Installations- og brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installations- og brugsanvisning"

Transkript

1 DK Installations- og brugsanvisning Køle-/fryseskab

2 Køle-/fryseskab Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år frem i tiden. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning. Køle-/fryseskabet (som i vejledningen også kaldes apparatet) består af to dele: Den øverste del udgøres af køleskabet, mens fryseren sidder nederst. Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer ved en temperatur på over 0 C. Fryseskabet anvendes til frysning og opbevaring af frosne fødevarer i op til et år (afhængigt af typen af fødevarer). Før De tager apparatet i brug... 3 Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab... 4 Produktbeskrivelse... 5 Installation og tilslutning... 6 Ændring af dørens hængsling... 8 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering... 9 Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Køleskabets tilbehør Opbevaring af fødevarer i køleskabet Opbevaring af fødevarer i FreshZone-skuffen Indfrysning og opbevaring af frosne fødevarer Afrimning af apparatet Rengøring af apparatet Fejlafhjælpning Støjniveau

3 Før De tager apparatet i brug Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. Før De tilslutter apparatet, bør De læse denne brugsanvisning grundigt. Den beskriver apparatet og giver anvisninger til korrekt og sikker betjening. Brugsanvisningen er gældende for flere forskellige modeller. Der vil derfor kunne forekomme funktionsbeskrivelser, der ikke passer til Deres model. Instruktionerne dækker også NO FROST-fryserversionen med indbygget blæser og automatisk afrimning. Fjern emballagen, som beskytter apparatet under transporten. Emballagen er fremstillet af miljøvenlige materialer, som kan genbruges, genvindes eller bortskaffes uden trussel for miljøet. På dørhjørner (på fritstående apparater) eller på kabinetter (på indbygningsapparater) er der monteret afstandsstykker, som skal afmonteres og erstattes med de medfølgende afstandspropper. Før De tilslutter apparatet, skal det hvile oprejst i 2 timer. Dette vil reducere muligheden for fejl i kølesystemet, der kan forekomme som følge af transport. Apparatet skal sluttes korrekt til lysnettet i henhold til de gældende regler og normer. Apparatet må ikke bruges udendørs, og det må ikke udsættes for vejr og vind. Afbryd altid apparatet fra lysnettet (træk stikket ud af stikkontakten), før De rengør det, og før De udskifter pæren. Hvis strømledningen går i stykker, skal den udskiftes af et servicecenter eller af en elektriker. Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal det slukkes på afbryderen. Dernæst skal stikket til apparatet trækkes ud af stikkontakten. Apparatet skal tømmes for fødevarer, afrimes og rengøres. Lad dørene stå på klem. Når apparatet er udtjent, skal det indleveres på Deres lokale genbrugsstation. Lad aldrig børn lege med apparatet. Apparatets selvlukkende dørhængsler trækker døren til kabinettet og forhindrer således, at døren forbliver åben. Samtidig begrænser den dørens åbningsvinkel og beskytter dermed køkkenelementerne ved siden af. Typeskiltet med grundlæggende oplysninger er placeret inden i apparatet. Hvis mærkaten ikke er på det ønskede sprog, kan De udskifte den med en af de medfølgende mærkater. Advarsel: Ventilationshullerne på apparatet skal holdes rene og må ikke tildækkes. Advarsel: Undlad at bruge andre redskaber end dem, som Gorenje anbefaler, når apparatet skal afrimes. Advarsel: For at undgå forurening skal De være opmærksom på ikke at beskadige isoleringen eller kølesystemet på apparatets bagside, når De installerer, rengør eller bortskaffer apparatet. 3

4 Advarsel: Undlad at bruge elektriske redskaber inden i apparatet, medmindre det udtrykkeligt anbefales af Gorenje. Elektriske og elektronisk udstyr indeholder materiale, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis kasseret elektrisk og elektronisk udstyr ikke håndteres korrekt. Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektriske og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men indsamles særskilt. Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning. Sådan sparer du energi med dit køle/fryseskab Følg monteringsanvisningerne. Åbn ikke apparatets dør unødigt. Kontroller regelmæssigt, at der er fri luftcirkulation bag apparatet. Sørg for altid at holde kondensatorenheden bag på apparatet ren (se afsnittet Rengøring af apparatet). Udskift dørpakningen så hurtigt som muligt, hvis den bliver løs eller beskadiget. Opbevar maden i lukkede beholdere eller anden egnet emballage. Lad maden køle ned til stuetemperatur, før du sætter den i køleskabet. Optø frosne madvarer i køleskabet. Tag skuffer og låger ud af fryseren som beskrevet i brugsanvisningen for at kunne udnytte fryserens kapacitet maksimalt. Afrim en almindelig fryser, når islaget indvendigt i den er cirka 3-5 mm tykt. Sørg for, at hylderne er jævnt fordelt, og at madvarerne er anbragt, så luften kan cirkulere frit i apparatet (følg anbefalingerne om placering af madvarer i brugsanvisningen). Hvis køleskabet er udstyret med en blæser, må du ikke blokere dens ventilationshuller. 4

5 Produktbeskrivelse Apparatets indvendige udstyr kan variere afhængigt af modellen. A Køleskab 1 Ventilator 2 Indvendig belysning 3 Kontrolpanel 4 Vandret fl askehylde 5 Justerbare glashylder 6 Udtrækkelig glashylde (justerbar højde) 7 Udtagelig snackbakke 8 Sammenklappelig æggebakke (lukket: 6 æg, åben: 12 æg) 9 FreshZone-skuffe 10 Grøntsagsskuffe 11 Dørhylder (dyb eller lav, med eller uden låg) 12 Flaskeholder med sikkerhedsbøjle B Fryseskab 13 Opbevaringsrum 14 Indfrysningsrum 15 Fødder 5

6 Installation og tilslutning Valg af placering Placér apparatet i et tørt og ventileret rum. Apparatet fungerer bedst inden for de temperaturområder, som er vist i det nedenstående skema. Apparatets klassifi cering kan afl æses på typeskiltet. For at garantien dækker, skal produktet placeres i korrekt temperatur efter produktklasse! Klassifi cering Omgivende temperatur SN (under normalen) fra + 10 C til + 32 C N (normal) fra + 16 C til + 32 C ST (subtropisk) fra + 16 C til + 38 C T (tropisk) fra + 16 C til + 43 C Placering af apparatet Det kræver to personer at stille apparatet på plads, så man undgår at komme til skade, eller at apparatet eller andet bliver beskadiget. Placér apparatet på et plant og fast underlag. Brug de justerbare fødder på frontsiden til at regulere højden, så apparatet står helt lige (kun visse modeller). Undgå at placere apparatet i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Hvis dette ikke er muligt, skal der monteres passende isolering mellem apparatet og den tilstødende varmekilde. Apparatet kan stå frit eller indbygges. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at sikre effektiv køling af kondensatoren. Området mellem apparatet og væggen skal være mindst 200 cm 2. Der skal være mindst 5 cm fri luft over apparatet. Når apparatet er installeret, skal det være muligt at komme til stikkontakten! 6

7 Advarsel: Hvis du monterer indbygningshvidevarer i et skab eller ved siden af hinanden, skal du huske at købe og montere et antidugkit. Af sikkerhedshensyn må antidugkittet kun monteres af en autoriseret installatør! Ordrekode: (hvidevarer, som er højere end mm) Apparatet er udstyret med afstandsstykker, som skal monteres øverst på apparatets bagside. De modvirker, at apparatet bliver skubbet for tæt på væggen. Afstandsstykkerne fremstilles kun i én størrelse, uanset at afstanden mellem kondensatoren og kabinettet kan være forskellig, så vær sikker på, at de placeres korrekt. Elektrisk tilslutning Brug strømledningen til at slutte apparatet til lysnettet. Stikkontakten skal være forsynet med et jordben. Den krævede nominelle spænding og frekvens fremgår af apparatets typeskilt. Den elektriske tilslutning og jording skal udføres i henhold til de gældende regler og normer. Apparatet tåler mindre udsving i netspændingen, men den må ikke variere med mere end -6 til +6 %. 7

8 Ændring af dørens hængsling Fritstående apparat Nødvendigt værktøj: Ringnøgle str. 8, skruetrækker (Torx 25-kærv). Vip apparatet, så det nederste hængsel kan skrues af. Følg derefter illustrationen i fi gur 3. Fastgør monteringsdelene igen i omvendt rækkefølge. Brug det medfølgende hængsel til den modsatte side. Døren skal stå på klem, før det midterste (øverste) hængsel monteres. Brug tapperne, som er trukket ud, på den modsatte side. Kontrollér dørpakningen. Hvis den ikke slutter tæt, skal den tages af, vendes 180 grader, og monteres igen. 8

9 Kontrolpanel - apparat med elektronisk regulering KONTROLPANEL 1 KONTROLPANEL 2 Apparat med no frost-system A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap B Indikator: lyser, når apparatet er i brug C Ventilatorknap D Indikator: lyser, når ventilatoren er slået til E Knap til lynfrysefunktion F Indikator: lyser, når lynfrysefunktionen er slået til G Digitalt temperaturdisplay for køleskabet viser den aktuelle temperatur i køleskabet fra +1 C til +9 C 9

10 Tænd og sluk af apparatet Tænd apparatet ved at dreje knap A mod positionen max. Sluk apparatet ved at dreje knappen, så fordybningen er placeret ud for mærket (der er stadig strøm til apparatet). Indstilling af køleskabstemperaturen Indstil den ønskede køleskabstemperatur med knappen A. Temperaturen kan indstilles i intervallet fra min. til max. Det anbefales at indstille termostaten i positionen eco. Hvis den omgivende temperatur er lavere end 16 C, eller hvis der er mindre end 10 kg mad i fryseren, anbefales det at indstille termostaten til positionen max. Ventilatoren skal være slukket. Dette er nødvendigt for at opretholde en tilpas lav temperatur i fryseren til, at maden kan holde sig i lang tid. Hvis den omgivende temperatur er højere end normalt, anbefaler vi at aktivere ventilatoren ved at trykke på knappen C. Under ændringen af indstillingerne blinker displayet, og alarmsignalet aktiveres for at angive, at den indstillede temperatur ændres. Når displayet holder op med at blinke, gemmes den nye indstilling i hukommelsen. Når apparatet tændes, blinker displayet G i nogle sekunder for at vise den indstillede værdi. Derefter vises den aktuelle værdi eller maksimumværdien. I sidstnævnte tilfælde vises maksimumværdien, indtil temperaturen i køleskabet falder til under denne værdi. Aktivering af ventilatoren (Kontrolpanel 1) Tryk på knappen C for at aktivere ventilatoren (indikatoren D begynder at lyse). Brug denne funktion til at reducere kondensdannelse (dug) eller temperaturforskelle mellem bestemte sektioner i køleskabet, eller hvis den omgivende temperatur er højere end normalt. Ventilatoren kører kun, når køleskabsdøren er lukket. 10

11 Lynfrysefunktion Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og når der skal indfryses store mængder fødevarer. - Kontrolpanel 1: Tryk på knappen E (indikatoren F begynder at lyse). - Kontrolpanel 2: Sæt knappen A i positionen ( ), Indstillingen slår automatisk fra efter ca. to døgn. Alarm for åben køleskabsdør (Kontrolpanel 1) Alarmen går i gang, hvis køleskabsdøren står åben i mere end ét minut. Alarmen stopper, når køleskabsdøren lukkes. KONTROLPANEL 3 Apparat med ventil og no frost-system A Knap til indstilling af temperaturen i fryseren B Digitalt temperaturdisplay for fryseren: viser temperaturen i intervallet fra -16 C til -24 C C Knap til tænd/sluk af lynfrysefunktion D Indikator: lyser, når lynfrysefunktionen er slået til E Knap til tænd/sluk af apparatet (køleskab og fryser) F Indikator: lyser, når fryseren er tændt G Afbryderknap til alarmsignal og børnesikringsknap H Indikator: lyser, når alarmen er aktiveret I Tænd/sluk-knap til køleskabet J Indikator: lyser, når køleskabet er tændt K Tænd/sluk-knap for lynkølingsfunktionen L Indikator: lyser, når lynkølingsfunktionen er aktiveret M Digitalt temperaturdisplay for køleskabet: viser temperaturen i intervallet fra +1 C til +9 C N Knap til indstilling af temperaturen i køleskabet 11

12 Tænd og sluk af apparatet Tænd apparatet første gang ved at sætte stikket i en stikkontakt. Der vises to streger i displayet for at angive, at køle-/fryseskabet er slukket. Tænd apparatet ved at trykke på knappen E og holde den inde i tre sekunder. Køleskabet og fryseren tændes, og indikatoren F og J begynder at lyse. I denne tilstand er det kun muligt at slukke køleskabet ved at trykke på knappen I og holde den inde i tre sekunder (indikatoren J slukker). Køleskabstemperaturen +9 C og frysertemperaturen 0 C vises i displayet. Værdierne vises i displayet, indtil temperaturen i henholdsvis køleskabet og fryseren falder til under de viste værdier. Apparatet er forudindstillet til en anbefalet køleskabstemperatur på +5 C og en frysertemperatur på -18 C. Justering af temperaturen Temperaturinterval for køleskab: fra +1 C til +9 C Temperaturinterval for fryser: fra -16 C til -24 C + lynfrysefunktion Juster frysertemperaturen med knappen A og køleskabstemperaturen med knappen N. Når der trykkes på en af knapperne til justering af temperaturen, begynder displayet at blinke, og den seneste indstilling vises. Juster temperaturen ved at trykke kortvarigt på den relevante knap. Hver gang der trykkes på knappen, ændres temperaturen med 1 C. Alle andre knapper er deaktiveret, mens indstillingerne tilpasses. Ca. fem sekunder efter at knappen er blevet sluppet (inaktivitet), gemmes den seneste temperatur i hukommelsen. Den aktuelle køleskabs- eller frysertemperatur vises. Øvrige indstillinger Vedvarende alarmsignal alarmsignal ved åben køleskabsdør Hvis køleskabsdøren står åben i mere end ét minut, aktiveres et alarmsignal, og indikatoren H begynder at lyse. Alarmsignalet slukker, når køleskabsdøren lukkes, eller når alarmsignalet afbrydes ved at trykke på knappen G. Periodisk alarmsignal alarmsignal ved for høj temperatur i køle- eller fryseskabet Hvis temperaturen er for høj, aktiveres et periodisk alarmsignal, og temperaturdisplayet blinker. 12

13 Slå alarmsignalet fra ved at trykke på knappen G. Så snart temperaturen i køle-/fryseskabet falder til et niveau, hvor der ikke længere er risiko for, at fødevarerne fordærves, slukker indikatoren H, og displayet holder op med at blinke. Hvis temperaturen i fryseren ikke når et sikkert niveau inden for 24 timer efter, at alarmsignalet er blevet afbrudt, aktiveres alarmsignalet igen. Alarmen slukker automatisk, når temperaturen falder til et niveau, hvor der ikke længere er risiko for, at fødevarerne fordærves. Første gang apparatet tændes, er der en forsinkelse i aktiveringen af alarmen på 24 timer for at forhindre utilsigtet aktivering. Periodisk alarmsignal alarmsignal ved strømsvigt Hvis temperaturen i køleskabet eller fryseren stiger til et uacceptabelt niveau pga. strømsvigt, aktiveres et periodisk alarmsignal, og indikatoren H begynder at lyse, mens den aktuelle maksimumtemperatur blinker i displayet (maksimumtemperaturen for køleskabet er 9 C). Lynkølingsfunktion (køleskab) Tryk på knappen K for at aktivere lynkølingsfunktionen. Indikatoren L begynder at lyse. Ventilatoren aktiveres også, men kun når køleskabsdøren er lukket. Funktionen deaktiveres efter seks timer, og indstillingerne gendannes til de seneste værdier. Funktionen er beregnet til hurtig køling af store mængder fødevarer. Lynfrysefunktion Tryk på knappen C for at aktivere lynfrysefunktionen. Indikatoren D begynder at lyse. Lynfrysefunktionen aktiveres. Hvis funktionen ikke deaktiveres manuelt, slår den automatisk fra ca. to dage efter aktiveringen. Funktionen er beregnet til hurtig indfrysning af store mængder fødevarer. I tilfælde af strømsvigt genstartes lynfrysefunktionen. Brug denne funktion, når apparatet tages i brug første gang, før rengøring, og når der skal indfryses store mængder fødevarer. Børnesikring Den indbyggede børnesikring forebygger utilsigtede eller uønskede ændringer af indstillingerne/temperaturen samt slukning af apparatet. Aktivér/deaktiver låsen ved at trykke på knappen G og holde den inde i tre sekunder ( LL eller L blinker i displayet i tre sekunder). Når låsen aktiveres, er det kun knappen til deaktivering af børnesikringen, som er aktiv. Hvis der trykkes på en anden knap, vises henholdsvis LL og L i displayet. 13

14 Kontrolpanel - apparat med mekanisk regulering Model uden ventilator Model med ventilator A Temperaturindstilling og tænd/sluk-knap B Tænd/sluk-knap til ventilator (kun visse modeller) Tænde og slukke for apparatet Tænde: Drej termostatknappen med uret mod positionen 7. 14

15 Slukke: Drej knappen tilbage til positionen STOP (0). Indstille temperature Middelindstilling anbefales, når den omgivende temperatur er normal. Du kan hæve eller sænke temperaturen som ønsket ved hjælp af termostatknappen. Højere indstillinger (mod position 7) giver lavere (køligere) temperaturer. Temperaturen i køleskabet kan falde til under 0 C. Indstillinger mod position 1 giver højere (varmere) temperaturer. Brug kun indstillinger tæt på position 7, hvis du ønsker en lav temperatur, eller hvis den omgivende temperatur er under 16 C. Hvis den omgivende temperatur ændrer sig, kan det også påvirke temperaturen inde i apparatet. Husk derfor at indstille termostatknappen tilsvarende. Hvis termostatknappen stilles på positionen STOP (0), køler apparatet ikke (kølesystemet er slået fra), men der er stadig strøm på apparatet (interiørlyset tændes, hvis døren åbnes). Ventilator (kun visse modeller) Ventilatoren fordeler den kølige luft i køleskabet mere jævnt, forbedrer køleprocessen og reducerer dugdannelse på hylderne. Ventilatoren fungerer kun, når kompressoren kører. Det anbefales at tænde for ventilatoren: - ved høj rumtemperatur (over 30 C), - ved høj luftfugtighed, eller hvis der dannes dug på hylderne, - når du lægger større mængder fødevarer i køleskabet (hurtig nedkøling). Tænde og slukke for ventilatoren Tænde = Slukke = 0 Advarsel: Når ventilatoren er tændt, øges strømforbruget, og temperaturen i apparatet falder. Det anbefales derfor at genindstille temperaturen inden i apparatet. Anbefalede indstillinger: - når ventilatoren er slået til: Indstilling 1-4, - når ventilatoren er slået fra: Indstilling 4-7. Temperaturindstillingen i køleskabsdelen påvirker også indirekte temperaturen i frysedelen. 15

16 Køleskabets tilbehør (Tilbehøret afhænger af modellen) Hylde Hylder kan placeres valgfrit på skinnerne inden i apparatet. For at tage hylden ud skal De først trække den så langt ud som muligt, løfte den lidt og derefter trække den helt ud. Letfordærvelige fødevarer bør opbevares bagest på hylderne, da der er mest køligt. Justerbar glashylde Vandret flaskehylde Hvis De har behov for at opbevare store genstande (fl asker, krukker, glas) in køleskabet, kan De fjerne den forreste del af hylden og fl ytte den til et lavere niveau for at få den nødvendige plads. Flaskehylden er sikret, så den ikke glider ud ved et uheld. Hylden kan kun trækkes ud, når den er tom. Løft fl askehyldens bageste del, og træk fl askehylden ud. Flaskehylden skal placeres, så den ikke forhindrer døren i at lukke korrekt. Den maksimale kapacitet er 9 stk. 0,75 liter fl asker eller 13 kg i alt. Se mærkaten på højre side inden i kabinettet. Grøntsagsskuffe Grøntsagsskuffen under glashylden nederst i køleskabet bruges til at opbevare frugt og grønt. Den bevarer den korrekte luftfugtighed og forhindrer frugterne og grøntsagerne i at tørre ud. Enkelt skuffe Udtrækning af skuffe: - Træk skuffen ud mod dig selv (i pilens retning 1) frem til dørstopperen. Fortsæt med at trække skuffen ud mod dig selv (i pilens retning 2), samtidig med at du løfter skuffen (i pilens retning 3). 16

17 Køleskabsdørens inderside Ventilator Udtagelig snackbakke Køleskabsdørens inderside er udstyret med forskellige hylder og beholdere til opbevaring af ost, smør, æg, yoghurt samt andre mindre genstande, tuber, dåser etc. Den nederste hylde i døren bruges til opbevaring af fl asker og kartoner. Ventilatoren, som er monteret under loftet, skjult bag køleskabets bagpanel eller indbygget i fryseskabet, udligner temperaturen og reducerer dugdannelsen på hylder og beholdere. Denne bakke er særligt velegnet til pålæg, ost etc. Bakken trækkes ud ved at løfte den forreste del en anelse og trække den ud. Håndtaget kan flyttes sidelæns sammen med bakken. Anbefalet placering af fødevarer Køleskabets rum: - Øverste sektion: konserves, brød, vin, kager,... - Midterste sektion: mejeriprodukter, tilberedt mad, desserter, juice, øl, færdigretter,... - Nederste sektion: kød, kødprodukter, delikatesser,... - Grøntsagsskuffe: frisk frugt, grøntsager, salat, rodfrugter, kartofl er, løg, hvidløg, tomater, tropiske frugter, kål, roer,... Køleskabsdørens inderside: - Øverste/midterste sektion: æg, smør, ost,... - Nederste sektion: drikkevarer, dåser, fl asker, kartoner,... Fryseskabets rum: - indfrysning, opbevaring af frosne fødevarer (se afsnittet Indfrysning og opbevaring af frosne fødevarer). 17

18 Opbevaring af fødevarer i køleskabet Vigtige forholdsregler og gode råd Korrekt brug af apparatet, korrekt indpakning af fødevarerne, korrekt temperaturindstilling og god køkkenhygiejne har stor indfl ydelse på kvaliteten af de opbevarede fødevarer. Overhold altid holdbarhedsdatoen, som er trykt på fødevarernes emballage. Fødevarer, som skal opbevares i køleskabet, skal indpakkes forsvarligt, så de hverken modtager eller afgiver fugt eller lugt. Opbevar aldrig brændbare, fl ygtige eller eksplosive substanser i køleskabet. Drikkevarer med en høj alkoholprocent skal opbevares vandret i tætlukkede flasker. Nogle organiske stoffer såsom fl ygtige olier i citron- eller appelsinskræl, syrer i smør etc. kan forårsage skader på køleskabets plastdele, hvis de er i berøring med hinanden i længere tid. Ubehagelig lugt i køleskabet er et tegn på fordærvede fødevarer eller behov for rengøring (se afsnittet Rengøring). Hvis De forventer at være borte i længere tid, skal De sørge for at fjerne alle fordærvelige fødevarer fra køleskabet, inden De tager af sted. Opbevaringstider Anbefalede opbevaringstider for ferske fødevarer i køleskabet Fødevare æg, marinader, røget kød... ost gulerødder etc. smør kage, frugt, færdigretter, fersk kød fi sk, rå kødfars, skaldyr Opbevaringstid op til 10 dage op til 10 dage op til 8 dage op til 7 dage op til 2 dage op til 1 dag 18

19 Opbevaring af fødevarer i FreshZone-skuffen I FreshZone skuffen holder fødevarerne sig friske i længere tid end i et almindeligt køleskab, og smagen og næringsindholdet bevares bedre. Skuffen forsinker udtørring og nedbrydning, så frugt og grøntsager kan holde sig friske i længere tid. Hold skuffen tæt lukket for at opnå det bedste resultat. Køb altid fødevarer, som er helt friske, da dette er afgørende for kvaliteten af fødevarerne og for, hvor længe de kan holde sig i køleskabet. Opbevar din mad i lukket beholder eller emballage for at forhindre dens udsendelse eller modtagelse af lugt og fugt. Tag fødevarerne ud af skuffen minutter før, de skal bruges, så aromaen og smagen kan udfolde sig ved stuetemperatur. Følgende fødevarer er følsomme over for lave temperaturer og dermed ikke velegnet til at blive opbevaret i FreshZoneskuffen: ananas, avocado, bananer, oliven, kartofl er, auberginer, agurker, bønner, peberfrugter, meloner og vandmeloner, græskar, squash osv. Sådan tages skuffen ud: - Tag grøntsagsskuffen ud - Fjern glashylden over (og på nogle modeller under) FreshZone-skuffen - Fjern om nødvendigt lågen (1) ved skuffen (kun nogle modeller): åbn, hold ved i midten (som illustreret), bøj let, og træk samtidigt op og ud mod dig - træk skuffen ud til positionen (vist som A på illustrationen), vip den nedad, og tag den ud. - Gentag fremgangsmåden omvendt for at sætte skuffen på plads igen. 19

20 Indfrysning og opbevaring af frosne fødevarer Opbevaringmetode Slå lynfrysefunktionen til ved at trykke på knappen (C) 24 timer før den forventede indfrysning. - Kontrolpanel 1: Brug knappen E, - Kontrolpanel 2: Sæt knappen A i positionen ( ), - Kontrolpanel 3: Brug knappen C, - Mekanisk regulering: Indstil termostaten til mellem 4 og 6. Når tiden er gået, skal fødevarerne lægges i indfrysningsrummet. Lad ikke frosne fødevarer komme i berøring med de ferske fødevarer. Vær sikker på, at der er så meget plads i NO FROSTmodellerne, at luften kan cirkulere frit. Undgå at fylde skuffen til over det markerede niveau (se illustrationen). Efter 24 timers indfrysning kan de indfrosne fødevarer fl yttes til fryseskabets opbevaringsrum. Herefter kan der om nødvendigt indfryses yderligere fødevarer. Det er også muligt at tage skufferne ud og opbevare de frosne fødevarer direkte på hylderne. Tag ikke den nederste skuffe ud, hvis du har et NO FROST-apparat. Hvis De skal indfryse mindre mængder ferske fødevarer (1-2 kg), er det ikke nødvendigt at bruge lynfrysefunktionen. 20

21 Vigtige forholdsregler og gode råd ved indfrysning af ferske fødevarer Opbevaring af færdigfrosne fødevarer Opbevaringstider for frosne fødevarer Frys kun fødevarer, som er fryseegnede. Frys kun friske fødevarer af god kvalitet. Indpak de enkelte fødevarer korrekt i den rette emballage. Emballagen skal være lufttæt, da der ellers kan forekomme dehydrering af og tab af vitaminer i fødevaren. Mærk emballagen med følgende oplysninger: indhold, mængde og pakkedato. Det er vigtigt, at fødevarerne indfryses så hurtigt som muligt. Vi anbefaler derfor, at de enkelte pakker ikke er for store, og at de afkøles, inden de kommes i fryseskabet. Den mængde ferske fødevarer, som må lægges i fryseskabet på én gang, er angivet på typeskiltet. Hvis De lægger for stor en mængde fødevarer i fryseskabet på én gang, forringes indfrysningsevnen, hvilket påvirker kvaliteten af de frosne fødevarer. Opbevaringsperioden og den anbefalede opbevaringstemperatur er angivet på emballagen. Følg producentens anvisninger for opbevaring og brug af frosne fødevarer. Vær omhyggelig ved indkøb. Vælg kun madvarer, som er emballeret korrekt, som er mærket med de nødvendige oplysninger, og som bliver opbevaret i frysediske, hvor temperaturen ikke overstiger -18 C. Køb ikke færdigfrosne madvarer, som har et islag over sig. Dette er tegn på, at pakken ikke har været behandlet korrekt. Sørg for, at fødevarerne ikke begynder at tø op under hjemtransporten. Den højere temperatur reducerer fødevarernes holdbarhed og kvalitet. Anbefalede opbevaringstider for frosne fødevarer i fryseskabet Fødevare Tid Frugt, oksekød fra 10 til 12 måneder Grøntsager, kalvekød, fjerkræ fra 8 til 10 måneder Vildt fra 6 til 8 måneder Svinekød fra 4 til 6 måneder Kødfars 4 måneder Brød, bagværk, færdigretter, mager fisk 3 måneder Indmad 2 måneder Røgede pølser, fed fi sk 1 måned Optøning af frosne fødevarer Optøede eller delvist optøede fødevarer skal bruges så hurtigt som muligt. Den kolde luft bevarer fødevarerne, men den dræber ikke de mikroorganismer, som fordærver dem. Delvis optøning reducerer ernæringsværdien af fødevarerne, især når det drejer sig om frugt, grøntsager og tilberedte madretter. 21

22 Afrimning af apparatet Automatisk afrimning af køleskabet Afrimning af almindelig fryser Afrimning af NO FROSTmodeller Det er normalt ikke nødvendigt at afrime køleskabet, da islag, der fæstner sig på den indvendige bageste væg, afrimes automatisk. Der dannes rim indvendigt på bagvæggen, når kompressoren kører. Når kompressoren stopper, bliver rimen til vand, som gennem afrimningsrenden løber ned i fordampningsbakken, hvorfra det fordamper. Hvis der opstår megen isdannelse (3-5 mm) på den indvendige bageste væg, skal De slukke for køleskabet og lade isen tø. Afrimning bør ske, når islaget i fryseskabet er 3-5 mm tykt. Slå lynfrysefunktionen til 24 timer før afrimning (se det afsnit om lynfrysefunktionen, der er relevant for Deres model), så de frosne fødevarer køles ekstra ned. Tøm fryseskabet, og læg fødevarerne et køligt sted, så de forbliver frosne. Sluk for fryseskabet (se det afsnit, som er relevant for Deres model), og træk stikket ud af stikkontakten. Læg en sugende klud af passende størrelse under apparatet til at opsamle vandet fra afrimningen, og skift kluden regelmæssigt. Brug aldrig elapparater til at afrime fryseskabet (hårtørrer etc.) det kan være LIVSFARLIGT! Undlad at bruge isfjerner eller lignende produkter, da de kan skade apparatet eller være sundhedsskadelige. Rengør fryseskabet indvendigt, og tør det af (se afsnittet Rengøring). Tænd for fryseskabet, inden De lægger de frosne fødevarer på plads. NO FROST-modeller afrimes automatisk. Periodiske forekomster af isdannelser vil forsvinde automatisk. Is- og frostdannelse i fryseboksen kan skyldes, at enheden bruges forkert (døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen, døren lukkes ikke korrekt etc.). Tag i så fald stikket ud af enheden, tøm fryseren for frosne fødevarer, og opbevar dem, så de beskyttes mod optøning. Rengør fryseren indvendigt, og tør den ren. Tænd fryseren, og vælg den ønskede indstilling, før du kommer de frosne fødevarer tilbage. 22

23 Rengøring af apparatet Sluk for apparatet (se det afsnit, som er relevant for Deres model), og træk stikket ud af stikkontakten. Det er vigtigt at fjerne alle rester af rengøringsmidler. Rengør apparatets udvendige side med vand og et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende eller skrappe rengøringsmidler (f.eks. rensemidler til rustfrit stål) til rengøring af plastoverflader eller coatede overflader, da de så kan tage skade. Rengør coatede overflader og/eller aluminiumoverflader med en blød klud og et alkoholbaseret rengøringsmiddel (f.eks. et vinduespudsemiddel). Rengør apparatets indvendige side med lunkent vand og et mildt rengøringsmiddel tilsat lidt eddike. Beholdere, hylder og skuffer med metallignende pyntelister tåler ikke opvaskemaskine! De må kun rengøres med vand tilsat et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Undlad at skrubbe dem! Afrimningsrenden og -udløbet under kølepanelet bagest må ikke blokeres (f.eks. af madrester eller lignende). Kontrollér dem regelmæssigt, og rens om nødvendigt. Brug et sugerør til at rense udløbshullet. Kondensatoren bag på apparatet skal være ren og støvfri. Rengør den jævnligt med en børste, som ikke ridser, eller med en støvsuger. Rens også fordampningsbakken over kompressoren. Hvis De tager fordampningsbakken af for at rense den, skal den sættes korrekt på plads, så den er vandret! Is og/eller rimdannelse, som overstiger 3-5 mm, øger energiforbruget. Husk derfor at afrime apparatet regelmæssigt (gælder dog ikke for NO FROST-modeller). Brug ikke skarpe genstande, opløsningsmidler eller aerosoler. Tænd for apparatet efter endt rengøring, og læg fødevarerne på plads. 23

24 Fejlafhjælpning Fejl: Apparatet er sluttet til, men fungerer ikke: Årsag/afhjælpning Kontrollér, at apparatet og stikkontakten er tændt, og at der er strøm i stikkontakten. Kølesystemet kører uafbrudt: Den omgivende temperatur er for høj. Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt (der er kommet noget i klemme mellem dørpakningen og apparatet, eller døren hænger. Kontrollér pakningen og døren. Der er lagt en stor mængde ferske fødevarer i køleskabet på én gang. Der ligger ferske fødevarer på temperaturføleren (A). Flyt fødevarerne, så luften kan cirkulere frit omkring føleren (kun visse modeller). Kontrollér, at der er tilstrækkelig luftcirkulation til at køle kompressoren, og rens kondensatoren. Megen isdannelse på bagvæggen indvendigt i fryseskabet: Is- og frostdannelse i fryseren kan skyldes følgende: Der drypper vand fra apparatet: Indikatoren H blinker: (kun fryserrummet) Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Der er sat varme fødevarer ind i fryseren. Nogle fødevarer rører bagpanelet i køleskabet. Fejl på dørpakningen. Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget. Døren åbnes for ofte eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt. Fejl på dørpakningen. Rens eller udskift pakningen, hvis den er beskidt eller beskadiget. Udløbshullet er tilstoppet. Afl øbsvandet løber ud over afrimningsrenden. Rens det tilstoppede udløbshul med et plastsugerør. Afrim større islag manuelt (se afsnittet Afrimning). Døren åbnes for tit eller for længe ad gangen. Døren er ikke lukket korrekt (der er kommet noget i klemme mellem dørpakningen og apparatet, eller døren hænger. Kontrollér pakningen og døren. Der har været et længerevarende strømsvigt. Der er lagt en stor mængde ferske fødevarer i fryseskabet på én gang. Det er svært at åbne døren: Hvis De prøver at åbne døren umiddelbart efter, at den er blevet lukket, kan den være svær at åbne. Dette skyldes, at en vis mængde kold luft trænger ud af apparatet, når døren åbnes, og erstattes af den varmere omgivende luft. Når denne luft afkøles, dannes der et vakuum, som gør døren sværere at åbne. Efter 5-10 minutter er trykket udlignet, og døren kan åbnes let og ubesværet. 24

25 Fejl: Årsag/afhjælpning Udskiftning af pære: Afbryd altid apparatet fra lysnettet (træk stikket ud af stikkontakten), før De udskifter pæren. A - Brug en skruetrækker til at trykke låsepalen i pilens retning og tage dækslet af. B - Sæt skruetrækkeren i hullet på dækslet, vip det, og fjern dækslet. Udskift pæren med en tilsvarende (E14, samme spænding og effekt som den oprindelige), og sæt dækslet på igen. Glem ikke: bortskaf den brugte pære miljømæssigt forsvarligt. Pæren er en forbrugsvare og er ikke omfattet af garantien! Lyskilderne i dette apparat er kun til brug i hvidevarer. De er ikke beregnet til belysning i hjemmet. Indikatoren B blinker: Hvis indikatoren B blinker, skal du tilkalde en servicetekniker. Visning af fejlkode på Tilkald en servicetekniker, hvis E vises på displayet. displayet (kun visse modeller): Hvis problemet ikke afhjælpes, skal du kontakte et servicecenter. Oplys modelnummer, type og serienummer, som fremgår af mærkaten i apparatet. 25

26 Støjniveau Køle-/fryseskabe køles af et kompressordrevet kølesystem, som på nogle modeller suppleres af en ventilator. Der kan derfor forekomme støj, når apparaterne er i drift. Støjniveauet afhænger af apparatets placering, brug og alder. Når apparatet tændes, kan støjen fra kompressoren (kølemidlets passage i rørene) være højere end ellers. Dette betyder ikke, at der er noget galt med apparatet, og det har heller ikke betydning for apparatets driftslevetid. Støjen reduceres gradvist og bliver på et tidpunkt uhørlig. I nogle tilfælde kan der forekomme unormal støj fra apparatet, eller mere støj end normalt. Denne støj skyldes ofte mangelfuld placering af apparatet: - Apparatet skal placeres på et plant og fast underlag. - Apparatet må ikke røre væggen eller køkkenelementerne ved siden af det. - Kontrollér, at tilbehøret indvendigt i apparat er monteret korrekt. Kontrollér også, at fl asker, dåser og andre beholdere ikke rører ved hinanden, så de kan rasle. VI FORBEHOLDER OS RET TIL AT ÆNDRE SPECIFIKATIONERNE, UDEN AT DETTE FÅR BETYDNING FOR BETJENINGEN AF ENHEDEN. Brugsanvisninger fi ndes også på vores hjemmeside på www. gorenje.com 26

27

28 COMBI 54-2 da (10-14)

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I

Brugsanvisning. Fryseskab F2282I Brugsanvisning Fryseskab F2282I Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i husholdning.

Læs mere

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde,

Brugsanvisning RFN2274I. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Brugsanvisning. Fryseskab

Brugsanvisning. Fryseskab DK Brugsanvisning Fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Fryseskabet anvendes til frysning og langtidsopbevaring af frosne

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/ FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning KØLESKAB R22838W R22838S R2283W R2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB

BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB DA BRUGSANVISNING TIL KØLE-/FRYSESKAB www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskabet R21183I

Brugsanvisning. Køleskabet R21183I Brugsanvisning Køleskabet R21183I Køleskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat. Apparatet er udelukkende beregnet til brug i

Læs mere

Før De tager Deres nye fryseskab i brug

Før De tager Deres nye fryseskab i brug Fryseskab Bemærk! I dette skab er der anvendt isobutan (R600a) som kølemiddel, så derfor skal følgende overholdes og respekteres: Service på selve systemet må kun udføres af en autoriseret montør. Ventilationsristene

Læs mere

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen.

OVERSIGTSVEJLEDNING. Fejlfinding Mulig årsag: Løsninger: Der kan være et problem med strømforsyningen. LED-pærer holder i længere tid end almindelige pærer og er miljøvenlige. Kontakt Servicecentret, hvis der er brug for udskiftning. OVERSIGTSVEJLEDNING Stand by Tryk i 3 sekunder på knappen "Temp." for

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Brugsanvisning. Køle/fryseskab

Brugsanvisning. Køle/fryseskab Brugsanvisning Køle/fryseskab Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning DK Installations- og brugsanvisning Køle-/fryseskab Køle-/fryseskab Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år

Læs mere

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDF67088 Fryseskab DA Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Apparatet

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Unifrigor. Unibar- køleborde

Unifrigor. Unibar- køleborde Unifrigor Unibar- køleborde Betjeningsvejledning Dæncker/lw Rev. 01 08/11 DK Indholdsfortegnelse Almindelig betjenings- og vedligeholdelsesvejledning... 3 VIGTIGT... 3 1 Inspektion af kabinettet... 3 2

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et dette køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da dette skab forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Med

Læs mere

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600

11/2010. Mod: N600. Production code: UF600 11/2010 Mod: N600 Production code: UF600 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Brugsvejledning DK DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EUC2503 http://da.yourpdfguides.com/dref/625514 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8

Køleskab med boks. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køleskab med boks...2. Anvendelse...8 Køleskab med boks Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab med boks. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning DK Installations- og brugsanvisning Køleskabet Køleskabet Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år frem i tiden.

Læs mere

Installations- og brugsanvisning

Installations- og brugsanvisning DK Installations- og brugsanvisning Køleskabet Køleskabet Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt valg. Vi håber, at De vil have gavn af det mange år frem i tiden.

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab

Brugsanvisning. Køleskab DK Brugsanvisning Køleskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køleskabet anvendes til opbevaring af friske fødevarer i husholdningen

Læs mere

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde,

Brugsanvisning FRYSESKAB FN22838W FN22838S FN2283W FN2283S. Kære kunde, Kære kunde, Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse!

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! God fornøjelse! Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt!

Brugsvejledning. Sikkerhed frem for alt! Til lykke med Deres valg af dette kvalitets husholdningsapparat, der er udviklet til at yde Dem mange års service. Sikkerhed frem for alt! Tilslut ikke strøm til apparatet, før alt emballage og fragtbeskyttelse

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab DK Brugsanvisning Køle-/fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet (herefter kaldet "apparatet") består af

Læs mere

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896

KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 KØLEBOKS 12/24/230V Brugsanvisning HN nr. 8896 Tillykke med deres nye køleboks husk at læse brugsanvisningen grundigt igennem inden brug, og gem den til evt. senere brug. Køleboksen må kun tilsluttes et

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet

Brugsanvisning. Køle-/fryseskabet DK Brugsanvisning Køle-/fryseskabet Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet er beregnet til brug i private husholdninger.

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse!

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Bemærk! Kære kunde! God fornøjelse! Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998

Din brugermanual SMEG CVB20RNE http://da.yourpdfguides.com/dref/3498998 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SMEG CVB20RNE i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ERB34300W8 http://da.yourpdfguides.com/dref/623353 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 240 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 240 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele

Klassisk skandinavisk design - med alle fordele NEW ClassicLine 2011 Klassisk skandinavisk design - med alle fordele GRAM har gennem generationer været kendt for at udvikle produkter, der gør hverdagen nemmere og bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDC67178F GSC27178F GDC67178FN GDC66178FN

Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDC67178F GSC27178F GDC67178FN GDC66178FN Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet GDC67178F GSC27178F GDC67178FN GDC66178FN Køle-/fryseskab DA Mange tak, fordi De har valgt et produkt fra Gorenje. Det er et godt og fornuftigt

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Betjeningsvejledning. Prestige. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Prestige Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Installation...4 Håndtering...5

Læs mere

Brugsanvisning. Vinkøler

Brugsanvisning. Vinkøler Brugsanvisning Vinkøler Tillykke med dit valg af dette produkt. Det er et meget fornuftigt valg, da produkter fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design. Vinkøleren

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab

Brugsanvisning. Køle-/fryseskab DK Brugsanvisning Køle-/fryseskab Tak for den tillid, du har vist os ved at købe dette apparat. Vi ønsker dig held og lykke med dit nye apparat! Køle-/fryseskabet (herefter kaldet "apparatet") består af

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF223W

KØLE/FRYSESKAB KF223W KØLE/FRYSESKAB KF223W HN 8163 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før køle/fryseskabet tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01

BETJENINGSVEJLEDNING KF 194 55-01 BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 194 55-01 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor

Læs mere

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF APPARATET FØRSTE GANGS BRUG Slut apparatet til strømforsyningen. På nogle modeller kan lydsignalet blive aktiveret. Det betyder, at temperaturalarmen er aktiveret: Tryk vedvarende på knappen til slukning af lydalarmerne.

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X BETJENINGSVEJLEDNING KF 244 95-02 F KF 244 95-02 F X 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41

Køle-/fryseskab, 186 cm Front i stål med easyclean, sider i sølvgrå KG 36EMI41 stål-easyclean 9495 kr* KG 36EMW41 hvid 8695 kr* *Vejledende pris Miljøafgift på 8 kr eks. moms. Produktegenskaber k Energiklasse: A+++, 149 kwh/år k Elektronisk temperaturstyring, kan aflæses digitalt

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P

Инструкция по эксплуатаци и. Brugsanvisning. Bruksanvisning. Instrukcja obsługi. Холодильни к. Kylskåp. Chłodziarka. Køleskab S7323LFLD2P Instrukcja obsługi Инструкция по эксплуатаци и Brugsanvisning Bruksanvisning Køleskab Chłodziarka Холодильни к Kylskåp S7323LFLD2P 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Om sikkerhed 2 Sikkerhedsanvisninger 3 Betjening

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING KF 204 95-02 1 VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX SANTO3230-1KG http://da.yourpdfguides.com/dref/609850 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X

BETJENINGSVEJLEDNING KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X BETJENINGSVEJLEDNING DK KF 304 66-02 FN KF 304 66-02 FN X 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køle-/fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køle-/ fryseskab. Køle-/fryseskabet er

Læs mere

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA

Brugsanvisning. Køleskab ZBA32050SA DA Brugsanvisning Køleskab ZBA32050SA Indhold Sikkerhedsanvisninger 2 Betjeningspanel 4 Ibrugtagning 4 Daglig brug 5 Nyttige oplysninger og råd 5 Sikkerhedsanvisninger Læs denne brugsanvisning igennem

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760

Din brugermanual ZANUSSI ZVF190R http://da.yourpdfguides.com/dref/651760 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning

KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372. Brugervejledning KØLE/FRYSESKAB KF212W HN 8372 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køle/fryseskabets indretning... 2 Før køle/fryseskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger...

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECM26111W http://da.yourpdfguides.com/dref/631063 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECM26111W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440

Din brugermanual ATLAS KX304-4 http://da.yourpdfguides.com/dref/829440 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGSANVISNING FØR APPARATET TAGES I BRUG OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BRUG AF KØLESKABET BRUG AF FRYSEREN AFRIMNING AF SKABET RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation.

4. INSTALLATION 1. ENHEDEN PAKKES UD. Enheden bør opstilles midt i lokalet, eller i det mindste således, at der sikres en optimal luftcirkulation. 1. ENHEDEN PAKKES UD Det kontrolleres, at enheden er fri for transportskader og at alle tilbehørsdele er medleveret. Ved eventuelle problemer, tages omgående kontakt til forhandleren. Emballagematerialer

Læs mere

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06

PARTY COOLER BRUGSANVISNING 8110 516-06 PARTY COOLER 0 BRUGSANVISNING 8110 516-06 Leverancen omfatter: - Party Cooler som vist på billedet - Brugsanvisning Udstyr 1. Transparent klaplåg 2. Løs bund 3. To sideborde af ædelt træ 4. Køleplads 5.

Læs mere

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bancada Plus Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere