Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Indstilling fra Belysningsudvalget angaaen de Takster for Levering af elektrisk Strøm. Følgende Forslag forelaa: Takster for Levering af Strøm m. m. fra Aarhus kommunale Elektricitetsværk. "Fra 1. April 1929 indtil videre er følgende Priser og Tariffer gældende: For Strøm til Lys Øre pr. K. W. T. """ Motorer 20""" I. Strøm til Lys. a. Boliger. Elektricitet til Boliger leveres efter følgende Boligtarif. Der betales 35 Øre pr. K. W. T. for et Forbrug af indtil 40 K. W. T. aarlig pr. Værelse. Forbrug herover betales med 12 Øre pr. K. W. T. De 40 K. V. T. aarlig pr. Værelse fordeles saaledes over de forskellige Kvartaler: April Kvt. 5 K. W. T. pr. Værelse á 35 Øre. Resten 12 Øre pr. K. W. T. Juli Kvt. 5 K. W. T. pr. Værelsea 35 Øre. Resten 12 Øre pr. K. W. T. Okt. Kvt. 15 K. W. T. pr. Værelse á 35 Øre. Resten 12 Øre pr. K. W. T. Jan. Kvt. 15 K. W. T. pr. Værelse a 35 Øre. Resten 12 Øre pr. K. W. T. Belysningsvæsenet fastsætter Antallet af Dette dokument er fra Side 1 af 7

2 Værelser, der skal medregnes. Til Værelser henregnes alle Rum, der benyttes som Opholdsrum, hvorimod Entre, Køkken, Spisekamre, Garderobe, W. C., Kælderrum o. 1. ikke medregnes. Et Kvartal lig 90 Dage. b. Butiksbelysning og Lysskilte. Elektricitet til Butiksbelysning og Lysskilte leveres enten: 1. Til en Pris af 35 Øre pr. K. W. T. med den under I. c. nævnte Rabat eller: 2. Efter følgende Butikstarif, bindende for et Regnskabsaar (1. April-31. Marts) : Der opstilles Dobbelttarifmaalere, der maaler Forbruget dels i Lystiden dels udenfor Lystiden. Forbrugel i Lystiden, d. v. s. Kl. 4. til Kl. 7 Eftermd. i Maanederne Oktober, November, December, Januar og Februar, betales med 40 Øre pr. K. W. T., medens Forbruget udenfor Lystiden, d. v. s. hele Aaret udenfor fornævnte 3 Timer i denævnte Maaneder, betales med 20 Øre pr. K. W. T. Der betales ekstra Maalerleje for Dobbelttarifmaalere. c. Forbrugere af Strøm til Lys, som ikke kommer ind under fornævnte Tariffer, vil, naar Strømmen tages direkte fra de kommunale Ledninger, kunne opnaa følgende Rabat ved et aarligt Forbrug af: Kilowattimer 0% "5 /o "10% Kilowattimer 15 % "20% "25% "30% "35% Kilowattimer og derover 40 /o. II. Strøm til Motorer m. m. Strøm til anden Anvendelse end Belysning, saasom til Motorer Opvarmning, kemisk Brug leveres til 20 Øre pr. K. W. T. med følgende Rabat for et aarligt Forbrug af: Kilowattimer 0%" "5% "10%" "15% "20% "25 /o "30% "35% "40% Kilowattimer og derover 45 %". Afregning i Henhold til de under I. c. og Il nævnte Prisskalaer sker efter Regnskabsaaret, saaledes at der ved de efter Aflæsningerne stedfundne Regningsudstedelser beregnes 35 Øre og 20 Øre pr. Kilowattime, henholdsvis for Strøm til Lys og Motordrift, hvorpaa der efter Regnskabsaarets Udløb foretages endelig Opgørelse af det samlede Forbrug og tilbagebetales, hvad der er erlagt for meget. Ejendomme eller Lokaler, der forsynes med Elektricitet fra privat, elektrisk Anlæg, kan nægtes Levering af Elektricitet fra Kommunens Elektricitetsværk. Rabatskalaen gælder ikke for Kraftanlæg, hvor Elektriciteten væsentlig benyttes til Drift af Kraner. III. Tarif for Natforbrug. Elektricitet til Varmeformaal leveres til 8 Øre pr. K. W. T. For de paagælgende Forbrugsgenstande opsættes særlig Maaler med Spærreur, der kun tillader Strømforbrug fra Kl. 10 Aften til Kl. 6 Morgen. IV. Den aarlige Leje af en Elektricitetsmaaler er: Amperetimemaalere: 1, 2, 2 Vs, 3, 5, 7 Vs, og 10 Ampere. 5 Kr. aarlig. 15,20 og 25 Ampere... 10"" 30, 35, 50 og 75 Ampere... 16"" 100 og 200 Ampere... 20"" Dobbelttarifmaalere: 5,10 og 15 Ampere... 20"" Treleder maalere: 2 X3, 2 X5 og 2 X Dette dokument er fra Side 2 af 7

3 7,5 Ampere. 10 Kr. aarlig. 2 X10, 2 X15, 2 X 20 og 2 X 25 Ampere... 16"" 2 X 30, 2 X 40, og 2 X 50 Ampere 20"" 2 X 75 Ampere... 24"" 2 X150, 2 X200 og 2 X 250 Amp. 30"" Dobbelttarifmaalere: 2 X5, 2 X10, 2 X 15 og 2 X 20 Ampere... 30"" V. Forsyningsledninger. Forsaavidt Overtagelsen af Strømlevering til Kraner eller større Industriforetagender medfører Anlæg af særlige Forsyningsledninger, udføres Anlæggene indtil videre paa en af følgende Betingelser: 1. Der ydes 10 % p. a. til Forrentning og Amortisation eller 2. Der betales kontant 1/3 af Anlægsudgifterne, og af Resten ydes 7 % p. a. til Forrentning og Amortisation. I begge Tilfælde regnes med en Rente af 5 ½ % p. a., og der fradrages i den aarlige Forrentnings- og Amortisationsafgift 1/3 af det Beløb, der i det forløbne Aar er erlagt for den aftagne Elektricitet, og Forrentnings- og Amortisationspligten bortfalder helt, saasnart Forbruget i 3 paa hinanden følgende Aar har været saa stort, at Trediedelen helt har kunnet dække Forrentnings- og Amortisationsafgiften. Som Sikkerhed for Forrentningen og Amortisationen modtages enten: 1. En Sparekassebog, hvorpaa indestaar et Beløb, svarende til den Anlægsudgift, der skal forrentes og amortiseres, eller: 2. En efter Belysningsvæsenets Skøn betryggende Bankgaranti, eller: 3. En paa den paagældende Ejendom tinglæst Deklaration, der giver Belysningsvæsenet oprykkende Prioritet og Panteret næst efter de i Ejendommen ved Deklarationens Fremsendelse fra Belysningsvæsenet indestaaende tinglæste Prioriteter og Servitutter, hvorom Retsanmærkninger frafaldes. Uden særlig Paategning derom respekteres denne Deklaration til enhver Tid Kreditforenings- eller Kreditkasselaan (derunder Tillægslaan) i den pantsatte Ejendom eller Parceller heraf, samt Hypotekforeningslaan (derunder Tillægslaan); alt med statusmæssige Forpligtelser, derunder solidarisk Ansvarlighed og til højere aarlig Ydelse end 4 %, endvidere respekterer Deklarationen ligeledes andre Laan ydede af Stat eller Kommune eller Laan garanterede af disse, uanset om saadanne Laan maatte være til forhøjet Rente. Stikledningen til saadanne Anlæg betales kontant efter Regning fra Belysningsvæsenet. VI. Stikledninger. I Gader og Veje, hvor der findes elektriske Hovedkabler, nedlagt som Jordkabler, er Afgiften for Indlæg af elektriske Stikledninger til Ejendomme, hvis Facade ligger i Byggelinien, og der installeres mindst 10 Lamper, 100 Kroner, uden Hensyn til Ledningens Dimension og uden Hensyn til, om Hovedkablet ligger i den ene eller den anden Side af Gaden. I den nævnte Pris er Hovedblysikringen, hvis Plads bestemmes af Belysningsvæsenet, indeholdt, og Ledningen ført indenfor Facademuren. Ligger Facaden indenfor Byggelinien, betales Ledningen mellem Byggelinien og Facaden med 10 Kr. pr. Meter. Saafremt Hovedblyet af særlige Dette dokument er fra Side 3 af 7

4 Grunde maa anbringes i flere Meters Afstand fra Facademuren, maa Husejeren betale Ledningen fra Facademuren til Hovedblyet med 10 Kr. pr. Meter. I Gader og Veje, hvor der findes elektriske Hovedledninger, oplagt som Luftledninger, og hvor der ikke er truffen særlig Aftale, er Afgiften for en elektrisk Stikledning til en Ejendom 70 Kr. Saafremt en Ejendom er saaledes beliggende i Forhold til Hovedledningen, at Indføringen af Stikledningen fordrer Anbringelse af Hjælpemaster, Stativer m. m., bestemmer Belysningsvæsenet Afgiften i hvert enkelt Tilfælde. Stedet og Maaden, hvorpaa Stikledningen indføres, bestemmes af Belysningsvæsenet". H. P. Christensen forelagde Forslaget, det var væsentlig det samme, som blev forelagt for nogle Maaneder siden. Men der var sket den Forandring, at Grundprisen var nedsat fra 40 Øre til 35 Øre, hvilket jo havde stor Betydning for de smaa Forbrugere, der kun anvendte Strømmen til Lys. Spørgsmaalet om at anvende Elektricitet til andet end Lys, f. Eks. til Varme, Strygning, Rengøring o. s. v. var fremme mange Steder, og man havde undersøgt Forholdet i andre Byer; men nogen egentlig Erfaring i den Retning havde man endnu ikke. Udvalget mente selvfølgelig, at det foreliggende Forslag i det væsentlige vilde ramme det rigtige. Det var blevet hævdet, at de smaa Forbrugere ikke fik nogen Fordel deraf, og det var for saa vidt rigtigt; men de havde faaet Nedsættelsen i Grundprisen, og det blev jo ikke dyrere for dem efter Forslaget. Nu var man gaaet bort fra Komfur i Køkkener, og mange kunde da ønske at faa en lille elektrisk Ovn til Opvarmning, mens Husmoderen skal opholde sig derude; en saadan kunde flyttes til Værelserne og bruges Foraar og Efteraar, før man begyndte den rigtige Fyring i Kakkelovne eller Varmeapparater, og det Vilde kun koste nogle faa Øre. Der blev indrettet et Udstillingslokale i Byen, hvor enhver kunde gøre sig bekendt med de nye Ting, der kom frem paa dette Omraade, særlig til teknisk Brug, og hvor meget det vilde koste at udnytte det. Det blev nødvendigt at tage en Del Forhold op til Undersøgelse, f. Eks. hvilke Værelser der skal medregnes, og hvorledes man skal beregne Kontorer eller Butikker i Forbindelse med en Lejlighed; her maatte der i almindelighed opstilles en særlig Maaler for Butik og Kontor, men disse Ting kunde nok ordnes tilfredsstillende for Forbrugerne. Udvalget henstillede at vedtage Forslaget forsøgsvis for et Aar; til den Tid havde man indhøstet Erfaringer om, hvorledes det virkede, og kunde saa, om man ønskede, foretage eventuelle Ændringer. J. Chr. Møller fandt det naturligt, at Belysningsudvalget fremkommer med Forslag, der tager Sigte paa at faa det ny Kraftanlæg udnyttet saa meget som muligt, men der var visse Bestemmelser i Forslaget, der maatte nøjere udformes, særlig m. H. t, hvilke Værelser der skal medregnes, Der stod i Forslaget, Dette dokument er fra Side 4 af 7

5 at kun de Rum skal medtages, der kan kaldes Opholdsværelser. Men en Del Familier havde maaske et Par smaa Gæsteværelser, der kun sjældent benyttes, og Taleren ønskede at vide, om saadanne skal regnes for Opholdsrum. Skulde de medregnes til Antallet af Værelser i en Lejlighed, blev der næppe mange, som fik Fordel af den billige Pris. Derimod vilde det have Betydning, hvis Folk kom ind paa at bruge Elektricitet til Kogning, Bagning, Opvarmning o. 1. Hvis der blev en Ordning, saa det kunde betale sig at bruge Strøm til saadanne Ting, vilde det blive en stor Fordel for Kommunen, idet Driftsomkostningerne paa Værket blev omtrent det samme. Taleren antog ikke, at Forslaget vilde bevirke noget særlig stort Merforbrug, men der skete jo intet \ed at vedtage Forslaget for et Aar, og det kunde ikke skade nogen som helst. H. P. Christensen oplyste, at man havde undersøgt forskellige Forhold vedrørende Lejlighederne, og der fandtes enkelte store Villaer, hvor man havde et Par Værelser staaende ledige; men det viste sig alligevel, at man i disse Lejligheder var oppe paa et Forbrug af ca. 40 K. W. pr. Værelse, selv om Gæsteværelser medregnes, i saadanne Villaer var Stuerne ofte store og krævede derfor langt stærkere Belysning end en lille Stue. Derimod var Forholdet noget anderledes, hvor det drejer sig om en lille Lejlighed, og Familien saa har et Par Loftsværelser, der kun benyttes til Soverum. Den Slags Lejligheder var langt almindeligere end Villaer. Men hele dette Forhold vilde blive nøje undersøgt, og forhaabentlig kunde man saa finde en tilfredsstillende Ordning. J. Chr. Møller havde ikke særlig tænkt paa Villaer, for der var mange almindelige Lejligheder, hvor man havde et eller to Gæsteværelser staaende. Det var vist i meget faa Tilfælde, at man i større Værelser vil bruge saa meget Lys, at det kan bevirke en Nedsættelse af Prisen. Hvis man ønskede at laa et større Forbrug frem, nyttede det ikke at komme med et Forslag, hvorefter kun ganske enkelte vilde have Gavn af at bruge mere Strøm. Angaaende de af H. P. Christensen nævnte Loftsværelser, som kun benyttes til at sove i, saa brugtes vel ingen Soveværelser til andet, saa det maatte vel blive det samme. Der var jo ikke noget at sige til, at H. P. Christensen særlig ser paa de smaa Forbrugere, men det bevirkede næppe en større Belastning af Værket, hvis man ikke fik de store Lejligheder med. H. P. Christensen antog ikke, det var almindeligt, at Folk, som lejer Lejligheder, har et Par Værelser staaende tomme, saa det Spørgsmaal fik næppe større Betydning. Hvorledes Forslaget vil virke, kunde ingen vide endnu; men jo større Forbruget blev, jo billigere kunde Prisen blive; derfor maatte man sørge for at faa Forbruget sat op. Hvis man kom ned paa en Pris af 6-8 Øre, kunde det betale sig at anvende Strøm til Kogebrug, men ellers var Gas billigere For at fna Forbruget sat op havde inan sluttet Dette dokument er fra Side 5 af 7

6 Overenskomst om Levering til en Mængde Oplandscentraler i hele Midtjylland. Udvalget havde særlig haft Opmærksomheden henvendt paa en Udnyttelse af Strømmen udover Lysforbruget, og da langt den største Del var smaa Forbrugere, havde Værket selvfølgelig størst Fordel af at faa disse med. Aage Jensen forstod Sagen saaledes, at det drejede sig om at faa Elektriciteten anvendt saa meget som muligt; det gjaldt derfor om at lægge Prisen saaledes, at det kan betale sig at anvende Kraften til forskellige Ting udover til Lys, og det kunde lige saa godt ske i et mindre Hjem som i et større. Der fandtes nu mange elektrotermiske Apparater, som det kunde betale sig at bruge, naar Prisen kom tilstrækkeligt ned; men det var tvivlsomt, at de forestaaede Takster vilde bevirke dette. Udvalgets Formand gav ikke noget bestemt Svar paa, hvilke Værelser der skulde regnes med, og f. Eks. Børneværelser i Smaavilllaer burde maaske undtages; ellers blev der næppe Raad til at anvende Strøm til Strygning, Støvsugning, elektrisk Ovne o. 1. Det gjaldt jo om at faa Anvendelse for Elektriciteten om Dagen op i Sommertiden, hvor der ikke bruges meget Lys. Forslaget betød ikke en Gave til nogen, men Gennemførelsen af et udmærket Forretningsprincip, og Taleren vilde anbefale at tiltræde det, men saaledes, at der bliver truffet en klar Afgørelse a (, hvilke Værelser der skal betegnes som Opholdsrum. Borgmesteren fandt det vanskeligt for dem, der ikke var Medlemmer af Udvalget, at skønne over, hvorledes Forslaget vil virke. Taleren kunde derfor ønske, at høre, hvorledes Udvalgsmedlemmerne af den borgerlige Gruppe ser paa Sagen. J. R. Fanger oplyste, at der var udarbejdet en Statistik over Lysforbruget i de forskellige Lejligheder fra 2 Værelser til 15 Værelser; men der var ikke nogen bestemt Gruppe, der havde det største Forbrug pr. Værelse, og der var meget stor Forskel paa, hvad Folk brugte i Lejligheder af samme Størrelse. Taleren mente, at det blev nødvendigt at regne alle Værelser med, eller kom man ud at svømme, hvis det skulde afgøres i hvert enkelt Tilfælde, og i Forvejen at undtage enkelte Værelser var næppe gennemførligt. Det var ønskeligt, at Kraften til Industrien ogsaa var bleven nedsat, men det skete ikke i denne Omgang. J. Perregaard syntes ikke om Tendensen i Forslaget, for det var faktisk at give dem, der ødsler med Strømmen, en Fordel, medens de, der sparer, bliver straffet; men det var der vel ikke noget at gøre ved. Taleren kunde tænke sig, at det vilde have Betydning i Lejligheder med Centralvarme; her var det nødvendigt at slukke Varmeapparaterne om Foraaret, men der kunde komme enkelte kolde Dage, hvor en elektrisk Ovn kunde anvendes. J. R. Fanger gjorde opmærksom paa, at Strømprisen var 35 Øre for alle, og kun de, der bruger mere end et bestemt Kvantum, faar det billigere, saa det gik ikke ud over de sparsommelige. J. Dette dokument er fra Side 6 af 7

7 Perregaard indrømmede dette, men paa den anden Side var de, som sparede, udelukkede fra at faa nogen Fordel. Borgmesteren gik ud fra, at Byraadet tiltræder Forslaget, da ingen havde stillet noget andet. Forslaget vedtoges. Dette dokument er fra Side 7 af 7

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 549-1938) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Vandforsyning og Vandværk Vandværk og Vandforsyningsanlæg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. september 1938 2) Byrådsmødet den 15. december 1938 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 221-1936) Originalt emne Erhvervelse af Grunde og Jorder Jorder Private Jorder Uddrag fra byrådsmødet den 25. juni 1936 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 54-1925) Originalt emne Arbejderforhold Arbejdsanvisningskontor Boligforhold Boligforhold i Almindelighed Boliglove (Huslejelove) Bolignød (Husvilde) Lejerforhold Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 665-1937) Originalt emne Kommunens Laan Laan Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. oktober 1937 2) Byrådsmødet den 28. oktober 1937 3) Byrådsmødet den 18.

Læs mere

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk.

1.Ens afregning til alle andelshavere: Uanset mængden af mælk sikres leverandørerne samme pris per kande mælk. Kontrakt for Hjedding Andelsmejeri 1882 Kilder Kildeintroduktion: Hjedding Andelsmejeri blev grundlagt i 1882 i Vestjylland og betegnes som Danmarks første andelsmejeri. Særligt i 1880'ernes sidste halvdel

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 404-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. september 1923 2) Byrådsmødet den 15. november 1923 3) Byrådsmødet den 22. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 824-1934) Originalt emne Anlæg og Istandsættelse af Gader og Veje Gader Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1935 - side 3 Klik

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 528-1929) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. november 1929 2) Byrådsmødet den 28. november 1929 Uddrag

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 231-1926) Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juli 1926 2) Byrådsmødet den 8. juli

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10_2-1929) Originalt emne Aarhus Sporveje Byraadet Kørsel Udvalg Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. 15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32. Vi Christian den 9de osv. G. v.: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov: 1. Forpligtelsen

Læs mere

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN

CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN CITATER TIL IDENTITETEN NIELS JENSEN Ansættelsen Fulde Navn: Jensen. Niels. Født den 15. Februar. 1875. i Skramsø Mølle. Antaget som Reservebetjent ved Statsfængslet den 20/7. 1897. Fast ansat som Fængselsbetjent

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 623-1912) Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, offentlig Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3.

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 36-1907) Originalt emne Foreninger Gadefejning Grundejerforeninger Offentlig Renlighed i Almindelighed Renlighed, Offentlig Snekørsel og Snekastning Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere