! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "! ADVARSEL BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)"

Transkript

1 R BETJENINGS MANUAL PLADE VIBRATOR MS100 (TIDLIGERE MS20)! ADVARSEL For at reducere risikoen for skader, bør alle der skal betjene denne maskine, læse og forstå disse instruktioner før betjening, udskiftning af tilbehør, eller udfører vedligeholdelse på Masalta udstyr. Alle tænkelige situationer kan ikke dækkes i disse instruktioner. Der må udvises påpasselighed af alle som bruger, vedligeholder eller arbejder nær dette udstyr.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduction 1 Anvendelse....1 Funktioner og styregrejer.. 1 Tilbehør....1 Farer og risici Betjening Pleje og forebyggende vedligeholdelse Specifikationer Transportering. 5 Fejlfinding Reservedels Index Garanti Vedligeholdelses optegnelse. 15 EC Deklaration INTRODUKTION Tak for dit valg af dette udstyr. V i har taget os af d e s i g n, f r e m s t i l l i n g og test af produktet. Det er dækket af en seks måneders garanti. Skulle der være behov for service eller reservedele, så er hurtig og effektiv service til rådighed fra vores firma eller vores agent. Generelle sikkerheds instruktioner ved betjening af motordrevent udstyr. Målet for vores firma er at producere motordrevent udstyr der hjælper operatøren med at arbejde sikkert og effektivt. Den vigtigste sikkerheds anordning for denne eller andet værktøj er operatøren. Omhyggelighed og god dømmekraft er den bedste beskyttelse imod skader. Alle mulige ulykker kan ikke dækkes her, men vi har prøvet at fremhæve nogle af de vigtigste punkter, enkeltpersoner bør udvise forsigtighed, og adlyde advarsels og fare skilte placeret på udstyret. Operatører bør læse og følge sikkerhedsinstroktionerne som er pakket med hvert enkelt produkt. Lær hvordan hver maskine virker. Selvom du førhen har benyttet lignende maskiner, tjek omhyggeligt hver maskine før du benytter den. Få føling med den og kend dens evner, begrænsninger og mulige farer, hvordan den betjenes, og hvordan den stoppes. ANVENDELSE Rende sammenpresning Jordarbejde Vej vedligeholdelse Park anlæggelse Stenlægning Indkørsels belægning FUNkTIONER OG STYREGREJER Motoren er styret af en TÆND/SLUK kontakt eller en tryk knap er monteret på motoren under brændstofstanken. Spænding af drivremmen er justerbar, løsen de fire møtrikker på boltene som sikrer motoren til fundamentet. Indstil skruerne som støtter sig til motorens krumtaphus for at opnå den nødvendige spænding. Sørg for at de fire møtrikker og skrue kontramøtrikkerne er spændte efter justering. TILBEHØR Transport hjul Tilpasset med 200mm gummi hjul. Facilitets håndtering Hægtes til bundpladen. Vand tank for støv reduktion cement stabiliseret grundl, bitumen varm mix. FARER OG RISICI ALDRIG lade nogen personer betjene maskinen uden tilstrækkelig instruktion. SØRG FOR at alle operatører læser og forstår betjenings vejledningen. ALVORLIGE SKADER kan resulteres af upassende eller letsindig brug af denne maskine. Plade vibratorer er tunge enheder og bør anbringes af to personer med passende styrke ved brug af løfte håndtagene som er udstyret på maskinen, sammen med den rette løfte teknik.! MEKANISKE FARER BETJEN IKKE maskinen medmindre alle sikkerhedsforanstaltninger er på plads. HOLD hænder og fødder fri fra roterende og drivende dele, eftersom de vil forårsage skade ved kontakt. SØRG FOR at motor styrings kontakten er sat I SLUK position og at tændrørs tændingens ledning er frakoblet før man fjerner beskyttelse eller laver justeringer. SØRG FOR at både maskinen og operatøren er stabile ved at stille op på plant terræn så maskinen ikke vælter, glider imens den er i gang eller uden opsyn. ALDRIG efterlad maskinen igang, uden opsyn SØRG FOR at siderne i en grav er stabile og ikke vil kollapse ved vibrationerne, førend der påbegyndes sammenpresning. SØRG FOR at området der skal sammenpresses ikke indeholder nogen levende elektriske kabler, gas, vand eller kommunikations ledninger som kan blive skadet ved påvirkningen af vibrationer. UDØV FORSIGTIGHED når enheden betjenes. Udsættelse for vibrationer eller ensformigt arbejde kan være skadeligt for hænder og arme. ALDRIG stå på enheden mens den arbejder. IKKE lade motorens styrede tomgang overstige 3,200 r/min. Enhver forøgelse kan resultere i personskader eller skade på maskineriet. PAS PÅ ikke at komme I kontakt med potten når motoren er varm, da det kan forårsage alvorlige forbrændinger. SØRG FOR at reparationer på motoren og maskinen bliver udført af KOMPETENT personale.! BRAND OG EKSPLOSIONS FARE Benzin er ekstremt brandfarligt og eksplosivt under visse forhold.. 1

3 SØRG FOR at benzinen kun opbevares I en godkendt beholder. IKKE påfylde motoren mens den kører eller er varm. Påfyld ikke motoren i nærheden af gnister, flammer eller rygende personer. IKKE overfyld tanken og undgå at spilde når der genopfyldes. Spildt benzin kan antænde. Hvis der spildes så sørg for at det er tort før motoren tændes. SØRG FOR at brændstofsdækslet er skruet ordentligt på efter genopfyldning.! KEMIKALIE FARER 2. Tjek standen i motorolien, og påfyld hvis nødvendigt 3. Tjek brændstof standen, og påfyld hvis nødvendigt. 4. Tjek efter olie og brændstofs lækager. Start og stop Procedure Diesel Motor 1. Åben brændstofshanen. brændstofshane. IKKE kør med eller genopfyld en benzin eller diesel motor i et lukket område uden tilstrækkelig ventilation. KULILTE udstødnings gasser fra de interne forbrændings motor drevne dele kan forårsage dødstilfælde i lukkede rum.! STØJ FARER USÆDVANLIG LARM kan fore til midlertidigt eller permanent tab af hørelsen. BÆR et godkendt høreværnfor at mindske udsættelsen for støj. Som påbudt af erhvervs helbreds og sikkerheds anordninger. BESKYTTELSES BEKLÆDNING regulator håndtag 2. Drej regulator stangen til START position. 3. Hold rekyl starter håndtaget. 4. Hiv i starter håndtaget indtil du mærker modstand, returner da håndtaget langsomt. 5. Drej dekrompressions håndtaget til Non-compression position. Håndtaget vil automatisk returnere når motoren er startet. dekompression stang ALTID bær godkendt høreværn når der arbejdes på en snæver arbejdsplads. Beskyttelsesbriller og støvmasker bør bæres når man arbejder i et støvet miljø. Beskyttende dragter og fodtøj kan også være attråværdigt når det arbejdes med varmt mix bitumen.! ØVRIGE FARER Glide/Snuble/Fald er skyld I mange alvorlige skader eller dødsfald. Vær opmærksom på ulige eller glatte arbejdsflader. Udøv forsigtighed når der arbejdes i nærhed af ubeskyttede huller eller udgravninger. BETJENING Inspektion før op-start Den følgende før opstart inspektion skal udføres før påbegyndelse af hvert arbejde eller for hvert 4 timers brug, hvad der nu kommer først. Hvis nogen feji opdages, må vibratoren Ikke benyttes før fejlen er udbedret. 1. Inspicer grundigt vibratoren for tegn på skader. Tjek at komponenter er der, og sikre. Vær især opmærksomt overfor remtræk beskyttelsesskærmen mellem motoren og vibratorenheden. 6. Hold rekyl starter håndtaget med begge hænder og hiv hårdt i den. 7. Det er svært at starte motoren i koldt vejr. Fjern gummi proppen på cylinder hovedet og påfyld ca. 2 kubik centimetre motor olie før start 8. For at stoppe motoren, sæt styre håndtaget til lav hastigheds position, lad da motoren køre ved nul belastning i fem minutter. 9. Sæt regulator håndtaget til stop position. Stop ikke motoren med dekompressions håndtaget. 10. Sæt brændstofshanen til OFF position.

4 Benzin motor 1. Åben brændstof hanen ved at dreje brændstofs TÆND / SLUK håndtaget helt til højre. 2. Hvis du skal koldstarte motoren, så sæt chokeren på OFF ved at sætte choker håndtaget hele vejen til HØJRE. Hvis du skal genstarte en varm motor, så er chokeren oftest ikke nødvendig. Dog, hvis motoren er kølet lidt ned, kan choker delvist være nødvendig. 3. Drej motorens TÆND / SLUK kontakt mod uret til 1 position. 4. Sæt gashåndtaget i tomgangs position ved at flytte håndtaget helt til højre.start ikke motoren for fuld gas, da maskinen vil vibrere så snart motoren starter. 5. Ved at have et bestemt greb på kontrol håndtaget med en hånd, tag fat i starter kablet med den anden. Hiv i starter kablet indtil du føler modstand, lad så starteren komme igen. 6. Påpasselig med ikke at hive starterens kappe fuldt ud, r i v raskt i starter håndtaget. 7. Gentag indtil motoren starter. 8. Når motoren tænder sæt da gradvist, choker håndtaget mod ON positionen ON ved at flytte den mod højre. 9. Hvis det fejler at få gang I motoren efter adskillige forsøg, følg da fejlfindings guide på side For at stoppe motoren, sæt styre håndtaget til lav hastigheds position, drej da TÆND / SLUK knappen imod uret til position Sluk for brændstofstilførslen. Styr maskinen ved at bevæge håndtaget sidelæns enten til højre eller venstre. ALTID oprethold godt fodfæste så du ikke glider og mister kontrollen over maskinen. Inspicer vandslangerne og deres forbindelser for at sikre at de ikke er utætte. PLEJE OG FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE Tjek oliestanden i motor krumtaphuset dagligt Tjek vibrator oliestanden ugeligt. Inspicer gummi anti vibrations beslag for slitage eller forringelse. Inspicer vandslangerne og deres forbindelser for at sikre at de ikke er utætte. Rens undersiden af pladen regelmæssigt for at forhindre at der samler sig skidt. Brug blyfri kvalitets Benzin og vær sikker på at benzinen er fri for forurening. Den vibrationsdirrende bevægelse sørger for en selvkørende funktion. Anbring håndtaget i den modsatte ende af maskinen til vibratoren. Start motoren ved at hive i start kablet. (Hvis motoren monteret med en TÆND / SLUK kontakt, skal denne først være slået over på ON inden den startes.) Sørg for den rette mængde fugt i jorden da denne er vital for ordentlig sammenpresning. Vand virker som et smøremiddel til at hjælpe jord partikler sammen. For lidt fugt betyder utilstrækkelig Gashåndtag Choker Brænd. ON/OFF Stang sammenpresning. For meget fugt efterlader vand-fyldte tomrum som svækker jordens bærende evne. Komprimering af tørre materialer vil blive lettere ved at fugtiggøre det med en vandslange med en sprinkler. Maskinen er bedst egnet til at sammenpresse bitumine og granulære materialer fx sand og stabilgrus bliver bedst sammenpresset ved brug af en plade vibrator. Hvis det er muligt så bør stedet gøres plant før påbegyndelse af sammenpresning. For meget vand vil få maskinen til at køre fast. Den valgfri vand tank anbefales når maskinen bruges på bitumine overflader, da vandet forhindrer ophobning af skid tog snavs på undersiden af pladen. For yderligere information omkring start og korrekt betjenings procedurer af motoren, refererer da til betjeningsmanualen som kom med enheden. Øg motor hastigheden til det maksimale ved brug af gashåndtaget, før påbegyndelse af sammenpresning. Maskinen bør kontrolleres ved at holde fast med begge hænder og anvende beherskelse for at kontrollere den fremadrettede bevægelse. 3

5 TABEL 1. MASKIN INSPEKTION Punkt Driftstid (Start tjek) Hver 8 time (hver dag) Løsnede eller tabte skruer Hver 8 time (hver dag) Skade på en hver del Om kontrol system delen virker Vibrator oil check Inspektion og anden service bør altid udføres på stabil og plan underlag med motoren slukket. Inspektions og vedligeholdelses service tabeller For at sikre at din plade vibrator altid er i god stand, udfør da vedligeholdelses inspektionerne ifølge Tabel 1 3. Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) Ved første 8 timer derefter hver 100 timer Daglig Service Tjek efter lækage af brændstof eller olie. Fjern jord og rengør bunden af pladen. Tjek motor olie. Tjek efter løse skruer også stramhed. Se Tabel 3 forneden (stramning vridningsmoment), for efterspænding. TABEL 3. STRAMNING VRIDNINGSMOMENT (i kg/cm) Diameter Materiale 6mm 8mm 10mm 12mm 14mm 16mm 18mm 20mm 4T T T * 100 (6mm) (8mm) (10mm) *(I tilfælde af at modstykket era f aluminium.) (Gevind i denne maskine skal alle spændes med uret) Materiale og kvalitet er markeret på hver bolt og skrue. Udskiftning af vibrator olie V-rem (kobling) tjek TABEL 2. MOTOR TJEK Hver 200 timer Hver 200 timer Skift af Vibrator Fedt Tjek og smør drivtrin hver 500 operations timer. Brug SHELL ALVANIA R3 fedt eller lignendene or equivalent. (For detaljer, se separat motor manual) Punkt Lækage af olie brændstof Tilspænding af beslag gevind Motor olie tjek og påfyldning Motor olie påfyldning Rengøring af luft renser Driftstid Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) Hver 8 time (hver dag) (Påfyld til angivne Max. niveau) Ved første 20 timer, derefter hver 100 timer Hver 50 timer Luft Filter 1. Luft filteret bør renses pga. en tilstoppet luft renser kan forårsage ringe motor start, mangel på kapacitet og mindske motorens levetid betydeligt. 2. For at rense eller udskifte luftfilteret løsen da fløjmøtrikken på luftfilter huset (Figur 1), fjern dækslet og tag luft filter kassetten ud. Hvis den blot skal renses benyt da en kompressor og blæs indvendig fra bevægende op og ned indtil alt støv er fjernet. Disse inspections intervaller er ved drift under normale omstændigheder. Juster dine inspections intervaller baseret på det antal timer vibratoren er i brug, og navnlig arbejdsforhold. Brændstofsslanger og forbindelser bør udskiftes hvert andet år. 4

6 ALDRIG forsøg at tjekke kileremmen imens motoren kører. Alvorlige skader kan opstå hvis din hånd bliver fastklemt mellem kileremmen og koblingen. Altid brug sikkerhedshandsker. Tjek og udskiftning af kilerem og kobling SPECIFKATIONER Motor MS100-1 Diesel, Kama kW output MS100-2 Petrol, kw output MS100-3 Petrol, Robin EY20 3.4kW output MS100-4 Petrol, Honda GX kW output Efter 200 timers driftstid, fjern det øverste rem dæksel for at tjekke kileremmens trækspænding. (Figur 2). Trækspændingen er i orden hvis remmen bøjer ca. 10mm når den trykkes sammen med en finger imellem akslerne. Løse eller slidte kileremme reducerer kraftoverførsels effektivitet, hvilket forsager svag sammenpresning, og reducerer også remmens levetid. Hastighedsregulering - 3,500r/min Driv rem 1 x A section vee rem Vibrator Frekvens ,000 vibration/min Centrifugal kraft kn Maskinvægt: MS100-1 MS100-2 MS100-3 MS kgs 94kgs 95kgs 95kgs På et hvilket som helst tidspunkt når vibratorens vibrationer bliver svage eller forsvinder under den normale drift uanset antal driftstimer, tjek da kileremmen og koblingen med det samme. Lejer: Følgende lejer er smørefri: Centrifugal kobling fedt smurt Vibrator olie bad smurt Udskiftning af kilerem (V-belt) Akustisk støj (ifølge 2000/14/EC) Fjern de over og nedre rem dæksler. Brug en skrunøgle (13mm)til remskiven (nedre) spændebolt. Brug en aflagt klud eller lignende midtvejs på kileremmen på den venstre side og samtidig med at du rykker kraftigt tilbage i den, drej da skruenøglen imod urets retning så kileremmen vil komme af. Geninstallation af kileremmen Bring kileremmen i indgreb men den nedre vibrator remskive og skub remmen til den venstre side af den øvre kobling og, på samme måde som ved afmontering, drej skruenøglen i urets retning så remmen sidder på igen. Tjek af koblingen Tjek kobling sammen med remmen. Med remmen ude, tjek med øjnene den ydre cylinder af koblingen for om den hænger og V rillen for slitage og skader. Rens V rillen som nødvendigt. Slitage af lejeforing eller sko bør tjekkes sammen med det løbende tjek. Slitage på skoen vil medføre manglende energioverførsel, medfører koblingsslip. MS100-1 MS100-2/3/4 Målt lydeffekt niveau 104.1dB 101.8dB Garanteret lydeffekt niveau 107.1dB 104.8dB Usikkerhed 3dB 3dB Hånd-Arm-Vibration (I henhold til ISO8662, Del 1, m/s 2 ): 4-9 Navneplade 5

7 Arbejds Størrelse (L X B X H): 110 X 46 X 66CM Transportering 1. Altid sluk maskinen når maskinen transporteres. 2. Vær sikker på at løfteanordningen har nok kapacitet til at holde maskinen. (se navnepladen på maskinen for vægt.) 3. Brug centralt løftepunkt (a) (b) og løfte krog (c) (ikke obligatorisk) når maskinen løftes. FEJLFINDING SYMPTOM Motor vil ikke starte MULIGE ÅRSAGER OG LØSNINGER Tjek ON/OFF knappen for at sikre at den star på ON. Tjek brændstofsforsyningen. Hvis en Honda eller Robin motor is monteret tjek da krumtaphusets olie niveaucheck the da en olie sensor er monteret på disse motorer som forhindrer motoren i at starte hvis olie niveauet er lavt. Sørg for at tænd rørs ledningen er forbundet Tjek forgasserspreder og svømmerhus for at sikre de er rene. Motor stopper Benzin motor mangler kraft. Vand mængde stopper Mangelfuld vibration Maslinen bevæger sig ikke frit Tjek brændstofsforsyning.. Tjek at brændstofshanen er slået til Tjek standen på luftfilteret Tjek standen på luftfilteret Tjek standen på tændrøret Utilstrækkelig vand. Blokage i vand ledning eller sprinkler. Tjek for en glidende eller manglende kile rem Tjek at motorens regulerede hastighed er 3,500r/min Tjek undersiden af pladen for ophobning af skidt. 6

8

9 MS100 RESERVEDELS LISTE 1 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE DIESEL MOTOR HONDA MOTOR ROBIN MOTOR BOLT-GB SKIVE-GB KOBLING CPL TIL DIESEL MOTOR KOBLING CPL TIL HONDA MOTOR KOBLING CPL TIL ROBIN MOTOR KILE REM / V-BELT-GB HOVED SKRUE M6 X 20-GB FJEDER SKIVE6-GB KILE REM / V-BELT SKÆRM MØTRIK M8-GB FJEDER SKIVE 8-GB SKIVE 8-GB SKIVE 6-GB MOTOR MONTERINGS PLADE BOLT M8 X 35-GB HÅNDTAG ASSY VIBRATION MOUNT FASTSPÆNDINGSRING 12-GB BOLT M10X50-GB FJEDER SKIVE 10-GB FJEDER SKIVE 8 - GB SKIVE 10-GB MØTRIK M8 - GB6170 (OPTIONAL) LØFTE KROG (OPTIONAL) MØTRIK M8 - GB6170 (OPTIONAL) FJEDER SKIVE 8 - GB93 (OPTIONAL) SKIVE 8 - GB97.1 (OPTIONAL) BOLT M8 X 30 - GB70 (OPTIONAL) RAMME MONTAGE (OPTIONAL) PLADE VIBRATIONS DÆMPER MØTRIK M10-GB VIBRATIONS DÆMPER 2 8

10

11 MS100 RESERVEDELS LISTE 2 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE MØTRIK M10-GB FJEDER SKIVE 10-GB SKIVE 10-GB VIBRATIONS DÆMPER BOLT M12 X 40-GB FJEDER SKIVE 12-GB MONTERINGSSTANG ALUMINIUM BASIS MAGNETISERINGS CPL FJEDER SKIVE 16-GB BOLT M16 X 155-GB BUNDPLADE SKIVE 16-GB SKIVE 12-GB

12

13 MS100 RESERVEDELS LISTE 3 ENHED NR DEL NR BESKRIVELSE MÆNGDE MØTRIK M12-GB FJEDER SKIVE 12-GB REMSKIVE FASTSPÆNDINGS RING24-GB UBALANCE VÆGT HOVEDSKRUE M6 X 20-GB OLIE TÆTNING-GB LEJE DÆKSEL LEJE DÆKSEL PAKNING LEJE GB NØGLE A8 X 25-GB AKSEL STÅLEJE SKIVE 12-GB FJEDER SKIVE 6-GB

14

15 MS100 RESERVEDELS LISTE 4 ENHEDS NR. DEL NR. BESKRIVELSE MÆNGDE 58 A FJEDDER RØR BOLT M8X16-GB FJEDER SKIVE 8-GB A RØR HOLDER (V.) 1 62 A RØR HOLDER (H.) BOLT M8X16-GB FJEDER SKIVE 8-GB A ANBRINGELSES PAKNING 2 66 A GUMMI SKIVE FJEDER SKIVE 8-GB BOLT M10X30-GB SKIVE 10-GB A LÅG TIL VAND TANK SKIVE 10-GB MØTRIK M10-GB A VAND TANK 1 90 A HANE 1 91 A KLEMME BØJLE 1 92 A SLANGE 10X VAND TANKS MONTERING. (VALGFRI) 1

16 GARANTI Disse produkter er dækket af 6 måneders fabriksgaranti, som er gældende fra købsdatoen. Gældende for defekter i materialet eller teknik forudsat at: Det pågældende produkt er blevet drevet og vedligeholdt i overensstemmelse med driftsanvisningen. Ikke er blevet skadet ved uhelt, fejlagtig brug eller misbrug. Er ikke blevet pillet ved eller forsøgt repareret af en uautoriseret person. Ejeren er ansvarlig for omkostningerne vedr. transport til og fra den autoriserede reparatør og enheden er på ejerens eget ansvar under fragten til og fra reparatøren. Belastnings skader er ikke dækket af garantien. Koblinger og kabler og rekylstarter er ikke dækket under nogen garanti. VEDLIGEHOLDELSES RAPPORT FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG RUTINE SERVICE PLAN Denne pladevibrator er blevet samlet med omhu og vil yde mange års service. Forebyggende vedligeholdelse og rutine service er essentielle faktorer for at din plade vibrator lever længe. Efter at gennemgået denne manual grundigt, vil du finde ud af at du selv kan gøre nogle af disse vedligeholdelser selv. Imidlertid, når større service er nødvendig, så gå til din forhandler. Til din bekvemmelighed har vi forsynet denne plads til optegnelse af relevante data vedr. din plade vibrator. Faktura Nummer: Købs dato: Serie Nummer: Maskintype: Forhandler navn: Forhandler tlf: UDSKIFTNINGS DELE BRUGT VEDLIGEHOLDELSES LOG DEL NR. BESKRIVELSE MÆNGDE PRIS DATO DATO BEHANDLING 15

17 EC DECLARATION OF CONFORMITY/DECLARATION CE DE CONFORMITE/DECLARACÓIN DE CONFORMIDAD CE/ DECLARÇÃO CE DE CONFORMIDADE/ EU OVERENSSTEMMELSES DECLERATION GB We, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, hereby certify that if the product described within this certificate is bought from an authorised Masalta dealer within the EEC, it conforms to the following EEC directives: 98/37/EC (This directive is a consolidation of the original machinery directive 89/392/EEC), Electromagnetic Compatability Directive 89/336/EEC (as amended by 92/31/EEC & 93/68/EEC). F Nous soussignons, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, certifions que si le produit décrit dans ce certificat est achet é chez un distributeur autorisé Masalta au sein de la CEE, il est conforme aus norme CEE ci-après: 98/37/CE (cette norme est une codification des normes de la machine d'origine 89/392/CEE), Norme compatible pour I'électromagnisme 89/336/CEE (modifié par 92/31/CEE et 93/68/CEE). E La Sociedad, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, por el presente documento certifica que si el producto descrito en este certificado es comprado a un distribuidor autorizado de Masalta en la CEE, este es conforme a las siguientes directivas: 98/37/CE de la CEE (Esta directiva consolida la directiva inicial sobre maquinaria 89/392/CEE), Directiva 89/336 CEE sobre Compatibilidad Electromagnética (según enmiendas 92/31.CEE y 93/68/CEE). DK Vi, Masalta Engineering Co., Limited, RM 501, Fortune Plaza, No.278 of Suixi Rd., Hefei , China, certificerer herved at hvis produktet som er beskrevet inde i denne attest er købt hos en autoriseret Masalta forhandler indenfor EØF, er den i overenstemmelse med følgende EØF direktiver: 98/37/EC (Dette direktiv er en sammenlægning af det oprindelige maskindirektiv 89/392/EEC), EMC Direktiv 89/336/EEC (som ændret af 92/31/EEC & 93/68/EEC). Signed by: Signature: Medido por: Managing Director Le Directeur Général Director Gerente Assinado por: Ton y Hoo Director-Geral Underskrevet: Admin. Direktør 16

18 Formidlet af R.C. Holm A/S Add: Skovbakkevej 50, 8544 Mørke Tel: Fax: Copyright 2006 R.C. Holm A/S Alt materiale må ikke kopieres uden skriftligt samtykke

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Buskrydder / Brush cutter

Buskrydder / Brush cutter 2005/1 Buskrydder / Brush cutter CG 364 DK Betjeningsvejledning Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

PLADEVIBRATOR 5.5 HK

PLADEVIBRATOR 5.5 HK PLADEVIBRATOR 5.5 HK Art.nr.: 90000006 EAN NR: 5709133900168 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES INDEN BRUG.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664

BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL. Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 BRÆNDEKLØVER 5 T 52 CM INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 75107604 EAN nr 5709133750664 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af brændekløveren. Indhold Sikkerheds forskrifter..... 2 Elektriske

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005)

COROB TM Biaxo. Blander Brugsanvisning. Version 1.0 RD (2005) COROB TM Biaxo Blander Brugsanvisning Version 1.0 RD (2005) CPS Color Equipment Oy COROB TM Biaxo Brugsanvisning Version 1/05 COPYRIGHT 2005, CPS Color Alle rettigheder forbeholdt Enhver form for kopiering

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi

DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi DK Betjeningsvejledning Texas EKO360 Combi Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S Denmark Vers 09.01 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK

Brændekløver. Betjeningsvejledning 2004/1 DK 2004/1 DK Brændekløver Power Split 2600 HV Diesel / Benzin Betjeningsvejledning Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 - Højby DK-5260 Odense S Tlf. +45 6395 5555 fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere