Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted"

Transkript

1 Punkt 6. Ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om ekspropriation af arealer og rettigheder med henblik på etablering af en cykelstiforbindelse mellem Vodskov og Grindsted over Uggerhalne i henhold til lov om offentlige veje 96, 1. pkt., jf. tidligere samme lovs 43, stk. 1 i overensstemmelse med det nedenfor beskrevne, og idet lb.nr. 8 dog ikke fremmes på det foreliggende grundlag, og at By- og Landskabsforvaltningen bemyndiges til at indgå forlig med lodsejerne vedrørende erstatningen. Christian Korsgaard var fraværende. Magistraten anbefaler indstillingen. Beslutning: Godkendt. kl Side 1 af 15

2 Sagsbeskrivelse Sagen behandles i både byrådet og Magistraten den 17. august 2015, da byrådets beslutning har en betydelig indflydelse på, om projektet kan gennemføres i Især i de mere våde områder er det vigtigt, at anlægsarbejdet gennemføres inden efteråret rigtigt sætter ind. Bemærkning jf. styrelseslovens 8, stk. 4 By- og Landskabsudvalgets og Magistratens beslutninger foreligger ikke tidsnok til at fremgå af dagsordenen. Formål Aalborg Kommune ønsker løbende at forbedre forholdene for cyklisterne i kommunen. Det er i den forbindelse valgt at etablere en cykelstiforbindelse mellem Vodskov og Grindsted. Forbindelsen bliver en del af det overordnede cykelrutenet, og skal fremme forbindelserne mellem Aalborg, Uggerhalne og Grindsted. I kraft af, at der bliver lavet en cykelstiforbindelse frem til Uggerhalne, skabes der samtidig en forbindelse til det regionale cykelstinet, som forløber helt til Skagen. Forbindelsen består af tre etaper: 1. Fra Grindsted til Uggerhalne etableres en dobbeltrettet cykelsti på nordøstsiden af Uggerhalnevej. 2. Fra Uggerhalne/Kinderup til rundkørslen Vodskovvej/Vestvej etableres der på hovedparten af strækningen en dobbeltrettet cykelsti sydøst for Vodskovvej. På grund af pladsforholdene og tilslutningen af stien til Grindstedvej er der i Kinderup mellem Kinderupvej og Grindstedvej, valgt at etablere enkeltrettet cykelsti i hver side af vejen. 3. Fra rundkørslen Vodskovvej/Vestvej til Tingvej i Vodskov etableres der sti i begge sider af Vodskovvej. På den nordvestlige del af strækningen er det som cykelbane og i den sydøstlige del som cykelsti. På de strækninger, hvor der etableres cykelsti, vil eksisterende eller manglende vandingsanlæg blive reetableret/etableret. Dette gøres for at opfylde forpligtelsen om, at regnvand håndteres indenfor vejmatriklen og dermed ikke giver gene for de tilgrænsende ejendomme. Grøfter etableres i henhold til vejreglernes anbefalinger om vælte- og påkørselsfarlighed og uden brug af autoværn eller hastighedsnedsættelse. På de strækninger, hvor der anlægges cykelsti med tilhørende afvandings- og grøfteanlæg, er det nødvendigt at erhverve arealer fra de tilgrænsende ejendomme. Arealerhvervelsen gennemføres ved ekspropriation. Berørte ejendomme Ekspropriationens omfang fremgår nedenfor under de enkelte ejendomme samt af udarbejdet ekspropriationsbeskrivelse med lodsejerfortegnelse samt tilhørende til dels reviderede kortbilag (ekspropriationsplaner). Ekspropriationsplanerne og et oversigtskort er vedhæftet som bilag. Ved forelæggelsen for byrådet vedrører ekspropriationen 26 løbenumre, som omfatter i alt 29 ejendomme hvoraf 28 er privatejede og en enkelt ejendom tilhører Vejdirektoratet. To løbenumre (nr. 21 og nr. 22) er udgået. Anlægsarbejdet ønskes igangsat hurtigst muligt efter ekspropriationsbeslutningen. Øvrige oplysninger Der har efter forudgående indvarsling og annoncering været afholdt åstedsforretning den 4., 8. og 9. juni Der blev i den forbindelse redegjort for den påtænkte ekspropriation og dennes nærmere omfang, og det blev påvist, hvorledes de påtænkte foranstaltninger vil berøre de af ekspropriationen omfattede ejendomme. Der er ikke indgået forlig med lodsejerne om erstatningen for arealafståelse. Under åstedsforretningerne og i den efterfølgende indsigelsesperiode er der indkommet bemærkninger, forslag til ændringer og indsigelser mod projektet fra flere lodsejere, således som dette fremgår under de enkelte løbenumre. De enkelte ejendomme og de ekspropriative indgreb kl Side 2 af 15

3 Lb. nr. 1: (matr. nr. 9a Vodskov By, Hammer, 1bz, 1ca Attrup, Hammer) Der eksproprieres i alt ca m2, heraf vej 30 m2. Lodsejerne gør indsigelse mod etableringen af cykelstien på nordvest siden af Vodskovvej mellem Attrupvej og til Mødholt Bæk. De anser cykelstien for uhensigtsmæssig, dels som følge af at cykelstien fra Kinnerup til rundkørslen Vodskov nord følger sydøst siden af Vodskovvej som dobbeltrettet, og dels som følge af Attrupvej og Mødholt Bæk må antages at ville medføre, at en betydelig del af cyklisterne vil krydse over den stærkt trafikerede vej for at søge over på den enkeltsporede cykelsti på sydøst siden, for at undgå vejtrafikken på Vodskovvej. Lodsejerne foreslår, at den dobbeltrettede cykelsti fra Kinnerup til rundkørsel Vodskov nord fortsætter frem til Hüttel-Sørensens Vej. Her indtræder fartbegrænsningen og der kunne evt. placeres en vejcikane. Fra rundkørsel Vodskov nord til Mødholt Bæk vil der blive etableret cykelsti i begge sider af Vodskovvej med en bredde af 2 meter og med en adskillelse til kørebanen på 1,5 meter. Fra Mødholt Bæk til Tingvej i Vodskov etableres der cykelbane på 1,5 meter, både nord og syd for Vodskovvej, så det forventes ikke, at der sker utilsigtede krydsninger af Vodskovvej i forbindelse med overgangen mellem cykelstierne og cykelbanerne. Det er valgt at lave en sammenhængende cykelforbindelse på hver side af Vodskovvej fra Tingvej til rundkørslen Vodskov nord, da det valg giver en højklasset cykelforbindelse uden tvungen krydsning af Vodskovvejen. Lb. nr. 2: (matr. nr. 1v Attrup, Hammer) Der eksproprieres ca m 2, heraf vej 75 m 2. Lodsejerne erklærer sig positive overfor anlæggelsen af en cykelsti på strækningen. De gør dog indsigelse mod etableringen af et større åbent grøfteanlæg til afvanding af vejen, og foreslår, at grøften enten slet ikke etableres eller alternativt som minimum fra Tingvejen til Hüttel Sørensens Vej - erstattes af en rørlagt kloakledning med riste i vej/cykelsti. Herved reduceres ekspropriationsindgrebet, ligesom resultatet efter disse lodsejeres opfattelse vil være mindre skæmmende i det generelle bybillede. Lodsejerne foreslår endvidere, at cykelbanen starter nordøst for lodsejers indkørsel f.eks. overfor Vodskov Bolighus, således at cyklisterne ikke skal krydse Vodskovvej ved krydset med Tingvejen. Vejbestyrelsen er forpligtet til at håndtere det vand, der falder indenfor vejarealet. På den pågældende vejstrækning er regnvandet ikke tidligere blevet håndteret i overensstemmelse med dette princip, hvorfor der ved det foreliggende projekt rettes op på forholdet. Grøfter har den fordel, at regnvand ved mindre mængder kan bortskaffes ved ren nedsivning, og ved kraftige regnmængder kan de fungere som bassiner, således at vandet kan forsinkes inden udledning til eksisterende vandløb og dermed minimerer belastningen på de eksisterende vandløb. Af sikkerhedsmæssige årsager anlægges grøfter med flade skråninger. Herved minimeres risikoen for, at et forulykket køretøj, der ender i grøften, vælter rundt i grøften. Flade skråningsanlæg er tillige mindre påkørselsfarlige for forulykkede køretøjer. Af disse grunde fastholdes de projekterede græsbesåede grøfteanlæg, som ej heller vurderes at være visuelt skæmmende. Det er bevidst, at cykelbanerne starter og slutter ved Tingvej. Cykelbanerne er ført igennem krydset Vodskovvej/Tingvej, for at ligeud kørende cyklister på Vodskovvej på denne måde ledes igennem krydset. Cykelbanen i vest siden markeres med cykelsymboler på kørebanen for at gøre bilister fra Tingvej opmærksomme på de krydsende cyklister. Svingende cyklister fra Tingvej vil af bilister blive opfattet som naturlige elementer i trafikken, hvilket minimerer sikkerhedsrisikoen. Lb. nr. 3: (matr. nr. 1u Attrup, Hammer) Der eksproprieres ca. 750 m 2. kl Side 3 af 15

4 Lodsejer er tilhænger af, at der etableres en cykelsti mellem Vodskov by og rundkørslen til Langholt. Lodsejer gør indsigelse mod ekspropriationens omfang og bemærker, at det er vanskeligt at forstå, at en udvidelse af vejen med 1½ meter kræver ekspropriation af ca.15 meter i bredden, idet der aldrig er oplevet problemer med vandafledning fra vejen, der ligger højt i forhold til det omgivende terræn med naturligt fald væk fra vejen. Lodsejer gør også indsigelse mod, at der eksproprieres et væsentligt område bag Bredbånd Nords teknikskab og foreslår, at der etableres et autoværn i stedet for en grøft. Lodsejer foreslår, at der laves et vej bump og indsnævring inden Hüttel-Sørensens Vej og nedsætter hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t til Vodskov by. Svar: Delvis imødekommet Vejbestyrelsen er forpligtet til at håndtere det vand, der falder indenfor vejarealet. På den pågældende vejstrækning er regnvandet ikke tidligere blevet håndteret i overensstemmelse med dette princip, hvorfor der ved det foreliggende projekt rettes op på forholdet. Grøfter har den fordel, at regnvand ved mindre mængder kan bortskaffes ved ren nedsivning, og ved kraftige regnmængder kan de fungere som bassiner, således at vandet kan forsinkes inden udledning til eksisterende vandløb og dermed minimerer belastningen på de eksisterende vandløb. Af sikkerhedsmæssige årsager anlægges grøfter med flade skråninger. Herved minimeres risikoen for, at et forulykket køretøj der ender i grøften, vælter rundt i grøften. Flade skråningsanlæg er tillige mindre påkørselsfarlige for forulykkede køretøjer. Af disse grunde fastholdes de projekterede grøfteanlæg. Grøftestrækket bag ved teknikskabet rørlægges, hvilket reducerer indgrebet på ejendommen med ca. 60m2 fra det oprindelige projekt. Vejmyndigheden ønsker ikke, at den tilladte hastighedsgrænse ændres, da den gældende findes hensigtsmæssig for strækningen: mod nord er der ingen indkørsler, og mod syd er der åbent land, hvorfor vejen ikke naturligt indbyder til en lavere hastighed. Lb. nr. 4: (matr. nr. 1t Attrup, Hammer) Der eksproprieres ca m 2. Lodsejer gør indsigelse mod ekspropriationens omfang og bemærker, at det er vanskeligt at forstå, at en udvidelse af vejen med 1½ meter kræver ekspropriation af 16 meter, idet der aldrig er oplevet problemer med vandafledning fra vejen. Lodsejer foreslår, at Aalborg Kommune, af hensyn til såvel økonomien som de afledte gener, laver cykelstien først og evt. tager forbehold for, at der senere laves en grøft, såfremt det er nødvendigt. Det gøres ligeledes gældende, at strækningen imellem Vodskov by og rundkørslen til Langholt ikke har været plaget af uheld. Lodsejer foreslår, at den tilladte hastighed på stedet sænkes fra de nuværende 60 km/t til 50 km/t. En hastighedsnedsættelse vil have en gunstig virkning for færdselssikkerheden og støjgener fra trafikken. Vejbestyrelsen er forpligtet til at håndtere det vand, der falder indenfor vejarealet. På den pågældende vejstrækning er regnvandet ikke tidligere blevet håndteret i overensstemmelse med dette princip, hvorfor der ved det foreliggende projekt rettes op på forholdet. Grøfter har den fordel, at regnvand ved mindre mængder kan bortskaffes ved ren nedsivning, og ved kraftige regnmængder kan de fungere som bassiner, således at vandet kan forsinkes inden udledning til eksisterende vandløb og dermed minimerer belastningen på de eksisterende vandløb. Af sikkerhedsmæssige årsager anlægges grøfter med flade skråninger. Herved minimeres risikoen for, at et forulykket køretøj der ender i grøften, vælter rundt i grøften. Flade skråningsanlæg er tillige mindre påkørselsfarlige for forulykkede køretøjer. Af disse grunde fastholdes de projekterede grøfteanlæg. Dog rørlægges en del af grøftestrækket bag ved et teknikskab placeret i det eksisterende vejareal ud for lb.nr. 3 og dette lb.nr. (se ovenfor lb.nr. 3), hvilket reducerer indgrebet på ejendommen med ca. 40 m 2 fra det oprindelige projekt. Vejmyndigheden ønsker ikke, at den tilladte hastighedsgrænse ændres, da den gældende findes hensigts- kl Side 4 af 15

5 mæssig for strækningen: Mod nord er der ingen indkørsler, og mod syd er der åbent land, hvorfor vejen ikke naturligt indbyder til en lavere hastighed. Lb. nr. 5: (matr. nr. 1bø Attrup, Hammer) Der eksproprieres ca. 940 m 2. Lb. nr. 6: (matr. nr. 1bi Attrup, Hammer) Der eksproprieres ca m 2. Lodsejer gør indsigelse mod ekspropriationens omfang og foreslår, at det udfor ejendommen placerede busstoppested flyttes meter længere mod nord, hvorved indgrebet burde begrænses i forhold til ejendommens læ-beplantning og et eksisterende maskinspor i en juletræskultur. Busstoppestedet er placeret i den projekterede fremtidige rabat, som er en del af tværsnittet på hele strækningen. En flytning af busstoppestedet længere mod nord vil derfor være uden betydning for indgrebet på ejendommen. Det vurderes derudover ikke at være muligt at foretage en sådan mindre justering af projektet, som vil kunne sikre, at læ-beplantning og maskinspor holdes uberørt. Lb. nr. 7: (matr. nr. Litra ai Horsens By, Horsens) Der eksproprieres ca. 15 m 2. Lb. nr. 8 (matr. nr. 104, 16q Horsens by, Horsens) Der eksproprieres i alt ca m 2 til cykelsti heraf vej 40 m 2. Lodsejer har fremsat forslag til en ændret placering af cykelstien, således at den - for så vidt strækningen fra rundkørslen ved E45 frem til Kinderup - lægges i eget tracé på den vestlige side af Vodskovvej bag om eksisterende bebyggelse i Kinderup. Alternativt har lodsejer foreslået, at vejens skråningsanlæg etableres med dyrkningsskråninger 1:10. Han har tillige gjort indsigelse mod ekspropriationsindgrebet under henvisning til, at ejendommen har en privat brøndboring (vand), som fremover vil ligge tæt på vejanlægget, samt at udvidelsen af vejarealet vil ødelægge et nedsivningsanlæg på ejendommen. Endelig begærer lodsejer hele ejendommen overtaget (totalekspropriation). Det fremsatte ændringsforslag om en dobbeltrettet cykelsti udelukkende på den vestlige side af Vodskovvej er fravalgt af primært af to grunde: En sti i eget tracé bag om ejendommene i Kinderup er ikke tryghedsskabende for brugerne, som derfor vil fravælge at bruge stien. Cyklister oplever en større tryghed ved at færdes langs i forvejen trafikerede vejstrækninger. En dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Vodskovvej, fra den tiltænkte krydsning til T-krydset ved Grindstedvej, er desuden fravalgt på grund af udfordringerne ved tilslutning til T-krydset. Det færdselssikkerhedsmæssigt sikreste er at tilslutte T-krydset med cykelsti i begge sider, da det giver en naturlig placering af de bløde trafikanter i krydset. Ved tilslutning af en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af krydset, vil der køre cyklister ind i krydset på steder, hvor bilister ikke forventer det. Eksempelvis vil bilister møde modkørende cyklister i forbindelse med sving fra Grindstedvej til Vodskovvej mod nord, hvor de ellers kun skulle være opmærksomme på bagfrakommende cyklister. Der vil derved kunne opstå farlige færdselssituationer. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at etablere skråningsanlæg med dyrkningsskråninger, idet det er erfaringen, at disse efterfølgende viser sig at være med en jordkvalitet (bonitet), som er ringere end den landbrugsjord, der blev afstået ved ekspropriationen. Den private brøndboring (vand) vil blive respekteret i forbindelse med projekteringen af vandafledningen fra vejen, således at der ikke sker nedsivning af vejens overfladevand som belaster brøndboringen. Eksistensen eller den præcise placering af nedsivningsanlægget kan ikke bekræftes af tilgængeligt materiale. Såfremt det kl Side 5 af 15

6 under anlægsarbejdet skulle vise sig, at cykelstiprojektet kommer i konflikt med et nedsivningsanlæg på grunden, vil anlægget blive respekteret eller alternativt genplaceret uden udgift for lodsejer, således at anlæggets funktion bibeholdes. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at restejendommen efter ekspropriationen fortsat er af en sådan beskaffenhed, at den også fremover vil kunne bevares som selvstændig ejendom, ligesom det skønnes, at ejendommen fremover vil kunne udnyttes på en rimelig måde. Den hidtidige anvendelse er fortsat mulig efter ekspropriationen, og ejendommens nære beliggenhed til det offentlige vejareal gør ikke boligen uegnet til beboelse. Lb. nr. 9: (matr. nr. 16b Horsens By, Horsens) Der eksproprieres ca. 860 m 2, heraf vej 42 m 2. Der udlægges nyt tilsvarende vejareal bag cykelstien. Indkørselen tilpasses så højdeforskelle ved cykelstien imødekommes. Lb. nr. 10: (matr. nr. 75a Horsens By, Horsens) Der eksproprieres ca m 2 heraf vej 15 m 2. Lb. nr. 11: (matr. nr. 3i Kinderup, Horsens) Der eksproprieres ca m 2, heraf vej 20 m 2. Lodsejer har fremsat ændringsforslag som behandlet ovenfor under lb.nr. 8. Lodsejer ønsker skråningsanlæggene udført som dyrkningsskråninger. Lodsejer har fremsat indsigelser imod projektets uforholdsmæssige indgreb på ejendommen Lodsejer har fremsendt indsigelse mod projektforløbet, hvor der er taget kontakt med Samråd med et projekterings grundlag uden lodsejerne eller andre interessenter har været indbudt til dialog omkring linjeføring. Lodsejer har fremsendt indsigelse imod at projektet har 3 meter skille rabat og 3 meter cykelbane. Der kan i henhold til cirkulære om udformning ag cykelbane ikke ske reduktion af asfalteret brede, minimums brede er 2,5 meter for cykelbane og 1,5 meter for cykelsti. Skillerabat mellem kørebane skal minimum være 1,5 meter med vej afmærknings pæle. Dermed må det konkluderes, at skillerabat kan være mindre, og det er Aalborg Kommune, der ønsker 3 meter skillerabat. Lodsejer har fremsendt indsigelse imod protokolførelsen under åstedsforretningen og har følgende tilføjelser og kommentarer. 1. Referat af åstedsforretningen er anført som en forhandlingsprotokol, det må bero på en fejl. Det er en mødeprotokol, da der ikke blev foretaget forhandlinger. 2. Konstaterede fejl på kortmateriale med grøft på højere kote end kørebane på matrikel sydlig del for indkørsel. 3. Linieføring og ekspropriationen vil gå igennem et 3-område 4. Sne og vejrlig, det blev ved mødet fortalt, at sne altid ligger i Vodskovvejs østlige side pga. vestenvind. 5. Service/ledninger forefindes i Vodskovvej østlige side, i henhold til mødet har det ingen betydning for projektets budget, da ledningsarbejde er i henhold til gæsteprincip. Dermed er det ikke en udgift for Aalborg Kommune men udelukkende en samfundsudgift. 6. Der er på kort ikke angivet markindkørsel for mark på nordlig del for indkørsel. 7. I henhold til Naturstyrelsens GIS-kort for vandplansområde er Bløden Grøft, matrikelskel mellem markerne 3i og 2ag markeret som indsatsområde, hvorfor der ikke kan ledes afløbsvand fra kørebanen til denne. 8. Lodsejer har fremsendt følgende indsigelse Det er i udsendt materiale oplyst, at det ved åstedsforretningens drøftelser vil blive ført til referat. I tilfælde af at kommentaren ikke indføres i åstedsforretningen, vil dette ikke blive synlig gjort for beslutningstagere. Lodsejeren vil derfor være nødsaget til at sende indsigelsen direkte til ansvarlig rådmand samt politikere i Aalborg Kommunes byråd. Lodsejer har fremsendt ændringsforslag til linjeføring om, at cykelbane bør lægges på vestlige side af Vodskov Lodsejer har fremsendt ændringsforslag til indfletning rundkørsel om, den omtalte rundkørsel (Luftbrovej / Vodskovvej) kan ikke sammenlignes med Vodskovvej/Vestvej, der er ingen motorvejafkørsel direkte til rund- kl Side 6 af 15

7 kørslen og dermed cykelbanen. Det fremgår ligeledes af brevet, at økonomi har højere prioritet end sikkerhed. Lodsejer har fremsendt følgende indsigelse Den projekterede linjeføring vil have meget stor indvirkning på ejendommen Vodskovvej 110, da cykelbanen er placeret umiddelbart udenfor facade. Ejendommens private boring vil ved nuværende linjeføring ikke kunne overholde krav til minimum afstand til vejanlæg, hvorfor denne må flyttes. Ved flytningen af privat boring skal nedsivningsanlæg endvidere flyttes på grund af afstandskrav til vandboring. Lodsejer har fremsendt følgende indsigelse vedr. ekspropriation fra ejendommen Vodskovvej 124: Der vil med den projekterede linjeføring afstedkomme stort indgreb på ejendommens jord. Ekspropriationens omfang er voldsom i forhold til anlæggelse af 3 meter cykelbane. Ejendommen er en landbrugsvirksomhed, der med jævne mellemrum får leveret og afhentet varer af lastbiler. Lastbilerne skal bakke ind af indkørslen og vil skulle passere cykelbane med trafik i begge retninger. Ved placering af cykelbane i østlig side skal der for at komme fra ejendommen ske passage af cykelbane med cyklende i begge retninger samtidig med, at der skal holdes ubetinget vigepligt for bilisterne på Vodskovvej. Dette er en sikkerhedsfaktor, der ikke er implementeret i projektet. Vodskovvejs østlige side har været anvendt til service for fjernvarme, telefon, fiber mm.. Aalborg Kommune har fremhævet gæsteprincippet for flytning af ledningsarbejde. Det betyder, at projektet ikke påføres budgetomkostninger som følge af dette arbejde, men udelukkende påfører samfundet en større omkostning. En ekspropriation af landbrugsareal i omdrift, hvor der for mark nord for grøft er lavet en projekteringsplan, der medfører, at marken ikke er symmetrisk mere, hvilket betyder en væsentlig forringelse af markens anvendelse og dermed større arbejde ved maskinarbejde. Det vurderes ikke at være hensigtsmæssigt at etablere skråningsanlæg med dyrkningsskråninger, idet det er erfaringen, at disse efterfølgende viser sig at være med en jordkvalitet (bonitet), som er ringere end den landbrugsjord, der blev afstået ved ekspropriationen. Aalborg Kommune har valgt, at det er igennem samrådene, de indledende drøftelser foretages. Det er derfor heller ikke procedure, at eventuelle berørte lodsejere inddrages i projektfasen. Under åstedsforretningen og i den efterfølgende indsigelsesperiode har lodsejerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger, indsigelser og ændringsforslag til projektet. Cirkulære nr. 95 af 6 juli 1984 anbefaler i 1a.2 en rabatbredde på 3 meter for større veje. Denne anbefaling ønskes fulgt. Ad 1. Åstedsprotokollen anvendes ikke til udarbejdelse af mødereferater. Ved åstedsforretningens begyndelse orienteres lodsejer om, at man under åstedsforretningen, efter ønske, kan få indsigelser og ændringsforslag til projektet samt bemærkninger vedrørende erstatningen indført i protokollen. Lodsejer bliver samtidig informeret om, at man i en periode af 3 uger efter åstedsforretningen kan fremkomme med indsigelser og ændringsforslag til projektet, samt at disse herefter vil blive fremsendt til byrådet til afgørelse. Ad 2. Aalborg Kommune har ikke kunnet konstatere at kortbilaget med grøften er behæftet med fejl. Ad 3. Der er iværksat ansøgning om tilladelse til rørlægning af eksisterende vandløb samt udledningstilladelse. Søen på lodsejers areal vil ikke blive berørt af projektet. Ad 4. Snerydningsmateriellet har i dag en beskaffenhed som gør, at muligheden for sne fygning ikke længere tages i betragtning i forbindelse med vejprojekter. Ad 5. Forventningen er, at projektet ikke medfører flytning af ledninger i betydelig omfang. Ad 6. Eksisterende godkendte markoverkørsler vil blive genetableret i forbindelse med anlægsarbejdet. Ad 7. Er besvaret under ad 3. Ad 8. Er besvaret under ad 1. Alle modtagne indsigelser /ændringsforslag bliver indarbejdet i indstillingen og fremsendt til byrådet. Det fremsatte ændringsforslag om en dobbeltrettet cykelsti udelukkende på den vestlige side af Vodskovvej er fravalgt af primært af to grunde: En sti i eget tracé bag om ejendommene i Kinderup er ikke tryghedsskabende for brugerne, som derfor vil fravælge at bruge stien. Cyklister oplever en større tryghed ved at færdes langs i forvejen trafikerede vejstrækninger. En dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Vodskovvej, fra den tiltænkte krydsning til T-krydset ved Grindstedvej, er desuden fravalgt på grund af udfordringerne ved tilslutning til T-krydset. Det færdselssikkerhedsmæssigt sikreste er at tilslutte T-krydset med cykelsti i begge sider, da det giver en naturlig placering af de bløde trafikanter i krydset. Ved tilslutning af en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af krydset, vil der køre cyklister ind i krydset på steder, hvor bilister ikke forventer det. Eksempelvis vil bilister møde modkørende cyklister i forbindelse med sving fra Grindstedvej til Vodskovvej mod kl Side 7 af 15

8 nord, hvor de ellers kun skulle være opmærksomme på bagfrakommende cyklister. Der vil derved kunne opstå farlige færdselssituationer. Arealerne bag om matriklerne i Kinderup vurderes ikke at have ringere værdi for lodsejerne. Placering af cykelstien i eget tracé vil også medføre gener for de berørte lodsejere i form af indsigt fra en cykelsti på vestsiden. Ved placeringen af stien langs vejen vil indsigt generne for de fleste lodsejere ikke være så store, idet man i forvejen har indrettet ejendommen efter indsigt genen fra vejen. Hvis cykelstien blev placeret på vestsiden og samtidig på et mindre stykke i eget tracé, vil det give færre krydsninger med overkørsler/indkørsler, men sammenholdt med ovenstående er det ikke vurderet til at ville give en mere hensigtsmæssig sti forbindelse netop fordi der er tale om indkørsler. Det er muligt, at forlængelsen af underføring af grøften på vestlige side er simplere, men det er ikke tillagt betydning ved valg af stiens placering. Det er korrekt, at de to rundkørsler ikke kan sammenlignes, men sammenligningen var mest møntet på brugerne. Rundkørslen Vodskovvej/Vestvej kan, modsat den anden rundkørsel, blive skolevej, og i den forbindelse vil der fra politiets side blive stillet krav om, at cykelbanen flyttes væk fra cirkulationsarealet. Derfor vil det være forventeligt, at der bliver udarbejdet projekt herfor. Økonomien har den betydning, at den ligger en ramme for projektet. Derfor er der ikke frit valg af løsningstyper. Eksempelvis er det mest sikre, at krydsninger mellem cyklister og biler sker i to niveauer i form af eksempelvis en tunnel, men den løsning er også mest omkostningskrævende. Der foretages således til - og fravalg med henblik på at opnå de bedst mulige løsninger for projektet indenfor den afsatte økonomiramme Den private brøndboring (vand) på Vodskovvej 110 vil blive respekteret i forbindelse med projekteringen af vandafledningen fra vejen, således at der ikke sker nedsivning af vejens overfladevand som belaster brøndboringen. Eksistensen eller den præcise placering af nedsivningsanlægget kan ikke bekræftes af tilgængeligt materiale. Såfremt det under anlægsarbejdet skulle vise sig, at cykelstiprojektet kommer i konflikt med et nedsivningsanlæg på grunden, vil anlægget blive respekteret eller alternativt genplaceret uden udgift for lodsejer, således at anlæggets funktion bibeholdes. Der er på strækningen store niveauspring mellem den eksisterende kørebane og ejendommens terræn, hvilket udløser et større arealbehov. I forbindelse med etableringen af cykelstien vil der blive rettet op på afvandingskonstruktionerne og de sikkerhedsmæssige farlige skråninger, som dermed får en markant anden form. Det vurderes, at antallet af tunge køretøjer til ejendommen ikke giver anledning til en ændret løsning. Det vurderes, at levering af foder, afhentning og levering af kreaturer, renovation mv. på en sådan størrelse ejendom vil have karakter af en mindre trafikmængde. Det forhold at ejendommen ikke er indrettet til at håndtere en vending af de køretøjer, som den tiltrækker, og dermed tvinger disse køretøjer til at bakke ind på ejendommen er ikke hensigtsmæssig, men med den trafikmængde, der vurderes at være tale om, er størrelsen på dette sikkerhedsproblem ikke noget, der ændrer på valget af cykelsti-løsningen. At der gælder ubetinget vigepligt fra ejendommen for både den dobbeltrettede cykelsti og Vodskovvej burde ikke kunne give anledning til en sikkerhedsrisiko. Der vil være mulighed for først at orientere sig på cykelstien og derefter køre frem og orientere sig på Vodskovvej. Forventning til behov for ledningsflytning er oplyst under ad.5 Et eventuelt værditab på en ejendom på grund af at et landbrugsareal bliver asymmetrisk vil blive dækket af erstatningen. Lb. nr. 12 (matr. nr. 2k Kinderup, Horsens) Der eksproprieres ca. 340 m 2. Lodsejer har fremsat ændringsforslag som behandlet ovenfor under lb.nr. 8. Herudover har lodsejer fremsat yderligere 3 forslag til alternative cykelstiforløb, som efter lodsejers opfattelse er mere trafiksikre og billigere for skatteborgerne i kommunen. Forslag 1: Cykelstien føres i eget tracé på nordvestlig side af Vodskovvej mod Hammer Bakker. Her er jorden udlagt til brakjord og vil ikke medføre store og dyre foranstaltninger. Cyklisterne behøver ikke at skifte kl Side 8 af 15

9 bane, men kan køre sikkert på samme side af vejen fra Uggerhalne og op til rundkørslen. Forslag 2: Cykelstien gennemføres på den gamle banesti, som løber fra Uggerhalne til rundkørslen. Denne afstand er 2,4 km lang fra Uggerhalne og fører direkte op til rundkørslen. Forslag 3: Cykelstien føres ad eksisterende vej gennem bakkerne fra Grindsted skole til Vodskov skole. Afstanden er her 5,2 km mod 7,5 km via Uggerhalne og Kinderup, hvilket gør vejen meget trafiksikker, kortere og tillige en billigere løsning. Såfremt ekspropriationen fremmes, begærer lodsejer hele ejendommen overtaget (totalekspropriation) under henvisning til, at ejendommen ikke længere kan anvendes i sin nuværende driftsform som en erhvervsejendom. Således vil en del af et parkeringsareal samt et åbent areal foran et værkstedanlæg, som i dag bruges til dokumentationstest på lastbiler mv., blive eksproprieret. En udfordring ved stier i eget tracé er, at brugerne kan føle sig utrygge og derfor fravælge at bruge stien. Cyklister oplever en større tryghed ved at færdes langs i forvejen trafikerede vejstrækninger. Brugerne af cykelstien er også beboerne af de ejendomme, der er placeret langs vejen, og det er derfor vigtigt, at de har umiddelbar adgang til cykelstien. Særligt i relation til lodsejers forslag 1 bemærkes, at gennemførelsen af dette projekt som konsekvens vil medføre nye gennemskæringer af ejendomme, hvilket må betragtes som et uforholdsmæssigt stort indgreb på disse ejendomme set i sammenligning med en udvidelse af et eksisterende vejforløb. Særligt for så vidt angår forslag 3 bemærker Aalborg Kommune, at en løsning igennem Hammer Bakker langs den eksisterende grusvej ikke vil skabe en forbedring af forholdene for beboerne på Vodskovvej og i Uggerhalne, hvilket er en del af formålet med projektet. En cykelsti langs den eksisterende grusvej vil blive meget kuperet, hvilket ikke fremmer brugen af stien som en færdselsåre for cyklister. Også dette tracé vil med sit forløb igennem skoven i særlig grad blive oplevet som utryg for brugerne. Det er Aalborg Kommunes opfattelse, at restejendommen efter ekspropriationen fortsat er af en sådan beskaffenhed, at den også fremover vil kunne bevares som selvstændig ejendom, ligesom det skønnes, at ejendommen fremover vil kunne udnyttes på en rimelig måde. Den hidtidige anvendelse skønnes fortsat mulig efter ekspropriationen evt. gennem en ændret indretning af forholdene på ejendommen. Lb. nr. 13: (matr. nr. 2ag Kinderup, Horsens) Der eksproprieres ca m 2, heraf vej 50 m 2. lb.nre. 13, 14 og 15 Lodsejer har fremsat ændringsforslag som behandlet ovenfor under lb.nr. 8. Lodsejer har fremsat indsigelser mod projektet, da han ikke mener, der er behov for en cykelsti på strækningen. Fastholdes placeringen af cykelstien langs Vodskovvej foreslår lodsejeren, at projektet ændres, således at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på lodsejerens side af Vodskovvej, hvorved der alene skal afstås arealer fra private på denne ene side af vejen. Lodsejeren har fremsat indsigelser mod, at der ikke etableres cykelsti gennem Grindsted og Uggerhalne, da der sker flest påkørsler af cyklister i byområder. De eksisterende forhold for cyklister på strækningen er af en sådan karakter, at man som cyklist ikke kan føle sig tryg eller sikker. Det er medvirkende til, at cyklen fravælges til fordel for andre transportformer. Aalborg Kommune ønsker at fremme cykeltrafikken i kommunen, hvorfor det vurderes, at være behov for at fremme forholdene for denne trafikanttype på strækningen. På grund af pladsforholdene ved de 6 ejendomme i den nordlige del af Kinderup, er en dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Vodskovvej helt frem til Grindstedvej vurderet til at være et meget stort indgreb, idet de 6 ejendomme ved et sådant projekt ville miste en betydelig del af deres haver/indkørsler. En dobbeltrettet cykelsti på østsiden af Vodskovvej er dog primært fravalgt på grund af udfordringerne til T-krydset. Det er færdselsmæssigt mest sikkert at tilslutte T-krydset med cykelsti i begge ender, da det giver en naturlig placering af de bløde trafikanter i krydset. Ved tilslutning af en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af krydset, vil der køre cyklister ind i krydset på steder, hvor bilister ikke forventer det, hvilket vil udgøre en trafikrisiko, som Aalborg Kommune ikke ønsker i T-krydset. kl Side 9 af 15

10 En dobbeltrettet cykelsti på østsiden vil også skulle krydse Kinderupvej, hvilket vurderes at ville komme til at udgøre et sikkerhedsproblem. Problemet består i, at der på Kinderupvej ikke kun kører beboertrafik, som med tiden vil lære, at der kommer cyklister fra begge sider. Der er på vejen en del kundetrafik til vejens virksomheder, og den type trafik vil normalt ikke lære de særlige trafikforhold og vil dermed udgøre en sikkerhedsrisiko Den økonomiske ramme for projektet tillader ikke, at der etableres cykelstier igennem Grindsted og Uggerhalne. Det ønskes, at resurserne benyttes, der hvor forskellen på hastigheden er størst og dermed, hvor ulykkerne som udgangspunkt er mest farlige. Lb. nr. 14: (matr. nr. 5be Kinderup, Horsens) Der eksproprieres ca. 150 m 2. Se ovenfor under lb.nr. 13 Lb. nr. 15: (matr. nr. 5ch Kinderup, Horsens) Der eksproprieres ca. 390 m 2. Se ovenfor under lb.nr. 13 Lb. nr. 16: (matr. nr. 2a Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca. 145 m 2. Lb. nr. 17: (matr. nr. 7f Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca. 250 m 2. Lodsejerne har fremsat indsigelser mod indgrebets omfang. Lodsejer har fremsat indsigelser mod krydsningsfeltets placering. Dette kan placeres længere mod nord, hvorved ejendommen berøres i mindre omfang. Vejbestyrelsen er forpligtet til at håndtere det vand, der falder indenfor vejarealet. På den pågældende vejstrækning er regnvandet ikke tidligere blevet håndteret i overensstemmelse med dette princip, hvorfor der ved det foreliggende projekt rettes op på forholdet. Grøfter har den fordel, at regnvand ved mindre mængder kan bortskaffes ved ren nedsivning, og ved kraftige regnmængder kan de fungere som bassiner, således at vandet kan forsinkes inden udledning til eksisterende vandløb og dermed minimerer belastningen på de eksisterende vandløb. Af sikkerhedsmæssige årsager anlægges grøfter med flade skråninger. Herved minimeres risikoen for, at et forulykket køretøj, der ender i grøften, vælter rundt i grøften. Flade skråningsanlæg er tillige mindre påkørselsfarlige for forulykkede køretøjer. Af disse grunde fastholdes de projekterede græsbesåede grøfteanlæg. En flytning af krydsningspunktet så langt mod nord at ejendommen bliver berørt mindre eller ikke bliver berørt vil indebære, at den dobbeltrettede cykelsti skal krydse Kinderupvej, hvilket vurderes at ville komme til at udgøre et sikkerhedsproblem. Problemet består i, at der på Kinderupvej ikke kun kører beboertrafik, som med tiden vil lære, at der kommer cyklister fra begge sider. Der er på vejen en del kundetrafik til vejens virksomheder, og den type trafik vil normalt ikke lære de særlige trafikforhold og vil dermed udgøre en sikkerhedsrisiko. Lb. nr. 18: (matr. nr. 2-o Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca. 230 m 2. Arealet er noteret med fredskov. Naturstyrelsen har i afgørelse af 15. juni 2015 meddelt tilladelse til, at fredskovspligten på det omhandlede areal ophæves. kl Side 10 af 15

11 Se nedenfor under lb.nr. 20. Lb. nr. 19: (matr. nr. 7g Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca. 70 m 2. Se nedenfor under lb.nr. 20. Lb. nr. 20 (matr. nr. 5g Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca m 2. for så vidt angår lb.nre. 18, 19 og 20 Lodsejerne foreslår, at projektet ændres således, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti på lodsejernes (den nordvestlige) side af Vodskovvej, hvorved der alene skal afstås arealer fra private på denne ene side af vejen. På grund af den ringe plads ved de 6 ejendomme i den sydlige del af Kinderup, er det ikke muligt at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs Vodskovvej på vestsiden. Hvis det fornødne areal skal tilvejebringes, vil dette kræve nedrivning af boliger eller en forlægning af Vodskovvej mod øst. Dette vurderes af Aalborg Kommune at være et uforholdsmæssigt indgreb. En dobbeltrettet cykelsti på vestsiden af Vodskovvej, fra den tiltænkte krydsning til T-krydset ved Grindstedvej, er fravalgt på grund af udfordringerne ved tilslutning til T-krydset. Det færdselssikkerhedsmæssigt sikreste er at tilslutte T-krydset med cykelsti i begge sider, da det giver en naturlig placering af de bløde trafikanter i krydset. Ved tilslutning af en dobbeltrettet cykelsti i den ene side af krydset, vil der køre cyklister ind i krydset på steder, hvor bilister ikke forventer det. Eksempelvis vil bilister møde modkørende cyklister i forbindelse med sving fra Grindstedvej til Vodskovvej mod nord, hvor de ellers kun skulle være opmærksomme på bagfrakommende cyklister. Lb. nr. 23: (matr. nr. 7a Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca m 2. Se nedenfor under lb.nr. 24 Lb. nr. 23B: (matr. nr. 7a Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca m 2. Lb. nr. 24: (matr. nr. 7q Kinderup By, Horsens) Der eksproprieres ca m 2. for så vidt angår lb.nre. 23 og 24 Lodsejer har fremsat følgende to ændringsforslag vedrørende de to tilgrænsende ejendomme: Ændringsforslag 1: Lodsejer foreslår i forhold til ejendommen under lb.nr. 24, at cykelstien placeres inde i det eksisterende beplantningsbælte, således at beplantningen skånes mest muligt. Ændringsforslag 2: Lodsejer foreslår for så vidt ejendommens vestligste del, at cykelstien placeres i nyt tracé bag eksisterende beplantningsbælte, som herved bevares. Overordnet ønsker Aalborg Kommune ikke at gennemføre et cykelstiprojekt, hvor stien er trukket i eget tracé væk fra vejen. Dette opleves som utrygt for cyklister, der derfor fravælger at bruge cykelstien. Det foreliggende projekt kræver, at cykelstien anlægges med en 3 meter bred rabat imellem stien og vejen. Rabatten kl Side 11 af 15

12 bruges til afvanding i form af nedsivning. For at sikre denne nedsivning, er det nødvendigt at etablere en drænkasse i form af sand, hvorfor der skal holdes en fornuftig afstand til beplantning, således at rodnettet ikke tager skade i forbindelse med udgravning til drænet. Såfremt der skulle sikres det eksisterende beplantningsbælte det fornødne areal til at kunne vokse og trives i rabatten, ville dette kræve afståelse af en større del af den private ejendom, som i virkeligheden ikke ville være nødvendigt for gennemførelsen af cykelstiprojektet. Der er ikke hjemmel til at gennemføre en ekspropriation, som går videre end påkrævet til opnåelsen af formålet, og der må derfor ikke eksproprieres et større areal end nødvendigt. Herudover ønsker Aalborg Kommune ikke at påtage sig en fremadrettet forpligtelse til at drifte beplantning i det offentlige vejareal. Lb. nr. 25: (matr. nr. 7a Grindsted By, Hammer) Der eksproprieres ca m 2. Lodsejeren har indgivet fælles indsigelser og ændringsforslag med lodsejeren under lb.nre. 27 og 28. Se nedenfor under lb.nr. 28. Herudover har lodsejeren stillet forslag om, at der etableres cykelbaner, som en udvidelse af den eksisterende vejmatrikel, i begge sider af vejen af trafiksikkerhedsgrunde. Lodsejeren har også forslået, at indgrebet begrænses ved at græsbræmmen minimeres. Aalborg Kommune ønsker sig en højere standart sti forbindelse end cykelbaner på strækningen, hvorfor den dobbeltrettede sti fastholdes. Aalborg kommune fastholder en rabatbredde på 3 meter, for at yde en bedre tryghed for de bløde trafikanter i forhold til en hastighedsgrænse på 80 km/t. Lb. nr. 26: (matr. nr. 15a Grindsted By, Hammer) Der eksproprieres ca m 2, heraf vej 5 m 2. Lb. nr. 27: (matr. nr. 12a Grindsted By, Hammer) Der eksproprieres ca. 200 m 2 heraf vej 100 m 2. Se nedenfor under lb.nr. 28. Lb. nr. 28: (matr. nr. 6n Grindsted By, Hammer) Der eksproprieres ca m 2. for så vidt angår lb.nre. 25, 27 og 28 Lodsejerne under lb.nr. 25 samt lb.nr. 27 og 28 har afgivet fælles indsigelser og ændringsforslag til projektet. De hilser anlæggelsen af en cykelsti velkommen og ser den som en stor fordel for områdets udvikling. De betragter ikke spørgsmålet omkring afståelsen af jord til projektet som et problem, men ønsker en cykelsti, hvor dimensionerne er tilpasset på en sådan måde, at anlægget passer bedre ind i landskabet/området. Med udgangspunkt i en dobbeltrettet cykelsti på østsiden af eksisterende vej foreslås de angivne breddemål formindsket således: 1) at rabat mellem vej og cykelsti begrænses til 1,5 meter. De henviser til Vejdirektoratets cirkulære CR-95 af 1984 om etablering af dobbeltrettede cykelstier langs vej, herunder udenfor bymæssig bebyggelse. Her angives en afstand på 3 meter som tilstrækkelig, når cykelstien anlægges ved siden af større offentlige veje. Ved mindre veje kan en bredde på 1,5 meter accepteres, uden at der skal etableres særlige beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. autoværn. Lodsejerne anser Grindsted-Uggerhalnevej som en mindre vej med lav trafikintensitet og uden meget gennemgående trafik. 2) at cykelstien udføres i en bredde på maks. 2,5 meter. De henviser til ovennævnte cirkulære CR-95, hvoraf det fremgår, at dobbeltrettede cykelstier skal anlægges i mindst 2,5 meters bredde. Anvendes stien sammenlagt af ganske få trafikanter, kan den anlægges i 2,0 meter bredde. Lodsejerne anfører, at da antallet af daglige brugere vil være relativt lavt sammenlignet med cykeltrafik- kl Side 12 af 15

13 ken f.eks. mellem Vodskov og Nørresundby burde 2,0 meter også være acceptabelt. De foreslår dog 2,5 meter som et passende kompromis. 3) at grøfteanlægget anlægges som et LAR-anlæg i overensstemmelse med et fremsendt beregningsforslag. Det modtagne materiale er vedhæftet som bilag. Aalborg Kommune fastholder en rabatbredde på 3,0 meter for en bedre tryghed for de bløde trafikanter i forhold til den på vejstrækningen gældende hastighedsgrænse på 80 km/t. Aalborg Kommune betragter desuden Uggerhalnevej som en forbindelsesvej med ikke blot lokal men også gennemkørende trafik. Aalborg Kommune fastholder tillige en sti-bredde på 3,0 meter, således at den kan betragtes som en dobbelt-rettet fællessti (for gående og cyklende), hvorved der sikres et fornuftigt serviceniveau for brugerne af stien. De fremsendte beregninger af en LAR-løsningsgrøft ser principielt rigtige ud, men det forudsatte befæstede areal er for lille. Noget af vejen ca. halvdelen og rabatterne vil også bidrage til afledningen, hvorfor det befæstede areal nok nærmere skal være 6-8 m 2 pr. løbende meter. I mange tilfælde vil grøfterne ikke blive belastet ved regnvejr, da der sker nedsivning i midterrabatten, men det er ved de større regnhændelser, at grøften kommer i spil. At grøftens udbredelse i kommunens projekt nogle steder er så stor skyldes ikke kun, at den nødvendige volumen skal tilvejebringes, men også at vejen ligger over det omkringliggende terræn, hvilket giver lange skråninger. Grøften er reelt kun 35 cm bred og 0,5 meter dyb med skråningsanlæg på begge sider med anlæg 1:2. Herudover har lodsejeren for så vidt angår lb.nre. 27 og 28 gjort følgende indsigelser: Lodsejeren har på åstedsforretningen gjort indsigelse mod, at der etableres grøft på den syd-østlige del af lb.nr. 28, idet dette vil skabe en asymmetrisk forhave. Grundet et værditab på ejendommen med lb.nr. 28 i kraft af, at cykelstien kommer meget tæt på ejendommens vestlige gavl og for at nærme sig ejers tålegrænse, foreslår lodsejeren, at afstanden mellem vej og cykelsti reduceres til 2 meter fra indkørsel 2 til ejendommens sydøstlige skel ved Energivej. Jordtypen på strækningen er sand med langt til grundvandsspejl, hvilket giver optimale nedsivningsbetingelser. For at imødegå et yderligere fald i ejendomsværdien på grund af en unaturlig hældning i overgangen fra cykelstianlægget til forhaven, foreslår lodsejer, at Aalborg Kommune foranstalter anlæggelsen af et fald fra cykelstianlægget til forhaven på minimum 1:10, ligesom de naturlige hældninger, der er på den resterende strækning som minimum skal bibeholdes. For at bevare det landskabelige præg mellem byerne ønskes pålagt en bestemmelse om, at der ikke etableres belysning langs cykelstien. Lodsejer ønsker, at den nye udgang til Uggerhalnevej får en dimension, der tillader ukompliceret kørsel med sættevogn til lastbiler og store landbrugsmaskiner af hensyn til den fremtidige forpagtning og drift af landbrugsarealerne. Lodsejer angiver i et fremsendt bilag forslag til en vejsamling for adgangsvejene til Uggerhalnevej 59, 65 og Energivej. Han gør indsigelse mod, at et stykke af den private indkørsel til nr. 59 måtte blive gjort til fællesvej med nr. 65. Svar: Delvist imødekommet Aalborg Kommune imødekommer indsigelsen mod grøft på den syd-østlige del af lb.nr. 28. Grøften i haven sløjfes. Aalborg Kommune fastholder en rabatbredde på 3 meter langs hele strækningen for en bedre tryghed for de bløde trafikanter i forhold til den på vejstrækningen gældende hastighedsgrænse på 80 km/t. Aalborg Kommune ønsker ikke at foranledige ejendommens forhave terrænreguleret til et anlæg 1:10, idet dette ikke er nødvendiggjort af projektet. Et eventuelt værditab på ejendommen vil blive dækket gennem erstatningen. Der er i projektet ingen planer om etablering af et belysningsanlæg. Aalborg Kommune ønsker ikke at afskære sig muligheden for i en eventuel fremtid at etablere belysningsanlæg, såfremt dette på et sådant fremtidigt tidspunkt på grund af den almindelige samfundsudvikling ville være formålstjenligt. Det er i øvrigt ikke muligt at tinglyse servitutstiftende bestemmelser på et offentligt vejareal. Indkørslen er dimensioneret til kørsel med sættevogn mm. og udføres i overensstemmelse med ekspropriationsplan nr. 7. Økonomi Erstatningsbeløbet afholdes af Trafik og Veje over projekt 2v kl Side 13 af 15

14 Bilag Ekspropriationsplan 1 7 (plan 1,2 og 7 er reviderede). Oversigtskort r og ændringsforslag fra lb. nr. 11 med bilag. og ændringsforslag vedr. lb.nre. 25, 27 og 28 med bilag (beregningsforslag til ændret dimensionering af grøften som et LAR-anlæg). kl Side 14 af 15

15 Bilag: Byrådet Ekspropriationsplan 1 rev pdf Ekspropriationsplan 2 rev pdf Ekspropriationsplan 3.pdf Ekspropriationsplan 4.pdf Ekspropriationsplan 5.pdf Ekspropriationsplan 6.pdf Ekspropriationsplan 7 rev pdf Oversigtskort pdf Lb. nr. 25, 27 og 28 - Følgeskrivelse - Ekspropriation af areal fra Uggerhalnevej 55, 59, 75.docx Bilag 1 - Lb. nr. 25, 27, og 28 - Ortofoto - indsigelse og ændringsforslag.pdf Bilag 2 - Lb. nr. 25, 27 og 28 - Ortofoto - indsigelse og ændringsforslag.pdf Bilag 3 - lb. nr. 25, 27 og 28 - Beregning - indsigelse og ændringsforslag.xls Bilag 4 - Lb. nr. 25, 27 og 28 - Dimensionering af LAR-Anlæg - indsigelse og ændringsforslag.pdf Lb. nr. 11- til anlægsprojektet.pdf Bilag 1 - Lb. nr Ændringsforslag cykelbaneplacering - oversigt.pdf Bilag 2 - Lb. nr Ændringsforslag cykelbane - Rundkørsel Vodskovej - Vestvej.pdf Bilag 3 - Lb. nr Ændringsforslag cykelbaneplacering - Kinnerup.pdf Bilag 4 - Lb. nr Ændringsforslag cykelbane - detailhuse - Kinnerup.pdf Bilag 5 - Lb. nr Ekspropriationsplan - Kort Vodskovvej 110.pdf Bilag 6 - Lb. nr Ekspropriationskort Vodskovvej syd for indkørsel.pdf Bilag 7 - Lb. nr Ekspropriationskort Vodskovvej Natur sø.pdf Bilag 8 - Lb. nr Ekspropriationskort Vodskovvej nord for Urmosegrøften.pdf Bilag 9 - Lb. nr Aalborg Kommunes kortmateriale - Ekspropriation Vodskovvej 124 syd.pdf Bilag 10 - Lb. nr Aalborg Kommunes kortmateriale - Ekspropriation Vodskovvej 124 Nord.pdf Bilag 11 - Lb. nr Kortbilag Urmosegroften.pdf Bilag 12 - Lb. nr Aalborg Kommune brev forhandlings protokol pdf kl Side 15 af 15

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 9. marts 2016 over Aalborg Kommunes afgørelse af 12. februar Der eksproprieres til anlæg af cykelsti. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/03958-25 Side 1/7 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted

Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted Punkt 7. Godkendelse af ekspropriation til etablering af cykelsti - Vodskov, Uggerhalne, Grindsted 2015-059583 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at den tidligere i byrådets møde

Læs mere

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere.

Vores afgørelse Vi mener ikke, at der er grundlag for at tilsidesætte kommunens beslutning om at ekspropriere. Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/15225-17 Side 1/8 Etablering af stianlæg mellem Græsted og Helsinge Jeres j. nr.: 806-0000105821 I brev

Læs mere

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag

OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag DINES JØRGENSEN & CO. A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER F.R.I. OPLÆG TIL TRAFIKPLAN FOR TYRINGEVEJ MM. for VEJLAUGET SVANEPARKEN Notat af 2007.09.25 Principper og skitseforslag Baggrund og forudsætninger. Baggrunden

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012

H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 14. september 2012 12/09075-4 Lotte Fyhn lfy@vd.dk +45 7244 2309 H600514.01 CYKELSTI VED KARLSKOV. LODSEJERMØDE D. 12. SEPEMBER 2012 Med baggrund i, at Vejdirektoratet

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling.

Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Punkt 18. Ekspropriation til etablering af cykelsti langs Brådalvej mellem Visse og Nøvling. Etape 1. 2014-7290. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej

Bilag 1: Fordele og ulemper ved en bussluse på Hejnstrupvej Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk Veje og Grønne Områder Sagsnr. 265418 Brevid. 2072288 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege

Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Notat Bilag til Teknisk udvalg d. 27. januar 2016 Vejadgang til nyt boligområde ved Hald Ege Byrådet vedtog den 20. juni 2012 (sag nr. 6 Kommuneplan 2013 2025, behandling af alle indkomne ideer og forslag

Læs mere

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI

EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. oktober 2010 09/00775 EKSPROPRIATION TIL UDVIDELSE AF H VEJ OG ETABLERING AF KAOSAREAL OG CYKELSTI Vejdirektoratet har behandlet din klage af 5. januar 2009

Læs mere

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar

Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Lokalplan 272 - OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL Sølykke, St. Andst Behandling af høringssvar Informationer Bemærkninger angående Afdelingens bemærkninger Afdelingens forslag til ændringer i plan. HØRINGSSVAR 1

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig

Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen i Struer Kommune ikke er VVMpligtig Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K. vd@vd.dk Tværgående planlægning J.nr. NST-130-00307 Ref. fleka Den 6. maj 2014 Afgørelse om etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Humlum og Oddesundbroen

Læs mere

Svar: Vi søger trygheden for cyklisterne. Vi vil hellere reducere på asfaltbredden end på rabatten. Vi bruger også den brede rabat til afvanding.

Svar: Vi søger trygheden for cyklisterne. Vi vil hellere reducere på asfaltbredden end på rabatten. Vi bruger også den brede rabat til afvanding. Aalborg Kommune Anlæg BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 DK-9400 Nørresundby Att: Gitte Fogedgaard Gitte.fogedgaard@aalborg.dk Mette Halgaard Mette.halgaard@aalborg.dk Vodskov, 8. december

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007.

Vejdirektoratet har behandlet selskabets klage af 6. juni 2007 over Frederikssund Kommunes afgørelse af 9. maj 2007. BONYT A/S Gl. Strandvej 209 3060 Espergærde Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3393 4212 vd@vd.dk www.vejdirektoratet.dk SE 60729018 Giro 7 09 40 00 EAN 5798000893450

Læs mere

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP

Skolerunde 2013 - Trekronerskole. kolen. Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. TSP Veje og Grønne områder Trekronerskolen 1 Skolerunde 2013 - Trekronerskole kolen Der har været afholdt møde med Trekronerskolen den 18. november 2013. VGO: Veje og Grønne områder CP: Cyklistplan 2012 TSP:

Læs mere

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse

VVM for Vasevej. Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse VVM for Vasevej Referat for 2. borgermøde vedrørende projekt for Vasevej - Forslag til kommuneplantillæg 4 med VVM-Redegørelse Mødet afholdtes torsdag den 9. juni 2011 i Store Sal i administrationscentret

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde

Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde Grundejerforeningen Sommerbyen, Rønhøjgård Afd. B v./ Carsten Arim Ringtoften 161, 1. tv 2740 Skovlunde CVR-NR. 18 41 18 30 BANK 3543 3534028210 DATO 2008.11.24 SAG NR. 9149 REF. FHH Vedr. etablering af

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015

Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Notat, bilag til Teknisk udvalgs behandling august 2015 Gennemgang af mulige vejadgange til byudviklingsområde mellem Vejlevej 2 og Hald Ege (Teglgårdsvej/Nonbo Enge) Generelt Alle 3 forslag skal krydse

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej

Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Aarhus Kommune Att. Teknisk Udvalg Rådhuset 8100 Århus C Skåde, den 12. juni 2016 Notat vedr.: Foretræde for Teknisk Udvalg angående: Permanent ombygning af Oddervej Fremlæggelse mandag den 13. juni kl.

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ

TRAFIKSIKKERHEDSFOR BEDRINGER PÅ. Hvidovre Kommune. Beskrivelse af skitseprojekt. Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Til Hvidovre Kommune Dokumenttype TRAFIKSIKKERHEDSFOR Beskrivelse af skitseprojekt Dato BEDRINGER PÅ Oktober 2014 AVEDØRE TVÆRVEJ Forbedring af cykelforhold på Avedøre Tværvej Revision A Dato 2014-10-01

Læs mere

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall

Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall Dato 2. oktober 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 15/07542-23 Side 1/5 Etablering af cykelsti mellem Thorsø og Sall I brev af 5. maj 2015 har du klaget over

Læs mere

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Vandledningsstien CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Vandledningsstien Nuværende forhold Vandledningsstien forbinder Gladsaxe og Københavns kommuner, se figur 1 Strækningen er en nordlig forlængelse

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007.

ALLERØD KOMMUNE. Møde nr. 27. Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. ALLERØD KOMMUNE Møde nr. 27 Økonomiudvalget holdt ekstraordinært møde på rådhuset onsdag den 20. juni 2007. Mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 15.55. John Køhler mødte kl. 15.35 efter behandlingen

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune.

IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE. Projektnummer 3631400077. Vejprojekt Interne veje. Rødovre Kommune. IRMABYEN: REDEGØRELSE VEJPROJEKT INTERNE VEJE Projekt IrmaByen Projektnummer 3631400077 Emne Til Fra Vejprojekt Interne veje Rødovre Kommune Rikke Høy Eskedal Udgivet 06-01-2016 Revideret 09-02-2016 I

Læs mere

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller

Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold. 1) kan udføres i forbindelse med drift og vedligehold eller UDKAST Københavns Kommune Søruten, etape 2 Tiltag gennemført i forbindelse med drift og vedligehold NOTAT REV. 23. maj 2011 16. maj 2011 MKK/JVL Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Opdeling af trafikanter...

Læs mere

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti.

I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni om ekspropriation til etablering af en sti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. februar 2013 12/10831 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF STI I brev af 24. september har klager klaget over Kommunens beslutning af 27. juni 2012 1 om ekspropriation

Læs mere

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne.

Der er fredninger inden for projektområdet. Der tages højde for, at det alternative projekt ikke kommer i konflikt med fredningerne. 1. BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE ALTERNATIV LØSNING 1.1. Baggrund for projektet Klimatilpasningsprojekt skal indgå i Ringsted Kommunes byfornyelsesprojekt Det Samlende Torv. Torvefornyelsen er en oplagt mulighed

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR

SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR BEFÆSTIGELSE OG AFLEDNING AF REGNVAND DOK. NR. : 29153-11 AF 16. FEBRUAR 2011 SAGS NR.: 11/5483 SAMMENFATNING OG BEHANDLING AF HØRINGSSVAR til Lokalplan 3.1-4 og Kommuneplantillæg nr. 3 Møllebakken, Tommerup

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG

FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I VISSENBJERG FOROFFENTLIGHED NYT OMRÅDE TIL DAGLIGVAREBUTIK M.FL. VED DUEDALEN I For- og bagside: Panorama af hjørnet ved Søndersøvej og Middelfartvej. 2 Indhold OMRÅDE TIL LOKALCENTER VED DUEDALEN I INDHOLD Oversigtskort........................................................................................

Læs mere

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474

Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat T: +45 9630 6400. D: 96306458 Vestre Havnepromenade 9 F: +45 9630 6474 Notat Rebild Kommune CYKELSTRÆKNINGER I REBILD KOMMUNE Teknisknotat INDHOLD 7. december 2015 Projekt nr. 221991 Dokument nr. 1217725157 Version 2 Udarbejdet af: GULD Kontrolleret af: POU Godkendt af: ASO

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

15-03-2016. Indholdsfortegnelse

15-03-2016. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Holmegaardhøj - Asfalt mellem vej og cykelsti... 2 Sølunden - Bedre udsigtforhold ved udkørsel på Næstvedvej... 3 Sølunden - Fortov langs Næstvedvej til begge sider... 4 Pinjevej -

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning om adgang til Københavnsvej. Dato 23. februar 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/16663-8 Side 1/6 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Faxe Kommunes afgørelse om afslag på ansøgning

Læs mere

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti.

I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation til etablering af en cykelsti. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 22. marts 2013 12/09288 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I brev af 28. august 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 8. august 2012 om ekspropriation

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI - AFVANDING GRØFTER OG RABATTER BILAG 7.6 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Trafikstrategi for Nr. Herlev

Trafikstrategi for Nr. Herlev Trafikstrategi for Nr. Herlev Beskrivelse af problemer Forslag til ændringer/forbedringer Ophævelsen af 40 km/t zonen ved indkørslen til Strædet er et eksempel på uheldig skilteplacering Udarbejdet i marts

Læs mere

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse

Plan. Hvidbog over høringssvar på Lokalplan 1035 Universitetssygehus Køge, Kommuneplantillæg nr. 4 med tilhørende VVMredegørelse Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge NOTAT www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Troels Wissing Tlf. +45 55 67 68 13 Mail tmf@koege.dk Dato Klik her for at angive tekst. Plan Hvidbog over høringssvar på Lokalplan

Læs mere

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17.

Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Juelsminde Elevtal: ca. 550. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 6 steder i forbindelse med gennemførte skolebesigtigelse. Se mere på Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Dårlig oversigt ved begge udkørsler

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67.

Vindmølleplan, endelig vedtagelse Byrådets pkt 68, Økonomiudvalgets pkt 117 og Teknisk Udvalgs pkt 67. Bistrup 02.05.2012 Til Teknisk Udvalg Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Kopi til: Økonomiudvalget, samme sted Byrådet, samme sted Sendt med mail til bakie@naestved.dk Cc: Fm for TU, jgers@naestved.dk

Læs mere

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten

06-01-2015 14/32918. Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten 06-01-2015 14/32918 Equifree v. Machteld Suzette den Teuling Buskmosevej 23 Rinkenæs 6300 Gråsten Landzonetilladelse til at hæve terræn på mark til brug for vinterfold til heste, opsætte flytbart læskur

Læs mere

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning.

Så kom vi endelig så langt, at vi fik vores VVM tilladelse på det biomassefyrede anlæg med tilhørende transmissionsledning. Fra: Erik Vilstrup Sørensen Sendt: 19. marts 2014 09:55 Til: Niels-Peter Mohr Cc: Adam Brun; Jan Bruun; Troels Pedersen; Jørn Porsgaard Emne: BKVV Lisbjerg, anmodning om behandling af ændringsforslag nr.

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby

Vurdering af cyklisters forhold på Gl. Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby Reitan Ejendomsudvikling Vurdering af cyklisters forhold på Gl Hareskovvej og trafik på Rolighedsvej ifm ny dagligvarebutik i Hareskovby COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017

CYKELSTI THISTED HILLERSLEV. Borgermøde den 15. juni 2017 CYKELSTI THISTED HILLERSLEV Borgermøde den 15. juni 2017 DAGSORDEN Baggrunden for cykelstien Projektet Tidsplan Arealerhvervelse Spørgsmål BAGGRUNDEN FOR CYKELSTIEN Trafiksikkerhed og tryghed Vejens bredde

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Teknisk notat. Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse. Version 2 1 BAGGRUND OG FORMÅL Teknisk notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Roskilde Kommune Evaluering af helleanlæg i Herringløse 23. marts 2015 Vores reference:

Læs mere

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. "Ministeren bedes oplyse

Svaret vedlægges i 5 eksemplarer. Ministeren bedes oplyse Trafikudvalget L 11 - Offentlig Folketingets Trafikudvalg Christiansborg 1240 København K Dato J.nr. : : 6. januar 2005 SJ 400-2 Trafikudvalget har i brev af 10. december 2004 stillet mig følgende spørgsmål

Læs mere

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram)

Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Udskiftning af signalsystemet på S- banestrækningen Lyngby-Hillerød (Banedanmarks signalprogram) Sammenfattende redegørelse Indkaldelse af ideer og forslag Maj 2011 Forslag til kommuneplantillæg November

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Michael Leth-Espensen

Michael Leth-Espensen Michael Leth-Espensen Fra: Anne Marie Funch Hansen Sendt: 15. april 2016 12:06 Til: Michael Leth-Espensen; Ronnie Giphardt Pedersen; Erik Knudsen; Emilie Aase Egeberg Fabild; Ole Brockdorff;

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres?

1. emne omhandler følgende: Er lokalplan 2-448 for Gerthasminde overholdt? Vi får vel besked om evt. ekspropriationer og lokalplanen skal vel ændres? Sven Erik Sørensen Gerthasminde 48 5000 Odense C By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Trafik og Anlæg Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512787 Fax

Læs mere

AALBORG ØST. Trafik & Miljø

AALBORG ØST. Trafik & Miljø AALBORG ØST Trafik & Miljø AALBORG KOMMUNE April 2002 Udgivet af: Aalborg Kommune Trafik & Veje Rådgiver: Nordlandsvej 60, 8240 Risskov, Telefon 8210 5100 - Fa 8210 5155 Forord I et moderne samfund er

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN

PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG ISHØJUTEN PROJEKTFORSLAG FOR ISHØJUTEN Supercykelsti og grøn indfaldsvej til København GENERELT Formålet med projektet Ishøjruten er at etablere den del af supercykelstien, som ligger i

Læs mere

Godkendelse af ekspropriation til etablering af vejudvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst

Godkendelse af ekspropriation til etablering af vejudvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst Punkt 26. Godkendelse af ekspropriation til etablering af vejudvidelse af Tranholmvej i Aalborg Øst 2017-041605 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at Byrådet godkender, at der træffes beslutning

Læs mere

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261

Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning 18-10-2010. Sagsnr. 2010-147261 Sikre Skoleveje - Trafikanalyse, Amagersammenlægning Notatet redegør for trafikale forhold ved den planlagte sammenlægning af 4 skoler på Amager. Analysen er udarbejdet ift. de tre opstillede modeller:

Læs mere

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.

HUSKESEDDEL. Vinderslev og Omegns Lokalråd. Til Silkeborg Kommune. Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg. Vinderslev og Omegns Lokalråd Dato : 31.05.2012 Til Silkeborg Kommune HUSKESEDDEL Vinderslev og Omegns Lokalråd Formand Jane Vibjerg, jane@vibjerg.com 1 Vinderslev og Omegns Lokalråd ønsker følgende emner

Læs mere

Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige

Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige Forslag/Udkast til trafikforanstaltninger Lille Sverige Udkast til Trafikforanstaltninger af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse

Forslag til Kommuneplan 2016. Redegørelse Forslag til Kommuneplan 2016 Redegørelse for nye rammeudlæg vedrørende Kystnærhedszonen, landskabelige interesseområder, beskyttede dyre- og plantearter samt beskyttet natur Nærværende hæfte er udarbejdet

Læs mere

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri

Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Århus Kommune Trafik og Veje, Anlæg trafikogveje@aarhus.dk Den 17. juni 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune VVM-tilladelse til forlægning og udvidelse af Åhavevej, Viby J Århus Kommune,

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender,

Sager til beslutning. Bygge- og Teknikforvaltningen indstiller, at Bygge- og Teknikudvalget godkender, Bygge- og Teknikudvalget DAGSORDEN for ordinært møde onsdag den 4. december 2002 Sager til beslutning 13. Evaluering af de trafikale forhold på Indre Nørrebro BTU 594/2002 J.nr. 0616.0016/02 INDSTILLING

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT

NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Til Dokumenttype Tilstandsrapport Dato September, 2015 Område Stamvej A-G, boligvej C-D og G-H, sti a-b, h-i, j-h, c, d-e og f-h NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT NØRREGÅRDSPARKEN TILSTANDSRAPPORT Revision

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P

Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup. Kommunens sagsnr.: P Dato 28. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/10949-34 Side 1/6 Ekspropriation til sti mellem Randers og Vorup Kommunens sagsnr.: 05.04.06-P20-2-14

Læs mere

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB

Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB Sønderborg Kommune att. Naturafdelingen v/ Hans Erik Jensen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg ANSØGNING OM REGULERING AF VANDLØB På vegne af Lysabild-Skovby Landvindingslag søges der hermed om tilladelse

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 08-04-2008 Kl. 15:30 udvalgsværelse 3 Deltagere: Svend Rosager, Jesper Ullemose, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Flemming Madsen, Jørgen Lundsgaard, Curt Sørensen Afbud:

Læs mere