Informatiom om og regler for brugen af absi-kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informatiom om og regler for brugen af absi-kort"

Transkript

1 Informatiom om og regler for brugen af absi-kort Gældende fra 06/ Betaling med absi-kort hos medlemsvirksomheder. Når du vælger at betale med dit absi-kort i en forretning, bruger du absi-kortet på følgende måde: I Dankort terminaler brug es absi-kortet på samme måde, som du ville benytte et Dankort eller et hvilket som helst kreditkort. absi -kortet køres gennem termin alen, korrekt pinkode indt astes og transaktionen godkendes, såfremt beløbet er indenfor det rådighedsbeløb, der står på din absi-konto. I forretninger med print-terminal printes en nota, so m godkendes med underskrift. Såfremt forretningens terminaler ikke virker, kan transaktionen gennemføres via Skulle du i forbindelse med et køb anvende dit absi-k ort til á conto indbetalin g, depositum eller anden forudbetaling til forretningen, hæfter du selv for denne betaling, såfremt ydelsen ikke skulle blive leveret. Alle transaktioner vil blive afvist, hvis der ikke er dækning for bel øbet på virksomhedens absi konto. Kreditmaksimum For hver medlems konto eller konti, fastsætter absi et kreditmaksimum. Kreditmaksimum kan øges ved en individuel vurdering hos absi. Der henvises i øvrigt t il medlemsbetingelserne. Ved overskridelse af kreditmaksimum vil enhver transaktion blive afvist af systemet. Når kreditmaksimum er overskredet spærres der for videre transaktioner med absi-kor tet og i absi`s system i øvrigt. Mistet absi-kort Hvis du mister dit absi-kort, skal du straks meddele det på telefon eller Telefonen er åben 24 timer. Disse telefonnumre kan udelukkende bruges til meddelelse om mistet kort. Har du mistet eller glemt din pinkode til absi-korte t, skal du have både nyt ABSI-kort samt ny pinkode. Pinkode kan af sikkerhedsårsager ikke oplyses eller erstattes. Gebyr for dette fremgår af gældende prisblad, som kan rekvireres ho s absi eller ses på absi as Gl. Kongevej 123 DK-1850 Frederiksberg C Tel: Fax: Cvr:

2 Vilkår for absi-kort (findes også på i pdf format til downloads) absi-medlemmer kan indkøbe produkter og tjenesteydel ser hos hinanden via absi-sys temet. Disse handler afregnes med absi-kort eller via I forbindelse med indmeldelse i absi, udleveres absi s medlemsbetingelser, særlige betingelser for br ug af absi-kort samt pr iser herfor. Såfremt formidlingsprovisionen ændres vil dette blive meddelt alle medlemmer. 1. Betingelser for absi-kort a. absi-kort kan alene benyttes af CVR-registrerede virksomheder, som er medlemmer hos absi og disses medarbejdere. absi-kortet kan benyttes til afregning af byttehandler, hhv. køb/salg af varer/serviceydelser medlemmerne imellem. b. absis medlemmer fremgår af absi-medlemsgui den, som trykkes 5-6 gange årligt, og af hvor alle aktive medlemmer er præsenteret. c. absi-kort udstedes kun til medlemmer, der har ytret ønske om at erhverve et absi-kort til virksomheden. Det er således muligt at være medlem uden nødvendigvis at have et absi-kort. Transaktioner kan i dette tilfælde afregnes via d. Det er en betingelse for udlevering og anvendel se af absi-kortet, at virksomheden er medlem af absi, og at kortindehaverens er ansat i virksomheden. e. absi-kortet er personligt, dvs. kan kun benyttes af den fysiske person, hv is navn står på kortet. Kortindehaveren skal straks ved modtagelsen af ABSI-kortet forsyn e dette med sin underskrift (på bagsiden). Der kan udstedes flere kort til en giv en medlemsvirksomhed, efter nærmere aftale. f. absi s medlemmer kan til enhver tid, som betingelse for accept af absi-kortet som betalingsmiddel, kræve kortet og evt. anden foto-legitimation forevist ved betaling. g. absi-kortet er forsynet med en personlig pinkode, der som sikring mod misbrug af kortet skal holdes hemmelig for alle andre end kortindehaveren. h. Betaling med absi-kort sker ved, at kortet føres gennem Dankort terminalen, hvorefter din personlige kode indtastes. i. Betaling med absi-kort kan også ske gennem Print-terminal med kortindehav erens kvittering ved underskrift på en papirnota. j. Såfremt leverandøren ikke er i besiddelse af hverken Dankort-terminal eller Print-terminal, kan betaling ske via k. Kort til medarbejdere. Medlemsvirksomheder kan få udstedt ekstra absi-kort til en eller flere medarbejdere, der er fyldt 18 år, og som har fast ansættelse i virksomheden. Virksomheden hæfter, jfr. medlemsbetingelser for alle de til virksomh eden udstedte kort. Medarbejderkort udstedes efter skriftlig anmodning fra firmaets tegningsberettigede. Begæring om udstedelse af et sådan kort skal underskrives af denne på virksom hedens vegne. absi-kortet og den dertil knyttede personlige kode fremsendes hver for sig, direkte til den medarbejder, som herefter er at betragte som kortindehaver

3 med hensyn til dette kort. Opgørelser over køb på kortet sendes til virksomheden, som hæfter for betalingen. l. Kreditmaksimum. Der fastsættes for hver virksomheds kont o eller konti et kreditmaksimum efter en individuel kreditværdighedsvurdering. Saldoen på virksomhedens absi-konto må ikke overstige det fastsatte kreditmaksimum, hvilket gælder, uanset om der er knyttet et eller flere absi-kort til kontoen. m. Gyldighedsperiode. absi-kortet er gyldigt så længe virkso mheden er medlem og overholder sine forpligtelser. (Se medlemsbetingelser) n. Afvisning af kortet ved transaktion. Kortet kan afvises, f.eks. på grund af ophævelse/opsigelse af absi-kort aftalen, eller hvis virksomheden ikke opfylder sine forpligtelser jfr. Medlemsbetingelser. Dette gælder også, såfremt den transaktion, der sø ges gennemført ved hjælp af kortet, vil føre til overskridelse af det for kontoen fastsatte kreditmaksimum. 2. Ansvar for tab som følge af misbrug. Kortindehaveren (brugeren) kan blive ansvarlig for tab som følge af andres uberettigede brug af absi-kort. a. Sikring mod misbrug. absi-kortet skal opbevares forsvarligt f.eks. i tegnebog eller i taske aldrig i en efterladt bil og aldrig sammen med den personlige kode. Kortindehaver skal jævnligt sikre, at kortet ikke er bortkommet. b. Hvis kortet bortkommer, skal det omgående meld es på telefon eller (hele døgnet). Det samme gælder, hvis kortindehaver får mistanke om, at andre har fået kendskab til den til kortet knyttede personlige kode.

4 Regler på området Udsteder hæfter i forhold til brugeren for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsmiddel, medmindre andet følger af stk Brugeren hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 el ler 6, hæfter brugeren med op til BKR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betal ingsmidlet, hvis den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt. Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter brugeren med op til BKR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af beta lingsmidlet, hvis udsteder godtgør, at den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode har været anvendt, og 1) at brugeren har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at koden er kommet til den uberettigedes kendskab 2) at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller 3) at brugeren ved groft uforsvarlig adf ærd har muliggjort den uberettigede anvendelse Stk. 4. Brugeren hæfter med op til BKR. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når betalingsmidlet har været aflæ st fysisk eller elektronisk og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en fal sk underskrift og udsteder godtgør, 1) at brugeren eller nogen, som brugeren har over ladt betalingsmidlet til, har undladt at underrette udsteder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsmidlet er bortkommet, eller 2) at brugeren eller nogen, som brugeren har overladt betalingsmidlet til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse. Stk. 5. Hæfter brugeren efter såvel stk. 3 som 4, kan bruge rens samlede hæftelse ikke overstige BKR. Stk. 6. Brugeren hæfter uden beløbsgrænse for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsmidlet, når den til betalingsmidlet hørende personlige, hemmelige kode er anvendt og udsteder godtgør, at brugeren har oplyst koden til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor brugeren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug. Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder for uberettiget anven delse, der finder sted, efter at udsteder har fået underretning om, at betalingsmidlet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til koden, eller at brugeren af andre grunde ønsker betalingsmi dlet spærret. Udsteder skal give brugeren mulighed for når som helst at meddele, at betalingsmidlet skal spærres, og skal snarest overfor brugeren skriftligt eller på anden bevissikker måde bekræfte, at udstederen har modtaget en sådan underretning. Bekræftelsen skal angive tidspunktet for underretningen. Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter udsteder tillige, hvis betalings modtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsmidlet. Uanset stk. 2 er udsteder endvidere ansvarlig, hvis et betalingskort er blevet anvendt svigagtigt i forbindelse med en aftale om fjernsalg. Stk. 9. Erhvervsministeren kan, i det omfang det betinges af prisudviklingen, ændre beløbsangivelserne i stk

5 3. Opgørelse på absi-konto. absi udfærdiger dagligt et konto udtog over de bevægelser, der har været på virksomhedens konto. Kontoudtoget er tilgængeligt 24 timer i døgnet, for me dlemmerne på efter indtastning af brugernaqvn og adgangskode. a. Eventuelle reklamationer vedrørende kontoudtoget skal ske skriftligt til absi inden 1 måned fra transaktionsdatoen. b. absi kan, jfr. medlemsbetingel serne, kræve en evt. negat iv saldo indfriet i Dkr. såfremt medlemmet ikke overholder sin forpligtelse, træder i betalingsstandsning eller melder sig ud af absi c. Reklamationer over produkter og tjenesteydelser skal gøres gældende overfor leverandøren jfr. medlemsbetingelser. d. Adresseændringer. Midlertidige og permanente adre sseændringer skal skriftligt meddeles absi senest 4 dage efter flytningen er sket. e. Ændring af vilkårene for anvendelse af kortet m.v. absi kan æ ndre vilkårene for absi-kortet med 30 dages skriftligt varsel. Såfremt virksomheden og/eller kortindehaver en bruger kortet efter ændringen er trådt i kraft, anses ændringen for accepteret, medmin dre der er tale om særligt byrdefulde ændringer. 4. Ophør af absi-kort aftalen. a. Kortindehaveren kan opsige sit absi-kort uden varsel. absi-medlemskab kan opsiges jfr. medlemsbetingelserne. b. absi kan opsige absi-kort aftalen med 30 dag es varsel. absi kan endv idere ophæve absi-kort aftalen uden varsel i tilfælde af virksomhedens og/eller kortindehaverens betalingsstandsning/konkurs, i tilfælde af mis ligholdelse jfr. medlemsbetingelser eller hvis medlemskab af absi ophører. c. Såfremt virksomhed og/eller kortindehaver gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af absi-kort aftalen, kan absi uden varsel hæve denne. d. Ved ophør af absi-kort aftalen spærres der definit ivt for brug af kortet, og absi kan forlange kortet tilbageleveret. Kortet bør altid tilbageleveres overklippet. 5. Omkostninger ved erhvervelse og brug af kortet. Kortgebyr (medlemsindskud og kontingent). a. Enhver virksomhed, der melder sig ind i absi, skal betale et medl emsindskud i henhold til gældende priser, og skal videre betale et månedligt kontingent. b. For udstedelse af absi-kort (udover det førs te), betales et gebyr i henhold til gældende priser. c. For udstedelse af absi-kort på grund af navneændring eller til er statning for tabte eller ødelagte kort betales et gebyr i henhold til gældende priser Transaktionsgebyrer. a. For hver transaktion foretaget af kortindehaver, betaler virksomheden en formidlingsprovision, hvis størrelse fremgår af medlemsbetingelserne og hoslagte prisskema. b. Der ydes ikke renter for posi tive saldi på absi-konto, og der opkræv es ikke renter for negative saldi, jfr. Medlemsbetingelser

6 Kreditværdighedsvurdering. a. absi foretager på baggrund af den indgivne ansøgning en vu rdering af virksomhedens kreditværdighed, eventuelt ved indhentning af pengeinstitutoplysning eller oplysning fra kreditoplysningsbureau. absi forbehol der sig ret til, på baggrund af den foretagne vurdering at afslå en ansøgning. b. absi forbeholder sig ret til at spærre for brug af alle til en konto knyttede ko rt, hvis kont oindehaveren bliver opført i RKI-registeret eller lignende. Spærringen vil blive ophævet igen, hvis kontoindehaveren slettes af RKI-registeret. 6. Brug, opbevaring og videregivelse af virksomhedens og eller personlige oplysninger og oplysninger om indkøb m.v. a. De i ansøgningsskemaet givne oplysninger, tillige med eventuelle supplerende oplysninger indhentet i forbindelse med udstedelse af ABSI-k ortet, opbevares af absi, så længe aftalen består. Virksomhedens navn, adresse og CVR-nr. samt de n eventuelle kortindehav ers, navn, adresse og CPR nummer opbevares dog, indtil saldoen på kontoen er betalt. b. Oplysningerne anv endes af absi i forbindelse med opgørelse af køb, udfærdigelse af breve og eventuelle oplysninger til Told og Skat og/eller andre myndigheder. c. Oplysninger om køb m.v. registreres og benyttes kun til gennemførelse af betalingstransaktioner, korrektioner, retslig inkasso, eller når dette er hjemlet ved lov. d. Ved overgivelse af skyldige beløb til rets lig inkasso gives meddelelse om navn, adresse, virksomhedens CVR nummer og skyld igt beløb til absi`s advokat. e. Notaer underskrevet af kortindehaver opbevares i op til 5 år. Kopi af kontoudtog opbevares elektronisk i op til 5 år.

7 VIGTIGT Returnering af varer Forretningerne har meget forskellige regler for retur nering og ombytning af varer. Spørg derfor inden du handler, så er du på den sikre side. Jfr. ABSI medlemsbetingelser er ABSI alene formidler. Hvis en vare returneres, og der ud stedes kreditnota, vil beløbet blive tilbageført på vi rksomhedens ABSIkonto, den dag returneringen sker.

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard kredit

Kortbestemmelser for MasterCard kredit Kortbestemmelser for MasterCard kredit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Generelle definitioner

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis

Læs mere

Kortbestemmelser. MasterCard Debit

Kortbestemmelser. MasterCard Debit Kortbestemmelser MasterCard Debit Gældende fra 1. november 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Kortbestemmelser for MasterCard Debit DEFINITIONER KORTTYPER: KONTOINDEHAVER

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Young, MasterCard Silver, MasterCard Standard Debit, MasterCard Guld Debit og MasterCard Platinum Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013

Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Mastercard Debit kortbestemmelser Pr. 30. oktober 2013 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit udstedes til

Læs mere

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 5960 Frørup Andelskasse Sportsvænget 2 5871 Frørup post@froerupandelskasse.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard

Læs mere

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 6520 Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov lb@lollandsbank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard

Kortbestemmelser. for AcceptCard og AcceptCard MasterCard. AcceptCard Kortbestemmelser for AcceptCard og AcceptCard MasterCard AcceptCard Korttyper AcceptCard AcceptCard er et nationalt betalingskort til en AcceptCard kortkonto med tilknyttet kreditaftale AcceptCard MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner

Kortbestemmelser for MasterCard Kredit. Definitioner Side 1 af 9 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard Debit

Kortbestemmelser for MasterCard Debit Kortbestemmelser for MasterCard Debit Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard Business Debit, udstedes til privatpersoner

Læs mere

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og "dæk" med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind.

Brug PIN-koden diskret Stil dig tæt ved terminalen eller pengeautomaten og dæk med den frie hånd, mens du taster PIN-koden ind. Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Definitioner. Betingelser 1. Kortets anvendelsesmuligheder

Definitioner. Betingelser 1. Kortets anvendelsesmuligheder Side 1 af 8 5999 Danske Andelskassers Bank A/S Hammershøj 8830 Tjele info@dabank.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Firmakort MasterCard

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Gode råd om MasterCard Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Regler for MasterCard Debit

Regler for MasterCard Debit Regler for MasterCard Debit Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1,1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit udstedes til privatpersoner

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

Kortbestemmelser for MasterCard

Kortbestemmelser for MasterCard Kortbestemmelser for MasterCard Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Standard, MasterCard Guld og MasterCard Platinum udstedes til privatpersoner til privat forbrug. Familiekort Et ekstra, privat

Læs mere

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM KORTHOLDERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit, Stjerne MasterCard Debit, Stjerne Debit udstedes til privatpersoner til privat for brug.

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere