fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske"

Transkript

1 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske Norske fiskerier. Uken 1-7 oktober. sidste uke. Av slandssild er eler indført l FETSLDFSKET fortsættes, men uken til norske havner 6143 tønder, med yder st smaa fangster. Til 7 derav 4495 til Haugesund, 856 til oktober var optat maal mot Kopervik og Skudeneshavn, 633 til ifjor. Derav var iset til eks- Bergen og 159 til Kristiansund. Sæport 25'841 maal mot ifjor og sonens indførsel ialt til 7 oktober er solgt til sildoljefabrikker maal tdr. i fiskepalming mot Nr. 41 anger, end man ventet i forrige uke, og der meldes at av notstængene i Simadalen ei, endel av fangsten død j nøterne av fl'meget ferskvand i fjordens overflate. Sm a a s i l d anvendes i ganske be tydelige mængder av hermetikfabrikkerne nu og betales i Stavanger med 6U Øre skjeppen. mot 4165 ifjor. Det saltede parti ut- i 1910 og i Priserne Veiret. Meteorologiske bgjorde tønder i fiskepakning hæver sig nu bra herhjemme. ser v a t o l' iu m beretter: mot i 1910 og 44u935 i Bankfisket. Fra Aalesund be- Nordlig eller nordostlig vind var Sidste uke var der optat maal, rettes, at :fisket har været ujevnt i fremherskende paa Sydkysten hele hvorav 2870 falder paa Søndre Trond- uken, idet fangsten av kveite har været uken. Den tiltok i styrke mandag og hjems åmt, 335 paa Namdalen og 763U helt nede i 5U pr. fartøi. Endel øket den paafølgende nat til storm paa Nordland. Av den sidste fangst har :fisket godt, paa strækningen østenfor Arendal. er imidlertid det meste smaasildi Eids- Andenes og Bleik. uken 24 løpet av tirsdag indtraadtenogenløien, fjorden, solgt til sildoljefabrikkerne til -30 septbr. er ilandbragt og de følgende dage hadde man laber 4 kr. maalet, mens reel fetsild til andet fisk til en værdi av kr eller svak vind. Længst østpaa. gik bruk kun er optat i megetringe mængde. g. isedes, hjeldhængtes. vinden fredag om paa sydvest, eler Ukens hele salg til fabrikkerne utgjør Uveir hindret bedriften. blev staaende den følgende dag ialt 7860 maal, deyav 68]0 i No:rd- Fra dorgemakrelfisket i Nord- Paa Vestkysten blæste for det. meste land og 1050 i Søndre rrrondhjems sjøen var der til 7 oktober indbragt notdlige til østlige vinde indtil fredag, amt Av sild skikket til isning fore- til norske havner av 807 fartøier 47 8u3 da man :fik sydlige. Vindstyrken har kommer der yderst litet, og av 1050 tønder i fiskepakning, hvorav kun 1 været ringe. Der hersket klarveil' de maal som er anvendt saaledes, falder 9U rundsaltet, mot i 1910 av 759 første fire dage, torsdag og fredag paa Søndre Trondhjems amt og 150 paa fartøier og tønder i 1909 av faldt der litt regn'; lørdag klarnet det Nordlands amt. Av det saltede parti, 511 fartøier eller rettere efter saa igj en opp ialt 3475 tønder, falder 1280 paa Søn mange fisketurer, da endel av fartøierne Det nordenfjeldske hadde svake dre Tronc1hjems amt, 1690 paa Nord.- gjør 2 eller 3 turer i fisketiden. Pri- østlige vinde med lyst veil' de tre før land og 505 paa Namdalen. sidste serne har steget i Kristiansand til 90, ste dage. nsdag optraadte laber til distrikt er fisket nu uten nævneværdig 70,' 50 og 40 øre pr. flækket ma- frisk vestenvind i Nordland og torsdag værdi, saa telegraferingen derfra vil krel nr. 1, 2, 3 og 4, mens de endnu nordvest:. Fredag var vinden sydlig, ophøre med denne uke og først op- 7 d. m.i Haugesund var 80, 62, 42. og ut paa eftermiddagen øket den til tages, hvis fisket tager sig op igjen. 9g 32 øre. sidste uke blev der ind- storm over hele strækningen nordenfor Nordland er det kun et ubetydelig ført kun 2149 tønder mot 8231 tdr. Tronelhjem; søndenfor kom 'den delvis garnfiske i Herøy og Meløy, men i i tilsvarende uke ifjor. op i sterk. Lørdag blæste fri$k vesten':: Vesteraalen i Eidsfjord 7 nye mindre Noget kystmakre fiskes iblandt vind, som l løpet av dagen gik mere stæng t'il de mange før og et større i mest med nøter, men fangsten er be- nordlig. ' Sørfjorden i Sortland, men al denne tydelig avtat. Paa kysterne nordenfor Lofoten sild er 7J fabrikvare", hvorav intet eller B l' i s l ing fi s ke t er nu yderst smaat, optraadte for det meste nordlige vinde litet vil saltes. Garnsildpriserne er kun 9895 ski. er tilført Stavanger fa- av ringe styrke; men freda{ fik man meget høie overalt, kr. maalet brikker i sidste uke og det meste, ogsaa her storm av sydvest eller vest. i Herøy, 9-15 i Meløy, optil 16 kr skj., er fra Søndre Bergenhus Temperaturen, som over hele landet i Bjugn og i Bjørnør, optil 20 amt og blev betalt med kr. 4,25 pr. har holdt sig lav, var nævnte dagpaa kr. i Aafjorden. Den mindste notsild skj. Fisket gav"1uindl'e utbytte i ij:ard-l Finmarkskysten næsfn'nede paafryse

2 284 UKENTLGE MEDDELELSER FR NR.sK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 oktbr punktet, og stormen var ledsaget av snekave. Beretninger. Beretning fra lensmanden i Sund og Vaagø, Romsdalen, dat. 4 oktober 1911: sommerens løp pr dr her i distriktet opfisket 1700 maal smaasild, som el' solgt til agn og skjæresild. Av ovenstaaende kvantum er der utskilt 30 maal brisling. P'isen pr. maal smaasild hal' været kr. 2 pr. maal og brisling kr. 20. Telegrammer. Fetsildfisket. pslag 44. Trondhjem 7/ 10 : Bjugn garnfiske 1/ 2-3, middelf3ngst 1 maal. uken opfisket 700 maal, hvorav gal'llsild 500,notsild 200 maal. Herav antagt-'s iset 150, solgt sildolje.fabrik 200 inaal, saltet handt-'lsvare 51U tdr, resten hjelllmeforbl'uk. Sildens kvalitet er 3-6, pris Totalkvantum maal, derav antages iset 8820 maal, solgt sild,'ljefabrik 3030 maal, saltet handelsvare tdr., resten hjpmme olbruk. Tilstede ved ukens sltming 80 garnbaater med Hi mand, 35 notbruk med 600 mand, 3 kjøpefartøier. Bjørnøl' : Garnfiske fra 1/ 2 til 4 maal, middelfangst l maal. denne uke opfisket 800 maal gal'llsild. Heravantages iset 400 maal, solgt sildoljefabrik maal, saltet handelsvare 600 tdr., resten til hjemm-furbruk. Sildens kvalitet er 1-5 streks. Pris pr. maal garmild Totalkvantum maal, derav iset 3400 maal, saltpt handelsvare tdr., resten til Sortland: Sørfjord et større stæng, fabrik vare, Lilt inden amtet: ptat maal, derav iset 1200 maa, til sildoljefabrikker maal, til hermetikvare 300 maa, saltet handelsvare 53340, til russesild 550 tønder. Amtmanden. pslag 9. Bergen 9/ 10 : Til 7 oktbr. meldt optat maal, hvorav iset maal, solgt sildolj ",fabrikker maa, saltet 250 fi85 fiskepakkede tønder saltet tønder, i :-3. ndført slandssild tønder mot i 1910,97859 i Dorgemakrelfisket. ledes ikke saa litet tilbake for de nærmeste aal', især naar der. tages hensyn til, at der iaar deltar 289 fartøier i dette fiske mot 271 i 1909 og 253 i , 268 i Fra Norges fiskeriagent i England, Hans Johnsen, dat. Hull 6 oktbr. Sildefisket paa Østkysten j uken endt 6 oktbr. Stormen som raste herover i slutten av forrige uke satte pslag 7. Bergpn 2/ 10, Av dorgemakrel fra Nordsjøen meldt ialt til 30 september 758 foreløbig en stopper for alt sildefiske fartøier med fiskepakkede tønder, derav til henimot tirsdags eftermiddag i denne 19 rundsaltet mot i 1910, 42:J i Sidste pris Kristian"and uke, da baatene ankom til Grimsby øre kg nr. l, 2,3,4 flekket. med fangster fra 60 til 120 crans. pslag 7. Bergpn 5/10 : Siden 30 septem- S. l h fl k fl]' ber anm»ldt 23 fartøier med 102:3 tønder dor- '- enere l u {en ar s et a (t Jevnt gemakrel, derav 637 til K,'istiansand. Priser: og delvis rikt over hele linjen fra Egel'und øre flækkt.. t S'b h t'l y th. m. 1, 2, 3, 4. Kristiansand , CiU oroug l armou, og pnsen fiskerne forlanger nu 5 øre mere. s?m var oppe i 4.5/ pr. cran for fuld: pslag 7. Bergen 9/lD : Av dorgemakrel fra Sld er gaat ned l 18/ senest betalt l Nord,;jøen melr'lt, ialt til 7 oktobt'r 807 far-.. tøio-'r med fiskepakkede tønder, dt-'r3,v Grmsby. Eksporten fra sldstnævnte 19 rundsallet mot i 1910, 511 5ted til Hamburg har ikke været fuldt i Sidste pris Kristiansand... 90, 70, 50, 40. Haugesund 80, 62, 42, 32 øre saa lvlg som l foregaaende uker, da for nr. l, 2, 3, 4. telegrammerne beretter, at begjæret Utenlandske fiskerier. Uken 1--7 oktober. er faldt noget av, og at prisen er nedadgaaende. ver 400 skotske drivere er nu samlet i Yarmouth, som med hjemmeflaaten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning snart naar 1000 baater; i nabobyen 320 garnbaater mpd 900 mand, ]0 notbruk med 190 mand, 23 kjøpefartøier med 110 Lowestoft er der ogsaa et lignende mand, hvorav 5 dampskibe. Frøya: denne S i de fi s k et med drivgarn fra Bouke antages sat l notst.æng. ntet fiske paa antal. Skotske saltere er som sædvanlig samlet en masse, og med den garn. uken opfisket 50 maal notsild der huslen tok et uventet opsving i uken er solgt til sildoljefabrik. Sildens kvalitet er 1-7 oktober, og der ilandbragtes ca. jødiske invation av spekulanter ivente smaasild. Totalkvantum 6810 maal, derav iset 3100 maal,solgtsildoljefabrik 800 maal, saltet "val (( Ca 80 stk.). Silden var vil der bli liv i fiskeleiren. Det synes handelsvare 4150 tdr., solgt skjæresild 300. av udmerket kvalitet og betaltes fra imidlertid som om fersksildprisen ialle maal, resten hjemmeforbruk. Aafjorden: denne uke antages sat 3 mindre notstæng, kr ned til kr pr. val. Der garnfiske fra 1/3-3, middelfangst 1 1 / 2 maa. fiskes mest utenfor Hallands kyst og uken o]jfisket 1320 maal, hvorav garnsild.. 270, l10tsild 1050 maal. Heravanta!Ses iset op tl Vmga, mens der fra Marstrand 350 maal, solgt sildoljefabrik 800 maa, saltet og nordover ikke fiskedes noget. ÅVhandelsvare 170 tønder. Re3ten til hjemme-... fald foreløbig vil holde sig stiv, da der igaar villig betaltes 26/ a 28/ pr. eran, til hvilke priser der er smaa chancer for dem som prekeverel' silden for Middelhavslandene. Eksporten av røkesild til rienten vil lide et avbræk i den nærmeste fremtid gjennem ufreden og kommer antagelig til at ha forbruk. Sildens kvalitet er 2-6 streks. sætnmgen foregaar som fersk Sld tl Pris pr. maaltønde fel'sk sild 3-20 kr. Total- Tyskland Danmark og Sverige. kvantum maal, derav iset 3100 maal, ' " solgt sildoljefabrik 1180 maal, saltet h:mdels- Det h o l and s k e sld e fl s k e hadde vare tdr. Resten hjernmeforbj'lk. Tilstede ved ukens slutning 40 garnbaater med til 5 oktober ilandbragt tdr. 80 mand, 12 notbruk med 190 mand, 8 kjøpe saltet sild mot tdr. i 1910 og nogen indflydelse paa nedsaltningen fartøier, hvorav 2 dampskibe. pfiskel ialt i ] 909. Priserne har steget av sild i binger. For norske, som har inden amtet maal, hvorav iset maal, solgt sildoljefabrik 5010 maal, saltet jevnt i det sidste og notertes samtidig søkt underretning fra dette kontor om handelsvare tdr. med gyld for "volle" og eksporthandelen og behandlingen av Stitamtmanden. ' røkesild, er tiden nu inde til at ta pslag 47. Namsos 9/ 10 : Kolvereid: Sidste med gyld ,00 for ihlen pr. uke 2 smaastæng, endel garnfiske, pris kr. 17 tønde i hjemmehavnene. fisket og bedriften i øiensyn paa nært -18. SaltE:t handelsvare 450 tdr. Flatanger: Litt garnfiske, saltet handelsvare 55 tdr.,alt m det engelske sildefiske henvises til flskeriagentens beretning indtat forhaabninger til englændernes hjælp hold, men man bør ikke nære for store Namdalen optat maal, hvorav saltet handelsvare tdr., solgt sildoljefabrikker 6860 maal, iset 5930 maal. HE'l'w d ophørel' i dette nr. av bladet. somhet paa dette gebet. telegraferinger, indf y n,.;h,. f. '<->g.; r Det tyske sildefiske i Nordsjøen Hulltrawlerne 'har ikke været stort }'.. i i,. t ('"- ". hr! til 7 oktober ilandbragt pslag 48. F; cl ii: H r y (} gen ert av veirforholdene og gjør fremdeles gode forretninger. Der er an ',l'" Skagafjorden 0l'Lu Ha, jj.l ndl-4 saltet sild mot i 1910 stede 18 kjøpere, 7 notbruk, 150 garnbaater. og 2' i Priserne var Meløy: Sættegarn Bj ærangsfi ord optil 1 1 tagelig torvført henimot stamper sild i uken. Priserne er i mot / 2 maal, Holandsfjorden optil 2 maal, drivgarn senest for superior 38 1 /2, sortierte 37 1 /2, Glommen2-5maal. Pris Hadsel: Siden prima 37, kleine og for ihlen 4 ds. 7 mindre, l større stæng. ptat 7000 sætning til den almindelige handel maal, alt fabrikvare, pris 4. Tilstede 37 notbruk Jb. tønden. Fisket ligger sau med importert sild hersteds meget

3 , i i, ", 11 oktbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 285 elastiske, idet de kan veksle mellem 6/ til 11/ pr dag, som var de priser, eler betaltes paa tirsdag. Senere i uken med rikeligere tilførsel, har prisen staat mellem 6/ til 7/ pr. stamp. Silden sælges ved auktion til høisthydende, og markedet er ryddet for dagen. Flere røkeri er har aapnet i uken. Den skotske beholdning av spekesild androg til tønder pr. 2 ds. Det hele lager vi antagelig være ryddet i næste uke. Telegrammer.. Det hollandske sildefiske. pslag 4. 7/ 10 : Hollandske sildefiske i Nordsjøen til 5 oktober' ilandbragt tønder saltet sild mot i 1910, i Pris Volle , ihlen gylden tønden. Det tyske sildefiske. pslag ho: Tyske sildefiske i N ordsjøen til 7 oktober saltet tønder mot i 1910, i Priser superiol' 38 1 / 2, sortierte 37 1 / 2, prima 37, kleine 35-34, ihlen J6. tønden. Sardinfisket.. H:wre 9/J' Til Be]'gens børs telegraferes: Ubetydelig fiske. Bilbao 9/ 10, Til Bergens børs telegraferes: Sardinfisket Galicien, Asturien daarlig. Santander nogenlunde godt. St Petersburg Sildeimporten tiden fra 2/15-17/30 september 1911 (ad sjøveien). (Meddelelse fra generalkonsulatet i St. Petersburg). Skibets nation & navn Lasteplads Tønder Fra Storbritanien: Norsk dampsk. "Tromø" " - "Minerva" Svensk - "J ane" Norsk - "Augusta" Lerwick Peterhead Peterhead.Fraserburgh Skotland. 5047/1 3624/1 + 6/2 6192/1 -f- 226/ / /2 pgave over sildefisket paa øst- og vestkysten av Skotland, ved rknøel'ne og Shetlandsøerne og paa kysten av Northumberland fra 1 januar til 30 septbr og for samme tid i (Ved Norges fiskriagent i England). Sted Total fangst crans \ Saltet, ganet Eksportert tdr. tdr Northumberland Østkysten rknøerne Shetlandsøerne ; 6'-,,:" 4-,., "., 155 Stornoway l-i il 2. kl,l) :. o ' 092 ast.lebay... " ?> ,'l 1-, 4. 2,,7566 Andre vær paa vestkysten til '/ 38 li 3 - Glasgow... '-' -' ,.,-, ""-' : :: 755f:i Norges utførsel av de vigtigste fiskeriprodukter i august (Efter Det statistiske centralbureaus maanedlige opgaver)..i 1 i;.. Bergens markedspriser for fiskevarer. Toldsteder Fredrikshald....1 Maa ikke opfattes som frit ombord noteringer. Kristiania.... (Meddelt av handelsforeningens fhv. sekretær.) ørje.... Bergen, 70ktbi; Pall. t ran m ark e det er stemningen for damptran uforandret rolig. Der skal være avgit til kr. 98. Bruntran er senest solgt til kr Rogn uten forretning. Kl i pfi skuten nye tilførsler. Rundfisk har været omsat til kr for tynd vestl'efisk; kr for fyldig vestre, kr. 16 for almindelig og kr, for samfængt. Paa sldemarkedet er fetsild i de forskjellige merker handlet til kr Stemningen er fast, og der forlanges høiere,pris. slandssild er betalt med øre pr. Kongsvinger.... Sandefj ord.... Larvik.... Kragerø.... Skien.... Kristiansand.... Flekkefjord.... Stavanger.... Kopervik.... Haugesund.... Bergen.... Florø.... Aalesund.. "... Molde.... Kristiansund... Trondhjem.... Røros.... Mosjøen.... Bodø.... Narvik.... Svolvær.... Harstad.... Tromsø.... Hammerfest... Vadsø.... Tøl'fisk Klipfisk ' ) fetsild hl. Sild saltet Vardø alt ) fl li06 fl 424 anden hl Rogn hl , Tran hl ,4 261) Fiskeguano (10

4 286 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 11 oktbr Markedsberetninger m. v. Telegrammer. Saltsildmarkedet. pslag 1. 4/ 10 : Fiskeriagent Westergaard telegraferer fra Hamburg: Kønigsberg: Uketilførsel 1250 tønder fetsild, saltsild priserne uforandret. Stettin: tønder britisk sild, 5583 fetsild, KKK 35, KK '-35, K 30-32, :MK 27-28, M 18-20, skotsk sild uforandret. Hamburg: 2500 tønder norsk fetsild, 3n, 34, 32, 22-23, 540 tønder brisling stor mangler 30-40, skjæresild fast uforandret. slandssild Jlfg.' tønden. Kjøbenhavn : ngen tilførsel. Priserne var ifølge "Revista ficial" for norsk fisk $ og for skotsk $ ; der noteres fl norsk $ 8.50 og ff skotsk vare $ Kurser: London 60 d/v / / 8 / P. Paris 3' div / / 8 / P. Hamburg 3d/v'... '5-5 1 / 8 / P. hallerne i 'Vedding, l\farheinekeplatz, Arminiusplatz, Kepplerstrasse, Andreasstrasse, W6hlertstrasse og Dresdenerstrasse. Fiskesalget, der vil begylde i den anden uke i oktober, skal finde sted hver tirsdag og torsdag. Fiskepriserne, der allerede nu fastsættes av torvhallekommissionen, og de fiskesorter, der skal sæ]ges paa hver enkelt Fra generalkonsulen i Bilbao,dat. dag, vil bli bekjendtgjort ved opslag. 2/10 : mport og omsætning av klipfisk Publikum vil ved fiskekjøp erholde fra 24/9,_3 /9, alt pr. kvintal a 50, opskrift om, hvorledes de forskjellige androg til: fiskesorter skal kokes. Bilbao. Salg 3300 norsk. Beholdning pr. 3 /9 600 norsk. Bilbao F ersksildmarkedet. pslag 2. 9/ 10 :. Fiskeriagent Westergaard Prisen for 1ste sort opgaves notert ndberetning fra generalkonsulatet telegraferer: Ham lmrg-altona :Uketilførsel til ptas. 49 a for norsk. Bilbao til Utenriksdepartementet kasser engelsk sild16:-11, 1023 smaasild 7-5 Jffg, kassen. Santander. mport pr. dampskibet (Fortsat fra forrige nr.). "Segovia" 2085 norsk. Salg _ Ferskfiskmarkedet. \ k B ' d. 30/ 420 k Angaaende det mmdre part fransk nors. e 10 nmg pr. 9 nors.. d '1 V' - -p. l' 1 t - t t' rogn; som sees at være 111 ført t 19 rsen 101' se sort opgaves no er. '. ' pslag 3. 4/ 10 : Fiskeriagent Westergaard 'l t 50 f k l 1910, oplyser vcekonsulen, at det telegraferer: Hamburg-Altona: Nidelven 238 t l p as. or nors.. k f d., kasser fisk, hyse / 2, flyndre 23-40, 'd b 'n/ k e an t avsætmng; størsteparten av P aa M a d r s ørs notertes 10:. kveite 25-45, laks , ørret , P t f / /P. denne vare blev atter utført tl Frankese as.00 pr. rc. a v ans. k... t 'estell bl ev aa kasser smaasild 4-6 J. kassen. r e 19Jen l aare, mens pslag 3. 7/ 10 : Fiskeriagent Westergaard l a/v /Lond. telegraferer: Hamburg -Altona: Herkules 100 utdelt gratis s,om prøver. ka,sserfi:,;k.. hyse 22-30, flyndre 15-36, Vicekonsulen i Vigo indberetter, at Det er et f::lktum, at sardinfisket kveite 29-49, ørret , aal pslag 3. 1 /10: Fiskeriagent \Vestergaard der blot blev fisket litet sardiner i ved Galiciens kyster i de seneste aar telegraferer: Hambnrg-Altona: Harald 145 hans distrikt i forrige uke; utbyttet er gaat sterkt tilbake. De galiciske kassei' fisk, hyse 20261/2' sekunda 13-21, kveite 32-49,. flyndre 10-26, aal var kun 500 kurver. Der var mindre fiskere skal først i større utstrækning 65 kasser maasild 9 3 / 4-10 J1fg, kasen. rognomsætning. ba begyndt at anvende rogn som agn Vicekonsulen i Santander meddeler, ved sardinfangsten i de nærmeste aar at der i sidst forløpneuke har været efter den senere tid har Klipfiskrnarkedet. fisket litt sardiner utenfor Laredo. imidlertid ogsaa andre fangstmaater pslag 5. 10/10: Konsulen Bilbao telegra- Fra vicekonsulen i Gij6n foreligger ferer: Bilbao: Si'tlg 600 kvintal norsk, ingen faat indpas i Galicien. Man tok paa behldning, pris ] 50 norsk. Santander : der desværre endnu ingen indberetning. at drive sardinfisket om natten, da Salg 320 norsk, beholdning 100, pris fangsten kan fl'egaa ved morild, det A vista kurser: Paris , London Fra vicekonsulen i Douarnenez, da- saakaldte "pesca a la ardora "; samtert 30 september. ngen forandring tidig blev imidlertid ogsaa anvendelsen Konsulatberetninger. ) er indtraadt i fiskets 'gang siden ær- av eksplosive stoffer mere og mere albødige av 23. Det er saaledes frem-. rnindelig. Ved dette natfiske sparer Fra konsulen i Messina, dat. 1/ 9 : deles kun paa den sydlige kyst -'-- jo fiskerneutgifterne til den c -forholc1s ndførsel av stokfisk og ldipfisk til Sable, Palais, Qlliberon at fangsten vis kostbare rogn. Messina fra 1 til 31 august. hal' været ret god, om end temmelig Da saa sardinfisket heg:y-ndte at ta 2 engelske dampere fra Hull ustadig og ujevn, for Concarneau intet- av l paafaldende grad i Galicien, stokfisk, l engelsk damper fra Hull sigende, for Audierne nul og i bugten søkte befolkningen en av hovedaar klipfisk og l italiensk dam- her ganske ubetydelig. Priserne for sakerne til denne avtagen i natfangsten. per fra Neapel 4000 klipfisk. tusendet sardiner sydligere 22, 25, At drive fiske ved eksplosive stoffer, Messina grossisters salgspris, fob. 30 frc., i Concarneau og hel' 39, 45, hvorved det almindelig formenes, at Messina, told betalt: 60 op til 70 frc. Rognavsætningen i sardinen skræmmes bort fra kysthan- Stokfisk, hollænder... Lire 120 detalj ubetydelig. Tilførsel siden 23 kerne, var vistnok forbudt; men opy d' " tdr. pr. "tto(' fra Bergen og synet med, - at ikke forbudet blir over- 1 't a l' lener.... " tdr. fra Lorient. skredet, har faldt vanskelig og har Klipfisk " 70 vistnok været mangelfuldt. Fiskerbefolkningen uttalte sig da for, at. Fra legationen i Havana, dat. 21/ 9 : ndberetning fra legationen i Berlin overhodet alt natfiske burde forbydes Angaaende klipfiskmarkedet i Havana til Utenriksdepartementet, dat. 3 oktbr. i de galiciske sj ødistrikter for derved i tidsrummet 8/ 9 -_-18/9 meddeles føl Berlins magistrat har i møte den 29 at opnaa sikkerhet for, at der ikke gende: f. m. besluttet at indrette ca. 70 ut- i smug blev brukt dynamit etc. under ndførselen androg til 682 kasser. salgssteder for saltvandsfisk i torv- dette fiske, '"

5 11 oktbr UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 287 For den norske rognindførsel til Til enkelte tider fiskedes meget godt, Vicekonsul E. Fraga) L a C orun a, Galicien vilde det utvilsomt ha været men dog den hele tid temmelig ujevnt. skriver om rognmarkedet dersteds bl. a.: en stor vinding, om natfiske av sar- slutten av oktober blev fisket avbrutt Rogn, som i tidligere aar var en diner var blit forbudt i vedkommende av uveir; men helt til utgangen av betydelig artikel, der blev indført i distrikter, ti derved vilde agnfisket, aaret fiskedes sardiner, naar fiskerne stigende mængder, og med hvilken der ved hvilket som nævnt hovedsagelig en enkelt dag kom paa sjøen. Aaret blev gjort gode forretninger, idet efterrogn anvendes, blit praktisk talt den maa i sin helhet betegnes som et godt spørselen hyppig var større end tileneste fangstmaate for sardinfisket. fiskeaar efter elen lange række av førslerne, er nu i "nedgang, hvad man Nattiske, forsaavic1t som det ddves mislyl{kede, der for en stor del har bemerket allerede i Rognimved morild, er. dog uttrykkehg b it ti- ruinert fiskerne i Santander-provinsen. porten i 1909 var blot noget over ladt fremdeles, saalænge som de under- Rognpriserne begyndte med ptas % av importen i 1908; importen søkeiser foregaar, der er paabudt ved a 105 pr. tønde av 1 ste sort; men i 1910 utgjorde ikke mere end 5.6 % en kgl. spansk forordning (av 1911) gik straks ned i ptas 95 a 100, hvilke av hvad der indførtes i til utredelse av de forskjellige spørs- priser holdt sig nogenlunde uforandret Grundene til denne formindskese av maa, som staar i forbindelse med helt til ut i september da de yder- rognindførselen er de samme: agnsardinfiskets avtagen. J\rorildfisket maa ligere faldt ptas. pr. tønle. De lavere fisketds oph0l'.?gk sakrditnensrfosvnden.. r ra en ga 1 1C1S e ys. egjenngen dog i denne tid kun drives utenfor sorter betaltes l forhold hertl. har nu tat del i drøftelsen av spørsfjordgapene og i en avstand a'v mindst ver sortementet av rognen i N orgel maalet o. 111, hvorvidt det bør tilstedes to mil (= ca: 4knJ.) fa kyste11. konimer der" stadig klagemaal. Den' at drive fisket ved morild, hvilket Av interesse er det iøvrig, at nævnte saakaldte l ste sort findes ofte at være ange mener er grunden til sardinens kgl. forordning i forbindelse med de opblandet med 2den sort, ja endog avtagen omtalte undersøkelser anordner et ind med 3je sort, saa fiskerne nu kun --- gaaende videnskabelig studium av bet godtar rognen efter at ha undersøkt nyttesen av rogn og kli ved sardin: tøndens indhold. De ubehageligheter fisket, idet det ogsaa har været uttalt, og tap, som gjennem reklamationer at anvendelsen av disse sorter agn derved paaføres importørerne, vil let skulde indvirke altfor sterkt deci forstaaes, og det bærer derhen, at man mel'ende paa sardinbestanden. for fremtiden kun kan kjøpe rogn mot Efter de oplysninger, som foreliggel, besigt. opnaadde den norske rogn gode priser Den fra England komne rogn var i 1910, og gjennemgaaende bedre end av ganske god kvalitet. Behandlingsi det nærmest foregaaende aar. maaten ligger dog endnu noget tilbake Bilbao) hvor rognomsætningen tok sin for den norske, men da priserne er begyndelse i april maaned, notertes betydelig lavere, finder den god avlste sort med 120 ptas., 2den sort sætning. med 110 og Bdje sort med 80 ptas. pr. tønde; disse priser holdt sig til juni maaned, da de sank en del; fra juni og utover høsten betaltes for l st sort 105 a 100 ptas., for 2den 951 Til Norge a 90 ptas. og for 3dje sort 70 ptas. pr. 'tønde:" aaret 1909 betaltes i Bilbao fra først i mai, da rognomsætningen begyndte, ptas. 95a 100 for Bilbao... Santander... 1ste sort, ptas for 2(1en og Vigo... ptas for 3elje sort, alt pr. tønde; C l'un a... Først. i oktober forandredesdisse priser; de steg da noget, og henimot alt slutten av aaret 1909 opnaadde 1ste sort rogn 115 a 1:20 ptas. pr. tønde. l Vigo har, oplyser vicekonsulen, norsk rogn været notert med 90 a 110 ptas. pr. tønde i Angaaende rognmarkedet i Sa 11- tan der i 1910 skriver vicekonsul rronning følgende: Sardinfisket begyndte de første dage av juni og fortsatte hele sommeren utover med enkelte mindre avbrytelser. Til Bilbao... Santander... Vigo... Coruna... S. Sebastian... alt Beholdningerne av rogn" i N ordspanien ved utgangen av aaret 1910 blev anslaat til: Ca tønder i Vigo, ca. 450 tønder (gammel rogn l i Coruna, ca. 500 tønder i Gijon, ca. 350 tønder i Santander med omliggende smaasteder, ca. 400 a 500 tønder (fj orgm:n mel rogn) i Bilbao og de nærmest liggende fiskepladser, 90 a 100 tdr. i San Sebastian, alt ca tønder, mot som foran nævnt ca ved utgangen av aaret T ran. mporten av tran til de forskjellige indførselssteder i N ordspanienstiller sig saajedes for 1910 sammenlignet med 1909: Til- Tyskland Belgien Storbritol Franbigel sammen kgo l Nmoge Til- Tyskland Belgien Stmobritol Frankrike sammen hg

6 288 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 11 oktbr Markedsberetning om tran. over 5000 kg siden Samtidig viser imidlertid tranindførselen fra Tyskland og Belgien fremgang i Bilbao, og det tør antages, at en del av den tran, som angiveeg stammer fra de nævnte to lande, i virkeligheten i 1910 som tidligere er av norsk oprindelse, men indført til distriktet over hen- Brun levertran.... Sæltran, lys efter farve og lugt.... Sæltrall, brunblank.... Do. brun.... Sildetran, lys.... Do., brunblank.... Do., brun.... Hvaltran, uraffinert nr. Do., - "l Do., -,,2 Do., -,,3 Do., - " 4 Brisling etc. " 42/45 " 39/40 " 37/38 " 39/40 " 36/38 " 33/34 " 46/46 1 / 2 " 43 1 /2/44 " 41/42 " 38/39 " 37/38 mporten av tran fra Norge er som det sees gaat ned i 1910, fra ialt (V Eld W. Theodor Reincke) i 1909 til ialt Hamburg, 6 oktober i førstnævnte aar; i 1908 utgjorde den Brutto samlede import av norsk tran til N ord salgspriser. spanien mporten har saa- Damptran, koldkl. Lofots Jf!{r;. l 08/110 ledes været i jevnt avtagende de sidste Raamedicintran " " 85/90 aar. Den norske tran har imidlertid Blank torsketran... " " 75/80 forsaavidt kun holdt jevnt skridt med Brunblank do.... " " 56/60 totalindførselen av denne vare til Blank industriel.... " 42/44 N ordspanien i de senere aar Brunblank do " 39/40 indførtes av tran ialt 57860, i 1909 " 41/ og i uno til N ordspanien; som det ses er der ogsaa nedgang itotalimporten. Det er særlig Bilbao som i 1910 Vser en formindsket tilførsel av tran fra Norge; den er der gaat ned med holdsvis Tyskland eller BeJgien. Tilførsel til Stavanger i tidsrummet de øvrige nordspanske byer har 2-7 oktober. derimot indførselen av norsk tran i holdt sig paa nogenlunde samme Bris- Pris Smaa- Pris' høide som i. det nærmest foregaaende Hvorfra!ing pr. sild pr. skj. skj. skj. skj. aar. Santander har den norske vare atter hat fremgang siden m- i potten av engelsk tran er igjen gaat S. B.-hus amt tilbake i 1910, og tran fra Frankrike Stavanger amt kan ikke ses at være indført i nævnte Tils \ aar. For Corufias vedkommende er Røkt der kun opgit import av tran fra Krydret Norge i Til San Sebastian kan Marinert; det overhovedet ikke sees at ha været Torvført =indførsel av tran i nætnte aar. Tils _. Gij6n skl forbruket av trn være Desuten 425 skj. mossa til en pris htet. Av "ammalske fettstoffer', hvor- av kr pr. skj. under i vedkommende toldstatistik i V ærcl l' b 'sl' g r... kr tilfælde ogsaa indgaar tran, er der i _ smaasild..." og 1909 importert til Gijon fra: Belgien Tyskland " " Storbritannien 18624" 60274" Frankrike.' 9974" 1306 " Den spanske toldstatistik skjelner i regelen ikke mellem medicidtran og tran til andet bruk; mesteparten av den fra Norge til N ordspanien indførte tran formodes dog i 1910 som tidhgere at ha været dampmedicintran og brunblank tran tjl medicinalt bruk fra den kr kommunale fiskeauktiol1. Ved T. Anfindsen. Bergen, 9 oktbr Tilførselen av fersk fisk er fremdeles meget knap fra herværende kystdistrikter, mens der fra nordlige distrikter har været tilført markedet meget de sid ste dage saavel av fersk som saltet vare. dag var sær tilførslen nordenfra meget stor pr. "Midnatsol", men holdt priserne sig allikevel noksaa høi for prima fisk. Jeg kan notere for': Øre pr. Fersk kveite, stor, hodeløs " do., mindre fin., " do., stor, med hode " do., mindre fin " do., midd " do., smaa... ; " rødfisk (uer) " do., mindre fin " flvndre " h)r8e Nysaltet torsk (i kasser) "brosme "lange Desværre ankom flere partier ganske jsløs og i mindre fin tilstand, hvorfor jeg tør anmode om forsvarlig isning..flere av ankomne partier persetorsk var likesaa meget slet behandlet'; man bør avvaske fisken godt efter flekningen før man saltstrør den. Belgiens havfiskerier. Belgien hadde ialt til utgangen av dampskibe og 425 seilskibe, et antal mindre baater, som kun beskjæftiger sig med kystfiske, er ikke medregnet i dette tal. Dampskibene hører samtlige hjemme i sten de, som desuten har 149 seilfartøier for havfiske samt 154 av de baater og smaafartøier, som befatter sjg med kystfiske og fiske paa havet indenfor territorialgrænsen. Av motorbaater hadde man endnu kun 7 stkr., de fleste utrustet med Dan-motor. De øvrige fiskerihavner i Belgien har langt mindre betydning, og havnene er i regelen grunde og kun skik.. ket for mindre fartøier. Av disse har Nieuport 39 fiskefartøier,blankinberghe 62 fartøier. Zeebriigge, der er en nybygget havn, var der endnu kun 6 fartøier. Foruten disse havner findes endel fiskepladser, som er uten havner og hvor derfor fiskerne maatte løpe sine baater op paa stranden.. Av disse pladser har La Panne 99 fartøier, Coxyde 9, Heyst 66, ostduinkerke 15. Paa flere av disse pladser har antallet av fiskefartøier været adrkillig større i tidligere aar, og for landet i det hele er tilveksten av fartøier ringe gjenllem flere aar. Der fiskes mest med trawl og mest efter alle slags flatfisk, samt torsk og hyse. Tidligere fiskedes noget stor torsk i Nordsjø(;)n, der saltedes i tønder og betaltes høit - Laberdan - men denne tilvirkning er gaat betydelig tilbake, ogsaa sildefisket i N ordsjøen utgjør endnu en del av det belgiske fiskeri, men det var betydeligere tidligere. Der drives ogsaa noget hummer-, østers- og muslingfiske. Fangsten av ræker er forholdsvis betydlig og har gjort betydelige fremskridt i den senere tid

7 Norges utførsel av fiskeprodukter fra 1/ 4 til 30/ og uken, som endte 30/ 9, R.m. Blank Brun- Brun aa- Vaarsild Fetsild Storsild Norsjø- Brisling slnds- Klipfisk, Klipf., is- Rundfisk R?t- Sei Hyse, Anden R!.!. 1 1 D.m Toldsteder sild sild norsk landsk etc. skjær rund tørfisk tran tran blank kjærr. tdr. tdr. tdr. td r. tdr. t' c k l, k l k tde. tl- td- tdr. td- tdr. td- L g. \:6' g. {g. g. (. L Kristiania Sandefjord Kristiansand Flekkefjord Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø ;' Vadsø A.ndre alt uken ? Sperma = Hval- Sæl- Bottle- Makrel, Sild, fersk Sild, røkt Makrel, Utks, Anden Fisk, saltet Fiske- Hummer Fisk, saltet Sildemel Toldsteder tran tran l10setran.ettran Sldetran saltet fersk fersk fersk fisk i fartøi guano tdr. tdr. tdr. tdr. telt-. ks. stk. i tdr. tdr. l Sælskind Hermetik stk. Kristiania Sandefjord Kris1iansand Flekkefjord " Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø Aalesund Kristiansund Trondhjem.., - -! Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø ) Vadsø..., Andre alt uken / li f-' co f-' f-' ' q P1 Z t'... Q trj t:l t"" Ci Ul pj "":j Z Ul P1 Ul p:1 t;... C:::!:d... ""'J ""'J "":j Ul """ p::l """ :;:d """ p::l 'Gl. [:rj Z t,:) 00 CD 1) Torskemel.

8 290 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN. 11 oktbr pgave over fersk sild avsendt fra Trondhjem station i tiden 21/9 til 27/ 9, Til norske stationer bl'. Hamburg-Altona fiskeauktioner. En gros prisel. Tilførsel 476 kasser norsk fisk kasser sild. " utenlandske do " Tils. 6()5 43() bl'; tiden 28/ 9 til 4/10. Til norske stationer l 710 bl'. " utenlandske do " " Tils bl'. Stockholms provisoriske fisehal. Markedsnotering for tiden 28/ 9 -_4/10. Pris i øre Graasei Hvitting... " Kveite " " _ smaa ".." Hyse " Kongeflyndre..." Lange " Makre...,: l Rødspette...,... " Rødtunge... " Torsk " Aal, middels...,,131 l 31 Ræker " Sild, fersk " " "..,... kasse Hummer, levende. snes Krebs, "." Laks pr. Cfii Do. sekunda.... Tert.... ørret, stor.... Do. middels.... Do. smaa.... Kveite, stor 30 CjJ) opover Do. stormidd Cfii Do. middels CjJ) Kveitebarn 8 CjJ) nedover Hyse, stor.... Do. smaa... -,. Do. sekunda.... Flyndre, stor.... Do. middels.... Do. smaamiddels... Do. smaa.... Do. Nordlands.... Rødtunger.... Pigvar.... Storsei.... Aal.... Torsk.... Hummer...,.... Makrei pr. styk Storsild pr. kasse Vaarsild.... Do. sekunda.... Fetsild.... Smaasild.... Østlandssilc1.... Svensksild.... Skotsksild.... Hamburg, 7 oktober Pf. 134: _ / / h h / / / en:!=:'!sr u:' rone an:o>r!k kee opsr::d u!.s:!!:s). J{g. 54 Pf / h-29 1 / Jt; Pf / / /4 t / / J{g. Westergaard fv/;il kval- til 10 7/ 10 Quantities reported too late to be inclucled in the report for this week :tre added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar-juni... mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Co'd liver oil)... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils) hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fislwries): 1. Vaarsildefisket (Spring Hening), februar-mars maal a 150 liter 2. Fetsildfisket juli---desember 1)... " tdr.,saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels, salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a) for vestlandet (the 'Vest Coast) ny sæson maal a 150 liter b) for østlandet (the South Coast)" -... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, juni-desember 1) tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the North-Sea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne... tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand lånded in Norway) (Barres, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen saltet for Amerika 2) tønder i fiskepakning (Seapacked mackerel landed in Norway from the North-Sea, salted for e:s.port to Ameriea} ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not inc1uded.) 2) Al makre, som el' forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Sandinavian market, is not included.) Ved eftertryk av disse meddelelser m a a "Fiskets Gang" angives som kilde.

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra tlskeridirektoren 5 aargang Norske fiskerier. Uken 25-3 oktober. nsdag 4 november 94 Nr. 44 kun saltet til handelsvare 200 sten blev 290 maal, hvorav

Læs mere

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare,

FETSILDFIS. KET, so~. fremd. eies m... ere. sydo. st1ig... NOl'denfor Bergen var maal, saltet til handelsvare, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 30 oktober 1912 Nr. 44 Norske fiskerier. Uken 20-26 oktober. eler endnu sterk østenvind. Først 1ør- fisket i distriktet

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911

ktlø fra fiskeridirektoren Onsdag 2 august 1911 ktlø ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 2. aargang Norske fiskerier. Uken 23-29 juli. -- FETSLD FSKET var i sidste uke i god fremgang for Fosen, N amdalen og Helgeland, og nordenfor meldes

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra tlskeridirektoren 5 aargang nsdag 2 oktober 94 Nr. 42 Norske fiskerier & Uken 7 oktober. posenotsild 58 kr. et. Fredag en Aalesundsdamper 3500 kveite

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. Onsdag 23 november solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I. aargang nsdag 23 november 1910 solgt til sildeoljefahrikkerne og 8270 Norske fiskerier. tønder i fiske pakning saltet til handelsvare.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. post

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange.

bragt tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni kg., I 1911 var fangsten Il 852 tønder. hvorav kg. brosme og lange. ang kentl ige meddelelser for n.rsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 10 september 1913 Nr. 37 bragt 20 913 tønder paa 128 turer. bankerne utgjorde i iuni 85 000 Norske fiskerier.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n 10 aarrgal'ilg n UkntUg mddlsr for norsk tiskribdrift fra tiskridirktørn nsdag 1 oktober 1919 Nr 39 og 40»Fiskets Gang«kom ikke ut forrige uke paa grund av bokbinderstreik. nqrslt fjsl(rir. Uken 2127 september.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar

FETSILDFISKET har tat sig bra 66~-70kr. I Moer siden 24 sep- Egersund 8000 stk. Totalfangst iaar Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 27 oktober 95 Nr. 43 63 kroner maalet. Fauske (Skjer- skj. fra Nordrs Trondhjems amt; pri- Norske fiskerier. stad)

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rjb~arjft fra fisk~ridir~ktør~n Nr. 48 indkom 2 drivere til Kristiansund Uken 925 november. med 65 maa som middelfangst, pris 3840. Til Valdersund indkom torsdag 3 dampskibe

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er

Fisket. Bergen Onsdag 19 november Nr. 47. fet s i l df is k et har ogsaa sidste uke været d i evet i finmark og Nordland fylker, men silden er fi Efterretningsblad for norsk fiskeribedrin, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 9 november 924

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 24 desember 1913 Nr. 52 egentlige fetsildfiske er slut for denne meget høi barometerstand svak nordensæson. vind indtil

Læs mere

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles

FETSlLDFlSKET var smaat i sidste henholdsvis 1429 og 160 tønder makrei, Kystmakrelfisket er fremdeles Ukentlige meddelelser for nors'k fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag september 1915 Nr. 35 kr. 5 pr. skj. Smaasilc1fisket er aapne baater. Fisket for Røst har Norske fiskerier ogsaa

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke

SrrORSILDFISKErr har i sidste uke Søndmøre 10 og Romsdalsværene 6-7 Til Stavanger indførtes i sidste uke Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren. aargang nsdag 7 desember 1910 Nr. 49 Norske fiskerier. 25 og 2/12 15 maal. Bjørnsund, Finnøy paa notsild 10-15 kr. og paa garn og andre

Læs mere

fra fiskeri cl i rek10ren

fra fiskeri cl i rek10ren U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeri cl i rek10ren 5 aargang nsdag 9 september 1914 Nr. 36 den senere tid været sterkt optat med et slag maaue flyttes over fra det Fiskeriraadet.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere