Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007"

Transkript

1 1 Arbejdsrettens dom af 29. marts 2007 i sag nr. A : Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel (advokat Peter Nisbeth) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service (tidligere HTS-Arbejdsgiverforeningen) for Matas Amagertorv, 1160 København K (advokat Pernille Knudsen) Dommere: Børge Elgaard, Niels Johannesson, Erik Kjærgaard, Poul Monggaard, Johnny Skovengaard, Poul Søgaard (næstformand), Poul Sørensen (retsformand), Niels Waage (næstformand) og Nicolai Westergaard. Denne sag drejer sig om, hvorvidt en arbejdsgiver via tv-overvågning opsat i et butikslokale med det formål at forhindre tyveri mv. kan overvåge en medarbejder, efter at arbejdsgiveren via overvågningen har bemærket, at den pågældende udviser en adfærd, der giver ham grund til påtale. Påstande Klager, Landsorganisationen i Danmark for HK/Handel, har nedlagt påstand om, at indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service for Matas, Amagertorv, skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til HK/Handel. Indklagede har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Charlotte Løndahl arbejdede i Matas på Amagertorv, København. Om formiddagen den 30. december 2004 blev hun i butikken telefonisk kontaktet af sin arbejdsgiver, Kurt

2 2 Kejser Nielsen, der fra sin bopæl i Hobro havde direkte adgang til de optagelser, som blev optaget via tv-overvågning i butikslokalet, og som meddelte hende, at han i længere tid havde iagttaget hende, og herefter påtalte, at hun sminkede sig i butikslokalet. Det er ubestridt, at Kurt Kejser Nielsen, da han telefonisk kontaktede Charlotte Løndahl, mindst havde overvåget hende i en halv time. Tv-overvågningen blev anvendt med det oplyste formål at forebygge tyveri og røveri mv., og sagens spørgsmål er derfor, om Kurt Kejser Nielsen under de givne omstændigheder var berettiget til at iagttage Charlotte Løndahl som sket. Charlotte Løndahl blev afskediget den 31. december Matas på Amagertorv opsagde pr. 1. juli 2004 sit medlemskab af Dansk Handel & Service og blev herefter medlem af HTS Handel, Transport og Service. Matas var dog i et år fra udmeldelsen forsat omfattet af det for Dansk Handel & Service medlemmer gældende regelsæt. Regelgrundlaget: LO og DA har den 24. april 2001 indgået aftale om kontrolforanstaltninger. Aftalen har følgende ordlyd: 1. Arbejdsgiveren kan i medfør af ledelsesretten og under iagttagelse af bestemmelserne i de kollektive overenskomster iværksætte kontrolforanstaltninger. Kontrolforanstaltninger skal være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være krænkende over for lønmodtagerne, og de må ikke forvolde lønmodtagerne tab eller nævneværdige ulemper. 2. Arbejdsgiveren skal underrette lønmodtagerne om nye kontrolforanstaltninger senest 2 uger inden de iværksættes. 3. Såfremt formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes, hvis den ikke iværksættes straks, kan arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne efterfølgende. Underretningen skal i så fald gives snarest muligt. 4. Finder lønmodtagerne, efter at være blevet underrettet om en kontrolforanstaltning, at betingelserne for iværksættelse af kontrolforanstaltningen ikke er eller har været opfyldt, kan de kræve den således opståede uoverensstemmelse behandlet fagretligt. 5. Uoverensstemmelser om iværksættelse af kontrolforanstaltninger behandles fagretligt i overensstemmelse med hidtidig praksis ved Arbejdsretten eller faglig voldgift.

3 3 6. Nærværende aftale er at betragte som et protokollat til DA/LO-Hovedaftalen. 7. Aftalen træder i kraft den 15. maj Den 13. september 2004 udarbejdede Dansk Handel & Service og HK Handel en skriftlig fælles anbefaling af retningslinjer for god skik i forbindelse med tvovervågning i butikken. I anbefalingen hedder det bl.a.: Ingen ønsker et overvågningssamfund, men ikke desto mindre kan tv-overvågning i butikken være nødvendigt for både medarbejderne og virksomheden. Parterne er enige om, at tv-overvågning kan være et nødvendigt redskab med henblik på beskyttelse af medarbejdere samt med henblik på afsløring, forebyggelse og kontrol af lovovertrædelser. For virksomheden kan tv-overvågning være en nødvendig foranstaltning for at sikre sig mod røveri, tyveri, overfald, dankortsvindel, svind mv. både i relation til medarbejderne og kunder. For medarbejderne kan tv-overvågning være et nyttigt redskab til at skabe tryghed og sikkerhed, idet overvågning kan virke præventivt overfor potentielle voldelige overfald i butikken. Samtidig sikres den ansatte mod uberettigede beskyldninger om tyveri og lignende. Parterne er enige om, at tv-overvågning blot er én blandt flere mulige redskaber til afsløring, forebyggelse og kontrol af lovovertrædelser, og at det skal vurderes konkret i den enkelte butik, om tv-overvågning er egnet til at løse problemerne i virksomheden, eller om der i stedet skal sættes andre tiltag i værk. Parterne anerkender, at der i forbindelse med tv-overvågning skal ske en afvejning af hensynet til dels medarbejderens personlige integritet og privatliv dels virksomhedens interesse i at foretage overvågning. Parterne anerkender behovet for, at der på de enkelte virksomheder udfærdiges retningslinjer for god skik i forbindelse med tv-overvågning. Ved indførelse af tvovervågning er der en række regler, som skal overholdes. Det drejer sig om straffeloven, LO/DA s aftale om kontrolforanstaltninger, persondataloven og lov om privates brug af tv-overvågning og øvrig relevant lovgivning. Disse regelsæt indebærer, at der blandt andet skal tages højde for følgende forhold: Hvor og hvornår må der foretages tv-overvågning? Der kan alene foretages tv-overvågning, hvis der er et sagligt formål med overvågningen. Optagelserne må ikke senere anvendes til et andet formål, end de er indsamlet til.

4 4 TV-overvågning må ikke være krænkende eller forvolde nævneværdig ulempe for medarbejderne. Der må således f.eks. ikke finde overvågning sted på toiletter, i baderum, i prøverum, i omklædningsrum eller lignende steder. Hvor det er driftsmæssigt muligt, bør der være en overvågningsfri zone, f.eks. kantine, kafferum e.l. Information inden indførelsen af tv-overvågning: En arbejdsgiver, der påtænker at indføre tv-overvågning, skal drøfte dette med samarbejdsudvalget, hvis der findes et sådant på virksomheden. Når arbejdsgiveren har truffet beslutning om at indføre tv-overvågning, skal arbejdsgiveren underrette medarbejderne derom, senest to uger inden overvågningen iværksættes. Hvis formålet med tv-overvågningen vil forspildes, hvis den ikke iværksættes straks, kan arbejdsgiveren underrette lønmodtagerne efterfølgende. Underretningen skal i så fald gives snarest muligt. Skiltning: Yderligere information: Udover skiltning eller anden tydelig angivelse af, at der foretages tv-overvågning, jf. ovenfor, vil følgende information til medarbejderne være relevant: Der skal oplyses om det fulde formål med overvågningen, herunder f.eks. medarbejdertyveri, kundetyveri, svind, sikkerhed mv. Virksomhedens navn og adresse. Der bør oplyses om, hvilke personer eller medarbejdergrupper der har adgang til at se optagelserne, samt i hvilke tilfælde optagelserne bliver gennemgået, f.eks. ved stikprøvekontrol, konkret mistanke eller andet. Det skal sikres, at nye medarbejdere i forbindelse med deres tiltræden informeres om tv-overvågning. Ovennævnte oplysninger bør afgives skriftligt. Der kan informeres direkte til medarbejderne, i personalehåndbogen, ved opslag på virksomheden eller lignende. Det skal blot sikres, at alle er orienteret. Håndtering af optagelser:

5 5 Optagelserne bør maksimalt opbevares i 30 dage, medmindre de skal anvendes som bevis i konkrete sager. Arbejdsgiveren skal sikre, at optagelserne ikke kommer uvedkommende i hænde. Endvidere skal den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder lov om tv-overvågning, persondataloven, straffeloven og evt. overenskomstmæssige forpligtelser overholdes. Der er udarbejdet et velkomsthæfte til nyansatte i de Matas butikker, som ejes af familien Kejser Nielsen. Det under sagen fremlagte hæfte er dateret dec Hæftet, der bl.a. regulerer påklædning, omtaler ikke tv-overvågning i butikken eller de ansattes adgang til at sminke sig i arbejdstiden. I en udateret checkliste for nyansatte, som ikke udleveres, men anvendes af den person, som tager imod en nyansat på dennes første arbejdsdag, hedder det som punkt 11 Videoovervågning af butik butikstyve røveri, som punkt 13 Information om at forlade butik i arbejdstiden, toilet mv. og som punkt 17 Påklædning. Der blev afholdt mæglingsmøde den 21. september 2005 og fællesmøde den 18. november 2005, hvor der ikke kunne opnås enighed mellem parterne. Forklaringer Charlotte Løndahl har forklaret, at hun blev ansat i 1999 i Matas butikken, der dengang lå på Vimmelskaftet. Hun kan ikke huske, om hun ved ansættelsen modtog en velkomstfolder, eller om der på hendes første arbejdsdag blev gennemgået en tjekliste. Hun vidste, at man ikke skulle sminke sig i butikslokalet, hvor kunderne kom, men de fleste ansatte gjorde det et diskret sted i butikken, når der ikke var kunder. Ejerne af Matas ville have, at de ansatte anvendte sminke, og selv var hun blevet opfordret til at anvende mere øjenskygge. I butikken på Vimmelskaftet var der tv-overvågning med ca. 8 kameraer. Det var muligt at se optagelserne på en skærm på kontoret, og alle ansatte havde adgang hertil. Butik-

6 6 ken på Vimmelskaftet skulle flyttes til nye lokaler på Amagertorv i august 2004, og der blev i den anledning afholdt informationsmøde for medarbejderne den 1. juni På informationsmødet fik de at vide, at der var tv-overvågning, og at der ville der blive opsat flere kameraer, da forretningsarealet var større. Hun ved ikke, hvor mange kameraer der blev opsat i den nye butik. Kameraerne var skjult, men hun tror, at hele butikslokalet var overvåget. Hun var derfor klar over, at hun også selv blev optaget, når hun opholdt sig i butikslokalet. På begge butikkens indgangsdøre var der skilte, der viste, at butikken var tv-overvåget, og der var opsat skærme, hvor kunderne kunne se optagelser direkte. Optagelserne kunne også ses på skærme i et teknikrum i baglokalet. Døren til teknikrummet stod på klem, og hun har set ind i rummet, men hun har aldrig opholdt sig i det. Det var som regel butikkens daglige leder eller den vagt, der var tilknyttet butikken, der anvendte rummet. Hun vidste ikke, at optagelserne også kunne ses af Kurt Kejser Nielsen fra hans bopæl i Hobro. Det opdagede hun først den 30. december 2004, da han ringede til hende i butikken. Han var meget vred. Han skældte hende ud og sagde, at han nu havde overvåget hende en time, og at hun ikke måtte sminke sig i arbejdstiden i butikslokalet. Den dag var der 8-10 ansatte på arbejde. Der var ikke travlt, og stort set alle de ansatte sminkede sig diskret i butikken den dag. Selv tog hun kun lip gloss på. Det var en kollega, der tog telefonen, da Kurt Kejser Nielsen ringede. Han kunne ikke huske, hvad hun hed, men han fortalte kollegaen, hvor i butikken hun stod. Kurt Kejser Nielsen havde tidligere skældt hende ud i butikken, men det var i efteråret Det var ikke tidligere blevet påtalt, at hun sminkede sig i arbejdstiden. Efter samtalen var hun dårlig tilpas og gik hjem. Næste dag blev hun sagt op. Hun har haft psykiske problemer efter episoden og har som følge heraf gået til psykolog. Klaus Kejser Nielsen har forklaret, at han har det daglige ansvar for 15 Matasbutikker, som han ejer sammen med sin far, Kurt Kejser Nielsen, og sin søster. I butikkerne er der 160 ansatte. Han holder møder med sin far og søster om butikkerne hver morgen i Hobro.

7 7 Butikken på Vimmelskaftet blev købt i Der var mange tyverier, og for at hjælpe bestyreren blev der opsat tv-overvågning. Optagelserne blev lagret på VHS-bånd, og hver dag blev der indsat et nyt bånd. Butikken havde 30 bånd, og dermed blev gamle optagelser løbende slettet. Der var skærme i butikken, så kunderne kunne se, at de blev tv-overvåget. Hvis der var mistanke om tyveri, kunne man gense situationen i et rum i baglokalet. Formålet med tv-overvågningen var ikke at holde øje med de ansatte, men alene at forebygge tyveri og røveri. Formålet var dermed også at opnå større sikkerhed for de ansatte. Bestyreren i butikken havde i forbindelse med et butikstyveri været udsat for at blive truet med kniv, og bestyreren var i et andet tilfælde blevet slået ned. Optagelserne kunne endvidere anvendes i situationer, hvor der f.eks. under en betaling opstod tvivl om, hvilken pengeseddel kunden havde betalt med. Butikken på Vimmelskaftet skulle flytte til nye og større lokaler på Amagertorv i august Den 1. juni 2001 blev der afholdt informationsmøde for de ansatte om den nye butik. På mødet gennemgik han bl.a. den nye butiks indretning og varesortiment. Han forklarede også om butikkens tv-overvågning, der var digital, og han er sikker på, at han fortalte, at optagelserne kunne ses i Hobro. De ansatte fik på informationsmødet fremvist de nye lokaler. Han forklarede igen under fremvisningen om tv-overvågningen og antallet af kameraer, herunder også at optagelserne ville kunne ses i Hobro. Det gav ikke anledning til diskussion på mødet, og han har heller ikke efterfølgende hørt noget herom. Der blev opsat i alt 26 kameraer i butikslokalet. Det er muligt at se kameraernes placering i lokalet, men ikke i hvilken retning kameraerne optager. Der er opsat skærme to steder i butikken, så kunderne kan se, at de bliver optaget. Baggrunden for den øgede overvågning var, at der var sket to røverier i to andre Matas butikker. Der blev ansat en vagt til den nye butik. Vagten møder i butikken kl. 12 og bliver der til lukketid. I perioden fra butikken åbner kl. 10, til vagten møder kl. 12, er der derfor alene overvågning via kameraerne. Man kan som ansat ikke undgå at blive optaget af tv-kameraerne. Hvis en ansat har mistanke om tyveri, kan den ansatte kontakte vagten eller en kollega, og de kan sammen se optagelserne i et teknikrum i baglokalet. Eftersom optagelserne er digitale, er det muligt at se optagelserne og samtidig forsætte med at optage. Optagelserne bruges ikke

8 8 til at regulere de ansattes adfærd. Optagelserne bliver gemt i 30 dage, hvorefter de bliver slettet automatisk. Det er muligt at kopiere optagelser f.eks. til brug for politimæssig efterforskning. Tanken bag fjernlinien til Hobro var, at det skulle være en ekstra sikkerhed. I det tidsrum, hvor vagten ikke var i butikken, var det hensigtsmæssigt at kunne se butikken fra Hobro, og hvis der skete et røveri, kunne der ringes til politiet. Der var samme muligheder for at skifte kamera fra Hobro som fra teknikrummet i baglokalet til butikken. De havde ikke drøftet opsætningen af kameraer og fjernlinien med de ansatte eller med tillidsrepræsentanterne. De syntes selv, at det var en god ide, og derfor valgte de at gøre det. Det er Matas politik, at ansatte ikke må sminke sig i butikslokalet i åbningstiden. Det er uden betydning, om der er kunder i butikken, og Charlotte Løndahl kendte til disse regler, da hun flere gange tidligere havde været tilkaldt til kontoret, fordi hun havde sminket sig i åbningstiden. De ansatte må sminke sig i butikslokalet før åbningstid eller i deres pauser i baglokalet, når butikken er åben. Den 30. december 2004 kom han ind på sin fars kontor i Hobro, da faderen var midt i telefonsamtalen med Charlotte Løndahl. Faderen fortalte bagefter, at han, mens han arbejdede, havde holdt øje med Charlotte Løndahl i en halv time til tre kvarter. Hun havde da stået og sminket sig i forretningen. Det var udelukkende omsætningsnedgang, der var grunden til, at Charlotte Løndahl blev sagt op dagen efter. I dag eksisterer fjernlinien ikke længere. Jan Nielsen har forklaret, at han har været bestyrer af en Matas forretning siden Han blev ansat som bestyrer i Matas på Vimmelskaftet i 1996 og er nu butikschef i forretningen på Amagertorv.

9 9 Formålet med tv-overvågningen er at forebygge røverier og have et brugbart redskab ved mistanke om tyveri. Det er derfor tillige en sikkerhed for de ansatte. Der blev først installeret kameraer på Vimmelskaftet, efter at han var blevet ansat. Han har pågrebet ca. 300 butikstyve siden 1992, og han har både prøvet at blive slået ned af en butikstyv og blive truet med en kniv. Da det var besluttet, at forretningen skulle flyttes til Amagertorv, blev der afholdt informationsmøde med de ansatte. Han deltog ikke i mødet fra begyndelsen, men han hørte, at Klaus Kejser fortalte, at der ville være videoovervågning og fast vagt. Der er i alt 28 kameraer i butikken. Fra et teknikum i baglokalet kan man se optagelserne, hvis man har mistanke om tyveri. Alle har adgang til teknikrummet, og Charlotte Løndahl har også været med derude for at se optagelser. Han var bekendt med, at der var en fjernlinie, så man fra Hobro kunne holde øje med butikken, når der ikke var en vagt. Det blev oplyst på informationsmødet, og det var hans indtryk, at alle de ansatte vidste det. Man talte ikke om det. Optagelserne har aldrig været brugt mod de ansatte. Der var ikke aftalt faste tidspunkter, hvor Kurt Kejser Nielsen skulle overvåge butikken, men det lå i luften, at det skulle være, når vagterne endnu ikke var mødt. Det er ikke tilladt at sminke sig i butikkens åbningstid i butikslokalet, og det vidste de ansatte. Hvis han så en ansat sminke sig, blev det påtalt med det samme, og han har flere gange påtalt det over for Charlotte Løndahl. Stine Prüsse har forklaret, at hun i 2002 blev ansat som elev i butikken på Vimmelskaftet og er i dag ansvarlig for helseafdelingen i butikken på Amagertorv. Den første dag på arbejde blev hun vist rundt. Rundviseren anvendte checklisten og fortalte også om butikkens overvågning. Informationsmødet den 1. juni 2004 begyndte på Vimmelskaftet, men senere blev de vist rundt i de nye lokaler. Det blev fortalt, at tv-overvågningen ville kunne ses fra Hobro, men det blev ikke oplyst, i hvilket omfang og hvornår Kurt Kejser Nielsen ville se

10 10 optagelserne. Optagelserne kan også ses i et teknikum i baglokalet, som alle ansatte har adgang til. Hun anvender selv optagelserne mindst en gang om dagen, når hun bliver opmærksom på en eventuel butikstyv. I begyndelsen var det mærkeligt at vide sig overvåget, men nu er det blevet en del af hverdagen. Pia Olskjær har forklaret, at hun begyndte som elev i en Matas-butik i 2002 og har arbejdet både på Vimmelskaftet og nu på Amagertorv, hvor hun er salgsassistent. Det var Jan Nielsen, der viste hende rundt den første dag og bl.a. fortalte hende om tvovervågningen, som er et godt redskab til at forhindre tyveri. På informationsmødet blev det oplyst, at der ville blive opsat kameraer, og at Kurt Kejser ville kunne se optagelserne fra sin bopæl i Hobro. De ansatte talte om det i begyndelsen, men ingen rettede henvendelse til forbundet. Kurt Kejser Nielsen ville holde øje med sin butik, og når han besøgte butikken, ville han med sikkerhed påtale forskellige uregelmæssigheder, f.eks. hvis de ansatte ikke udførte deres arbejde korrekt. Det er uset at sminke sig i butikslokalet. Det kan man gøre i baglokalet i pauserne. Alle kender denne regel. Parternes argumentation Klager har anført bl.a., at Matas har misbrugt sin ledelsesret og brudt aftalen af 24. april 2001 indgået mellem LO og DA om kontrolforanstaltninger, idet det oplyste formål med tv-overvågningen var forebyggelse af tyverier og røverier og hensynet til de ansattes tryghed. Tv-overvågningen blev imidlertid desuden anvendt til kontrol af medarbejdernes adfærd. Det må lægges til grund, at medarbejderne ikke er blevet orienteret om, at tv-overvågningen også ville blive brugt til sådan medarbejderkontrol, og det må endvidere lægges til grund, at medarbejderne ikke er blevet skriftligt orienteret om tv-overvågningen, herunder om, at direkte optagelser også via Internettet kunne ses fra Kurt Kejser Nielsens bopæl i Hobro, og at Charlotte Løndahl i hvert fald ikke har forstået, at der var en sådan fjernlinie. Der er uenighed om, hvilke oplysninger medarbejderne har modtaget om tv-overvågningen, men arbejdsgiveren er nærmest til at sikre sig dokumentation herfor. Det må endelig lægges til grund, at Kurt Kejser Nielsen overvågede Charlotte Løndahl i en hel time, foranlediget af, at hun gjorde sig skyldig i

11 11 en så ubetydelig forseelse som at påføre lip gloss på læberne, mens hun opholdt sig i butikken. Det følger af LO og DA s aftale om kontrolforanstaltninger, at disse skal være sagligt begrundet i driftsmæssige forhold, og de skal have et fornuftigt formål. De må endvidere ikke være krænkende over for de ansatte. Der er således tale om en regulering af to modsatrettede interesser, henholdsvis arbejdsgiverens driftsmæssige interesse i kontrol og de ansattes integritetsinteresse, hvor sidstnævnte som udgangspunkt vejer tungest. Aftalen udtrykker en retlig standard for, hvilke muligheder arbejdsgiveren har for at indføre kontrolforanstaltninger, og standarden vil kunne ændre sig over tid. Arbejdsgiverens frihed til at indføre kontrolforanstaltninger afhænger af, hvilke hensyn foranstaltningen skal varetage. Der kan overordnet opstilles tre hensyn, nemlig sikkerhedshensyn, ordensforsikringer og effektiviseringshensyn. Kontrolforanstaltninger, der indføres af sikkerhedshensyn, kan også betragtes som velfærdsforanstaltninger, men det har ingen betydning, hvis man anvender foranstaltningen på en måde, så den ikke længere kan siges at være en velfærdsforanstaltning. Det afgørende er anvendelsen. Hvis der er tale om overvågning af en bestemt ansat, må der stilles særlige krav til formålet, da der er tale om en særlig indgribende kontrolforanstaltning. Der må som hovedregel ikke foretages hemmelig overvågning. De ansatte skal derfor informeres om overvågningen og dens formål. Denne information er særlig relevant, når overvågningen foretages fra arbejdsgiverens privatadresse. Der er ingen lovmæssige krav til informationens karakter ud over, at det skal oplyses ved skiltning, at der foretages tv-overvågning. Jo mere indgribende kontrolforanstaltningen er, desto større krav må der stilles til, at de ansatte er informeret herom. I nogle tilfælde, f.eks. hvis der er tale om overvågning af de ansatte, må der stilles skærpede krav til informationens karakter, herunder at den er skriftlig. Det følger af persondatalovens 5 og 6, at optagelserne skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Man skal udtrykkeligt angive formålet, og det er således ikke muligt at anvende en optagelse af en medarbejder, hvis optagelsen ikke

12 12 er en del af formålet med tv-overvågningen. Der vil være tale om et tilfældighedsfund, der som hovedregel ikke vil kunne danne grundlag for påtale. Det følger ligeledes af den fælles anbefaling, som er udarbejdet af Dansk Handel & Service og HK, at optagelserne ikke senere må anvendes til andet formål, end det er indsamlet til. Persondatalovens 6 er udtryk for den interesseafvejning, der skal foretages, og hvor udgangspunktet er, at formålet skal oplyses, og der skal gives samtykke til behandlingen af oplysningerne. Bevisbyrden for, at samtykke er givet, påhviler den dataansvarlige, dvs. arbejdsgiveren. Det skal endvidere oplyses, hvornår der foretages behandling af oplysningerne, dvs. i nærværende sag, hvornår eller i hvilke situationer optagelserne ses af den dataansvarlige. Hvis optagelserne anvendes til et andet formål end det oprindeligt oplyste, skal det sidestilles med indhentelse af nye oplysninger, som dermed kræver fornyet indhentelse af samtykke. Det følger endvidere af den fælles anbefaling, som er udarbejdet af Dansk Handel & Service og HK, at der bør udfærdiges retningslinier på virksomheden for god skik i forbindelse med tv-overvågningen, hvilket ikke er sket i Matas-forretningen på Amagertorv. Da der har været tale om anvendelse af optagelser fra en tv-overvågning, som ikke svarer til det oplyste formål, og da der er tale om en længerevarende overvågning af en bestemt ansat, som ikke er blevet behørigt informeret om, hvorfra optagelserne kan ses, er der tale om en alvorlig sag, hvorfor der skal idømmes en væsentlig bod. Indklagede har anført bl.a., at det følger af LO og DA s aftale af 24. april 2001, at arbejdsgiveren i medfør af ledelsesretten kan iværksætte kontrolforanstaltninger. Der er opstillet tre kriterier for, hvornår kontrolforanstaltninger kan iværksættes, og disse kriterier må anses som en beskyttelse af de ansatte. Der stilles ingen krav i aftalen til, hvornår kontrolforanstaltninger kan iværksættes. Kontrolforanstaltninger kan derfor altid iværksættes, men arbejdsgiveren skal sikre, at det sker på en ordentlig måde. Tv-overvågning er uomtvisteligt en kontrolforanstaltning, og efter de lovregler, der regulerer tv-overvågning, er der alene krav om, at der ved skiltning eller på anden tydelig

13 13 måde gives oplysninger herom. Der stilles endvidere krav til behandlingen af tv-optagelserne i medfør af persondataloven. Der er ingen overenskomstmæssige begrænsninger, og der foreligger ingen arbejdsretlig praksis på området. De retningslinier, som Dansk Handel & Service og HK har udarbejdet, er alene anbefalinger om god skik, og der er ikke tale om retligt bindende regler. Indklagede var indmeldt i HTS Handel, Transport og Service, da retningslinierne blev udarbejdet og underskrevet. Det kan lægges til grund, at der alene skete overvågning af butikslokalet, og at reglerne om skiltning var overholdt. Det kan endvidere lægges til grund, at tv-overvågningen er et vigtigt redskab til forebyggelse og opklaring af butikstyveri mv. Tv-overvågningen har ikke til formål at kontrollere de ansatte, og der er ingen oplysninger i sagen om, at Kurt Kejser Nielsen systematisk har overvåget en eller flere ansatte. Det kan ikke undgås, at de ansatte også optages ved tv-overvågningen, men tv-overvågningen er begrundet i driftsmæssige årsager og har derfor et fornuftigt formål, og de ansatte har adgang til optagelserne i et kontrolrum i baglokalet. De ansatte var bekendt med, at der var tv-overvågning både på den gamle og på den nye adresse, og ingen af de ansatte har gjort indsigelser herimod. Klaus Kejser Nielsen afholdt et informationsmøde for medarbejderne den 1. juni 2004, hvor han informerede både om tv-overvågningens omfang i den nye butik og om fjernlinien til Hobro. Det er de samme optagelser, der kan ses i teknikrummet, som Kurt Kejser Nielsen via fjernlinien har adgang til at se i Hobro. Det har derfor ingen betydning, hvor Kurt Kejser Nielsen fysisk befinder sig, når han ser optagelserne. Det må lægges til grund, at medarbejderne i Matas blev fuldt ud informeret om tv-overvågningen. De medarbejdere, som ikke deltog på informationsmødet, blev efterfølgende underrettet af Jan Nielsen. Virksomheden orienterede endvidere nyansatte herom, hvilket fremgår af checklisten. Der gælder alene et meddelelseskrav og ikke et skriftlighedskrav, og indklagede har løftet bevisbyrden for, at de ansatte er blevet behørigt underrettet om tv-overvågningen.

14 14 Det indgår i ledelsesretten, at Kurt Kejser Nielsen kan påtale uhensigtsmæssigheder og forholde sig til en ansats opførsel. Det har således ikke betydning, at det var via tv-overvågningen, at Kurt Kejser Nielsen blev opmærksom på, at Charlotte Løndahl sminkede sig. Han påtalte forholdet, som han også ville have påtalt det, hvis han havde været i butikken. Der er således ikke begået brud på LO og DA s aftale af 24. april Arbejdsrettens begrundelse og resultat Det fremgår af den mellem LO og DA indgåede aftale af 24.april 2001 om kontrolforanstaltninger, at aftalen skal betragtes som et protokollat til DA/LO- Hovedaftalen. En overtrædelse af aftalen vil følgelig være at betragte som en overtrædelse af Hovedaftalen. Ifølge aftalen skal Kontrolforanstaltninger være sagligt begrundede i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål; de må ikke være en krænkende over for lønmodtagerne... Efter det oplyste om omfanget af tyverier i butikken finder Arbejdsretten, at tvovervågningen af butikslokalet utvivlsomt er driftsmæssigt begrundet og har et fornuftigt formål. At de ansatte uundgåeligt bliver omfattet af tv-overvågningen, kan ikke anses som en krænkelse, der over for de driftsmæssige hensyn kan indskrænke kontrolforanstaltningen. Det er ubestridt, at tv-overvågningen ikke havde og heller ikke kunne have til formål at kontrollere de ansattes almindelige adfærd. Efter bevisførelsen kan det imidlertid som ubestridt lægges til grund, at Kurt Kejser Nielsen den 30. december 2004 anvendte tv-overvågning til i hvert fald i en halv time til tre kvarter at overvåge Charlotte Løndahls adfærd i butikslokalet. Charlotte Løndahls adfærd den 30. december 2004 var ikke af en sådan karakter, at den berettigede Kurt Kejser Nielsen til at overvåge hende som sket. Den længerevarende

15 15 overvågning var dermed krænkende over for hende, og virksomheden har derfor klart overtrådt aftalen af 24. april 2001 om kontrolforanstaltninger. Arbejdsretten finder endvidere, at bod klart er forskyldt. Ved fastsættelsen af bodens størrelse lægger Arbejdsretten vægt på, at overvågningen, som det må lægges til grund, alene har været rettet mod en enkelt ansat og kun i et enkelt tilfælde, men i forhold til denne ansatte har haft en ikke ubetydelig varighed. Boden findes på denne baggrund passende at kunne fastsættes til kr. Thi kendes for ret: Indklagede, Matas, Amagertorv, 1160 København K, skal betale en bod på kr. til HK/Handel. I sagsomkostninger til Arbejdsretten skal Dansk Arbejdsgiverforening for HTS Handel, Transport og Service for Matas, Amagertorv, 1160 København K, betale kr. De idømte beløb skal betales inden 14 dage fra afsigelsen af denne dom. Poul Sørensen

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009

KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 1 KENDELSE afsagt onsdag den 21. oktober 2009 i faglig voldgiftssag, 2009.0126 3F Privat Service, Hotel og Restauration (faglig konsulent Bent Moos) mod Bilfærgernes Rederiforening for Scandlines Catering

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1

Aftale om kontrolforanstaltninger. 08.65 O.11 xx/2012 Side 1 Aftale om kontrolforanstaltninger KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 1. Hvem er omfattet af aftalen... 3 2. Formål... 3 3. Iværksættelse af kontrolforanstaltninger... 3 4. Information

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2011 I sag nr.: AR2010.0051 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (3 F) (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Kontrolforanstaltninger

Kontrolforanstaltninger Cirkulære om aftale om Kontrolforanstaltninger 2010 Cirkulære af den 1. november 2010 Perst. nr. 031-10 J.nr. 08-320-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden mv.... 5

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013

Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 Arbejdsrettens dom af 5. juli 2013 i sag nr. 2012.0177: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane Kristine Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2010.0035): Fagligt Fælles Forbund for A, B, C og D (Advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Hans Jørgensen & Søn A/S (Afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS

Kendelse. faglig voldgiftssag 2010.180. Fagligt Fælles Forbund. (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A. for. Gartneriet Linnemann ApS Kendelse i faglig voldgiftssag 2010.180 Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane Lorentzen, LO) mod GLS-A for Gartneriet Linnemann ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen, GLS-A) Tvisten Tvisten vedrører spørgsmålet

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0010): Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre for E. Pihl & Søn A/S (advokat Tine B. Skyum) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode

Lovgivning vedrørende overvågning af ansatte af Trine Rode FORSIDE RÅDET ARTIKLER PRESSE DEBATOPLÆG LINKS KONTAKT OVERSIGT ForhandlingGlobalisering og etikytringsfrihedpersonlig udvikling i arbejdslivetlukkelovskonferencen ÅrsrapporterEtik og ITKristen etikværdiererhvervsastrologietiske

Læs mere

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand.

Klager har påstået frifindelse for indklagedes selvstændige påstand. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2014.0062 Malerforbundet i Danmark (advokat Nicolai Westergaard) mod Danske Malermestre (afdelingschef Heinrich Søndengaard Nielsen) Uoverensstemmelsen angår, om

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE. meddelt tirsdag den 1. oktober 2013. i faglig voldgiftssag 2013.0041. Fagligt Fælles Forbund PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 1. oktober 2013 i faglig voldgiftssag 2013.0041 Fagligt Fælles Forbund (advokat Maria Rasmussen) mod Dansk Håndværk for HSR Tømrer & Partner ApS (jurist

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster

N O TAT. Frasigelse af kollektive overenskomster N O TAT Frasigelse af kollektive overenskomster Dette notat handler om frasigelse af de kollektive rettigheder og pligter i forhold til overdragerens kollektive overenskomster i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse.

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015

Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 Arbejdsrettens dom af 30. juni 2015 i sag nr. AR2014.0228 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI for Nobina Danmark A/S

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod

TILKENDEGIVELSE. Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod TILKENDEGIVELSE i Faglig voldgiftssag FV. 2012.0018: Fagligt Fælles Forbund (3F) for A (advokat Peter Nisbeth) mod Kommunernes Landsforening (KL) for Næstved Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Den

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg

Erfaringer med tv-overvågning foretaget af boligorganisationer og idrætsanlæg Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. marts 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Sultana Baig

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E af 8. november 2012 i Faglig voldgiftssag FV 2012.0005 (Afskedigelsesnævnssag): Fagligt Fælles Forbund Offentlig gruppe (3F) (advokat Peter Nisbeth) mod KL for Tårnby Kommune

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening. for. mod. Odense Kommune PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i afskedigelsesnævnssag (FV 2013.0013) Danmarks Lærerforening for A mod Odense Kommune Tvisten Sagen angår, om Odense Kommune har været berettiget til at bortvise A, og

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt fredag den 14. september 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt fredag den 14. september 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV 2012.0041. BUPL som mandatar for A (advokat Maria Auken) mod Kalundborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes Jørgensen)

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. juni 2008 i sag nr. A 2007.696: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Fonden DBK Mimersvej 4 4600 Køge (konsulent Lars Ørskov Schmidt) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale.

Sælger bekræfter ved sin underskrift, at have modtaget kopi af salgsbudget og underskrevet formidlingsaftale. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Lone Bülow Gram Søborg Hovedgade 14 2860 Søborg Sagen angår spørgsmålet, om der mellem parterne er indgået en gyldig

Læs mere

Protokollat i faglig voldgift

Protokollat i faglig voldgift Protokollat i faglig voldgift HK/Kommunal for A (advokat Ulla Jacobsen) mod KL for Jammerbugt Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) (spørgsmål om forlænget opsigelsesvarsel) Den 5. oktober 2011 afholdtes

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036):

Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Opmandskendelse i faglig voldgift(fv2014.0036): Fagligt Fælles Forbund (advokat Peter Breum) mod HORESTA for Select Service Partner Danmark A/S (advokat Marie Louise Larsen) Afsagt den 18. september 2014

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151:

Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: Kendelse af 8. maj 2012 i faglig voldgift FV 2011.0151: CO-industri for HK/Privat og Teknisk Landsforbund for et antal medlemmer af disse forbund (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst 1 v/di

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset.

KENDELSE. Indklagede havde et fritidshus til salg, som klager ønskede at købe. Det fremgår af sagen, at det var et dødsbo, som solgte fritidshuset. 1 København, den 16. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kenneth Jensen Skarridsøgade 1 4450 Jyderup Nævnet har modtaget klagen den 11. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009

Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 Arbejdsrettens dom af 16. december 2009 I sag nr.: A2008.755 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund - Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Kim Brandt Jensen) mod Ribur ApS

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201

København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 København, den 7. juni 2011 J.nr. 2010-02-1201 VPE/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København V. Advokat A har den 25.

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 23. maj 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K, i Sag nr.: AR2013.0681 Kristelig Arbejdsgiverforening for Søhøjlandets

Læs mere