G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T"

Transkript

1 Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: Dok.: G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser KOM(2013)197 Sagen er omfattet af retsforbeholdet. Da der er tale om en videreudvikling af Schengen-reglerne, har Danmark efterfølgende mulighed for at tilslutte sig. Resumé Sagen er omfattet af retsforbeholdet. Da der er tale om en videreudvikling af Schengen-reglerne, har Danmark efterfølgende mulighed for at tilslutte sig. Forslaget til forordning fremsættes på baggrund af EU-Domstolens annullation af rådsafgørelse 2010/252 af 10. april Forslaget har ligesom rådsafgørelsen til formål at fastlægge klare regler for, hvordan overvågningsaktiviteter ved søgrænsen skal foregå, når de finder sted inden for rammerne af en Frontex-koordineret operation. Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vurderes det ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. Forslaget vurderes at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdninger til forslaget. Regeringen finder det vigtigt, at der fastlægges klare regler for grænseovervågningsoperationer til søs, der samordnes af Frontex, og lægger derfor Slotsholmsgade København K. Telefon Telefax

2 vægt på, at der efter Domstolens annullation af rådsafgørelse 2010/252 vedtages ny lovgivning, som regulerer dette spørgsmål. 1. Baggrund Det Europæiske Råd vedtog på sit møde den oktober 2009 konklusioner, hvori Kommissionen opfordres til at fremlægge et forslag til fælles operative procedurer, der indeholder klare regler for deltagelse i fælles operationer til søs, og som i den forbindelse tager behørigt hensyn til folkeretlige forpligtelser til at beskytte personer, der har behov for det. I Stockholm-programmet fra december 2010 bekræftes opfordringen fra Det Europæiske Råd til Kommissionen, som led i en generel styrkelse og præcisering af EU s grænseagenturs (Frontex) rolle. Rådet vedtog på denne baggrund sin afgørelse af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Frontex. 1 Formålet med afgørelsen var at styrke grænseovervågningsoperationer, der samordnes af Frontex, og at fastlægge klare regler for, hvordan overvågningsaktiviteter, herunder redningsaktioner og ilandsætning af reddede personer, skal foregå, når det sker inden for rammerne af en fælles Frontex-koordineret operation. Endvidere var det hensigten at sikre en ensartet fortolkning af gældende bestemmelser i internationale regelsæt, herunder den internationale søret, som finder anvendelse på Frontex-koordinerede operationer til beskyttelse af søgrænserne. Afgørelsen skulle ligeledes beskytte overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og sikre overholdelse af forbuddet mod refoulement. Forslaget til afgørelsen blev fremsat i henhold til artikel 12, stk. 5 i Schengengrænsekodeksen, 2 hvorefter Kommissionen i samarbejde med et ud- 1 Rådets afgørelse (EU) nr. 252/2010 af 26. april 2010 om supplering af Schengengrænsekodeksen for så vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser. 2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15. marts 2006 om indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage (Schengengrænsekodeks), 2

3 valg af repræsentanter for medlemsstaterne kan vedtage yderligere retningslinjer for grænseovervågning efter den såkaldte komitologiprocedure. Afgørelsen blev vedtaget den 26. april Den 12. juli 2010 anlagde Europa-Parlamentet imidlertid sag 3 mod Rådet ved EU-Domstolen med påstand om annullation af afgørelsen. Europa-Parlamentet mente, at bestemmelserne i den anfægtede afgørelse burde være vedtaget under anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure og ikke den nævnte komitologi-procedure. Til støtte for sin påstand gjorde Europa-Parlamentet gældende, at afgørelsen overskred grænserne for de gennemførelsesbeføjelser, der kan vedtages i medfør af artikel 12, stk. 5, i Schengengrænsekodeksen, bl.a. fordi den indførte nye væsentlige bestemmelser i Schengengrænsekodeksen. I sin dom af 5. september 2012 annullerede EU-Domstolen afgørelsen under henvisning til, at afgørelsens bestemmelser om opbringning, redning til søs og ilandsætning udgjorde væsentlige bestemmelser vedrørende overvågning af medlemsstaternes ydre søgrænser, der overskred rammen for supplerende foranstaltninger, som omhandlet i Schengengrænsekodeksens artikel 12, stk. 5. Domstolen besluttede dog at opretholde virkningerne af afgørelsen, indtil en ny lovgivning inden for en rimelig frist træder i kraft til erstatning af den annullerede afgørelse. Kommissionen fremsatte på denne baggrund den 12. april 2013 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser. Det danske retsforbehold Forslaget fremsættes med hjemmel i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), tredje del, afsnit V. Ifølge artikel 1 i protokollen om Danmarks stilling deltager Danmark ikke i vedtagelsen af foranstaltninger, der foreslås i henhold til TEUF, tredje del, afsnit V, og ifølge artikel 2 i protokollen er ingen af de foranstaltninsom ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 296/2008 af 11. marts Sag C-355/10, Europa-Parlamentet mod Rådet. 3

4 ger, der er vedtaget i henhold til dette afsnit, bindende for Danmark, ligesom de ikke finder anvendelse i Danmark ( retsforbeholdet ). Da forordningen imidlertid vil udgøre en videreudvikling af Schengenreglerne, vil Danmark inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen skulle træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre den i dansk ret, jf. protokollens artikel 4, stk Indhold 2.1. Generelt Forslaget til forordning er fremsat efter TEUF artikel 77, stk. 2, litra d), om udvikling af et integreret system for forvaltningen af de ydre grænser. Forslaget har, som afgørelse 252/2010 af 26. april 2010, til formål at fastlægge klare regler for, hvordan overvågningsaktiviteter ved søgrænserne skal foregå, når disse finder sted inden for rammerne af en Frontexkoordineret operation. Forslaget er i sin egenskab af forordning bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Herved adskiller forslaget sig fra afgørelsen, som blev vedtaget som en gennemførelsesforanstaltning og primært bestod af et bilag i to dele, hvoraf den ene del fastsatte bindende regler for Frontex-koordinerede operationer ved søgrænser, og den anden del indeholdt ikke-bindende retningslinjer for eftersøgnings- og redningssituationer og for ilandsætning i forbindelse med Frontex-koordinerede operationer ved søgrænser Nærmere om hovedelementerne i forslaget Forslagets anvendelsesområde og indhold svarer i vidt omfang til afgørelsens. De ændringer, som er foretaget i forhold til afgørelsen, er bl.a. baseret på den retlige udvikling fx som følge af ændring af forordning (EF) nr. 2007/ og de praktiske erfaringer fra gennemførelsen af afgørelsen. 4 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1168/2011 af 25. Oktober 2011 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser. 4

5 Forslagets anvendelsesområde omfatter grænseovervågningsoperationer til søs, der udføres af medlemsstaterne og samordnes af Frontex, hvilket svarer til afgørelsens anvendelsesområde. Forslaget indeholder generelle bestemmelser om sikkerhed til søs og beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder, herunder forbuddet mod refoulement, under operationer til søs. Forslagets artikel 4 omhandler den praktiske gennemførelse af forbuddet mod refoulement, jf. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det følger således af bestemmelsen, at ingen sættes i land eller overdrages til myndighederne i et land, hvor der er overhængende risiko for, at den pågældende udsættes for dødsstraf, tortur eller andre former for umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller hvorfra den pågældende risikerer at blive sendt til et land, der overtræder princippet om non-refoulement. Det fremgår endvidere af bestemmelsen, at inden personer ilandsættes i et tredjeland, skal de identificeres, og deres personlige omstændigheder undersøges. De skal i den forbindelse oplyses om ilandsætningsstedet for at give dem mulighed for at fremføre, hvorfor ilandsætning på det pågældende sted vil udgøre en overtrædelse af forbuddet mod refoulement. Det kræves, at der under hele operationen tages hensyn til de særlige behov, som børn, ofre for menneskehandel, personer med behov for international beskyttelse og andre særligt udsatte personer, har. Forslaget fastlægger endvidere, at grænsevagter, der deltager i søoperationer, skal være uddannet i relevante bestemmelser om grundlæggende rettigheder, flygtningeretten og den internationale ordning for eftersøgning og redning. I forslaget sondres mellem afsløring, opbringning og redning. I forhold til opbringning fastlægges en række foranstaltninger, der kan træffes over for skibe, der fx mistænkes for at være involveret i menneskesmugling ad søvejen. Disse foranstaltninger svarer til, hvad der var fastlagt i afgørelsen. Forslaget indfører imidlertid en mere tydelig sondring mellem opbringning i værts- eller deltagermedlemsstaters territorialfarvande (artikel 6), opbringning på åbent hav (artikel 7) og opbringning i den såkaldte tilstødende zone (artikel 8). Formålet er at præcisere betingelserne for at træffe foranstaltninger og jurisdiktionskompetencen, særligt i forhold til skibe uden nationalitet. For så vidt angår opbringning i territorialfarvande følger det af forslaget, at hvis der under en søoperation er rimelig grund til mistanke om, at et skib 5

6 medfører personer, der har til hensigt at omgå grænsekontrollen eller er involveret i smugling af migranter, kan værtsmedlemsstaten eller den deltagende medlemsstat, i hvis territorialfarvand opbringningen foregår, give tilladelse til, at der træffes en række foranstaltninger. Det kan bl.a. besluttes at beslaglægge det pågældende fartøj og pågribe de ombordværende personer eller at pålægge fartøjet at ændre kurs mod et andet bestemmelsessted og eskortere skibet, indtil det er på en sådan kurs. I forhold til opbringning på åbent hav understreger forslaget, at der skal være rimelig grund til mistanke om, at skibet er involveret i smugling af migranter i henhold til protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter. 5 Endvidere stiller forslaget krav om, at flagstatens tilladelse skal foreligge, før der udøves jurisdiktion på åbent hav. Flagstatens tilladelse må således indhentes, før der kan træffes foranstaltning om fx at føre skibet eller de ombordværende til myndighederne i et tredjeland. Forslagets bestemmelser om eftersøgnings- og redningsindsatser (artikel 9) svarer generelt til afgørelsens regler herom. Bl.a. fremgår det af forslaget, at deltagende enheder under søoperationer skal yde hjælp til ethvert skib og enhver person, der er i havsnød, uanset nationalitet, status og de omstændigheder, under hvilke den pågældende findes. Forslaget fastlægger i overensstemmelse med internationale søretlige regler, hvornår et skib eller de ombordværende befinder sig i en såkaldt uvis situation, alarmerende situation eller nødsituation. I disse tilfælde gælder en forpligtelse for den deltagende enhed til at fremsende de foreliggende oplysninger til det relevante redningskoordinationscenter. Ligesom afgørelsen fastlægger forslaget, at der i den operative plan skal redegøres for ilandsætning af standsede eller reddede personer (artikel 10). Som noget nyt regulerer forslaget også spørgsmålet om ilandsætning i tilfælde af opbringning og redning. I tilfælde af opbringning i værts- eller deltagermedlemsstaters territorialfarvand eller i den tilstødende zone, må ilandsætning ske i kystmedlemsstaten. Når der er tale om opbringning på åbent hav skal ilandsætning med forbehold for bestemmelserne om beskyttelse af migranters grundlæggende rettigheder og forbuddet mod refoulement ske i det tredjeland, hvorfra skibet er sejlet ud. Hvis det ikke kan lade sig gøre, sker ilandsætningen i værtsmedlemsstaten. 5 Protokollen om bekæmpelse af smugling af migranter til lands, ad søvejen og ad luftvejen til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet undertegnet i Palermo i Italien i december

7 Forslaget fastlægger endvidere, hvor og hvordan der skal ske ilandsætning efter en redningsindsats (artikel 10). Det fremgår bl.a., at de deltagende enheder og redningskoordinationscentret i sådanne tilfælde skal samarbejde om at stille en velegnet havn eller et sikkert sted til rådighed og sikre en hurtig og effektiv ilandsætning. Begrebet et sikkert sted defineres nærmere i forslaget i overensstemmelse med den internationale søret. 3. Gældende dansk ret Forslaget giver ikke anledning til at redegøre for gældende dansk ret. 4. Lovgivningsmæssige og statsfinansielle konsekvenser Som anført under punkt 1 er forslaget omfattet af Danmarks forbehold vedrørende retlige og indre anliggender. Da der vil være tale om en udbygning af Schengen-reglerne, vil Danmark imidlertid inden seks måneder efter vedtagelsen af forordningen træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil gennemføre forordningen i dansk ret. Hvis Danmark vælger at tilslutte sig forslaget, vurderes det ikke at have lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser. 5. Høring Der er ikke foretaget høring vedrørende forslaget. 6. Nærhedsprincippet Kommissionen anfører i sin begrundelse for forslaget, at formålet med forslaget, som er at vedtage særlige bestemmelser om grænseovervågningsoperationer til søs, der samordnes af Frontex, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne på grund af forskellene i deres love og praksis og derfor på grund af operationernes multinationale karakter bedre kan nås på EU plan. Forslaget vurderes på den baggrund at være i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 7

8 7. Andre landes kendte holdninger Der ses ikke at foreligge offentlige tilkendegivelser om de øvrige medlemsstaters holdning til sagen. 8. Foreløbig dansk holdning Regeringen støtter en effektiv opfølgning på konklusionerne fra Det Europæiske Råd og finder det vigtigt, at der fastlægges klare regler for grænseovervågningsoperationer til søs, der samordnes af Frontex. Der lægges i den forbindelse vægt på overholdelsen af internationale konventioner, herunder beskyttelse mod tilbagesendelse i strid med forbuddet mod refoulement. På den baggrund lægger regeringen vægt på, at der efter EU-Domstolens annullation af rådsafgørelse 2010/252 vedtages ny lovgivning om overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der samordnes af Frontex. 9. Europa-Parlamentet Forslaget til forordning behandles efter den almindelige lovgivningsprocedure (TEUF artikel 294), der indebærer, at forslaget skal vedtages af Europa-Parlamentet. Forslaget har endnu ikke været behandlet i Europa- Parlamentet. 10. Orientering af andre af Folketingets udvalg Grundnotatet sendes udover til Folketingets Europaudvalg til Folketingets Udvalg for Udlændinge og Integration. 8

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3354 - RIA Bilag 3 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. november 2014 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sofie Skou Sandager Sagsnr.: 2014-3051/01-0026

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og

20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 20050511 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF, 88/357/EØF og 90/232/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/26/EF

Læs mere

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

2013 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ASYL STATUS 2013 ASYL STATUS 2013 Dette kapitel er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2013. Rapporten behandler udvalgte menneskeretlige emner og

Læs mere

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013

Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt Samlenotat for Rådsmødet for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 20. maj 2013 Social- og Integrationsministeriets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0512 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: 6. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Thomas Klyver Sagsnr.: 2013-709-0181 Dok.: 918070 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT vedrørende

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) L 131/24 Den Europæiske Unions Tidende 28.5.2009 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,.

Forslag. 5. I 12, stk. 1,1. pkt., indsættes efter naturalisation : for ansøgere, der er fyldt 18 år,. Udlændingeafdelingen Kontor: Indfødsretskontoret Sagsbeh: Trine Priess Sørensen Sagsnr.: 2014-9300-0008 Dok.: 1224298 Forslag til Lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Accept af dobbelt statsborgerskab

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 7 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 4. december 2007 Forskelle mellem forfatningstraktaten og Lissabon-traktaten

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr.

Den Europæiske Unions Tidende. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 30.4.2004 L 138/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 785/2004 af 21. april 2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører

Læs mere

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG

REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 378 Offentligt NOTAT J.nr. MST-719-00054 Ref. ANNSC/SORNM Den 21. maj 2012 REVIDERET GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPA-UDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig}

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING. om en fælles EU-købelov. {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166 endelig} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.10.2011 KOM(2011) 635 endelig 2011/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om en fælles EU-købelov {SEK(2011) 1165 endelig} {SEK(2011) 1166

Læs mere

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011

Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse og sociale anliggender den 17. juni 2011 Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3099 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt B e s k æ f t i g e l s e s m i n i s t e r i e t S o c i a l m i n i s t e r i e t Samlenotat vedr. rådsmøde for beskæftigelse

Læs mere