VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må udelukkende foretages af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér personer fra farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (udenfor bygningen). Reaktion ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Krav til kedelrummet Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Sørg for en omgivelsestemperatur, som ligger over 0 ºC og under 35 ºC. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Eksisterende friskluftåbninger må ikke lukkes. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Første idrifttagning... 6 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 6 Fagbegreber... 7 Gode råd om energibesparelse... 7 Om betjeningen Betjeningselementer... 9 Betjeningsenhed... 9 Menu Basismenu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Valg af varmekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik Frakobling af rumopvarmning Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Valg af energisparefunktionen Sparedrift Valg af energisparefunktion Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Varmeanlæg med cirkulationspumpe Frakobling af brugsvandsopvarmning

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Ændring af basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises ë blinker, og service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bilag Menuoversigt Forespørgselsmuligheder i den udvidede menu Begrebsforklaringer Stikordsregister

6 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren oplyser også om yderligere foranstaltninger i forbindelse med Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring m.m.). Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Reguleringen er fra fabrikken indstillet til Opvarmning og varmtvand. Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel værdi (normal opvarmning). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (sænket opvarmning, frostsikring). Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring sker automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. 6

7 Indledende informationer Fagbegreber For bedre forståelse af reguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer (se side 46), som er vedlagt som bilag. Gode råd om energibesparelse Brug indstillingsmulighederne på reguleringen og fjernbetjeningen (hvis forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 18). Indstil ikke brugsvandstemperaturen for højt (se side 26). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 28). Vælg det driftsprogram, der opfylder Deres nuværende behov: Vælg Sparedrift ved kortvarigt fravær (f.eks. en indkøbstur) (se side 23). Så længe sparefunktionen er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 23). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen, og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Om sommeren, når De ikke ønsker at opvarme rummene, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 26). 7

8 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) I forbindelse med et solvarmeanlæg: Fra fabrikken er starten på brugsvandsopvarmningen indstillet til kl På solrige dage opvarmes varmtvandsbeholderen tilstrækkeligt af solvarmeanlægget, så brugsvandstemperaturen den følgende morgen stadig er høj nok. De kan f.eks. programmere starten på brugsvandsopvarmningen til kl Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 16). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere funktioner for reguleringen til energibesparelse. Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk kortvarigt vinduerne helt op, og luk termostatventilerne Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 8

9 Om betjeningen Betjeningselementer Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Betjeningsenhed VK Kedeltemperatur 48 De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier og driftsprogram. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Der åbnes yderligere informationer til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager i form af en kort vejledning oplysninger vedr. betjeningselementerne og en henvisning til valg af varmekreds (se side 17). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se næste kapitel). 9

10 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Tryk på tasten Menu Der findes to betjeningsniveauer: En Basismenu og en. Menuoversigten finder De på side 44. Basismenu Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. E A B C D 14 C 21 C VK1 Ferieprogram Kedeltemperatur 48 C A Overskrift (visning af driftsprogrammet til den viste varmekreds E) B Nominel rumtemperaturværdi C Aktuel udetemperatur D Visning specialdrift E Varmekreds, der er valgt til betjening i basismenuen 10

11 Om betjeningen Menu (fortsat) Hvis Deres varmeanlæg består af 2 eller 3 varmekredse: De kan indstille, for hvilken varmekreds VK1, VK2 eller VK3 visningen i basismenuen skal foregå (se side 32). Hvis Deres varmeanlæg kun består af en varmekreds: I overskriften vises ingen varmekredsbetegnelse VK.... I basismenuen kan De foretage og forespørge på de mest benyttede indstillinger for varmekredsen, der vises i overskriften: Nominel rumtemperatur Driftsprogram Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. 2 min. efter hver indstilling skifter visningen automatisk til basismenuen. Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. Symboler på displayet Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Visninger VK1 (2, 3) Til visning af varmekredsen, der er valgt i basismenuen. Ændring, se side 32. Frostsikringsovervågning Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket temperatur Partyfunktion aktiv Sparefunktion aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpe kører Brænder i drift Meldinger Servicemelding Fejlmelding 11

12 Om betjeningen Menu (fortsat) Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra, og derefter. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for reguleringen, f.eks. indstilling af tidsprogrammer og ferieprogram. Menuoversigten finder De på side 44. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun forespørge på fejl- og servicemeldinger. Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Lyset i displayet bliver svagere. 12

13 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) B C B Aktuel udetemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 10). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 12). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 12) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperaturværdi I den følgende illustration vises med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel fremgangsmåden ved indstillinger med forskellige dialoglinjer. 13

14 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur OK ê ê Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 20 C 20 Ændre med ( V eller v Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtag med OK Overtag med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtaget Overtaget 14

15 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget A B C D VK bar Kedeltemperatur 48 E A Fejlmelding (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Resettast Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis viseren står under 1,0 bar, er trykket på varmeanlægget for lavt. Fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. D Netafbryder E Manometer (trykvisning) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tænd på netafbryderen. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 10), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg er nu driftsklart. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn gasafspærringshanen. Kontakt Deres VVS-firma vedr. placeringen og håndteringen af disse komponenter. 15

16 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg driftsprogrammet Afbrudt drift for hver varmekreds. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Afbrudt drift (frostsikringsovervågning). 2. OK for at bekræfte. 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For de andre varmekredse 2. Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Slå netafbryderen fra. 2. Luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Efter længere tids ud-af-drifttagning kan det være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 33). 4. Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVS-firma. 16

17 Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning: Er der valgt varmekreds? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Indstilling, se side 18. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Deres VVS-firma kan aktivere funktionen Gulvtørring til gulvtørring, f.eks. for Deres nybyggeri eller tilbygning. Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Nærmere forklaring til gulvtørringen, se kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede driftsprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). Valg af varmekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være opdelt på flere varmekredse. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varmekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. Ved varmeanlæg med kun én varmekreds er denne valgmulighed ikke aktuel. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Varmekredsene er fra fabrikken betegnet med Varmekreds 1 (VK1), Varmekreds 2 (VK2) og Varmekreds 3 (VK3). Hvis De eller VVS-firmaet har omdøbt varmekredsene, f.eks. til Separat tilbygget lejlighed e.l., vises dette navn i stedet for Varmekreds... (se side 31). 2. Opvarmning Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK 3. / for den ønskede varmekreds. 17

18 Rumopvarmning Valg af varmekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel ê ê Ú Varmekreds 2 Fortsæt med OK Er valgt Hvis De skifter tilbage til basismenuen med tasten, vises overskriften VK1 (se side 10). Ændring af visningen af varmekredsen i basismenuen, se side 32. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den varmekreds, der vises i overskriften 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Fabriksindstilling: 3 C 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 18

19 Rumopvarmning Indstilling af rumtemperatur (fortsat) 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rummene opvarmes med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 19). I ferieprogrammet (se side 23). Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand For den varmekreds, der vises i overskriften Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til forskrifterne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Det varme brugsvand opvarmes i henhold til forskrifterne for nominel brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Tidsprogrammet for rumopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage: De kan vælge 4 tidsfaser pr. dag for den normale opvarmning. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem disse tidsfaser opvarmes rummene med den sænkede rumtemperatur (se kapitel Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning ). Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen. 4. Tidsprogram opvarmning 19

20 Rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning (fortsat) 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 8.30 Tidsfase?: Fra kl til 23.00!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning - -: :- - u Overtag med Man-fre VK ? - -: :- - u Normal Normal OK Ændring af varmekarakteristik Opvarmningsforholdet for Deres anlæg påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte varmekarakteristik. Yderligere oplysninger vedr. varmekarakteristik finder De under Begrebsforklaringer på side Fabriksindstilling: Hældning: 1,4 Niveau for varmekarakteristik: 0 Normal rumtemperatur (nominel værdi): 20 ºC Sænket rumtemperatur (nominel værdi): 3 ºC

21 Rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik (fortsat) : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. 6. Indstil den ønskede værdi. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De enkelte nominelle fremløbstemperaturer for varmekredsen, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Frakobling af rumopvarmning For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 2. OK for at bekræfte. For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 21

22 Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Med denne funktion kan De ændre rumtemperaturen for nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, behøver De i den forbindelse ikke ændre. Det varme brugsvand opvarmes i denne funktion til den indstillede nominelle temperatur. Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Partydrift Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê ê 5. Indstil den rumtemperatur, der ønskes under partyfunktionen. Partydrift 23 VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Rummene opvarmes med den ønskede temperatur. Det varme brugsvand efteropvarmes til den indstillede nominelle temperatur. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Afslutning af partyfunktion Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Stil Partydrift på Fra i den udvidede menu. Ændre med ( 22

23 Valg af energisparefunktionen Sparedrift Komfort- og energisparefunktioner For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Sparedrift Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til sænket opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet. Stil i den udvidede menu Sparedrift på Fra. Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK ê ê Visning i basismenuen VK Kedeltemperatur 48 Valg af energisparefunktion Ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere programmet Ferieprogram. 23

24 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Reguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet gælder for alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til Deres VVSfirma. Ferieprogrammet har følgende indvirkning på varmekredsene og brugsvandsopvarmningen: Rumopvarmning: For varmekredse i driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand : I disse varmekredse opvarmes rummene med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 18). For varmekredse i driftsprogrammet Kun varmtvand : Ingen rumopvarmning i disse varmekredse. Frostsikringsovervågning aktiv. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Ferieprogrammet starter kl dagen efter afrejsedagen og slutter kl på hjemrejsedagen. Dvs. at det permanent indstillede tidsprogram er aktivt på afrejse- og hjemrejsedagen (se side 19). : 2. Opvarmning 3. Ferieprogram Varmekreds 1 Driftsprogram Tidsprogram opvarmning Ferieprogram Varmekarakteristik Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê 4. Indstil den ønskede afrejse- og hjemrejsedag. Ferieprogram Afrejsedag: Dato Hjemrejsedag: VK1 Tirs Dato Ons Vælg med ( Visning i basismenuen Det aktive ferieprogram vises ikke i basismenuen. Visning i den udvidede menu I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede ferieprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). 24

25 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Afbrydelse eller sletning af ferieprogram 2. Opvarmning 3. Ferieprogram 4. Slette program 25

26 Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker brugsvandsopvarmning: Er den ønskede brugsvandstemperatur indstillet? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 26. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 27. Reguleringen er indstillet sådan, at brugsvandsopvarmningen virker på alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til VVSfirmaet. Indstilling af brugsvandstemperatur 2. Varmtvand 3. Varmtvandstemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand (med rumopvarmning) eller Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) 26

27 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Tidsprogrammet for brugsvandsopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. Fra fabrikken er der indstillet automatisk drift for brugsvandsopvarmningen. Dvs., at det varme brugsvand opvarmes til den nominelle temperatur under den normale opvarmning. For at De altid skal have varmt brugsvand til rådighed, når den normale opvarmning starter, begynder tidsfasen for brugsvandsopvarmningen automatisk en halv time før tidsfasen for den normale opvarmning. Hvis De ikke ønsker automatisk drift, kan De pr. dag vælge op til 4 forskellige individuelle tidsfaser for brugsvandsopvarmningen, ens eller forskelligt for alle ugedage. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme det varme brugsvand til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmtvand ). : 2. Varmtvand 3. Tidsprog.varmtvand 4. Individuelt 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 6.30 Tidsfase?: Fra kl til Varmtvand!? Man-fre? 15:30-20:30 u VK ! 04:30-06:30 u Vælg med ( Til Til Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. 27

28 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Varmtvand Man-fre VK1 2. Opvarmning 3. Partydrift 4. Deaktivér Partydrift igen med Fra, så der ikke utilsigtet sker rumopvarmning med normal rumtemperatur ? - -: :- - u Til - -: :- - u --- Overtag med OK Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Driftsprogrammet Opvarmning og varmt brugsvand eller Kun varmt brugsvand skal være indstillet for mindst en af varmekredsene på anlægget. Varmeanlæg med cirkulationspumpe Yderligere informationer vedr. cirkulationspumpen findes under Begrebsforklaringer på side

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100, type HC1A til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 12/2009 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1B, til vejrkompenserende drift VITODENS VITOLADENS 10/2013 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 100 til konstant temperatur VITODENS VITOPEND 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCROSSAL 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vitocrossal 100, type CI1 med regulering Vitotronic 200, type GW7B til vejrkompenserende drift VITOCROSSAL 100 2/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS VITOPEND VITOLADENS. til brugeren. Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med regulering Vitotronic 200 for vejrkompenserende drift VITODENS VITOPEND VITOLADENS 4/2007 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 300 VITOTRONIC 100. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Vejrkompenserende regulering til et flerkedelanlæg (kaskade) og til regulering af kedelvandstemperaturen i en kedel: Vitotronic 300, type CM1E Vitotronic 300,

Læs mere

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A

Betjeningsvejledning Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A WTC 25-A WTC 32-A Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83053109, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i vejledningen. Eftertryk

Læs mere

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening

6304 5492 04/2003 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. Læs vejledningen omhyggeligt før betjening 6304 5492 04/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Læs vejledningen omhyggeligt før betjening Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01

B R U G E R M A N U A L. Kondenserende oliekedel AVS 37.390. Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul. Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 B R U G E R M A N U A L Kondenserende oliekedel AVS 37.390 Anvendelse af kedlen uden indeklimamodul Ref.: : BA - 1383 - U - 0 - DA - 07 / 01 1 2 1 BETJENING 1.1 Betjeningselementer Lampe for overkog Overkogssikring

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 200-W. til servicefirmaet Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 200-W Type WB2B, 4,8 til 35,0 kw Væghængt kondenserende gaskedel Natur- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS 200-W 4/2009

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960

Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 2005.06 Siemens RVA 53.140 varmestyring til CTC 960 Betjeningsvejledning Kvikmanual Monteringsvejledning Installatørprogrammering Kontrol af følere SIEMENS RVA 53.140 KEDEL-VARMKREDS- BRUGSVANDSSTYRING

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel. Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O. HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Milton HighLine 6 720 648 551-00.1O HighLine 14 HighLine 24 HighLine 24 Combi 6 720 648 555(2011/05)DK 2 6 720 648 555 (2011/05) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding

VIESMANN. Betjeningsvejledning. Betjeningsenhed, type LB1. til brugeren. Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Betjeningsenhed til boligventilationssystemer med varmegenvinding Betjeningsenhed, type LB1 4/2017 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde

Servicevejledning. Funktionsmodul FM445 LAP-modul. Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Servicevejledning Funktionsmodul FM445 LAP-modul Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde 6 720 617 615-06/2006 DK Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening.

Regulering 6 720 806 322-00.1T. Betjeningsvejledning Logamatic 4323 6 720 812 618 (2013/01) DK. Skal læses omhyggeligt før betjening. Regulering 6 70 806 3-00.T Betjeningsvejledning Logamatic 433 6 70 8 68 (03/0) DK Skal læses omhyggeligt før betjening. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472

Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Betjeningsvejledning Varmeregulator RVL472 Oversigt, display, symboler... 2 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Sådan klargøres brugsvand... 8 Rumtemperatur er ikke korrekt...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370f. Trådløs, rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370f Trådløs, rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C...

Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... 6 720 808 283-00.1O Kondenserende gaskedel Condens 5000 W ZSB 14-4C... ZSB 24-4C... ZWB 30-4C... Betjeningsvejledning 6 720 807 240 (2013/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA

ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2012/05) DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 4321/4322. Instrumentpanel. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening Betjeningsvejledning Instrumentpanel 7 747 012 053-00.1RS Logamatic 4321/4322 Til brugeren Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 7 747 017 018-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Introduktion................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK

EMS 2 6 720 812 360-00.2O. Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800. Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK EMS 2 6 720 812 360-00.2O Betjeningsenhed CR 400 CW 400 CW 800 Betjeningsvejledning 6 720 815 840 (2015/06) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.......

Læs mere

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C...

ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... Kondenserende gaskedel Condens 5000 W Betjeningsvejledning 6720860040 (2016/05) DK 6 720 804 853-00.2TT ZSB 14-5C... ZSB 24-5C... ZWB 28-5C... 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Building Technologies

Building Technologies s Building Technologies anual Varmestyring for CTC 950 Kondens V2.0 Bedienelemente B Vælger for varmtvandsproduktion AVælger for drifttype på varmekredsen Auto 0 4 8 12 16 20 24 ESC OK Forlad aktuelle

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luftvand varmepumpe DVI LV 7, 9 og 12 - den naturlige varme fra luften DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI AS September 2013 Indhold Brugervejledning Betjening af varmepumpen... 3 Hovedafbryder...

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød

PROTOTYPE. Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød Danfoss Microbooster unit EUDP projekt Birkerød 1 Indhold Microbooster unitten... 3 Brugsvandscirkulation... 4 Opstart af unit... 5 Udluftning... 6 Justering af brugsvandstemperatur... 7 Åbne/lukke varmekreds

Læs mere

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK

Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder. Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 6 720 803 744-00-1O Kondenserende gaskedel med integreret varmtvandsbeholder Condens 5000 WT ZWSB 30-4 A... Betjeningsvejledning 6 720 803 677 (2015/10) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW

Gaskedel ZSE 24-4 MFA 6 720 610 783 (02.05) OSW Gaskedel ZSE 24-4 MFA OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Symbolforklaringer 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Opstart 6 2.1 Før opstart 6 2.2 Start/stop kedel 8 2.3 Start centralvarme

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Servicevejledning VITODENS 300-W. til servicefirmaet Servicevejledning servicefirmaet VIESMANN Vitodens 300-W Type B3HA, 1,9 35 kw Væghængt, kondenserende gaskedel med integreret trådløst interface Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om varmtvandsforsyning 2. Brugervejledning - varme 3. Brugervejledning - varmt - vand 4. Brugervejledning sommer og vinterindstillinger 5. Brugervejledning

Læs mere

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD

GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD GEMINA TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD TERMIX COMPACTSTATION TYPE VMTD til direkte fjernvarmetilslutning med gennemstrømningsvandvarmer og anlægsregulering, til forsyning af boligblokke og andre større

Læs mere

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l

Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Creating hot water Vandvarmere Combi 60-110 -160 l Combi vandvarmere 60-110 -160 liter Combivandvarmer til el og central- eller fjernvarme Konstruktion Combivandvarmeren er opbygget som en stålbeholder,

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Væghængt kondenserende gaskedel Milton TopLine 80/100 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening Forord Kære kunde! Denne vejledning er beregnet til væghængte kondenserende

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK

Betjeningsvejledning. Logano plus GB402. Kondenserende kedel. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Betjeningsvejledning Kondenserende kedel Logano plus GB402 Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening. 6 720 642 936 (07/2009) DK Forord Forord Kære kunde! Varme er vores element, og det har det

Læs mere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere

Betjeningsvejledning Air Top 2000/3500/5000 luftvarmere Service og sikkerhedsinformation 1. Luftvarmerne er typegodkendte efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmerne skal udføres i henhold til monteringsvejledningen. 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedel for tilladte fremløbstemperaturer op til 120 C Nominel varmeydelse 2,1 til 6,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG w med uge-program Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningsoversigt 3 2. Energisparetips 5 3. Grundindstillinger 7 3.1 Valg af driftmåde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD

GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD GEMINA TERMIX Compact 20 VMTD TERMIX Compact 20 VMTD er en komplet unit til styring af husets fjernvarmeinstallation. Brugsvandsopvarmningen foregår gennem en gennemstrømningsvandvarmer og radiatorkredsen

Læs mere

Betjeningsmodul BM. Til brugeren Betjeningsvejledning

Betjeningsmodul BM. Til brugeren Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM WOLF GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tyskland Tlf. +49 8751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Art.nr.: 3062591_0709 Forbehold for ændringer DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren

6 720 613 303-00.1O. Kondenserende gaskedel. EuroPur 6 720 642 827 (2010/01) DK. Betjeningsvejledning til brugeren 70 3 303-00.O Kondenserende gaskedel EuroPur DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..................... 4. Symbolforklaring.....................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Fjernbetjeningsenhed VR 90

Fjernbetjeningsenhed VR 90 For brugeren/for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært styringssystem DK VR 90 For brugeren Betjeningsvejledning Fjernbetjeningsenhed VR 90 Busmodulært

Læs mere

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR

ZEM SOLAR. Brugervejledning. Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR 6 720 810 367 (2014/02) BD-dk Brugervejledning ZEM SOLAR Kondenserende gaskedel med integreret solvarmebeholder 6720808446-00.1GX ZEM 0.9-9 SOLAR ZEM 2-17 SOLAR ZEM 5-25 SOLAR Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25. 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren 6304 4040 05/2003 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Kompakt oliefyr Logano plus GB135(T) - 18 Logano G135(T) - 25 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Denne betjeningsvejledning

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430. Vejrkompenserende termostat VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat DK VRC 430 For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430 Vejrkompenserende termostat

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK

6 720 805 385-00.1T. Instrumentpaneler CML 910. LAP-modul. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 6 720 805 385-00.1T Instrumentpaneler CML 910 LAP-modul Installations- og betjeningsvejledning 6 720 806 534 (2013/01) DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

GEMINA TERMIX BVX UNIT

GEMINA TERMIX BVX UNIT GEMINA TERMIX BVX UNIT Termix BVX er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og varmtvandsbeholder til brugsvandsopvarmning. GEMINA TERMIX Navervej

Læs mere

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK

Kondenserende gaskedel Condens 6000 W CSW 30-3 A. Betjeningsvejledning til brugeren 6 720 642 487 (2011/09) DK 70 4 474-00.O Kondenserende gaskedel Condens 000 W CSW 30-3 A DK Betjeningsvejledning til brugeren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger......... 4. Symbolforklaring................................

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet

VIESMANN. Montage- og servicevejledning VITODENS 222-W. til servicefirmaet Montage- og servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitodens 222-W Type B2LB, 1,8 til 35,0 kw: Kompakt kondenserende gaskedel Naturgas- og F-gasudførelse Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITODENS

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning

Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning Albatros2 Grafisk brugerflade UI400 Kort brugervejledning CE1C2348da 2014-04-23 Building Technologies Velkommen! Velkommen! Brug betjeningsknappen (tryk-og-drej) til betjening af både rumapparat QAA74

Læs mere

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning

Clorius Klimastat type KC 9068. Programmeringsvejledning 99.45.01-G DK Clorius Klimastat type KC 9068 Programmeringsvejledning VARMEKR2 RUM FREMLØB UDE FAKTISKE 20.0 C 70.0 C 5.0 C Stop Auto Sommer Ferie Perm. Manuel Smog 1 2 7 8 9 4 5 6 Faktiske Reference Tillæg

Læs mere

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder

Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder Betjeningsvejledning Gaskedel CERAMINI Lavtemperaturkedel med vandkølet brænder $ % $! # 4 ZSN 7/11-6 AE... OSW Kære kunde, Hjertelig til lykke og tak fordi De har besluttet Dem for et topprodukt fra vores

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW

6 720 611 660-00.1O. Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW. Betjeningsvejledning 6 720 614 280 (2007/06) OSW 6 720 611 660-00.1O Jordvarmepumpe EHP 6/7/9/11 LW/M EHP 6/7/9/11/14/17 LW da Betjeningsvejledning OSW 2 da Kære kunde, Varme til livet dette motto har tradition hos os. Varme er et af menneskernes grundbehov.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren

Betjeningsvejledning. Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop /2001 DK Til brugeren 6304 6648 11/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Olie-/gaskedel Logano G215 og Logano G215 med brænder af typen Logatop Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening

Betjeningsvejledning. Logamatic 2107, Logamatic 2107 M. Instrumentpaneler. Til brugeren. Læs venligst vejledningen nøje igennem inden betjening 60 Betjeningsvejledning Instrumentpaneler AUTOMATIK 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70 50 I 0 Logamatic 2107, Logamatic 2107 M Til brugeren Læs venligst

Læs mere

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer

Betjeningsvejledning Thermo 90S vandvarmer Service- og sikkerhedsinformation 1. Vandvarmeren Thermo 90S er typegodkendt efter EU s nyeste krav. 2. Monteringen af varmeren skal udføres iht. monteringsvejledningen 3. Årstallet for den første ibrugtagning

Læs mere