Program for intern overvågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for intern overvågning"

Transkript

1 Program for intern overvågning

2

3 Indhold Indledning... 4 Overvågningsansvarlig... 6 Beskrivelse af overvågningsprogrammet... 7 Operationel og daglig brug af programmet... 9

4 Indledning Dette er den anden udgave af program for intern overvågning i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Der har tidligere været etableret programmer for intern overvågning i selskaberne Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S. Eftersom de administrative dele af to forsyningsselskaber pr. 1. januar 2012 blev samlet i ét serviceselskab, er de to tidligere separate programmer for intern overvågning nu blevet til dette program. Der er i den anledning foretaget mindre ændringer i procedurerne for de to selskaber. Nærværende program gælder for kalenderåret 2014 og fremover. Det forventes, at selve programmets opbygning, og dets praktiske udførelse i drift og planlægning, fremadrettet vil blive videreudviklet i takt med, at Forsyningen Allerød Rudersdal A/S gør sig yderligere erfaringer omkring samspillet mellem selskabets forretningsgange og de opgaver, der er underlagt intern overvågning, selskabets systemer for økonomi, dokumenthåndtering, kontraktstyring m.v. Ledelseserklæring Nærværende program, dets efterlevelse og forankringen i organisationen er vedtaget og godkendt i selskabets ledelse. Jane B. Madsen Holte, den 26. marts 2015 Direktør, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Direktør, Allerød Spildevand A/S Direktør, Rudersdal Forsyning A/S Lovmæssig baggrund Nærværende program for intern overvågning er etableret i medfør af bestemmelserne i Vandsektorloven 1 og bekendtgørelse om program for vandselskabernes interne overvågning 2. Programmet skal i medfør af loven medvirke til, at de omfattede selskaber ved aftaleindgåelse kun varetager egne økonomiske interesser og ikke andre selskabers eller interessenters interesser. Det er i vandsektorloven bestemt, at: Aftaler skal indgås på markedsvilkår Aftaler skal foreligge skriftligt på aftaletidspunktet Der gælder særlige regler om aftaler, som indgås ved køb af ydelser fra kommuner Forsyningen Allerød Rudersdal A/S (herefter benævnt Forsyningen) har med afsæt i ovenstående love og bekendtgørelser udarbejdet dette interne overvågningsprogram med en beskrivelse af de forholdsregler og procedurer, der skal sikre, at aftaler bliver indgået på de nævnte betingelser. Overvågningen omfatter foruden selve programmets etablering også en efterfølgende kontrol af, at selskabets konkrete aftaler opfylder de nævnte krav. Programmets formål Forsyningen har iværksat følgende tiltag: Etablering af overvågningsprogram med tilknyttet kontrolprocedure for sikring af aftaleindgåelse på markedsvilkår Procedure for sikring af dokumentation for væsentlige aftalers priser og vilkår Der udarbejdes på grundlag af programmet en årsberetning, som indeholder: En beskrivelse af programmet En beskrivelse af programmets gennemførelse, herunder den foretagne kontrol med overholdelsen af programmet. I medfør af bekendtgørelsen om programmet for intern overvågning skal årsberetningen være ledsaget af en revisorerklæring og endvidere indeholde: En oversigt over selskabets udestående mellemværender med kommuner opgjort inkl. renter på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, og En oversigt over de mellemværender, der er afviklet helt eller delvist på tidspunktet for offentliggørelse af årsberetningen, jf. bekendtgørelse om afvikling af mellemværender mellem kommuner og vandselskaber. Beskrivelse af det omfattede selskab Programmet for intern overvågning omfatter i medfør af vandsektorloven følgende selskaber: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S. 1 Lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven). 2 Bekendtgørelse nr. 298 af 25. marts 2010 om program for vandselskabernes interne overvågning. 4

5 Den omfattede virksomhed er med virkning 1. januar 2012 selskabsretligt organiseret med følgende struktur se Figur 1. Ejerskabet af Forsyningen Allerød Rudersdal A/S er delt mellem Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S i forholdene 2:7 og 5:7. Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune og blev stiftet 27. maj Allerød Spildevand A/S er 100 % ejet af Allerød Kommune og blev stiftet 19. november Selskabet har ca. 40 ansatte fordelt på afdelingerne for vand, spildevand og administration. Selskabet er oprettet som et samlet selskab til varetagelse af såvel drift som administration af vand- og spildevandsforsyning. Organisationsdiagram for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S 5

6 Overvågningsansvarlig Det er besluttet, at der udpeges en overvågningsansvarlig, med ansvar for etablering og vedligeholdelse af programmet for intern overvågning. Dette inkluderer den løbende kontrol af forsyningens engagementer med væsentlige leverandører i samarbejde med forsyningens økonomiansvarlige. Hvert år skal der udarbejdes en oversigt over årets væsentlige aftaler og senest 1. maj indsendes en årsberetning herom til Forsyningssekretariatet. Den ansvarlige for intern overvågning skal introducere programmet til nye medarbejdere med ansvar for indkøb. Den ansvarlige for intern overvågning skal også gennemgå årsberetningen og programmets seneste revision med forsyningens drifts- og indkøbsansvarlige for at modtage feedback på programmets udformning og praktiske implementering med henblik på forbedringer af programmet. Den overvågningsansvarlige refererer direkte til direktionerne i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S. Den indkøbsansvarlige skal med iværksættelsen af programmet for intern overvågning orientere den overvågningsansvarlige ved indgåelsen af samtlige væsentlige aftaler for de omhandlede selskaber. Den overvågningsansvarlige skal også sørge for behørig orientering af medarbejdere om programmets indhold, praktiske betydning og lovmæssige bevæggrund. Ansvaret for overholdelse af indkøbsprocedurer og indkøbspolitik, samt programmet for intern overvågning påhviler den enkelte medarbejder. Herunder ansvaret for udarbejdelse af dokumentation m.v. samt indhentning af evt. forhåndsgodkendelse hos den overvågningsansvarlige. Overvågningsansvarlig: Kim Christopher Nielsen (KCN). Registreringsansvarlig: Gitte Langthaler Fick (GLF). 6

7 Beskrivelse af overvågningsprogrammet Programmet gælder for hele selskabet og alle de aktiviteter, der foregår i selskabet og omfatter således væsentlige aftaler om køb og salg af: Varer Tjenester Bygge- og anlægsarbejder Finansielle ydelser som f.eks. lån, udlån og garantistillelse Aftaler, som omfatter beløb over kr. opfattes som væsentlige. Der er iht. konkurrencelovgivningen forskellige krav til udbud afhængig af kontraktens størrelse. Der er herunder opstillet et skema i Tabel 1 over tærskelværdiernes størrelse, opgavens art og konsekvens i forhold til regler om intern overvågning og EU udbud. Ved indgåelse af væsentlige aftaler skal den indkøbsansvarlige sikre, at aftaler, som selskabet indgår, indgås skriftligt og på markedsvilkår, jf. Vandsektorlovens 19, stk. 5. En aftale er indgået på markedsvilkår, hvis forsyningsselskabet forud for kontraktindgåelse har undersøgt markedet for at opnå den bedste kombination af pris og kvalitet ved køb og salg af varer og tjenester. Det sker typisk ved at indhente og sammenligne alternative tilbud i markedet med hensyn til egenskaber, leveringsvilkår og priser for den type ydelser, som ordren skal omfatte. Forsyningen foretrækker at indgå længerevarende rammeaftaler efter en offentlig eller prækvalificeret udbudsrunde. For ikke-udbudte aftaler gælder nedenstående retningslinjer se også næste kapitel Sikring af aftaleindgåelser på markedsvilkår sker ved at kontrollere, at selskabets indkøbsansvarlige projektleder, dvs. den medarbejder, som på selskabets vegne skal indgå aftalen, har gennemført en afsøgning af markedet for de ydelser og andre sammenlignelige ydelser, som aftalen vedrører og at denne afsøgning dokumenteres skriftligt. Den indkøbsansvarlige har ansvaret for afsøgningen af markedet og for at indgå aftaler. Endvidere har den indkøbsansvarlige også ansvar for at den fornødne dokumentation foreligger i Forsyningens fælles dokumenthåndteringssystem (MDOC), samt fremsendes til registrering i det fælles kontraktstyringsværktøj (COMA). Al dokumentation vedrørende markedsafsøgningen skal ved årets udgang forefindes i selskabets elektroniske kontraktstyringsværktøj, der er specielt indkøbt til formålet (COMA). Dokumentationen skal i den forbindelse være tilstrækkelig til, over for revision og Forsyningssekretariat, at kunne dokumentere, hvordan indgåelsen af hver enkelt købs- eller salgsaftale er begrundet, f.eks. i forhold til alternative indhentede tilbud eller tilbud i forbindelse med et udbud. Der bør kvartalsvis foretages en løbende kontrol af alle indgåede aftaler med leverandører. Det forventes, at den løbende kontrol foretages i samarbejde med den økonomiansvarlige vha. specielle opslag i økonomisystemet. Formålet med den løbende kontrol er dels at opnå en status på de forventede væsentlige aftaler, samt at få identificeret andre aftaler, der nærmer sig kr/år. Ved årets udgang opstilles en oversigt over årets aftaler. Dertil skal den overvågningsansvarlige udtage en stikprøve af årets indgåede væsentlige aftaler. Stikprøven udgør 10 % af alle indgåede væsentlige aftaler eller min. 5 stk. Både ved de kvartalsvise kontroller og stikprøvekontroller korrigeres eventuelle fejl ved aftaleindgåelsen og den indkøbsansvarlige informeres og oplæres efter behov om procedurer og krav til aftaler i forhold til intern overvågning. Årsberetningen for Forsyningen skal vedlægges en revisorerklæring hvor årets aftaler er forelagt og gennemgået af revisor. Årsberetningen for Forsyningen skal vedlægges en revisorerklæring, hvor årets aftaler med de to kommuner er forelagt og gennemgået af revisor. 7

8 Oversigtskema med tærskelværdier, opgavetype og konsekvens Beløb > (DKK) 3 Type Konsekvens Varekøb og tjenesteydelser Intern overvågning Bygge- og anlægsarbejder Intern overvågning Finansielle ydelser Intern overvågning Varekøb og tjenesteydelser (delydelser) EU udbud, Udbudsdirektivet Varekøb og tjenesteydelser EU udbud, Udbudsdirektivet Varekøb og tjenesteydelser EU udbud, Forsyningsdirektivet Varekøb og tjenesteydelser Vejledende forhåndsmeddelelse i EU Tidende Bygge- og anlægsarbejder (delydelse) EU udbud, Udbudsdirektivet Bygge- og anlægsarbejder EU udbud, Forsynings- og Udbudsdirektivet Bygge- og anlægsarbejder Vejledende forhåndsmeddelelse i EU Tidende 3 Tærskelværdier gælder for og revideres hvert andet år. Forsyningsvirksomhedsdirektivet: Direktiv nr. 2004/17/EF. Se: 8

9 Operationel og daglig brug af programmet Skal man foretage indkøb på forsyningsselskabets vegne, er der frem over nogle regler og procedurer man skal være opmærksom på. I dette afsnit vil de praktiske konsekvenser af programmet for intern overvågning blive gennemgået. Opsummering Der skal udarbejdes og opbevares skriftlig dokumentation, der begrunder valget af leverandør. Alle aftaler større end kr. skal dokumenteres skriftligt Alle aftaler skal indgås på markedsvilkår Dokumentationen skal findes i COMA, som er Forsyningens kontraktstyringsværktøj. Ved aftaleindgåelse skal sammenlignelige tilbud, underskrevet aftale med entreprenør, og tilhørende garantier/sikkerhedsstillelser, sendes til den ansvarlige for registrering i COMA. 9

10 Forsyningen Allerød Rudersdal A/S Skovlytoften Holte Telefon Fax

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår.

Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. Program for intern overvågning. Retningslinjer for indkøb og salg på markedsvilkår. 1. Indledning.... 3 2. Overordnede retningslinjer for indgåelse af aftaler.... 3 2.1 Hvilke aftaler er omfattet.... 4

Læs mere

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S

Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Gyldig for perioden: 1. januar 2015 31. december 2015 ESDH 2015-2323 Beskrivelse af Intern overvågning i Ringsted Forsyning A/S Always take a flight to a place with a better view (Ludwig Wittgenstein)

Læs mere

Årsberetning 2010 for intern overvågning

Årsberetning 2010 for intern overvågning Årsberetning 2010 for intern overvågning Dato: 15. februar 2011 Udarbejdet af Godkendt af Vicky Gydesen Madsen Overvågningsansvarlig Jens F. Bastrup Adm. direktør Indhold Indledning... 3 Organisation...

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010

ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 HJALLERUP VAN DFORSYN ING AN DELSSELSKAB ÅRSBERETNING FOR INTERN OVERVÅGNING EFTER VANDSEKTORLOVEN FOR PERIODEN 1. JULI - 31. DECEMBER 2010 Beskrivelse af det interne overvågningsprogram Formål med programmet

Læs mere

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014

Intern overvågning. Årsberetning til regnskab 2014 Intern overvågning Årsberetning til regnskab 2014 Indhold Indledning... 4 Væsentlige aftaler... 5 Aftaler med kommunerne... 6 Indledning Dette er den 2. udgave af en samlet årsberetning for Forsyningen

Læs mere

AABYBRO VAND A.M.B.A.

AABYBRO VAND A.M.B.A. AABYBRO VAND A.M.B.A. ARSBERETNING2013 PROGRAM FOR INTERN OVERVAGNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning 2 2 Ledelseserklcering 2 3 Beskrivelseaf program for intern overvagning 3 3.1 Overvagningsprograrnrnet

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4.

2012 Udgivet den 10. januar 2012. 5. januar 2012. Nr. 4. Lovtidende A 2012 Udgivet den 10. januar 2012 5. januar 2012. Nr. 4. Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner 1) I medfør af 199, stk. 11,

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v.

Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. Udbudsmateriale på udbud af administration af Høje-Taastrup Kommunes plejecentre m.v. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formalia... 3 1. Formalia... 3 1.1. Ordregivende myndighed... 3 1.1.1 Baggrunden for udbudet...

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE

ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE ØKONOMIREGULATIV FOR ISHØJ KOMMUNE Side 2 af 58 Indholdsfortegnelse (UDKAST) 1. Forord (UDKAST) 5 2. Generelle forvaltningsbestemmelser 7 3. Kommunens økonomiske principper 8 4. Budgetproces 9 5. Bevillingsregler

Læs mere

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol

Den almene boligsektors egenkontrol. Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Den almene boligsektors egenkontrol Rapport fra arbejdsgruppe vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel: Den almene boligsektors egenkontrol

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN

NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN Sagsnr. 24492-1 Udkast 2. september 2009 NOTAT OM KOMMUNERS MULIGHEDER FOR AT UDFØRE AR- BEJDE FOR VAND- OG SPILDEVANDSFORSYNINGEN SOM FØLGE AF VANDSEKTORLOVEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001

Begrænset EU-udbud. Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme. J. nr. 82.20.00G00 1 Sag: 2014/07725 001 Begrænset EU-udbud Administration af Gladsaxe Kommunes private og almene beboelsesejendomme J. nr. 82.20.00G00 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbudsbetingelser... 5 2.1 Udbyder:... 5 2.2 Den

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Den nye udbudslov Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com Christian Nielsen, specialistadvokat cen@bechbruun.com 2 Dagens program Velkomst og introduktion Forberedelse af udbud Nye udbudsformer Rammeaftaler

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere