Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/ I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent"

Transkript

1 Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/ Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK Dagsorden punkt 2 Repræsentanter fra kontoret blev valgt: I SEP Valg af stemmeudvalg Nina Frederiksen og Jesper Baun Schmidt Dagsorden punkt 3 Valgt blev: Leo E. Johansen nr.: 75 BOLIGFORENINGEN SØBO Valg at referent Dagsorden punkt 4 Formanden Jørgen Schmidt nr.: 81 gav en gennemgang at det forløbne år i afdelingen: Afdelingsbestyrelsens Der er ikke flyttet nye beboere til afdelingen siden sidste beboermøde. beretning for det Rundt omkring har der på udefronten været stor aktivitet, der er blevet lagt fliser, forløbne år bygget carport og mange har haft travlt i haven. Der har desværre været nogle indbrud i afdelingen i år og formanden opfordrede til at man er opmærksomme og at man meget gerne må komme med gode idéer til at forhindre disse indbrud og tyverier. Igen i år har der været oversvømmelser i de udsatte områder i afdelingen, som desværre har betydet at kældrene har været ubrugelige efter skybrud, men der er lavet en aftale med et servicefirma, der hjælper de uheldige beboere og der er blevet indkøbt en affugter, der kan affugte kældrene efter oversvømmelsen. Det er bestyrelsens fornemmelse, at der er en god stemning i afdelingen, der er plads til at man har forskellige meninger og at beboerne respekterer hinanden. Postkasserne er blevet udskiftet, bestyrelsen valgte at opsætte en anden type end den der blev vedtaget på sidste beboermøde, bl.a. fordi der efterhånden er store mængder reklamer, der er dog også ulemper ved de nye postkasser, nogle af de ældre beboere har svært ved at fange posten i bunden af disse. Der har været en fin opbakning til de containere som afdelingen har fået stillet op, vi skal undgå at affald samles ved husene, da vi har problemer med rotter i afdelingen, et problem der har givet afdelingen ekstra udgifter, ud over affald giver det nedslidte kloaksystem også gode kår for rotterne og man skal passe på med at fodre fuglene på jorden, rotterne spiser gerne af dette, brug et foderbræt. Formanden bød til sidst velkommen til resten af mødet og bad til at det blev et godt møde. Kommentarer til beretning: Spørgsmål til bestyrelsen om denne havde arbejdet videre med snerydning i afdelingen, da der ved sidste møde var forslag om indkøb af fælles fejemaskine, hvilket ikke blev vedtaget men bestyrelsen skulle undersøge andre muligheder. bestyrelsen har drøftet det, men det er op til hver enkelt husstand. Inspektøren uddybede dette, det er ingen hindring at få at firma til at udføre dette og det er evt, også muligt at få en anden afdelings vicevært til at udføre snerydning for afdeling 8, men det vil blive for dyrt, der er ingen vicevært knyttet til afdeling 8 og alle opgaver der skal udføres bliver faktureret til afdelingen. Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning. Dagsorden punkt 5 Regnskabet blev fremlagt at Jette Pørksen Kristensen Fremlæggelse at Jette holdt resultatet for 2011 op mod budgettet for 2011 og afdelingen har haft et lille afdelingens underskud i 2011 på ,- kr. årsregnskab for 2011 De forskellige beløb balancerede fint med budgettet, små afvigelser både på plus og med budget 2012 minus siden, der har bl.a. været udgifter til de nye postkasser og til energimærkning af til orientering, lejlighederne, Energimærknings rapporterne kan findes på SØBO s hjemmeside: k/boligafdelinger/afd-8-ta ndsbjerg-2-8-og-oerstedsgade /energimaerkningsrapport.html, derudover har der været et tab ved fraflyttelse, dødsbo, i 2011 der har kostet afdelingen et pænt beløb, disse udgifter er betalt af tidligere henlæggelser/dispositions fond og betyder derfor ikke husleje stigninger. 1

2 Dagsorden punkt 5 Kommentar til fremlæggelsen: Fremlæggelse af Spørgsmål, hvor meget forbedringslånet er på? afdelingens Svar, det kommer under budget fremlæggelse! årsregnskab for 2011 Spørgsmål, hvor meget giver SØBO i renter på henlæggelserne fra afdelingen? med budget 2012 Svar, renten er på 2,44 %! til orientering. Spørgsmål, udgifter til reparationer udført af SØBO s 5 faste viceværter og andre firma er? Svar, alle reparationer udført i afdeling 8 faktureres direkte til afdelingen, da vi ikke selv har en vicevært, hvilket igen betyder at er der ikke en ledig vicevært fra de andre afdelinger, kontaktes en ekstern håndværker, i 2011 kostede det afdelingen ,- kr. Dagsorden punkt 6 Udkast til langtidsplanlægning blev fremlagt af: Jesper Baun Schmidt Langtidsplanlægning Langtidsplanlægning i 2012: Intet planlagt (der var planlagt opsætning af postkasser, udført i 2011) Iangtidsplanlægning i 2013: Forberedelse på kloakseparering, herunder udarbejdelse af detailprojekt, udbudsmateriale og afholdelse af licitation samt opmåling og T J-inspektion. Budget til dette er til godkendelse på mødet: ,- kr. Der skulle besluttes om afdelingen skal starte forberedelserne til fornyelse af kloaksystemet, da dette er i meget dårlig stand, hovedledningen fra kommune nettet til rørsystemet ved lejlighederne udskiftes, men man vil forsøge at bevare de gode rør ledninger omme i haverne for at mindske generne ved at skulle grave alle haverne op, dette net skal undersøges med et kamera/video og de steder hvor rørene ikke fejler noget vil disse blive foret og resten skiftes, efter inspektion skal arbejdet ud i licitation og prisen samt udførslen skal godkendes på et ekstraordinært beboermøde. De lejligheder der er hårdest ramt ved skybrud er 87 til 91 og her skal der sikres at regnvandet ikke kan trænge igennem soklen. Jesper har haft et møde med Sønderborg forsyning, da det ikke hjælper at vi forebygger og udskifter kloak nettet hvis det kommunale net ikke kan tage regnvandet, der var tilkendegivelse fra kommunen om, at de vil arbejde på at fremskynde deres plan for udskiftning/separering hvis afdeling 8 starter med renoveringen i Med i planlægningen er også at forsyningsledningsnettet til brugsvand skal gennemgås og det vil være med i licitationen, der er ingen forsikring der dækker rør brud på vandforsynings nettet, da dette er over 40 år gammelt og skaderne kan hurtigt løbe op. Kommentar til fremlæggelsen: Spørgsmål, ved oversvømmelse fosser vandet ind gennem sprækker i soklen, vil dette kunne afhjælpes med renoveringen? Svar, det nedslidte kloaksystem betyder at der trænger vand ud af kloakken og der er medvirkende til øget risiko for indtrængende vand i kældrene., særlige udsatte steder vil der blive drænet og soklerne forseglet! Spørgsmål, bliver haver og områder reetableret efter arbejdet? Svar, alt bliver reetableret efter endt renovering af kloakering og evt, vandforsyning! Spørgsmål, kommunens planlægning af kloaknettet siger efter 2016? Svar, Sønderborg forsyning har tilkendegivet at de vil undersøge muligheder for fremskyndelse af renoveringen af deres net, men det vil også tage nogle år før afdelingens renovering er afsluttet, det er også gunstig at indhente tilbud nu pga. lavkonjuktur, den fulde udnyttelse af vores renovering kommer først når kommunen er klar, men der kan spares på udgifter til udbedring af skade på vandforsyningen hurtigere ved at starte før kommunen! Spørgsmål, hvad med Sønderlandevej Svar, det kommer senere, men deres kloaknet ligger dybere og vil ikke påvirke os! 2

3 Dagsorden punkt 6 L.angtidsplanlægning Kommentar fra formanden, uanset hvornår kommunen starter vil vi få glæde af renovering og sikring af sokler og kloaknettet, da det betyder færre skader og kortlægningen af hele rør nettet omkring lejlighederne vil betyde at en evt, skade kan lokaliseres hurtigere, når selve arbejdet med renoveringen starter vil mulighed for udendørs belysning ved stierne blive undersøgt. Uddybning fra Jesper, renoveringen vil koste op mod 4 millioner, noget kan tages fra henlæggelserne og resten kan afdelingen optage lån på, gennemgang afvandforsynings nettet sker ved samme lejlighed, beløbet til kortlægning af ledningsnettet tages fra henlæggelserne i afdelingen, det er også muligt at tage udskiftning af toiletter med i det samlede budget for dette arbejde. Langtidsplanlægning i 2014: Gennemføring af kloakrenovering/separering. Skal godkendes på ekstraordinært beboermøde! Dagsorden punkt 7 Budget for 2013 Udkast til langtidsplanlægning blev godkendt med håndsoprækning. Budget for 2013 blev fremlagt af Jette Pørksen Kristensen Der er ikke de store udsving i beløbene i forhold til tidligere år, forbedringslån hos Nykredit (tag udskiftning) udløber i 2020, andre lån udløber i Der vil være en huslejestigning i 2013 på 1,9 % Spørgsmål, Hvad er Særlig forhøjelse af husleje konto 201.8? Svar, Til vedligeholdelse af nylige opførte carporte ol. der er godkendt af administrationen, der ved fraflytning overgår til ny lejer, denne får vedligeholdelsespligt og beløbet vil dække materiale f.eks. maling eller træ mm., fastsættelse af beløbet til vedligeholdelse vil blive vurderet fra gang til gang! Dagsorden punkt 8 Forretningsorden for beboermødet Budget for 2013 blev godkendt ved håndsoprækning. Nina Frederiksen orienterer: Forretningsordenen skal godkendes på beboermødet hvis der er ændret eller tilføjet noget siden sidste beboermøde. Nyt er at også myndige børn i husstanden har adgang til beboermøderne med stemmeret, men der er fortsat kun to stemmer pr. husstand Forretningsordenen blev godkendt ved håndsoprækning. Dagsorden punkt 9 Forslagene i dagsordnen var sendt ud sammen med den endelige dagsorden. Indkomne forslag Forslag indsendt af: Leo E. Johansen nr.: 75 Cirkulation af varmt vand Det tager meget lang tid at få varmt vand i køkkenet, er der planlagt udskiftning eller installation af cirkulationspumpe i lejlighederne? Svar fra Inspektøren, det vil gå mange år før en cirkulationspumpe er tjent ind, der vil også skulle føres ekstra rør til cirkulation, der er ikke planer om at udskifte varmvandsbeholderen, disse skiftes ikke før der sker sprængning af beholderen pga. f.eks. tæring, det er tilladt beboeren selv at bekoste udskiftning og installation af cirkulationspumpe mm., anoder er skiftet enkelte steder, man kan selv kontrollere hvornår anoderne i varmevandsbeholderen er skiftet, skilt på beholder. Afdelingsbestyrelsen skal arbejde videre med dette, evt, komme med et forslag til næste beboermøde om tiltag i forbindelse med varmtvands nettet i lejlighederne. 3

4 Dagsorden punkt 9 Forslag indsendt af: Leo E. Johansen nr.: 75 Indkomne forslag Fliser ved 93 til 97 Der bør anlægges fliser ved disse lejligheder, da renovations firmaet ikke vil hente affald på grusstier? Svar fra Inspektøren, Der er flere steder hvor der er grusbelægning (forslaget går på husnummer 93 til 97), det er op til dette møde at godkende forslaget. Der foreslås skriftlig afstemning, som resulterer i: 22 stemmer for ja og 4 stemmer for nej Forslaget blev godkendt. Forslag indsendt af: Leo E. Johansen nr.: 75 Haveservice Hjælp til de beboere der ikke mere har mulighed for f.eks. at klippe egen hæk, evt. indhente tilbud fra haveservice firmaer for alle eller enkelt tilbud? Svar fra inspektøren, op til beboerne selv at gå sammen om at indhente tilbud, det er ikke muligt at lave en ordning som f.eks. trappevask i boligblokke. Anette E. Johansen nr.: 75 vil gerne indhente tilbud fra et firma med haveservice. Dagsorden punkt 10 Valg af Afdelingsbestyrelses Formand og Afdelingsbestyrelses medlem På valg som formand var: Jørgen Schmidt nr.: 81 modtog genvalg og blev valgt uden modkandidat! På valg som bestyrelsesmedlem var: Kaj Bonniksen nr.: 87 modtog genvalg Som modkandidat meldte Leo E. Johansen nr.: 75 sig Kaj Bonniksen nr.: 87 valgte at trække sig før afstemning! Bestyrelsesmedlem blev: Leo E. Johansen nr.: Suppleant blev: Kaj Bonniksen nr.: 87 Valget skete ved håndsoprækning. Dagsorden punkt 11 Repræsentanter for Boligforeningens repræsentantskab og antenneforening Valg til Boligforeningens På valg var: Jørgen Schmidt nr.: 81 repræsentantskab og På valg var: Jytte Moos nr.: 99 antenneforening På valg var: Leo E. Johansen nr.: 75 Alle modtog genvalg På valg som suppleant var: Ingeborg Johansen nr.: 129, men da hun ikke var tilstede blev Kaj Bonniksen nr.: 87 valgt som 1. Suppleant Valg af repræsentanter skete ved håndsoprækning. 4

5 Dagsorden punkt 12 Eventuelt Under eventuelt kan alt diskuteres men intet kan besluttes!! Spørgsmål, når der kommer 2 containere til husholdningsaffald og sortering og disse placeres ved fællessti, hvad med brand og redningskøretøjer? Svar, Inspektør afdelingen har ingen plan for placering af disse, brand og redning skal nok komme frem! Spørgsmål, er fællesstier at betragte som brandveje? Svar, Inspektøren mener ikke fællesstier er klassificeret som brandvej, Formanden mener der en gang er besluttet at man ikke må holde på fællesstierne, men det er op til beboerne at vise hensyn og ingen vil få anmærkninger om parkeret bil mm.! Spørgsmål, Alternativ TV signal fra f.eks. SydEnergi? Svar fra Inspektøren, nej, at visse afdelinger har anden udbyder har med salg af SØBO net at gøre! Spørgsmål, Fiber i forbindelse med kloakering? Svar fra Nina Frederiksen, skal stilles som forslag ved næste beboermøde, tiden er til forandringer! Mødet slut, ordet til formanden, husk god tone og tak for genvalg som formand Referat godkendt af: Bestyrelsesformand for afdeling 8 Dirigent ved beboermdet for afdeling 8 aa7ia 7 41 L e

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen

REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Juni 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde. Onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Omdelt 6. juni 2012. Til stede var husstandene fordelt således:

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Klintevej/Rosendals Allé afd. 35. Mandag, den 22. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Steen Nørgaard (SN), Thomas

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009

Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Referat af afdelingsmøde, afdeling 6, onsdag den 9. september 2009 Tilstede: 51 husstande Selskabsbestyrelsen: Else Christensen Leif Scherrebeck Erwin Bülow Light Afdelingsbestyrelse: Leif Scherrebeck

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005.

Generalforsamlingen. Tirsdag d. 26. april 2005. Ejerforeningen Vestervang 4,5,6,9 og 10 Referat fra Generalforsamlingen Tirsdag d. 26. april 2005. Generalforsamlingen, der fandt sted på Lokalcenter Vestervang, havde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald.

Referat af ordinær generalforsamling den 17.juni 2009 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 17.juni.2009: Mark Tychsen (formand) Leif Olsen Steen Pedersen Roger Mester Rene Hölmer Suppleanter: Michael Wulff Pedersen Nina

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Hellerup 17. marts 2012 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 27. marts 2012, kl. 19.00 i Helleruplund Kirkes Sognegård,

Læs mere