Abonnementsvilkår. Januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnementsvilkår. Januar 2014"

Transkript

1 Abonnementsvilkår Januar 2014 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med Andels.net. Vilkårene er sammen med de relevante prislister og tilmeldingsblanketter grundlaget for aftalen mellem dig og Andels.net. Nogle af punkterne i vilkårene er særlig vigtige for mange af vores kunder, og dem vil vi gerne fremhæve for dig her: Du har under visse betingelser fortrydelsesret i 14 dage fra aftalen er indgået. Læs mere i vilkårenes pkt. 1.A. Det er dig, der som kunde hæfter for betalingen for alle ydelser, som Andels.net. leverer i henhold til abonnementsaftalen, også hvis der er registreret en betaler eller en bruger. Læs mere i vilkårenes pkt. 2. Andels.net lukker for din forbindelse, hvis regningen ikke bliver betalt. Læs mere i vilkårenes pkt. 13. Hvis der opstår fejl i Andels.net. 's net, så dine services ikke virker, retter Andels.net. fejlen inden for normal arbejdstid eller i henhold til indgået serviceaftale med foreningen. Læs mere om Andels.net. 's fejlretning og erstatningsansvar i vilkårenes pkt. 14. Du er bundet af din aftale med Andels.net i 1 måneder fra aftalen er indgået - medmindre du benytter din fortrydelsesret. Du kan i øvrigt opsige aftalen med én måneds varsel. Læs mere i vilkårenes pkt. 15. Du skal være opmærksom på, at alle vilkårene på de næste sider gælder i deres helhed for aftalen mellem Andels.net og dig som kunde. 1

2 1. Abonnementsaftalen Disse abonnementsvilkår gælder for aftaler om abonnement på de services, der udbydes af Andels.net (herefter Andels.net). Et abonnement på en service omfatter følgende: Adgang til Andels.net's service. Mulighed for at bruge servicen med de til enhver tid tilknyttede funktioner og faciliteter for den valgte abonnementsform. Adgang til at abonnere på tillægstjenester, funktioner og faciliteter (tillægsydelser), som udbydes i tilknytning til den valgte abonnementsform. Et abonnement kan indgå i en særlig abonnementsform, hvor der gælder særskilte tillægsvilkår for abonnementsformen i tillæg til nærværende abonnementsvilkår. 1.A. Fortrydelsesret for forbrugere Hvis kunden er forbruger, kan kunden fortryde sine bestillinger i indtil 14 dage efter modtagelsen af ordrebekræftelsen. Dette gælder dog ikke, hvis aftalen er indgået ved kundens fremmøde på Andels.net's forretningssted eller hos forhandlere af Andels.net's tjenester. Hvis kunden ved afgivelsen af sin bestilling har accepteret, at Andels.net påbegynder levering af tjenesten/tillægsydelsen inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede ved Andels.net's levering af tjenesten/tillægsydelsen. 2. Aftalens parter Parterne i denne aftale om abonnement på servicen er kunden (abonnenten) og Andels.net. Kunden er i alle henseender ansvarlig for overholdelsen af abonnementsvilkårene. Abonnementet må ikke anvendes til formidling af servicen for andre end kunden eller dennes husstand/virksomhed eller en eventuel bruger. Kunden hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til abonnementsaftalen, også i de tilfælde hvor der er registreret en betaler, jf. pkt. 2.A, eller en bruger, jf. pkt. 2.B, som er forskellig fra kunden. 2.A. Registrering og ændring af adresseoplysninger Pågældende internetforbindelse sælges kun til privatkunder. Ved aftaleindgåelsen skal kunden give Andels.net oplysning om navn og adresse (folkeregisteradresse). Kunden skal endvidere oplyse eventuel adresse (f.eks. kundens fritidsbolig eller en registreret brugers adresse, jf. pkt. 2.B), samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger skal sendes. Kunden skal efter Andels.net's anmodning dokumentere oplysningernes rigtighed. Andels.net kan kræve bopælsattest og/eller billedlegitimation forevist, hvis det skønnes nødvendigt. Oplysningerne og Andels.net's registreringer heraf lægges til grund for abonnementsforholdet, indtil der meddeles ændringer heraf. Ved adresseændring skal kunden straks give Andels.net meddelelse herom. 2

3 2.B. Registrering af bruger Der kan i følgende tilfælde registreres en bruger, der er forskellig fra kunden: Hvor kunden og brugeren indgår i samme koncern. I andre særlige situationer og da kun for et begrænset antal brugere pr. kunde (værge, forpagter eller lignende). 3. Kvalitets- og serviceniveau Oplysning om de til enhver tid gældende kvalitetskrav, herunder leveringstid og fejlretningstid, kan fås ved henvendelse til Andels.net. 4. Leveringstidspunkt Ved levering af ydelser i henhold til abonnementsaftalen fastlægger Andels.net på baggrund af en nærmere vurdering af arbejdets omfang m.v. et leveringstidspunkt, som meddeles kunden i Andels.net's skriftlige ordrebekræftelse. Leveringstidspunktet fastlægges i videst muligt omfang efter kundens ønske. 5. Tilslutning af kundens udstyr og interne net Kunden skal sikre, at forbindelsen til Andels.net's infrastruktur benyttes på en måde, der ikke forårsager forstyrrelser, afbrydelser eller lignende for Andels.net s infrastruktur. Indtræder sådanne forstyrrelser m.v., skal kunden straks træffe foranstaltninger herimod, f.eks. regulere ankommende og afgående trafikmængder eller abonnere på yderligere forbindelser til Andels.net's infrastruktur. Kunden skal sikre, at udstyr, der tilsluttes Andels.net's infrastruktur, er CE-mærket i overensstemmelse med reglerne i lov om radio- og teleterminaludstyr m.v. Samtidig skal kunden sikre, at udstyret er beregnet til at kunne tilsluttes til Andels.net's infrastruktur, og at udstyret bruges i overensstemmelse med sit formål. Hvis udstyr eller interne net, der tilsluttes Andels.net's infrastruktur, giver anledning til forstyrrelser i Andels.net s infrastruktur på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net, er kunden forpligtet til straks at afbryde tilslutningen. Trådløse netværk SKAL krypteres med WEP, WPA eller tilsvarende kryptering. 3

4 6. Hjemmeside, adresse og optagelse i e-post katalog Det fremgår af Andels.net's produktbrochure for den valgte abonnementsform, om kunden har ret til hjemmesider og elektroniske postkasser med én eller flere e- mail adresser. Kunden er ansvarlig for, at eventuelle adresser og hjemmesider ikke krænker tredjemands rettigheder. Kunden må ikke overskride den i produktbrochure angivne lagerkapacitet og eventuelle grænser for overført trafikmængde m.v. for hjemmesider og s. Eventuelle hjemmesideadresser og adresser tilhører Andels.net og stilles kun til kundens rådighed indtil abonnementsaftalen ophører. 7. IP-adresse Evt. faste IP-adresser tilhører Andels.net og stilles kun til kundens rådighed, indtil abonnementsaftalen ophører. Andels.net har ret til at ændre kundens faste IP-adresser, når det er påkrævet af hensyn til trafik, drift eller tekniske forhold, herunder ved eventuel flytning af abonnementet, jf. pkt. 10. Andels.net informerer kunden om ændringer med et passende varsel. Kunden afholder selv alle udgifter i forbindelse med nødvendige tilpasninger i kundens udstyr m.v. 8. Behandling af kundeoplysninger Andels.net registrerer forbrugs- og regningsdata med henblik på at kunne foretage eventuel opkrævning af bl.a. betaling for kundens forbrug af internetadgang, telefoni og TV. Forbrugs- og regningsdata omfatter bl.a. IP-adresse, størrelsen af den overførte datamængde målt i Megabytes (MB) samt tidsregistrering af forbruget. 9. Flytning Kunden kan bestille flytning af abonnementet inden for Andels.nets til gældende dagspris (se prisliste på hjemmeside). Såfremt det ikke er muligt at levere tjenesten på den nye installations-adresse, jf. pkt. 1, ophører abonnementsaftalen. 10. Priser Andels.net fastsætter priser for services i henhold til abonnementsaftalen. Andels.net opkræver oprettelsesafgift og abonnementsafgift samt eventuelt forbrugsafgifter. Derudover kan Andels.net opkræve specifikke afgifter og gebyrer for tillægsydelser og engangsydelser m.v. Oplysning om de til enhver tid gældende priser kan fås ved henvendelse til Andels.net eller på Andels.nets hjemmeside på 4

5 11. Betaling Betaling sker i danske kroner og opkræves forud som udgangspunkt ved betaling af girokort eller via PBS. Oprettelsesafgift opkræves i forbindelse med indgåelse af abonnementsaftalen. Abonnementsafgift opkræves fra leveringstidspunktet, jf. pkt. 4, og opkrævningen sker normalt månedsvis forud. Eventuelle forbrugsafgifter, øvrige afgifter og gebyrer opkræves bagud, normalt kvartalsvis. Andels.net kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt kræve forudbetaling af abonnementsafgiften for den aftalte uopsigelighedsperiode, jf. pkt. 15. På den enkelte regning opkræves som udgangspunkt den samlede betaling for kundens forbrug og eventuelle gebyrer påløbet siden udskrivning af seneste regning. I visse tilfælde kan opkrævning dog af tekniske eller driftsmæssige årsager forekomme på en senere regning. Til driftsmæssige årsager kan efter omstændighederne henføres bl.a. tilfælde, hvor opkrævning på en senere regning er nødvendig som følge af fejl eller forstyrrelse i driften af Andels.net's afregningssystemer. Ved forsinket betaling er Andels.net berettiget til at opkræve morarenter fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker, og i øvrigt i henhold til rentelovens bestemmelser. Andels.net er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Andels.net er berettiget til på samme regning at opkræve betaling vedrørende abonnement på andre ydelser, der udbydes af Andels.net, og vedrørende andre ydelser, der leveres af tredjemand, hvor Andels.net varetager opkrævningen på dennes vegne. Hvis kunden kun delvis betaler en regning omfattende flere krav uden angivelse af, hvad betalingen vedrører, afskrives betalingen forholdsmæssigt på de enkelte krav, men dog forud på krav, der vedrører forsyningspligtydelser. Andels.net kan efter orientering af kunden herom lade tredjemand, herunder andre selskaber der samarbejder med Andels.net, varetage opkrævningen af betaling for ydelser omfattet af disse abonnementsvilkår. 11.B. Ændring af opkrævningsinterval og straksbetaling Andels.net kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt ændre opkrævningsintervallet, herunder kræve betaling straks, såfremt der er begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt. Andels.net kan bl.a. i følgende situationer ændre opkrævningsintervallet eller kræve betaling straks: A. Kunden har gentagne gange misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnementsaftalen. B. Kundens forbrug af Internettjenesten skønnes væsentligt at overstige tilsvarende kunders gennemsnitsforbrug af Internettjenesten eller udviser meget betydelig og pludselig stigning i forhold til tidligere. Dette gælder dog kun, hvis kunden har abonnement med forbrugstaksering. C. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. D. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. Opkrævningsintervallet kan som udgangspunkt efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når grundlaget for det ændrede opkrævningsinterval er bortfaldet. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. A, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når kunden har betalt sin gæld til Andels.net, og der i 1 år herefter ikke har været grundlag for at opretholde ændret opkrævningsinterval. Hvis opkrævningsintervallet er ændret i henhold til pkt. B, kan opkrævningsintervallet efter begæring fra kunden ændres til det sædvanlige, når der i en periode på 1 år ikke på ny har været grundlag for et ændret opkrævningsinterval. 5

6 12. Sikkerhedsstillelse og kreditvurdering Andels.net kan ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt foretage en kredit-vurdering af kunden og kan til brug herfor indhente oplysninger fra uafhængige kreditoplysningsbureauer eller advarselsregistre. Hvis Andels.net ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt finder begrundet anledning til at antage, at kundens betalingsforpligtelser ikke vil blive opfyldt rettidigt, er Andels.net berettiget til at forlange sikkerhedsstillelse i form af kontant depot eller uigenkaldelig anfordringsgaranti i et pengeinstitut eller kautionsforsikringsselskab, der er godkendt af Andels.net. Andels.net kan blandt andet stille krav om sikkerhedsstillelse i følgende situationer: A. Kunden har misligholdt sin betalingsforpligtelse i henhold til abonnements-aftalen. B. Kunden har ikke hjemstedsadresse i Danmark. C. Kunden er registreret hos et uafhængigt kreditoplysningsbureau eller i et advarselsregister. D. Kunden ønsker at oprette et abonnement i et tilfælde, hvor en anden kundes forbindelse til Internettjenesten eller adgang til internettjenesten er blevet afbrudt på grund af misligholdelse, og hvor kunden har tilhørt denne anden kundes husstand i den periode, hvor restancen er opstået, og fortsat tilhører denne husstand. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. A kan Andels.net fastsætte sikkerheden til et beløb svarende til det dobbelte af det beløb, kunden er i restance med, dog mindst kr. Ved sikkerhedsstillelse i henhold til pkt. B, C, D, E eller F fastsættes størrelsen af sikkerhedsstillelsen til et beløb svarende til, hvad Andels.net forventer at fakturere kunden i 2 kvartaler, dog mindst kr. Kundens forpligtelse til at stille sikkerhed ophører som udgangspunkt, når det forhold, der lå til grund for sikkerhedsstillelsen, ikke længere er aktuelt. Når kundens forpligtelse til at stille sikkerhed er ophørt, frigives sikkerhedsstillelsen af Andels.net efter begæring fra kunden. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. A, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når kunden har betalt sin gæld, og der i en periode på 1 år efter gældens indfrielse ikke har været anledning for Andels.net til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Hvis der er stillet sikkerhed i henhold til pkt. E eller F, ophører kundens forpligtelse til at stille sikkerhed, når der i en periode på 1 år efter sikkerhedsstillelsen ikke har været anledning for Andels.net til at søge sig fyldestgjort i sikkerhedsstillelsen. Kunden afholder alle udgifter i forbindelse med sikkerhedsstillelse. Kontant depot forrentes ikke over for kunden. 6

7 13. Kundens forhold 13.A. Kundens ansvar Andels.net påtager sig ikke at kontrollere og har ikke ansvar for hvilke informationer, der stilles til kundens rådighed ved adgang til internettet. Dette omfatter bl.a. informationer fra hjemmesider, s, links, nyhedsgrupper eller chatgrupper. Kunden kan ved downloading af materiale fra internettet eller ved åbning af programmer i modtaget løbe en risiko for at inficere sin hardware og software med virus. Andels.net har ikke indflydelse på disse forhold og kan ikke drages til ansvar for skader og tab som følge heraf. Kunden har selv ansvaret for alle informationer, som kunden stiller til rådighed for andre via internettjenesten. Kundens brug af kunstneriske, litterære og andre ophavsretsbeskyttede værker uden samtykke kan udgøre en krænkelse af tredjemands ophavsrettigheder. Brug af sådanne værker kan f.eks. ske ved distribution eller downloading. Det er kundens ansvar, at brugen af sådanne værker sker med tilstrækkeligt samtykke fra de relevante rettighedshavere. I forbindelse med kundens handel på internettet eller ved kundens erhvervelse af netydelser fra tredjemand har Andels.net intet ansvar for kundens og tredjemands indbyrdes mellemværende. Upload på mere end 1000 GigaByte pr. kalender måned, betragtes som erhvervsmæssig brug af Internet forbindelsen. Overskrides grænsen på 1000 GigaByte Upload pr. kalender måned, sænkes hastigheden på Internet forbindelsen til 1 Megabit/s, indtil udløb af pågældende kalender måned. 13.B. Lejet udstyr For udnyttelse af tjenesten kan kunden evt. leje udstyr, der understøtter den aktuelle teknologi. Udstyret forbliver Andels.net ejendom, med mindre andet fremgår. Udstyret skal bruges som anvist af Andels.net, og det er ikke tilladt at foretage uautoriserede indgreb eller ændringer i udstyret. Andels.net kan løbende opdatere og optimere alle indstillingerne og software i udstyret eller kræve at kunden gør dette, jf. Andels.nets vejledninger. Kunden er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for skader på Andels.net s udstyr og installationer på installationsadressen, som kunden - eller nogen, som kunden har ansvar for - forvolder. For Andels.net`s udstyr og installationer på installationsadressen bærer kunden desuden risikoen for tyveri, bortkomst og hændelige skader, f.eks. brandskader, vandskader og direkte lynnedslag. Kunden skal godtgøre Andels.nets tab i de nævnte tilfælde. Andels.net bærer risikoen for hændelige skader i form af lynskader som følge af overspænding i nettet. Ønsker kunden at returnere udstyr, skal dette ske efter forudgående aftale med Andels.net. 13.C. Kundens misligholdelse (Andels.net's lukkeret) I tilfælde af kundens væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen er Andels.net berettiget til at afbryde kundens services. Følgende forhold anses blandt andet for væsentlig misligholdelse: 7

8 A. Kunden undlader rettidigt at opfylde Andels.net's krav om sikkerhedsstillelse, jf. pkt. 12. B. Opkrævning af oprettelsesafgift betales ikke rettidigt. C. Opkrævning af abonnementsafgifter og eventuelle forbrugsafgifter m.v. betales ikke efter Andels.net's fremsendelse af et rykkerbrev. D. Kunden undlader efter krav fra Andels.net herom at træffe foranstaltninger med henblik på at afhjælpe forstyrrelser m.v. af trafikken i Andels.net's infrastruktur, jf. pkt. 6. E. Kunden har tilsluttet udstyr, der ikke er CE-mærket eller beregnet til tilslutning til Andels.net's infrastruktur, jf. pkt. 5, og undlader efter krav fra Andels.net herom at frakoble udstyret. F. Kunden undlader efter krav fra Andels.net herom at afbryde tilslutning af udstyr eller interne net, der på grund af fejl eller lignende i udstyret eller det interne net giver anledning til forstyrrelser i Andels.net's infrastruktur, jf. pkt. 5. G. Andels.net afskæres fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v., jf. pkt. 14.A. H. Kunden afgiver urigtige oplysninger eller undlader at give meddelelse om adresseændring, jf. pkt. 2.A. I. Abonnementet anvendes til formidling af trafik for andre eller benyttes af flere i forening, som ikke tilhører kundens husstand/virksomhed, eller som ikke er registreret som bruger, og dette forhold bringes ikke til ophør umiddelbart efter påtale fra Andels.net. J. Kunden portscanner andre computere på internettet eller søger at skaffe sig uautoriseret adgang til systemer tilsluttet internettet (hacking). K. Kunden medvirker til spredning af virus. L. Kunden spreder s, som er uønsket for modtageren (spam, kædebreve eller lignende). M. Kunden krænker tredjemands ophavsrettigheder ved downloading, distribution eller lignende. N. Kunden sletter eller forfalsker transmissionsinformation, herunder IP-adresser eller headerinformation. O. Kunden overtræder gentagne gange de til enhver tid gældende uskrevne regler for god skik på internettet. Afbrydelse af kundens forbindelser i henhold til pkt. A, B eller C kan kun ske for de forbindelser, der ikke er betalt for, medmindre der foreligger svig eller gentagne gange for sen eller manglende betaling. Afbrydelse af kundens forbindelser medfører ikke afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. P. Kunden bruger forbindelsen med erhvervsmæssigt formål for øje. Kunden henvises til at tegne en særskilt aftale med Andels.net. Hvis kunden retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, samt betaler eventuel forfalden gæld, foretager Andels.net snarest genåbning af kundens forbindelser. Andels.net er berettiget til at opkræve et gebyr herfor. Hvis kunden ikke retter det forhold, der gav anledning til afbrydelsen, kan Andels.net opsige abonnementsaftalen uden varsel, jf. pkt. 15. En kunde, der væsentligt har misligholdt abonnementsaftalen ved at undlade at betale forfalden gæld, kan ikke på ny indgå aftale med Andels.net om abonnement på services, før gælden er betalt. 8

9 14. Andels.net's misligholdelse 14.A. Fejlafhjælpning Andels.net afhjælper fejl i egne anlæg og installationer i overensstemmelse med de gældende fejlretningstider, jf. pkt. 3. Fejlafhjælpning sker i almindelighed inden for normal arbejdstid (mandag - fredag fra kl til kl ). Der kan herudover tegnes abonnement på udvidet service. Kunden skal sikre, at Andels.net med henblik på fejlsøgning og fejlretning snarest kan få adgang til egne anlæg og installationer på installationsadressen. Kunden er forpligtet til i nødvendigt omfang at medvirke med henblik på fejlsøgning og fejlretning i kundens anlæg og installationer på installationsadressen. Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det viser sig, at der ikke er fejl i Andels.net's infrastruktur, er kunden forpligtet til at dække Andels.net's udgifter til fejlsøgning. 14.B. Afslag i abonnementsafgiften Hvis Andels.net ikke overholder det, jf. pkt. 4, fastlagte leveringstidspunkt i forbindelse med ændring af eksisterende services, eller hvis der opstår fejl i Andels.net's infrastruktur, der medfører afbrydelse af kundens forbindelse til services foretager Andels.net efter henvendelse fra kunden et forholdsmæssigt afslag i abonnementsafgiften for den pågældende periode. Dette vil dog kun ske, hvis kunden har været uden forbindelse i den pågældende periode i samlet mere end 2 døgn. Beløbet fratrækkes ved en efterfølgende opkrævning af abonnementsafgift. 14.C. Erstatningsansvar Andels.net er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatnings-regler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af Andels.net eller nogen, som Andels.net har ansvaret for, med nedenfor anførte begrænsninger: A. Andels.net er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af Andels.net's services i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre Andels.net har forsømt at begrænse ulemperne herved. B. Andels.net er ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, produktionstab, tab som følge af at services ikke kan benyttes som forudsat, tab som følge af at en aftale med tredjemand falder bort eller misligholdes og lignende, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed. C. Andels.net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til kunden eller som følge af kundens tab af personlige data eller installeret software. D. Andels.net er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til kundens data og/eller systemer. 14.D. Force majeure Andels.net er ikke forpligtet til at betale erstatning, jf. pkt. 15.C, såfremt den manglende levering eller afbrydelse m.v. skyldes forhold uden for Andels.net's kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, strejke og lockout, herunder også strejke og lockout blandt Andels.net's egne medarbejdere. 9

10 15. Opsigelse og uopsigelighedsperiode Den første måned er aftalen uopsigelig fra abonnentens side. Herefter kan abonnenten opsige aftalen med en måneds varsel til udløb den første i den følgende måned. Dette kan ske skriftligt pr. brev eller via mail til flg. Mailadresse: Fra Andels.net`s side kan abonnementet opsiges med en måneds varsel. Andels.net opgør parternes mellemværende på tidspunktet for aftalens udløb og foretager refusion eller opkrævning af et eventuelt differencebeløb, hvis dette overstiger 25 kr. Andels.net kan opsige aftalen uden varsel, hvis kundens forbindelse til servicen er afbrudt som følge af misligholdelse i henhold til pkt. 13.C. Andels.net kan i øvrigt opsige abonnementsaftalen eller dele heraf med mindst 3 måneders varsel, herunder hvis Andels.net ophører med at udbyde servicen. Hvis Andels.net helt eller delvist ophører med at udbyde abonnementsformer eller tillægstjenester, funktioner eller faciliteter, kan Andels.net opsige abonnementsaftalen herom eller dele heraf med mindst 1 måneds varsel. 16. Driftssikkerhed og ændringer af services Andels.net er berettiget til at foretage nødvendige ændringer af Andels.net's services og for at sikre en tilfredsstillende drift heraf eller for at imødekomme myndighedskrav. Andels.net tilstræber at informere kunden om ændringer med passende varsel, hvis Andels.net skønner, at ændringen har væsentlig betydning for kundens brug af servicen. Andels.net forbeholder sig ret til i særlige tilfælde midlertidigt at begrænse mulighederne for anvendelse af services på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold. Andels.net forbeholder sig endvidere ret til: A. at teste for åbne porte (herunder proxies) samt åbne servere (relays) på kundens udstyr, der kan give anledning til misbrug. B. at tilføje afsendere af spam i Andels.net's obligatoriske filter. C. at blokere afsendere af virus i Andels.net's obligatoriske filter. D. at aktivere Andels.net's fælles spamfilter som standard på indgående s. Kunden kan til enhver tid deaktivere/aktivere filteret via kundens webmail. E. at spærre for udgående s fra kunden, hvis kunden er listet i RBL. Indholdet af Andels.net's filtre bestemmes til enhver tid af Andels.net og bygger bl.a. på RBL. Ved RBL forstås "Realtime Blocking List" - offentlige lister over afsendere af spam. 10

11 17. Ændring af vilkår og priser Andels.net kan ændre disse abonnementsvilkår, særskilte tillægsvilkår samt abonnementsafgifter og forbrugsafgifter med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles over for kunden ved annoncering i landsdækkende dag-blade eller ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. . Væsentlige ændringer varsles dog over for kunden ved fremsendelse af en skriftlig meddelelse, eventuelt i forbindelse med udsendelse af en opkrævning eller pr. . Ændringer af rent begunstigende karakter, herunder for eksempel generelle nedsættelser af priser, kan dog gennemføres uden forudgående varsel. Ændring af engangsafgifter, herunder oprettelsesafgifter og flytteafgifter m.v. kan ske uden varsel ved indførelse i Andels.net's prisliste. 18. Tvister og klager I tilfælde af tvist mellem kunden og Andels.net om forhold, der udspringer af abon-nementsaftalen, kan kunden klage til Andels.net. Andels.net træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Andels.net's afgørelse kan indbringes for Teleankenævnet, Nørre Voldgade 48, st., 1358 København K, tlf Hvis Teleankenævnet ikke finder at have kompetence til at behandle en indbragt klage, vil Teleankenævnet i muligt omfang oversende klagen til den rette myndighed. 11

Abonnementsvilkår Januar 2011

Abonnementsvilkår Januar 2011 Abonnementsvilkår Januar 2011 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med ANDELS.NET. Vilkårene er sammen med de relevante

Læs mere

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012

Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Fastnet.nu - Generelle Vilkår Januar 2012 Efter du har foretaget din bestilling om flytning/oprettelse til Fastnet.nu har en fortrydelsesret i 14 dage. Pkt. 1.A. Du kan opsige aftalen med en måneds varsel.

Læs mere

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester

Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Generelle Vilkår for levering og drift af TDC s tjenester Juli 2011 Indholdsfortegnelse 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation... 3 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere... 3 1.C. Fravigelse af udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012

Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear. Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Abonnementsvilkår for kabel-tv hos YouSee YouSee Clear Private husstande med individuel tilslutning Februar 2012 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder

Læs mere

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015

Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee. April 2015 Abonnementsvilkår for internetadgang via kabel-tv hos YouSee April 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med YouSee.

Læs mere

Vilkår for TDC s mobiltjenester

Vilkår for TDC s mobiltjenester Vilkår for TDC s mobiltjenester Juni 2015 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten

Læs mere

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus

Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Betingelser for ADSL Bredbånd abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Aftalen 2. Registrering og ændring af adresseoplysninger 3. Tilslutning af udstyr samt definering af grænseflade 4. Teknikerfremmøde

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes

Læs mere

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler.

Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver tid gældende vilkår kan findes på www.profiber.dk. Ved Kabel-tv forstås analog TV incl. radiokanaler. Vilkår for privatkunder for tilslutning til TRE-FOR Bredbånd A/S, NRGi Fibernet og Østjysk Energi Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) Gyldig fra 1. juli 2008. Indledning: Disse vilkår

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s

Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s Velkommen som kunde hos Dansk Bredbånd a/s På de næste sider kan du læse de generelle vilkår, som gælder for alle tjenester udbudt af Dansk Bredbånd. Disse generelle vilkår hedder Almindelige Abonnementsbetingelser

Læs mere

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4.

Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. Vilkår for erhvervskunder for tilslutning til TREFOR Bredbånd Erhverv s fibernet (Tilslutnings- og abonnementsaftale) (Gældende fra 4. april 2014) Indledning: Disse vilkår er gældende for indgåelse af

Læs mere

Abonnementsbetingelser for slutkunder

Abonnementsbetingelser for slutkunder Abonnementsbetingelser for slutkunder 1.... Generelt... 1 2.... Elektronisk kommunikation... 1 3.... Aftale med ComX og fortrydelsesret... 1 4.... Tjenester... 2 5.... Betalingsforhold... 3 6.... Kreditmaksimum

Læs mere

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet

Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Vilkår for tilslutning til Fibias fibernet Disse tilslutningsvilkår gælder for abonnentens tilslutning af abonnentens ejendom til fibernet hos Fibia P/S (herefter Fibia ). Heri fastsættes de vilkår, der

Læs mere

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014)

Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) Abonnementsbetingelser DLG Bredbånd (version 1.9/juni 2014) 1. Aftalens omfang Følgende specifikke abonnementsbetingelser gælder for bredbåndsabonnementer og tilhørende tjenester hos DLG-debitel I/S (efterfølgende

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect

Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect Stofa Erhverv A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N stofaerhverv.dk Salgs- og leveringsbetingelser for Stofa Erhverv Business Connect 1. Aftalens parter Parterne i aftalen er Stofa Erhverv A/S (CVR nr. 36403527)

Læs mere

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+

Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ Abonnementsvilkår April 2009 Generelle abonnementsvilkår for ydelser leveret af A+ 1. Aftalen 1.1 Disse abonnementsvilkår gælder for ydelser leveret af A+ A/S eller datterselskaber (herefter A+) til en

Læs mere

Aftalevilkår for Telia Bredbånd

Aftalevilkår for Telia Bredbånd Aftalevilkår for Telia Bredbånd 1 GENERELT 1.1 Nærværende aftalevilkår er gældende for medarbejderens tilslutning til internettet via Telia Bredbånd. Vilkårene gælder både i de tilfælde, hvor tilslutningen

Læs mere

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556

JUSTFONE. Generelle Abonnementsvilkår. Version 1.0 - oktober 2014. 1 Justfone A/S Lyskær 3D DK-2730 Herlev CVR: 35247556 Generelle Abonnementsvilkår JUSTFONE Version 1.0 - oktober 2014 1 Indhold 1. Aftalen... 5 1.1 Aftalen mellem dig og Justfone - herunder aftalens parter... 5 Aftalen forudsætter... 5 Aftalens parter...

Læs mere

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester

Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester Abonnementsvilkår for TELMOREs mobiltjenester November 2009 Kort præsentation af abonnementsvilkårene På de næste sider kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TELMORE. Vilkårene

Læs mere

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR

Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR Stofa Bredbånd AFTALEVILKÅR 1 Indhold Velkommen til Stofa Bredbånd Du får her et overblik over de vilkår, som gælder for din Stofa Bredbånd aftale. Værd at vide inden du går i gang 4 Aftalevilkår for Stofa

Læs mere

Glenten tv-aftalevilkår

Glenten tv-aftalevilkår Version juni 2014 Glenten tv-aftalevilkår 1. Generelle vilkår Aftalevilkårene gælder for medlemmets tilslutning til Glenten tv via Glentens eller andres infrastruktur. Tilslutningen til Glenten tv tilknyttet

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014

Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester. Version 1.0 Februar 2014 Betingelser for LokalTelefonens mobiltjenester Version 1.0 Februar 2014 LokalTelefonen A/S Postboks 201 8310 Tranbjerg J kontakt@lokaltelefonen.dk www.lokaltelefonen.dk CVR 35 03 11 62 Betingelser for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere