Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlighed i forvaltningen. aktindsigt og sagsindsigt. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2 2620 Albertslund"

Transkript

1 Albertslund Kommune Nordmarks Allé Albertslund Offentlighed i forvaltningen T aktindsigt og sagsindsigt

2 Formål Albertslund Kommune oplever jævnligt, at borgere og Kommunalbestyrelsens medlemmer søger om indsigt i kommunens sager. Formålet med pjecen er at give et overblik over reglerne om aktindsigt og sagsindsigt for at sikre, at sager bliver behandlet rigtigt, ensartet og ikke mindst hurtigt. Pjecen er ikke en detaljeret gennemgang af reglerne. Den indeholder overordnet gennemgang af den nye offentlighedslov, som langt hen ad vejen er en fortsættelse af gældende ret. Der er dog enkelte nyskabelser, som du skal være opmærksom på. Nyskabelser er markeret med rødt i pjecen, hvorfor det anbefales at udskrive pjecen med farver. Med pjecen i hånden vil du være i stand til at behandle almindelige anmodninger om aktindsigt og sagsindsigt. Hvis behandlingen af en anmodning om aktindsigt/sagsindsigt er mere kompliceret, vil det altid være en god idé, at du vender sagen med en af kommunens interne jurister. Afgrænsning Borgere kan få aktindsigt efter offentlighedsloven (lov nr. 606 fra 2013). Medlemmer af Kommunalbestyrelsen kan få sagsindsigt efter kommunestyrelsesloven (lovbkg. 186 fra 2014), hvilket giver dem en videre adgang til at få indsigt i sagerne end efter offentlighedsloven. Dokumenter, som er fortrolige/tavshedsbelagte kan således udleveres til medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Vær opmærksom på, at et medlem af Kommunalbestyrelsen også kan søge om aktindsigt efter offentlighedsloven! Sager, hvori der er parter og der skal træffes afgørelse, skal behandles efter forvaltningsloven Persondataloven giver en person indsigtsret i, hvilke oplysninger kommunen har registreret om vedkommende. Andre love giver personer ret til aktindsigt, f.eks. miljøoplysningsloven og sundhedsloven. Denne pjece handler alene om aktindsigt efter offentlighedsloven og sagsindsigt efter kommunestyrelsesloven. Først gennemgås reglerne aktindsigt (efter offentlighedsloven). Derefter gennemgås reglerne om sagsindsigt (efter kommunestyrelsesloven). Aktindsigt offentlighedsloven Hvordan spørges der? Anmodninger om aktindsigt kan være meget forskellige. Det er ikke sikkert, at ordet aktindsigt bliver brugt i henvendelse, som kan være skriftlig (i brev, , sms eller lign.) eller mundtlig (fremsat under møde eller i telefonen). Det afgørende er, om den, der henvender sig, beder om lov til at se en eller flere sager, dokumenter eller oplysninger. Udgangspunkt er kun indsigt i eksisterende materiale Retten til aktindsigt omfatter kun eksisterende materiale. Det betyder, at du ikke har pligt til at udarbejde nyt materiale, når der kommer en anmodning om aktindsigt. En nyskabelse er, at kommunen har pligt til på eget initiativ og samtidig med at sagens øvrige dokumenter sendes at give aktindsigt i aktlisten ( journalindførslen/oversigt over alle journaliserede dokumenter på sagen). Ansøger skal have aktlisten uanset, om du giver aktindsigt eller meddeler helt/delvist afslag på aktindsigt, og uanset om borgeren har/ikke har bedt om aktindsigt i aktlisten. Et afslag på aktindsigt i aktlisten kan kun gives, hvis den pågældende indførsel indeholder oplysninger, der i sig selv kan undtages efter loven. Endnu en nyskabelse er, at en borger kan bede om et dataudtræk, som er en sammenstilling af foreliggende oplysninger i myndighedens databaser. Det er en betingelse, at dataudtrækket skal kunne foregå ved få og enkle kommandoer. Anonymisering af oplysninger (f.eks. personfølsomme oplysninger og tavshedsbelagte oplysninger) skal også kunne ske ved få og enkle kommandoer. Hvem kan søge om aktindsigt Enhver kan søge om aktindsigt efter offentlighedsloven og vedkommende skal ikke komme med en begrundelse for ansøgningen. Hvad søges der om aktindsigt i? Den, som vil have aktindsigt, skal angive de oplysninger, som er nødvendige for, at kommunen kan identificere den relevante sag/dokumenter. Derudover skal anmodningen som minimum angive det tema, som sagen eller dokumentet angår. Der kan ikke stilles krav om, at ansøger skal angive et journalnummer for at få aktindsigt. Det skal blot være muligt at fremfinde de ønskede sager/dokumenter. Hvis temaet er uklart eller sagen vedrører et stort antal dokumenter, kan det være en god idé, at du kontakter den, som søger aktindsigt, og tager en 02

3 dialog om, hvad der præcist ønskes aktindsigt i. Hvis en sag indeholder 100 dokumenter og ansøger f.eks. kun har interesse i to dokumenter, kan en konstruktiv dialog med borgeren medføre, at du kan nøjes med at kopiere og fremsende disse to dokumenter. I øvrigt har du en vejledningspligt, som indebærer, at du skal hjælpe og vejlede en borger, der retter henvendelse. Alternativt kan du f.eks. skrive, at jeg har forstået din henvendelsen på den måde, at du ønsker aktindsigt kommunens budget for Herstedøster skole for 2012 og giver dig hermed aktindsigt heri. Hvis behandlingen af en anmodning om aktindsigt vil medføre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug (min. 25 timer, svarende til 3 fulde arbejdsdage), kan der gives afslag på aktindsigt, medmindre den aktindsigtssøgende kan godtgøre en særlig interesse for sagen (journalister eller en forsker fra et anerkendt forskningsinstitut vil ikke kunne afvises). Den tid, der vil medgå, fordi du ikke har foretaget den pligtmæssige journalisering, må ikke indgå i beregningen af de 25 timer. Anmodning om aktindsigt kan også afvises, hvis anmodningen må formodes at tjene til et retsstridigt formål eller til brug for chikane af ansatte eller enkeltpersoner. Hvad kan der gives aktindsigt i? Formålet med den nye offentlighedslov er at udvide offentlighedens adgang til aktindsigt; offentligheden skal kunne danne sig et grundigt indblik i, hvad kommunen foretager sig. Offentlighedslovens udgangspunkt er derfor, at der så vidt muligt skal gives aktindsigt. Åbenhedsprincippet underbygges af, at der er indført en pligt til overveje meroffentlighed hver gang der modtages en anmodning om aktindsigt. Se mere herom neden for. De vigtigste undtagelser, der gælder fra pligten til at give aktindsigt findes i offentlighedslovens kapitel 4: Interne dokumenter Ethvert dokument, der udarbejdes af en myndighed, og ikke bliver afgivet til udenforstående, betegnes som et internt dokument. Alle dokumenter, der udveksles mellem enheder i kommunen (enhedsforvaltningen) er interne. Se om undtagelser i afsnit nedenfor, Aktindsigt selvom dokument er internt. adresser og adresser (vær dog opmærksom på ikke at udlevere hemmelige/beskyttede adresser). Hvis oplysningerne er fortrolige, kan der aldrig gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Virksomheders forretningshemmeligheder Det er en betingelse, at udlevering af oplysninger vil indebære en konkret og nærliggende risiko for, at virksomheden vil lide væsentlig økonomisk skade af betydning, hvis oplysninger udleveres. Hvis du er i tvivl, om du kan udlevere oplysningerne, kan du bede virksomheden om en vurdering af, om der er oplysninger, som har karakter af forretningshemmeligheder. Du er ikke bundet af den vurdering, som virksomheden kommer med, idet du skal foretage en selvstændig og konkret vurdering af, om oplysningerne kan udleveres på baggrund af høringssvaret. Hvis du kontakter en virksomhed, er det vigtigt, at du sætter en kort høringsfrist, for at kunne færdigbehandle aktindsigtsansøgningen inden for rimelig tid, se neden for om frister. Hvis du har hørt en virksomhed over oplysningerne, skal du uanset om du giver aktindsigt eller ej orientere virksomheden om afgørelsen. Hvis oplysningerne er fortrolige, kan der aldrig gives meroffentlighed Kommunens økonomiske interesser Hvis det kan koste kommunen penge, at en oplysning kommer frem på et ugunstigt tidspunkt, fordi forhandling foregår (f.eks. ved salg af fast ejendom), kan der gives afslag på aktindsigt. Brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om en retssag bør føres (dokumenter mister ikke deres interne karakter). Afgivelse til forskningsmæssig brug (dokumenter mister ikke deres interne karakter). Andre undtagelser a) Personalesager Offentligheden har ikke ret til aktindsigt i sager om ansættelse og forfremmelse, men har dog krav på at få indsigt i oplysninger om den ansattes navn, stilling, uddannelse, arbejdsopgaver, lønmæssige forhold og tjenesterejser. Hvis du giver aktindsigt i disse oplysninger, skal du også give den ansatte besked herom. Oplysninger om enkeltpersoners private, herunder økonomiske, forhold Eksempler på oplysninger, der er omfattet af reglen er: CPR-numre, oplysninger om sociale forhold og helbredsforhold. Eksempler på oplysninger, der ikke er omfattet af reglen er navn og b) Kalendersager: der er hverken aktindsigt i borgmesterens eller de ansattes kalendere. Der gælder også enkelte andre undtagelser. Blandt de vigtigste kan nævnes undtagelse af oplysninger, som tjener til beskyttelse af væsentlige hensyn til: 03

4 Forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser, Gennemførelse af offentlig kontrol, regulerings eller planlægningsvirksomhed, Det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Er kun en del af et dokument omfattet af de ovennævnte undtagelser, har den, der har bedt om aktindsigt, ret til at se resten af dokumentet (ekstraheringspligt). Rent praktisk kan dette håndteres ved sortmarkering/overstregning af de dele, der ikke kan gives aktindsigt i (husk at sikre, at overstregningen dækker ordentligt, så modtageren ikke kan læse teksten du kan evt. tage en kopi af dokumenterne, som er overstreget, så vil det overstregede typisk ikke kunne læses). Den, hvis personlige forhold er omtalt i et dokument, kan som hovedregel forlange at blive bekendt med oplysningerne (egenacces), jf. 8. Aktindsigt selvom dokument er internt Selvom interne dokumenter som udgangspunkt ikke er undergivet aktindsigt, er visse dokumenter, som foreligger i endelig form alligevel undergivet aktindsigt. Det drejer sig om selvstændige dokumenter: som alene gengiver indholdet af den endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, som alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som er omfattet af notatpligten (se mere om notatpligt nedenfor), som er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed mht. en sags faktiske omstændigheder, indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sags typer, eller indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte sagsområder. Meroffentlighedsprincippet Hvis du giver afslag på aktindsigt af den ene eller den anden grund, er du forpligtet til at vurdere, om der dybest set er nogen grund til ikke at afgive oplysninger, selvom du formelt efter offentlighedsloven godt kan tilbageholde oplysningerne. Med andre ord kan du godt afvige fra offentlighedslovens adgang til at undtage sager/dokumenter/oplysninger. Allerede ved modtagelsen af ansøgningen om aktindsigt bør du således spørge dig selv, om der dybest set er nogen som helst grund til ikke at give oplysningerne. Du skal foretage en afvejning mellem de relevante modstående interesser. Du kan f.eks. skrive: Kommunen har overvejet om du kan få aktindsigt efter offentlighedslovens 14. Kommunen har dog ikke fundet grundlag herfor. Der er herved lagt vægt på hensynet bag undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens [f. eks. 20]. Oplysninger, som er tavshedsbelagte eller ikke kan offentliggøres efter persondataloven (f. eks. CPR oplysninger, oplysninger om sygdom og forbrydelser), må aldrig ikke udleveres heller ikke efter meroffentlighedsprincippet. Formkrav Hvis den, som søger om aktindsigt, beder om at få aktindsigt i papirform, er du forpligtet til at give ansøgereen papirkopier, selvom borgeren måtte have en elektronisk postkasse. Men hvis du modtager en mail, hvori borgeren ikke specifikt har bedt om at få aktindsigt i papirform, må du gerne tilsende ham dokumenterne/sagen via mail, medmindre der foreligger fortrolige oplysninger. Hvis du anvender sikker , er det dog ok at sende fortrolige oplysninger. Du kan evt. sende ansøgeren en usb-nøgle med oplysningerne, hvis de er meget omfattende og afsendelsen/modtagelsen kan blive besværliggjort, fordi filerne er for store. Betaling? Der er mulighed for at opkræve betaling for udgifterne, der er forbundet med at give en borger aktindsigt. I Albertslund kommune opkræver vi som udgangspunkt ikke betaling, når vi besvarer anmodninger om aktindsigt. Der skal være saglige grunde til at opkræve betaling. Det kan f.eks. være, at kopiering af materiale i et bestemt format er sket hos en privat leverandør, hvorfor kommunen har afholdt en særlig udgift. Det er ikke en saglig grund at afkræve en borger betaling for aktindsigt, fordi borgeren er en kværulant. En anmodning om løbende aktindsigt kan som udgangspunkt ikke imødekommes. Acadre (enkeltsagsprincippet) og angivelse af hvilke dokumenter der er udleveret Ekspeditionen af en anmodning om aktindsigt er en selvstændig afgørelse. Derfor skal du oprette en særskilt sag i Acadre på aktindsigtssagen. Heraf skal det fremgå, hvilken sag der er givet aktindsigt i 04

5 (med krydshenvisning mellem de pågældende sager), ligesom det skal fremgå af aktindsigtsagen præcist, hvilke dokumenter der er udleveret (du kan med fordel indscanne samtlige dokumenter, som der gives aktindsigt i). Du kan f.eks. i brevet du sender til ansøger eller i notatark anføre, at jeg har 30. juni 2014 givet aktindsigt i dokumenter frem til denne dato. Så ved du eller din kollega, at en ny anmodning om aktindsigt fra samme person, kan besvares med at sende kopi af akter fra 1. juli 2014 og frem. Frister Afgørelse om aktindsigt skal behandles hurtigst muligt. Det er derfor vigtigt, at du prioriterer behandlingen af en anmodning om aktindsigt, fordi anmodningen skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, se mere nedenfor. Når kommunen holder lukket mellem jul og nytår, vil dette kunne begrunde, at fristen på 7 arbejdsdage ikke overholdes. Lørdage, søndage og helligdage skal ikke medregnes ved beregningen af fristen. Hvis kommunen vælger at holde lukket en bestemt hverdag (f.eks. dagen efter Kristi himmelfartsdag), indgår den pågældende dag dog i fristberegningen. En anmodning om aktindsigt, som bliver modtaget pr. mandag kl , anses for at være modtaget om mandagen, selvom rådhuset er lukket på modtagelsestidspunktet.. I helt simple sager uden mange dokumenter bør der meddeles aktindsigt med det samme (1-2 dage efter modtagelsen af anmodningen af aktindsigt). Herefter kan du vende tilbage med endnu en afgørelse vedrørende de øvrige dokumenter, som kræver en nærmere gennemgang. Dvs., at du evt. skal sende materiale til ansøgeren i to omgange. I sager med lidt flere dokumenter, der ikke kræver en nærmere gennemgang eller overvejelser, bør sagen færdigbehandles i løbet af 3 7 arbejdsdage. Hvis du ikke kan nå at behandle anmodningen om aktindsigt inden for 7 arbejdsdage, skal du underrette ansøgeren om den konkrete grund til fristoverskridelsen, og hvornår du præcist regner med at færdigbehandle ansøgningen. I de tilfælde, hvor der anmodes om aktindsigt i en sag med et stort antal dokumenter eller hvor anmodningen giver anledning til mere komplicerede juridiske overvejelser, bør anmodningen færdigbehandles inden for 14 arbejdsdage. I helt særlige tilfælde (meget stort antal dokumenter/særlig kompliceret juridisk vurdering) bør anmodning om aktindsigt være færdigbehandlet inden for 40 arbejdsdage. Afgørelse Husk, at det er en afgørelse, som du træffer, uanset om afgørelsen er om aktindsigt eller sagsindsigt. Dvs. at hvis du ikke imødekommer anmodningen om aktindsigt helt, skal du komme med en begrundelse. Hvis du således giver delvist afslag på anmodningen eller overstreger oplysninger (ekstraherer oplysninger), skal du begrunde, hvorfor du har gjort det. Du skal angive: hvilket resultat du er kommet frem til i afgørelse, herunder hvilke dokumenter/oplysninger du har undtaget og hvorfor hvilke lovregler du har brugt, anføre hvad du har lagt vægt på i afgørelsen (sammenhold faktiske omstændigheder med de regler, du har lagt vægt på) og give en klagevejledning. som noget nyt er du også forpligtet til at overveje, om der kan gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet, se mere oven for. Vær opmærksom på, at kommunen på eget initiativ skal meddele aktindsigt i journalindførslen (aktlisten). Det skal ske samtidig med, at du giver aktindsigt i sagens øvrige dokumenter. Hvis der er anmodet om aktindsigt i en sag, skal du altså huske at udlevere aktlisten, selv om den pågældende ikke specifikt har anmodet herom, medmindre de ovennævnte undtagelser finder anvendelse. Det gælder, uanset om du har givet helt eller delvist afslag eller fuldt medhold. Klage Hvis du givet helt eller delvist afslag på anmodningen om aktindsigt, skal du give klagevejledning. Du skal vejlede om, at den, som har fået afslag på en anmodning om aktindsigt, skal indsende sin klage til kommunen. Kommunen skal, hvis vi vil fastholde afgørelsen, snarest og som udgangspunkt senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen videresende sagen og dens dokumenter til klageinstansen. Klageinstansen i sager om aktindsigt er den øverste klageinstans i forhold til afgørelsen eller behandlingen i øvrigt af den sag, som anmodningen om aktindsigt vedrører. Hvis der ikke er nogen administrativ klageinstans, skal sagen og dens dokumenter sendes til Statsforvaltningen. Journaliseringspligt I den nye offentlighedslov fremgår det direkte, at kommunen har pligt til at foretage journalisering (i modsætning til den gamle lov, hvor det bare blev forudsat at man skulle journalisere). Du skal journalisere et dokument, hvis 05

6 1. dokumentet er modtaget eller afsendt som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med kommunens virksomhed og 2. dokumentet har betydning for en sag eller sagsbehandlingen i øvrigt Dokumenter såsom breve til og fra borgere, afgørelser, høringsbreve, rykkerbreve mv. skal hovedregel altid journaliseres. Hvis blot en del af et dokument har betydning for en sag, skal hele dokumentet journaliseres. Bøger, aviser, tidsskrifter, reklamer, tryksager, kort, brochurer, takkeskrivelser og diverse indbydelser mv. er ikke omfattet af journaliseringspligten. Hovedreglen er, at du skal journalisere sædvanlige papirbreve (til/fra en borger) 3 4 dage efter afsendelse/modtagelse. s skal du journalisere senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen/afsendelsen. Journaliseringsfristen kan udsættes, når du er fraværende pga. ferie, sygdom, kursusdeltagelse, tjenesterejse eller lignende. Et væsentligt formål ved journalisering er, at det skal være let for dig selv og dine kolleger (hvis du f. eks. er på ferie) at finde frem til sagen og de enkelte dokumenters indhold. Du kan f. eks. skrive Brev af 16. juni 2014 fra A. Andersen, Økonomi og Stabs afgørelse af 25. juni 2014 om afslag på aktindsigt. Husk på, at du også altid skal udlevere en aktliste, hvor borgeren skal kunne se, hvilke dokumenter der er på sagen. Derfor må du ikke bare skrive notat, brev, mail etc. Notatpligt i afgørelsessager Der gælder en notatpligt, når du mundtligt eller på anden vis bliver bekendt med oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, der er af betydning for sagens afgørelse. Det kan f.eks. være, hvis en borger ringer og afgiver oplysninger eller hvis en rådgivende ingeniør på et møde kommer med en faglig vurdering af et byggeprojekt. Oplysningerne kan også komme fra en anden ansat i kommunen eller fra en sag, der verserer i en anden af kommunens afdelinger. Notatpligten gælder for den myndighed, som skal træffe afgørelse i en sag. Det er i den forbindelse ikke afgørende, om det rent faktisk ender med, at der bliver truffet afgørelse. Eksempelvis gælder notatpligten også, selv om en sag henlægges. Notatpligten gælder dog ikke, hvis oplysningerne eller vurderingerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter. Som noget nyt skal du nu også notere, når du foretager væsentlige ekspeditionsskridt i en sag (f.eks. hvis du meddeler en afgørelse mundtligt). Hvis du er i tvivl om, hvorvidt der er tale om et væsentligt sagsekspeditionsskridt, bør du som hovedregel notere det på sagen. Dette kan udelukke usikkerhed i det videre forløb. Hvem gør hvad internt i kommunen? Hvis ellers anmodningen om aktindsigt er havnet i den rette afdeling, er udgangspunktet er, at den, som modtager anmodningen, selv besvarer henvendelse. Hvis der er tale om en henvendelse fra en journalist, bør Økonomi og Stab altid orienteres om henvendelsen. Økonomi og Stab sørger om nødvendigt for at informere borgmesteren og/eller kommunaldirektøren. Du kan altid få hjælp til vurderingen af juridiske tvivlsspørgsmål af en af kommunens interne jurister. Hvis du spørger en jurist til råds i en konkret aktindsigtssag, er det vigtigt, at du først selv har gennemgået de dokumenter, som er relevante. Du skal printe og mærke de dokumenter, som du er i tvivl om. Forslag til arbejdsgang ved modtagelse af anmodning om aktindsigt: 1. Modtagelse af aktindsigtsanmodningen: Er anmodning havnet rette sted eller skal den over en anden afdeling/myndighed? Journalisering Skal sagen afgøres efter offentlighedsloven? 2. Den indledende sagsbehandling: Hvad søges der om aktindsigt i? Kan ansøgningen indsnævres (indled dialog med ansøger)? Skal der foretages høring? 3. Undtagelser fra aktindsigt: Er sagen undtaget fra aktindsigt? Er dokumenter undtaget fra aktindsigt? Udlevering af faktiske oplysninger? Udlevering af interne og eksterne faglige vurderinger? Er oplysninger undtaget fra aktindsigt? Kan der gives aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet? Du skal snarest muligt skrive notatet for at sikre, at gengivelsen af oplysningerne bliver så nøjagtig som muligt. 06

7 4. Sagens afgørelse Husk de korte frister for behandling af sager om aktindsigt! Kan noget materiale sendes med det samme, hvorefter mere kompliceret/omfattende materiale eftersendes? Partshøring, begrundelse og klagevejledning. Husk at aktliste altid skal sendes med. NYE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER OFFENTLIGHEDSLOVEN: Aktliste Dataudtræk Meroffentlighedsprincippet skal vurderes ved afslag på aktindsigt Klage til øverste klageinstans Journaliseringspligt Notatpligt ved væsentlige ekspeditionsskridt Sagsindsigt kommunestyrelsesloven Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem beder om sagsindsigt, skal dette formelt ske ved at rette henvendelse til borgmesteren. Det kan dog også ske, at henvendelse om sagsindsigt sker direkte fra et medlem af Kommunalbestyrelsen til en menig medarbejder. I så fald bør du informere din afdelingsleder eller direktør herom. Retten sagsindsigt omfatter kun eksisterende materiale (lige som efter offentlighedsloven). Du skal altså ikke udarbejde nyt materiale, når der kommer en anmodning om sagsindsigt.et medlem af Kommunalbestyrelsen har altså ikke krav på, at der tilvejebringes nyt materiale, når han søger om sagsindsigt. Men medlemmet kan stille forslag til Kommunalbestyrelsen om, at forvaltningen skal pålægges at udarbejde et notat, en redegørelse eller lignende. Hvis der opnås flertal for beslutningen, skal forvaltningen udarbejde det pågældende dokument. Et medlem af Kommunalbestyrelsen, som søger om sagsindsigt, kan kun søge om indsigt i sager, som vil kunne indbringes for Kommunalbestyrelsen som kompetent organ. Sager, som du ikke kan give sagsindsigt i, er f.eks. skolebestyrelsens sager eller sager om den enkelte elev, som skolelederen efter loven skal afgøre. Hvis materialet vedrører en sag, som ikke kan indbringes for Kommunalbestyrelsen, skal ansøgningen behandles efter offentlighedsloven. Et medlem af Kommunalbestyrelsen kan bede om sagsindsigt i et sagsområde eller en gruppe sager inden for et eller flere forvaltningsområder uden at angive den eller de enkelte sager, der er omfattet af begæringen. Anmodningen skal dog være så præcis, at det er muligt for forvaltningen at afgrænse det sagsområde eller den gruppe af sager, som ønskes aktindsigt i. Dialog kan med ansøger kan i lighed med sager hvor der søges om aktindsigt efter offentlighedsloven fremme en hurtigere identifikation af relevante sager/dokumenter. Adgangen for medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at få sagsindsigt er ikke underlagt de samme begrænsninger, som gælder efter offentlighedsloven. Dette hænger sammen med, at medlemmerne af Kommunalbestyrelsen i sidste ende er ansvarlige for kommunens anliggender. Desuden er medlemmer af Kommunalbestyrelsen i lighed med kommunens ansatte underlagt reglerne om tavshedspligt. Retten til sagsindsigt omfatter således interne notater, fortrolige oplysninger mv. De kan dog i alle tilfælde kun få sagsindsigt i dokumenter, som foreligger i endelig form. Sagsindsigten kan begrænses, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Vi kræver naturligvis ikke betaling, når kommunalbestyrelsesmedlemmer får sagsindsigt. I Albertslunds Kommune har vi en tradition for at give kopi af det materiale, som et enkelt medlem af Kommunalbestyrelsen beder om sagsindsigt i, til samtlige de øvrige medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Et medlem af Kommunalbestyrelsen har ikke ret til løbende at modtage sagsindsigt i materiale, der fremtidigt tilgår en sag og således endnu ikke foreligger i endelig form. Sagsindsigt skal gives så hurtigt som muligt. Hvis et medlem af Kommunalbestyrelsen ønsker indsigt i en sag, kan det være for at påvirke den videre behandling af sagen, og medlemmet skal derfor ikke vente på, at sagen eventuelt er bliver behandlet i et udvalg. Har et medlem af Kommunalbestyrelsen fået afslag på sin anmodning om sagsindsigt eller vedkommende utilfreds med afgørelsen om sagsindsigt, kan medlemmet foreligge spørgsmålet for Kommunalbestyrelsen. Hvis Kommunalbestyrelsen fastholder afgørelsen om, at der ikke kan gives sagsindsigt, kan sagen indbringes for Statsforvaltningen. Medlemmerne har ret til at se alt eksisterende materiale, herunder også materiale, som befinder sig på kommunens institutioner. 07

8 08 Acadre nr. 14/5358

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v.

Spilleregler. For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. Spilleregler For byrådskandidaters adgang til information, virksomhedsbesøg, aktindsigt m.v. For at servicere de politiske partier og disses byrådskandidater til det kommende byrådsvalg på en hensigtsmæssig

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen

Ny offentlighedslov. 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen Ny offentlighedslov 3. december 2013 Erfa-dag i Danske Havne Juridisk konsulent Annette Baun Knudsen 1 Program 10.15-12.00 Baggrund for den nye offentlighedslov og anvendelsesområde i forhold til danske

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven

Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Den nye offentlighedslov og ændring af Forvaltningsloven Forslag til ny offentlighedslov - 2 De vigtigste nyheder i offentlighedsloven og forvaltningsloven Udvidelser eller forbedringer af adgangen til

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014

Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Oplæg om offentlighedslov m.v. april 2014 Afdelingschef Per Hansen Chefkonsulent Henrik Thode Fuldmægtig Nanna Hvass Jacobsen Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program Intro Åbenhed

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov

Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov 1 Komparativ analyse af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov Metodebeskrivelse Der er foretaget en gennemgang af den nye offentlighedslov og den nuværende offentlighedslov med det

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem

Afgørelse af til Radio24Syv vedr. anmodning om indsigt i korrespondance mellem Socialforvaltningen og udvalgsmedlem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 04-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-3 Afgørelse af 04-02-2016 til Radio24Syv vedr. anmodning om

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du?

vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? vejledning aktindsigt Du har modtaget en anmodning om aktindsigt fra en person, der ikke er part i en sag hvad gør du? Indhold 1. Indledende bemærkninger 3 2. Procedure for behandling af sager om aktindsigt

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger

Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Til Heine Jørgensen 06-08-2014 Sagsnr. 2014-0142360 Dokumentnr. 2014-0142360-4 Besvarelse af anmodning om aktindsigt afgørelse om undtagelse af oplysninger Du har

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Givið út 30. juni 2017 19. juni 2017. Nr. 755. Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014

Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Ny offentlighedslov: Hvad er konsekvenserne? v/ videnpartner Lars Lindencrone Petersen Den offentlige uddannelsesdag 2014 Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender

Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen for sager om færøske anliggender Civilafdelingen UDKAST Dato: 11. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Sabine Heestermans Svendsen Sagsnr.: 2016-490-0034 Dok.: 1918452 til Anordning om ikrafttræden af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Den nye offentlighedslov

Den nye offentlighedslov Den nye offentlighedslov Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved videnpartner Lars Lindencrone Petersen Historisk oversigt behovet for nye regler Siden den gældende lov trådte i kraft den 1.

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

26 udvidelser ligner spin

26 udvidelser ligner spin OFFENTLIGHEDSLOV: 26 udvidelser ligner spin 26.maj 2013 Jesper Tynell, cand. mag., journalist og Cavlingvinder, Lars Rugaard, journalist og Cavlingvinder, Erik Valeur, journalist, forfatter og Cavlingvinder

Læs mere

Den kommende offentlighedslov

Den kommende offentlighedslov Den kommende offentlighedslov - Hvad står der egentlig i teksten? Statens Arkiver, DGI-Byen, 6. november 2013 Hvor meget mørklægger 24 fremover? Vil 28 og 29 i stedet give indsigt i dokumenterne? Vil forbedringer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag.

Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag. Lovtekst fremsendt til Folketingets retsudvalg den 16. august 2011 af journalisterne Jesper Tynell, Lars Rugaard og Erik Valeur. Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens formål

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement

Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Egen drift-undersøgelse af behandlingen af aktindsigtssager i Formandens Departement Ombudsmanden påbegyndte i september 2013 en egen driftundersøgelse af Formandens Departements håndtering af sager om

Læs mere

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE

GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE GUIDE TIL ARBEJDET MED AKTINDSIGTSSAGER I GULDBORGSUND KOMMUNE Formålet med at give offentligheden adgang til aktindsigt i dokumenter og oplysninger er at sikre åbenhed i den offentlige forvaltning. Når

Læs mere

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt

Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt Vejledning til behandling af sager om aktindsigt september 2015 1. Indledning 2. Forskellen mellem forvaltningsloven og offentlighedsloven 3. Hvordan søger

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Indstilling. Virkningerne af den nye offentlighedslov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Virkningerne af den nye offentlighedslov. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 20. november 2013 Virkningerne af den nye offentlighedslov Indstillingen omhandler indførelsen af den nye offentlighedslov og to beslutningsforslag

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen.

Dr Nyheder Att.: Journalist Lars Munck Rasmussen rsm@dr.dk. Vedr.: Anmodning om aktindsigt fra journalist Lars Munck Rasmussen. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Telefon: 35 29 10 00 - Telefax: 33 30 76 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk

Læs mere

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Offentlighedsloven. Med kommentarer af Mohammad Ahsan. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven Med kommentarer af Mohammad Ahsan Jurist- og Økonomforbundets Forlag Offentlighedsloven med kommentarer Mohammad Ahsan Offentlighedsloven med kommentarer Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb

Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb 08-12- 2009 TILSYNET Vedr. din henvendelse om Odder Kommunes tilsyn og sagsbehandling i relation til olieforurening af et vandløb Du har ved brev af 3. september 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011

2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven. 9. maj 2011 2011 11-2. Identifikationskravet i miljøoplysningsloven FødevareErhverv og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri gav en mand afslag på indsigt i en række oplysninger om samtlige markblokke i Danmark

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune

Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Dato: 25-04-2016 Henvendelser vedrørende Vejle Kommune Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne, har fra dig og, der begge er medlemmer af kommunalbestyrelsen

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV AKTINDSIGTSHÅNDBOGEN aktindsigtshaandbogen.dk» Gammel og ny offentlighedslov NØGLE DEN GAMLE OG DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV Gammel offentlighedslov Ny offentlighedslov Kapitel 1 Kapitel 1 Lovens almindelige

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere