Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor"

Transkript

1 Forholdet mellem m 3 og husholdningspriser ved sammenligning mellem den engelske og den danske vandsektor Besynderlig uoverensstemmelse ved sammenligning af vandpris per m 3 og omkostning per husholdning mellem Danmark og England I min artikel "Kvalitet og effektivitet i den engelske vandsektor" fra dansk VAND, juni 2005, blev der foretaget en sammenligning af vandpriserne (vandforsyning og kloakforsyning begge inkluderede) mellem Danmark og England opgjort både pr. m 3 og pr. husholdning. Tallene i Tabel 1 nedenfor er taget fra tabel 1 i den nævnte artikel. Tabel 1. Opgørelsesmetodes (m 3 eller husholdning) betydning for forskellen på vandsektorernes prisniveauer i England og Danmark Prisforhold England/Danmark a Vandpris pr. m 3 inkl. afgift og skat, år % b Omkostning pr. husstand inkl. afgift og skat 1) 76 % Nominel forskel i procent point (b a) 39 Note: 1) Omkostningsforholdet beregnet på grundlag af danske data fra 2003 og engelske data fra perioden Af tabel 1 fremgår det, at forskellen mellem det engelske og danske prisniveau i de respektive vandsektorer afviger med ca. 40 procent point (!) afhængigt af om forskellen opgøres pr. m 3 eller pr. husstand. Opgjort pr. m 3 udgør den engelske vandsektor kun lidt over en tredjedel af den danske, mens den engelske pris er oppe på at udgøre tre fjerdedele af den danske, hvis opgørelsen foretages på basis af omkostningen pr. husstand. I artiklen nævnt ovenfor blev der gjort rede for væsentlige faktorer, der bør inddrages i en sammenligning af effektiviteten i den engelske og den danske vandsektor. Men artiklen gav ingen bud på, hvorfor forskellen i prisniveauerne ved opgørelse i m 3 eller husstand er så markant. Dette er af flere grunde ikke tilfredsstillende. Forholdet på 37 % mellem m 3 priserne i Danmark og England er baseret på data, som Miljøstyrelsen og Det Økonomiske Råd har anvendt som grundlag for en sammenligning mellem Danmark og England. I DANVA argumenterer vi for, at det ikke er nok at foretage en sammenligning pr. m 3, men at det også er nødvendigt at sammenligne omkostningerne/priser pr. husstand. Så længe det ikke er belyst, hvad sammenhængen er mellem m 3 priserne og omkostningerne på husstands niveau, er det problematisk at vurdere, hvorvidt det er sammenligning på m 3 eller husstands niveau, der giver mest information om, hvad forskellen er i omkostningsniveauet for forsyning med vand- og kloakforsyning i England og Danmark. Når der er uklarhed om omkostningsniveauet, vil det være svært at komme videre med en sammenligning af de to landes vandsektorer. Den store forskel ved opgørelse pr. m 3 og pr. husholdning Ved at forklare forbindelsen mellem de tal, der fremkommer ved at sammenligne Danmark og England på henholdsvis m 3 pris og husstandsomkostning kan de to sammenligningsmetoder gensidigt 1

2 belyse hinandens begrænsninger. Desuden vil en troværdig forklaring på, hvordan man kommer fra det ene mål (m 3 ) til det andet mål (husstand) være en god indikator på, at begge mål fra start er korrekt beregnede. Angående prisforholdet opgjort på basis af omkostningerne pr. husstand, har både jeg selv og Jens Prisum lavet beregningerne, som er baserede på data fra OFWAT 1 og "Vandstatistik Drikkevand og spildevand 2003" (se Prisums artikel om den engelske vandsektor i dansk VAND, juni 2005). Da beregningerne er velkendte og kontrollerede af flere, vil denne artikel ikke beskæftige sig mere med prisforholdet opgjort på basis af omkostningerne pr. husstand. Blot skal det bemærkes, at der ikke mig bekendt er foretaget lignende offentliggjorte beregninger af danske myndigheder eller andre offentlige instanser. Sammenligning af vandpriserne i Danmark og England pr. m 3 er derimod brugt af myndigheder m.fl., idet de 37 % i række a i Tabel 1 er baseret på data fra Det Økonomiske Råd og Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har så igen taget tallene fra "Figure 5-Water charges - average of price", s. 309 fra EU Kommissionens rapport "Aqualibrium European Water Management between Regulation and Competition" fra Tallene i kr. fremgår af række 1 i Tabel 2 nedenfor. Det er blevet undersøgt, om tallene fra den nævnte rapport svarer til OFWAT's tal og "Vandforsyningsstatistik 2000" (se række 2 i Tabel 2). Som det ses, passer prisen for Danmarks vedkommende, mens den er sat for lavt for Englands vedkommende 2. Med denne rettelse på plads, går prisforholdet mellem England og Danmark fra at være på 37 % til at være på 55 %. Det bevæger sig altså i retning af det konstaterede omkostningsforhold på husstands niveau (række b i Tabel 1). Der er dog stadig en betydelig forskel mellem England og Danmark på ca. 20 procent point ved opgørelse pr. m 3 i forhold til opgørelse pr. husstand. I det følgende er der en analyse af hvilke faktorer, der bidrager til denne forskel mellem de to lande. Først er der oplistning af forskellige potentielle faktorer. Efterfølgende bliver hver enkelt faktors mulige betydning særskilt vurderet i den oplistede rækkefølge. i. Vandtab på ledningsnettet, dvs. lækage med mere ii. Husstandsstørrelse iii. Vandforbrug pr. person iv. Erhvervspriser kontra husholdningspriser i. Vandtab på ledningsnettet, dvs. lækage med mere I England skelnes der mellem tab på distributionsnettet (Distribution loss) og tab på forsyningsledninger (Supply pipe loss). Tab på distributionsnettet er defineret som tabet mellem vandværkerne og forbrugernes skelgrænser (Property boundaries). Tab på forsyningsledning defineres som tabet mellem forbrugerens skelgrænse og stophanen hos forbrugeren. 1 Forkortelse for Office of Water Services, som er den økonomiske regulator for den engelske vandsektor. OFWAT har været meget imødekommende og professionelle i forhold til hurtigt at komme med uddybende svar på spørgsmål om den engelske vandsektor. 2 Det er vanskeligt at give en forklaring på det lave engelske tal. Det skal dog bemærkes, at kildeoplysningerne om data i nævnte figur 5 fra Aqualibrium rapporten er særdeles sparsomme. Det er således ikke angivet, om data faktisk er fra år DANVA har arbejdet med dele af rapporten, da den blev offentliggjort og konklusionen på dette arbejde blev, at mange af analyserne er foretaget på et mangelfuldt og/eller forkert grundlag. Samme konklusion blev nået af mange af vores søsterforeninger rundt omkring i Europa. 2

3 Opdelingen mellem distributionsnet og forsyningsledninger er forskellig fra Danmark, hvor vandtabet defineres som tabet mellem vandværkerne og vandmålerne, som jo er placerede inde på forbrugernes grund (typisk i en bygning), dvs. efter skelgrænsen. I Danmark registreres vandtab fra de engelske definerede parametre distributionsnet og forsyningsledninger under ét, idet vandmåleren er placeret mellem to stophaner. Givet det høje niveau for lækage på det engelske distributionsnet (ca. 19 % af samlet udpumpet vandmængde fra vandforsyningerne i år 2000) i forhold til det danske ditto (ca. 6 % af samlet udpumpet vandmængde fra vandforsyningerne i år 2000), kunne vandtabet have haft betydning for beregning af m 3 prisen. I dataene fra OFWAT er der taget højde for lækage på distributionsnettet, idet den samlede leverede vandmængde til forbrugerne er opgjort ved at fratrække den samlede lækage på distributionsnettet fra den totale udpumpede vandmængde. Ved denne fremgangsmåde fra OFWAT's side sikres det, at lækagen på distributionsnettet ikke griber forstyrrende ind i beregningen af m 3 prisen på vand. Denne korrigering for lækage er nødvendig ved sammenligning med Danmark, idet den forbrugeroplevede vandpris i Vandforsyningsstatistik 2000 er beregnet på basis af vandforbruget målt hos forbrugerne og altså dermed ikke inkluderer lækage på distributionsnettet. Ud over tabet på distributionsnettet er der et yderligere vandtab på ca. 7 % fra skelgrænse til vandhane. Denne er inkluderet i den samlede leverede vandmængde oplyst fra OFWAT. Derfor skal den fratrækkes den samlede leverede vandmængde til forbrugerne, for at nå frem til et beregningsgrundlag for m 3 prisen, der gør den sammenlignelig med den danske. Som det ses af række 4, Tabel 2 gør det kun en beskeden forskel på 4 % i prisforholdet mellem m 3 priserne i de to lande, når der korrigeres for det engelske vandtab på 7 %. ii. Husstandsstørrelse Potentielt kunne størrelsen i forskel på husstandsstørrelsen målt i antal personer også have haft betydning. Hvis de engelske husstande var betydeligt større end de danske ditto, ville forholdet mellem engelske og danske husstandsomkostninger årlige husstandsomkostninger til vand være væsentligt anderledes end forholdet mellem m 3 priserne. Det viste sig, at forskellen kun var på 5 % (række 5). Den beskedne forskel kombineret med den usikkerhed der ligger i, at tallet for husstandsstørrelsen omfatter hele Storbritannien og ikke kun England og Wales gør, at det er valgt ikke at beregne hvad denne forskel betyder for forholdet mellem m 3 priserne. iii. Vandforbrug pr. person Som det fremgår af række 6 havde en englænder i år 2000 et vandforbrug, der var 14 % større end en danskers forbrug samme år gennemsnitligt. Et højt personligt vandforbrug vil medvirke til at sænke m 3 prisen, da de største omkostninger ved vandforsyning ligger i ledningsnettet (etablering af distributions- og stikledninger) og ikke i mængden af forsynet vand 3. Et faldende vandforbrug vil få m 3 prisen til at gå op, da ledningsnettet jo ikke eller kun på langt sigt skrumper i takt med et faldende vandforbrug (og omvendt: Vokser ved et stigende vandforbrug). For at korrigere for vandforbruget er der foretaget en beregning af den engelske m 3 pris, hvor en englænders forbrug er sat lig en danskers forbrug række 7, Tabel 2. Dette giver en højere engelsk 3 Dette er dog betinget af, at vandressourcen ikke er så knap, at det giver væsentligt flere omkostninger at fremskaffe det nødvendige råvand. 3

4 pris pr. m 3. Ses på forholdet mellem m 3 priserne, kan det forskellige personlige vandforbrug i de to lande forklare noget af forskellen, nemlig 8 % (række 7: 67 % - række 4: 59 %). iv. Erhvervspriser kontra husholdningspriser I beregningen af den danske m 3 pris er det udelukkende husholdningsforbruget og indtægterne fra disse, der indgår som grundlag for beregningerne. Både husholdninger og ikke-husholdninger indgår i data fra OFWAT om vand- og kloakforsyningernes samlede omsætning og totale leverede vandmængde til forbrugerne. Dette kan medvirke til et skævt billede ved sammenligning af m 3 priser for de to lande, idet det ofte er billigere at forsyne ikke-husholdninger (virksomheder og institutioner) med vand, eftersom virksomheder og institutioner i mange tilfælde vil have et væsentligt større vandforbrug end husholdninger. Da priserne på vand som tidligere nævnt kun i mindre grad afhænger af størrelsen af vandforbruget, bliver det billigere at forsyne virksomheder og institutioner der bruger mere vand end husholdninger. Efter hvad jeg har kunnet opspore, er der ikke i Danmark lavet nogen egentlig opgørelse over vandforsyninger, der differentierer vandtakster efter forbrugets størrelse. Men mit indtryk er efter at have spurgt mig for forskellige steder at det ikke er en særlig udbredt praksis. Hvad kloakforsyning angår, er det ikke muligt for virksomheder og institutioner at få rabat på vandafledningsbidraget. Tværtimod kan virksomheder blive pålagt at betale at betale særbidrag, hvis deres spildevand indeholder stoffer, der giver ekstra omkostninger for kloakforsyningen at håndtere. På baggrund heraf kan det for Danmarks vedkommende antages, at vandprisen pr. m 3 sandsynligvis kun er lidt lavere for virksomheder og institutioner, end den er for husholdninger. I England er der grundet den mere økonomiske tilgang til vand- og kloakforsyning flere muligheder for - og mere åbenhed overfor - at give rabat til store vandforbrugere. Rabatordninger anvendes derfor i udstrakt grad. Grundet de mange forskellige måder rabatterne er udformet på, er det dog vanskeligt at kvantificere, hvor meget disse ordninger betyder for beregningen af den gennemsnitlige m 3 pris for vand. Det kan dog oplyses, at vandforbrugere med et årligt forbrug på m 3 sparede et sted mellem 0 og 44 % på vand- eller kloakregningen. Ud af 20 angivne observationer for både vand- og kloakforsyninger (water and sewerage companies) kunne der i 9 tilfælde spares 20 % eller mere på den årlige regning for vand eller kloakforsyning ved et forbrug på m 3 om året i år 2000 (s. 61, OFWAT 2000). Besparelsen er mindre eller større ved et forbrug på henholdsvis mindre end eller større end m 3 om året. Den engelske praksis med at give rabat for vand- og kloaforsyning til storforbrugere vil bevirke, at forskellene ved opgørelse af vandprisen pr. m 3 mellem de to lande vil være større end forskellen opgjort ved omkostninger pr. husstand. I dataene fra OFWAT anvendt til beregning af m 3 prisen er husstands-, virksomheds- og institutionsforbrug ikke opgjort separat fra hinanden. Som nævnt i Tabel 1 udgør de engelske vandpriser 76 % af de danske, når de opgøres som årlige omkostninger (inkl. skatter og afgifter) pr. husstand. Når det er vandpriser for virksomheder og institutioner med et vandforbrug væsentligt større end en husstand er prisforholdet et andet. Et kvalificeret skøn på forskellen i vandprisen mellem England og Danmark for forbrugskategorien virksomheder og institutioner vil være, at den engelske vandpris pr. m 3 udgør et sted under 67 % af den danske. Dette følger af, at prisforholdet i række 7 i Tabel 2 på 67 % jo er baseret på samlet omsæt- 4

5 ning og vandforbrug for alle typer vandforbrugere i England; dvs. altså husholdninger, institutioner og virksomheder. Sammenfatning Udgangspunktet for ovenstående analyse er en forundring over forskellen i forholdet mellem vandpriser i England og Danmark, når der tages udgangspunkt i prisen pr. m 3 og i årlige omkostninger pr. husstand (se Tabel 1). Analysen viser, at forholdet mellem m 3 priserne nærmer sig forholdet mellem omkostningerne pr. husstand, når den engelske m 3 pris gøres sammenlignelig med den danske ved at korrigere den engelske pris for datakildefejl (Aqualibrium rapport), vandtab/lækage og personligt forbrug. Der er dog stadig en forskel på 9 procent point tilbage ved opgørelse på m 3 pris og omkostninger pr. husstand, idet sammenligning pr. m 3 giver det resultat, at de engelske priser udgør 67 % af de danske priser i 2000, mens sammenligning ved årlig omkostning pr. husstand viser, at omkostningerne for en engelsk husholdning udgør 76 % af omkostningerne for en dansk husholdning i perioden Det skønnes, at en væsentlig del af den tilbageværende forskel på 9 procent point kan forklares med, at det i England for større vandforbrugere (institutioner og virksomheder) er væsentligt billigere at få vand- og kloakforsyning, end det er for husholdningerne. Betragtes forbrugskategorien husholdninger isoleret kan det fortsat konkluderes, at de engelske husholdninger betalte en årlig pris på 76 % af den pris, de danske husholdninger betalte i perioden , når skatter og afgifter tages med i den samlede pris. Vender vi os mod forbrugskategorien større institutioner og virksomheder, betalte disse i snit under 67 % af den pris pr. m 3, som de danske virksomheder betalte. Ses de to forbrugskategorier under et, lå m 3 prisen i England i år 2000 på 67 % af den danske m 3 pris. Række 8 i Tabel 2 viser, at den engelske og danske m 3 pris for vand- og kloakforsyning for alle forbrugskategorier og korrigeret for skatter og afgifter lå tæt i år 2000, den danske pris dog en anelse højere. Tabel 2. Faktorer med betydning for forskellen for m 3 prisen i den engelske og den danske vandsektor for år Aqualibrium rapport: Vandpris kr./m 3 inkl. afgift og skat 2. OFWAT 1) og Vandforsyningsstatistik 2000: Vandpris kr./m 3 inkl. afgift og skat 3.Tab af den samlede vandmængde mellem skelgrænse og forbrugerens stophane 4. Vandpris i kr. pr. m 3 når der korrigeres for vandtab England * Danmark ** Forhold (*/**) 11,7 32,0 37 % 17,5 2) 32,1 55 % 7,0 % 3) Ukendt ikke relevant 18,8 32,1 59 % 5

6 5. Husstands størrelse i antal personer 2,3 4) 2,2 105 % 6. Vandforbrug/liter/dag pr. person i år ) 131 6) 114 % 7. Vandpris i kr. pr. m 3 når der korrigeres for 21,4 32,1 67 % både vandtab og vandforbrug pr. person 8. Vandpris fra række 7 korrigeret for skatter og 19,8 7) 20,3 8) 98 % afgifter 9. Vandpris fra række 8 korrigeret for profit 16,4 9) 20,3 81 % Noter: 1) På forespørgsel har OFWAT oplyst en m 3 pris på 1,46 for perioden 1. april 2000 til 31. marts Prisen dækker både vand- og kloakforsyning og er beregnet ved at dele den totale betaling for vand og kloak fra alle forbrugere med den totale leverede mængde vand (målt i total vandmængde leveret til forbrugeren ved skelgrænse). 2) 1 = 12 kr. i år 2000 (gennemsnit). 3) Beregnet på grundlag af oplysninger fra OFWAT 2004, s Kun "Supply losses" er inkluderet og ikke "Distribution losses". 4) Kilde: Eurostat. Husstands størrelsen er tilnærmet, da tallet gælder for hele Storbritannien og ikke kun England og Wales. 5) Kilde: OFWAT. 6) Kilde: DANVA m. fl. 2004, s ) Kilde: Note 3 Tabel 1, Plesner Bemærk tallet for et afgiftsniveau på 8 % er usikkert, da data er fra perioden og ikke fra år ) Kilde: DANVA m. fl. 2004, s. 45. I år 2000 udgjorde skatter og afgifter 37 % af den samlede forbrugeroplevede vandpris. 9) Udtrykket "profit" inkluderer "Dividends reported" og "Current cost profit retained" (se OFWAT 2001, s. 9). Effektivitetsvurderinger og profit Analysen ovenfor anskueliggør, at det er krævende at lave prissammenligninger mellem landene, hvis man ønsker at få tydeliggjort en parameters værdi gennem sammenligningerne. Det er søgt med analysen at komme tættere på et sammenligningsgrundlag for effektiviteten i den engelske og danske vandsektor, dvs. effektiviteten er den interessante parameter her. En faktor der bør indgå i tilknytning til en effektivitetsbetragtning er størrelsen af profitten hos de engelske vandselskaber. Som det er fremgået, ligger den engelske og danske vandsektor tilsyneladende tæt i prisniveau, når der kontrolleres for skatter og afgifter, vandforbrug pr. person, vandtab osv. Dette gælder både for m 3 prisen og for husstands omkostninger. Hvis der tages højde for profitten kommer tallene til at se lidt anderledes ud. Profitten udgjorde ca. 17 % af den samlede omsætning i den engelske vandsektor i år Når m 3 prisen mellem England og Danmark korrigeres for størrelsen af profitten i den engelske vandsektor, når man frem til en engelsk m 3 pris på 81 % af den danske (se række 9 i tabel 2). Så er en vis forskel i prisniveauet mellem Danmark og England. Det er selvfølgelig til dels et politisk spørgsmål, om man mener, der bør korrigeres for profitten. Profitten kommer ikke forbrugerne til gode men er en omkostning for dem. Selv om der tages udgangspunkt i, at den engelske m 3 pris i år 2000 udgjorde 81 % af den danske ditto, kan det ikke konkluderes, at den engelske vandsektor var mere effektiv end den danske i år 2000, idet der skal tages højde for forskelle i kvalitet for forsyningsydelserne, fremtidig prisudvikling med mere (Plesner 2005). 6

7 Litteraturliste DANVA m. fl. Vandstatistik Drikkevand og spildevand 2003, Dansk Vand- og Spildevandsforening Mohajeri, Shahrooz Aqualibrium European Water Management between Regulation m. fl. (red.) Competition, Office for Official Publications of the European Communities, Plesner, Jens Prisum, Jens Kvalitet og effektivitet i den engelske vandsektor, Artikel fra "dansk VAND", DANVA, juni Regulering af den engelske vandsektor, Artikel fra "dansk VAND", DANVA, juni OFWAT Security of supply, leakage and the efficient use of water report, OFWAT OFWAT Fincial performance and expenditure of the water companies in England and Wales , OFWAT 2001 OFWAT Tariff structure and charges: report, OFWAT

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15:

2: Antal medlemmer. 3: Vandforbrug for vand-året 01.10.14-30.09.15: 1: Bestyrelsens arbejde i 2015 har (ligesom i de foregående år) været præget af høj aktivitet, og har blandt andet omfattet o 10 bestyrelsesmøder o 2 regnskabsmøder o 1 generalforsamling o 4 møder om Vandsektorloven

Læs mere

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren.

Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 161 Offentligt Preben Sepstrup Kommunikation & Medier Kommentar til Kulturministerens svar på Mogens Jensens (S) spørgsmål nr. 150 til Kulturministeren. Baggrund

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning.

Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning i overensstemmelse med den opstillede målsætning. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde 1.18. Vandforsyning Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Udvalgets sammenfatning og vurdering Kommunens borgere, institutioner og erhvervsvirksomheder har været sikret vandforsyning

Læs mere

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid

FORDELING AF ARV. 28. juni 2004/PS. Af Peter Spliid 28. juni 2004/PS Af Peter Spliid FORDELING AF ARV Arv kan udgøre et ikke ubetydeligt bidrag til forbrugsmulighederne. Det er formentlig ikke tilfældigt, hvem der arver meget, og hvem der arver lidt. For

Læs mere

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1

De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 De private sygehuses andel af offentligt betalt sygehusbehandling 1 Det nævnes ofte, at de private sygehuse og klinikker tegner sig for cirka to procent af de samlede sygehusudgifter. Det gælder kun, hvis

Læs mere

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren

Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Udviklingen i prislofterne i vandsektoren December 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Udviklingen i prislofterne i vandsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 408 Offentligt DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA notat Skanderborg, den 23. september 2016 Projektnr. 00208 bi, jj/cel, KBJ

Læs mere

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622

Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 numismatisk rapport 95 5 Hvad sker der med Christan IV s skillingemønter under den store kroneudmøntning 1618-1622 Der er ingen tvivl om, at den mest urolige periode i Christian IV s mønthistorie er årene

Læs mere

Talepapir samråd den 13. april 2010

Talepapir samråd den 13. april 2010 Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Talepapir samråd den 13. april 2010 Spørgsmål U: Ministeren bedes redegøre for de overvejelser, der ligger bag de nuværende

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 734 Offentligt Notat J.nr. MST-771-00018 Ref. JESJU/LLN/KAVJE Den 8. september 2010 NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens

Læs mere

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights:

Dyre dråber. Spildevandsomkostningerne. Highlights: 13. januar 2012 Dyre dråber Highlights: Spildevandsudvalgets rapport er nu blevet offentliggjort. Det fremgår heraf, at de store danske virksomheder betaler alt for meget for at komme af med spildevandet

Læs mere

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån

Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Potentiale og konsekvenser for dansk landbrug ved omlægning til 2 pct. obligationslån Baggrund og forudsætninger Formålet med dette notat er at vise konsekvenserne for heltidsbedrifternes gældsforhold,

Læs mere

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid

Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid Mange stopper med at betale til efterlønnen før tid I forbindelse med fremskrivninger af antallet af efterlønsmodtagere er det afgørende at have en prognose for antallet af personer, der fremadrettet vil

Læs mere

Lave og stabile topindkomster i Danmark

Lave og stabile topindkomster i Danmark 18 samfundsøkonomen nr. 3 oktober 1 Lave og stabile topindkomster i Danmark Lave og stabile topindkomster i Danmark Personerne med de højeste indkomster har fortsat kun en begrænset del af de samlede indkomster

Læs mere

Forsyningstræf 2016 VANDTAB. Definitioner og opgørelsesmetoder. v/ Thomas Sørensen, DANVA. Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg

Forsyningstræf 2016 VANDTAB. Definitioner og opgørelsesmetoder. v/ Thomas Sørensen, DANVA. Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg Forsyningstræf 2016 VANDTAB Definitioner og opgørelsesmetoder v/ Thomas Sørensen, DANVA Torsdag d. 4. feb. 2016, Vandhuset, Skanderborg Torsdag d. 11. feb. 2016, Comwell, Roskilde Type af vandtab: Typer

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag

Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelsesfradrag Bortfald af efterløn for alle under 40 år skaber råderum på 12 mia.kr. til beskæftigelses Det foreslås, at efterlønnen bortfalder for alle under 40 år. Det indebærer, at efterlønnen afvikles i perioden

Læs mere

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved)

Horsens Kraftvarmeanlæg Måbjerg Kraftvarmeanlæg Affaldplus (Slagelse og Næstved) Affaldsforbrænding Stranded cost 1. Indledning Miljøstyrelsen overvejer i øjeblikket forskellige modeller for modernisering af forbrændingssektoren. Som led i den proces herunder Kammeradvokatens undersøgelse

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Analyse 7. januar 2016

Analyse 7. januar 2016 Analyse 7. januar 2016 Udgifter til ungdomsuddannelser international sammenligning Af Nicolai Kaarsen og Andreas Mølgaard I forbindelse med Finanslovsaftalen 2016 skal der fra 2016-2019 spares 2 pct. årligt

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Den samlede økonomi. Resume

Den samlede økonomi. Resume Den samlede økonomi Resume Der er udarbejdet en ambitiøs plan for skybrudssikring af Frederiksberg og resten af københavnsområdet. En del af planen inkluderer følgende hovedinvesteringer for Frederiksberg

Læs mere

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013

Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Til Frederiksberg Kommune 6. november 2013 Godkendelse af vandpris og vandafledningsafgift for 2013 Frederiksberg Vand A/S og Frederiksberg Kloak A/S fremsender her vandprisen for 2014 til kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport

Pressemeddelelse. Miljøøkonomisk vismandsrapport Pressemeddelelse Miljøøkonomisk vismandsrapport Materialet er klausuleret til onsdag den 26. februar 2014 kl. 12 Vismændenes oplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd den 26. februar indeholder fem kapitler:

Læs mere

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4

Indhold. 3. Depot 13. 6. Genkøb 18 6.1 Beregning af genkøbsværdi 18 6.2 Skat ved genkøb 18. 1. Forord 4 Indhold 1. Forord 4 2. Bonus 5 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3.

Læs mere

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen

Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen Kapacitetsordning - en model for brugerfinansiering af PSO-omkostningen EU-Kommissionen har underkendt den danske PSO-ordning, fordi PSO-støtten til vedvarende energi kun gives til indenlandsk energiproduktion,

Læs mere

Undertegnede. Adresse: Har på ejendommen

Undertegnede. Adresse: Har på ejendommen Ansøgning om eftergivelse af vandafgift i forbindelse med vandspild hos private forbrugere 1. Forbrugeren (udfyldes tydeligt - evt. med blokbogstaver) Undertegnede Adresse: Har på ejendommen den konstateret

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen.

ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. ANDELSSELSKABET HAARLEV VANDVÆRK Bestyrelsens beretning for 2015 ved generalforsamlingen den 30. marts 2016 i Hårlevhellen. Andelshavere: Haarlev vandværk har i beretningsperioden haft en nettotilgang

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

Det sorte danmarkskort:

Det sorte danmarkskort: Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 37 Det sorte danmarkskort: Geografisk variation i danskernes sorte deltagelsesfrekvens Peer Ebbesen Skov, Kristian Hedeager Bentsen og Camilla Hvidtfeldt København

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 79 Offentligt Beskæftigelsesudvalget Sagsnr. 2013-11426 Doknr. 171224 Dato 20-11-2013 Folketingets Beskæftigelsesudvalg har d. 11.

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015

Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Er Danmark på rette vej? En opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2015 Marts 2015 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Indledning I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK

De usynlige skatter er steget voldsomt under VK De usynlige skatter er steget voldsomt under VK VK-regeringen har utallige gange advaret om, at en ny socialdemokratisk ledet regeringen vil bryde med skattestoppet, og at skatterne vil stige. Faktum er

Læs mere

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25

Vandforsyning. Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Takstblad 2008 for Almindelige forbrugerpriser Vandforsyning Vand, pr. m³ Vand 8,13 Grøn afgift til staten 6,25 Fast afgift pr. år efter målerstørrelse Qn 2,5 til boliger 731,00 Qn 6 973,00 Qn 10 1.947,00

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU

ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU 14. maj 2003 Af Anita Vium, direkte tlf. 3355 7724 Resumé: ØKONOMISK POLITIK I ET UDVIDET EU Fra det øjeblik, de Østeuropæiske lande træder ind i EU, skal de opfylde reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten.

Læs mere

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015

Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Baggrundsnotat til Energinet.dk's redegørelse for elforsyningssikkerhed 2015 Afbrudsstatistik og forsyningssikkerhed i historisk perspektiv 1. Indledning Dette notat er et baggrundsnotat til Energinet.dk

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Odder Spildevand A/S Att.: Michael Lind-Frandsen Rude Havvej 9 8300 Odder Den 28. september 2015 Sag nr. 15/02407 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE

FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE 7. april 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 FAMILIEFORHOLD FOR DE 20-24 ÅRIGE OG DE 25-29 ÅRIGE Forskellen mellem de 20-24 årige og de 25-29 årige er mere end blot forskellen mellem tal. Gennemsnitligt

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Karakteristik af unge under uddannelse

Karakteristik af unge under uddannelse Marts 2013 Karakteristik af unge under uddannelse Dette faktaark handler om, hvem de studerende er: Uddannelsestype, demografi, erhvervsarbejde, indkomst og udgifter samt hvilken andel deres samlede skattebetalinger

Læs mere

- Orientering og uddybning af forliget

- Orientering og uddybning af forliget En ny og forbedret regulering af den danske vandsektor - Orientering og uddybning af forliget Kontorchef Inger Bergmann, Naturstyrelsen, Miljø- og Fødevareministeriet Dagsorden 1. Baggrund for vandsektorforliget

Læs mere

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726

Notat 20. februar 2015. Til: Rudersdal. Kopi til: Movia. Sagsnummer Sag-398461 Movit-3039726 Notat 20. februar 2015 Til: Rudersdal Kopi til: Movia Sagsnummer Sagsbehandler JNK Direkte +45 36 13 16 23 Fax - jnk@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Trafikselskabet Movia Flextrafik

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv

Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv Notat Svensk model for bibliometri i et norsk og dansk perspektiv 1. Indledning og sammenfatning I Sverige har Statens Offentlige Udredninger netop offentliggjort et forslag til en kvalitetsfinansieringsmodel

Læs mere

Institut for Akvatiske Ressourcer

Institut for Akvatiske Ressourcer Bilag C 1 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Akvatiske Ressourcer Dato: 18.09.2008 Ref.: JGS/CRS 01 J.nr.: 2002-31-0020 Notat vedrørende beregning af rusefiskeres fangstindsats og mulighed for

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

ECB Månedsoversigt November 2013

ECB Månedsoversigt November 2013 LEDER På mødet den 7. november traf Styrelsesrådet en række beslutninger om 's officielle renter, orienteringen om den fremtidige renteudvikling og likviditetstilførslen. For det første besluttede Styrelsesrådet

Læs mere

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening

DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening DANVA Benchmarking notat Emne: Modtagere: Udarbejdet af: Dato: 07. januar 2013 Undersøgelse af restancer i vandselskaber Offentligt tilgængeligt notat. Der findes

Læs mere

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber

Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Danmarks Statistik, Arbejdsmarked September 2014 Danmarks Statistiks forskellige ledighedsbegreber Sammenfatning Danmarks Statistik udgiver løbende to ledighedsstatistikker. Den månedlige registerbaserede

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.

Danmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser. Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1

Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem. Privat sundhed er ulige sundhed. FOA Fag og Arbejde 1 F O A f a g o g a r b e j d e Sundhedsforsikringer, privathospitaler, behandlingsgaranti og danskernes holdninger til dem Privat sundhed er ulige sundhed FOA Fag og Arbejde 1 Politisk ansvarlig: Dennis

Læs mere

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008

Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Til: Miljø- Teknik og Flyvestationsudvalgets møde den 12. august 2008 Svar på spørgsmål vedrørende forbrugerejede forsyningsselskaber Spørgsmål fra Svend Erik Jørgensen (V) er angivet nedenfor efterfulgt

Læs mere

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet

Priser for drikkevand og afledning af spildevand. Forsyningssekretariatet Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Forsyningssekretariatet Juli 2015 Priser for drikkevand og afledning af spildevand i 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet

De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet De skjulte skatter er galoperet i vejret under skattestoppet Til trods for at regeringen indførte skattestoppet i 2001, er priserne på offentligt regulerede ydelser, de såkaldte skjulte skatter, steget

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune

Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Bilag 5 Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet i Frederiksberg Kommune Midtvejsevaluering (medio 2011) Indsats vedr. håndtering og nedbringelse af sygefraværet igangsattes i marts 2010

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser

Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser Bilag 5 Analyse af social uddannelsesmobilitet med udgangspunkt i tilgangen til universiteternes bacheloruddannelser I dette notat undersøges forældrenes uddannelsesniveau for de, der påbegyndte en bacheloruddannelse

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING

ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ØKONOMISK EVALUERING AF ESBJERG DØGNREHABILITERING ESBJERG KOMMUNE ÅRHUS MAJ 2011 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014

Befolkningsprognose 2014-2027. Svendborg Kommune, april 2014 Befolkningsprognose 2014-2027 Svendborg Kommune, april 2014 Kontaktoplysninger Befolkningsprognosen 2014-2027 er udarbejdet af Thomas Jensen COWI, i samarbejde med Svendborg Kommune, april 2014. Spørgsmål

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod

K E N D E L S E. Om opsættende virkning. afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/ i sag nr. VFL mod K E N D E L S E Om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnets formand den 11/7 2013 i sag nr. VFL-3-2013 Kværndrup Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model

Kvinder og højtuddannede rammes af 40-års-model Kvinder og højtuddannede rammes af 4-års-model Dansk Folkeparti har foreslået, at der indføres et krav om mindst 4 år på arbejdsmarkedet for at kunne modtage efterløn. Denne analyse tegner et billede af,

Læs mere

Tanker omkring regulering af vandsektorens investeringer

Tanker omkring regulering af vandsektorens investeringer Tanker omkring regulering af vandsektorens investeringer Præsentation på konferencen den 19. juni, 2014 i Tivoli Hotel & Congress Center Deloitte Business Consulting A/S Martin Enevoldsen Introduktion

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015

- 2. Offentliggjort d. 18. juli 2015 - 1 Forældrekøb II. del. Fastsættelsen af lejen for boligen, der udlejes fra forældre til børn Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge blev omtalt de grundlæggende skattemæssige forhold

Læs mere

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke

TAKSTBLAD 2014. Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Vand Spildevand Tømningsordning Samletanke Vand Takster er gældende til d. 31. december 2014 TAKSTER VAND I henhold til Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer

En tolkning af EU's Oversvømmelsesdirektiv med fokus på oversvømmelser i byer En tolkning af EU's "Oversvømmelsesdirektiv" med fokus på oversvømmelser i byer Århus Kommune Notat November 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1 Baggrund...1 2 INDHOLDET AF OVERSVØMMELSESDIREKTIVET...1

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005

Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Forlagsstatistikken 2005 Nettoomsætningen steg 11 % i 2005 Stigningen på 11 % er målt i løbende priser. I faste priser er stigningen på ca. 9 % i 2005 mod 3 % i 2004, mens de fem foregående år havde konstant

Læs mere