Omsorg og overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omsorg og overvågning"

Transkript

1 Omsorg og overvågning Er det tåbeligt juristeri at insistere på, at også demente borgere har krav på respekt for deres privatliv? Skrevet af: Susanne Bækgaard Holm, VIA University College Udgivet i Social Kritik december 2011 Den forventede demografiske udvikling med stadigt flere ældre borgere med behov for offentlig omsorg og service samt færre personer i arbejdsstyrken til at varetage disse opgaver har medvirket til at sætte fokus på udvikling og anvendelse af velfærdsteknologi som mulig løsning af denne udfordring. Der fokuseres hovedsageligt på de aspekter af teknologien, som kan give bedre livskvalitet og større tryghed hos f.eks. demente borgere. Men samme teknologi udgør i visse tilfælde tvivlsomme eller direkte ulovlige indgreb i borgernes privatliv. Elektronisk omsorgsovervågning - hvordan ser praksis ud? Omsorgsarbejde på demensområdet er fyldt med daglige dilemmaer mellem på den ene side den kommunale pligt til at yde omsorg og tryghed til svage borgere og på den anden side borgernes ret til selvbestemmelse og respekt for deres private liv. I den forbindelse anvender kommunerne i stort omfang elektronisk overvågningsudstyr i den sociale og sundhedsmæssige omsorg for borgere med svære demenssygdomme. Gennem mit arbejde som underviser og konsulent på demensområdet gennem de sidste 6 år har jeg erfaret, at der i det kommunale omsorgsarbejde i vidt omfang anvendes GPS-udstyr, sladremåtter, babyalarmer, videooptagere, følecensorer, dørklokker, ringelagner mm. Det kan være en censor, som sladrer elektronisk, når en gangbesværet person står ud af sin seng for at gå på toilettet. Det kan være en måtte der ringer, når en person forlader sit værelse på et plejehjem for at gå ud i fællesrummet og måske har for vane at gå ind og forstyrre andre beboere midt om natten. Endnu et 1

2 eksempel kan være en chip i skoen, som sladrer når en person er ved at forlade sin plejebolig og ikke er i stand til at passe på sig selv uden for sin bolig. Der kan således være fuldstændigt fornuftige og saglige grunde til at holde særligt øje med bestemte borgere. Teknologisk udvikling og juridisk stilstand? Umiddelbart kan det synes både nødvendigt og betryggende at anvende disse teknologiske muligheder i den offentlige omsorg for demente personer. Men anvendelsen af noget af dette udstyr er overvågning, som juridisk må karakteriseres som indgreb i retten til privatliv. Sådanne indgreb er ikke lovlige, medmindre de betingelser, der stilles til privatlivsindgreb i den danske grundlov 1 og i internationale konventioner, i særdeleshed Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 2, er opfyldt. Det betyder, at der skal være lovgivet om adgangen til indgrebet, at indgrebet skal varetage bestemte saglige hensyn og at det skal være nødvendigt og rimeligt i forhold til det formål, man vil opnå med indgrebet. Det vil således ikke være lovligt at anvende overvågningsudstyr, hvis man kan holde øje med en borger på en mindre indgribende måde, f.eks. ved at kigge ind til vedkommende lidt oftere. Kommunernes har en udvidet omsorgspligt efter Lov om social service (Serviceloven) 3 i forhold til de svageste borgere, som ikke kan tage vare på sig selv, men dette er ikke i sig selv et tilstrækkeligt retligt grundlag for indgreb i retten til privatliv. De relevante regler om anvendelse af elektronisk overvågningsudstyr i det sociale omsorgsarbejde findes i Servicelovens afsnit om magtanvendelse og omfatter udelukkende alarm- og pejleudstyr i nogle få bestemte situationer. 4 Lovens regler om betingelser for lovlig overvågning i form af alarm- og pejleudstyr blev indført med virkning fra 1. januar Ved revision af reglerne i 2003 og i 2009 blev bl.a. adgangen til at anvende alarm- og pejleudstyr udvidet, men revisionen tog ikke højde for anvendelsen af alle de mange andre former for elektronisk overvågningsudstyr, som forekommer i praksis. Mens teknologien løbende har udviklet sig, er den retlige regulering således ikke fulgt med. Man kan hævde, at den elektroniske udvikling simpelthen har overhalet Serviceloven indenom. 1 Særligt Grundlovens 71og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. 3 Servicelovens Servicelovens

3 Det er min erfaring, at der hersker stor usikkerhed om lovligheden af udstyrets anvendelse blandt både dygtigt front- og myndighedspersonale på området, og at der i adskillige kommuner synes at være den opfattelse, at det udstyr og de situationer, som ikke er omtalt i Servicelovens regler, som udgangspunkt må være lovlige hjælpemidler i omsorgsarbejdet. Der er altså tale om en helt omvendt opfattelse af hjemmelskravet for indgreb i den personlige integritet, som overvågning jo kan være. Mangel på lovgivning kombineret med fejlopfattelse af aktuel lovgivning kan føre til anarkistiske tilstande og dermed true nogle meget svage medborgeres retssikkerhed og give anledning til generel usikkerhed for det personale, som har ansvar for at give omsorgen. Hvorfor er det et problem, hvis praksis og regler ikke harmonerer? Landets lovgivning og de konventioner, vi er forpligtet af, skal naturligvis overholdes, kunne man måske nøjes med at sige. At myndighederne overholder landets lovgivning er jo ikke bare en ligegyldig formalitet, men en grundlæggende forudsætning for et demokratisk samfunds indretning. Det betyder, at hvis et indgreb i privatlivet skal anses som lovligt, skal der være foretaget en afvejning af den enkelte borgers ret til privatliv over for samfundets behov for at foretage privatlivsindgreb for at sikre samme borger ret til tryghed og omsorg. Der er tale om helt grundlæggende etiske og juridiske problemstillinger, som kræver en overordnet stillingtagen i Folketinget og ikke blot af en enkelt medarbejder i en konkret og konfliktfyldt hverdagssituation, lige gyldigt hvor fagligt dygtig og ordentlig hun er. Det er således ikke blot nogle få svage borgeres rettigheder der krænkes, men tillige hele tanken om et demokratisk og åbent retssamfund. Hertil kommer, at FNs Handicapkonvention for nylig efter mange års forberedelse er trådt i kraft. Hermed har Danmark forpligtet sig til at sørge for, at lovgivning og administrativ praksis lever op til konventionens krav. Handicapkonventionen skaber stort set ingen nye rettigheder, men skal synliggøre allerede gældende rettigheder for at sikre, at personer med handicap ikke blot teoretisk, men også reelt kan udnytte de samme rettigheder som andre personer. Det betyder blandt andet, at også borgere med svære demenssygdomme som udgangspunkt skal sikres ret til beskyttelse af deres privatliv, som er en af de fundamentale frihedsrettigheder. Nogle vil måske indvende, at det er omsorgssvigt at sikre en mentalt inhabil borger nogle frihedsrettigheder, der i værste fald kan være farlige for vedkommende selv, f.eks. retten til at færdes frit og dermed måske være i fare for 3

4 påkørsel eller for at fare vild. Dertil kan siges, at langt de fleste konventionsrettigheder indeholder muligheder for undtagelser, men opstiller betingelser for anvendelsen af disse undtagelser. Det betyder, at det er muligt at foretage nødvendige indgreb i privatlivet (med f.eks. GPS og andet elektronisk overvågningsudstyr), såfremt lovgivningen opfylder de særlige betingelser til grundlaget for indgreb, som er angivet i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8. Selv om overvågningen foretages for at undgå omsorgssvigt af psykisk inhabile borgere, må spørgsmålet om anvendelse af overvågningsudstyr i den kommunale omsorg gennem lovgivningsprocessen principielt undergives den sædvanlige afvejning af modhensyn i forhold til retten til privatliv. Denne afvejning udelukker jo ikke, at hensynet til privatlivsbeskyttelsen må veje mindre tungt i omsorgssituationer end i andre situationer, hvor overvågningens formål er et andet end omsorg. Afvejningen bør foregå i den modsætningsfyldte kontekst mellem på den ene side statens forpligtelse til at beskytte alle borgeres privatliv og på den anden side en måske mere tidssvarende opfattelse af det private liv. At det private ikke er objektivt definerbart, og at grænserne for det private flytter sig hastigt i takt med den teknologiske udvikling, er kun et yderligere argument for at tage den overordnede debat om denne specifikke problemstilling vedrørende en af de rettigheder, som traditionelt har været anset som særligt beskyttelsesværdig. En nærmest ikke-eksisterende diskussion Formanden for Rådet for Større IT-Sikkerhed har udtrykt, at vi befinder os i et tomrum i overgangen fra en analog til en digital verden, og at der mangler en overordnet diskussion af overvågningens grænser og problemstillinger i forhold til det enkelte menneskes ret til privatliv. 5 Dette er ikke en ny kritik. Allerede i 2000 gennemførte Teknologirådet en konsensuskonference om emnet elektronisk overvågning. I konferencens slutdokument udtrykkes bekymring over, hvorvidt de teknologiske muligheder havde overhalet lovgivningen på de områder, som vedrører elektronisk overvågning, og der ønskes ajourføring af lovgivningen i forhold til den teknologiske udvikling. Konferencen anbefalede bl.a. en stadig revision af de love, som vedrører overvågning, og efterlyste mere debat vedrørende afvejningen af gevinsten ved brug af overvågningsudstyr over for den 5 Christian Wernberg-Tougaard, formand for Rådet for Større IT-Sikkerhed, DR1s 21-Søndag den 22. juni

5 eventuelle krænkelse af borgernes retssikkerhed. 6 Der er noget, der tyder på, at en sådan diskussion endnu ikke er taget i forhold til omsorgsovervågningen. Omtale af velfærdsteknologiske emner i fagtidsskrifter og nyhedsmedier mm. fylder meget og fokuserer hovedsageligt på de aspekter af teknologien, som kan give bedre livskvalitet og større tryghed hos psykisk habile borgere. F.eks. udgav Det Digitale Råd i november 2009 en rapport som skulle bidrage til en diskussion af, hvordan teknologien kan gøre den offentlige velfærdsservice bedre for samfundet, brugerne og medarbejderne i lyset af den demografiske udfordring med flere ældre og færre i arbejdsstyrken. 7 Rådet forudser i rapporten et stigende pres på ældreområdet for, at de pårørende digitalt kan følge deres familiemedlem i ældreplejen via webcam, adgang til databaser og sensorteknologier. 8 Det er rådets opfattelse, at fokus på velfærdsteknologier er hastigt voksende, og rapporten opregner forskellige former for tryghedsskabende velfærdsteknologier, herunder intelligente løsninger, der via sensorer, online opkobling og andre teknologier gør det muligt eksempelvis at overvåge demente 9 Rådet forestiller sig, at fremtidens plejehjem ved hjælp af webcam og anden teknologi bliver mere transparente. 10 Rådets anbefalinger i forhold til udfordringen på ældreområdet er hurtigst muligt at komme i gang med at anvende velfærdsteknologi. Eventuelle problemstillinger i forhold til privatlivsbeskyttelse nævnes ikke, og som rådet i sine anbefalinger skriver: Den største udfordring i udbredelsen af velfærdsteknologi er netop ikke teknologisk, men holdningsmæssig og organisatorisk. 11 Året efter (2010) udgav Socialministeriet og KL pjecen Brug teknologien! - muligheder på det sociale område for at understøtte og inspirere til udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger, men pjecen indeholder ingen omtale af mulige juridiske afgrænsningsproblemer i forhold til privatlivsbeskyttelse. Heller ikke i forbindelse med Danmarks ratifikation af FNs Handicapkonvention har spørgsmålet om privatlivsbeskyttelse for mennesker med psykiske handicap fået megen opmærksomhed fra 6 Borgerpanelets slutdokument, som er bilag 2 til Teknologirådets rapport 2001/8. 7 "På sporet af den digitale velfærd - en ny retning i den kommunale velfærdspolitik", Det Digitale Råd, Ibid. side Ibid. side Ibid. side Ibid. side 71. 5

6 politikere og embedsværk. Ved gennemgangen af konventionstekstens artikler vedrørende beskyttelse af personlig integritet og respekt for privatlivet 12 og disses forhold til dansk ret ses der ikke at være gjort specielle overvejelser vedrørende psykisk inhabile borgeres rettigheder. Desuden vedrører stort set alle spørgsmål, som blev stillet til ministeren i forbindelse med behandlingen af beslutningsforslaget om ratifikationen, udelukkende borgere med fysiske handicap. 13 I forbindelse med den seneste ændring af Servicelovens regler om alarm- og pejleudstyr 14 var der en konkret anledning til at tage stilling til de elektroniske hjælpemidlers anvendelse. En kommune gjorde i et høringssvar udtrykkeligt opmærksom på behovet for lovgivningsmæssig afklaring i forhold til de nye teknologiske hjælpemidler, som ikke er omfattet af Servicelovens regler om alarm- og pejleudstyr, men det skete heller ikke denne gang. Af referatet fra de politiske forhandlinger under Folketingets 1. behandling af dette lovforslag ses, at balancen mellem tryghed i omsorgen på den ene side og retssikkerhed på den anden side tages alvorligt, om end de vægtes forskelligt. Flere talere gjorde opmærksom på risikoen for, at teknologien kan komme til at erstatte menneskelig omsorg og pleje. Men den altovervejende diskussion vedrørende de tekniske hjælpemidler refererer alene til anvendelse af GPS som forebyggelse af de triste situationer, hvor hjælpeløse syge borgere forvilder sig ud af deres hjem og flakker bange rundt eller ligefrem dør. Andre overvågningshjælpemidler blev ikke diskuteret. Der er for nyligt udarbejdet en national handleplan for demensindsatsen. Planen er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Socialministeriet, Finansministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner. Af arbejdsgruppens kommissorium fremgår blandt andet, at opgaven er at afdække mulighederne for anvendelse af ny teknologi og at redegøre for lovgivningsmæssige rammer. 15 Muligheden for en bredere vurdering og diskussion af elektroniske velfærdsløsninger var således oplagt og vel også forudsat. Den nationale handleplan omhandler både spørgsmål om velfærdsteknologi og et afsnit om jura og demens. Handleplanen opstiller adskillige anbefalinger, men ikke nogen om at få klarhed over de juridiske gråzoner, som det meste 12 FN s konvention om rettigheder for personer med handicap, særligt artiklerne 17 og Beslutningsforslag B om Danmarks ratifikation af FN s konvention af 13. december 2006 om rettigheder for personer med handicap. 14 Lovforslag L / National handleplan for demensindsatsen, Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december

7 elektroniske overvågningsudstyr befinder sig i. I forbindelse med handleplanen blev der udarbejdet en rapport, som skulle kortlægge demensområdet forud for formulering af den nationale handleplan. 16 I rapporten indgår et kapitel om velfærdsteknologi, og her henvises til en undersøgelse Teknik og demens i Norden 17 Det fremgår, at den nordiske undersøgelse viser, at teknologien bidrager til et mere selvstændigt og trygt liv for de demente borgere, men peger samtidig på, at det er væsentligt at opnå et overblik over, til hvilke formål de enkelte teknologier kan bruges til at støtte en person med demens, og at man samtidig skal sørge for, at disse bruges positivt i forhold til personens behov og ikke misbruges til fx overvågning. 18 Der var således gjort opmærksom på problemstillingen i forhold til overvågningsudstyr i grundlaget for den nationale handleplan, men det gav ikke anledning til at få gjort op med de retlige problemstillinger i relation til dette udstyr. Endelig kan et par eksempler fra praksis illustrerer det manglende juridiske perspektiv vedrørende privatlivsbeskyttelse. Der er aktuelt mange projekter med det formål at udvikle velfærdsteknologi på omsorgsområdet. To store projekter af denne art er dels et EU-støttet projekt Intelligent System for Independent Living and Selfcare of Seniors with Cognitive Problems or Mild Dementia under ledelse af NordDanmarks EU-kontor og Aalborg Universitets Center for Teleinfrastruktur, dels projekt Det Gode Ældreliv - brugercentreret udvikling af livskvalitet på plejehjem", som gennemføres af Københavns Kommune i samarbejde med Microsoft, Dansk Industri, LederForum, IT-brancheforeningen, Dansk Rehab Gruppe og Aalborg Universitet. Fra begge projekter oplyses på min forespørgsel, at den juridiske vinkel ikke direkte er inddraget i projekterne Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010, Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december Teknik og demens i Norden - Hvordan bruger personer med demens tekniske hjælpemidler? Rapport fra Nordisk Udviklingscenter for Handicaphjælpemidler (NUH) i samarbejde med Hjælpemiddel Instituttet (DK), Demens Nasjonalt kompetansesenter (N), Hjälpmedelsinstitutet (S), Stakes (FIN), og Hjelpemiddelsentralen (2008). 18 Kortlægning af demensområdet i Danmark 2010, Socialministeriet og Indenrigs- og Sundhedsministeriet, december 2010, side Oplysninger modtaget i mail af 11. maj 2009 fra projektleder Kjeld Olesen, NordDanmarks EU-kontor og mail af 7. maj 2009 fra projektleder, konsulent Lise Lind, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune. 7

8 Hvorfor overses spørgsmålet om beskyttelse af privatliv for demente borgere? Der er stort behov for at løse de velfærdsproblemer, som er afledt af den demografiske udvikling, og teknologien synes at være løsningen. Det er den uden tvivl et langt stykke af vejen, men ikke ubetinget og ureflekteret. At der med undtagelse af GPS-udstyr næsten aldrig fokuseres på teknologiens betydning for mentalt inhabile borgere, kan muligvis være en af årsagerne til, at spørgsmål vedrørende privatlivsindgreb er næsten ikke-eksisterende i behandlingen af emnet. Måske er mange af den opfattelse, at spørgsmålet er uinteressant og udelukkende teoretisk, fordi en dement borger slet ikke er i stand til at have en mening om privathed pga. sin mentale inhabilitet. Ét er den manglende italesættelse af problemstillingen, noget andet er måden at tale om overvågning på. Der er måske en tendens til kun at ville anvende begrebet overvågning om situationer, man på forhånd opfatter som negative. Adskillige undersøgelser har vist, at det en stor udfordring for kommunerne at implementere reglerne om magtanvendelse. 20 Som en mulig årsag til denne udfordring peger et notat fra KL på en fagkulturel barriere, idet sundhedsfagligt personale har det meget svært med fagligt at anvende begrebet magt, da de ikke ser deres faglige indsats som udøvelse af magt, men som nødvendig omsorg. 21 Noget tyder på, at overvågning ikke opfattes som et indgreb i privatlivet, når blot overvågningen sker i omsorg. Det kan have alvorlige konsekvenser, hvis det dermed overses, at overvågning i realiteten dækker over en lang række indgreb i privatlivet, uanset om overvågningen udføres i omsorg og vurderes som værende i den svage borgers egen interesse. Dette er en kunstig modsætning, da der er tale om både indgreb og omsorg på én gang. Det kunne kaldes omsorgsmagt. Hvis indgrebene ikke bliver opfattet som sådan af omsorgspersonalet, bliver disse indgreb heller ikke alle steder registreret og indberettet til de kommunale og regionale myndigheder, som skal føre tilsyn med, hvordan omsorgsarbejdet foregår. Hertil kommer dele af pressens tendens til at fokusere på sensationshistorier om, hvad manglende overvågning fører til, når der ind imellem sker det ulykkelige, at gamle svært demente borgere har 20 F.eks. evalueringer af Servicelovens bestemmelser om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten (Paula Helth Rådgivning 2002 og Rambøll Management 2006) og Dokumentation af socialpædagogik som metode til at forebygge magtanvendelse (Muusmann Research & Consulting 2006). 21 Kortlægning af demensindsatsen i kommunerne, notat fra KL af 20. november

9 forvildet sig væk og er fundet døde. Der er ikke mange pressehistorier om gamle dementes ret til privatliv. Og endelig er de demente borgeres repræsentanter, de pårørende, måske ikke særligt optaget af privatlivsperspektivet, men ønsker tværtimod og forståeligt nok den størst mulige sikkerhed for deres sårbare pårørende. Endelig kan det være, at diskussionen kan forekomme svær og dilemmafyldt og derfor lades i fred. I bogen Ret, privatliv og teknologi forklares den retlige usikkerhed med, at vurderingen af privathed hænger nøje sammen med vurderingen af, hvilke almindelige normer vi ønsker samfundet præget af med hensyn til blandt andet forholdet mellem individ og stat. 22 Det kan derfor forekomme som en uendelig diskussion med spørgsmål om f.eks. hvor dement man skal være for ikke at kunne sige nej tak til at blive overvåget, eller om man i rask tilstand skal kunne frabede sig at blive overvåget i tilfælde af, at man skulle blive dement. Der kan således være mange grunde til, at spørgsmålet om demente borgeres ret til privatliv overses eller ikke diskuteres i dele af omsorgspersonalet, i pressen, i erhvervslivet og blandt pårørende. Men denne negligering af problemstillingen burde ikke på samme måde praktiseres af offentlige myndigheder, som også har til opgave at sørge for en reel ligestilling og beskyttelse af psykisk svage borgere. Men hvad så? Når der er tale om elektronisk omsorgsovervågning af psykisk inhabile borgere, er den ønskede debat og ajourføring af lovgivning altså stadig ikke sket. Der er således tale om en juridisk gråzone med en broget og delvist ureguleret praksis, som omfatter en gruppe meget svage borgere, som hverken er i stand til at give samtykke eller til at klage til ankeinstanserne og for nogens vedkommende ikke engang har retlige repræsentanter i form af pårørende eller værger. Derfor må spørgsmålet om lovlig anvendelse af det elektroniske omsorgsudstyr nødvendigvis afklares mere overordnet, både juridisk og etisk, for at få skabt og tydeliggjort det nødvendige retlige grundlag. Juridisk, fordi vi som samfund er forpligtet til at sørge for, at omsorgen for de 22 Ret, privatliv og teknologi, Peter Blume og Janne Rothmar Herrmann, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009, kapitel 8. 9

10 svageste borgere udføres på et lovligt og sagligt grundlag; etisk, fordi man som offentlig myndighed bør forholde sig til, hvordan opgaverne i den kommunale omsorg og pleje udføres, når og hvis der er flere muligheder for løsning af opgaverne. Hvis der er så stort behov for dette udstyr i dagligdags omsorgssituationer, så lad os få debatteret afbalanceringen af disse hensyn og få lovgivningen på plads. En tydelig lovgivning på området vil bidrage til en styrkelse af retssikkerheden for mentalt svage borgere, og den vil samtidigt bidrage til at styrke front- og myndighedspersonalets oplevelse af at arbejde på et mere sikkert retsgrundlag og dermed indirekte påvirke arbejdsmiljøet i positiv retning på grund af større faglig sikkerhed. Hvis velfærdsteknologien fortsat får lov til at udvikle sig uden retlig regulering, er der risiko for, at manglende arbejdskraft på omsorgsområdet i kombination med andre faktorer - herunder økonomiske interesser hos producenter af velfærdsteknologi, som netop pga. manglende regulering kan have incitamenter til at underbetone eller udelade privatlivsaspektet - kan komme til at overskygge de relevante myndigheders stillingtagen til grundlæggende rettigheder for en gruppe meget svage borgere. Det kan vist ikke affærdiges som juridisk højpandethed at tage de allersvageste borgeres grundlæggende rettigheder alvorligt. Problemets omfang understreges af, at de regler, som er omtalt i denne artikel, ikke blot gælder for borgere med demenssygdomme, men for alle mentalt inhabile personer over 18 år, dvs. tillige i forhold til psykotiske og udviklingshæmmede borgere. 10

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast

Forslag. Lov om ændring af lov om social service. Udkast Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 83 Offentligt Fremsat den xx. Januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service. (Magtanvendelse

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

NOTAT Specialiserede tilbud

NOTAT Specialiserede tilbud ORIENTERING OM MAGTANVENDELSER NOTAT Specialiserede tilbud Orientering til Børne- og undervisningsudvalget vedrørende magtanvendelser og tilsynet hermed Afdelingen for specialiserede tilbud (SPT) varetager

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN

OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN OMSORG OG MAGT OM MAGTANVENDELSE OG ANDRE INDGREB I SELVBESTEMMELSESRETTEN Informationspjece til personale, der arbejder med voksne med et svært psykisk handicap Omsorg og magt Om magtanvendelse og andre

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp).

Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp). Ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Att.: sm@sm.dk og chs@sm.dk 15. september 2014 OF Ældre Sagens bemærkninger til udkast til forslag om ændring af lov om social service

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende

Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne. Til borgere og pårørende Magtanvendelse i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne Til borgere og pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf.: 72

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Forebyggelse af magtanvendelse

Forebyggelse af magtanvendelse Forebyggelse af magtanvendelse FOA -Fag og Arbejde Dansk Sygeplejeråd FOA Fag og Arbejde og Dansk Sygeplejeråd håber med denne publikation at inspirere til at sætte forebyggelse af magtanvendelse på dagsordenen

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte

Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Myndighed og leverandør i socialforvaltningens arbejde med børn med særligt behov for støtte Frank Ebsen Birgitte

Læs mere

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans

Hjælpeordningen. en brugerundersøgelse. Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Hjælpeordningen en brugerundersøgelse Bjarne Bjelke Jensen (red.) Nikolai Evans Videnscenter for Bevægelseshandicap (VfB) er et landsdækkende videnscenter etableret i samarbejde mellem amter og handicaporganisationer

Læs mere