ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV."

Transkript

1 Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE

2 Revision 02 Dato Udarbejdet af LSAP, RBL, CHNH Kontrolleret af NMA Godkendt af Beskrivelse NID TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag E Jordarbejder, ledningsomlægning og afvanding mv. Ref C Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T (+45) F (+45)

3 INDHOLD TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ARBEJDSPLADS M.V JORDARBEJDER AFVANDING BUNDSIKRINGSARBEJDER GRUSARBEJDER BYGVÆRKER DIVERSE ARBEJDER REGNINGSARBEJDER PLANTEARBEJDER 25 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

4 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG 1. GENERELT Tilbuds- og afregningsgrundlaget angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af mængder i tilbudslisten samt almindelige og specielle bestemmelser vedrørende omfanget af ydelser under de enkelte poster og underposter. Alle mængder er fastsat som teoretiske geometriske mængder (fast mål uden spild) i henhold til SAB, tegninger og AAB, medmindre andet er defineret under den enkelte post/underpost. Mængdeændringer (jf. AB og SB, ad 14) bestemmes efter de samme principper, som er anvendt ved udregning af tilbudslistens mængder. Priserne under de enkelte poster henholdsvis underposter skal omfatte samtlige ydelser til det pågældende arbejde, herunder de i SAB og AAB foreskrevne prøver, dokumentationer, beregninger m.v. samt spild, eventuelle mermængder udover de teoretiske, samt alle for entreprisens gennemførelse nødvendige biydelser. Nedenfor angives specielle bestemmelser vedrørende mængdefastsættelser og ydelsesomfang for tilbudslistens enkelte poster henholdsvis underposter. De angivne numre refererer til tilbudslistens post-/underpostbetegnelser. Fiktive ydelser For ydelser, der ikke forekommer i det udbudte projekt, men som kan blive aktuelle under udførelsen, er fastsat følgende underposter med fiktive mængder: Underpost Betegnelse Variationsprocent Afgravning og bortkørsel af klasse 3. jord +/- 100 % Afgravning og bortkørsel af klasse 4. jord +/- 100 % Ydelser med skønnede mængder For ydelser, hvor mængderne ikke har kunnet fastsættes endeligt på forhånd, er fastsat følgende underposter med skønnede mængder: Underpost Betegnelse Variationsprocent Blødbundsarbejder +/- 100 % Kalkstabilisering +/- 100 % Afgravning og bortkørsel af klasse 2. jord +/- 100 % Bundsikring, levere og indbygge +/- 50 % Reetablering af midlertidig eksproprierede +/- 100 % arealer Etablering af kabelgrav, dybde 0,7m +/- 100 % Etablering af kabelgrav, dybde 0,4m +/- 100 % Underføring/krydsninger Ø110 trækrør +/- 100 % Underføring/krydsninger Ø110 trækrør som styret underboring +/- 100 % 1

5 Regningsarbejder Rummer tilbudslisten ikke relevante enhedspriser, hvorefter ændringen i arbejdet kan afregnes kan Bygherren forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde. 2

6 01. ARBEJDSPLADS M.V Arbejdsplads Indretning, drift og rømning af arbejdsplads inkl. sikkerheds- og kvalitetsarbejde Tilbudslistens faste sum skal inkludere alle udgifter til etablering, drift, ryddeligholdelse og fjernelse af arbejdsplads med tilhørende stationært materiel og installationer m.v., til adgangs- og arbejdsveje samt til nødvendige generelle interimsforanstaltninger, afpropning af borehuller og til retablering af arbejdsområdet, efter arbejdets afslutning. Den faste sum skal ligeledes indeholde udgifter til evt. flytning af arbejdspladsen, jf. Etapeplan NØF-1104 NØF Den faste sum skal herudover indeholde bidragsydelser til PPS, Plan for Sikkerhed og Sund. Ydelsen omfatter endvidere registrering af alle skilte, der skal nedtages og evt. genopstilles, alle gener vedrørende ledninger og kabler tillige med trafikværn og midlertidig belysning langs arbejdsområderne, trafikafviklingsplaner samt udgifter til sagsadministration. Den faste sum skal omfatte alle de i SAB - Styring og samarbejde anførte ydelser i det omfang, de pågældende ydelser ikke er indeholdt i efterfølgende poster og underposter. Den faste sum skal udbetales efter følgende regler: 40% efter etablering af arbejdspladsen. 40% løbende i lige store månedlige rater i hele anlægsperioden. 20% når rømning af arbejdspladsen er afsluttet Færdselsregulerende foranstaltninger Den faste sum skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning Opsætning af byggepladsskilte Den faste sum skal indeholde alle udgifter til levering, opsætning og nedtagning af byggepladsskilte i entreprisen. Herudover skal den faste sum indeholde alle udgifter til koordinering med bygherren ang. udseende mv. af byggepladsskilte. Eventuelle retningslinier fra bygherren skal overholdes Skur for tilsyn, møderum Den faste sum skal indeholde alle udgifter til etablering, drift og rengøring af møderum og skur til tilsyn. Skur til tilsyn skal indeholde fire arbejdspladser i henhold til gældende lovgivning omkring arbejdsmiljø Trafikafvikling Posten skal inkludere alle udgifter til afspærring og afmærkning, herunder alle udgifter til levering, opstilling, flytning, inspektion, vagt, drift og fjernelse af afspærringer og afmærkning. 3

7 02. JORDARBEJDER Rydning Den faste sum skal indeholde alle udgifter ved rydning, inkl. fjernelse af træstød, sten og betonfundamenter, samt retablering af arealer, der ligger uden for vejarealet Nedrivning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter nedrivning og bortskaffelse. Bortskaffelse skal ske til godkendt modtager Opbrydning mv Asfalt, opbrydning og bortskaffelse/ubundne materialer, opbrydning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af asfaltbelægning i de angivne tykkelser, asfaltopbrydning afregnes i antal ton dokumenteret ved vejesedler. Enhedsprisen skal endvidere omfatte alle udgifter til opbrydning af ubundne materialer Fjernelse af støttevæg Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af eksisterende støttevæg Fjernelse af betonplade Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter ved opbrydning og bortskaffelse af eksisterende betonplade Fortandingsfræsning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til fortandingsfræsning ved samlinger til eksisterende belægning Asfaltskæring Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved skæring af asfaltbelægning i de angivne tykkelser Betonkansten, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende betonkantsten Granitkansten, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende granitkantsten Betonfliser, optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende betonfliser Autoværn at optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende autoværn. 4

8 Trådhegn at optage og fjerne Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter ved optagning og bortskaffelse af eksisterende trådhegn Vejbelysningsanlæg Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved nedtagning af eksisterende vejbelysningsanlæg og oplægning i depot El-skab at flytte ved Østre Ringvej Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved flytning af eksisterende el-skab. (udgår) Kantpæle at optage og lægge i depot Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved nedtagning af eksisterende kantpæle, inkl. fundament, til oplægning i depot Nedtagning af eksisterende vejudstyr og lægge i depot Enhedsprisen skal omfatte udgifter ved nedtagning af eksisterende vejudstyr og oplægning i depot Afrømning af muldjord mv Muld at afrømme og deponere for genudlægning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning, transport og oplægning i depot Til udsætning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning, transport og udsætning Blødbundsarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afrømning, læsning, og bortkørsel af blødbund, der henvises til tegning NØF-1104 NØF Afregningsmængden bestemmes ved opmåling af udgravningsstedet Jord afgravning og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afgravning, mellemdeponering og indbygning af råjord for nye veje og cykelstier efter de angivne flytteafstande. Der afregnes efter massekurver som indbygget nettovolumen Jord afgravning og udsætning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afgravning og udsætning. Der afregnes efter den afgravede volumen. Udsætningsområdet fremgår af tegningsbilaget Jord levering og indbygning Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og indbygning af egnet råjord og friktionsfyld. Afregning sker som indbygget nettovolumen. 5

9 02.35 Kalkstabilisering Tilbudslistens mængder er beregnet ud fra den teoretiske bredde af kørebanen med tillæg. Der henvises til tegning NØF-1104 NØF Efter arbejdets afslutning skal arealet af den udførte stabilisering opmåles. Størrelse af sten, der fjernes, fastsættes af entreprenøren under hensyntagen til valgt materiel Forurenet jord Entreprenøren skal selv forestå anmeldelse af opgravning og flytning af jord til de af entreprenøren valgte jordmodtagere, jævnfør Jordforureningslovens bestemmelser, herunder ligeledes foretage alle eventuelle ansøgninger og anmeldelser ved påtænkt bortskaffelse til genanvendelsesprojekter. Det er op til entreprenøren selv at sikre, at de påtænkte modtagesteder kan godkendes til den aktuelle jord af både Næstved kommune, de valgte jordmodtagere og deres tilsynsmyndighed. De af entreprenøren valgte jordmodtagere, eller deres tilsynsmyndighed, kan have supplerende krav til dokumentation af jorden, ud over kravene i medfør af Jordflytningsbekendtgørelsen og ud over den dokumentation der følger af forklassificeringen. Derudover kan modtagere have særskilte krav til jordens beskaffenhed, herunder fx. forureningsindhold, indhold af affald, organisk indhold, indbygningsegnethed mv Afgravning og bortkørsel af klasse 2 jord inkl. deponeringsafgift. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til klassificering, afgravning og bortkørsel af forurenet jord til godkendt modtager. Der afregnes efter afgravet volumenen. Deponeringsafgiften afholdes af entreprenøren Afgravning og bortkørsel af klasse 3 jord inkl. deponeringsafgift. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til klassificering, afgravning og bortkørsel af forurenet jord til godkendt modtager. Der afregnes efter afgravet volumenen. Deponeringsafgiften afholdes af entreprenøren Afgravning og bortkørsel af klasse 4 jord inkl. deponeringsafgift. Posten omfatter jord i klasse 4 med hensyn til lettere oliekomponenter (minimum 50 % af totalkulbrinterne i fraktionerne C5-C25) i koncentrationer til og med mg/kg TS, samt øvrige forureningskomponenter til og med klasse 3. Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til klassificering, afgravning og bortkørsel af forurenet jord til godkendt modtager. Der afregnes efter afgravet volumenen. Deponeringsafgiften afholdes af entreprenøren. 6

10 02.41 Udlægning af muldjord Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til afhentning, mellemdeponering, transport og udlægning af muldjord samt de i SAB - jordarbejder under pkt nævnte arbejder Græssåning Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter ved græssåning inkl. gødskning ved såning og bindemiddel ved såning samt forudgående ukrudtsbekæmpelse. 7

11 03. AFVANDING Generelt For alle opgivne ledninger gælder, at afregningsmængderne er fastsat som afstanden fra brøndmidte til brøndmidte, målt på tegninger langs ledningen i hele meter (afrundet). Hvor den enkelte ledning ikke afsluttes i brønd, måles til ledningsende. Ledningsdybder for de enkelte ledningsstrækninger mellem to brønde, beregnes som gennemsnitsdybden for strækningen, og i tilbudslisten er hver enkelt ledningsstrækning medtaget i den underpost, hvor ledningens gennemsnitsdybde er beliggende mellem underpostens dybdeintervaller. Dybden af ledninger placeret uden for vejens areal samt tværgående oplandsledninger, tværgående spildevandsledninger m.v. i vejens påfyldningstrækninger måles fra eksisterende terræn og til ledningens bundløb. Dybden af ledninger placeret i vejens afgravningsstrækninger måles fra projekteret råjordsoverflade til ledningens bundløb. Dette gælder ligeledes for interne vejafvandingsledninger samt langsgående spildevandsledninger, placeret i påfyldningsstrækninger. Brøndenes dybde måles fra overside af dæksel eller rist til bundløb i afløbsledningen, for brønde uden sandfang og til den aktuelle brøndbund for brønde med sandfang. Alle enhedspriser skal dække ydelser i forbindelse med levering, opgravning, tilfyldning og komprimering af bundsikringsgrus. Alle ydelser for indhentning af ledningsoplysninger, ledningssøgning og prøvegravning skal være indeholdt i enhedsprisen. Enhedspriserne skal, foruden det anførte under de enkelte post- og underpostnumre, omfatte afrømning af muld i mark og rabatområder, opgravning, vandlænsning, herunder pumpning indtil 5 liter/sek., levering af alle materialer inklusiv spild og bortskaffelse heraf. Herudover skal priserne indeholde grus til udjævnings- og støttelag, omkringfyldningslag, tilslutninger til nye og eksisterende ledninger, overgangsstykker, påhugning m.v. samt opretholdelse af afløb fra ledninger i drift indtil 5 liter/sek. (under nedbør 50 liter/sek.). Desuden skal priserne omfatte, evt. skæring i asfalt, fjernelse af asfalt, tilfyldningsarbejde, komprimering, fjernelse af overskudsjord til og med kl. 1-jord, retablering af alle berørte mark- og rabatarealer med muld, samt øvrige ydelser, der er nødvendige for et fuldt funktionsdygtigt afløbsanlæg. Ledningsarbejder i eksisterende befæstet arealer retableres til og med færdig belægning. Alle kontroller nævnt i SAB afholdes af entreprenøren og udgifterne hertil indregnes i de enkelte enhedspriser. Udgifter til nivellering med mere af ledninger, brøndbunde og stik skal indeholdes i enhedspriserne og ikke under pos : Indmåling. Alle ydelser i forbindelse med koordinering, byggeledelse og separat fakturering af poster i forbindelse med etablering af spildevandsprojektet skal indeholdes i enhedspriserne og faktureres seperat til NK Spildevand. 8

12 03.01 Gravitationsledninger i plastrør PP Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for ledninger, samt lægning af rør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld i markarealer, og vejopbygning med grusbærelag i alle vejarealer, samt GAB0 og slidlag i eksisterende vejarealer. Enhedsprisen omfatter desuden samtlige udgifter til stikledningernes etablering, herunder materialer inkl. grenrør på hovedledning, rydning, opbrydning af overflader uden for hovedledningsgrav, opgravning, rørlægning, udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning, komprimering samt retablering til terræn Krydsning af øvrige ledninger skal være indeholdt. I asfaltarealer skal benyttes afstivning med gravekasse. I enhedsprisen skal desuden være indeholdt udgifter til anvendelse af normal afstivning med gravekasse i ledningsgrav i vejareal samt gener forbundet hermed Gravitationsledninger i Beton Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for ledningen, samt lægning af rør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld, græssåning i markarealer. Enhedsprisen omfatter desuden samtlige udgifter til stikledningernes etablering, herunder materialer inkl. grenrør på hovedledning, rydning, opbrydning af overflader uden for hovedledningsgrav, opgravning, rørlægning, udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning, komprimering samt retablering til terræn. Krydsning af øvrige ledninger skal være indeholdt. I asfaltarealer skal benyttes afstivning med gravekasse. I enhedsprisen skal desuden være indeholdt udgifter til anvendelse af normal afstivning med gravekasse i ledningsgrav i vejareal samt gener forbundet hermed Drænledninger i plast. Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for drænrøret, samt lægning af fuldslidset drænrør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med filtergrus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld Dræn af dobbeltvæggede plastrør i 400x400 mm, Ø100 BD, bygværker For alle drænledninger udenfor vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt tilfyldning med egnet råjord skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB eller TBL. For alle drænledninger indenfor vejens areal gælder følgende: Opgravning, henlægning af materiale i depot, levering og indbygning af filtersand, samt levering og indbygning af bundsikringsmateriale som beskrevet i AAB og SAB skal være indeholdt i enhedsprisen for drænledninger, med mindre andet fremgår af SAB eller TBL Gravitationsledninger i betonrør (faunapassager potedyr ø 1500) Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for ledningen, samt lægning af rør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld i markarealer. Enhedprisen indeholder ydermere, etablering af grøfteovergang, bestående af lægning af 2 stk. ø300 plastrør i 3 m længde i grøfteareal samt jordregulering, hvor faunapassagen er placeret samt afslutning af faunarør således røret passer til hældningen på skråninger. Se detaljetegning 08 for princip for faunapassage Kanal i beton (faunapassager padder 1x0,5m) 9

13 Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for kanalen, samt lægning inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld i markarealer Bygværker i grøfter Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved tilpasning af grøfteindløb (detalje 1 og 2) med sten 100/150, inkl. udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord og komprimering af ledningsgrav og retablering med muld Betonbygværker i grøfter Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved etablering af grøfteindløb (detalje 3) med betonbygværk, sten 100/150, inkl. udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord og komprimering af ledningsgrav og retablering med muld Ledning under Køgebanen som NO DIG Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ved levering af rør, udførelse ved NO DIG inkl. nødvendige pilothuller, bore- og modtagegruber, samt fjernelse af overskudsjord og boreslam i forbindelse med ledning under køgebanen Trækrør under Køgebanen som NO DIG Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ved levering af 5xø110 trækrør samt 1xø300, udførelse ved NO DIG inkl. nødvendige pilothuller, bore- og modtagegruber, samt fjernelse af overskudsjord og boreslam i forbindelse med ledning under køgebanen Bygværker bassiner Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ved levering, montering af ind- og udløb bygværker inkl. afspærringsventil som vis på detalje 04 og princip for bassin detalje 07. Ved levering af evt. prefabrikerede udløb, skal omkostninger til udjævningslag og omkringfyldning med grus, samt alle omkostninger til in-situ støbte fundamenter indeholdes i prisen. Enhedsprisen skal indeholde udgifter til levering og montering af rist foran indløb Bassiner Enhedprisen skal indeholde afrømning af muld i depot, opgravning og bortkørsel af jord indtil 5 km. Etablering af midlertidige drænrender og pumpesump skal være indeholdt. Enhedsprisen skal indeholde etablering af stenseng som vist på princip for bassin detalje 07, samt udlægning af ler iht. til SAB pkt Ydermere skal enhedprisen indeholde udlægning af muld omkring bassinerne inkl. afretning og terrænregulering af overflader iht. til landskabsarkitektens udformning af bassiner Trækrør ø 50 PEH Enhedsprisen omfatter opgravning for trækrøret, samt lægning af 2x Ø50 Optorør (som leveres af Bygherre) inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld, m.v.. Trækrørene kan placeres efter entreprenørens ønske i det samme gravetrace som øvrige rør, derfor fremgår disse ikke af tegninger. I prisen skal være indeholdt indmåling af landmåler, montering af RFID søgebrikker, samt øvrige forhold beskrevet i Næstved Kommunes gravemanual dateret 13 januar Brønde til trækrør Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved sætning af brønde på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord. Priserne indeholder desuden udgifter til nivellement af brøndbunde. Brøndene har målene: 1310x610x900 (LxBxD) og leveres af bygherre Nedgangsbrønde Ø 1250 mm Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønde på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. 10

14 Priserne er inklusiv levering og montering af karme samt montering af dæksel Sandfangsbrønd Ø 1250 mm Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønde på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Priserne indeholder desuden udgifter til nivellement af brøndbunde. Priserne er inklusiv levering og montering af karme samt montering af dæksel Dæksler Dæksler med logo leveres af Bygherre. Enhedsprisen skal indeholde, afhentning i depot op til 10 km fra byggepladsen, samt efterjustering af dæksler forud for belægningsentreprisen Sandfangsbrønde Ø 425 mm Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønde på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Priserne er inklusiv levering og montering af karme og dæksler/riste Brønd med vandbremse Ø 1250 mm Bassiner Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønd på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Prisen skal endvidere indeholde levering og montering af vandbremse, som overholder udlederkravene på de respektive bassiner <10 l/s. Prisen er inklusiv levering af dæksel i aluminium samt montering Sandfangsbrønde bassiner Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og sætning af sandfangsbrønde med et sandfang på 4500L på velkomprimeret fundament med tilslutning til ledning, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Prisen er inklusiv levering af dæksel samt montering Olieudskiller bassiner Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og sætning af olieudskillere på velkomprimeret fundament med tilslutning til ledning, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Prisen er inklusiv dæksel samt montering Omlægning af ledninger Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved verificering af ledningen inkl. søgehuller og indmåling samt udførelse af beskrevet løsning i skemaet der findes i SAB pkt Omtalte omlægninger kan også ses på ledningsplaner tegn nr. NØF 6001-NØF 6007 og tegn nr. NØF for Stenlængegårdsvej. Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser ved levering, lægning af rør, sætning af brønde, tilfyldning, og jordarbejder efter oplyste mængder i skemaet. Enhedsprisen skal indeholde koordinering og bidrag til løsningsforslag (kalkuleres med 1 time pr. omlægning) i samarbejde med tilsynet Sikring af Ø 500 vandledning (ST 1.800) Enhedsprisen omfatter alle ydelse i forbindelse med verificering af ledningen, inkl søgehuller og indmåling af koter inden ledningstræk der passere vandledningen udføres. Enhedsprisen skal indeholde sikring af vandledning både i perioder hvor der arbejdes under samt over ledningen. Enhedsprisen skal indeholde omkostninger til ekstra sikring af egne arbejder, herunder evt. spuns, gravekasser for at arbejdet kan udføres, samt koordineringsmøde med NK Vand og tilsynet. 11

15 03.23 Omlægning af vandløb ifm. bygværker Interimsomlægning af vandløb iht. til Tegning NØF-6009 Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering, leje og sætning af interimsspuns, gravearbejde og etablering af interimsgrøft i forbindelse med sætning af præfabrikerede bygværker, samt reetablering og afretning af vandløb efter endt arbejde. Enhedsprisen skal indeholde vandlænsning med 3" dykpumpe i pumpesump under udførelsen. Se detalje 09 for principudførelse. Spildevandsentreprisen (NK spildevand),faktureres separat Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af permanent åløb i tunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Etablering af permanent åløb i ståltunnel ink. 2m overgang før og efter ståltunnel jf. detalje på tegn. NØF Enhedsprisen omfatter alle ydelser i forbindelse med etablering af permanent åløb i ståltunnel ink. 2m overgang før og efter tunnel jf. detalje på tegn. NØF Gravitationsledninger i Beton Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for ledningen, samt lægning af rør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld, græssåning i markarealer. Enhedsprisen omfatter desuden samtlige udgifter til stikledningernes etablering, herunder materialer inkl. grenrør på hovedledning, rydning, opbrydning af overflader uden for hovedledningsgrav, opgravning, rørlægning, udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning, komprimering samt retablering af belægninger herunder evt. kantsten Krydsning af øvrige ledninger skal være indeholdt. I asfaltarealer skal benyttes afstivning med gravekasse. I enhedsprisen skal desuden være indeholdt udgifter til anvendelse af normal afstivning med gravekasse i ledningsgrav i vejareal samt gener forbundet hermed Gravitationsledninger i plastrør PP Enhedspriserne omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for ledninger, samt lægning af rør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord, komprimering af ledningsgrav og retablering med muld i markarealer, og vejopbygning med grusbærelag i alle vejarealer, samt GAB0 og slidlag i eksisterende vejarealer. Enhedsprisen omfatter desuden samtlige udgifter til stikledningernes etablering, herunder materialer inkl. grenrør på hovedledning, rydning, opbrydning af overflader uden for hovedlednings- 12

16 grav, opgravning, rørlægning, udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning, komprimering samt retablering af belægninger herunder evt. kantsten Krydsning af øvrige ledninger skal være indeholdt. I asfaltarealer skal benyttes afstivning med gravekasse. I enhedsprisen skal desuden være indeholdt udgifter til anvendelse af normal afstivning med gravekasse i ledningsgrav i vejareal samt gener forbundet hermed Trykledning i fælles ledningsgrav (NK Spildevand) Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ved levering og opgravning for, samt lægning og svejsning af trykrør inklusiv udjævningslag og omkringfyldning med grus, tilfyldning med opgravet råjord og komprimering af ledningsgrav og retablering med muld, m.v. Alle ledninger der ikke tilsluttes brønde, proppes forsvarligt af Ledning ved NO DIG (NK Spildevand) Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser ved levering af ø 700 betonrør, udførelse ved NO DIG inkl. nødvendige pilothuller, bore- og modtagegruber, samt fjernelse af overskudsjord og boreslam i forbindelse med ledning under køgebanen Tilslutning af trykledninger i bygværk ST2.550 (NK Spildevand) Ydelsen omfatter alle arbejder for opgravning, komprimering og reetablering. Trykledninger tilsluttes til bygværket med nødvendige manchetter og evt. påboringer Bygværk ST2550 Ø1500 (NK Spildevand) Enhedsprisen skal indeholde alle ydelser for opgravning, levering og sætning af Ø 1500 prefabrikeret brønd, komprimering og reetablering i forbindelse med bygværket. Enhedprisen indeholder levering og montering af dæksel. Specialbrønden udføres som vist på detalje Nedgangsbrønde Ø 1250 mm (NK spildevand) Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønde på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Priserne indeholder desuden udgifter til nivellement af brøndbunde. Priserne er inklusiv karme samt montering af dæksel Omlægning af eksisterende ledning og brønd i ST 940 (NK Spildevand) Enhedsprisen omfatter lokalisering ved gravning, samt omlægning af eksisterende ledning (formentlig ø 400 BT), på en 25 m strækning. Enhedsprisen skal indeholde flytning af brønd KK0540S således denne ikke står i påfyldningsskråning. Der skal medregnes 1 dags arbejde med udredning samt koordinering af løsning med tilsynet, af det eksisterende system. Evt. brug af tv inspektion skal være indeholdt i prisen Trykprøvning af trykledninger. (NK Spildevand) Enhedsprisen indeholder alle ydelser ifm. Med trykprøvning af tryksatte system iht. DS455 efterskærpet kontrolklasse. 13

17 05. BUNDSIKRINGSARBEJDER Bundsikring, levere og indbygge Afregningsmængderne er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger og projektplaner ved beregninger eller opmåling på optegnede tværsnit. Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation. 14

18 06. GRUSARBEJDER Stabilt grus Afregningsmængderne er fast mål, beregnet som indbygget nettovolumen på grundlag af normaltværsnitstegninger og projektplaner ved beregninger eller opmåling på optegnede tværsnit. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser ved levering og indbygning, herunder den krævede kontrol og dokumentation. 15

19 08. BYGVÆRKER 02 Jordarbejder Under de enkelte poster skal medtages udgifter til alle nødvendige ydelser, udgravning, transport, indbygning og komprimering, udsætning, bortskaffelse, henlægning i - og afhentning fra depot samt evt. levering af muld og fyld (specielt friktionsfyld) m.v. Endvidere skal nødvendige afstivninger, pumpning og normale tørholdelsesforanstaltninger være inkluderet. Rydningsarbejder skal ligeledes være inkluderet, medmindre andet er specielt angivet. Ved udgravning opmåles efter afgravningsvolumen, for tilfyldning efter teoretisk nettovolumen i påfyldning under hensyn til de på tegningerne eller i SAB angivne teoretiske grænser. Der foretages ikke justering af den samlede udgravnings- og tilfyldningsmængde, selv om andet anlæg end det i SAB og på tegningerne anførte bliver aktuelt som følge af den af entreprenøren valgte arbejdsmetode. Udgravning for ledninger, dræn, drængrave og brønde uden for de på tegningerne viste udgravningsprofiler er ikke medregnet i de opgivne mængder (udgifterne hertil skal medtages under de pågældende underposter under afvanding). Udgravning for skrånings- og rabatbefæstelser er medtaget i afgravningsmængden. Afregningsmængden regnes lig de i tilbudslisten angivne afgravningsmængder Blødbundsarbejder Blødbund at udgrave, bortkøre og udsætte i udsætningsområde Enhedsprisen omfatter udgravning af blødbund for vandløbsunderføringer, bortkørsel og udsætning i udsætningsområde, som anført i SAB pkt. 2.1 og på projekttegningerne Friktionsjord at levere og opfylde under vandspejl Enhedsprisen omfatter levering og indbygning af friktionsmateriale i henhold til SAB pkt Tilfyldning måles op efter teoretisk nettovolumen Råjordsarbejder Råjord at afgrave for konstruktioner og bortkøre, henlægge i depot, afstand max 2.0 km fra opgravning Enhedsprisen omfatter afgravning af jord for konstruktioner, bortkørsel og henlæggelse i depot som angivet på projekttegningerne Levering og indbygning af friktionsfyld omkring konstruktioner Enhedsprisen omfatter levering og indbygning af friktionsmateriale i henhold til SAB pkt Tilfyldning måles op efter teoretisk nettovolumen Levering og indbygning af friktionsfyld i gruspuder Enhedsprisen omfatter levering og indbygning af friktionsmateriale i henhold til SAB pkt Tilfyldning måles op efter teoretisk nettovolumen Levering og indbygning af friktionsfyld til midlertidig jorddække Enhedsprisen omfatter levering og indbygning af friktionsmateriale i henhold til SAB pkt Tilfyldning måles op efter teoretisk nettovolumen. 16

20 02.04 Afsluttende arbejder Post udgår - Se post (afvanding) Omlægning af vandløb ifm. med bygværker Post udgår - Se post (afvanding) Omlægning af vandløb ifm. med bygværker 04 FUNDERING Tørholdelse Tilbudslistens faste sum skal omfatte udgifterne til tørholdelse af samtlige byggegruber, herunder etablering af evt. drænrender, i øvrigt alt som måtte være udover det i eventuelle underposter beskrevne. 08 BETON Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med planlægning, levering, udstøbning, klargøring af evt. støbeskel, bearbejdning og afretning samt kontrol, inkl. prøvestøbning, jf. SAB Beton. Enhedspriserne skal inkludere alle udgifter til efterbehandling jf. AAB og SAB Beton, idet entreprenøren på basis af temperaturberegninger skal påregne, at det i hærdeforløbet er nødvendigt enten enkeltvis eller i kombination at anvende beton med styret udstøbningstemperatur, isolering af udstøbt beton ved anbringelse af tildækning eller isolering på formdele og/eller betonoverflader, isolering af tidligere udstøbt beton, forlænget formperiode ud over, hvad der er nødvendigt af hensyn til styrkekrav ved afformning samt vind- og solafskærmning af støbeområder. Mængderne er beregnet ud fra tegningerne som det teoretiske betonvolumen, idet volumen af armering og plastrør dog ikke er fratrukket. Enhedspriserne skal inkludere udgifterne til tilstøbninger af udsparinger og understopninger m.v. for rækværker, master, autoværn, beslag, lejer m.v. Ydelserne skal tillige inkludere nødvendige stilladser, for så vidt disse ikke betales særskilt under andre poster eller udtrykkeligt er undtagne Betonunderføringer Fremstilling, dokumentation, støbning, montering, transport af in-situ eller præfabrikerede betonelementer til tunneller og vandløbsunderføringer jf. krav fra tegningsbilag. Længde af tunnel/rør defineres som afstanden fra center kantbjælke til center kantbjælke. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter til materialer inklusive form og armering, løftebeslag, udførelse, vejrligsforanstaltninger, prøvning, transport til brostedet, montering og lukning af fuger mellem elementernes bagsider. Den faste sum skal ligeledes indeholde samtlige udgifter til dimensionering af elementer og dokumentation Fremstilling, dokumentation, støbning, montering, transport af in-situ eller præfabrikerede betonelementer til fløjvægge jf. krav fra tegningsbilag. Den faste sum skal inkludere samtlige udgifter til materialer inklusive form og armering, løftebeslag, udførelse, vejrligsforanstaltninger, prøvning, transport til brostedet, montering og lukning af fuger mellem elementer. Den faste sum skal ligeledes indeholde samtlige udgifter til dimensionering af elementer og dokumentation. 10 FUGTISOLERING 17

21 10.01 Klargøring af betonoverflader for påføring af klæbede/svejsede fugtisoleringsprodukter Ydelsen omfatter klargøring af betonoverfladen med mekanisk afrensning til renhed og ruhed krævet for efterfølgende grunding for fugtisolering. Enhedsprisen skal også inkludere samtlige udgifter til klargøring af betonoverflade med afrensning med slyngrensning og efterfølgende rengøring Fugtisolering med polymerbitumenplader Fugtisolering, type IVa Enhedspriserne inkluderer samtlige ydelser til levering og udførelse af fugtisoleringer inkl. tilslutninger til kantbjælker og betonplinte, dryprør, broender, og inkl. klæbning og svejsning. Mængden af fugtisoleringslag fastsættes som arealet af de udfoldede overflader. Overlæg skal være indeholdt i det udfoldede areal Inddækninger Klemskinne Enhedsprisen inkluderer alle ydelser i forbindelse med levering og montering af klemskinner med bolte for fastgørelse. Ydelserne omfatter endvidere evt. skæring af rille samt alle inddækninger, membraner, folier mv. i forbindelse med klemskinnens fastgørelse på kantbjælker og betonsokler Tynd isolation Tynd isolation Mængden er fastsat som arealet af de udfoldede overflader. Ydelsen skal omfatte samtlige udgifter til levering og udførelse af tynd isolation. 11 BROBELÆGNINGER Tilbudslistens mængder for belægning er fastsat ud fra den synlige overflade anført på tegningerne. Belægningsopbygningen er anført på tegning NØF til NØF Bærelag Grusasfaltbeton, GAB 0 Ydelsen omfatter levering, udlægning og komprimering iht. SAB og tegninger Fugemasser Ydelsen omfatter etablering af fugeudsparing, rensning, primning og fugning. ANDRE ARBEJDER Vejbelægninger Stabilt grus at levere og indbygge Enhedsprisen omfatter alle ydelser herunder levering og indbygning. 18

22 13.14 Stålrør Stålrør Fremstilling, levering, montering, indbygning af kurrogerede stålrør jf. krav fra tegning NØF til NØF

23 09. DIVERSE ARBEJDER Hegn Levering og opsætning af vildthegn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og opsætning af vildthegn Levering og opsætning af permanente paddehegn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og opsætning af permanent paddehegn Levering og opsætning af midlertidig paddehegn Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, opsætning og nedtagning af midlertidig paddehegn Levering og opsætning af vildtspring Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og opsætning af vildtspring Fixpunkter Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter i forbindelse med afsætning og etablering af fixpunkter Reetablering af midlertidig eksproprierede arealer Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til reetablering af midlertidig eksproprierede arealer, herunder udlægning af muld, græssåning mv Afværgeforanstaltninger Etablering af spande til padder Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til etablering af spande for hver meter i entreprisen Forberedelse for belysning og signalanlæg Etablering af kabelgrav Ydelsen omfatter alle arbejder ved etablering af kabelgrav, klar til udlægning af kabler. I ydelsen er inkluderet læsning, transport og deponering af genanvendeligt fyld langs arbejdsfeltet eller i depot, bortkørsel af overskudsmaterialer til godkendt depot, samt udjævning af bund og udlægning af bundgrus. Arbejdet omfatter etablering kabelgrave i en dybde på hhv. 0,4 m og 0,7 m. Udførslen af kabelgravene må ikke påbegyndes, før tilsynet har påvist den nøjagtige placering. Arbejdet skal koordineres med anden entreprenør for belysning og signalanlæg. Underføringer / krydsninger Ø110mm trækrør Enhedsprisen skal omfatte levering og lægning af trækrør, Ø110 mm med glat inderside og træktråd. Trækrørene lægges i en dybde på 0,7 meter under færdigt terræn. Arbejdet skal koordineres med anden entreprenør for belysning og signalanlæg. 20

24 Underføringer / krydsninger Ø110mm trækrør som styret underboring Enhedsprisen skal omfatte levering og lægning af trækrør, Ø110 mm med styret underboring i en dybde på 0,7 meter. Arbejdet skal koordineres med anden entreprenør for belysning og signalanlæg. 21

25 10. REGNINGSARBEJDER Generelt gælder, at ovennævnte arbejder kun kommer til udførsel efter aftale med tilsynet. Arbejdet vedrører de ekstraarbejder, der måtte komme til udførsel Timerater, mandskab Enhedspriserne skal indeholder samtlige udgifter til arbejdsløn Timerater, materiel Enhedspriserne skal indeholde samtlige udgifter herunder anstilling, udgifter til fører, brændstof og øvrige driftsmidler Diverse Køreplader Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til transport, flytning, udlægning og leje af køreplader Opblødt jord at afgrave og bortkøre Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til afgravning, bortkørsel og afskaffelse af opblødt jord Levering og udlægning af fiberdug Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering og udlægning af fiberdug kl. 2. Mængden afregnes efter opmåling Levering, leje og drift af 3 entreprenørpumpe Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, leje og drift af 3 entreprenørpumpe Vintermåtter Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til levering, udlægning, afhentning, transport, flytning samt leje af vintermåtter Udskiftning af uegnet råjord med friktionsfyld Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udskiftning af uegnet råjord med friktionsfyld, herunder afgravning og bortkørsel af uegnet råjord samt levering, udlægning og komprimering af friktionsfyld samt den krævede dokumentation. Der afregnes efter m Udskriftning af uegenet råjord under rørbund med singles Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til udskiftning af uegnet råjord under rørbund med singles, herunder afgravning og bortkørsel af uegnet råjord samt levering og udlægning af singles. Der afregnes efter m Retablering af eksist. dræn med kokosomviklede drænrør lagt i filtergrus Enhedsprisen skal indholde alle udgifter til retablering af eksisterende dræn med kokosomviklede drænrør, herunder også filtergrus. Der afregnes pr. lbm. 22

26 Krydsning af forsyningskabler Enhedspris gives 1 gang for samtlige forsyningsledninger og -kabler i 1,0 m's bredde Gener fra langsgående kabler Enhedsprisen afregnes én gang for hver påbegyndt meter, regnet fra første kabel / ledning. Ved kloaktracé kan endvidere regnes fra centerlinie kloak, såfremt der ligger kabler / ledninger på begge sider af kloakledningen, således kan enhedsprisen gives 2 gange Standsning af arbejdet på den kritiske vej Enhedsprisen skal indeholde alle udgifter til standsnings af arbejdet på den kritiske vej, som følge af museumsundersøgelser. Der afregnes pr. dag, arbejdet på den kritiske vej er stoppet Sugespidsanlæg 30 spidser Enhedsprisen skal indeholde samtlige ydelser og leverancer i forbindelse med etablering af sugespidsanlæg med 30 spidser til grundvandsænkning. Prisen inkl transport, tilrigning, etablering af elforsyning, opsætning af spidser og drift i en 20 dages periode, samt nedtagning af anlægget efter brug. Se evt. SAB pkt om sugespidsanlæg Skader på ukendte dræn Enhedsprisen indeholder samtlige ydelser ved overgravning af drænrør inkl levering af materialer Singles at levere og indbygge Enhedsprisen indeholder levering og indbygning af singles i blødbundarealer ifm. med etablering af ledninger Pumpning af infiltrationsvand Enhedsprisen indeholder samtlige ydelser i forbindelse med leje og drift at pumper, herunder transport, tilrigning, energiforsyning, opstilling, pasning og vedligeholdelse, samt demontering efter endt arbejde Brøndstiger til Ø1250 brønde Enhedsprisen indeholder samtlige ydelser i forbindelse med levering og montering i Ø 1250 brønde efter aftale med tilsynet Påboring af ukendte ledninger Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser i forbindelse med påboring, levering af materialer op til dimension Ø300, på ukendte ledninger der ikke fremgår af projektet, eller brønde som er udført af anden entreprenør, f.eks. i bygværksentreprisen E Sikring af grøfter Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser til sikring af grøfter iht. til VD typetegning nr Enhedsprisen indeholder nødvendige materialer til sikringen Tillæg/fradrag for ændring af lermembran til bentonit. Enhedsprisen omfatter samtlige ydelser, herunder levering, udlægning regulering og komprimering efter leverandørs forskrifter Reetablering af belægninger Enhedsprisen omfatter alle ydelser ifm., skæring,opbrydning og bortskaffelse af materialer, opbygning af bærelag, reetablering af asfalt, tilbageskæring og slidlag inkl. levering af materialer. 23

27 Tørbrønde Enhedspriserne omfatter alle ydelser ved levering og sætning af brønd på velkomprimeret fundament, omkringfyldning med grus/egnet råjord inklusiv forbrugsgods. Priserne indeholder desuden udgifter til nivellement af brøndbunde. Priserne er inklusiv levering og montering af karme samt montering af dæksel Friktionsfyld til ledninger Enhedsprisen omfatter alle ydelser ved levering og omkringfyldning, komprimering ifm med ledninger over 1.00 fra terræn. Der anvendes friktionsmaterialer, der skal opfylde kravene for bundsikringsmateriale, kvalitet II Annullering af ledninger Enhedprisen omfatter alle ydelser hvor annullering af ledninger foretages. Enhedsprisen indeholder levering af beton samt udførelse af fyldning af rør (Ø200) med letflydende beton, gravning af pilothuller for afpropning samt udførelse af komplet fyldning. 24

28 40. PLANTEARBEJDER 40.1 Forberedende arbejder Tilbudslistens faste sum skal omfatte alle udgifter til udmåling og afsætning af samtlige plantebede/plantehuller i henhold til tegninger og tegningsbilag. Enhedsprisen skal endvidere omfatte alle ydelser i forbindelse med mekanisk afslåning af alle plantearter i plantehuller og -arealer umiddelbart før plantearbejdet påbegyndes. Afregningsprisen opgøres efter udført arbejde 40.2 Jordarbejder Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser i forbindelse med udførelse af 1 gang krydsgrubning af plantebede og -huller. Enhedsprisen skal omfatte alle ydelser til kultivering og finregulering af flade plantebede. Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til levering, ifyldning og regulering af muld til planter Beplantning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til afsætning af plantebede og huller, levering og plantning af planter på skråninger og plant terræn. Enhedsprisen skal for højstammede træer indeholde alle udgifter i forbindelse med etablering af opbinding ved hvert træ. Afregningsmængderne skal opgøres ved dokumentation af det leverede. Enhedsprisen skal endvidere omfatte alle udgifter til levering og udlægning af jorddækning (vedflis) omkring planter. Afregningsmængden opgøres ved opmåling af de udførte arbejder Gødning og analyser Enhedspriserne skal omfatte alle ydelser i forbindelse med udtagning af jordbundsprøve, undersøgelse på et godkendt laboratorium, samt udarbejdelser af gødskningsplaner til brug for tilsynet. Endvidere alle ydelser i forbindelse med levering og udbringning af gødning til alle planter. Afregningsmængderne opgøres ved måling af de anførte arbejder Pleje indtil aflevering samt vedligeholdelse år Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter i forbindelse med etablering af trafikværn, informationstavler, vedligeholdelse, inspektion, drift og nedtagning af afspærringsmateriel. Efterplantning Entreprenøren afholder alle udgifter til efterplantning. Der ydes ikke betaling for efterplantning, uanset om årsagen skyldes jordens struktur, eller vejrliget. Efterplantning som følge af skader forårsaget af trafik, hærværk eller tøsalt, afregnes som tillægsarbejder. I tilfælde af saltskadet jord skal anlægsgartneren levere dokumentation for væsentligt forhøjede Na- og Cl-tal. Jordbundsanalyse Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter til udtagning af 1 jordbundsprøve, undersøgelse på et godkendt laboratorium samt udarbejdelse af gødskningsplan til brug for tilsynet. Afregningsmængden opgøres efter udført antal. 25

29 Gødning Enhedsprisen skal omfatte alle udgifter i forbindelse med levering og udbringning af gødning omkring hver plante. Enhedsprisen skal omfatte renfejning af spild udenfor plantebedene. Afregningsmængden opgøres efter opmåling og der afregnes kun for faktisk udført antal gødskninger. Pleje/renholdelse Enhedspriserne skal omfatte alle udgifter i forbindelse med renholdelse af alle planter samt afslåning mellem planterne. Enhedspriserne skal indeholde alle udgifter til manuel / maskinel ukrudtsbekæmpelse. Afregningsmængder opgøres ved opmåling af de udførte arbejder. I enhedspriserne skal være indregnet alle udgifter til erstatningsplanter og eftersåning. Entreprenøren skal ligeledes konstatere eventuelle sygdoms- og skadedyrsangreb. Overvågning skal foretages samtidig med plejen og skal være indeholdt i enhedspriserne. Selve sygdoms- og skadedyrsbekæmpelsen foretages efter nærmere aftale og skal ikke indeholdes i tilbuddet. 26

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv.

TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. TILBUDSLISTE Østlig fordelingsvej Entreprise E-1 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Undertegnede entreprenør tilbyder herved, at udføre ovennævnte entreprise for Næstved Kommune efter fremsendte

Læs mere

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011

ENTREPRISE 1150.51. Beplantning af nabohaver TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1150.51 Beplantning af nabohaver Holbækmotorvejen M11 >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL)

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tilbudsliste (TBL) LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tro og love erklæring LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde I.h.t. Lovbekendtgørelse nr. 336 af

Læs mere

Firmastempel: Underskrift

Firmastempel: Underskrift Tilbudsliste ENTREPRISE: Kongevej - Etape 1 - revision 1 Undertegnede entreprenør tilbyder herved at udføre ovennævnte entreprise for de i omstående tilbudsliste anførte enhedspriser i henhold til udbudsgrundlaget

Læs mere

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning

Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Lejre Kommune Center for Ejendomme og trafik Udbud af drift, vedligehold og energirenovering vejbelysning Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 5314udb002-TAG_Rev1 Udført: ASE Kontrolleret: AHN Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning

Tilbudsliste (TBL) Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier. Projektnavn. Projektnummer 2013-51319. Entreprise. Jord og belægning Tilbudsliste (TBL) Projektnavn Forbindelsesvejen - Etabl. af cykelstier Projektnummer Entreprise 2013-51319 Bygherre: Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400

Læs mere

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012

ENTREPRISE H13.14.45. Støjskærm TILBUDSLISTE. H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 ENTREPRISE H13.14.45 Støjskærm H13 København - Helsinge >>> Støjskærm ved Mørkhøjvej i Gladsaxe FEBRUAR 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: TILBUD - Samleside 1 TBL - H13.14.45 Nedenstående arbejder vedrørende

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-LOLL-BRO SIDE 2 af 31 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Entreprise H522.06.20

Entreprise H522.06.20 Tilbudsliste Entreprise H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde H522 Ballerup Frederikssund - Kregme >>> H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: # Thomas Helsteds Vej

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype TBL Tilbudsliste Dato Februar 211 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-1 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE TILBUDSLISTE (TBL) ØSTLIG FORDELINGSVEJ E-1 TILBUDSLISTE

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 18. august 2011 11/09943-1 Robin Højen Madsen rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6063.201 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

Side A Tilbud Delentreprise Vej

Side A Tilbud Delentreprise Vej Anlæg, BLF By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Side A Tilbud Delentreprise Vej EAN nr.: 5798003743059 Projektnavn Projektnummer Kidholm, Langholt - Byggemodning 3. etape 2014-185810

Læs mere

Version 1.0, d. 2012.08.07

Version 1.0, d. 2012.08.07 Side 1 af 6 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen.

Tilbuddet er afgivet i henhold til udbudsmaterialet på Vejdirektoratet.dk, udbudssiden på tilbudsdagen. TILBUD - Samleside 1 TBL - 1435.200 Rev. 2.0 Nedenstående arbejder vedrørende entreprise 1435.200 tilbydes udført på de i "Særlige betingelser og beskrivelser" af nov. 2012 angivne grundlag for en betaling

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise i henhold til udbudsmateriale af: 23. februar 2016 FORSIDE Side A Bygherre: Byggesag: Tilbud: Aalborg Kommune, By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje Omdannelse af arealer ved Rendsburggade Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre ovennævnte

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

T I L B U D S L I S T E (TBL)

T I L B U D S L I S T E (TBL) Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører FRI Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 E-mail: fjerring@fjerring.dk T I L B U D S L I S T E (TBL) Sagnr.: 15110 Maj 2016 , tro og

Læs mere

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning

Tønder Forsyning A/S. Skærbæk renseanlæg. Slamafvandingsbygning Tønder Forsyning A/S Skærbæk renseanlæg Slamafvandingsbygning Tilbudsliste for Bygge- og anlægsentreprise August 2012 Bygherre: Tønder Forsyning A/S Rådgiver: Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø.

Tilbuds- og afregningsgrundlag. Entreprise H50.08.50. Beplantningsarbejder. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø. Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.50 Beplantningsarbejder H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel Kolding Ø august 2013 TAG H50.08.50 Rundkørsel ved Kolding V Beplantningsarbejder

Læs mere

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. juli 2012 Per Øster pbos@vd.dk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 6751.200 Entreprise 6751.200 Jord- og belægningsarbejder

Læs mere

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY

RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY MAJ 2017 MARIAGERFJORD KOMMUNE RENOVERING AF VEJBELYSNING I ARDEN BY TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40

Læs mere

Byggemodning Tune Nordøst

Byggemodning Tune Nordøst Greve Kommune Byggemodning Tune Nordøst TAG - Tilbuds- og afregningsgrundlag November 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Greve Kommune Byggemodning

Læs mere

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN

REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Dokumenttype Tilbudsliste (TBL) Dato Juli 2013 REBILD KOMMUNE RENOVERING AF 2 STI- TUNNELER, OVER BÆKKEN Rebild koune. Renovering af 2 stitunneler, Over Bækken. 22. juli Tilbud Undertegnede tilbyder at

Læs mere

Version 1.0, d. 2014.02.14

Version 1.0, d. 2014.02.14 Side 1 af 8 OPLYSNINGER OM FORDELINGSLISTERNES POSITIONER Generelt Tilbudssummen er fordelt som angivet i de til tilbudslisten hørende fordelingslister. I det følgende meddeles supplerende oplysninger

Læs mere

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering

FFL. Ud- og ombygning. Opsummering Opsummering Pos. Betegnelse Enhed Mængde Enhedspris Miljø Sum FASE 1 sum - - - 10.874.357 Heraf deponeringsafgift og miljøtekniske undersøgelser 2.742.082 FASE 2 sum - - - 18.417.854 Heraf deponeringsafgift

Læs mere

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København

Københavns Kommune HOFOR A/S. Udbudsdokument. Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Renovering af brønde og ledninger i København Københavns Kommune HOFOR A/S Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udbudsdokument Tilbuds- og Afregningsgrundlag (TAG) Udarbejdet af: Godkendt: Udgave: 0 Revision nr: 0 Side 2 af 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE

UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE APRIL 2016 SYDDJURS KOMMUNE UDSKIFTNING AF ARMATURER I SYDDJURS KOMMUNE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG for GRØFTER OG RABATTER UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Grøfteoprensning...

Læs mere

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE

TBL Grobshulevej - Jord og belægning Rev. 0. Odder Kommune Grobshulevej TILBUDSLISTE 01 ARBEJDSPLADS 01 01 ARBEJDSPLADS 01 01 01 Indretning, drift og rømning sum 1 01 01 02 Færdselsregulerende foranstaltninger til nærværende entreprise sum 1 Post 01.01 Total Hovedpost 01 Total 02 JORDARBEJDER

Læs mere

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG)

ENTREPRISE 11910.200. Jord- og belægniningsarbejde TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TILBUDS OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) ENTREPRISE 11910.200 Jord- og belægniningsarbejde 11910 Elverdam - Regstrup >>> 11910.200 Samkørselsplads ved Hjortholmvej FEBRUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise 1220.500 Beplantning 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 Tværvej N September 2015 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013

Tilbudsliste. Haverslev Pendlerplads (TBL) Tro- og loveerklæring. B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Haverslev Pendlerplads Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E Dato: 9. august 2013 Rebild Kommune v/mogens Busk Nielsen Center for Plan, Byg og Vej Hobrovej 88 9530 Støvring Tilbudsliste

Læs mere

ENTREPRISE H427.01.20

ENTREPRISE H427.01.20 TILBUDSLISTE ENTREPRISE H427.01.20 Jord- og belægningsarbejde H427 Thisted - Fjerritslev >>> H427.01 Stikrydsning ved Gøttrup DECEMBER 2011 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: # Vedrørende Vejcenter Nordjylland

Læs mere

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder

Arbejde: Jord- og belægningsarbejder Byggesag: Tønder kommune Sag. nr.: 1100023838 Entreprise: Dobbeltrettet cykelsti Tønder Daler Dato: 20160727 Revision: 0 Arbejde: Jord og belægningsarbejder Undertegnede entreprenør tilbyder herved at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H Belægning og belysning Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG H106.07.75 Belægning og belysning H106 Hillerød - Frederiksværk H106.07 Rundk. 5-Benet i Frederiksværk April 2017 01 01 01 Indretning, drift og rømning Tilbudslistens

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning, Vejarealer. 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.500 Beplantning, Vejarealer 14 Helsingør motorvejen >>> 1435 Hørsholm Syd - Øverødvej APRIL 2014 1 af 12 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds-

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015

Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Købmagergade Skole Dato: 10-07-2015 A. Råhusentreprisen Rev.: 09-09-2015 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Side 1 af 24 Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia Totalrådgiver: Bascon A/S Åboulevarden 21 Postboks 510 8100 Århus C Vedrørende: Købmagergade

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Bro 030-066/68, Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC November 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Vejdirektoratet

Læs mere

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB)

Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Særlige Arbejdsbetingelser (SAB) Projektnavn Retablering af fugleø i Utterslev Mose Bygherre: Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Park og Natur Indholdsfortegnelse Særlige Arbejdsbetingelser

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE Beplantning og hegn. København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1052.500 Beplantning og hegn København - Køge >>> Greve S - Egedesvej JANUAR 2014 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON

Herlev Kommune. Tilbudsliste FAGENTREPRISE MURERARBEJDE - KONSTRUKTIONER HERUNDER JORD, AFLØB I JORD OG BETON Tilbudsliste Herlev Kommune Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 38 39 Direkte telefon 44 52 6411 Dato 17.10.2014 Til Murerentreprenøren Journal nr. Fra Center for Ejendomme KILDEGÅRDSKOLEN ØST - NY INDSKOLING,

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag

Tilbuds- og afregningsgrundlag Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Side 1 af 14 Tilbuds- og afregningsgrundlag Indholdsfortegnelse Tilbuds- og afregningsgrundlag... 2 Generelt... 2 1. Fælles ydelser... 4 2. Standardpleje funktionsfasen...

Læs mere

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE

ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE Til Tønder Kommune Dokumenttype Rapport Dokument HB000163-2-HMP Dato 12. december 2014 Udbudsmateriale Anlægsarbejder ANLÆGSARBEJDER FOR FORBEDRET HYDROLOGI SØLSTED MOSE TILBUDSLISTE TILBUDSLISTE I henhold

Læs mere

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012

tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 tilbud- og afregningsgrundlag Vilsundbroen Overfladebehandling af stålkonstruktioner mv. Februar 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. FEBRUAR 2012 TAG Emilie D. Kristiansen edk@vd.dk 72 44

Læs mere

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)

AALBORG KOMMUNE REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) AALBORG KOMMUNE By- og Landskabsforvaltningen Trafik og Veje Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby REPARATION AF RENDESTENSBRØNDE AALBORG KOMMUNE 2016-2019 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Udbud Rev.

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011

Tilbudsliste (TBL) Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Kloakfornyelse i Tarm, Stationsvej, Baunbækvej, Engvej m.fl. Tilbudsliste (TBL) Bilag: Tro- og loveerklæring B Y G H E R R E 18.04.2011 Ringkøbing Skjern Forsyning A/S Østergade 130 6900 Skjern Tilbudsliste

Læs mere

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V

Entreprise H50.08.20. Jord- og belægningsarbejde. Tilbuds- og afregningsgrundlag. H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Tilbuds- og afregningsgrundlag Entreprise H50.08.20 Jord- og belægningsarbejde H50 Sønderjyske motorvej >>> H50.08 Rundkørsel ved Kolding V Juni 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TAG H50.08.20 Rundkørsel

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side

Bygherre Dato: 06.06.2013 Byggesag DNV Gødstrup Index = 120,5 Rev. Dato: Entreprise nr. Storentreprise DP3 Rev. Nr.: Emne Tilbudsliste Side W03 Jordarbejder, Pæle B2.221 43.719.500 4.01 Funderingspæle Kvadratisk funderingspæle 350*350 %AA2604 1.x 5.525 stk 7.900 43.647.500 Anstilling og afrigning %AA2630 1.x 4 stk 18.000 72.000 W03 Jordarbejder,

Læs mere

TOTALENTREPRISE 6717.002

TOTALENTREPRISE 6717.002 MÆNGDELISTE TOTALENTREPRISE 6717.002 Gødstrup - Snejbjerg Holstebromotorvejen >>> Aulum Snejbjerg SEPTEMBER 2014 Bygværk 68-0-083.00 UF af Bane Holstebro Vejle (Gødstrup) samt sporarbejder, afvandingsledning

Læs mere

Assens Forsyning A/S

Assens Forsyning A/S Tilbudsliste januar 2013 - Rev. 1 Side 1 af 11 Assens Forsyning A/S Højtryksspuling, TV-inspektion og brøndrapportering Rammeaftale Tilbudsliste Januar 2013 Bygherre: Assens Forsyning A/S Skovvej 2B DK-5610

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) For VEDLIGEHOLD AF BEPLANTNINGER på vejstrækninger UDBUD 2008 - Vejdrift side 2 af 8 Indholdsfortegnelse: Side GENERELT... 3 PRISREGULERING...3 BETALING... 4 PRISFASTSÆTTELSE...

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

TAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG KLOAKFORSYNINGEN SEPTEMBER 2007 AALBORG KOMMUNE Tilbuds- og afregningsgrundlag Side 2 0. TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG... 4 0.1 Indledning... 4 0.2 Enheder... 4 0.3 Mængdefastsættelse...

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer.

1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1 Jord/beton/kloakarbejder Kap.-side : 1.1-1 1.1 GENEREL DEL. 1.1.01 Entreprisen omfatter. Alle i det efterfølgende og på tegninger viste arbejder og leverancer. 1.1.02 Fagbeskrivelsens opbygning. Fagbeskrivelsen

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17

Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Supplerende udsendelse nr. 1 til de bydende (RET1), 2011-03-17 Næstved Østlig Fordelingsvej, NØF E001 - Jordarbejde, ledningsomlægning og afvanding mv. Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq

Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq Bygherre Dato 01.11.2012 Kommune Kujalleq T I L B U D S L I S T E N R 1 Undertegnede tilbyder vedrørende: ALDERDOMSHJEM I QAQORTOQ, ETAPE 4 at udføre nedenfor nævnte entreer for de angivne er i henhold

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H206.12.20 Jord- og belægningsarbejde H206.12 Kanalisering ved Bjerreby Juni 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget

Læs mere

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG

MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE BRØNDRENSNING TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG - TAG MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 SKANDERBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A032967 DOKUMENTNR. A032967-4B-D02 VERSION

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Ja. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2015 15/01186-2 Christian Tolderlund cto@vd.dk 7244 3731 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 1220.700 FREDERIKSSUNDMOTORVEJENS

Læs mere

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag

Entreprise 1150.07. Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej. Tilbud- og afregningsgrundlag Udbygning af Holbækmotorvejen Arbejdsdepot, Lindenborgvej Tilbud- og afregningsgrundlag Holbækmotorvejen (M11) Fløng Roskilde Vest Anlægsdivisionen December 2009 Tilbudsgiver: Navn Adresse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013

UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210. Etablering af vandhuller. Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 UDBUDSBETINGELSER ENTREPRISE 12810.210 Etablering af vandhuller Næstved - Rønnede >>> Næstved omfartsvej DECEMBER 2013 12810.210 Etablering af vandhuller. Udbudsbetingelser. Orientering. I forbindelse

Læs mere

Nr. Spørgsmål Besvarelse

Nr. Spørgsmål Besvarelse DATO SAGSBEHANDLER EMAIL TELEFON 22. marts 2010 Niels Brock nbr@vd.dk 7244 3732 Til de bydende på entreprise 10903.76 109 NYRUP - HELSINGØR ENTREPRISE 10903.76 UDBYGNING AF KONGEVEJEN I HELSINGØR Rettelsesblad

Læs mere

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år.

Sikkerheden stilles for hele optionens kontraktperiode på 10 år. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. maj 2015 15/02710-9 Allan Højgaard ahm@vd.dk 7244 2315 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud 6714.102 Etape 6714 Holstebro N - Aulum Udbud

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt.

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: Se pkt. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H522.06.20 H522.06 Stikrydsning på Ballerup Byvej Udbud H522.06.20 Jord- og belægningsarbejde Rettelsesblad

Læs mere

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011

Silkeborg Kommune. Resendalvej. Bronotat for VVM. 1. marts 2011 Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1 marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Silkeborg Kommune Resendalvej Bronotat for VVM 1

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF STORE BYGVÆRKER (BYG-SV) Entreprise: SV-OD-FARO-KAT Revideret den 3. januar 2014 SIDE 2 af 22

Læs mere

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde

Tønder Spildevand A/S. Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tønder Spildevand A/S Rammeaftale for Ad hoc entreprenørarbejde Tilbudsliste (TBL) for Anlægsentreprise April 2011 Bygherre: Rådgiver: Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 Vejlsøvej 23 6261 Bredebro 8600

Læs mere

Bro 030-0066/68 Farøbroerne

Bro 030-0066/68 Farøbroerne Vejdirektoratet Bro 030-0066/68 Farøbroerne Renovering af SCADA/PLC Tilbud og afregningsgrundlag (TAG) December 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012

ENTREPRISE 1435.800. Ledningsarbejder TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG. M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1435.800 Ledningsarbejder M14 Helsingørmotorvejen >>> Hørsholm S - Øverødvej APRIL 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger

TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG For GRÆSSLÅNING på vejstrækninger UDBUD 2008 - vejdrift side 2 af 13 Indholdsfortegnelse: Generelt... 3 Prisregulering... 3 Betaling... 4 Prisfastsættelse... 5 Græsslåning

Læs mere

Almindelige betingelser

Almindelige betingelser Almindelige betingelser for udførelse af ledningsanlæg m.m. i Lejre Kommunes landeveje Teknisk drift 27. april 2007 Indholdsfortegnelse 00. Indledning.. Side 3 01. Gravetilladelse... Side 3 02. Kvalitetssikring..

Læs mere

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel

Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1 af 6 SAB Afmærkning H1114.45 Afmærkningsmateriel 1. Alment Særlig arbejdsbeskrivelse (SAB) er supplerende, særlig arbejdsbeskrivelse til AAB Fælles for vejudstyr og AAB Afmærkningsmateriel 1.1 Omfang

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen.

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen. Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG AGGERS.R01 Geotekniske undersøgelser ved Aggersundbroen, Sallingsundbroen og Svendborgsundbroen September 2014 1 af 3 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) TAG angiver

Læs mere

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR

PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN. Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR PROJEKT - UDVIDELSE AF VIBORGVEJ ENTREPRISE: ANLÆGSENTREPRISEN Tilbudsliste (TBL) 22. december 2016 ENTREPRENØR Hovedkontor: Aarhus Kontakt: Viborgvej 1 Silkeborgvej 620 Telefon +45 97 22 11 33 DK-7400

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H Tilbudsliste Entreprise H415.04.20 Jord- og belægningsarbejde H415 Randers - Grenå >>> H415.04 cykelsti ved Djurs Sommerland juli 2012 Tilbudsgiver: navn: adresse: TILBUD - Samleside 1 TBL - H415.04 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE DH

ENTREPRISE DH TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE DH522.04.20 Jord- og belægningsarbejder Krydsombygning Frederikssundsvej/Hovevej JANUAR 2014 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG

Læs mere

Til samtlige tilbudsgivere

Til samtlige tilbudsgivere Til samtlige tilbudsgivere COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Byggemodning Tune Nordøst, Rettelsesblad nr 2 Nærværende rettelsesblad nr 02 er fremsendelse

Læs mere

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN

KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN Kolding Kommune Dokumenttype Dimensioneringsnotat Dato Juni 2015 KOLDING KOMMUNE VÅDOMRÅDEPROJEKT APOTEKERENGEN INDHOLD 0. Generelt 1 0.1 Alment 1 1. Vandløb og tilløb 2 1.1 Eksisterende vandløb og tilløb

Læs mere

04 Øvrig arbejdsplads, sum Indretning af arbejdsplads, drift af arbejdsplads, afspærring, vinterforanstaltninger.

04 Øvrig arbejdsplads, sum Indretning af arbejdsplads, drift af arbejdsplads, afspærring, vinterforanstaltninger. 01 ARBEJDSPLADSINDRETNING 01 Arbejdsplads Skurvogne, plankeværk, byggepladshegn, telefon, byggepladsveje, svellebro, stålplader, oprivning af jord, sugespidsanlæg, lænsepumper, byggekraner, byggehejs,

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde

LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde Tønder Kommune og Tønder Forsyning A/S LAR Byggemodning af Rosinfelt - 13 grunde TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Rekvirent Tønder Kommune Tønder Forsyning A/S Teknik og Miljø Håndværkervej 4 Kongevej

Læs mere

Jord-, belægningsarbejder og broer

Jord-, belægningsarbejder og broer Tilbuds- og afregningsgrundlag ENTREPRISE 1220.200 Jord-, belægningsarbejder og broer 12 København Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 Tværvej N Marts 2012 1220.200: TAG 1 af 31 Tilbuds- og afregningsgrundlag

Læs mere

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG

Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Tilbuds- og afregningsgrundlag TAG Entreprise H00312.20 Jord- og belægningsarbejde Motorring 3 Udvidelse af frakørsel ved Vintapperrampen Juli 2015 1 af 15 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt

Læs mere