (PE 323.186) Miquel Mayol i Raynal om Kommissionens meddelelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter)

EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) DK EUROPA-PARLAMENTETS HØRINGER SVAR PÅ SPØRGSMÅLENE TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Mariann Fischer Boel (Landbrug og udvikling af landdistrikter) Del A Generelle spørgsmål I. Personlige og faglige 1. Hvilke

Læs mere

Hermed følger til delegationerne et dokument om ovenstående emne som godkendt på RIA-Rådet den 20. juli 2015.

Hermed følger til delegationerne et dokument om ovenstående emne som godkendt på RIA-Rådet den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11133/15 ASIM 65 COWEB 75 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.: 10833/15 ASIM 55 COWEB 71 Vedr.:

Læs mere

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1

15573/17 jb/gng/ef 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. december 2017 (OR. en) 15573/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 11. december 2017 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

6068/16 hsm 1 DGG 1B

6068/16 hsm 1 DGG 1B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. februar 2016 (OR. en) 6068/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 5783/1/16 REV 1 Vedr.: EF

Læs mere

9713/19 hsm 1 ECOMP 3 C

9713/19 hsm 1 ECOMP 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. maj 2019 (OR. en) 9713/19 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 28. maj 2019 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9248/19 Vedr.:

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

1. Formandskabet har udarbejdet et udkast til Rådets konklusioner om "Fremtidens arbejde: Den Europæiske Union støtter ILO's 100-årserklæring".

1. Formandskabet har udarbejdet et udkast til Rådets konklusioner om Fremtidens arbejde: Den Europæiske Union støtter ILO's 100-årserklæring. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. oktober 2019 (OR. en) 12614/19 NOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 12415/19 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité LIMITE SOC

Læs mere

A8-0163/1. der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

A8-0163/1. der henviser til artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, 3.6.2015 A8-0163/1 Ændringsforslag 1 Constance Le Grip, Ildikó Gáll-Pelcz for PPE-Gruppen Betænkning Maria Noichl EU's strategi for ligestilling mellem kvinder og mænd efter 2015 (2014/2152(INI)) A8-0163/2015

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6626/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45 ENER 85 COPS 65 CFSP/PESC

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 10.4.2013 B7-000/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-000/2013 og B7-000/2013 jf. forretningsordenens artikel 115,

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) - Rådets konklusioner (18. juli 2016) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11246/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 18. juli 2016 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10998/16

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0367 (NLE) 14996/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 218

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2018 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2018 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 6. april 2018 (OR. en) 7110/1/18 REV 1 RECH 104 ATO 15 COMPET 153 I/A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA A8-0358/23. Ændringsforslag. Jordi Solé, Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen 8.11.2018 A8-0358/23 23 2018/0166R(APP) Henvisning 9 a (ny) der henviser til EU's kollektive forpligtelse til at nå målet om at anvende 0,7 % af bruttonationalindkomsten (BNI) på officiel udviklingsbistand

Læs mere

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C

8035/17 jn/lma/hsm 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet Tidl. dok. nr.: 7679/17 JEUN 39 Vedr.: De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

15064/15 bmc/top/ipj 1 DG C 1

15064/15 bmc/top/ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. december 2015 (OR. en) 15064/15 DEVGEN 264 ACP 177 RELEX 1019 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok.

Læs mere

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA

5126/15 sr/lv/bh 1 DGB 3A LIMITE DA Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. januar 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 NOTE fra: formandskabet til: Socialgruppen Dato: 23. januar 2015 Vedr.: Forslag til Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER"

KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.4.2012 COM(2012) 166 final KOMMISSIONENS SVAR PÅ REVISIONSRETTENS SÆRBERETNING "MÅLRETNING AF STØTTE TIL MODERNISERING AF LANDBRUGSBEDRIFTER" KOMMISSIONENS SVAR PÅ

Læs mere

Rådets konklusioner om integreret jordbundsbeskyttelse

Rådets konklusioner om integreret jordbundsbeskyttelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. juli 2002 (29.07) (OR. en) 10800/02 ENV 397 AGRI 170 DEVGEN 106 ELARG 233 FORETS 23 FSTR 12 RECH 121 REGIO 22 TRANS 200 ORIENTERENDE NOTE fra: generalsekretariatet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 23. januar 2009 (29.01) (OR. en) 5492/09 JEUN 6 EDUC 9 SOC 19 RAPPORT fra: Generalsekretariatet for Rådet til: De Faste Repræsentanters Komité (1. afdeling)/rådet

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A

14182/16 jn/pj/ikn/hm 1 DGG 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14182/16 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne ECOFIN 1017 BUDGET 37 SAN 379 SOC

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Somalia, som Rådet vedtog på samling den 18. juli 2016. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 18. juli 2016 (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 18. juli 2016 til: delegationerne

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0758 Bilag 1, KOM (2011) 0759 Bilag 1 Offentligt Dato: 3.februar 2012 Kontor: Formandskabssekretariatet Sagsbeh: Henriette Vincens Norring Sagsnr.: 2012-3705-0010 Dok.: 333070

Læs mere

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2016 Det Europæiske Råd 17-18/3-16 Bilag 6 Offentligt Det Europæiske Råd Bruxelles, den 18. marts 2016 (OR.en) SN 38/16 NOTE Vedr.: Erklæring fra EU og Tyrkiet SN 38/16 1 Erklæring fra EU

Læs mere

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B

10456/14 bb/bmc/ams/hsm 1 DGB 1 B RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. juni 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0014 (COD) 2014/0013 (NLE) 10456/14 AGRI 406 AGRIFIN 90 AGRIORG 96 CODEC 1393 NOTE fra: til: Formandskabet

Læs mere

9632/17 ipj 1 DGE 1C

9632/17 ipj 1 DGE 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. maj 2017 (OR. en) 9632/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 24. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne JEUN 77 EDUC 264 SOC 433

Læs mere

9080/17 pfw/top/hm 1 DGD 2C

9080/17 pfw/top/hm 1 DGD 2C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 11. maj 2017 (OR. en) 9080/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 11. maj 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 8028/1/17

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0256 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 256 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Tysklands nationale reformprogram for 2015

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 23. marts 2018 (OR. en) EUCO 1/18 CO EUR 1 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd (22. marts 2018)

Læs mere

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.2.2016 COM(2016) 84 final ANNEX 2 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Union vegne og midlertidig anvendelse af aftalen mellem

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2009(INI) fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2016/2009(INI) 9.11.2016 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 4. december 2008 om kvindernes situation på Balkan (2008/2119(INI))

Europa-Parlamentets beslutning af 4. december 2008 om kvindernes situation på Balkan (2008/2119(INI)) P6_TA-PROV(2008)0582 Kvindernes situation på Balkan Europa-Parlamentets beslutning af 4. december 2008 om kvindernes situation på Balkan (2008/2119(INI)) Europa-Parlamentet, - der henviser til EU-traktatens

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k)

BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) KONTORCHEF (AD 9) Europa-Parlamentets Informationskontor i Danmark (København) (m/k) 12.4.2011 DA Den Europæiske Unions Tidende C 114 A/3 BEKENDTGØRELSE OM LEDIG STILLING PE/140/S (2011/C 114 A/02) Europa-Parlamentet gennemfører en udvælgelsesprocedure på grundlag af kvalifikationsbeviser

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.10.2008 KOM(2008) 637 endelig 2008/0193 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDET DIREKTIV

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2018 COM(2018) 167 final 2018/0079 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Kommissionen til på Den Europæiske Unions vegne at godkende den globale

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. november 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0366 (NLE) 14997/16 FORSLAG fra: modtaget: 28. november 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COASI 219

Læs mere

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI

LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEHANDLING 2013-2016 SUBSTRATEGI LIGEBEH ANDLING ER E N MENNE SKERET INTRO LIGEBEHANDLING ER EN MENNESKERET MISSION ˮInstitut for Menneskerettigheder skal fremme ligebehandling og herigennem bidrage

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0172 (NLE) 11633/17 FORSLAG fra: modtaget: 27. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: ACP 89 WTO 176 RELEX

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. maj 2016 (OR. en) 8974/16 LIMITE PUBLIC PV/CONS 23 RELEX 402 UDKAST TIL PROTOKOL 1 Vedr.: 3463. samling i Rådet for Den Europæiske Union (UDENRIGSANLIGGENDER/HANDEL)

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2016 COM(2016) 413 final 2016/0192 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om gensidig adgang

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Etiopien, der blev vedtaget af Rådet den 19. november 2018 på samling. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. november 2018 (OR. en) 13960/18 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COAFR 279 CFSP/PESC 1050 CSDP/PSDC 660

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2995 - Landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat (Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om flerårig ramme for EU's

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om Arktis, der blev vedtaget af Rådet den 20. juni 2016 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 20. juni 2016 til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP))

Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) P7_TA(2013)0031 Vold mod kvinder i Indien Europa-Parlamentets beslutning af 17. januar 2013 om vold mod kvinder i Indien (2013/2512(RSP)) Europa-Parlamentet, - der henviser til sine tidligere beslutninger

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12927/17 FORSLAG fra: modtaget: 5. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: AELE 64 EEE 35

Læs mere