SUNWELL Okt SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNWELL Okt. 2009. SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri."

Transkript

1 SUNWELL Okt SOLVARME. Solvarmeakkumulatoren SUNWELL er 100 % tabsfri. Problemet med at skaffe varme, startede allerede i 1973, hvor vi fik en oliekrise. Det gav mig dengang anledning til at undersøge, om hvilke muligheder der er, for at skaffe varme. Det var naturligt at sige, det må solen kunne klare. Men hvordan skulle man bære sig ad, med at gemme varmen fra sommer til brug om vinteren. Nogen havde derfor prøvet med store ståltanke, med en masse isolering omkring. Det var meget dyrt og dårligt, derfor helt urealistisk. Andre gravede en rørslange ned i haven ca. en meter nede, for at forsyne en varmepumpe med varme, men det gav ret hurtigt permafrost omkring rørene, derfor fik varmepumpen for koldt tilløb og derfor en meget dårlig økonomi, samtidig med at haven blev afkølet og grim. På den tid var der en omtale i et dagblad, om fundet af mammutter i den sibiriske tundra. De stod med græs i munden, kun et par meter nede i jorden. Det var jo lidt mærkeligt, for der er dog ret varmt om sommeren. Så mammutten skulle ikke kunne stå i permafrost, men det gjorde de altså. Derfor gav det mig en interesse for at foretage nogle beregninger. For hvis det var rigtigt, så må såvel kulde som varme kunne gemmes i jorden. Det viste sig at være en rigtig god opdagelse! For ved at bruge de formler vi allerede kender, kunne jeg finde frem til nye formler, som nu fortæller hvor meget varmen fordeler sig, og hvor meget varme vi kan gemme i jorden. Det viste sig at være rigtigt, for jeg byggede en prototype i fuld skala af en opfindelse ved vort eget hus i Hedensted. Det var en meget billig varmeakkumulator, i form af en Pæreformet solbrønd, som jeg derfor kalder SUNWELL. Den fungerede fint i 15 år, hvor jeg hver uge aflæste alle elmålerne m.v. og temperaturen ved varmepatronerne i jorden. Alle resultaterne blev noteret i tabelform og beregnet elektronisk, så der nu er optegnet kurver, der klart beviser, at solvarmen blev hentet og tabsfri gemt til brug i varmepumpen til 100 % boligvarme. Senere blev solfangerne utætte, de var fremstillet af aluminium, og varmepumpens ene modul skulle også skiftes. Det viste sig, at HS i Tarm ikke længere fremstillede solfangere. Og Vølund var holdt op med at fremstille varmepumper, så vi havde et problem. Fjernvarmen i Hedensted havde netop et tilbud på tilslutning uden afgift, det tog vi så imod. Derfor har vi nu fjernvarme siden1996. Det er først og fremmest solvarme, men også overskudsvarme fra firmaers produktion, der kan gemmes til senere brug. Dertil kommer, at også meget store fjernvarmeanlæg vil kunne udnytte denne teknik. Der skal blot anvendes mange solbrønde. Man kan også anvende en anden type varmepumpe end dem der bruger strøm. Nemlig en absorptionsvarmepumpe, der også her foreligger gennemregnet. Den kan udmærket bruge affaldsvarme. Så man kan teoretisk opvarme alle boliger globalt med solvarme, fordi også strømmen til cirkulationspumper og automatik kan skaffes fra solpaneler. Men det vil dog være naturlig, at anvende strøm fra nettet til dette lille forbrug. Dog kan der i Danmark foreløbig kun sælges naturgas, så forslaget venter i en skuffe til nye tider. De moderne varmepumper har en meget bedre funktion, end den jeg måtte bruge, nu er effektfaktoren meget højere, så nu kan man få, fra 75 % til ca. 85 %, af al varmen fra solen. Derfor er der nu en god grund til at anvende solvarme, for at kunne begrænse CO 2 problemet globalt, fordi omkring halvdelen af al energi globalt bruges til opvarmning. Solenergien vil derfor kunne erstatte rigtig mange oliekilder, uden at kunne tømmes. Det ejendommelige ved solvarmen er dog, at det er atomkraft, men af den type der hedder fusion, altså sammensmeltning. I modsætning til den type vi i dag kender, det er fissionsprocessen, altså en spaltning. Man har længe bestræbt sig på, at kunne komme frem til at kunne bruge fusionsprocessen, som finder sted på solen. Nu kan vi bruge den her helt uden at løbe den risiko, som vi fik ved de nuværende anlæg, der forurener virkelig meget i tusinder af år. Mit problem er dog, at jeg ikke nu mere kan starte et firma, som oprindelig planlagt, til at producere og opstille sådanne anlæg, på grund af min alder over 82 år. Der foreligger færdige tegninger og styklister til masseproduktion af elle delene, med dimensioneringsdiagram til at afpasse akkumulatorens størrelse til boligens forbruge. Det har været meget dyrt, at komme så langt, ca. 2,7 mio. kr.

2 Beskrivelse af et varmeanlæg med solfangere og varmepumpe, samt den nye type varmeakkumulator. Det har ved forsøget med prototypen i fuld skala vist sig, at jorden kan indeholde meget varme, men samtid er jorden en dårlig varmeleder. Disse egenskaber kan nu udnyttes til at gemme varme fra solen i en varmeakkumulator i jorden, fra sommer til brug om vinteren. Det har samtidig vist sig, at det kan gøres uden tab af varme. Hvilket bekræfter muligheden af fundet af mammutter med græs i munden, i den sibiriske tundra engang i årene Nu kan vi benytte os af solens varme hele året til opvarmning af vore huse. Det kræves derfor, at der opsamles solvarme nok, som derefter tilføres en varmepumpe, der hæver energien op i et brugeligt temperaturniveau, til boligopvarmning og brugsvand. Beregning af jordens varmeoptagelse skønnes at kunne foretages med gennemsnitsværdier, fordi man ikke på forhånd ved ret meget om de stedlige forhold. Jordens massefylde: γ = 2000 kg/m 3 Slange d = 19 / 12,5 Jordens varmeledning: λ = 2 kcal/m h o c. Rør d = 32/27,6 Jordens specifikke varme: cp ~ 0,25 kcal/kg o c L m (iflg. diagram) Varmepatron af plast i jorden. Jordens varmeindhold: I en ikke vist cylinderformet jordmasse med diameteren D m, ud til det sted hvor jorden har den oprindelige temperatur t j o c, idet der ved forbrug vil ske en varmeoptagelse og temperaturen vil falde til t 1 o c, og modsat ved en oplagring af varme fra solfangerne vil der ske en temperaturstigning til t 2 c. Der fremkommer en tænkt ca. trekantformet figur af temperaturens fordeling i jorden. Den vil teoretisk være logaritmisk formet, men da temperaturen ikke tilføres ensartet igennem tiden, vil det være en god tilnærmelse med en trekantformet figur, samtidig er den tilstrækkelig nøjagtig til beregningerne, fordi der her kan bruges Den anden guldinske sætning hvor et rumfang: (Her er en summarisk redegørelse.) V y = F 2 π x 0. Der omskrevet giver formlen for et rumfang: V= π/4 D 2 1/3 (t 2 t j ) m3 Varmeindholdet i jordens rumfang bliver tilsvarende Q = V γ cp kcal/m Beregning af jordens varmeindhold pr. m: Q = π/4 D 2 γ cp 1/3 (t 2 t j ) kcal/m Den således optagne eller afgivne varme sker ved varmeledning, idet der samtidig er tale om varmestrøm igennem en rørvæg, er varmestrømmen pr. m pr. time i H timer: 2 H Q = πλ ( t2 t j ) kcal/m. Hvor H timer nu kan findes af: H = 10,42 D 2 ln D/d timer D ln d Da den samme varmemængde optages i jorden, som den der kommer igennem rørvægen, er de to varmemængder lige store. Ligningerne kan nu løses med hensyn til tiden i timer H. Hvor d = varmepatronens udvendige diameter, her valgt til d = 32 mm, og tilsvarende er D m varmeudbredelsen ud til det punkt, hvor jorden ikke har ændret temperatur. Formlen gælder som normalt forekommende gennemsnit for de forekommende jordtyper Y= Diameter m H timer 35,87 172,35 804, , , , ,59 X = M å n e d e r 0,05 0,24 1,12 2,73 5,11 8,31 12,35

3 Diameter i meter Solvarmens spredning i jorden = Y Tidsforløbet i måneder = X 6 Y værdier Måneder Diagrammet viser, at varme spredes med tiden. Det betyder også, at der ved et forbrug, vil varmens retning vende, så varmen kan hentes, fordi varmen søger mod det kolde sted. Vi kende det fra vand, der altid søger nedad. Ved konstruktionens analyse, viste det sig mest praktisk, at indrette varmeakkumulatoren som en pæreformet model i jorden, med stilken opad. Rørforbindelserne kan praktisk udgå fra en lille brønd på ca. en meters dybde og med en diameter på ca. halvanden meter. Fra denne brønd kan der bores et antal varmepatroner skråt ned i jorden, f.eks. med en vinkel på 15 0, så der fremkommer et fælles toppunkt af varmepatronernes midtlinjer i nærheden af jordoverfladen. Det giver nemlig boremaskinen mulighed for at stå det samme sted uden at skulle flyttes under borearbejdet, samtidig med at en Fordelerring for varmepatronerne kan standardiseres. Og samtidig kan antallet af varmepatroner også standardiseres til at vælges til 16 styk. Derved spares tid og mange penge. Ved borearbejdet skal varmepatronerne sikres mod beskadigelser ved at der efterfyldes med f.eks. en cementvælling, når borerøret trækkes tilbage, samtidig sikres der også en god varmekontakt til den omgivende jord. Det vil også være praktisk, at vælge et let tilgængeligt sted f.eks. indkørselen, for ikke at få haven belastet af kørsel med en boremaskine med larvefødder. Her er en skitse af varmeakkumulatoren: Jordoverfladen Fordelerring Rørforbindelsen isoleret ind til huset. L meter. Vælges fra dimensioneringsdiagrammet. Der forudsættes 16 stk. varmepatroner i hver solbrønd, derved fremkommer en pæreformet varmeakkumulering. Der kan vælges det antal varmeakkumulatorer der skal til, for at kunne dække forbruget, enten ved et parcelhus eller mange flere ved f.eks. fjernvarmeanlæg. Patronlængde bør ikke vælges større end ca. 30 meter. Fordi boremaskinen kan gøre det hurtigst, når der ikke er valgt dybere end netop 30 meter. Afstanden imellem flere brønde kan passende vælges til ca. 20 meter fra center til center af brøndene. Ligeledes bør der vælges 16 varmepatroner, eller et standardiseret antal, for at kunne montere fordelerringen i brønden uden problemer. Solfangerne bør anbringes et praktisk sted uden at berøre husets tagflade, det erfarede vi! Se billedet af vort hus.

4 Der sker stadig en udvikling også af solfangerne. Derfor ændres også effektiviteten af solfangerne, samtidig med at solfangerne derfor kan anbringes andre steder. Det er en vigtig opgave for arkitekten, at finde frem til en god anbringelse. Erfaringerne fra vort hus fortæller, at solfangerne ikke må røre taget, fordi frostsprængninger beskadiger overfladen. Energiløsninger har altid interesseret mig meget, derfor var jeg i sin tid med til at starte Risø, jeg var i reaktorafdelingen, som leder af 4 tegnestuer. Da vi ikke skulle have atomkraft i Danmark, flyttede vi til Hedensted og byggede huset på billedet. Vort hus med 24 m 2 solfangere på taget. Billedet Fig. 1, efterfølgende herunder, viser varmeakkumulatoren hvordan den blev bygget som en prototype med alt det, der skal til for at kunne følge med i varmens udbredelse i jorden. Der blev anvendt termofølere, hver med tre ledninger frem til måleinstrumentet, der kunne nulstilles, så man kunne kompensere for ledningernes egen modstands bidrag, fordi den en ledning var forbundet til termofølerens ene ende, medens de to andre, var forbundet til følerens anden ende. For at sikre rigtige og nøjagtige måleresultater, var ledningerne forbundet til måleinstrumentets tilledning ved hjælp af guldbelagte kontakter. Termofølerne blev anbragt dels på den ene varmepatron, samt i to sonder, den ene i midten af varmeakkumulatoren, den anden i en afstand på 8 meter fra midten. Derved fremkom der et mønster, som kunne fortælle hvor meget varmen blev spredt ud fra varmepatronen i jorden i forskellige afstande. Billedet Fig 2, herunder viser måleresultaterne fra temperaturmålingerne i jorden, og hvordan det fordeler sig efter tidsforløbet, ved oplagring og efterfølgende forbrug. Samtidig med at begyndelsestemperaturen er angivet til at være 9,38 0 C ved starten den Man bemærker hvordan varmen spreder sig logaritmisk ud i jorden. Samtidig ser man at der ikke er tale om permafrost, men at temperaturen ved varmepatronerne, der er tænkt vist som den odrette termometer, ikke får meget lave temperaturer. Dette sikrer at varmepumpen ikke får meget kold tilløb, hvilket ville kræve større strømforbrug til pumpenens drift. Hver termoføler var gennemmålt inden monteringen, så der var et godt kendskab til følerens visning, i forhold til den rigtige temperatur. Derved kunne alle måleresultater fra hver sin føler, fra nr. 1 til nr. 11, bringes til at måle den rigtige temperatur, fordi alle følerne nu fik hver sin formel, der beskrev den rigtige temperatur. Det var indbygget i EDB regneprogrammet. Derfor er alle måleresultater meget nøjagtige. De blev aflæst og beregnet en gang hver uge og ført op i et skema for hver måned, for at samles årsvis. Samtidig med temperaturmålingerne, blev alle andre måleinstrumenter aflæst, så man kunne følge med i varmens fordeling. Resultaterne indgik i det samme EDB program, som derfor blev meget omfattende. Resultaterne blev indtegnet i kurveform, så der fremkom kurveblade til beskrivelse af forløbet af varmeforbruget, og solens bidrag til forsyningen. Det afsløredes derfor ret tydeligt, at der ikke var tale om noget varmetab i jorden. Derfor kan man nu erfare, at solvarmen kan akkumuleres tabsfrit, når man udnytter naturens egen måde at behandle varmen på. Det ses tydeligt på de kurveblade, der er udskrevet fra den efterfølgende viste samlende tabel. Der fremkommer stadig nye muligheder. Noget af det sidste, er en helt ny type boremaskine der ikke kan generes af sten eller klipper, det nedsætter derfor nu tiden for borearbejdet betydeligt. Fordi der kan fremstilles en akkumulator på få timer, samtidig med at monteringen af varmepatronerne også sikres bedst muligt. Det vil derfor kunne fremme udbredelsen af solvarmen, fordi prisen vil blive tilsvarende begrænset. Der er af andre gjort forsøg på at anvende meget dybe boringer, med det resultat, at solfangerne bliver mindre effektive, fordi temperaturen også samtidig ønskes forøget. Resultatet er derfor mange flere solfangere, samt meget dyrere boringer. Den type vareakkumulatorer kan ikke udnytte den nye boreteknik, derfor bliver det meget dyrere, og derfor ikke fremmende for anvendelsen af solvarmen.

5

6

7

8

9 Efter afslutningen af forsøget med varmepumpen, blev der gjort en opgørelse over forbruget og den tilhørende økonomi. På den tid, før 1990, var der ikke de samme priser med store afgifter. År Soltimer Varmepumpetimer Varmepumpe kwh Varmeforbrug kwh 1980 Start , , , , , , , , ,77 Forbruget i de første 9 år: ,18 Forbruget i forhold til et oliefyret anlæg, med de da gældende priser: Olieforbruget i 9 år á 3500 liter á 4300 kr. = kr. Strømforbrug kwh á kr. 1,22 = Besparelse = kr. I år 2009 ville besparelserne være meget større. Så der kan nu gøres en god forretning, for den der vil starte efter mig. Der foreligger meget materiale at starte op på. Patenterne ville kunne være et godt grundlag for nye tiltag. En kort oversigt over det der kan overtages efter mig er: 1. Konstruktionstegninger for masseproduktion af fordelerring og varmepatroner. 2. Dimensioneringsdiagram for komplet varmeanlæg, når varmeforbruget kendes. 3. Erfaringsmateriale i form af tabeller fra ugentlige aflæsninger af mange målere. 4. Kurver der fortæller, at der er brugt lige så meget energi, som der er akkumuleret 5. Patenter, udløbne, i Danmark, USA og Canada, som nu er et godt grundlag for nye ansøgninger. 6. Diplom med en pris, fra Nordiske Uppfinnarpristävlingen NORDINNOVATION Mange henvendelser med adresselister, efter en artikel i Ingeniøren nr. 21 år Alle rettigheder til brug for det fortsatte arbejde med varmeakkumulatoren. 9. Et tilbud om at hjælpe med, at vælge en passende opbygning af seriestørrelser. 10. Der skal findes et firma der kan massefremstille delene til varmeakkumulatoren. Måske er der nu ved at komme forbindelse til nogle firmaer, som har holdt et møde om sagen, men der er ingen penge til at komme i gang med. 11. Der er i år tildelt opfindelsen en 2. præmie i klima- DM, der var desværre sket en forveksling med jordvarme, der er dog her tale om solvarme i en pæreformet varmeakkumulator i jorden. Opfindelsen kan dække såvel varmen til et enkelt hus, som varme til en hel by med fjernvarmen. Der skal blot bruges flere solbrønde. Der bør ikke, af flere grunde, bruges dybere patroner end op til 30 m. En solbrønd på denne størrelse kan oplagre ca. 26,4 kw/h. Altså meget store energimængder på et halvt år.skal der være flere solbrønde, for at kunne dække behovet, kan der regnes med en centerafstand på 20 m. Rørforbindelserne skal udføres så der bliver samme rørmodstand til hver enkelt solbrønd. Derfor kan der nu bruges solvarme ubegrænset globalt til varme. Det svarer til at ca. 45 % af alt energiforbrug nu kan komme fra solen, uden forurening!! Maskiningeniør N.K. Knudsen Rolighedsvej Hedensted Tlf.: Mail:

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Rask Mølle Varmeværk

Rask Mølle Varmeværk Rask Mølle Varmeværk Ordinær generalforsamling Torsdag 26/6-2014 Formandens beretning om året der gik. Indledning: Regnskabsåret 2013/2014 har været et økonomisk rigtig godt år for Rask Mølle Varmeværk.

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter

sigt Jesper Asholt I år gav vi bare 558 kr. om måneden i el og varme Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter ENERGIINDSIGT FEBRUAR/MARTS 2012 IND ENERGIINDSIGT sigt EnergiMagasinet med TEMA OM VARMEPUMPER Jesper Asholt Jeg gør klar til solceller og jordvarme så hurtigt som muligt Jordvarme erstatter Pensionsklart

Læs mere

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde

Varmepumper. Varmepumper. fremtidens miljøvenlige varmekilde Varmepumper Varmepumper fremtidens miljøvenlige varmekilde 2 Udnyt den gratis energi i naturen Moderne, højeffektive varmepumper er fremtidens miljøvenlige varmekilde i boligen. Med et minimalt forbrug

Læs mere

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010

Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT. Bygge & Energi Projekt 2010 2010 Carsten Ravn, Mawuli Kokou, Niklas Balle & woon Safi 3.x HTX Sønderborg 24-09-2010 DANMARK SER GRØNT Bygge & Energi Projekt 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Teori...

Læs mere

MØD VORES MANGE EKSPERTER

MØD VORES MANGE EKSPERTER ÅBENT HUS lørdag den 15. oktober kl. 10.00-14.00 2. udgave okt-nov 2011 MØD VORES MANGE EKSPERTER Da varmeregningen blev halveret s. 8 Landets største solcelleanlæg s. 22 Gratis inspirationsmøder s. 28

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14

Tønder Fjernvarmeselskab. årsberetning 2013/14 Tønder Fjernvarmeselskab årsberetning 2013/14 Det afsluttede 51. regnskabsår, der går fra 1. juni 2013 til 31. maj 2014 viser en vækst i antallet af forbrugere. Regnskabsåret viser ligeledes, at fjernvarmen

Læs mere

Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet

Spørgsmål og svar om Pris på afkølingen i Varmeforsyningen - og meget andet Spørgsmål og svar om "Pris på afkølingen i Varmeforsyningen" - og meget andet senest opdateret den 23. november 2011. Hvorfor indførtes der pris på afkølingen fra 1. januar 2010?... 2 Hvad er afkøling?...

Læs mere

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn

ENERGIGUIDEN. Bæredygtig energi er til fælles fordel. Ny cirkulationspumpe sparer strøm. Sænk energiforbruget med isolering. Tænd op i din brændeovn ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 ENERGIGUIDEN Tænd op i din brændeovn Ny cirkulationspumpe sparer strøm Sænk energiforbruget med isolering Bæredygtig energi er

Læs mere

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES

EnergiUglekurset. Lærervejledning... E NERGIF ORUM S KOLERNES S KOLERNES E NERGIF ORUM Lærervejledning Tilbud fra Skolernes EnergiForum Planlægningsværktøj Skolernes EnergiForum tilbyder cd-rom og på hjemmesiden forslag til undervisningsforløb. www.skoleenergi.dk

Læs mere

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet.

B.DK/PLUS. Spar på energien i hjemmet. Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. Spar på energien i hjemmet Her får du masser af gode råd til at spare på energien næsten alle steder i hjemmet. 1 03 Spar penge på din elregning - skift elselskab 04 Her er, hvad du betaler for på din

Læs mere

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre

Varmen på rette sted. sådan gør du din varmeregning mindre Varmen på rette sted sådan gør du din varmeregning mindre Udgivet af SEAS-NVE Strømmen Hovedgaden 36 4520 Svinninge tlf. 70 29 29 29 www.seas-nve.dk Faktuelle oplysninger og inspiration til Varmen på rette

Læs mere

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by

Energy Services. Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Energy Services Demonstrationsprojekt: VE-baseret varme i en hel by Et samarbejde mellem Insero Energy, Brædstrup Fjernvarme, Exergi Partners, Energy Services og Niras, med støtte fra Energistyrelsen.

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Miljøkortlægning i storkøkkener

Miljøkortlægning i storkøkkener Miljøkortlægning i storkøkkener erfaringer og resultater fra 14 mindre institutionskøkkener Redigeret af Mette Elsig og Tine Skriver StorKøkkenCentret Fødevaredirektoratet Miljøkortlægning i storkøkkener

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke. 12 Spar strøm ved tøjvask og i badeværelset spar på strømmen råd 12 I en almindelig husholdning går 17 % af elforbruget til tøjvask, og du kan også her spare penge ved at få gode vaner og vaske med omtanke.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Istedgade 55 Postnr./by: 1650 København V BBR-nr.: 101-268071-001 Energikonsulent: Rudi Tobisch Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere