Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingskortaftale for Dankort. generelle regler"

Transkript

1 Betalingskortaftale for Dankort generelle regler 1

2 Indhold 1. Definitioner Aftalens omfang Brug af og rettigheder til varemærker Kontrolprocedure Honorering af kortbetalinger betalingsgaranti Indsigelse mod kortbetalingen Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Brug og indsendelse af kort-/transaktionsdata Overvågning, misbrug m.v Kvittering m.m Annullering af en kortbetaling Fortrydelse Krav til udstyr, software m.v Underleverandører Sikkerhedskrav Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Priser Afregning, opkrævning og advisering Ansvar Risikovurdering Ændring af priser og regler Ændring i forretningens forhold Overdragelse Aftalens ophør Lovvalg og værneting Tilsyn

3 1. Definitioner Aftale Betalingskortaftalen (aftaleblanket) mellem forretningen og Nets, generelle regler og eventuelle særlige regler, brugervej - ledning og prisliste. Betalingsgateway Den kommunikationskanal, som bliver benyttet til indsendelse af kortbetalinger til Nets. Brugervejledning Brugervejledning og efterfølgende rettelsesblade. Den til enhver tid gældende brugervejledning kan downloades fra eller fås hos Nets. Chargeback Tilbageførsel af beløb på grundlag af indsigelse fra kortholder eller kortudsteder. Dankort Dankort, Visa/Dankort og edankort. Dankort og Visa/Dankort er betalingskort med Dankort-varemærke, der bliver udstedt af pengeinstitutter og som kan benyttes som betaling hos forretningen. edankort er en betalingsfunktion knyttet til kortholderens netbank. edankort bliver identificeret via et nummer genereret af pengeinstituttet. Forretning Den fysiske eller juridiske person, som indgår aftale med Nets om at modtage Dankort-betalinger. Fysisk handel Ved fysisk handel forstås gennemførelse af en kortbetaling, der forudsætter fysisk tilstedeværelse og deltagelse af kortholder og en ekspedient fra forretningen. Eksempler på fysisk handel er detailforretninger, hoteller, biludlejningsfirmaer el.lign., hvor kunden bliver ekspederet af personale. Indsigelse Anmodning om at tilbageføre et beløb fra kortholder eller kortudsteder. Kontrolcifre Kontrolcifrene er de 3 sidste cifre angivet i underskriftsfeltet. Kortbetaling En aftale mellem forretningen og kortholder om at overføre et beløb fra kortholders konto til forretningens konto. Kortdata De data, der bliver anvendt til at identificere kortet, fx kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Kortholder Indehaver af Dankort og/eller edankort. Kvittering Dokumentation for kortbetalingen, fx den kvittering, som kortholder har underskrevet, abonnementsaftale, lejekontrakt om billeje eller anden dokumentation. PCI DSS Payment Card Industry, Data Security Standard kortorganisationernes sikkerhedskrav. Alle, der behandler kortdata, skal efterleve sikkerhedskravene. Se for flere oplysninger. PIN-kode Den personlige kode, der er knyttet til kortet. PSP Payment Service Provider. En underleverandør til forretninger, som behandler kortdata og kortbetalinger på vegne af forretningen, fx i forbindelse med kortbetalinger via internet. Salgssted Virksomhedens fysiske adresse eller URL, hvorfra varen/ ydelsen bliver solgt. 3

4 Selvbetjente automater Kortholderaktiverede terminaler, fx til betaling af broafgift, billetter eller parkering, dvs. hvor terminalen kun bliver betjent af kortholder, og uanset om der bliver benyttet PIN-kode eller ej. Sumclearing Sumclearingen er det danske system for clearing og afvikling af detailbetalinger (herunder kortbetalinger). Afviklingen sker via pengeinstitutternes konti i Nationalbanken. Transaktionsdata De data, der bliver anvendt til at gennemføre en kortbetaling, bestående af kortdata og øvrige oplysninger, der er modtaget i forbindelse med kortbetalingen, fx transaktionsbeløb, kortholders navn og beskrivelse af det købte. modtage betaling med internationale kort, herunder Visa. Alle kortbetalinger skal gennemføres i DKK. Nets ydelser i forbindelse med indløsning af Dankort omfatter bl.a. følgende: Behandle kontrolforespørgsler Behandle og fremsende svar på kontrolforespørgsler Registrere og behandle kortbetalinger Honorere betalinger med kort omfattet af aftalen Behandle indsigelser fra kortudstedere/kortholdere Aftalen gælder for kortbetalinger, som bliver foretaget på salgsstedet som angivet i aftalen, og for de varer og ydelser, som bliver solgt fra salgsstedet. Trunkere Overskrive dele af kortnummeret, fx ved brug af XXXX. Virksomhed Den fysiske eller juridiske person, som indgår aftale med Nets om at modtage Dankort-betalinger. Retten til at benytte salgsstedet skal tilhøre forretningen, og salgsstedet skal være registreret i det navn, som fremgår af betalingskortaftalen. Forretningen skal være registreret i Danmark og have konto i et pengeinstitut, som er deltager i sumclearingen. Øvrig handel Ved øvrig handel forstås gennemførelse af øvrige kortbetalinger, dvs. post- og telefonordre, internetbetalinger, abonnementsbetalinger og kortbetalinger i selvbetjente automater. 2. Aftalens omfang Forretningen har pligt til løbende at afstemme, at de foretagne transaktioner stemmer overens med det afregnede beløb fra Nets. Forretningen må ikke modtage kortbetalinger, der stammer fra kortholderes køb hos andre virksomheder, eller forsøge at få sådanne kortbetalinger honoreret af Nets under aftalen. Aftalen gælder for modtagelse af betalinger med Dankort, der er foretaget ved brug af løsninger og udstyr, der er godkendt af Nets. Aftalen fastsætter de regler, som gælder for kortbetalinger i forretningens betalingsløsninger. Forretningen skal på lige vilkår modtage betaling med alle Dankort. Alle betalinger med Visa/Dankort skal gennemføres som Dankort-betalinger, uanset om forretningen også har aftale om at Aftalen må ikke bruges til at gennemføre kortbetalinger, der stammer fra aktiviteter, der ikke er oplyst og/eller godkendt af Nets ved aftalens indgåelse. Forretningen må ikke anvende aftalen til følgende: Aktiviteter, der kan skade Nets og Dankortets brand og image Moralsk eller etisk angribelige formål eller formål, der på den ene eller anden måde er i konflikt med landets love eller regler Inkasso 4

5 Kredittransaktioner på Dankort må alene gennemføres i for- bindelse med en tidligere foretaget kortbetaling, fx ved fejlretning eller hvis kunden returnerer en købt vare. Nets kan give særskilt tilladelse til yderligere anvendelse af muligheden for kredittransaktioner. Overtrædelse af reglerne om anvendelse af aftalen kan medføre ophævelse af aftalen uden yderligere varsel, jf. afsnit Brug af og rettigheder til varemærker Alle rettigheder til Dankort-varemærkerne, herunder ophavsret, varemærkeret og enhver anden rettighed, tilhører Nets. Forretningen skal på salgsstedet på tydelig måde skilte med Dankort-varemærkerne (logoerne). Forretningen er berettiget til at anvende mærkerne i forbindelse med markedsføring af varer og ydelser, som kan betales med kort. Varemærkerne må ikke benyttes til andre formål. Nets kan levere mærkater til opsætning på salgsstedet og logoer til brug for forretningens eget markedsføringsma teriale. Varemærkerne kan også downloades fra Varemærkerne skal altid vises i den korrekte, originale udformning. Kort, der afbildes i markedsføringsmateriale, må ikke indeholde et gyldigt kortnummer eller udstedernavn. Brug af varemærkerne må ikke krænke Nets rettigheder til varemærket, og må ikke skabe det indtryk, at varer og ydelser bliver sponsoreret, produceret, udbudt, solgt eller på anden måde understøttet af Nets. Yderligere varemærkekrav/-retningslinier kan være anført i brugervejledning i forbindelse med beskrivelsen af de enkelte betalingsløsninger. Ud over den brugsret, der er beskrevet ovenfor, opnår forretningen ingen rettigheder til varemærkerne, herunder ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder. Ved aftalens ophør skal forretningen ophøre med enhver brug af varemærkerne, herunder skiltning, annoncering på internet eller i andre medier og anden form for markedsføring. 4. Kontrolprocedure Forretningen er forpligtet til at følge de kontrolprocedurer, der er beskrevet i brugervejledningen. 5. Honorering af kortbetalinger betalingsgaranti Nets garanterer over for forretningen, at online betalingstransaktioner, der er omfattet af aftalen, vil blive honoreret med op til følgende beløb (betalingsgarantier): Chip og PIN-kode er anvendt: kr. Chip og underskrift er anvendt: kr. Chip er anvendt i selvbetjente automater uden PIN-kode: kr. edankort-betalinger: kr. Øvrige betalinger på internettet og post- og telefonordre: kr. Hvis Nets melder om tekniske problemer som følge af fejl i Nets centrale systemer, og forretningen anvender en godkendt nødprocedure, giver Nets betalingsgaranti efter reglerne for den løsning, som nødproceduren erstatter. Hvis kortholder gør indsigelse mod en betalingstransaktion, eller hvis der ikke er dækning for transaktionen på kortholders konto, kan det beløb, som overstiger betalingsgarantien, hæves direkte på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis betalingen bliver fordelt på to eller flere betalinger (serietransaktioner), gælder de fastsatte garantigrænser uændret for den samlede betaling. 5

6 Ovennævnte betalingsgarantier gælder i øvrigt ikke, hvis: Forretningen vidste eller burde vide, at kortholderen ikke var berettiget til at benytte kortet Forretningen ikke har fulgt kontrolforskrifterne, jf. brugervejledningen og eventuelle særlige regler Kortudsteder/kortholder gør indsigelse mod kortbetalingen, jf. afsnit 6 Betalingstransaktionen overstiger det beløb, der er accepteret af kortholder Forretningen ikke har afleveret transaktionen til afregning hos Nets inden fristens udløb, jf. afsnit 7 Forretningen har modtaget betaling med et Dankort, som ikke var registreret som aktivt hos Nets på betalingstidspunktet Hvis betalingsgarantien ikke gælder på grund af forhold nævnt ovenfor, kan det fulde beløb hæves direkte på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis terminalen ikke virker, fx som følge af, at Nets melder om tekniske problemer, eller terminalen er ude af drift, kan forretningen benytte en af Nets godkendt nødprocedure til at modtage betaling med Dankort, jf. brugervejledningen. Oversigt over godkendte nødprocedurer findes desuden på 6. Indsigelse mod kortbetalingen Hvis Nets modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at Hvis Nets modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at 2. kortbetalingen overstiger det beløb, der er accepteret af kortholder, eller 3. den bestilte vare/ydelse fx ikke er leveret, eller 4. kortholder eller modtageren af varen/ ydelsen i forbindelse med internethandel, post- eller telefonordre benytter sig af en lovbestemt eller aftalt fortrydelsesret, og forretningen ikke har godtgjort beløbet, kan Nets hæve det omtvistede beløb på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis Nets modtager meddelelse om, at kortholder gør gældende, at 5. kortholder ikke kendte det præcise beløb ved godkendelse af kortbetalingen, og kortbetalingen overstiger det beløb, som kortholder med rimelighed kunne forvente at blive trukket, kan Nets hæve det fulde transaktionsbeløb på forretningens pengeinstitutkonto. Debitering af forretningens konto sker straks ved modtagelse af indsigelsen. Er forretningen uenig i debiteringen, skal forretningen kontakte Nets inden 30 dage med dokumentation, der indeholder grundlag for at tilbagevise transaktionen. Hvis Nets beder om dokumentation for kortbetalingen, skal forretningen levere denne til Nets senest ved udløbet af den tidsfrist, der er angivet i bestillingen (7-14 kalenderdage). Hvis Nets på grundlag af denne dokumentation kan afvise indsigelsen, vil beløbet igen blive indsat på kontoen. 1. kortholder ikke har foretaget kortbetalingen, kan Nets hæve det omtvistede beløb på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis der ved transaktionen er anvendt chip og PIN-kode/underskrift eller edankort, vil alene beløb over betalingsgarantien blive hævet. Hvis forretningen ikke leverer dokumentationen, som angivet i bestillingen, kan Nets fastholde tilbageførslen. Nets har ikke pligt til at levere dokumentation for kortholders indsigelse til forretningen. 6

7 Det gebyr, forretningen skal betale til Nets for behandling af berettigede indsigelser, fremgår af prislisten. Forretningen indestår for, at de transaktionsdata, som indsendes til Nets, er ægte og korrekte. 7. Bestilling af dokumentation for kortbetalingen Hvis Nets bestiller dokumentation for en kortbetaling, skal forretningen levere fx en kopi af en kvittering, en lejekontrakt vedrørende billeje, en abonnementsaftale el.lign., som ligger til grund for kortbetalingen. Forretningen skal indsende transaktionsdata til Nets så hurtigt som muligt. Transaktionsdata skal være Nets i hænde senest den 7. kalenderdag efter transaktionsdatoen. For edankort gælder dog en frist på 31 kalenderdage. Forretningen må dog ikke indsende transaktionsdata til afregning hos Nets, før varen/ydelsen er afsendt eller udleveret til kortholder eller den af kortholder angivne modtager. Forretningen skal levere dokumentationen til Nets senest ved udløbet af den frist, der er angivet i Nets bestilling af dokumentation (7-14 kalenderdage). Forretningen skal altid på anmodning fra Nets levere dokumentation for kortbetalingen. Hvis forretningen ikke leverer den ønskede dokumentation, som angivet ovenfor, kan kortbetalingen umiddelbart blive hævet på forretningens pengeinstitutkonto. Hvis forretningen på baggrund af en bestilling af dokumentation for en kortbetaling gennemfører en kredittransaktion, skal forretningen orientere Nets herom inden for fristen, som angivet ovenfor. Nets kan afvise at behandle eller honorere kortbetalinger, der er indsendt efter fristens udløb Det er forretningens ansvar, at transaktionerne er fremsendt til Nets, og at indsendelse af transaktioner sker i henhold til fristerne. Forretningen må ikke videregive transaktionsdata til andre, medmindre det er nødvendigt i forbindelse med korrektion af kortbetalinger, til retshåndhævelse eller hvis det følger af anden lovgivning. Omkostninger til kommunikation mellem Nets og forretningen betales af forretningen. 8. Brug og indsendelse af kort-/trans aktionsdata Forretningen må kun anvende kortdata til at gennemføre kortbetalinger. Kort og/eller kortdata må derfor ikke blive brugt til identifikation af kunder i forbindelse med adgangskontrol el.lign. 9. Overvågning, misbrug m.v. Nets overvåger de kontrolforespørgsler og kortbetalinger, som vi modtager fra forretningen, herunder antallet af charge backs og krediteringer. Nets overvåger desuden eventuelle kortbetalinger, som bliver rapporteret som misbrug, uanset at kortbetalingen ikke bliver tilbageført fra forretningens konto. Forretningen må kun indsende transaktionsdata til Nets, som stammer fra kortbetalinger, der er gennemført hos forretningen og må ikke overdrage kortbetalinger, herunder notaer, til tredjemand. Nets kontakter forretningen, hvis der er væsentlige afvigelser i antallet af kontrolforespørgsler, charge backs, krediteringer mm. i forhold til det normale for forretningen eller den branche, forretningen tilhører, eller hvis vi på anden måde får mistanke 7

8 om, at der finder kortmisbrug sted. Hvis vi finder det nødvendigt, vil vi kræve, at forretningen træffer foranstaltninger, der skal medvirke til at nedbringe antallet af charge backs, krediteringer mm. post- eller telefonordre, eller hvis kortholder benytter sig af en aftalt fortrydelsesret i øvrigt, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion eller på anden måde godtgøre kortholderbeløbet. Nets kan i den forbindelse vælge at suspendere eller lukke aftalen. Hvis et for højt antal charge backs, som skyldes forhold hos forretningen, fører til ekstra omkostninger for Nets, forbeholder Nets sig ret til at viderefakturere gebyrerne til forretningen. 10. Kvittering m.m. 13. Krav til udstyr, software m.v. Forretningen må kun benytte udstyr betalingsterminaler og betalingsløsninger som er godkendt af Nets til brug for betalinger med Dankort. Udstyret skal opstilles i overensstemmelse med eventuelle bestemmelser i brugervejledningen. Kortholder har som udgangspunkt krav på en kvittering for enhver kortbetaling. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering til kortholder, når kortbetalingen er gennemført, jf. brugervejledningen. Kvittering kan, efter særskilt aftale med Nets, undlades ved beløbsmæssigt begrænsede transaktioner i selvbetjente automater uden PIN-kode. Forretningen skal altid anvende en godkendt softwareversion i sit tekniske udstyr. Oplysning om leverandører, hvis betalingsterminaler, betalingsløsninger og softwareversioner m.v. er testet og godkendt, findes på eller fås hos Nets. 11. Annullering af en kortbetaling Hvis en kortbetaling er foretaget ved en fejl, skal forretningen annullere kortbetalingen, hvis dette er muligt. Er annullering ikke mulig, skal forretningen gennemføre en kredittransaktion. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, skal forretningen kontakte Nets. Forretningen skal udlevere/sende en kvittering for kredittransaktionen til kortholder. 12. Fortrydelse Nets hæfter ikke for leverandørernes ydelser. 14. Underleverandører Forretningen skal oplyse Nets om underleverandør(er), fx webhotel, PSP el. lign., som behandler kortdata eller af anden årsag har adgang til forretningens kortdata. Forretningen skal også meddele eventuelle ændringer i brug af underleverandører, jf. afsnit 22. Forretningen indestår for handlinger og undladelser hos eventuelle underleverandører, og må kun anvende underleverandører, som lever op til de i afsnit 15 angivne sikkerhedskrav. Hvis kortholder eller modtageren af varen/ydelsen benytter sig af en lovbestemt fortrydelsesret ved salg via internet, 8

9 15. Sikkerhedskrav Forretningen har pligt til at følge de eventuelle sikkerhedskrav, der fremgår af brugervejledningen for betalingsløsningen. I det omfang, forretningen og/eller forretningens underleverandører behandler, herunder transmitterer eller opbevarer, kortdata, skal forretningen sikre sig, at de til enhver tid gældende sikkerhedskrav, p.t. PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) bliver overholdt. Følgende data må aldrig opbevares: 16. Opbevaringsperiode for kort- og transaktionsdata Af hensyn til indsigelser m.v. skal forretningen opbevare transaktionsdokumentation, herunder underskrevne notaer, i 20 måneder regnet fra kortbetalingsdatoen. Opbevaring skal ske i overensstemmelse med reglerne i afsnit 15. Opbevaringskrav gælder også, selv om forretningen er ophørt. 17. Priser CVV: Card Verification Value i magnetstriben CVV2: Card Verification Value trykt på bagsiden af kortet i eller tæt på underskriftpanelet icvv: Card Verification Value, som er indeholdt i chippen PVV: PIN Verification Value, som er indeholdt i magnet- striben Forretningen kan læse mere på om, hvad forretningen skal gøre for at dokumentere, at forretningen lever op til kravene. Forretningen skal betale omkostninger til at opfylde sikkerhedskrav, herunder PCI DSS, eventuel gennemgang af forretningens systemer og procedurer, scanninger el.lign. Efter opbevaringsperiodens udløb, jf. afsnit 16, skal transaktionsdokumentation/notaer destrueres på behørig vis, jf. PCI DSS, så uvedkommende ikke kan få adgang til de i dokumentationen indeholdte data. Eventuelle medier, såsom harddiske, disketter og magnetbånd, som indeholder transaktionsdata, skal slettes, overskrives (minimum 8 gange) eller destrueres, før udstyret må overdrages eller kasseres. Forretningen skal omgående orientere Nets, såfremt der er sket uautoriseret adgang til forretningens systemer med deraf følgende risiko for kompromittering af kortdata. Priser fremgår af prislisten. 18. Afregning, opkrævning og advisering 18.1 Afregning og opkrævning Afregningen af betalingstransaktioner sker direkte til forretningens pengeinstitutkonto. Afregningen sker som samleposteringer (bundter) eller enkeltposteringer (pr. transaktion). Hvilken afregningsform, der bliver anvendt, afhænger af opsætningen for betalingsløsningen. Som udgangspunkt vil internethandel altid ske som enkeltposteringer mens øvrige transaktioner vil blive afregnet som en eller flere samleposteringer (bundter). Det samlede transaktionsbeløb bliver afregnet i DKK. Transaktioner indsendt rettidigt til Nets vil under normale omstændigheder være bogført på forretningens pengeinstitutkonto førstkommende bankdag, efter transaktionen er modtaget hos Nets. Transaktioner afleveret på lørdage og søndage bliver dog først bogført tirsdagen efter. De beløb, som forretningen skal betale til Nets, herunder fx årsabonnement, gebyrer ved internethandel og berettigede indsigelser, vil blive hævet på forretningens pengeinstitutkonto. 9

10 Nets kan tilbageholde en afregning indtil en sikkerhedsstillelse efter afsnit 20 er etableret Advisering Al advisering om betalingstransaktioner fremgår af kontooversigten fra forretningens pengeinstitut. Både enkeltposteringer og bundter fremgår af kontooversigten med et entydigt referencenummer, enten i form af ordrenummer (internet) eller det bundtnummer, som er genereret af terminalen. strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af Nets selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. Det gælder også, når konflikten kun rammer dele af Nets andre omstændigheder, som er uden for Nets kontrol Nets ansvarsfrihed gælder ikke hvis: Nets burde have forudset det forhold, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået eller burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet Oplysning om træk af årsabonnement for fysiske forretninger fremgår ligeledes af kontooversigten. lovgivningen under alle omstændigheder gør Nets ansvarlig for det forhold som er årsag til tabet Advisering om gebyrer, forretningen skal betale i forbindelse med internethandel m.v. eller træk som følge af berettigede indsigelser, bliver fremsendt særskilt til forretningen. Medmindre andet er fastsat i afsnit 5, har Nets intet ansvar for tab som følge af kortholders eller andres uberettigede brug af de af aftalen omfattede kort. 19. Ansvar 20. Risikovurdering Nets er erstatningsansvarlig for direkte tab, hvis Nets på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser for sent eller mangelfuldt. Rentetab bliver anset som et direkte tab. Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er Nets ikke ansvarlig for tab, som skyldes: nedbrud i/manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelser af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte begivenheder, uanset om det er Nets selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne svigt i Nets strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder, sabotage, terror eller hærværk (herunder computervirus og hacking) Nets forbeholder sig til enhver tid ret til at risikovurdere forretningen, herunder indhente soliditetsoplysning i forretningens pengeinstitut og bede om årsregnskab m.v. Som led i den løbende risikovurdering kan Nets eller en repræsentant, der er udpeget af Nets, foretage uanmeldt fysisk inspektion af forretningens lokaliteter m.m., der omfatter en sikkerhedsmæssig vurdering og/eller en generel vurdering på følgende områder: Lokaler Adgang til forretningens servere og adgang til data Eventuelle varelagre At der er eventuelle påkrævede licenser Forretningsgange m.m. At samtlige sikkerhedskrav overholdes m.m. 10

11 Omkostninger i forbindelse med inspektion afholdes af forretningen. Såfremt Nets anser det for nødvendigt, kan Nets ophæve aftalen, jf. kap. 24, eller kræve en bankgaranti på de af Nets forlangte vilkår. 21. Ændring af priser og regler Nets kan ændre aftalen med 1 måneds varsel. Fristen kan dog være kortere, hvis ændringen skyldes myndighedskrav eller væsentlige sikkerhedshensyn. Hvis forretningen har oplyst en adresse, kan ændringer varsles elektronisk. Forretningen har pligt til at meddele eventuelle ændringer i adresse og adresse til Nets, og bærer ansvaret for, at forretningen ikke modtager meddelelse om ændringer, hvis der ikke er meddelt adresse- eller ændring. adresse, -adresse, telefonnummer, kontonummer, URL, ændring i brug af underleverandører og ændringer af forretningens forhold i øvrigt. Hvis forretningen skifter branche, væsentligt ændrer sit varesortiment eller betalings- og leveringsbetingelser i forbindelse med internethandel, post- og telefonordre eller abonnement, skal dette meddeles til Nets skriftligt. Ændringerne kan medføre en fornyet risikovurdering, jf. afsnit Overdragelse Nets kan overdrage aftalen til et selskab inden for Nets koncernen eller til tredjemand, såfremt Nets foretager helt eller delvist frasalg af de aktiviteter, som er omfattet af aftalen til tredjemand. I så fald vil aftalen forsætte uændret med den nye ejer som aftalepart. Forretningen kan ikke overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til aftalen til andre. Ved ændring af reglerne vil disse blive anset som vedtaget, medmindre forretningen inden datoen for ikrafttræden har meddelt Nets, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler. Hvis forretningen meddeler, at forretningen ikke ønsker at være bundet af de nye regler, vil aftalen blive anset som ophørt på tidspunktet for ikrafttræden af de nye regler. Eventuelt forudbetalt års gebyr, bliver ikke refunderet. Fysiske forretninger vil ved ophør få justeret abonnementsbetalingen, så der alene bliver opkrævet for de i året foretagne transaktioner. 22. Ændring i forretningens forhold Forretningen skal skriftligt meddele Nets ændringer i ejerforhold (fx hvis forretningen bliver solgt, ændrer status fra ApS til A/S). Herudover skal forretningen meddele ændringer vedr. 24. Aftalens ophør Forretningen kan skriftligt opsige aftalen med 1 måneds varsel. Nets kan opsige aftalen med 1 måneds skriftligt varsel. Eventuelt forudbetalt års gebyr, bliver ikke refunderet. Fysiske forretninger vil ved ophør få justeret abonnements betalingen, så der alene bliver opkrævet for de i året foretagne transaktioner. Hvis forretningen bliver overdraget til anden ejer, ophører aftalen automatisk. Nets forbeholder sig derudover ret til at lukke aftalen, såfremt aftalen ikke har været benyttet i 6 måneder. Hvis der i øvrigt sker ændringer i ejerkredsen, kan aftalen ophøre. Forretningen skal meddele ejerskifte/ændringer i ejerkredsen skriftligt til Nets. 11

12 Nets kan skriftligt hæve aftalen med omgående virkning, hvis: Forretningen ved aftaleindgåelsen har opgivet ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger om branchetilhørsforhold eller virksomheden, eller Forretningen efter aftaleindgåelsen har undladt at give oplysninger om ændringer, jf. afsnit 22 Forretningen væsentligt misligholder aftalen, fx ved manglende overholdelse af sikkerhedskrav eller Forretningen misligholder aftalen gentagne gange, og misligholdelsen ikke afhjælpes af forretningen inden for den frist, som Nets har angivet i et skriftligt påkrav Antallet af chargebacks hos forretningen er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 9 Antallet af kredittransaktioner, som Nets modtager fra forretningen, er uforholdsmæssigt stort, jf. afsnit 9, eller Forretningen ikke besvarer Nets anmodning om oplysninger eller træffer de fornødne foranstaltninger, jf. afsnit 9, ved mistanke om misbrug, eller Risikovurderingen af forretningen, jf. afsnit 20, er utilfredsstillende, eller Forretningen bliver erklæret konkurs, træder i betalingsstandsning, kommer under tvangsakkord eller lignende gældsordning, medmindre boet efter konkurslovens regler har ret til at indtræde i aftalen og vælger at gøre dette. Boet skal på anmodning fra Nets tage stilling til indtræden i aftalen inden 24 timer, jf. konkurslovens 55, stk. 2 Hvis forretningen bliver erklæret konkurs eller træder i betalingsstandsning, kan Nets undlade at afregne indleverede transaktioner, indtil boet er indtrådt i aftalen, eller tilsynet har samtykket til aftalens fortsættelse, og der eventuelt er stillet sikkerhed over for Nets, jf. afsnit Lovvalg og værneting Aftalen er underlagt dansk ret. Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan løses ved forhandling, kan indbringes for de danske domstole. 26. Tilsyn Nets er underlagt Finanstilsynets tilsyn. Selv om aftalen er ophørt, gælder den stadig for krav, der er udestående, når aftalen ophører. Nets kan ved opsigelse, ophævelse eller andet ophør af aftalen kræve sikkerhedsstillelse eller tilbageholde en passende andel af transaktionsbeløbene til dækning af eventuelle tilbageførselskrav fra kortudstedere/kortholdere. Sikkerhedsstillelsens størrelse bliver fastsat af Nets. Nets kan undlade at afregne indleverede transaktioner, indtil sikkerhedsstillelsen er etableret. 12

13 Nets Cards Processing A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler

Betalingskortaftale for Dankort. Generelle regler Betalingskortaftale for Dankort Generelle regler Indhold 1. Definitioner...2 2. Aftalens omfang...3 3. Brug af og rettigheder til varemærker...4 4. Kontrolprocedure...4 5. Honorering af kortbetalinger

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G

B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G B E T I N G E L S E R F O R M O D T A G E L S E A F K U N D E R S B E T A L I N- G E R V I A D A N S K E N E T B E T A L I N G Her kan du læse om de forretningsbetingelser, der gælder, når din virksomhed

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp - Erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5

Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår. 1. Definitioner... 5 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 5 Advisering... 5 Aftale... 5 Abonnementsbetalinger... 5 Betalingsgateway... 5 Betalingskortaftalen... 5 Charge back... 5 Dankort...

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Gældende fra den 4. marts 2016 Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer.

Du finder definitioner sidst i disse regler for Swipp Erhverv Mobilnummer. Merkur Andelskasse Vesterbrogade 40, 1 1620 København V Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer

Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Brugerregler for Swipp Erhverv Mobilnummer Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort brugervejledning 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Fysisk handel... 3 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 3 2.2. Krav til terminaler... 3 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5

G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 G E N E R E L L E R E G L E R F O R D E B I T O R E R I B E T A L I N G S S E R V I C E P R. 1. A U G U S T 2 0 1 5 Her kan du læse de regler der gælder for debitorer i BetalingsserviceGenerelle regler

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV)

GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) GENERELLE REGLER FOR ERHVERVSDEBITORER I SEPA DIRECT DEBIT (B2B/ERHVERV) Gældende fra 1. november 2009 Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under.

1.1. Kaldenavn I forbindelse med oprettelse af en Swipp-aftale, skal du angive et Kaldenavn, som du vil optræde under. Regler for Swipp - erhverv Nedenfor finder du de regler, der gælder for erhvervsdrivendes brug af Swipp. Som erhvervsdrivende kan du alene modtage beløb via Swipp i forbindelse med salg af varer og tjenesteydelser.

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. december 2012 1. Hvad er indbetalingskort Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1

PBS CA Certifikat Center. Generelle vilkår for certifikatindehavere (chipkort) Version 1.1 Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 PBS CA Certifikat Center

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 2. januar 2017 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort

Tillægsaftale om Elektronisk indbetalingskort Gældende pr. 20. november 2017 Tillægsaftale om Elektronisk 1. Elektronisk 1.1 Kunden og Nykredit Bank, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V, kundeservice@nykredit.dk,har dags dato i henhold til Aftale

Læs mere

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv)

Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Generelle regler for erhvervsdebitorer i SEPA Direct Debit (B2B/Erhverv) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer betalinger af mellemværender som erhvervsbetalinger med SEPA Direct

Læs mere

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat)

Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Generelle regler for debitorer i SEPA Direct Debit (Core/Privat) Gældende fra 1. november 2009. Disse generelle regler regulerer privates betalinger af mellemværender med SEPA Direct Debit. 1 Hvad er SEPA

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gældende fra 17. november 2012.

Gældende fra 17. november 2012. Gældende fra 17. november 2012. Disse generelle regler regulerer kreditors brug af SEPA Direct Debit. 1. Hvad er SEPA Direct Debit? 1.1 Direct Debit SEPA Direct Debit er en betalingstjeneste, som kreditorer

Læs mere

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning

Betalingskortaftale for Dankort. Brugervejledning Betalingskortaftale for Dankort Brugervejledning Indhold 1. Indledning... 2 2. Fysisk handel... 2 2.1. Kontrol af kort, forebyggelse af misbrug mv... 2 2.2. Krav til terminaler... 2 2.3. Krav til opsætning

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger

Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Aftale om erhvervsmæssige indbetalinger Virksomhed: Kundenummer: Evt. forretningssted: indgår hermed en aftale med Danske Bank A/S om behandling af erhvervsmæssige indbetalinger. Aftalen omfatter _ Indbetalinger

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2013-06-06-13.28.34.798224 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg, lpb@lpk.dk,

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Regler for debitorer i Betalingsservice. 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice. 2. Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Særlige regler for debitorer i Betalingsservice 1.1 Tilslutning 1.1.1 Kundens tilslutning til Betalingsservice er underlagt "Generelle regler for debitorer i Betalingsservice", der fremgår nedenfor,

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 7 Dokumentnummer 2011-12-07-15.38.36.067830 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og FJORDBANK MORS af 2011, Algade 2, 7900 Nykøbing M., mail@fjordbank.dk,

Læs mere

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E

G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E G E N E R E L L E R E G L E R F O R K R E D I T O R E R I L E V E R A N D Ø R S E R V I C E I det følgende kan du læse de regler, der gælder for kreditorer i LeverandørService. 1 Hvad er LeverandørService

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Side 1 af 6 Dokumentnummer 2009-12-15-11.24.24.942847 Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og SALLING BANK A/S, Frederiksgade 6, 7800 Skive, sb@sallingbank.dk, har

Læs mere

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt.

forsøg på misbrug. Hvis vi spærrer adgangen, får virksomheden besked hurtigst muligt. B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y - P O R T A L E N Gældende fra den 8. maj 2017 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København MobilePay-portalen (i det følgende kaldet portalen ) giver

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og vilkår gælder tillige for alle andre,

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService

Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Generelle regler for kreditorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015

R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 R E G L E R F O R B E T A L I N G S T I L L A D E L S E Gældende fra 1. august 2015 Reglerne for betalingstilladelse gælder for betalinger, der tilmeldes Betalingsservice, indbetalingskort og faste kontooverførsler.

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE

GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE GENERELLE REGLER FOR KREDITORER I LEVERANDØRSERVICE Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice. Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. august 2015 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. HVAD ER

Læs mere

Regler for betalingstilladelse

Regler for betalingstilladelse Regler for betalingstilladelse Generelt for Danske Bank Indbetalingskort tilmeldes Betalingsservice efterhånden som de enkelte kreditorer bliver tilmeldt. For overførsler via Betalingsservice gælder Generelle

Læs mere

LønAdministration Sverige

LønAdministration Sverige LønAdministration Sverige Regler Gældende fra 1. august 2015 1. Hvad er LønAdministration Sverige? LønAdministration Sverige er en ydelse, hvor Bluegarden på grundlag af oplysninger fra kunden foretager

Læs mere

Kreditorregler for indbetalingskort

Kreditorregler for indbetalingskort Kreditorregler for indbetalingskort Gældende fra 1. maj 2011 1. Hvad er indbetalingskort? Et indbetalingskort er en fysisk eller elektronisk formular, som sendes til debitor på vegne af kreditor. Indbetalingskortet

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Tillægsaftale om Betalingsservice TILLÆGSAFTALE OM BETALINGSSERVICE 1. DEBITORER I BETALINGSSERVICE 1.1

Læs mere

Regler for Mobilpenge

Regler for Mobilpenge Mobilpenge udsteder Hovedkontor: Lån & Spar Bank A/S, CVR13538530, Højbro Plads 9-11, 1200 København K, E-mail lsb@lsb.dk Ret til at fortryde aftalen vedrørende Mobilpenge. Kontohaver/bruger har mulighed

Læs mere

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Vilkår for Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling 1. Vilkår for Betalingsservice 1.1 Nykredit Bank gennemfører på dine vegne betalinger via Betalingsservice efter anmodning fra dig, og når betalingen

Læs mere

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler

Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express. Generelle regler og særlige regler Betalingskortaftale for MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V PAY, JCB, China UnionPay og American Express Generelle regler og særlige regler Indhold Generelle regler 1. Definitioner...2 2. Aftalens

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk.

Nærmere information om Swipp kan ses på [Pengeinstituttets hjemmeside] eller på swipp.dk. 1.1 Vilkår for Swipp Erhverv Indsamling Vilkår for oprettelse Disse vilkår gælder for indsamlinger, hvor Swipp ønskes anvendt til at modtage bidrag til forud angivet formål i forbindelse med tilladte indsamlinger.

Læs mere

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat

Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Brugerregler for Mobilbank Swipp Privat Gældende fra 9. september 2015 Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015. For Swipp-overførsler/-betalinger afsendt

Læs mere

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank)

Brugerregler for Swipp Privat (Mobilbank) Bestemmelserne om afsendelse af Swippoverførsler/betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swippoverførsler/betalinger afsendt inden den 15. december 2015 finder brugerreglerne fortsat anvendelse

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice

Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Generelle regler for kreditorer i Betalingsservice Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kreditor kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice

Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice Læs om Gældende pr. 1. august 2015 Vilkår for aftale med Nykredit Bank om tilmelding til Betalingsservice 1. Banken må, om ønsket, gennemføre betalinger via Nets Betalingsservice. Nærværende aftale og

Læs mere

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13

Indsigelser Dokumentation for indsigelser... 13 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 Generelle krav... 7 Modtagelse af Dankort... 7 Kredit- og

Læs mere

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7

4.2. Modtagelse af Dankort Krav til udstyr, software m.v... 7 Betalingskortaftale for Dankort Generelle Vilkår 1. Definitioner... 4 2. Indledning... 6 3. Aftalens anvendelsesområde... 6 4. Virksomheden... 7 4.1. Generelle krav... 7 4.2. Modtagelse af Dankort... 7

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Regler for selvbetjening - Swipp Bestemmelserne om afsendelse af Swipp -overførsler /-betalinger ophører den 25. november 2015. For Swipp-overførsler /-betalinger afsendt inden den 25. november 2015 finder

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY-PORTALEN Gældende fra den 1. januar 2018 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN

BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN BETINGELSER FOR MOBILEPAY- PORTALEN Gældende fra den 1. oktober 2017 MobilePay-portalen (i det følgende kaldet Portalen ) giver virksomheden mulighed for at administrere sine MobilePay-løsninger, når de

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE

GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE GENERELLE REGLER FOR DEBITORER I BETALINGSSERVICE Gældende pr. 01.01.2018 Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. januar 2018 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste,

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato:

Grindsted. Kundens underskrift Dato: Pengeinstituttets underskrift Dato: Tilslutningsaftale til SEPA Direct Debit - privatkunder Parter Kunde Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted Side 1 af 5 CPR-/CVR-nr. Indhold 1. Mellem Den

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brugeregler for Swipp Privat

Brugeregler for Swipp Privat Brugeregler for Swipp Privat BankNordik Húsagøta 3 Postboks 3048 110 Tórshavn Email: kundi@banknordik.fo Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Aftale om Betalingsservice

Aftale om Betalingsservice Aftale om Betalingsservice PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Aftale om Betalingsservice AFTALE OM BETALINGSSERVICE BETINGELSER 1. PenSam Bank må, om ønsket, gennemføre betalinger

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere