NYE FINANSPOLITISKE RAMMER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYE FINANSPOLITISKE RAMMER"

Transkript

1 NYE FINANSPOLITISKE RAMMER Den statsgældskrise, der truer stabiliteten i Den Økonomiske og Monetære Union, fremhæver det presserende behov for væsentlige forbedringer af den finanspolitiske ramme. En omfattende reform (som led i den såkaldte»sixpack«), der ændrer stabilitets- og vækstpagten og indfører vigtige regler og instrumenter til overvågning af de nationale finanspolitikker, trådte i kraft den 13. december En anden vigtig reform, den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union (TSSS), hvis finanspolitiske komponent er den finanspolitiske aftale, trådte i kraft den 1. januar Den finanspolitiske aftale supplerer og styrker sixpack. Herudover trådte en vigtig forordning (en del af den såkaldte»twopack«) i kraft den 30. maj Den har til formål yderligere at styrke den finanspolitiske og økonomiske overvågning ved at indføre fælles regler for overvågning og vurdering af nationale udkast til budgetplaner i forbindelse med det europæiske semester. RETSGRUNDLAG Artikel 3, , 136, 219 og i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) Protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og Protokol (nr. 13) om konvergenskriterierne, der er knyttet som bilag til TEUF. MÅL Den Europæiske Unions spirende nye finanspolitiske arkitektur sigter mod at opbygge en mere robust og effektiv ramme for koordinering og overvågning af de finanspolitiske tiltag i medlemsstaterne. Den nye struktur er en direkte reaktion på statsgældskrisen, som viste behovet for strengere regler vedrørende de afsmittende virkninger af uholdbare offentlige finanser inden for euroområdet. De nye rammer trækker derfor på erfaringerne fra Den Europæiske Monetære Unions første designfejl og forsøgene på at styrke det vejledende princip om sunde offentlige finanser, der er stadfæstet i artikel 119, stk. 3, i TEUF. RESULTATER A. Stabilitets- og vækstpagten Den primære EU-ret giver det vigtigste juridiske grundlag for stabilitets- og vækstpagten (SVP) i artikel 121 i TEUF (om multilateral overvågning), artikel 126 i TEUF (om uforholdsmæssigt store underskud) og protokol (nr. 12) om proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud. I den afledte EU-ret fastsættes det mere detaljeret, hvordan traktatens bestemmelser og procedurer skal gennemføres. Den første pakke om økonomisk styring (sixpack) trådte i kraft den 13. december 2011 og medførte reformer og ændringer af bestemmelserne i stabilitetsog vækstpagten. Den ændrede stabilitets- og vækstpagt indeholder de vigtigste instrumenter til overvågning af medlemsstaternes finanspolitik (den forebyggende del) og for korrektion af Emneblade om Den Europæiske Union

2 uforholdsmæssigt store underskud (den korrigerende del). Pagten består i sin nuværende form af følgende foranstaltninger: Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 af 7. juli 1997 om styrkelse af overvågningen af budgetstillinger samt overvågning og samordning af økonomiske politikker, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1055/2005 af 27. juni 2005 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1175/2011 af 16. november Denne forordning udgør den forebyggende del. Rådets forordning (EF) nr. 1467/97 af 7. juli 1997 om fremskyndelse og afklaring af gennemførelsen af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud, som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1056/2005 af 27. juni 2005 og Rådets forordning (EU) nr. 1177/2011 af 8. november Denne forordning udgør den korrigerende del. Forordning (EU) nr. 1173/2011 af 16. november 2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet.»adfærdskodeksen«, som er en udtalelse fra Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (udvalg i Rådet for Økonomi og Finans), indeholder specifikationer om gennemførelsen af stabilitets- og vækstpagten og retningslinjer om formatet og indholdet af stabilitetsog konvergensprogrammer (SKP'er). Selv om»adfærdskodeksen«formelt ligger under en forordnings niveau, bevirker det forhold, at den specificerer, hvordan stabilitetsog konvergensprogrammerne gennemføres i praksis, at den er af stor betydning. I januar 2015 gav Kommissionen desuden udtryk for sin holdning til fleksibiliteten inden for de eksisterende regler i stabilitets- og vækstpagten (via såkaldte investerings- og strukturreformklausuler og via en matrix, som specificerer økonomisk gode og dårlige tider inden for stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del). 1. Stabilitets- og vækstpagtens forebyggende del Formålet med den forebyggende del er at sikre sunde offentlige finanser med multilateral overvågning baseret på artikel 121 i TEUF. Den ændrede forordning (EF) nr. 1466/97 og den nye forordning (EU) nr. 1173/2011 udgør det sekundære retsgrundlag. Et centralt begreb i overvågningen og vejledningen er den landespecifikke mellemfristede budgetmålsætning (MTO). Hvert lands MTO skal være i et interval på mellem -1 % af BNP og balance eller overskud, korrigeret for cykliske effekter og midlertidige engangsforanstaltninger. Dette mål skal revideres hvert tredje år, eller når der gennemføres større strukturreformer, som har indvirkning på budgetstillingen. De vigtigste instrumenter i den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten er stabilitets- eller konvergensprogrammerne. STABILITETS- ELLER KONVERGENSPROGRAMMER Forelæggelse: Som led i den multilaterale overvågning i henhold til artikel 121 i TEUF skal hver medlemsstat i april hvert år forelægge et stabilitetsprogram (for så vidt angår medlemsstaterne i euroområdet) eller et konvergensprogram (for så vidt angår medlemsstaterne uden for euroområdet) for Kommissionen og Rådet. Stabilitetsprogrammerne skal bl.a. indeholde den mellemfristede budgetmålsætning, tilpasningslinjen dertil og en scenarieanalyse, der undersøger virkningerne af forandringer i de centrale underliggende økonomiske antagelser om budgetstillingen. Grundlaget for beregningerne skal være de mest sandsynlige makroøkonomiske (eller mere forsigtige) scenarier. Disse programmer offentliggøres. Vurdering: Rådet vurderer programmerne på grundlag af en vurdering fra Kommissionen og Det Økonomiske og Finansielle Udvalg (EFC). De fremskridt, der er gjort for at opnå MTO, vil Emneblade om Den Europæiske Union

3 især blive undersøgt. Som noget nyt i den ændrede stabilitets- og vækstpagt er den eksplicitte hensyntagen til udviklingen af udgifter indeholdt i vurderingen. Udtalelse: Rådet vedtager på grundlag af en henstilling fra Kommissionen og efter høring af EFC en udtalelse om programmet. Rådet kan i sin udtalelse anmode medlemsstaterne om at tilpasse programmet. Udtalelsen udgør en integrerende del af de landespecifikke henstillinger, som vedtages af Rådet ved udgangen af hvert europæisk semester. Overvågning: Kommissionen og Rådet overvåger gennemførelsen af stabilitets- eller konvergensprogrammerne. Tidlig varsling: I tilfælde af større afvigelser fra den tilsigtede tilpasning til den mellemfristede budgetmålsætning udsteder Kommissionen et varsel til den pågældende medlemsstat i overensstemmelse med artikel 121, stk. 4, i TEUF (artikel 6 og 10 i den ændrede forordning (EF) nr. 1466/97). Dette varsel udstedes i form af en henstilling fra Rådet, med anmodning om at de nødvendige politiske justeringer foretages af den pågældende medlemsstat. Sanktioner: For medlemsstaterne i euroområdet indeholder den ændrede stabilitets- og vækstpagt ligeledes muligheden for at pålægge sanktioner i form af deponering af et rentebærende beløb svarende til 0,2 % af det foregående års BNP, hvis den pågældende medlemsstat ikke træffer passende justeringsforanstaltninger. Der kan også gives bøder for manipulation af oplysninger om gæld eller underskud. Det Europæiske Semester: Forelæggelse og vurdering af stabilitets- eller konvergensprogrammerne udgør en del af det europæiske semester, som for nylig er blevet nedfældet i den forebyggende del af stabilitets- og vækstpagten. Det europæiske semester er en bredere proces for økonomipolitisk samordning inden for Den Europæiske Union. 1. Stabilitets- og vækstpagtens korrigerende del PROCEDURE I FORBINDELSE MED UFORHOLDSMÆSSIGT STORE UNDERSKUD Formålet med proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er at forhindre uforholdsmæssigt store underskud og sikre, at de korrigeres hurtigt. Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud er reguleret ved artikel 126 i TEUF, protokol (nr. 12) knyttet til traktaten og af den ændrede forordning (EF) nr. 1467/97 samt den nye forordning (EU) nr. 1173/2011. Ifølge den ændrede stabilitets- og vækstpagt udløses proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud af underskudskriteriet eller gældskriteriet: Underskudskriteriet: Et offentligt underskud, der overstiger referenceværdien på 3 % af bruttonationalproduktet (BNP) i markedspriser, anses for uforholdsmæssigt stort eller Gældskriteriet: Gælden er højere end 60 % af BNP, og målet for den årlige gældsreduktion på 1/20 af gælden er ikke blevet opnået i løbet af de seneste tre år. Den ændrede forordning indeholder desuden bestemmelser, der tydeliggør, at hvis et underskud er større end den angivne referenceværdi, vil det blive betragtet som ekstraordinært (som følge af en usædvanlig begivenhed eller en alvorlig økonomisk konjunkturnedgangsperiode osv.) eller midlertidigt (når prognoserne viser, at underskuddet vil falde under referenceværdien efter afslutningen af den usædvanlige begivenhed eller konjunkturnedgangsperioden). Artikel 126, stk. 3-6, i TEUF indeholder bestemmelser om proceduren for at vurdere og træffe beslutning om et uforholdsmæssigt stort underskud. Kommissionen udarbejder en rapport, hvis Emneblade om Den Europæiske Union

4 en medlemsstat ikke opfylder kravene i forbindelse med mindst et af de to kriterier, eller hvis der er risiko herfor. EFC afgiver udtalelse om denne rapport. Hvis Kommissionen finder, at der er (eller eventuelt kan opstå) et uforholdsmæssigt stort underskud i en medlemsstat, skal den afgive en udtalelse til den pågældende medlemsstat og underrette Rådet herom. Rådet fastslår på grundlag af et forslag fra Kommissionen, om der foreligger et uforholdsmæssigt stort underskud (artikel 126, stk. 6, i TEUF), og efterfølgende vedtager det på grundlag af en henstilling fra Kommissionen en henstilling, som det retter til den pågældende medlemsstat (artikel 126, stk. 7, i TEUF), for at den skal bringe denne situation til ophør ved at fastsætte en frist på højst seks måneder. Konstaterer Rådet, at dets henstilling ikke er fulgt op af sådanne foranstaltninger, kan det offentliggøre sin henstilling (artikel 126, stk. 8, i TEUF). Undlader medlemsstaten fortsat at efterkomme Rådets henstillinger, kan Rådet pålægge medlemsstaten inden for en bestemt frist at træffe de nødvendige foranstaltninger (artikel 126, stk. 9, i TEUF). Sanktioner: Proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud indeholder også sanktionsmuligheder i tilfælde af manglende overholdelse (artikel 126, stk. 11, i TEUF). For medlemsstaterne i euroområdet er denne sanktion som regel en bøde, der består af en fast komponent (0,2 % af BNP) og en variabel komponent (højst 0,5 % af BNP for begge komponenter tilsammen). Forordning (EU) nr. 1173/2011 om en effektiv håndhævelse af budgetovervågningen i euroområdet indeholder yderligere sanktionsmuligheder over for medlemsstaterne i euroområdet. Sanktionerne pålægges i forskellige faser af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud og medfører deponering af et ikke-rentebærende beløb svarende til 0,2 % og en bøde svarende til 0,2 % af det foregående års BNP. Samme forordning indeholder ligeledes sanktioner for statistisk manipulation. A. Den finanspolitiske aftale På Det Europæiske Råds møde i marts 2012 blev den mellemstatslige traktat om stabilitet, samordning og styring i Den Økonomiske og Monetære Union, hvoraf den finanspolitiske aftale udgør den finanspolitiske del, undertegnet af alle medlemsstater undtagen Storbritannien og Tjekkiet (Kroatien undertegnede ikke traktaten hverken forud for eller efter sin tiltrædelse af EU den 1. juli 2013). Tjekkiet vedtog og ratificerede dog traktaten i Den finanspolitiske aftale indeholder bestemmelser om stadfæstelse af reglen om budgetbalance (den gyldne regel) med en nedre grænse for det strukturelle underskud på 0,5 % af BNP (hvis den offentlige gæld er under 60 % af BNP, fastsættes denne nedre grænse til 1 % af BNP) i national lovgivning, helst på forfatningsniveau (gældsbremse). Medlemsstaterne kan rejse sager mod andre medlemsstater ved EU-Domstolen, hvis denne regel ikke gennemføres korrekt. Supplerende bestemmelser omfatter bl.a. automatisk udløsning af korrektionsmekanismen og håndhævede regler for lande, der er underlagt underskudsproceduren. Hertil kommer, at finansiel bistand fra den europæiske stabilitetsmekanisme kun ydes til de medlemsstater, som har undertegnet den finanspolitiske aftale. B. Yderligere væsentlige reformer til styrkelse af den økonomiske styring i euroområdet Den samlede reform af den økonomiske styring i Unionen og de finanspolitiske rammer omfatter, foruden de ændrede regler for stabilitets- og vækstpagten og den mellemstatslige TSSS, to forordninger, der har til formål yderligere at styrke den økonomiske styring i euroområdet (»twopack«): forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet samt Emneblade om Den Europæiske Union

5 forordning (EU) nr. 472/2013 af 21. maj 2013 om skærpelse af den økonomiske og budgetmæssige overvågning af medlemsstater, der har eller er truet af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet i euroområdet. De vigtigste elementer i den første forordning er at indføre fælles budgetmæssige tidsfrister for alle medlemsstaterne i euroområdet og regler for Kommissionens overvågning og evaluering af medlemsstaternes budgetplaner. I tilfælde af alvorlig overtrædelse af stabilitets- og vækstpagtens regler kan Kommissionen kræve, at planerne revideres. Den fastsætter desuden, at de medlemsstater i euroområdet, for hvilke der er indledt en procedure i forbindelse med uforholdsmæssige store underskud, skal fremlægge et økonomisk partnerskabsprogram med en detaljeret beskrivelse af de politiske foranstaltninger og strukturreformer, der er nødvendige for at sikre en effektiv og varig afhjælpning af det uforholdsmæssigt store underskud. Rådet vedtager efter forslag fra Kommissionen udtalelser om det økonomiske partnerskabsprogram. Den anden forordning vedrører de medlemsstater, der oplever eller er i risiko for at havne i alvorlige vanskeligheder, for så vidt angår deres finansielle stabilitet. Den fastsætter bestemmelser for øget overvågning, finansiel støtte og overvågning efter programmets gennemførelse (så længe minimum 75 % af den modtagne finansielle støtte ikke er blevet tilbagebetalt). EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE Europa-Parlamentet er medlovgiver med hensyn til fastsættelse af detaljerede regler for multilateral overvågning (artikel 121, stk. 6, i TEUF) og høres om afledt lovgivning til gennemførelse af proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud (artikel 126, stk. 14, i TEUF). Den ændrede stabilitets- og vækstpagt indeholder et nyt instrument, nemlig den økonomiske dialog, der sikrer Parlamentet en fremtrædende rolle i de nyetablerede finanspolitiske rammer. Heri står, at Parlamentets kompetente udvalg kan indbyde formanden for Rådet, formanden for Kommissionen, formanden for Det Europæiske Råd eller formanden for Eurogruppen til at deltage i drøftelserne. Parlamentet underrettes også regelmæssigt om anvendelsen af reglerne. Endvidere skal Kommissionens beføjelser til at pålægge yderligere rapporteringskrav inden for rammerne af den nye forordning om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet nu revideres hvert tredje år, hvor Parlamentet eller Rådet vil have mulighed for at tilbagekalde dem. Jost Angerer 06/2015 Emneblade om Den Europæiske Union

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3027 - økofin Bilag 4 Offentligt 8. februar 2015 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 13. juli 2010 1. Den europæiske finansielle tilsynspakke a) (evt.)

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 327 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET OM DEN EUROPÆISKE UNIONS LÅNTAGNINGS- OG LÅNGIVNINGSAKTIVITETER I 2014 DA DA Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet

Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Forberedelse af de næste skridt hen imod bedre økonomisk styring i euroområdet Analysenotat Jean-Claude Juncker i tæt samarbejde med Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem og Mario Draghi Det Europæiske Råds

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2012 Det Europæiske Råd 13-14/12-12 Bilag 8 Offentligt DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. december 2012 (OR. en) EUCO 205/12 CO EUR 19 CO CL 5 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 22.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 83/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 231/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014

Samlenotat til ECOFIN 28. januar 2014 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3290 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler Koordineret med Sagsnr. 2014-190929 Doknr. 190931 Versionsnr. 1 Dato 17-01-2014 Samlenotat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF 28.3.2014 Den Europæiske Unions Tidende L 94/65 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/84 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning (EU) nr.

Læs mere

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER

PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ETABLERINGEN AF ESCB ESCB'S MÅL OG OPGAVER PROTOKOL OM STATUTTEN FOR DET EUROPÆISKE SYSTEM AF CENTRALBANKER OG DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DE HØJE KONTRAHERENDE PARTER SOM ØNSKER at fastsætte statutten for Det Europæiske System af Centralbanker

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Økonomi- og Valutaudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Økonomi- og Valutaudvalget 2009 FORELØBIG 2005/0000(INI) 12.4.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelse af en informations- og kommunikationsstrategi om euroen og

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 14. marts 2013 (OR. en) EUCO 23/13 CO EUR 3 CO CL 2 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD 14.-15. MARTS 2013

Læs mere