VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift"

Transkript

1 Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares!

2 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger nøje for at undgå fare for mennesker og materielle skader. Forklaring til sikkerhedshenvisningerne Fare Dette tegn advarer mod personskader.! Dette tegn advarer mod materielle skader og miljøskader. Anvisninger med ordet indeholder ekstra informationer. Målgruppe Denne betjeningsvejledning henvender sig til varmeanlæggets brugere. Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt af personer (inkl. børn) med fysiske, sensoriske eller mentale handicap eller med mangel på erfaring og/eller viden, medmindre disse er under opsyn af en person, der kan tage ansvar for deres sikkerhed eller har fået anvisninger om, hvordan udstyret skal anvendes.! Børn bør være under opsyn. Sørg for, at børn ikke leger med udstyret. Fare Ukorrekt udførte arbejder på varmeanlægget kan medføre livstruende ulykker. Arbejder på gasinstallationer må udelukkende foretages af installatører, som er godkendt til dette af det lokale gasforsyningsselskab. El-arbejder må kun udføres af elektrikere. Reaktion ved gaslugt Fare Udløbende gas kan medføre eksplosioner med meget alvorlige kvæstelser til følge. Tobaksrygning forbudt! Undgå åben ild og gnistdannelse. Tryk aldrig på kontakter til lys og elektriske apparater. Luk gasafspærringshanen. Åbn vinduer og døre. Evakuér personer fra farezonen. Ret henvendelse til et VVSfirma og en VVS-installatør. Afbryd strømforsyningen til bygningen fra et sikkert sted (udenfor bygningen). Reaktion ved røggaslugt Fare Røggasser kan føre til livstruende forgiftninger. Sluk varmeanlægget. Udluft opstillingsstedet. Luk døre til opholdsrum. 2

3 Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed (fortsat) Reaktion ved brand Fare Ved ild er der risiko for forbrænding og eksplosion. Sluk varmeanlægget. Luk afspærringsventilerne i brændstofledningerne. Anvend en godkendt ildslukker. Krav til kedelrummet Ekstra komponenter, reserve- og sliddele! Komponenter, som ikke er kontrolleret sammen med varmeanlægget, kan medføre skader på varmeanlægget eller forringelse af dets funktioner. Montering og udskiftning må udelukkende foretages af fagfolk.! Ikke-tilladte omgivelsesbetingelser kan medføre skader på varmeanlægget og kan forhindre en sikker drift. Sørg for en omgivelsestemperatur, som ligger over 0 ºC og under 35 ºC. Undgå luftforurening med CFC-gasser (f.eks. indeholdt i maling, opløsnings- og rengøringsmidler) og stærk støvforurening (f.eks. pga. slibearbejder). Undgå permanent høj luftfugtighed (f.eks. på grund af permanent tørring af vasketøj). Eksisterende friskluftåbninger må ikke lukkes. 3

4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledende informationer Første idrifttagning... 6 Deres anlæg er indstillet fra fabrikken... 6 Fagbegreber... 7 Gode råd om energibesparelse... 7 Om betjeningen Betjeningselementer... 9 Betjeningsenhed... 9 Menu Basismenu Hvorfra betjenes anlægget Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Valg af varmekreds Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik Frakobling af rumopvarmning Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Valg af energisparefunktionen Sparedrift Valg af energisparefunktion Ferieprogram Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Indstilling af brugsvandstemperatur Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Varmeanlæg med cirkulationspumpe Frakobling af brugsvandsopvarmning

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse (fortsat) Yderligere indstillinger Indstilling af kontrast på displayet Indstilling af lysstyrken for displaybelysningen Indtastning af navne på varmekredse Ændring af basismenu Indstilling af klokkeslæt og dato Indstilling af sprog Indstilling af temperaturenhed ( C/ F) Genetablering af fabriksindstilling Forespørgsler Forespørgsel på informationer Forespørgsel på servicemelding Forespørgsel på fejlmelding Servicetekniker-testkørsel Hvad skal man gøre? Rummene er for kolde Rummene er for varme Intet varmt vand Det varme brugsvand er for varmt ã blinker, og Fejl vises ë blinker, og service vises Der vises Betjening spærret Der vises Ekstern tilkobling Der vises Eksternt program Vedligeholdelse Bilag Menuoversigt Forespørgselsmuligheder i den udvidede menu Begrebsforklaringer Stikordsregister

6 Indledende informationer Første idrifttagning Den første idrifttagning og tilpasningen af reguleringen til de lokale og bygningsmæssige forhold samt instruktion i betjening af anlægget skal foretages af et VVS-firma. Som bruger af et nyt fyringsanlæg er De forpligtet til omgående at tilmelde dette hos den lokale skorstensfejer. Skorstensfejeren oplyser også om yderligere foranstaltninger i forbindelse med Deres fyringsanlæg (f.eks. regelmæssige målinger, rengøring m.m.). Deres anlæg er indstillet fra fabrikken Reguleringen er fra fabrikken indstillet til Opvarmning og varmtvand. Varmeanlægget er dermed driftsklart: Rumopvarmning Mellem kl og opvarmes rummene med 20 C Rumtemperatur nominel værdi (normal opvarmning). Mellem kl og 6.00 opvarmes rummene med 3 C Red. rumtemp. nominel (sænket opvarmning, frostsikring). Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Rumopvarmning ). Brugsvandsopvarmning Mellem kl og opvarmes det kolde brugsvand til 50 C Varmtvandstemp. nominel. En evt. cirkulationspumpe er tilsluttet. Mellem kl og 5.30 efteropvarmes varmtvandsbeholderen ikke. En evt. cirkulationspumpe er frakoblet. Deres VVS-firma kan ved første idrifttagning foretage yderligere indstillinger for Dem. De kan til enhver tid selv ændre alle indstillinger efter eget ønske (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Frostsikring Deres kedel og varmtvandsbeholder er frostsikret. Vinter-/sommertidsindstilling Denne ændring sker automatisk. Klokkeslæt og dato Ugedag og klokkeslæt er indstillet af Deres VVS-firma ved første idrifttagning. Strømsvigt Ved strømsvigt bibeholdes alle data. 6

7 Indledende informationer Fagbegreber For bedre forståelse af reguleringens funktioner, se kapitlet Begrebsforklaringer (se side 46), som er vedlagt som bilag. Gode råd om energibesparelse Brug indstillingsmulighederne på reguleringen og fjernbetjeningen (hvis forefindes): Undgå overopvarmning. For hver grad lavere rumtemperatur spares der op til 6 % på varmeudgifterne. Indstil ikke rumtemperaturen til mere end 20 C (se side 18). Indstil ikke brugsvandstemperaturen for højt (se side 26). Lad kun cirkulationspumpen køre i de tidsrum, hvor der tappes varmt brugsvand. Indstil tidsprogrammet til dette (se side 28). Vælg det driftsprogram, der opfylder Deres nuværende behov: Vælg Sparedrift ved kortvarigt fravær (f.eks. en indkøbstur) (se side 23). Så længe sparefunktionen er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen. Indstil Ferieprogram, hvis De skal være bortrejst (se side 23). Så længe ferieprogrammet er tilkoblet, sænkes rumtemperaturen, og brugsvandsopvarmningen er frakoblet. Om sommeren, når De ikke ønsker at opvarme rummene, men har behov for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Kun varmtvand (se side 26). 7

8 Indledende informationer Gode råd om energibesparelse (fortsat) I forbindelse med et solvarmeanlæg: Fra fabrikken er starten på brugsvandsopvarmningen indstillet til kl På solrige dage opvarmes varmtvandsbeholderen tilstrækkeligt af solvarmeanlægget, så brugsvandstemperaturen den følgende morgen stadig er høj nok. De kan f.eks. programmere starten på brugsvandsopvarmningen til kl Hvis De i længere tid hverken ønsker at opvarme rummene eller har brug for varmt brugsvand, indstilles driftsprogrammet Afbrudt drift (se side 16). Kontakt Deres VVS-firma for yderligere funktioner for reguleringen til energibesparelse. Desuden anbefales følgende: Korrekt udluftning. Luk kortvarigt vinduerne helt op, og luk termostatventilerne Rul eventuelle udvendige persienner ned, når det bliver mørkt. Indstil termostatventilerne korrekt. Radiatorer og termostatventiler må ikke dækkes til. Begræns forbruget af varmt brugsvand: Et brusebad kræver som regel mindre energi end et karbad. 8

9 Om betjeningen Betjeningselementer Alle indstillinger på Deres varmeanlæg kan De foretage centralt på reguleringens betjeningsenhed. Hvis der er installeret fjernbetjeninger i rummene, kan De også foretage indstillingerne via fjernbetjeningerne. Betjeningsenheden kan monteres i en vægmonteringssokkel. Denne kan leveres som tilbehør. Spørg Deres VVSfirma. Betjeningsvejledning til fjernbetjening Betjeningsenhed VK Kedeltemperatur 48 De kommer et trin tilbage i menuen eller afbryder en påbegyndt indstilling. Cursor-taster Til bladring i menuen eller indstilling af værdier og driftsprogram. OK De bekræfter Deres valg eller gemmer den foretagede indstilling. Der åbnes yderligere informationer til det valgte menupunkt. Til åbning af den udvidede menu. Menuen Hjælp De modtager i form af en kort vejledning oplysninger vedr. betjeningselementerne og en henvisning til valg af varmekreds (se side 17). Sådan åbnes den korte vejledning: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på tasten De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises (se næste kapitel). 9

10 Om betjeningen Betjeningselementer (fortsat) Tryk på tasten Menu Der findes to betjeningsniveauer: En Basismenu og en. Menuoversigten finder De på side 44. Basismenu Sådan åbnes basismenuen: Strømsparemodus er slået til (se side 12): Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på, indtil basismenuen vises. E A B C D 14 C 21 C VK1 Ferieprogram Kedeltemperatur 48 C A Overskrift (visning af driftsprogrammet til den viste varmekreds E) B Nominel rumtemperaturværdi C Aktuel udetemperatur D Visning specialdrift E Varmekreds, der er valgt til betjening i basismenuen 10

11 Om betjeningen Menu (fortsat) Hvis Deres varmeanlæg består af 2 eller 3 varmekredse: De kan indstille, for hvilken varmekreds VK1, VK2 eller VK3 visningen i basismenuen skal foregå (se side 32). Hvis Deres varmeanlæg kun består af en varmekreds: I overskriften vises ingen varmekredsbetegnelse VK.... I basismenuen kan De foretage og forespørge på de mest benyttede indstillinger for varmekredsen, der vises i overskriften: Nominel rumtemperatur Driftsprogram Indstilling af nominel rumtemperatur Indstilling af driftsprogram Tryk på følgende taster: / for det ønskede driftsprogram. OK for at bekræfte. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Indstillinger for evt. yderligere tilsluttede varmekredse kan kun foretages i den udvidede menu. 2 min. efter hver indstilling skifter visningen automatisk til basismenuen. Tryk på følgende taster: / for den ønskede værdi. OK for at bekræfte. Symboler på displayet Symbolerne vises ikke hele tiden, men afhængigt af anlægsudførelsen og driftstilstanden. Driftsprogrammer: Afbrudt drift med frostsikringsovervågning Kun varmtvand Opvarmning og varmtvand Visninger VK1 (2, 3) Til visning af varmekredsen, der er valgt i basismenuen. Ændring, se side 32. Frostsikringsovervågning Rumopvarmning med normal rumtemperatur Rumopvarmning med sænket temperatur Partyfunktion aktiv Sparefunktion aktiv I forbindelse med solvarmeanlæg: Solvarmekredspumpe kører Brænder i drift Meldinger Servicemelding Fejlmelding 11

12 Om betjeningen Menu (fortsat) Sådan åbnes den udvidede menu: Strømsparemodus er slået til: Tryk på en vilkårlig tast, bortset fra, og derefter. De befinder Dem et sted i menuen: Tryk på. I den udvidede menu kan De foretage og hente indstillinger fra sjældnere benyttede funktioner for reguleringen, f.eks. indstilling af tidsprogrammer og ferieprogram. Menuoversigten finder De på side 44. Deres VVS-firma kan spærre betjeningen til den udvidede menu. I dette tilfælde kan De kun forespørge på fejl- og servicemeldinger. Menu E Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK E Dialoglinje Hvorfra betjenes anlægget Hvis De ikke har foretaget indstillinger på betjeningsenheden i et par minutter, slår strømsparemodusen til. Lyset i displayet bliver svagere. 12

13 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) B C B Aktuel udetemperatur Tryk på tasten OK. De kommer til basismenuen (se side 10). 2. Tryk på tasten De kommer til den udvidede menu (se side 12). Det valgte menupunkt er fremhævet med hvid baggrund. I dialoglinjen E (se illustrationen på side 12) modtager De de nødvendige handlingsanvisninger. C Nominel rumtemperaturværdi I den følgende illustration vises med indstillingen af nominel rumtemperatur som eksempel fremgangsmåden ved indstillinger med forskellige dialoglinjer. 13

14 Om betjeningen Hvorfra betjenes anlægget (fortsat) VK Kedeltemperatur 48 Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK OK Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Partydrift ê Sparedrift ê Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK v/ v Ú Varmekredsvalg Ù VK2 Ú Er valgt Varmekreds 2 OK / v/ v Varmekreds 1 VK1 Varmekreds 2 Ù VK1 VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur OK ê ê Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur ê ê Red. rumtemp. nominel Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK Fortsæt med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 20 C 20 Ændre med ( V eller v Ændre med ( V eller v Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtag med OK Overtag med OK OK OK Nominel rumtemperatur VK1 Nominel rumtemperatur VK2 22 C 22 Overtaget Overtaget 14

15 Til- og frakobling Tilkobling af varmeanlægget A B C D VK bar Kedeltemperatur 48 E A Fejlmelding (rød) B Driftskontrollampe (grøn) C Resettast Kontrollér varmeanlæggets tryk på manometeret. Hvis viseren står under 1,0 bar, er trykket på varmeanlægget for lavt. Fyld vand på eller kontakt Deres VVS-firma. 2. Ved rumluftafhængig drift: Kontrollér, om ventilations- og udluftningsåbningerne i opstillingsrummet er åbne og frie. D Netafbryder E Manometer (trykvisning) 4. Tilslut netspændingen, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. 5. Tænd på netafbryderen. Efter kort tid vises basismenuen på displayet (se side 10), og den grønne driftskontrollampe lyser. Deres varmeanlæg er nu driftsklart. Forbrændingsluften fås ved rumluftafhængig drift fra opstillingsrummet. 3. Åbn gasafspærringshanen. Kontakt Deres VVS-firma vedr. placeringen og håndteringen af disse komponenter. 15

16 Til- og frakobling Frakobling af varmeanlægget Med frostsikringsovervågning Vælg driftsprogrammet Afbrudt drift for hver varmekreds. Ingen rumopvarmning. Ingen brugsvandsopvarmning. Frostsikring af kedlen og varmtvandsbeholderen er aktiv. For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Afbrudt drift (frostsikringsovervågning). 2. OK for at bekræfte. 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) Pumperne tilkobles automatisk kortvarigt en gang i døgnet, så de ikke sætter sig fast. Afslutning af driftsprogrammet Afbrudt drift Vælg et andet driftsprogram. For de andre varmekredse 2. Opvarmning Uden frostsikringsovervågning (ud-af-drifttagning) Slå netafbryderen fra. 2. Luk gasafspærringshanen. 3. Afbryd varmeanlægget, så det er spændingsfrit, f.eks. på den separate afbryder eller en hovedafbryder. Henvisninger vedr. længere tids udaf-drifttagning Da pumperne ikke er forsynet med spænding, kan de sætte sig fast. Efter længere tids ud-af-drifttagning kan det være nødvendigt at indstille dato og klokkeslæt igen (se side 33). 4. Hvis der forventes udetemperaturer på under 3 C, skal der foretages egnede foranstaltninger i forbindelse med frostsikring af varmeanlægget. Kontakt evt. Deres VVS-firma. 16

17 Rumopvarmning Nødvendige indstillinger (rumopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker rumopvarmning: Er der valgt varmekreds? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er den ønskede rumtemperatur valgt? Indstilling, se side 18. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 19. Deres VVS-firma kan aktivere funktionen Gulvtørring til gulvtørring, f.eks. for Deres nybyggeri eller tilbygning. Deres indstillinger for rumopvarmningen har ingen betydning for gulvtørringens varighed. Nærmere forklaring til gulvtørringen, se kapitlet Begrebsforklaringer i bilaget. I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede driftsprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). Valg af varmekreds Opvarmningen af alle rum kan evt. være opdelt på flere varmekredse. Ved varmeanlæg med flere varmekredse skal De ved alle indstillinger for rumopvarmningen først vælge den varmekreds, som De ønsker at foretage en ændring for. Ved varmeanlæg med kun én varmekreds er denne valgmulighed ikke aktuel. Eksempel: Varmekreds 1 er varmekredsen for Deres beboelsesrum. Varmekreds 2 er varmekredsen for en separat tilbygget lejlighed. Varmekredsene er fra fabrikken betegnet med Varmekreds 1 (VK1), Varmekreds 2 (VK2) og Varmekreds 3 (VK3). Hvis De eller VVS-firmaet har omdøbt varmekredsene, f.eks. til Separat tilbygget lejlighed e.l., vises dette navn i stedet for Varmekreds... (se side 31). 2. Opvarmning Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK 3. / for den ønskede varmekreds. 17

18 Rumopvarmning Valg af varmekreds (fortsat) Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Valg af varmekreds Ù VK2 Ú Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel ê ê Ú Varmekreds 2 Fortsæt med OK Er valgt Hvis De skifter tilbage til basismenuen med tasten, vises overskriften VK1 (se side 10). Ændring af visningen af varmekredsen i basismenuen, se side 32. Indstilling af rumtemperatur Indstilling af rumtemperaturen for den normale opvarmning Fabriksindstilling: 20 C For den varmekreds, der vises i overskriften 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Rumtemperatur nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning (natsænkning) Fabriksindstilling: 3 C 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 18

19 Rumopvarmning Indstilling af rumtemperatur (fortsat) 4. Red. rumtemp. nominel 5. Indstil den ønskede værdi. Rummene opvarmes med denne temperatur: Mellem tidsfaserne for den normale opvarmning (se side 19). I ferieprogrammet (se side 23). Indstilling af driftsprogram til rumopvarmning Fabriksindstilling: Opvarmning og varmtvand For den varmekreds, der vises i overskriften Følg anvisningerne på side 1 For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand Rummene for den valgte varmekreds opvarmes i henhold til forskrifterne for rumtemperaturen og tidsprogrammet. Det varme brugsvand opvarmes i henhold til forskrifterne for nominel brugsvandstemperatur og tidsprogrammet (se kapitlet Brugsvandsopvarmning ). Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning Tidsprogrammet for rumopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. De kan indstille tidsprogrammet individuelt, ens eller forskelligt for alle ugedage: De kan vælge 4 tidsfaser pr. dag for den normale opvarmning. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Mellem disse tidsfaser opvarmes rummene med den sænkede rumtemperatur (se kapitel Indstilling af rumtemperatur for sænket opvarmning ). Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme rummene til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen. 4. Tidsprogram opvarmning 19

20 Rumopvarmning Indstilling af tidsprogram for rumopvarmning (fortsat) 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 8.30 Tidsfase?: Fra kl til 23.00!? Opvarmning Man-fre? 16:30-23:00 u VK ! 05:00-08:30 u Normal Normal Vælg med ( Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Opvarmning - -: :- - u Overtag med Man-fre VK ? - -: :- - u Normal Normal OK Ændring af varmekarakteristik Opvarmningsforholdet for Deres anlæg påvirkes af hældningen og niveauet for den valgte varmekarakteristik. Yderligere oplysninger vedr. varmekarakteristik finder De under Begrebsforklaringer på side Fabriksindstilling: Hældning: 1,4 Niveau for varmekarakteristik: 0 Normal rumtemperatur (nominel værdi): 20 ºC Sænket rumtemperatur (nominel værdi): 3 ºC

21 Rumopvarmning Ændring af varmekarakteristik (fortsat) : 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Varmekurve 5. Hældning eller Niveau Ved at trykke på tasten? får De besked om, hvornår og hvordan De ændrer hældning og niveau for varmekarakteristikken. 6. Indstil den ønskede værdi. Eksempel: Ændring af varmekarakteristikkens hældning til 1,5. Et diagram viser ændringen i varmekarakteristikken på en overskuelig måde, så snart De ændrer værdien for hældningen eller niveauet. Varmekarakteristik 100 C 23 C 41 C 55 C 68 C VK1 81 C Hældning 1,5 Ændre med ( De enkelte nominelle fremløbstemperaturer for varmekredsen, som afhænger af de forskellige udetemperaturer (fremgår af den vandrette akse), er fremhævet med hvid baggrund. Frakobling af rumopvarmning For den varmekreds, der vises i overskriften Basismenu / for driftsprogrammet Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 2. OK for at bekræfte. For de andre varmekredse 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) eller Afbrudt drift (frostsikringsovervågning) 21

22 Komfort- og energisparefunktioner Valg af komfortfunktionen Partydrift Med denne funktion kan De ændre rumtemperaturen for nogle timer, f.eks. hvis gæster bliver længere om aftenen. Indstillinger på reguleringen, der allerede er foretaget, behøver De i den forbindelse ikke ændre. Det varme brugsvand opvarmes i denne funktion til den indstillede nominelle temperatur. Visning i basismenuen 14 C 21 C VK1 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Partydrift Varmekreds 1 Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê ê 5. Indstil den rumtemperatur, der ønskes under partyfunktionen. Partydrift 23 VK1 Kedeltemperatur 48 C Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Rummene opvarmes med den ønskede temperatur. Det varme brugsvand efteropvarmes til den indstillede nominelle temperatur. Cirkulationspumpen tilkobles (såfremt til rådighed). Afslutning af partyfunktion Automatisk, når der skiftes til normal opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet eller Stil Partydrift på Fra i den udvidede menu. Ændre med ( 22

23 Valg af energisparefunktionen Sparedrift Komfort- og energisparefunktioner For at spare energi kan De sænke rumtemperaturen under den normale opvarmning, hvis De f.eks. forlader hjemmet i nogle timer. 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Sparedrift Varmekreds 1 Ù VK1 Ú Visningen af den indstillede nominelle rumtemperatur ændrer sig ikke. Afslutning af sparefunktion Automatisk, når der skiftes til sænket opvarmning i overensstemmelse med tidsprogrammet. Stil i den udvidede menu Sparedrift på Fra. Partydrift Sparedrift Nominel rumtemperatur Red. rumtemp. nominel Fortsæt med OK ê ê Visning i basismenuen VK Kedeltemperatur 48 Valg af energisparefunktion Ferieprogram For at spare energi, f.eks. ved længere tids bortrejse pga. ferie, kan De aktivere programmet Ferieprogram. 23

24 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Reguleringen er indstillet sådan, at ferieprogrammet gælder for alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til Deres VVSfirma. Ferieprogrammet har følgende indvirkning på varmekredsene og brugsvandsopvarmningen: Rumopvarmning: For varmekredse i driftsprogrammet Opvarmning og varmtvand : I disse varmekredse opvarmes rummene med den indstillede sænkede rumtemperatur (se side 18). For varmekredse i driftsprogrammet Kun varmtvand : Ingen rumopvarmning i disse varmekredse. Frostsikringsovervågning aktiv. Brugsvandsopvarmning: Brugsvandsopvarmningen er frakoblet, frostsikringen af varmtvandsbeholderen er aktiv. Ferieprogrammet starter kl dagen efter afrejsedagen og slutter kl på hjemrejsedagen. Dvs. at det permanent indstillede tidsprogram er aktivt på afrejse- og hjemrejsedagen (se side 19). : 2. Opvarmning 3. Ferieprogram Varmekreds 1 Driftsprogram Tidsprogram opvarmning Ferieprogram Varmekarakteristik Fortsæt med Ù VK1 Ú OK ê 4. Indstil den ønskede afrejse- og hjemrejsedag. Ferieprogram Afrejsedag: Dato Hjemrejsedag: VK1 Tirs Dato Ons Vælg med ( Visning i basismenuen Det aktive ferieprogram vises ikke i basismenuen. Visning i den udvidede menu I den udvidede menu kan De forespørge på det indstillede ferieprogram under Information (se kapitlet Forespørgsel på informationer gruppe Varmekreds... ). 24

25 Komfort- og energisparefunktioner Valg af energisparefunktion Ferieprogram (fortsat) Afbrydelse eller sletning af ferieprogram 2. Opvarmning 3. Ferieprogram 4. Slette program 25

26 Brugsvandsopvarmning Nødvendige indstillinger (brugsvandsopvarmning) Kontrollér følgende punkter, hvis De ønsker brugsvandsopvarmning: Er den ønskede brugsvandstemperatur indstillet? Se følgende kapitel vedr. indstilling. Er det rigtige driftsprogram indstillet? Indstilling, se side 26. Er det ønskede tidsprogram indstillet? Indstilling, se side 27. Reguleringen er indstillet sådan, at brugsvandsopvarmningen virker på alle varmekredse. Hvis De ønsker at ændre dette, bedes De henvende Dem til VVSfirmaet. Indstilling af brugsvandstemperatur 2. Varmtvand 3. Varmtvandstemp. nominel 4. Indstil den ønskede værdi. Menu Opvarmning Varmtvand Solvarmeenergi Testkørsel Fortsæt med OK Indstilling af driftsprogram til brugsvandsopvarmning 2. Opvarmning 3. Vælg evt. varmekredsen (se side 17). 4. Driftsprogram 5. Opvarmning og varmtvand (med rumopvarmning) eller Kun varmtvand (sommerdrift, ingen rumopvarmning) 26

27 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for brugsvandsopvarmning Tidsprogrammet for brugsvandsopvarmningen er sammensat af tidsfaser. Fra fabrikken er der indstillet én tidsfase fra kl til for alle ugedage. Fra fabrikken er der indstillet automatisk drift for brugsvandsopvarmningen. Dvs., at det varme brugsvand opvarmes til den nominelle temperatur under den normale opvarmning. For at De altid skal have varmt brugsvand til rådighed, når den normale opvarmning starter, begynder tidsfasen for brugsvandsopvarmningen automatisk en halv time før tidsfasen for den normale opvarmning. Hvis De ikke ønsker automatisk drift, kan De pr. dag vælge op til 4 forskellige individuelle tidsfaser for brugsvandsopvarmningen, ens eller forskelligt for alle ugedage. For hver tidsfase indstilles der et starttidspunkt og et sluttidspunkt. Vær i forbindelse med indstillingen opmærksom på, at varmeanlægget skal bruge noget tid for at opvarme det varme brugsvand til den ønskede temperatur. I den udvidede menu kan De forespørge på det aktuelle tidsprogram under Information (se kapitel Forespørgsel på informationer gruppe Varmtvand ). : 2. Varmtvand 3. Tidsprog.varmtvand 4. Individuelt 5. Vælg tidsrum eller ugedag. 6. Vælg tidsfase!,?, eller $. 7. Indstil start- og sluttidspunkt for den pågældende tidsfase. 8. Tryk på for at forlade menuen. Hvis De ønsker at afbryde indstillingen, skal De trykke på, indtil den ønskede visning bliver vist. Det viste eksempel: Tidsprogram for mandag til fredag ( Man-fre ) Tidsfase!: Fra kl til 6.30 Tidsfase?: Fra kl til Varmtvand!? Man-fre? 15:30-20:30 u VK ! 04:30-06:30 u Vælg med ( Til Til Eksempel: De ønsker at indstille det samme tidsprogram for alle ugedage, undtagen mandag: Vælg tidsrummet Mandag søndag, og indstil tidsprogrammet. Vælg derefter Mandag, og indstil tidsprogrammet for denne dag. 27

28 Brugsvandsopvarmning Indstilling af tidsprogram for (fortsat) Sletning af tidsfase Indstil det samme klokkeslæt for sluttidspunktet som for starttidspunktet. På displayet vises der for den valgte tidsfase - - : - -. Varmtvand Man-fre VK1 2. Opvarmning 3. Partydrift 4. Deaktivér Partydrift igen med Fra, så der ikke utilsigtet sker rumopvarmning med normal rumtemperatur ? - -: :- - u Til - -: :- - u --- Overtag med OK Ekstraordinær brugsvandsopvarmning uden for tidsprogrammet Driftsprogrammet Opvarmning og varmt brugsvand eller Kun varmt brugsvand skal være indstillet for mindst en af varmekredsene på anlægget. Varmeanlæg med cirkulationspumpe Yderligere informationer vedr. cirkulationspumpen findes under Begrebsforklaringer på side

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med vejrkompenserende regulering Vitotronic 200, type KO1B, KO2B eller KW6B VITOTRONIC 200 12/2012 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares!

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOTRONIC 200. til brugeren. Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A. 5591 647 DK 8/2010 Skal opbevares! Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1A VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed Overhold disse sikkerhedshenvisninger

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITOCALDENS. til brugeren Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Hybrid-varmepumpe og boligventilationssystem med varmepumperegulering Vitotronic 200, type WO1C VITOCALDENS 1/2014 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S

DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Brugervejledning Luft/vand-varmepumpe produktserierne: DVI LV Kompakt & Split Model 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Septmber 2014 DANSK VARMEPUMPE INDUSTRI A/S Nymøllevej 17 DK-9240 Nibe Tlf. +45 98

Læs mere

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side

VIESMANN. Servicevejledning VITOTRONIC 200. til servicefirmaet. Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering. Gyldighedshenvisninger, se sidste side Servicevejledning til servicefirmaet VIESMANN Vitotronic 200 Type WO1A Varmepumperegulering Gyldighedshenvisninger, se sidste side VITOTRONIC 200 8/2010 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger Sikkerhedshenvisninger

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel

Driftsvejledning Kondenserende oliekedel Driftsvejledning Kondenserende oliekedel COB COB-CS Kedel til opvarmning Kedel med lagdelt beholder Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK

Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed.............................................

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O

Kondenserende kedel ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23. 6 720 610 791 Dk (02.05) OSW 6 720 610 790-00.1O Kondenserende kedel 6 720 610 790-00.1O ZSB 3-16 A 23 ZSB 7-22 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd 3 Symbolforklaring 4 1 Betjeningsoversigt 5 2 Idriftsætning 6 2.1 Inden idriftsætning

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW.

VIESMANN. VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW. VIESMANN VITOMAX 300-LW Lavtryks-hedtvandskedler for tilladte fremløbstemperaturer indtil 120 C Nominel varmeydelse 8,0 til 20,0 MW Datablad Best.nr. og priser på forespørgsel For valg af kedel henvises

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+-boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr

Betjeningsvejledning. Kondenserende naturgasfyr. CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Betjeningsvejledning Kondenserende naturgasfyr CGB-11 CGB-20 CGB-24 CGB-35 CGB-50 CGB-75 CGB-100 CGB-K-20 Kombifyr CGB-K-24 Kombifyr CGB-K40-35 Kombifyr Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning AlmenBolig+ boligerne er opført som lavenergiboliger, og har derfor et mindre varmebehov end traditionelle bygninger. Boligerne har et integreret anlæg, der

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning

6302 7408 01/2002 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Gaskedel Logano plus SB615. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning 6302 7408 01/2002 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Gaskedel Logano plus SB615 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Forord Om denne vejledning Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK

Til brugeren og installatøren. Betjenings- og servicevejledning. Varmestyring. ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (03/2012) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme

auromatic 620 Betjeningsvejledning/installationsvejledning Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme Til brugeren/til VVS-installatøren Betjeningsvejledning/installationsvejledning auromatic 620 Busmodulært reguleringssystem til opvarmningstøtten med solvarme DK VRS 620 For brugeren Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjenings- og servicevejledning

Betjenings- og servicevejledning Til brugeren og installatøren Betjenings- og servicevejledning Varmestyring ModuLine 400 6 720 617 463 (01/2009) DK Indholdsfortegnelse 1 Kort oversigt 5 1.1 Tasteoversigt 5 1.2 Standardvisning 6 1.3 Kort

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw

VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw VIESMANN VITORADIAL 300-T Kondenserende kedler 101 til 545 kw Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITORADIAL 300-T Type VR3 Lavtemperatur-olie-/gaskedel med kondenserende varmeveksler Tretrækskedel

Læs mere

Vejledning om varmeforsyning

Vejledning om varmeforsyning Vejledning om varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter (a d) 5. Energiråd 1. Generel info

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09

INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G S T Y R I N G M O D U L QAA 7 5. Réf. : BA - 1358 - U - 2 - DA - 13 / 09 INS TALL AT I O N S V E J L E D N I N G FOR S T Y R I N G M O D L QAA 7 5 Réf. : BA - 1358 - - 2 - DA - 13 / 09 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Betjening 1.1 Betjeningspanel 1.2 Visning 1.3 Styring 1.4 ibrugtagning

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

ecotec VC VCW DK, SE, NO

ecotec VC VCW DK, SE, NO ecotec VC VCW DK, SE, NO For brugeren Betjeningsvejledning ecotec pro/plus Væghængte gaskedel med kondensationsteknik VC VCW DK Indholdsfortegnelse Kedelegenskaber... 3 Anbefalet tilbehør... 3 Henvisninger

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20

ANLÆGSMANUAL. TPK HS20 17-08-2015 Side 1 TPK HS20 Side 1 TPK HS20 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. GENERELLE INFORMATIONER... 3 2. TRADITIONEL DIREKTE INSTALLATION... 4 3. DIREKTE INSTALLATION MED BLANDEKREDSE... 6 4. INSTALLATION AF INDIREKTE KREDS MED

Læs mere

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort.

Energieffektivitet. ...på hoteller 10 I 2008. Hotelgæster kan godt lide komfort. Energieffektivitet Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 0 I 2008 Hotelgæster kan godt lide komfort. De betaler jo til syvende og sidst for deres værelse. Til gengæld forventer de varmt

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker?

September 2012. Vedligeholdelse og reparation. Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6. (Hvad gør man når noget går i stykker? Andelsboligforeningen Rørmosen 1 Side 1 af 6 Vedligeholdelse og reparation (Hvad gør man når noget går i stykker?) September 2012 Baxi gasfyr og det øvrige varmesystem Nilan VGU (varmt brugsvand) Kloakker

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw

VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw VIESMANN VITOLADENS 300-T Kondenserende oliekedel-unit 20,2 til 53,7 kw Datablad est.nr. og priser: se prislisten VITOLADENS 300-T Type VW3 Dybtemperatur-oliekedel med kondenserende oliekedelvarmeveksler

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

VARME RÅD. Fjernvarme

VARME RÅD. Fjernvarme VARME RÅD Fjernvarme HOLD HUS MED FJERNVARMEN Her finder du råd og vejledning om, hvordan du bedst udnytter fjernvarmen. Hvis du har god føling med dit anlæg og husstandens måde at bruge varme på, er det

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

VEJRCENTER Betjeningsvejledning

VEJRCENTER Betjeningsvejledning VEJRCENTER Betjeningsvejledning INDLEDNING MeteoTronic vejrcenteret giver dig en professionel vejrudsigt for den aktuelle og de næste tre dage. Vejrudsigterne fremstilles af meteorologer og udsendes af

Læs mere

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt

1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt 1. Stokerfyr som åbent eller lukket anlæg uden anlægsshunt Vlås M T Kedel med dispensation fra AT 42 afsnit 2 Tf 2 V5 V2 V Brandsikring V3 1 q:\acadtegn\ars\ars\01 rev 1.dwg Stokerfyret kedel Anlægget

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A

VIESMANN. Datablad VITOROND 200. Lavtemperatur-olie-/gaskedel. 125 til 270 kw. Best.nr. og priser: Se prislisten. Type VD2A VIESMANN VITOROND 200 Lavtemperatur-olie-/gaskedel 125 til 270 kw Datablad Best.nr. og priser: Se prislisten VITOROND 200 Type VD2A Som blok eller som løse elementer Lavtemperatur-olie-/gaskedel Tretrækskedel

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning

Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- og betjeningsvejledning Varmepumpestyringen WPM-1 NY Wolf Easy Connect System fra FW 1.40 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tlf. +49 8751/74-0 Fax +49 8751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening

088U0221. Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 088U0221 DK Vejledning til trådløs CF-RC-fjernbetjening 2 Danfoss Heating Solutions VIUHM601 Danfoss 03/2011 Indhold 1. Funktionsoversigt......................................................... 4 1.1

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter

Beholderstørrelse. 60 liter 110 liter 160 liter 200 liter Energiløsning UDGIVET JUNI 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udskiftning af varmtvandsbeholder Der kan opnås en energibesparelse ved at udskifte en ældre varmtvandsbeholder til en ny. Hvis varmtvandsbeholderen

Læs mere

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement

VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement VIESMANN VITOSOLAR 300-F Kompaktkedel med solvarmeunderstøttet brugsvandsopvarmning og opvarmningssupplement med Kondenserende gaskedel Vitodens 200-W Datablad Best.nr. og priser: se prislisten VITOSOLAR

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere