Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR"

Transkript

1 Stofa SmartTv og ekstra kanaler AFTALEVILKÅR 1

2 Velkommen til Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler! Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din aftale om Stofa SmartTv og/eller ekstra kanaler. Aftalevilkårene er sammen med de gældende priser på Stofa.dk og ordrebekræftelsen grundlaget for aftalen mellem dig og Stofa. Rigtig god fornøjelse! Indhold Generelle aftalevilkår for ekstra kanaler og Stofa SmartTv 3 Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af Stofa boks 14 Bilag 1: Standardfortrydelsesformular 15 Kontaktinformation 16 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 2 2

3 Generelle aftalevilkår for Smart Tv og ekstra kanaler via StofaTv I tillæg til aftalevilkårene for Stofa Tv gælder følgende vilkår for abonnementet på Stofa SmartTv. Ved modstrid mellem vilkårene gælder, at vilkårene for StofaTv går forud for disse vilkår. 1. Generelt 1.1. Nærværende betingelser er gældende for modtagelse af Stofa SmartTv og ekstra kanaler, som Stofa distribuerer samt for brug af dekodere, herunder Stofa boks, SmartTv modul eller Stofa kortlæser Aftalen indgås mellem abonnenten og Stofa A/S CVR: Parterne er berettiget og forpligtet efter aftalen. Det er således abonnenten, der hæfter for betaling af de ydelser, der leveres iht. aftalen. Det gælder også, hvis abonnenten overlader brugen af tjenesten til en anden bruger Tilslutningen til tjenesten er personlig for abonnenten og dennes husstand og kan ikke overdrages til tredjemand, ligesom abonnenten ikke må give andre adgang til at benytte tjenesten. Stofa kort og Stofa boks må ikke bruges uden for abonnentens husstand. Overdragelse af en aftale kan først finde sted efter Stofas forudgående accept Abonnenten opnår ingen rettigheder over ophavsretligt beskyttede værker, IPadresse, tekniske løsninger, anlægget, tilslutninger, det af Stofa leverede udstyr eller andet, med mindre dette positivt fremgår af nærværende aftalevilkår. Stofa boksen er kundens ejendom, med mindre boksen er lejet af Stofa. Se afsnit om lejeboks. 3 3

4 2. Abonnement vedrørende programlevering 2.1. Det påhviler abonnenten for egen regning og risiko at etablere de nødvendige installationer, herunder antenneforhold, for at kunne gøre brug af tjenesten For at abonnenten kan modtage Stofa SmartTv og ekstra kanaler, er det en forudsætning, at abonnenten har en tv pakke hos en antenneforening, der tilbyder Stofa SmartTv og ekstra kanaler ved hjælp af en af følgende løsninger: Løsninger for ekstra kanaler: A. En digitalboks af fabrikatet Force til almindelige digitale tv-signaler (standard definition SDTV) DVB- C. Force dekoderen kan ikke anvendes til HD eller interaktive tjenester. B. En digitalboks af fabrikatet Samsung til både de almindelige digitale tvsignaler og HD tv- signaler (high definition, HDTV) DVB- C. Samsung dekoderen kan ikke a nvendes til interaktive tjenester. C. En digitalboks af fabrikatet Motorola til både de almindelige digitale tvsignaler (SDTV) og HD tv-signaler (HDTV) og som kan håndtere såvel DVB-C og IP. D. Til hver type digitalboks hører et Stofa kort, der passer specifikt hver enkelt type boks. E. Der skal gøres opmærksom på, at der i visse områder/ antenneforeninger i Stofas forsyningsområde er kapacitetsbegrænsninger i anlæggene, som gør, at der i forbindelse med leverance af ekstra kanaler ikke vil være mulighed for at tilbyde hele bruttoudbuddet af tjenester. På er det muligt at få et overblik over, hvilke tjenester der udbydes i de respektive antenneforeninger i Stofas forsyningsområde. Stofa SmartTv løsninger: A. Et SmartTv modul af mærket Irdeto der giver adgang til både almindelige digitale tv-signaler (SDTV) og HD tvsignaler (HDTV), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, leje film og arkiv. B. En digitalboks af mærket Motorola og et Stofa kort der Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 4 4

5 giver adgang til både de almindelige digitale tv-signaler (SDTV) og HD tv-signaler C. (HDTV), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, programguide, leje film og arkiv. D. En digitalboks med harddisk af mærket Motorola og Stofa kort der giver adgang til både de almindelige digitale tvsignaler (SDTV) og HD tvsignaler(hdtv), og som kan håndtere DVB-C, MPEG4 og IP. Boksen giver desuden adgang til en række interaktive tjenester som f.eks. spole, pause, programguide, leje film og arkiv. Harddisken giver dig mulighed for at optage både analoge og digitale tvsignaler. E. Alle Stofa SmartTV tjenester kræver, at løsningen har forbindelse til internettet. Stofa SmartTv modulet kræver, at dit tv er kompatibelt med CI+, se evt. i tv ets brugsvejledning Abonnenten må kun anvende Stofa kortet og den software, der anvises af Stofa Abonnenten må ikke på egen foranledning ændre eller opgradere software. Abonnenten accepterer, at Stofa har retten til løbende at foretage den nødvendige opgradering af den software, der er nødvendig for modtagelse af Stofa SmartTv ekstra kanaler. Softwaren sendes til abonnentens Stofa boks eller SmartTv modul via kabelnettet eller bredbåndsnettet Hvis der opstår fejl i forbindelse med opgradering af software, kan abonnenten få foretaget en opgradering hos Stofa. Abonnenten skal i den forbindelse med bringe sin Stofa boks og sit Stofa kort eller sit Stofa SmartTv modul. Abonnenten opkræves i den forbindelse ikke et yderligere vederlag herfor. Hvis abonnenten ønsker, at Stofa foretager opgraderingen på abonnentens adresse, opkræves abonnenten betaling herfor Abonnementet giver abonnenten ret til at modtage de med Stofa aftalte kodede digitale kanaler på den adresse, der er angivet på abonnementsaftalen. Stofa kort og/eller Stofa bokse må ikke tilsluttes tv-modtager, videobåndoptager m.v. uden for den af abonnementsaftalen omfattede adresse. Offentlig fremførelse eller erhvervsmæssig udnyttelse af de leverede kanaler, Stofa boks samt Stofa kort er ikke tilladt Stofa kan ændre de digitale tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler. Dette sker normalt med 1 måneds varsel via Stofas hjemmeside. Stofa er dog berettiget til straks at foretage en sådan ændring uden varsel, hvis ændringen skyldes forhold, der ligger uden for Stofas kontrol. Sådanne ændringer, der ikke kræver varsel, kan ikke begrunde en opsigelse fra abonnenten. Stofa informerer om ændringer af tv-pakkers sammensætning og antallet af kanaler samt æn 5 5

6 dringens årsag via Stofas hjemmeside. Såfremt Stofa varsler af ændringer i de digitale tv-pakker, som kunden har tegnet abonnement på, pga. forhold der ligger inden for Stofas kontrol, kan kunden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Hvis der er ændringer i de digitale tv-pakker, som kunden har tegnet abonnement på, og det sker pga. forhold, der ligger inden for Stofas kontrol, og såfremt de gennemføres straks og uden forudgående varsling, kan kunden opsige aftalen til udgangen af måneden, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der er til gunst for kunden, kan dog ikke begrunde sådan opsigelse. Stofa kan endvidere ændre i skærmdesignet, i rækkefølgen af de enkelte tvprogrammer, og i kortere perioder udsende de kanaler, som er omfattet af aftalen, ukodet, således at disse tillige vil kunne modtages af ikke-abonnenter, uden det giver abonnenten ret til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende herunder til at kræve abonnementsaftalen reduceret eller tilbagebetalt. Pkt. 4.9 om varsling af ændringer finder endvidere anvendelse Som Video on demand (VOD), Subscription video on demand (SVOD) og payperview (PPV) tjenester anses de tjenester, der i SmartTvs elektroniske menu præsenteres som sådan (f.eks. Lej Film, FilmPakker ). SmartTvs Shop menu indeholder oplysning om de PPV-tjenester, der kan bestilles, samt om prisen for hver enkelt tjeneste. Bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester sker via Smart Tv. Visse tjenester kan bestilles via kan fortryde bestillingen af PPV-tjenester, indtil 24 timer før udsendelsen af tjenesten påbegyndes. Ved brug af PPV-tjenesten accepterer abonnenten derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder, når udsendelsen af tjenesten påbegyndes. Ved VOD sker udsendelsen af tjenesten umiddelbart efter, bestillingen er afsluttet. Ved brug af VOD accepterer abonnenten derfor, at den normale 14 dages fortrydelsesret bortfalder. Ved SVOD har abonnenten 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesretten bortfalder ved ibrugtagning af tjenesten se endvidere pkt Det er valgfrit, om abonnenten vil tilkoble en pinkode eller ej. Abonnenten hæfter dog under alle omstændigheder med op til kr. for andres uberettigede bestillinger af VOD, SVOD og PPV-tjenester. Hvis abonnenten glemmer pinkoden, eller pinkoden uberettiget kommer til tredjemands kendskab, skal abonnenten rette henvendelse til Stofa herom. Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 6 6

7 Stofa kan opkræve gebyr for udsendelse af ny pinkode. Stofa opbevarer oplysninger om, hvilke VOD, SVOD og PPV-tjenester, abonnenten aftager med henblik på at kunne foretage korrekt opkrævning af betaling for forbrug af VOD, SVOD og PPV-tjenester. Oplysningerne kan i øvrigt anvendes af Stofa til egne markedsundersøgelser og markedsføring i overensstemmelse med lovgivningen herom. Stofa kan fast sætte et maksimum for bestilling af VOD, SVOD og PPV-tjenester og/eller stille krav om forudbetaling. Betaling for VOD og PPV-tjenester opkræves månedsvis Abonnementsaftalen kan alene indgås med Stofa eller en af selskabet god kendt forhandler til en af selskabet fastsat pris Stofa er ikke ansvarlig for indholdet af de af selskabet administrerede kanaler Abonnenten giver samtykke til, at Stofa kan videregive registrerede oplys ninger om abonnenten til programudbydere mv. til brug for markedsføring af programmer og beslægtede tjenester. De oplysninger, der kan videregives er: Navn, adresse, telefonnummer og adresse. Stofa forpligter sig i den forbindelse til at overholde gældende dansk lovgivning om behandling af personoplysninger. Oplysninger behandles i overensstemmelse med god data behandlingsskik Abonnenten må ikke videredistribuere eller på anden måde gøre det optagede indhold optaget via Stofa SmartTv og ekstra kanaler tilgængeligt for andre adresser end installationsadressen. Abonnenten må heller ikke foretage offentlig visning, intern videredistribution eller anvendelse i virksomheder eller erhvervsmæssig udnyttelse af det Kunden må kun anvende Stofa kortet og den software, der findes på kortet, efter dets formål. Efter dansk lovgivning er det strafbart at fremstille, importere, omsætte, besidde eller ændre dekodere eller andet dekodningsudstyr (herunder programkort) med det formål at give uautoriseret adgang til indholdet af en kodet radio- eller tv-udsendelse. Overtrædelser, der kommer til Stofas kendskab, vil blive anmeldt til politiet med henblik på retsforfølgelse. Kunden bærer risikoen for Stofa kort, herunder risikoen for tyveri, brand eller andre skader. I tilfælde af tyveri af Stofa kort skal kunden omgående melde dette til Stofa med henblik på afbrydelse af tjenesten (spærring af kortet). 7 7

8 3. Aftalens løbetid og ophør 3.1. Abonnementsaftalen indgås skriftligt. Programleveringsafgift og betaling for tjenester betales fra dagen for levering af kanaler og tjenester. Abonnementsperioden begynder herefter, og medmindre andet fremgår af særlig aftale mellem abonnenten og Stofa, kan aftalen til enhver tid, dog senest sidste dag i måneden, opsiges af abonnenten med en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned jf. pkt Opsigelsesvarslet er en måneds skriftlig varsel med virkning fra udgangen af efterfølgende måned Stofa er berettiget til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige abonnementet med en måneds varsel til udløbet af en betalingsperiode. Hver af parterne kan bringe abonnementet til ophør uden varsel, såfremt udsendelse er ophørt i mere end 28 på hinanden følgende dage. I så fald betaler abonnenten kun for tiden frem til udsendelses ophør Abonnementer kan ikke stilles i bero i kortere eller længere perioder Abonnenten er berettiget til at fortryde aftalen under de omstændigheder, som fremgår af forbrugeraftaleloven. Fortrydelse skal ske ved meddelelse herom til Stofa senest 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Såfremt du ønsker at fortryde kan dette ske ved udfyldelse og afsendelse af fortrydelsesformularen i bilag 1 til disse vilkår eller ved at ringe til Stofas Kundeservice tlf Fortrydelsesretten gælder dog ikke, hvis du har givet afkald på fortrydelsesretten og har taget tjenesten i brug før for trydelsesrettens udløb. I så fald vil du blive afkrævet et beløb, der svarer til den forholdsmæssige tid, som abonnementet har været i brug før fortrydelsen. Ved fortrydelse skal udleverede produkter returneres for din regning med almindelig post. 4. Abonnement og programleveringsafgift 4.1. Fra og med tidspunktet for indgåelsen af abonnementsaftalen opkræver Stofa et løbende abonnement jf. den til enhver tid gældende prisliste, som fremgår på Beløbet opkræves kvartalvis forud. Størrelsen på abonnementet fastsættes til enhver tid af Stofa. Det forudbetalte abonnement refunderes forholdsmæssigt ved evt. ophør af abonnementsaftalen i en periode. Hvis et Stofa kort går tabt i abonnementsperioden eller hvis abonnenten ønsker et ekstra Stofa kort, er abonnenten forpligtet til for egen regning at købe dette kort. Der kan mod betaling bestilles op til 4 ekstra Stofa kort med henblik på anvendelse af abonnementet på flere tv-apparater. Det er en forudsætning for brug af det Stofa kort, at der findes en digitalmodtager pr. kort. Prisen for Stofa kort fastsættes til enhver tid af Stofa. Der henvises i den forbindelse til den til enhver tid gældende prisliste på Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 8 8

9 Ved opsigelse kan betaling for Stofa kort ikke kræves forholdsmæssigt refunderet Det er muligt at tilslutte flere Stofa bokse inden for husstanden inden for abonnementsaftalen. Det er dog et krav, at abonnenten anskaffer yderligere Stofa bokse og tilhørende Stofa kort, og at Stofa boksene forbindes via en fælles IP-strøm. Der tages i den forbindelse forbehold for, at visse programleverandører ønsker at opkræve et tillæg til den ordinære programpakkebetaling, såfremt abonnenten ønsker at benytte en sådan tjeneste Ud over det kvartalsmæssige abonnement opkræves der en månedlig programleveringsafgift, der beregnes fra dagen for abonnementsaftalens indgåelse. Programleveringsafgiften erlægges månedsvis forud den første hverdag i hver måned Alle indbetalinger skal af abonnenten foretages rettidigt, også selvom abonnenten ikke har modtaget giroindbetalingskort. Stofa kan kræve erlagt et ekstra gebyr, hvis abonnenten ikke er tilmeldt Betalingsservice Ved en sen betaling eller udeblivelse med betaling kan Stofa udsende en rykkerskrivelse med angivelse af, at programforsyningen vil blive afbrudt, såfremt betaling ikke finder sted inden en angiven frist. Hvis betaling ikke sker inden for den fornyede frist, afbryder Stofa uden varsel programforsyningen. Ved forsinket betaling af ethvert beløb, er Stofa berettiget til at opkræve morarenter efter Rentelovens regler. Stofa er endvidere ved udsendelse af rykkerskrivelser berettiget til at opkræve et gebyr For genåbning af kort er Stofa berettiget til at opkræve et gebyr Stofa kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit vurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Stofa ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at abonnentens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Stofa berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse Såfremt der sker stigninger i offentlige afgifter, er Stofa berettiget til med omgående virkning at forhøje såvel programleveringsafgift og/eller abonnement Stofa kan ændre disse vilkår, supplerende tjenestespecifikke abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter, forbrugsafgifter og gebyrer, jf. pkt. 11, med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles ved annoncering i landsdækkende dagblade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller Nets A/S 9 9

10 (tidligere PBS). Væsentlige ændringer varsles dog ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt sammen med en regning eller som tekst på betalingsoversigten fra kundens bank eller PBS. Ændringer, herunder væsentlige ændringer, kan endvidere varsles pr. til kunden, hvis kunden har indgået aftale om e- kommunikation. Ændringer, der ikke er til ugunst for kunden, kan ske uden varsel ved offentliggørelse på Stofas hjemmeside. Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden varsel eller offentliggørelse. Ændring af éngangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter mv. kan ske uden varsel ved indførelse i Stofas prislister. Ved Stofas varsling af ændring af vilkår og priser kan kunden i varslingsperioden opsige aftalen til udgangen af varslingsperioden med et varsel på mindst 14 dage, uanset en eventuel bindingsperiode og uanset det normale opsigelsesvarsel. Ændringer, der kan gennemføres uden forudgående varsel, kan dog ikke begrunde en sådan opsigelse I tilfælde af tyveri skal abonnenten uden ophold anmelde dette til politiet samt informere Stofa herom. Kopi af politianmeldelsen skal sendes til Stofa med henblik på afbrydelse af Stofa kortet. 5. Flytning 5.1. Abonnenten er forpligtet til omgående skriftligt at melde flytning til Stofa. Hvis det grundet manglende flyttemeddelelse fra abonnenten bliver nødvendigt at søge korrekt adresse via folkeregistret, opkræves hos abonnenten et gebyr til dækning af omkostningerne hertil. 6. Misligholdelse 6.1. Som væsentlig misligholdelse, der giver Stofa adgang til uden varsel at ophæve abonnementsaftalen og afbryde signalmodtagelsen, anses blandt andet men ikke begrænset til: A. Abonnentens forsinkelse med betaling mere end 14 dage fra forfaldsdatoen. B. Abonnentens vanrøgt og/eller misbrug af et digitalkort. C. Abonnentens misligholdelse af pligter, der i øvrigt påhviler ham ifølge abonnementsbetingelserne I tilfælde af abonnentens misligholdelse kan Stofa foruden et lukkegebyr Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 10 10

11 kræve erstatning for et hvert tab, der påføres selskabet, herunder erstatning for mistet programleveringsafgift mv Stofa afhjælper fejl i egne anlæg og installationer hurtigst muligt. Grænsen for Stofas fejlretningsansvar er det af Stofa etablerede kabelslutningspunkt. Abonnenten skal sikre, at Stofa med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. 7. Erstatning Abonnenten er forpligtiget til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i abonnentens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes fejl i forbindelse med abonnementet og det viser sig, at der ikke er fejl i Stofas net, er abonnenten forpligtiget til at dække Stofas omkostninger Stofa er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Stofa eller nogen, som Stofa har ansvaret for med nedenfor anførte begrænsninger: A. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af kabel-tv leveringen i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager, medmindre Stofa har forsømt at begrænse ulemperne herved. 8. Force Majeure B. Stofa er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at kabel-tv ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende Stofa er ikke ansvarlig for forstyrrelser eller af-brydelse af udsendelser, kanaler eller nedbrud af boksen, hvis dette skyldes forhold uden for Stofas kontrol, herunder men begrænset til krig, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, satellitsvigt, ændringer i lovgivningen og anden offentlig regulering, samt strejke og lockout blandt Stofas egne medarbejdere

12 9. Tvister 9.1. Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. 9.2 I tilfælde af tvist mellem kunden og Stofa om forhold, der udspringer af aftalen, kan kunden klage til Stofa. Stofa træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. 9.3 I tilfælde af tvist mellem kunden og Stofa om forhold, der vedrører programforsyning Stofa SmartTv og ekstra kanaler, kan Stofas afgørelse indbringes for Forbrugerstyrelsen, Amagerfælledvej 56, 2300 København S, tlf Hvis Forbrugerstyrelsen ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil styrelsen i muligt omfang videresende klagen til den rette myndighed. 9.4 Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom Overdragelse af kontrakt Stofa har til enhver tid ret til at overdrage denne kontrakt eller dele heraf til tredjemand. 11. Ved køb af Stofa boks eller SmartTv modul Ved køb af Stofa boks eller SmartTv modul medfølger ikke Stofa kort. Stofa boksen kan lejes hos Stofa eller en af Stofas udvalgte forhandlere Abonnenten kan vælge enten selv at montere Stofa boksen eller få boksen monteret af Stofas tekniker eller af en af Stofa anvist forhandler. Stofa er berettiget til at kræve betaling for montage udført af Stofas teknikere og forhandlere Stjæles eller bortkommer Stofa kort, har abonnenten pligt til straks at anmelde dette til Stofa. Stofa vil da straks lukke for Stofa kortet Køb af Stofa boks eller Smart modul er omfattet af Købelovens mangelsbegreb. 12. Klageadgang Ved uenighed om aftalens overholdelse og den krævede betaling, kan abonnenten klage til: Reklamationsafdelingen hos Stofa, Uraniavej 6, 8700 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR 12 12

13 Horsens eller Klagen indgives skriftligt, og Stofa skal senest 14 dage efter klagens modtagelse bekræfte modtagelsen. Stofa træffer afgørelse i klagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til 6 måneder, før der foreligger en afgørelse. Stofas afgørelse kan indbringes for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsensvej 35, 2500 Valby, tlf eller via forbrug.dk

14 13. Særlige aftalevilkår for Stofa SmartTv ved leje af Stofa boks Uagtet det anførte i de generelle aftalevilkår for Stofa SmartTv og ekstra kanaler tv gælder nedenstående særlige aftalevilkår for leje af Stofa boks Der betales en månedlig ydelse for leje af Stofa boks, og beløbet opkræves kvartalsvis. Det kan forekomme, at den udleverede boks ikke er ny Udleverede bokse er gennemtestet for alle funktioner. Hvis der opstår fejl i boksen, som skyldes ukorrekt anvendelse, herunder åbning af boksen eller reparation hos en ikke Stofa godkendt reparatør, skal kunden selv bære omkostningerne i forbindelse med eventuel reparation m.m Såfremt der konstateres fejl på den udleverede boks skal dette meddeles til Stofa uden unødigt ophør og senest 4 dage efter at det er konstateret. I mod sat fald fortabes retten til godtgørelse af leje for perioden forud for modtagelsen af fejlmeldingen. Aftalevilkår for Stofa SmartTv og ekstra kanaler via kabel-tv (ved leje af Stofa boks) Den digitale boks er Stofas ejendom. Kunden må ikke disponere over (sælge, udleje, pantsætte mv.) Stofas udstyr og må ikke foretage indgreb i dette. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler for skader på Stofas udstyr, som kunden, eller nogen som kunden har ansvar for, forvolder. For Stofas udstyr bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bort komst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Stofas tab i de nævnte tilfælde Ved opsigelse skal udstyret afleveres til Stofa i samme stand som ved modtagelsen bortset fra almindelig slid og ælde. Returneres udstyret ikke vil kunden blive opkrævet for værdien af det ikke afleverede udstyr Kunden er ansvarlig for eventuelle skader påført udstyret. Kunden er endvidere ansvarlig for at kunne fremvise en kvittering for returnering af digitalboksen samt det medfølgende tilbehør, ved afsendelse pr. post. 14. REVISION Lejeaftalen fortsætter til digitalboksen er afleveret. Tilbagelevering skal ske efter Stofas anvisning. Gebyrer og priser betales i henhold til den gældende prisliste Nærværende abonnementsbetingelser træder i kraft 13. juni 2014 og er gældende indtil nye vilkår meddeles. De til enhver tid gældende abonnementsbetingelser fremgår endvidere af Stofas hjemmeside

15 Bilag 1: Standardfortrydelsesformular (denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) - Til Stofa a/s Uraniavej Horsens adresse: CVR nummer: Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) - Bestilt den (*)/modtaget den (*): - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne): - Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse): - Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir): - Dato: (*) Det ikke relevante udstreges 15 15

16 KONTAKTOPLYSNINGER Stofa A/S Uraniavej 6 DK-8700 Horsens Kundeservice Telefon: Gå ind på under kontakt os Stofas kundeservice kan hjælpe med spørgsmål om Stofa produkter. Spørgsmål af teknisk karakter angående dine Stofa produkter stilles til Teknisk Support se afsnit om support herunder. Stofa Teknisk Support Telefon: Support er udelukkende til tekniske spørgsmål. Du bedes have din ordrebekræftelse eller abonnementsaftale med oplysninger om dit abonnement klar ved opkald til Teknisk Support. Supports åbningstider: Mandag-søndag: kl Dog ikke juleaften og nytårsaften 16

StofaTv AFTALEVILKÅR

StofaTv AFTALEVILKÅR StofaTv AFTALEVILKÅR 1 Stofa Tv AFTALEVILKÅR version 1.11 Gældende fra 13. juni 2014, medmindre andet fremgår af nærværende vilkår. 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR

Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Stofa kabel-tv FAMILY AFTALEVILKÅR Aftalevilkår for Stofa kabel-tv, version Family 1. GENERELT 1.1. Nærværende aftalevilkår er gældende for abonnentens tilslutning til kabel-tv via antenneforeningens,

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013

Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Oktober 2013 Abonnementsbetingelser DLG TV Bredbånd gennem Mobilic Indholdsfortegnelse 1. DLG TV Bredbånd/Mobilic... 3 2. Digital modtager... 3 3.

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014

e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 e-mobility E.ONs Almindelige betingelser for privatkunder og erhvervsdrivende kunder Version 3. februar 2014 Indholdsoversigt Afsnit 1. Aftaleindgåelse, aftalefortrydelse og aftaleopsigelse Afsnit 2. Behandling

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere