Undervisningsplan. Fag : Dansk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsplan. Fag : Dansk"

Transkript

1 Tillæg til undervisningsministeriets fagmål (fælles mål). Fag : Dansk Gældende for Frederikssund Private Realskole. Undervisningsplan. Forord Det er skolens opgave at drive prøveforberedende undervisning. Skolen tilstræber, at eleverne får et solidt fagligt grundlag. Eleverne skal gøres bekendt med dansk kulturarv både historisk og sprogligt, for dermed at fremme tolerance og demokratisk tankegang. Det er lærernes opgave at stille krav, der er i overensstemmelse med de mål, der skal nås i de enkelte fag. Forholdet mellem lærere og elever skal i ord og handling være præget af gensidig respekt. Skolen følger: Undervisningsministeriets Fælles mål. Undervisningsministeriets krav skal opfyldes. Krav ved afgangsprøver skal opfyldes. Afgangselever aflægger prøve i de af skolen valgte fag. I undervisningsplanen beskrives følgende punkter: Fagets formål (CKF) Delmål (forskellige fra CKF) Bidrag til kvalifikation og dannelse Skolens og fagets særpræg Vægtning af mundtlige, skriftlige aktiviteter Operationelle mål Opgavetyper Særlige materialer evt. metoder Test Karakterer Lektier Evaluering Undervisningsplanen evalueres hver 2. år af fagudvalg

2 Læseplan for dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk på Frederikssund private Realskole er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Eleverne skal styrke deres bevidsthed om sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til deres egen tids og andre perioders udtryksformer. De skal opnå udtryks- og læseglæde, øge deres indlevelse og indsigt i litteratur og anden fiktion samt udvikle medmenneskelig empati. Skolen vægter at tilgodese, at eleverne løbende får kendskab til de forfatterskaber, som anbefales i undervisningsministeriets KANON af danske forfattere. Målet med dansk: Undervisningen i sprog skal lede frem mod, at eleverne ved udgangen af 9. eller 10. klasse har fået indsigt og færdigheder, der sætter dem i stand til at tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog, og stemme i en form, der passer til situationen bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling; tavle, overhead projektor, powerpoint og andre tekniske hjælpemidler lytte aktivt i samtale og være åbne og analytiske, når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling lytte til norsk og svensk med forståelse. Undervisningen i læseforståelse skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper ( tekster, billeder og lyd) målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål læse norske og svenske tekster med forståelse.

3 Undervisningen i skriftlig fremstilling skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster anvende layout så tekst og billeder understøtter kommunikationen skrive en læselig og personlig håndskrift og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik indgå i dialog om egne og andres skriftlige fremstillinger bruge informationsteknologi til at organisere, tydeliggøre og præsentere information til en bestemt målgruppe fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser. Undervisningen i sprog, litteratur og kommunikation skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at gøre rede for sproget som handlemulighed og anvende det i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bl.a. bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning have indsigt i sprog, indhold, genre og situation tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse gøre rede for litterær genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke- fiktive udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en form, der passer til situationen.

4 FÆLLES MÅL -DANSK Trinmål efter 1.klasse Læseplan 1. klasse bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse lytte aktivt lege og eksperimentere med ord, sprog og tekster samtale, fx om fælles oplevelser, fælles undervisningsstof, elevernes hverdag i og uden for skolen fortælle om egne oplevelser, tanker og følelser lytte til andre elever og til lærerens oplæsning og fortælling Det skrevne sprog - læse: Det skrevne sprog læse: vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer læse ukendte, lette og alderssvarende skønlitterære tekster uden hjælp bruge forskellige elementære læsestrategier udtrykke deres egen forståelse af tekster lytte aktivt til andres oplæsning af tekster læse forberedte tekststykker op læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst indlære bogstavernes navn, form og lyd beherske grundlæggende læsestrategier læse alene og sammen med en makker læse i bøger og på computer læse enkle tekster højt for hinanden og for læreren undersøge samspillet mellem billede og tekst

5 Det skrevne sprog - skrive: skrive de små bogstaver i sammenhængende håndskrift (løkke, sløjfe eller skråskrift). skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive logbog og beskeder Det skrevne sprog skrive: skrive små bogstaver i rigtig form, med rigtig skrivemåde og indbyrdes højdeforhold, skrive med rigtigt greb, skrivestilling og med rigtige bevægelser. skrive tekster ud fra deres fantasi stave almindelige og lydrette ord i egne tekster vide, at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser vide, at tekster fra gamle dage kan være forskellige fra vores tids tekster samtale om tekster kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion lege og eksperimentere med ord og sprog samtale om samspillet mellem tekst og billede ============================== Undervisningen i 1.klasse omfatter især ældre og nyere børnelitteratur, fx billedbøger, historier, eventyr, sange og rim og remser elevernes og lærerens egne tekster, fx fortællinger ordforråd og begrebsdannelse elementær sprogiagttagelse af bl.a. tekst, ytring, sætning, rim og rytme og ordspil andet stof, fx sangbog sanglege, tegning, illustrationer, trykning, brug af skolebibliotekets forskellige muligheder

6 anden fiktion, fx tegnefilm, film og video sagtekster, fx fagbøger, håndbøger med billedmateriale andre udtryksformer, fx film, video, dias, lydbånd, billeder, fotografier, tegninger og computerspil Trinmål efter 2. klasse Læseplan 2. klasse fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer give mundtligt udtryk for fantasi, følelser, erfaringer og viden lytte aktivt og følge op med spørgsmål Det skrevne sprog læse: dramatisere fortællinger og oplevelser lytte til andre elevers og lærerens oplæsning, indlæg og fortællen Det skrevne sprog læse: gengive tekster i dramatisk form læse sikkert og med god forståelse læse skønlitteratur, der er skrevet for aldersgruppen navngive dokument, bruge overskrift og skrive brødtekster skrive på computer videreudvikle arbejdet i 1.klasse omkring bogstavernes navn, form og lyd. dramatisere tekster læse alderssvarende litteratur beherske grundlæggende læsestrategier læse alene og sammen med en makker læse i bøger og på computer læse enkle tekster højt for hinanden og for læreren undersøge samspillet mellem billede og tekst

7 Det skrevne sprog - skrive: Det skrevne sprog skrive: skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr skrive berettende skrive kronologisk skrive små og store bogstaver i sammenhængende håndskrift bruge nyt afsnit og sætte punktum bruge skrivning som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog og dagbog skrive tekster ud fra deres fantasi og erfaring skrive på computer og åbne, lukke og gemme tekster skrive tekster med passende afsnit og punktum udvikle handlingslinier som redskab skrive logbog og dagbog bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sprogets poetiske funktion, bl.a. rim og remser tale med om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster kende enkle sproglige virkemidler vide, at der er forskel på det talte og det skrevne sprog forstå, at tekster og andre udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer udtrykke sig i enkle produktioner med billeder, lyd og tekst samt i dramatisk form samtale om eget og andres sprog, som de oplever det i tale, tekst og andre udtryksformer producere lyd- og videooptagelser i mindre produktionshold samtale om samspillet mellem tekst, billede og lyd lære ordklasserne: navneord, udsagnsord og tillægsord og sætninger Undervisningen i 2. klasse omfatter især ældre og nyere børnelitteratur, sang og myter og salmer eleverne og lærerens egne tekster, fx beretninger, sagsfremstilling, digte, breve, arbejdsbøger, personlige og fælles ordbøger og fælles database skærmtekster, fx på computer og undertekster i film

8 bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning og formidling af viden og kende til sprogets poetiske funktion vide, hvad en sætning er, og kende til forskellig ordklasser drama og teater småtekster på norsk og svensk Trinmål efter 3. klasse Læseplan 3. klasse bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel samtale og fortælle i improviserede og indøvede situationer artikulere tydeligt og bruge kropssprog i deres mundtlige udtryk udtrykke sig musisk og skabende i ord, tekst og drama Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog læse: læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse faglitteratur, der skrevet for aldersgruppen læse selvstændigt og sammen med en makker læse i bøger og på computer og fjernsyn benytte forskellige læsestrategier læse alene eller parvis, fx med henblik på fremlæggelse for større grupper forberede og gennemføre pålæsning for andre

9 Det skrevne sprog - skrive: Det skrevne sprog skrive: skrive om oplevelser og fantasi bruge ordbog, der angiver bøjningsformer bruge illustrerende billeder i egne tekster skrive egen og fælles tekster skrive små impulsive og eksperimenterende tekster anvende punktum, afsnit, bøjningsformer og ordbog stave med stigende korrekthed i egne tekster, herunder almindelige ord, samt anvende lydregler og verbers og substantivers bøjningsformer skrive sammenhængende skrift med øje for skriftens form, binding og hældning. Skrifttype: Skråskrift, løkkeskrift eller sløjfeskrift. skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik udføre og indsætte enkle illustrationer i egne tekster kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion finde information i forskellige medier iagttage og forholde sig til eget og andres sprog i tale, tekst og andre udtryksformer samtale om og forholde sig til tekster producere tekster og udtryksformer undersøge handlingsforløb og personskildring i tekster og andre udtryksformer forholde sig til samspillet mellem billede og tekst i egne og andres produktioner bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder, herunder søge i bøger

10 Undervisningen i 3. klasse omfatter især Trinmål efter 4. klasse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, fortælling, oplæsning, interview og drama og oplyse om fagligt stof bruge visuelle hjælpemidler fungere som ordstyrer i en mindre forsamling forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer Det skrevne sprog læse: nyere og ældre litteratur som romaner, noveller, eventyr og sange elevernes egne og fælles skriftlige og mundtlige tekster, fx fiktive og ikke fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelser og enkel sagsfremstilling, referater, breve, anmeldelser, dagbog og logbog anden fiktion, fx drama, teater, film og video, tegnefilm og billedbog billeder, fx fortællende og informative billeder andet stof, fx skilte, plakater, opslag andre aktiviteter, fx sang, illustrering og udstilling Læseplan 4. klasse planlægge og gennemføre mundtlig redegørelse og sagsfremstilling skabe sammenhæng mellem egne og andres spørgsmål og svar høre norsk og svensk sprog og samtale om ligheder og forskelle i betydning og udtale Det skrevne sprog læse: oversigtslæse og punktlæse fastholde hovedindholdet i en tekst ved hjælp af understregning og referat læse lette og korte norske og svenske tekster udvikle læsestrategier finde stikord til hjælp for referat læse lette svenske og norske tekster

11 Det skrevne sprog - skrive: skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, viden og følelser skrive refererende, beskrivende og berettende skrive kronologisk ud fra indsamlet stof følge lydregler i egen stavning samt bruge substantiver, verber og adjektiver i korrekt bøjningsform i egne tekster give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledende spørgsmål skrive på computer med passende hastighed Det skrevne sprog skrive: anvende punktum, afsnit og replikgengivelse i egne tekster anvende grammatiske begreber fx udsagnsled, grundled og komma vurdere egne og andres tekster og give respons videreudvikle brug af tekstbehandling udtrykke kendskab til samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation forholde sig til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster kende brugen af sproglige virkemidler kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog vide, at litteratur fra forskellige tider kan afspejle den tid, den er blevet til i vide, at tekster og andre udtryksformer kan afspejle forskellige tiders holdninger og værdier, og kunne sammenligne med deres egne værdier samtale om tekster og andre udtryksformer både ud fra umiddelbar undersøge genre, person- og miljøskildring i tekster og andre udtryksformer samtale og forholde sig til kommunikation, herunder afsender, modtager og situation i forskellige genrer optage planlagte lyd- og videoproduktioner i mindre produktionshold bruge skolebibliotekets tilbud og muligheder, herunder søg i bøger og på internet

12 oplevelse og forståelse og ud fra elementært kendskab til faglige begreber kende til og kunne tale med om genre, hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i små produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder ============================== Undervisningen i 4. klasse omfatter især nyere og ældre litteratur som digte, myter og sang og salmer litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre og tema talt og skrevet sprogs æstetik i andres såvel som i egne tekster ældre og nyere dansk sprog, varianter af dansk sprog, let og svært sprog sagtekster, fx aviser og fagbøger andet stof, fx skilte, opslag og hørespil norske og svenske tekster og andre udtryksformer Trinmål efter 5. klasse Læseplan 5. klasse bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, fortælling, oplæsning og drama udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer, og viden i sammenhængende mundtlig form bruge hjælpemidler der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher forstå lette norske og svenske tekster og andre udtryksformer og kende til nogle ligheder og forskelle mellem nabosprogene udtrykke sig med ord, sprog, tekster og andre udtryksformer udforske sprog og tekster gennem samtale, øvelser og eksperimenter samtale i klassen og i grupper deltage i saglige drøftelser og diskussioner lytte til andre elevers og lærerens oplæsning og fremlæggelse fremlægge en længere mundtlig præsentation benytte forskellige hjælpemidler til støtte for den mundtlige fremstilling dramatisere lytte til norsk og svensk sprog og deltage i samtale om indhold og betydning samt sproglige forskelle og ligheder.

13 Det skrevne sprog læse: Det skrevne sprog læse: læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form læse lette norske og svenske tekster bruge forskellige læsemåder; oversigtslæse, punktlæse og nærlæse læse selvstændigt stillelæsning parlæsning læse højt forberede og gennemføre oplæsning benytte forskellige læseteknikker nærlæse kortere tekststykker blive fortrolige med varierede læsemåder afhængigt af læseformål læse skærmtekster genfortælle og referere læste tekster såvel på dansk, svensk som på norsk Det skrevne sprog skrive: skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra ide til færdig tekst bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster bruge illustrerende billeder i egne tekster, så det passer til tekstens kommunikation bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre Det skrevne sprog skrive: skrive selvstændigt formulere sig ved hjælp af hurtigskrivning skrive ud fra mindmap og brainstorm indsamle og udvælge stof disponere tekster formulere sig i forskellige genrer give respons på tekster og bearbejde tekster ud fra modtaget respons stave korrekt i egne tekster, samt anvende lydregler og forskellige ordklassers bøjningsformer skrive sammenhængende skrift med øje for skriftens form, binding og hældning skrive hurtigt og sikkert i hånden

14 sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater. Der arbejdes med skriftpleje og rutine, så håndskriften bliver så automatiseret og hurtig som muligt. og skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik anvende periodeadskillelse (punktum og andre fuldpausetegn) og kommatering anvende illustrering og layout hensigtsmæssigt i egne tekster. kende betydningen af sproglige virkemidler kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion søge information på forskellige måder iagttage og analysere sproglige forhold, fx ældre og nyere dansk, skriftsprog og talesprog, varianter af dansk, let og svært sprog, ligheder og forskelle mellem dansk og andre sprog. undersøge og beskrive grammatiske udtryk og deres anvendelse og betydning i sproget undersøge og beskrive ordenes opbygning, sammensætninger og afledninger vurdere og beskrive teksters kommunikationsforhold, herunder afsender, modtager, medie og situation undersøge genre og handlingsforløb i tekster og andre udtryksformer benytte skolebibliotekets tilbud og muligheder ============================== Undervisningen i 5. klasse omfatter især nyere og ældre fiktive tekster, fx romaner, noveller, eventyr, digte, myter og sagn, sange og børnelitteratur

15 anden fiktion, fx teater, film og video, tegnefilm, tegneserier, computerspil elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder fiktive og ikke-fiktive handlingsforløb, fortællinger, beskrivelse, referater, digte, breve og anmeldelser notater, dagbog og logbog ordklasser og bøjningsformer billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst skærmtekster, fx undertekster og elektronisk post andet stof, fx skilte, plakater, opslag og plancher tekster på svensk og norsk

16 Trinmål efter 6. klasse Læseplan 6. klassetrin udtrykke sig mundtligt i genrer som kommentar, argumentation, debat, information, interview, forespørgsel og oplyse om fagligt stof bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genren lytte aktivt og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling anvende medieformidling Eleverne skal videreudvikle arbejdet med det anførte under 5. klasse og derudover iagttage og udarbejde medieproduktioner Det skrevne sprog læse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resume Det skrevne sprog læse Eleverne skal videreudvikle arbejdet med det anførte under 5. klasse og desuden læse enkle norske og svenske tekster i forskellige genrer arbejde med tekstens essens ved hjælp af diverse læseteknikker Det skrevne sprog - skrive Det skrevne sprog skrive skrive i kronologisk form skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende bruge nyt afsnit, sætte tegn Eleverne skal arbejde med det anførte under 5. klasse, desuden at skrive fælles tekster at anvende forskellige funktioner i tekstbehandlingsprogrammer videreudvikle sætningsopbygning videreudvikle selvstændig og

17 og markere replikker i egne tekster skrive en læselig og rytmisk håndskrift med passende hastighed. Skriftpleje og videreudvikling af grundskrift på vej mod personlig håndskrift. skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik sammenhængende håndskrift bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden samt have viden om sprogets poetiske funktion udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster skelne mellem hel- og ledsætninger, kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne og til, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider Eleverne skal arbejde med det anførte under 5. klasse, desuden iagttage sproglig variation undersøge komposition og personog miljøskildring i tekster og andre udtryksformer analysere litterære sammenhænge, fx forfatterskab, genre, tema og motiv fortolke og meddigte bearbejde synsindtryk, herunder billedmæssige, rumlige og kropslige udtryk, samt at anvende billeder som udtryk bearbejde norske og svenske tekster og andre udtryksformer med henblik på kendskab til sproglige ligheder og forskelle Undervisningen i 6. klasse omfatter

18 fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse og samspil med andre gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner samt i dramatisk form søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne især alt som anført under 5. klasse samt nyere og ældre fiktive tekster, fx salmer ikke-fiktive tekster, fx aviser og fagblade, brugsanvisninger og opskrifter elevernes individuelle og fælles mundtlige og skriftlige tekster, herunder sagsfremstilling, drama og rapporter sprogets sammenhæng med kultur og litteratur grammatiske begreber, fx sætningers opbygning og de vigtigste sætningsled sprogs og teksters opbygning og æstetik skærmtekster, fx undertekster, databaser, elektronisk post, hjemmesider andet stof, fx radioudsendelser og båndoptagelser andre udtryksformer på svensk og norsk.

19 Trinmål efter 7. Klasse+8. klasse bruger talesproget forståeligt, klart og varieret samtale, samarbejde og diskussion vælger den mundtlige genre, der passer bedst til situationen lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen og gøre sig fri af manuskript Det skrevne sprog læse: læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet oversigtslæse, punktlæse og nærlæse fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form læse norske og svenske tekster Læseplan 7. klasse+ 8. klasse samtale om og debattere forskellige emner i klassen og i grupper udforske og benytte sproget gennem samtale, øvelser, lege og eksperimenter præsentere en længere mundtlig fremstilling, fx fortælling, redegørelse og foredrag tage notater referere argumentere, dokumentere og begrunde dramatisere Det skrevne sprog læse: læse selvstændigt læse med specifikke formål forberede og gennemføre oplæsning og fremførelse vælge læsemåde i forhold til læseformål og teksttype genfortælle, referere og resumere undersøge ligheder og forskelle i udtale, betydning og stavning på dansk, norsk og svensk.

20 Det skrevne sprog skrive: vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet skrive sammenhængende, klart og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en form, der passer stil situationen skrive refererende, beskrivende og berettende styre skriveprocessen fra idé til færdig proces forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne tekster bruge retskrivningsordbogens opslagsdel og indholdsdel anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster, så det fremmer tekstens kommunikation skrive refererende, beskrivende, berettende, kommeterende, argumenterende og reflekterende indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster bruge skrivning bevidst og reflekterende som hjælpemiddel i andre sammenhænge som logbog, hurtigskrivning og notater Det skrevne sprog skrive: indsamle og udvælge stof til egne tekster disponere og organisere både kortere og længere tekster skrive i forskellige fiktive og ikkefiktive genrer anvende sproglig fantasi, variation, præcision og korrekthed vurdere og bearbejde egne og andres tekster både hvad angår indhold og udformning stave korrekt og benytte ordbog anvende korrekt tegnsætning i egne tekster anvende layout, skrift illustrering og andre grafiske virkemidler skrive læseligt og hurtigt og med at give håndskriften et personligt præg. ============================= Undervisningen i 7. klasse omfatter især eventyr, essays, fortællinger, sagn og myter sagtekster, fagtekster, avistekster, leksika, ordbøger og andre håndbøger, reklamer, og fx erindringer, biografier, rejsebeskrivelser, dagbøger, breve, debatindlæg, dagsordener, brugsanvisninger, pjecer, ugeblade og magasiner anden fiktion, fx film, tegneserier, musikvideo, tv- og radiospil, computerspil elevernes egne og fælles mundtlige og skriftlige tekster, fx fiktive og ikke fiktive handlingsforløb, logbog og dagbog referat og resume interview

21 manuskripter, dispositioner og notater layout, illustrationer og forhold vedrørende indhold og udtryk billedsprog, rim, rytme og andre klangfigurer, ironi og ordspil billeder, fx fortællende og informative billeder, billedkunst, billedforløb, illustrationer folkeviser redegørelser, genstands-, person- og procesbeskrivelse litterære perioder, herunder litteraturens almengyldighed og historiske tilknytning grammatiske udtryk samt forhold vedrørende ordforråd og orddannelse, faste udtryk og vendinger faktion radiomontage, oplysende og debatterende udsendelser tekster og medieproduktioner eller andet stof med norsk og svensk tekst og tale. gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne og om, at litteraturen afspejler den tid, den er blevet til i gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster og andre udtryksformer selvstændigt og i Sprog litteratur og undersøge og vurdere samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse undersøge, beskrive og vurdere fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer og sproglige udtryk undersøge og vurdere samspillet mellem tekstens udsagn og læserens oplevelse undersøge, beskrive og vurdere fortællerrolle, komposition og fremstillingsformer og sproglige udtryk

22 samspil med andre udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i såvel enkle som mere komplekse produktioner i en form, der passer til situationen, samt i dramatisk form søge information på forskellige måder og i forskellige medier samt vælge den informationskilde, der er mest hensigtsmæssig

23 Trinmål efter 9.klasse fungere som mødeleder, der styrer og konkluderer forstå norsk og svensk i store træk og have kendskab til ligheder og forskelle mellem nabosprogene Det skrevne sprog læse: beherske sikre og automatiserede afkodningsstrategier til læsning af alle typer tekster anvende varierede læsemåder afhængig af genre og sværhedsgrad læse skøn- og faglitteratur hurtigt og sikkert læse sig til viden i fagbøger, aviser, på Internet osv. læse norske og svenske tekster Det skrevne sprog skrive: bruge regler for sammensætninger og afledninger i egne og andres tekster Letlæselig, ensartet, tilpas hurtig, personlig hånskrift. Skrive på computer med tilpas hurtig skriveteknik. bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, underholdning, argumentation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster Læseplaner 9. klasse Alle de punkter og områder der er omtalt i 7. og 8. klasse gælder ligeledes for 9. Klasse. Herudover bliver tilføjet. finde ligheder og forskelle i betydning og udtale på dansk, norsk og svensk. undersøge og vurdere kommunikationsforhold, herunder massekommunikation, kommunikationsformer og mediebegrebet

24 kende til det danske sprogs udvikling og mangfoldighed vurdere og perspektivere værdier og værdiforestillinger i andres udsagn samt i tekster og andre udtryksformer fra forskellige tider fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer ud fra såvel umiddelbar oplevelse som analytisk forståelse kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole

Læseplan med del- og slutmål for faget dansk på Bøvling Friskole Efter 2. klasse prioriteres følgende højt: Sproglig opmærksomhed Bogstavindlæring/repetition Angrebsteknikker til stavning/læsning stavelsesdeling (prikke vokaler) morfemdeling (deling efter ordets stamme)

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 3 TRINMÅL FOR DE FORSKELLIGE

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Vi tager på lejrskole d. 28.-30. August. Helt ærligt H.C.A. forløb At give et indblik i og overblik over, hvad

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for 4. klasse (dansk)

Årsplan for 4. klasse (dansk) Årsplan for 4. klasse (dansk) Periode Emne/ fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering Aug okt. Helt ærligt Reklamer: trykte og digitale At give et indblik i og overblik over, hvad grundbogen vil byde på i løbet

Læs mere

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15

Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Årsplan for danskundervisningen i 5. klasse 2014-15 Faglige trinmål for faget fra 5.-6. klasse: Det talte sprog - bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Årsplan for 3. klasse dansk

Årsplan for 3. klasse dansk Årsplan for 3. klasse dansk På følgende sider er min oversigt over danskundervisningen i 3. klasse i skoleåret 2013/2014. Da jeg anser det for vigtigt, at der er plads til elevernes interesse, samt pludselige

Læs mere

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole

Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Fagplan for dansk på Bakkelandets Friskole Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at

Læs mere

Årsplan for 3. klasse (dansk)

Årsplan for 3. klasse (dansk) Årsplan for 3. klasse (dansk) Målene indenfor det talte og det skrevne sprog og i sprog, litteratur og kommunikation er trinmål efter 4. klasse. Det forventes derfor ikke at eleverne kan opfylde disse

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk

Fælles Mål. Faghæfte 1. Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Fælles Mål Faghæfte 1 Dansk Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 9-2003 Grafisk tilrettelæggelse: Schwander Kommunikation 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold

Årsplan for 4.A Brobyskolerne, Allested-Vejle afd. Hanna Vett 2013-2014. Indhold Indhold Status... 2 Fagligt... 2 Socialt... 2 Sociale mål:... 2 Fysisk... 2 Klassens lærere... 2 Overordnet kalenderplan 2013 2014... 3 Dansk... 5 Formål... 5 Trinmål... 5 Det talte sprog... 5 Det skrevne

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation

Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Sprog, litteratur og kommunikation Delmål, 3.klasse Det talte sprog Det skrevne sprog - læse Det skrevne sprog skrive Bruge talesproget i samtale, samarbejde, diskussion, fremførelse og at kunne sætte ord på egne følelser. Give mundtligt

Læs mere

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk

Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk 1 Øresunds Internationale Skole Engvej 153, 2300 København S. Tlf.: 32598002 www.o-i-s.dk ois@mail.sonofon.dk Øresunds Internationale Skole læseplan for dansk. Formål: Undervisningen skal fremme og udvikle

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen... 1 Faglig kalender... 2 Faste aktiviteter og materialer:... 3 Fælles mål... 4 Sociale mål for syvende klasserne:... 8 Bekendtgørelse af lov om

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Undervisningsplaner. Dansk

Undervisningsplaner. Dansk Undervisningsplaner Stadil-Vedersø Friskole tilbyder undervisning inden for følgende fagrække, der er nærmere beskrevet i det efterfølgende. Der arbejdes i alle skolens fag ud fra Undervisningsministeriets

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Dansk i fjerde Hjerm Skole Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Folkeskolens formål 1 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre

Læs mere

Læreplan for faget dansk

Læreplan for faget dansk Læreplan for faget dansk Signalement af faget Dansk Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 10. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale) Det skrevne

Læs mere

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin

Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Læseplan for dansk 1. 9. klassetrin Grundlaget for undervisningen er en sproglig bevidsthed samt de danskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, sociale og

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard

Årsplan i 6. klasse 2012/2013 Henrik Kirkegaard Indholdsfortegnelse: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...1 Faglig kalender...2 Faste aktiviteter og materialer:...3 Fælles mål...3 Bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer...4

Læs mere

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole

Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole 1 Fagbeskrivelser for Mellerup Friskole Indholdsoversigt Indledning side 01 Dansk side 02 Matematik side 13 Engelsk side 20 Tysk side 22 Fysik/kemi side 24 Natur/teknik side 25 N/T mhb. biologi side 28

Læs mere

Undervisningsplan for engelsk

Undervisningsplan for engelsk Undervisningsplan for engelsk Formål: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan og tør udtrykke

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Årsplan for 0.x i dansk

Årsplan for 0.x i dansk Årsplan for 0.x i dansk Lærer Hold 0.x Katrine Amtkjær Oversigt over planlagte undervisningsforløb med ca. angivelse af placering Forløb Placering 1 Forfatterskab Naja Marie Aidt 33-35 2 TEMA: Kærlighed

Læs mere

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse

Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse M E L L E M A F D. Undervisningsplan for dansk Mellemafdelingen, 3., 4. og 5. klasse Det følgende er faste elementer i undervisningen. Planlægningen og placeringen i årsplanen er med til at sætte rammen

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Det handler bl.a. om:

Det handler bl.a. om: Når du arbejder med Læseraketten og Hele Verden i skole-projektet får du og dine elever en oplagt mulighed for at opfylde flere af formålene i folkeskoleloven landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002.

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Årsplan i dansk for 4. klasse

Årsplan i dansk for 4. klasse Årsplan i dansk for 4. klasse Periode Emne Mål Handleplan Evaluering August - November November - Februar Marts - Juni Helt ærligt! Klap hesten! Nyt forsøg Læsekursus Se nedenfor Bogsystemet: Den sikre

Læs mere

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 1. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse (dvs., at vi blot skal være undervejs ), arbejder vi med følgende: Indhold: Bogstavbogen

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk

Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk 1 Elise Smiths Skoles læseplan for faget dansk På Elise Smiths Skole er arbejdet med sprog og litteratur danskfagets kerneområder. Grundlaget for undervisningen er dels de faglige dimensioners indbyrdes

Læs mere

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Dansk tegnsprog i folkeskolen. god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Dansk tegnsprog i folkeskolen god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 6 2007 Dansk tegnsprog i folkeskolen - god praksis for tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016

Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 Årsplan dansk 2. klasse 2015 2016 For at opfylde nedenstående mål fra Undervisningsministeriet, slutmålet efter 2. klasse, arbejder vi med følgende: Indhold: Læsebog og arbejdsbog til Den første læsning

Læs mere

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og

Dansk 4. klasse. Periode Emne Mål Evaluering Uge. Eleverne skal i 33. makkerpar lave OL OL London 2012. Lytte aktivt til andre og Årsplan 2012-13 Dorte Schmidt Dansk 4. klasse Periode Emne Mål Evaluering OL emne Udtrykke forståelse af det Eleverne skal i 33 læste mundtligt og skriftligt makkerpar lave OL OL London 2012 Lytte aktivt

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c

Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Årsplan dansk skoleåret 2011/12 for 6.a og 6.c Mundtlig fremstilling: Læseteknikker: Oversigtlæsning, punktlæsning og nærlæsning. Tekst- og sprogiagttagelse, forståelse af litterære, fag- og sagtekster

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15

Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Årsplan for dansk i 6. kl. 2014-15 Forenklede mål for 5.-6. klasse: http://ffm.emu.dk/maal-struktur/humanistiske-fag/dansk Uge Emne Beskrivelse Trinmål Evaluering August/ September Tegneserier Der arbejdes

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Formål for faget. Signalement af faget

Formål for faget. Signalement af faget Formål for faget Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle,

Læs mere

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING

Det da løgn. Tegn på læring til læringsmålene kan være. Færdigheds- og vidensmål. Plot 4, kapitel 1. Side 10-55 FORTOLKNING Plot 4, kapitel 1 Det da løgn Side 10-55 FORTOLKNING Oplevelse og indlevelse Eleven kan dramatisere litteratur og andre æstetiske tekster gennem oplæsning og tegning mundtlige, kropslige og billedlige

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Fagformål for faget dansk som andetsprog Tosprogede elever skal i dansk som andetsprog udvikle sproglige kompetencer med udgangspunkt i deres samlede sproglige forudsætninger, sådan at eleverne kan forstå

Læs mere

B-prøven - En lærerhåndbog

B-prøven - En lærerhåndbog B-prøven - En lærerhåndbog I mundtlig fremstilling i dansk i 9. klasse kan prøven afvikles som A- eller B- prøve. I 10. klasse er B-prøven den eneste. Valg af prøveform I begyndelsen af 9. klasse skal

Læs mere

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog

Fælles Mål. Faghæfte 19. Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Fælles Mål Faghæfte 19 Dansk som andetsprog Publikationen indgår i Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie som nr. 4-2005 Grafisk tilrettelæggelse og omslag: Schwander

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36

Årsplan 9.x. dansk 2011-2012 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33 Grammatik Sådansk 34-35 Forberedelser til skolerejsen 36 Skolerejse Rom 37-38 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - demonstrere et analytisk

Læs mere

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål:

Fagplan Dansk. Slutmål efter 9. klassetrin. Formål: Fagplan Dansk Formål: Formålet med danskundervisningen er at fremme elevernes forståelse for dansk sprog og litteratur, samt evnen til at udtrykke tanker og meninger i et klart, personligt og nuanceret

Læs mere

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning

Dansk som andetsprog - Supplerende undervisning Kompetencemål Kompetenceområde Efter klassetrin Efter 5. klassetrin Efter 7. klassetrin Efter 9. klassetrin Læsning Eleven kan læse og forstå enkle Eleven kan læse og forstå fiktive og ikkefiktive Eleven

Læs mere

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold

Historie 4. klasse. Evaluering. Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Evaluering Indholdsplaner undervisningens faglige indhold Kan man være sikker på, at alle faglige områder inden for et fag er blevet berørt, blot fordi eleverne har fået det antal lektioner, som er tildelt

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter

Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan Skrivekompetence med fokusnoter STATUS skrive 2. klasse 4. klasse 6. klasse 9. klasse Skrive i div genrer skrive enkle

Læs mere

Læreplan for tysk. Signalement af faget

Læreplan for tysk. Signalement af faget Læreplan for tysk Læreplan for tysk består af: Signalement Formål Slutmål Trinmål Beskrivelser Læseplan Signalement af faget Det undervises i tysk på 7. 9. Klassetrin De centrale kundskabs og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35

Årsplan 9.x. dansk 2013-2014 TG. Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 33-34 Forberedelser til skolerejsen 35 Skolerejse Barcelona 36-37 Mellemkrigstiden - Tom Kristensen: Henrettelsen - Tove Ditlevsen: Det første møde - demonstrere

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram.

Dansk i 2. klasse. de opnår det basalt kendskab til EDB...arbejde i et tekstbehandlingsprogram. Dansk i 2. klasse Danskfagets overordnede formål: at eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet at eleverne får lyst til at bruge sproget alsidigt og i samspil med andre

Læs mere

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret.

Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne bruges på grund af ophavsret. Denne bearbejdelse af Klare Mål er lavet på begrund af word dokumenter fra undervisningsministeriet, og indeholder den samme tekst som de trykte udgaver. Den eneste undtagelse er billeder, som ikke kunne

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder

Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetenceområder Bilag 18 - Dansk som andetsprog - Basisundervisning Kompetencemål Kompetenceområder Basisundervisning enkle tekster Eleven kan skrive enkle ord og sætninger som middel til med forståelse til talt dansk

Læs mere

" Mål for læsning på Vinding Skole."

 Mål for læsning på Vinding Skole. Februar 1999. I forbindelse med " Skoleplanen for Vinding Skole 98/99 " blev det besluttet at udarbejde " Mål for læsning på Vinding Skole." En arbejdsgruppe bestående af Lauge Høj, Vibeke Kristensen og

Læs mere

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014

Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Års og aktivitetsplan for DANSK 2. klasse 2013 2014 Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i systemet Nisserne i Ådal, som børnene kender fra 1. klasse. Materialet består af læsebogen Viggos verden (som

Læs mere

Animeret til læsning

Animeret til læsning Animeret til læsning - et udviklingsprojekt under Nationalt Videncenter for Læsning Hanne Pedersen, Jette Hagelskjær, Aase Holmgaard VIA University-College Hvordan kan animationsfilmens og skriftsprogets

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål

UGE EMNE/ TEMA Færdighedsmål Vidensmål Årsplan dansk 3. klasse Denne årsplan er lavet med sigte på Forenklede fælles mål for 3.-4. klasse ( se www.uvm.dk ). Arbejdsformen vil variere mellem værkstedsundervisning, fælles oplevelser, oplæg samt

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere