VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må udelukkende foretages af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér personer fra farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (udenfor bygningen). Reaktion ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Krav til kedelrummet Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Sørg for en omgivelsestemperatur, som ligger over 0 ºC og under 35 ºC. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Eksisterende friskluftåbninger må ikke lukkes. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Første idrifttagning... 6 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 6 Fagbegreber... 7 Gode råd om energibesparelse... 7 Om betjeningen Betjeningselementer... 9 Betjeningsenhed... 9 Menu Basismenu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Valg af varmekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik Frakobling af rumopvarmning Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Valg af energisparefunktionen Sparedrift Valg af energisparefunktion Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Varmeanlæg med cirkulationspumpe Frakobling af brugsvandsopvarmning

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Ændring af basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises ë blinker, og service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bilag Menuoversigt Forespørgselsmuligheder i den udvidede menu Begrebsforklaringer Stikordsregister

6 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren oplyser også om yderligere foranstaltninger i forbindelse med Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring m.m.). Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Reguleringen er fra fabrikken indstillet til Opvarmning og varmtvand. Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel værdi (normal opvarmning). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (sænket opvarmning, frostsikring). Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring sker automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. 6

7 Indledende informationer Fagbegreber For bedre forståelse af reguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer (se side 46), som er vedlagt som bilag. Gode råd om energibesparelse Brug indstillingsmulighederne på reguleringen og fjernbetjeningen (hvis forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 18). Indstil ikke brugsvandstemperaturen for højt (se side 26). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 28). Vælg det driftsprogram, der opfylder Deres nuværende behov: Vælg Sparedrift ved kortvarigt fravær (f.eks. en indkøbstur) (se side 23). Så længe sparefunktionen er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 23). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen, og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Om sommeren, når De ikke ønsker at opvarme rummene, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 26). 7

8 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) I forbindelse med et solvarmeanlæg: Fra fabrikken er starten på brugsvandsopvarmningen indstillet til kl På solrige dage opvarmes varmtvandsbeholderen tilstrækkeligt af solvarmeanlægget, så brugsvandstemperaturen den følgende morgen stadig er høj nok. De kan f.eks. programmere starten på brugsvandsopvarmningen til kl Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 16). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere funktioner for reguleringen til energibesparelse. Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk kortvarigt vinduerne helt op, og luk termostatventilerne Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 8

9 Om betjeningen Betjeningselementer Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Betjeningsenhed VK Kedeltemperatur 48 De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier og driftsprogram. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Der åbnes yderligere informationer til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager i form af en kort vejledning oplysninger vedr. betjeningselementerne og en henvisning til valg af varmekreds (se side 17). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se næste kapitel). 9

10 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Tryk på tasten Menu Der findes to betjeningsniveauer: En Basismenu og en. Menuoversigten finder De på side 44. Basismenu Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. E A B C D 14 C 21 C VK1 Ferieprogram Kedeltemperatur 48 C A Overskrift (visning af driftsprogrammet til den viste varmekreds E) B Nominel rumtemperaturværdi C Aktuel udetemperatur D Visning specialdrift E Varmekreds, der er valgt til betjening i basismenuen 10

11 Om betjeningen Menu (fortsat) Hvis Deres varmeanlæg består af 2 eller 3 varmekredse: De kan indstille, for hvilken varmekreds VK1, VK2 eller VK3 visningen i basismenuen skal foregå (se side 32). Hvis Deres varmeanlæg kun består af en varmekreds: I overskriften vises ingen varmekredsbetegnelse VK.... I basismenuen kan De foretage og forespørge på de mest benyttede indstillinger for varmekredsen, der vises i overskriften: Nominel rumtemperatur Driftsprogram Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. 2 min. efter hver indstilling skifter visningen automatisk til basismenuen. Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. Symboler på displayet Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Visninger VK1 (2, 3) Til visning af varmekredsen, der er valgt i basismenuen. Ændring, se side 32. Frostsikringsovervågning Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket temperatur Partyfunktion aktiv Sparefunktion aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpe kører Brænder i drift Meldinger Servicemelding Fejlmelding 11

12 Om betjeningen Menu (fortsat) Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra, og derefter. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for reguleringen, f.eks. indstilling af tidsprogrammer og ferieprogram. Menuoversigten finder De på side 44. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun forespørge på fejl- og servicemeldinger. Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Lyset i displayet bliver svagere. 12

13 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) B C B Aktuel udetemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 10). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 12). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 12) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperaturværdi I den følgende illustration vises med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel fremgangsmåden ved indstillinger med forskellige dialoglinjer. 13

14 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur OK ê ê Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 20 C 20 Ændre med ( V eller v Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtag med OK Overtag med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtaget Overtaget 14

15 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget A B C D VK bar Kedeltemperatur 48 E A Fejlmelding (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Resettast Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis viseren står under 1,0 bar, er trykket på varmeanlægget for lavt. Fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. D Netafbryder E Manometer (trykvisning) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tænd på netafbryderen. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 10), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg er nu driftsklart. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn gasafspærringshanen. Kontakt Deres VVS-firma vedr. placeringen og håndteringen af disse komponenter. 15

16 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg driftsprogrammet Afbrudt drift for hver varmekreds. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Afbrudt drift (frostsikringsovervågning). 2. OK for at bekræfte. 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For de andre varmekredse 2. Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Slå netafbryderen fra. 2. Luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Efter længere tids ud-af-drifttagning kan det være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 33). 4. Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVS-firma. 16

17 Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning: Er der valgt varmekreds? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Indstilling, se side 18. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Deres VVS-firma kan aktivere funktionen Gulvtørring til gulvtørring, f.eks. for Deres nybyggeri eller tilbygning. Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Nærmere forklaring til gulvtørringen, se kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede driftsprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). Valg af varmekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være opdelt på flere varmekredse. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varmekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. Ved varmeanlæg med kun én varmekreds er denne valgmulighed ikke aktuel. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Varmekredsene er fra fabrikken betegnet med Varmekreds 1 (VK1), Varmekreds 2 (VK2) og Varmekreds 3 (VK3). Hvis De eller VVS-firmaet har omdøbt varmekredsene, f.eks. til Separat tilbygget lejlighed e.l., vises dette navn i stedet for Varmekreds... (se side 31). 2. Opvarmning Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK 3. / for den ønskede varmekreds. 17

18 Rumopvarmning Valg af varmekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel ê ê Ú Varmekreds 2 Fortsæt med OK Er valgt Hvis De skifter tilbage til basismenuen med tasten, vises overskriften VK1 (se side 10). Ændring af visningen af varmekredsen i basismenuen, se side 32. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den varmekreds, der vises i overskriften 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Fabriksindstilling: 3 C 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 18

19 Rumopvarmning Indstilling af rumtemperatur (fortsat) 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rummene opvarmes med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 19). I ferieprogrammet (se side 23). Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand For den varmekreds, der vises i overskriften Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til forskrifterne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Det varme brugsvand opvarmes i henhold til forskrifterne for nominel brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Tidsprogrammet for rumopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage: De kan vælge 4 tidsfaser pr. dag for den normale opvarmning. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem disse tidsfaser opvarmes rummene med den sænkede rumtemperatur (se kapitel Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning ). Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen. 4. Tidsprogram opvarmning 19

20 Rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning (fortsat) 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 8.30 Tidsfase?: Fra kl til 23.00!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning - -: :- - u Overtag med Man-fre VK ? - -: :- - u Normal Normal OK Ændring af varmekarakteristik Opvarmningsforholdet for Deres anlæg påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte varmekarakteristik. Yderligere oplysninger vedr. varmekarakteristik finder De under Begrebsforklaringer på side Fabriksindstilling: Hældning: 1,4 Niveau for varmekarakteristik: 0 Normal rumtemperatur (nominel værdi): 20 ºC Sænket rumtemperatur (nominel værdi): 3 ºC

21 Rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik (fortsat) : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. 6. Indstil den ønskede værdi. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De enkelte nominelle fremløbstemperaturer for varmekredsen, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Frakobling af rumopvarmning For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 2. OK for at bekræfte. For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 21

22 Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Med denne funktion kan De ændre rumtemperaturen for nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, behøver De i den forbindelse ikke ændre. Det varme brugsvand opvarmes i denne funktion til den indstillede nominelle temperatur. Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Partydrift Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê ê 5. Indstil den rumtemperatur, der ønskes under partyfunktionen. Partydrift 23 VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Rummene opvarmes med den ønskede temperatur. Det varme brugsvand efteropvarmes til den indstillede nominelle temperatur. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Afslutning af partyfunktion Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Stil Partydrift på Fra i den udvidede menu. Ændre med ( 22

23 Valg af energisparefunktionen Sparedrift Komfort- og energisparefunktioner For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Sparedrift Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til sænket opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet. Stil i den udvidede menu Sparedrift på Fra. Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK ê ê Visning i basismenuen VK Kedeltemperatur 48 Valg af energisparefunktion Ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere programmet Ferieprogram. 23

24 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Reguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet gælder for alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til Deres VVSfirma. Ferieprogrammet har følgende indvirkning på varmekredsene og brugsvandsopvarmningen: Rumopvarmning: For varmekredse i driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand : I disse varmekredse opvarmes rummene med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 18). For varmekredse i driftsprogrammet Kun varmtvand : Ingen rumopvarmning i disse varmekredse. Frostsikringsovervågning aktiv. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Ferieprogrammet starter kl dagen efter afrejsedagen og slutter kl på hjemrejsedagen. Dvs. at det permanent indstillede tidsprogram er aktivt på afrejse- og hjemrejsedagen (se side 19). : 2. Opvarmning 3. Ferieprogram Varmekreds 1 Driftsprogram Tidsprogram opvarmning Ferieprogram Varmekarakteristik Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê 4. Indstil den ønskede afrejse- og hjemrejsedag. Ferieprogram Afrejsedag: Dato Hjemrejsedag: VK1 Tirs Dato Ons Vælg med ( Visning i basismenuen Det aktive ferieprogram vises ikke i basismenuen. Visning i den udvidede menu I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede ferieprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). 24

25 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Afbrydelse eller sletning af ferieprogram 2. Opvarmning 3. Ferieprogram 4. Slette program 25

26 Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker brugsvandsopvarmning: Er den ønskede brugsvandstemperatur indstillet? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 26. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 27. Reguleringen er indstillet sådan, at brugsvandsopvarmningen virker på alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til VVSfirmaet. Indstilling af brugsvandstemperatur 2. Varmtvand 3. Varmtvandstemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand (med rumopvarmning) eller Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) 26

27 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Tidsprogrammet for brugsvandsopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. Fra fabrikken er der indstillet automatisk drift for brugsvandsopvarmningen. Dvs., at det varme brugsvand opvarmes til den nominelle temperatur under den normale opvarmning. For at De altid skal have varmt brugsvand til rådighed, når den normale opvarmning starter, begynder tidsfasen for brugsvandsopvarmningen automatisk en halv time før tidsfasen for den normale opvarmning. Hvis De ikke ønsker automatisk drift, kan De pr. dag vælge op til 4 forskellige individuelle tidsfaser for brugsvandsopvarmningen, ens eller forskelligt for alle ugedage. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme det varme brugsvand til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmtvand ). : 2. Varmtvand 3. Tidsprog.varmtvand 4. Individuelt 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 6.30 Tidsfase?: Fra kl til Varmtvand!? Man-fre? 15:30-20:30 u VK ! 04:30-06:30 u Vælg med ( Til Til Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. 27

28 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Varmtvand Man-fre VK1 2. Opvarmning 3. Partydrift 4. Deaktivér Partydrift igen med Fra, så der ikke utilsigtet sker rumopvarmning med normal rumtemperatur ? - -: :- - u Til - -: :- - u --- Overtag med OK Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Driftsprogrammet Opvarmning og varmt brugsvand eller Kun varmt brugsvand skal være indstillet for mindst en af varmekredsene på anlægget. Varmeanlæg med cirkulationspumpe Yderligere informationer vedr. cirkulationspumpen findes under Begrebsforklaringer på side

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1145

Brugerhåndbog NIBE F1145 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1108-1 431017 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE VVM 500

Brugerhåndbog NIBE VVM 500 Brugerhåndbog Indendørs modul APH UHB DK 1212-1 431243 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 12. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger er

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg H. Jessen Jürgensen A/S - alt til klima- og køleanlæg Brugervejledning MHI Hydrolution Luft / vand varmepumpe Ballerup Tempovej 18-22 2750 Ballerup Tlf. 70 27 06 07 Fax 70 26 34 05 Kolding Gejlhavegaard

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16.

Installations- og driftvejledning. CTC EcoHeat. Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16. Installations- og driftvejledning Model 5 / 7,5 / 8,5 / 10,5 / 12 Intercooler 161 501 60/4 2010-03 -16 1 Indhold Indholdsfortegnelse Almen information Introduktion 3 Vigtigt! 4 Sikkerhedsforskrifter 4

Læs mere

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro

161 503 48-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- og vedligeholdelsesvejledning CTC EcoZenith i550 Pro 161 503 48-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning 161 503 48-1 2015-04-28 Generelle oplysninger

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth Nordic A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

Brugerhåndbog NIBE F1255

Brugerhåndbog NIBE F1255 Brugerhåndbog Jordvarmepumpe LEK UHB DK 1335-1 (S) 231520 Der findes en detaljeret forklaring af knappernes funktioner på side 11. Hvordan du bladrer blandt menuer og foretager forskellige indstillinger

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere