Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service /2007 DK

2 Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed Om denne vejledning Bestemmelsesmæssig anvendelse Forklaring af anvendte symboler Overhold disse anvisninger Oplysninger vedrørende opstillingsrum Produktbeskrivelse Drift af varmeanlægget Start af fyringsanlægget Opstart af varmeanlægget via instrumentpanel og betjeningsenhed Afbrydelse af driften Nødforanstaltninger Kontrol af driftstryk, evt. vandpåfyldning og udluftning af anlægget Hvornår skal driftstrykket kontrolleres? Kontrol af driftstryk Vandpåfyldning og udluftning Anvisninger om driften Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Afhjælpning af fejl Registrering og nulstilling af fejl Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes.

3 For din sikkerhed 1 1 For din sikkerhed 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt betjening og drift af kedlen. Logano GB125 med brænder Logatop BE kaldes efterfølgende for kedlen. 1.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse Kedlen må kun anvendes til opvarmning af anlægsvand samt varmtvandsproduktion f. eks. til en- eller flerfamilieshuse. 1.3 Forklaring af anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en mulig fare, som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog livsfare, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADER/ 1.4 Overhold disse anvisninger Følgende er en hjælp til optimal udnyttelse af varmeanlægget: Få vvs-manden til at give vejledning ved overdragelsen af anlægget. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem. Udfør kun arbejde ved kedlen, hvis det er beskrevet i denne betjeningsvejledning. ADVARSEL! LIVSFARE på grund af ukvalificeret personale. Sørg for, at montering, opstart og vedligeholdelse kun udføres af et vvsfirma. Arbejde ved elektriske og brændstofførende dele kræver især specielle kvalifikationer. LIVSFARE som følge af tilsidesættelse af den personlige sikkerhed, f.eks. i tilfælde af ADVARSEL! brand. Udsæt aldrig dig selv for livsfare. Din egen sikkerhed er det vigtigste Oplysninger vedrørende opstillingsrum Krydshenvisninger Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. ANVISNING TIL MONTØREN Her får du tips og nyttige oplysninger, som kan bruges til optimal indstilling og brug af anlægget. Krydshenvisninger til et bestemt sted eller et andet dokument er markeret med en pil.. ADVARSEL! LIVSFARE på grund af forgiftning. Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre risiko for kulilteforgiftning. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er formindskede eller lukkede. Hold dørene til opstillingsrummet lukkede. Beskyt opstillingsrummet og især åbningerne til den tilførte luft mod indtrængende smådyr, f.eks. med et luftgitter. Kedlen må ikke tages i brug, så længe disse forhold ikke er bragt i orden. ADVARSEL! BRANDFARE på grund af brændbare materialer eller væsker. Sørg for, at der ikke er brændbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhed af kedlen. Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes. 3

4 2 Produktbeskrivelse 2 Produktbeskrivelse Kedlen er en kondenserende støbejernskedel til oliefyring med glidende temperaturregulering. 1 6 Kedlen består af: Instrumentpanel Kedelkappe Kedelkrop med isolering Brænder Varmevekslersystem Instrumentpanelet overvåger og styrer alle kedlens elektriske komponenter Kedelkappen forhindrer energitab og fungerer desuden som støjisolering. 4 Kedelkroppen overfører varmen, der dannes af brænderen, til anlægsvandet. Isoleringen forhindrer energitab. Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet med CE-mærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres ved en Buderus-afdeling. Fig. 1 Logano GB125 set forfra 1 Instrumentpanel 2 Kedelkappe 3 Brænderdør 4 Oliebrænder 5 Brænderkappe 6 Varmevekslersystem 1 Fig. 2 Logano GB125 set bagfra (Vises uden isolering) 1 Varmevekslersystem 4 Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes.

5 Drift af varmeanlægget 3 3 Drift af varmeanlægget 3.1 Start af fyringsanlægget Kontrollér før opstart, at driftstrykket er i orden, at forsyningen af brændstof er åbnet på hovedventilen, og at hovedafbryderen til anlægget er slået til Opstart af varmeanlægget via instrumentpanel og betjeningsenhed Stil begge drejeknapper på instrumentpanelet på "AUT" (automatisk drift). I denne position overtager betjeningsenheden kontrollen. Drej panelafbryderen over på "I". Instrumentpanelet kontrollerer anlæggets aktuelle status, og brænderen starter ligeledes op. Når kedlen registrerer et varmebehov, sætter startprogrammet i gang, og brænderen starter efter ca. 30 sekunder. Der opstår et varmebehov, når kedeleller varmtvandstemperaturen ligger under den indstillede værdi. Lysdioden under den pågældende drejeknap lyser. Fig. 3 Indstilling af instrumentpanel Fig. 4 Start for anlægget Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes. 5

6 3 Drift af varmeanlægget Kontrollér eller foretag følgende indstillinger på betjeningsenheden RC30/RC35: Driftsformen "Automatik" ønsket rumtemperatur ønsket varmtvandstemperatur ønsket varmeprogram ANVISNING TIL MONTØREN Informationer til betjeningen, f. eks. indstilling af temperaturerne findes i dokumentationen til betjeningsenheden. Fig RS Betjeningsenhed (f.eks. RC35 med åben klap) 3.2 Afbrydelse af driften Sæt panelafbryderen på instrumentpanelet i nulstilling ("0"). Det slukker for kedlen og alle dens komponenter (f.eks. brænderen). Luk for hovedventilen til brændstoffet. på grund af frost. Hvis varmeanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Fyringsanlægget bør så vidt muligt altid være tændt. Foretag frostsikring af fyringsanlægget ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. Tøm varmeveksleren. Fig. 6 Slukning af fyringsanlægget 3.3 Nødforanstaltninger I en nødsituation, f. eks. ved brand, skal du gøre følgende: Udsæt aldrig dig selv for livsfare. Din egen sikkerhed er det vigtigste. Luk for hovedventilen til brændstoffet. Afbryd strømmen til fyringsanlægget med hovedafbryderen, eller kobl anlægget fra lysnettet ved hjælp af den pågældende sikring i el-tavlen. 6 Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes.

7 Drift af varmeanlægget Kontrol af driftstryk, evt. vandpåfyldning og udluftning af anlægget Hvornår skal driftstrykket kontrolleres? I de første dage, efter at du har fyldt vand på anlægget, mister vandet en stor del af sit volumen, fordi det afgasses kraftigt. Derved dannes der luftansamlinger, og anlægsvandet begynder at klukke. Kontrollér i starten driftstrykket dagligt ved et nyt fyringsanlæg, efterfyld om nødvendigt, og udluft radiatorerne. Kontrollér senere driftstrykket månedligt, efterfyld om nødvendigt, og udluft radiatorerne Kontrol af driftstryk Vvs-firmaet har indstillet manometerets røde viser på det krævede driftstryk (mindst 1 bar overtryk). Kontrollér, om manometerviseren står inden for den grønne markering. Hvis manometerviseren underskrider den grønne markering, skal der efterfyldes Vandpåfyldning og udluftning Få vvs-installatøren til at vise dig, hvor KPT-hanen (kedelpåfyldnings- og tømningshanen) er placeret på dit varmeanlæg. 3 SUNDHEDSFARE på grund af forurenet brugsvand. Lad vvs-installatøren vise dig, hvordan varmeanlægget fyldes med vand. på grund af temperaturspændinger. Hvis varmeanlægget fyldes i varm tilstand, kan temperaturspændinger fremkalde revner. Kedlen bliver utæt. Fyld kun anlægget i kold tilstand (fremløbstemperaturen må højst være på 40 C). Fig. 7 Manometer til lukkede anlæg 1 Rød viser 2 Manometerviser 3 Grøn markering Fyld langsomt varmeanlægget fra vandhanen. Hold øje med trykket (manometer). Luk for hanen, når det ønskede driftstryk er nået. Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes. 7

8 3 Drift af varmeanlægget ANVISNING TIL MONTØREN Kedlen og varmeveksleren skal udluftes separat. Udluft varmeveksleren via udluftningsventilen ved hjælp af en stiknøgle. Udluft varmeanlægget via dets udluftningsventiler på radiatorerne. Hvis driftstrykket falder på grund af udluftningen, skal der igen påfyldes vand. 1 på grund af hyppig efterfyldning. Hvis varmeanlægget ofte skal efterfyldes med vand, kan det beskadiges af korrosion og tilkalkning afhængigt af vandets beskaffenhed. Spørg vvs-firmaet, om vandet fra det lokale vandværk kan anvendes ubehandlet, eller om det eventuelt skal behandles. Kontakt et servicefirma, hvis du ofte er nødt til at fylde vand på anlægget. Fig. 8 Udluftning af varmeveksleren 1 Udluftningsventil (4-kant-spindel 5 mm) på varmeveksleren 8 Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes.

9 Drift af varmeanlægget Anvisninger om driften Det rigtige brændstof Brug af den rigtige brændstoftype og -kvalitet er en forudsætning for, at varmeanlægget fungerer problemfrit. Anvend kun følgende brændstof: kan blive resultatet af forkert brændstof. Brug udelukkende det angivne brændstof. Rådfør dig med dit vvs-firma, hvis du ønsker at omstille fyringsanlægget til en anden brændstoftype eller et brændstof med en afvigende specifikation. Stempel/dato/underskrift Opstillingsrum KEDELSKADER på grund af forurenet forbrændingsluft. Benyt aldrig klorholdige rengøringsmidler og freon (f. eks. i spraydåser, opløsnings- og rensemidler, maling, lim). Undgå kraftig forekomst af støv. på grund af vand. I tilfælde af akut fare for oversvømmelse skal kedlens strøm- og brændstofforsyning sættes ud af drift i tide før vandets indtrængning ( kapitel 3.2, side 6). Lad vvs-firmaet efterse varmeanlægget efter indtrængning af vand, før det startes op igen. Lad vvs-firmaet udskifte armaturer og regulerings- og styreanordninger, som har været i kontakt med vand. Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes. 9

10 3 Drift af varmeanlægget 3.6 Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Formålet med regelmæssig vedligeholdelse på fyringsanlægget er: at bevare en høj virkningsgrad og drive anlægget økonomisk (lavt brændstofforbrug), at opnå høj driftssikkerhed, at holde et højt niveau for miljøvenlig forbrænding. på grund af manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Lad et vvs-firma efterse, rengøre og vedligeholde varmeanlægget en gang om året. Vi anbefaler, at du indgår en aftale om årligt eftersyn og behovsorienteret service. 10 Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes.

11 Afhjælpning af fejl 4 4 Afhjælpning af fejl 4.1 Registrering og nulstilling af fejl Hvis der foreligger en fejl, blinker fejlkoden på instrumentpanelets display. Betjeningsenheden viser fejl som tekstmeddelelser. Der foreligger en fejl, hvis displayet blinker og ikke viser den aktuelle kedeltemperatur, eller hvis det viser en driftsmeddelelse. Eksempel: "6A" = brænderen starter ikke Tryk på tasten "Reset" (Nulstil) i ca. 5 sekunder for at nulstille fejlen. På displayet vises "re", mens der nulstilles. En nulstilling er kun mulig, når der foreligger en blinkende fejl. Hvis displayet derefter viser en normal driftsmeddelelse, er fejlen afhjulpet. Hvis fejlen forekommer igen, skal du gentage nulstillingen 2-3 gange. på grund af frost. Hvis fyringsanlægget ikke er i drift på grund af en driftsfejl, kan det fryse til i frostvejr. Afhjælp fejlen omgående, og sæt fyringsanlægget i gang igen. Hvis dette ikke er muligt, skal fyringsanlægget frostsikres ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. Tøm varmeveksleren. Fig. 9 Nulstilling af fejl med tasten "Reset" Kondenserende oliekedel Logano GB125 - Ret til ændringer forbeholdes. 11

12 Danmark ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel

DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING. EcomLine. HR-kondenserende kedel DRIFT OG INSTALLATIONSVEJLEDNING EcomLine HR-kondenserende kedel INDHOLDSFORTEGNELSE. INSTALLATION -. Installation generelt -.. Forskrifter -..2 Placeringsmuligheder -..3 Montage -3.2 Lufttilførsel og

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model:

Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: Slick Fit alarm Betjeningsvejledning Netdrevne 230V AC-alarmer med mulighed for sammenkobling, model: 2SF23/9HI, 2SF23/9HIR, 2SF23/9HIRE, 3SF23/9HI, 3SF23/9HIR og 3SF23/9HIRE Alarmer fra KIDDE Fyrnetics

Læs mere

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006.

Block 20 MK3. Centralvarmekedel for olie. Block 20 MK3 (Med indbygget varmtvandsbeholder) INSTRUKTION. Block 20 MK3 DK/137474/04/01-06-2006. Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato DK/137474/04/01-06-2006 Side 1 Centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af Det Norske Veritas,

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Varmepumper til boliger

Varmepumper til boliger MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning DHP-A Opti DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro/Opti Pro + DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro/Opti Pro + www.heating.danfoss.com Det anvendte

Læs mere

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

431157 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS DK 1337-5(S) MONTERINGS- OG BRUGERVEJLEDNING 431157 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE LE K K LEK LEK $06 Indholdsfortegnelse Til boligejeren Generelt

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere