FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT SIEGBERT ALBER fremsat den 29. januar 1998 A Indledning 3. Hos dette selskab kan rejsebureauer foretage gruppereservationer. Reservationerne vedrører befordring af rejsende fra lufthavne og banegårde til hoteller og seværdigheder. 1. Den foreliggende præjudicielle sag drejer sig om fortolkningen af begrebet»speciel rutekørsel«og»lejlighedsvis kørsel«i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 684/92 1 og udtrykket»rutekørsel«i artikel 4, nr. 3, i forordning (EØF) nr. 3820/ Richmond Magistrates Court har anmodet Domstolen om en præjudiciel afgørelse i en sag, der bygger på følgende faktiske omstændigheder: Tiltalte i hovedsagen er E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd, et busselskab med hjemsted i Sydenham, nær London, og D. J. Ferne, der er ansat som buschauffør i dette selskab. * Originalsprog: tysk. 1 Radeis forordning (EØF) nr. 684/92 af om fælles regler for international personbefordring med bus (EFT I. 74, s. 1). 2 Rådets forordning (EØF) nr. 3820/85 af om harmonisering af visse bestemmelser på del sociale område inden for vejtransport (EFT L 370. s. 1). 4. Den 9. juli 1995 førte D. J. Ferne en bus tilhørende selskabet E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd, som skulle afhente en gruppe passagerer ved et hotel i London og befordre den til lufthavnen. Dér skulle bussen afhente en anden gruppe og via seværdigheder befordre den til et hotel i Londons sydvestlige del. Under en trafikkontrol, der fandt sted på den anden strækning, kunne tiltalte ifølge den forelæggende ret ikke forevise fartskriverdiagramark i henhold til artikel 13, 14 og 15 i forordning nr. 3821/85 3. Selskabet og buschaufføren påberåbte sig undtagelsesreglen i artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85, hvorefter det ved rutekørsel ikke er påkrævet at anvende fartskriverdiagramark. Anklagemyndigheden i hovedsagen (Vehicle Inspectorate) bestrider, at de tiltalte driver rutekørsel, og er derfor af den opfattelse, at undtagelsesbestemmelsen ikke finder anvendelse. 3 Rådets forordning (EØF) nr. 3821/85 af om kontrolapparatet inden for vejtransport (EFT L 370, s. 8). I-2149

2 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 5. De fællesskabsretlige regler, der her er relevante, lyder således:»denne forordning gælder ikke for transport med Hvad angår pligten til at anvende fartskriver: 3) køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km;...«artikel 3, stk. 1, i forordning nr. 3821/85: Artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 3820/85:»Kontrolapparatet installeres og anvendes i køretøjer, som benyttes til person- eller godsbefordring på vej, og som er indregistreret i en medlemsstat, bortset fra de i artikel 4 og artikel 14, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3820/85 nævnte køretøjer.ved rutekørsel med personer i indenlandsk trafik Hvad angår undtagelsen fra denne forpligtelse (rutekørsel og speciel rutekørsel): Artikel 4 i forordning nr. 3820/85: der omfattes af denne forordning, skal befordringsvirksomheden opstille en fartplan og en arbejdstidsplan.«i-2150

3 Artikel 1 i forordning nr. 3820/85: Følgelig er definitionerne i denne forordning af begrebet»rutekørsel«og de specielle former herfor afgørende.»i denne forordning forstås ved: I forordning nr. 684/92's artikel 2 bestemmes følgende:»1. Rutekørsel 7) 'rutekørsel med personer': indenlandsk og international personbefordring som defineret i artikel 1 i Rådets forordning nr. 117/66/EØF af 28. juli 1966 om indførelse af fælles regler for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser...«1.1 Ved rutekørsel forstås personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation. Forordning nr. 117/66/EØF 4 blev ganske vist ophævet ved artikel 21, stk. 1, i forordning nr. 684/92, men ifølge artikel 21, stk. 2, i forordning nr. 684/92»[anses] henvisninger til de ophævede forordninger... for henvisninger til nærværende forordning«. 4 Rådets forordning nr. 117/6G/EØF af om indforelse af fælles regler for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser (EFT , s. 155; forordningen blev opha-'vet ved forordning nr. 684/92 (jf. fodnote 1)). 1.2 Uanset hvem der organiserer befordringen, betragtes befordring af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes, ligeledes som rutekørsel, såfremt den finder sted på de i nr. 1.1 anførte betingelser. Den pågældende befordring betegnes som 'speciel rutekørsel'

4 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 Speciel rutekørsel omfatter bl.a.: Den lejlighedsvise kørsel, der defineres i artikel 2, nr. 3, i forordning nr. 684/92, er ikke fritaget for pligten til at anvende fartskriver: a) befordring af arbejdstagere mellem bopæl og arbejde b) befordring af skoleelever og studerende mellem bopæl og uddannelsesinstitution»3.1 Ved lejlighedsvis kørsel forstås befordring, der hverken svarer til definitionen af rutekørsel eller definitionen af pendulkørsel. c) befordring af militærpersonale og dets familie mellem oprindelsesstat og kaserneområde Sådan befordring omfatter d)... a)... Det forhold, at den specielle kørsel tilrettelægges efter brugernes varierende behov, ændrer ikke dens karakter af rutekørsel. b) kørsel...«med grupper af passagerer, som er organiseret på forhånd, og hvor passagererne ikke bringes tilbage til afgangsstedet under samme rejse, I-2152

5 og som i tilfælde af, at der er et ophold på bestemmelsesstedet, ligeledes omfatter indlogering eller andre turisttjenesteydelser, som ikke har tilknytning til befordringen eller indlogeringen 6. Det fremgår af disse bestemmelser, at kun den, der udøver rutekørsel eller en af de specielle former herfor, og ikke den, der foretager lejlighedsvis kørsel, kan påberåbe sig undtagelsesbestemmelsen i artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/ Den forelæggende ret har derfor stillet Domstolen følgende spørgsmål: c)... d) kørsel, der er nævnt i bilaget til denne forordning»1) Er grupper af passagerer, der befordres på enkeltturc mellem en lufthavn og et hotel, hvorunder der lejlighedsvis gøres ophold ved en seværdighed, omfattet af begrebet 'bestemte kategorier af passagerer' i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92? c) kørsel, der ikke opfylder kriterierne i litra a)-d) kaldet 'øvrige former for kørsel'. 2) Såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende, ønskes det oplyst, hvorvidt artikel 2, nr. 1.2, skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer på en tur af den omhandlede art, 3.3 Kørsel som omhandlet i nærværende nr. 3 mister ikke sin karakter af lejlighedsvis kørsel, fordi den foretages med en vis regelmæssighed.«a) når den enkelte gruppe tages op på et enkelt afgangssted og sættes af på et enkelt bestemmelsessted (hvorved der lejlighedsvis kan være tale om, at der på turen gøres ophold ved en seværdighed) I-2153

6 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 b) når den samme eller en lignende tur gennemføres flere gange i henhold til en rammeaftale med et rejsebureau 4) Såfremt spørgsmål 2 besvares benægtende, ønskes det oplyst, hvorvidt artikel 2, nr. 3, i Rådets forordning nr. 684/92 skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer under de nævnte omstændigheder er udtryk for 'lejlighedsvis kørsel' i den i artikel 2 forudsatte betydning.«c) og når den nøjagtige trafikforbindelse, der skal anvendes, ikke er fastlagt på forhånd, er udtryk for speciel rutekørsel i den i artikel 2 forudsatte betydning. 8. Det tiltalte selskab, den britiske regering og Kommissionen har deltaget i de skriftlige og mundtlige forhandlinger. Jeg skal komme ind på parternes anbringender i forbindelse med min retlige vurdering af sagen. 3) Såfremt spørgsmål 2 besvares bekræftende, ønskes det oplyst, hvorledes artikel 4, nr. 3, i Rådets forordning nr. 3820/85 skal fortolkes, nærmere bestemt hvorvidt 'rutens længde' efter denne bestemmelse skal beregnes på grundlag af a) enten de enkelte kørsler, som føreren har gennemført den pågældende dag B Stillingtagen 9. Den forelæggende rets første, andet og fjerde spørgsmål drejer sig i det væsentlige om fortolkningen af begrebet»speciel rutekørsel«i henhold til artikel 2, nr. 1.2, og udtrykket»lejlighedsvis kørsel«i henhold til artikel 3, nr. 3.1, i forordning nr. 684/92. Det virker derfor formålstjenligt at undersøge disse spørgsmål under ét. b) eller den samlede længde af disse kørsler. 10. Ifølge betragtningerne til forordning nr. 3821/85 er formålet med pligten til at anvende fartskriver bl.a. at bidrage væsentligt til færdselssikkerheden og føre kontrollen med køre- og hviletider ud i livet. Det kan I-2154

7 derfor kun under usædvanlige omstændigheder tillades, at der gøres undtagelser fra denne forpligtelse. I modsætning til, hvad der gælder for lejlighedsvis kørsel, er en sådan undtagelse udtrykkeligt hjemlet for rutekørslens vedkommende. I Første, andet og fjerde spørgsmål 11. De tiltalte i hovedsagen har påberåbt sig undtagelsesreglen i artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 og gjort gældende, at de som følge af denne bestemmelse er fritaget for pligten til at anvende fartskriver. De har fremført, at de foretager rutekørsel, og at de tilbagelagte strækninger ikke var på over 50 km. Som følge heraf henhører de enkelte kørsler efter tiltaltes opfattelse ikke under forordningens anvendelsesområde, men skal udelukkende bedømmes i henhold til national ret. Den, der organiserer kørslerne, og kunderne kan aftale indholdet af den tjenesteydelse, der skal erlægges. Gennem sådanne aftaler kan der opstilles nærmere betingelser for regelmæssig og gentagen transport af rejsende. Man kan således fastlægge tidsintervallerne for transporten, den rute, der skal benyttes, og afgangssteder, bestemmelsessteder samt eventuelle standsninger undervejs. Man kan herved ligeledes definere kredsen af passager. Efter de tiltaltes opfattelse er de personer, de befordrer,»bestemte kategorier af passagerer«i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92. Disse passagerer adskiller sig fra normale passagerer ved, at de har bestilt en samlet pakke hos en rejsearrangør, og at der på turen mellem hotel og lufthavn og i den modsatte retning gøres ophold undervejs med henblik på besigtigelse af seværdigheder. De eksempler, der gives i artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92, er ikke udtryk for nogen udtømmende opregning. Det er også muligt, at turister fra en bestemt klub eller en gruppe, der har betalt på forhånd, er omfattet af denne bestemmelses anvendelsesområde. Det kræves ikke, hverken direkte eller indirekte, at de samme passagerer skal tilbagelægge én og samme strækning flere gange. Hvad angår de eksempler, der nævnes i forordningen, er det absolut muligt, at der ved forskellige kørsler befordres forskellige passagerer. Desuden kan den rute, der skal følges, bestemmes, idet chaufføren kan nævne gadenavnene eller -betegnelserne. Afgangs- og ankomsttider kender både arrangørerne og passagererne på forhånd. Det er ikke nødvendigt, at der foretages standsninger undervejs, da dette heller ikke kræves ved f.eks. rutebiler, der kører mellem byer. 12. Det Forenede Kongeriges regering og Kommissionen har indledningsvis bemærket, at bestemmelserne i de relevante forordninger skal fortolkes i lyset af deres formål. Hvad angår den specielle rutekørsel i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92 har begge parter fremført, at det først skal konstateres, at kendetegnene ved rutekørsel er opfyldt, og derefter skal det undersøges, om rutekørslen foretages for en»bestemt kategori af passagerer«. I

8 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/ Forudsætningerne for, at der er tale om en speciel rutekørsel, er ifølge den britiske regering og Kommissionen således, at der foreligger faste tidsintervaller, en bestemt trafikforbindelse, forud fastsatte stoppesteder og en bestemt kategori af passagerer. 14. Hvad angår de faste tidsintervaller har den britiske regering og Kommissionen gjort gældende, at denne forudsætning kun er opfyldt, såfremt der foreligger klart og endelig fastlagte kørselstider. Der skal eksistere en køreplan, hvoraf det præcist fremgår, hvor regelmæssigt eller hyppigt kørslerne foretages. I henhold til de faktiske omstændigheder i hovedsagen eksisterer der ikke nogen præcise køretider. Kørslerne afhænger af et flys eller togs ankomst, og chaufføren må i givet fald vente på, at passagererne ankommer. Ved en gruppereservation som i det foreliggende tilfælde afhænger afgangs- og ankomsttider af kriterier, der ikke kan beregnes på forhånd. Det er derfor ikke muligt at forudbestemme, hvor regelmæssigt transporten foregår. 16. Med hensyn til kriteriet»bestemte kategorier af passagerer«har den britiske regering og Kommissionen gjort gældende, at de eksempler, der nævnes i artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92, ganske vist ikke udgør nogen udtømmende opregning. Alligevel henhører de udførte befordringer ikke under denne bestemmelse. Den britiske regering har i denne forbindelse fremført, at der også for de anførte eksemplers vedkommende er tale om kørsler, der foretages gentagne gange. De enkelte passagergrupper befordrede selskabet E. Clarke & Sons derimod kun én gang. Kommissionen har ligeledes henvist til, at der kun blev gennemført én enkelttur for passagererne. Den omstændighed, at tiltaltes passagerer udgør en gruppe, idet der kun er foretaget én enkelt reservering, giver ikke nogen fast gruppestatus som i eksemplerne i artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92. I denne bestemmelse er der tale om arbejdstagere, skoleelever og militærpersonale, der har denne status igennem et længere stykke tid. Af alle disse omstændigheder fremgår det ifølge Kommissionen, at de tiltalte ikke kan påberåbe sig, at de foretager»speciel rutekørsel«i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/ Rutekørsel og speciel rutekørsel 15. Hvad angår de bestemte trafikforbindelser har den britiske regering og Kommissionen fremført, at der kræves en klar og præcis forudbestemmelse. Kørslen kan ganske vist tilrettelægges efter brugernes varierende behov (forordning nr. 684/92's artikel 2, nr. 1.2 in fine). Men brugerne skal på forhånd være klar over, hvilken rute der køres ad. Stoppestederne skal også være fastsat forud. I det mindste skal afgangs- og bestemmelsesstederne fremgå klart, og disse steder skal ikke ændres ved hver kørsel. 17. I henhold til artikel 3 i forordning nr. 3821/85 skal der installeres og anvendes en fartskriver i køretøjer, som benyttes til person- eller godsbefordring på vej. De køretøjer, der nævnes i artikel 4 og artikel 14, stk. 1, i forordning nr. 3820/85, er udtryk- I-2156

9 kelig undtaget fra denne forpligtelse. I henhold til artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 gælder undtagelsen for køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. Ifølge artikel 14, stk. 1, er de køretøjer undtaget, der anvendes til rutekørsel med personer i indenlandsk trafik. Ved rutekørsel med personer skal forstås de former for indenlandsk befordring, der er nævnt i forordning nr. 117/66. Denne forordning blev ophævet ved forordning nr. 684/92. Ifølge artikel 21, stk. 2, i forordning nr. 684/92 anses henvisninger til den ophævede forordning for henvisninger til forordning nr. 684/92. I artikel 2, nr. 1.1, defineres rutekørsel som personbefordring efter faste tidsintervaller og i en bestemt trafikforbindelse, hvor på- og afstigning kan ske ved forud fastsatte stoppesteder. Rutekørsel kan benyttes af alle, uanset om der eventuelt skal foretages reservation. b) befordring af skoleelever og studerende mellem bopæl og uddannelsesinstitution og c) befordring af militærpersonale og dets familie mellem oprindelsesstat og kaserneområde. Den specielle kørsel kan tilrettelægges efter brugernes varierende behov. 19. Forudsætningerne for, at der foreligger»speciel rutekørsel«er altså, at der er tale om: befordring efter faste tidsintervaller 18. I artikel 2, nr. 1.2, defineres udtrykket speciel rutekørsel. I modsætning til normal rutekørsel foretages der ved speciel rutekørsel befordring af bestemte kategorier af passagerer, hvorved andre passagerer udelukkes. Som eksempler skal her igen nævnes bestemte trafikforbindelser forud fastsatte stoppesteder a) befordring af arbejdstagere mellem bopæl og arbejde bestemte kategorier af passagerer. I-2157

10 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 Det skal undersøges nærmere, om disse kriterier er opfyldt. a) Befordring efter faste tidsintervaller 20. Befordring efter faste tidsintervaller kan kun betyde, at kørslerne i henhold til et skema, der i overvejende grad er bindende, gennemføres med gentagne intervaller. Det fremgår allerede af ordlyden, at køretiderne skal være regelbundne. Det fremgår ligeledes, at kørslerne skal foretages gentagne gange. Formålet med rutekørsel er netop, at der til forskellige steder er forbindelse med en bestemt hyppighed. Kravet om regelmæssighed forudsætter også, at der allerede på forhånd er udarbejdet en køreplan, som stilles de interesserede til rådighed. Et yderligere kendetegn, der taler for, at der foreligger befordring efter faste tidsintervaller, er, at køreplanen også overholdes. Som typisk eksempel kan nævnes rutekørslen i byerne. Her er buschaufførerne forpligtet til at holde sig til angivelserne i køreplanen. Der kan ganske vist opstå mindre forsinkelser, men man forsøger at overholde køreplanen. I den konkrete sag er dette, efter hvad den forelæggende ret har anført, imidlertid ikke tilfældet. Transportselskabet opstiller ganske vist en slags tidsplan, men der kan afviges fra den i særlige tilfælde. Som Kommissionen allerede har anført i sit skriftlige indlæg, må buschaufføren i visse tilfælde vente i længere tid på, at passagererne ankommer. 21. Den forud fastsatte tidsplan kan chaufføren så ændre på stedet, afhængigt af situationen. Chaufføren er på så vis»afhængig«af passagererne på en måde, der strider mod begrebet»befordring efter faste tidsintervaller«. Ved befordring efter faste tidsintervaller er passagererne bundet til den forud fastsatte køreplan. En sådan køreplan er også gyldig i et længere tidsrum. I det konkrete tilfælde kan tidsplanen derimod ændres fra den ene tur til den anden, idet der køres fra forskellige afgangs-til forskellige bestemmelsessteder. De mellemliggende stoppesteder kan også variere fra gang til gang. Det tidsmæssige forløb af de befordringer, som E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd foretog, kunne således ikke bestemmes på forhånd, og turene foretoges ikke så hyppigt som nødvendigt. b) Bestemte trafikforbindelser 22. Der foreligger bestemte trafikforbindelser, hvis det forud for kørslen er klart for alle parter, hvilken rute der følges. Dette er en nødvendig forudsætning, da der kun kan foretages en regelmæssig befordring, hvis trafikforbindelserne også er fastlagt. Da rutekørsel foretages regelmæssigt, må en passager, allerede inden han stiger på, have mulighed for at vide, hvilken vej bussen kører. Det kan ikke være nok blot at fastlægge afgangs- og bestemmelsesstederne samt eventuelle mellemliggende stoppesteder. Det er heller ikke tilstrækkeligt, at chaufføren før afgang beskriver ruten nærmere ved at nævne de større veje, der køres ad. Som de tiltalte selv har anført, står det chaufføren frit for at benytte sig af en helt anden rute i tilfælde af trafikpropper eller lignende hindringer. Ganske vist kan man også ved I-2158

11 klassisk rutekørsel være tvunget til at ændre rute som følge af vejarbejde eller afspærringer, men sådanne hindringer vil være kendt et stykke tid i forvejen. Man kan således i god tid informere passagererne om en ændring i trafikforbindelsen. Er der derimod tale om trafikpropper, bliver man på den forud fastlagte rute. Passagererne må så, frem for alt i myldretiden, tage forsinkelser med i købet. I det foreliggende tilfælde har chaufføren som han selv har anført hvis der indtræder en større forsinkelse, mulighed for på stedet at vælge at køre en genvej for at indhente forsinkelsen. Dermed kan trafikforbindelsen ikke bestemmes klart. nr. 1.2, hvor man må gå ud fra, at afgangs- og bestemmelsesstederne er de samme i et relativt langt tidsrum. c) Forud fastsatte stoppesteder 23. Hvad betingelsen om forud fastsatte stoppesteder angår kan man heller ikke følge E. Clarke & Sons' anbringender. Ganske vist kræves det i henhold til artikel 2, nr. 1.1, kun, at der eksisterer forud fastsatte stoppesteder, hvor passagerer kan stige af og på, men dette kan ikke betyde, at stoppestederne kan være varierende lufthavne, hoteller eller banegårde, alt efter hvilken rejsegruppe der er foretaget en reservation for. Begrebet»forud fastsatte stoppesteder«skal også ses i sammenhæng med den regelmæssige befordring i bestemte trafikforbindelser. Stoppestederne skal være fastlagt på forhånd, og der skal regelmæssigt stoppes ved dem. Dette fremgår også af eksemplerne i artikel 2, 24. Også artikel 2, nr. 2, i forordning nr. 684/92 taler for kravet om, at der skal holdes ved flere stoppesteder i løbet af en tur. Denne bestemmelse regulerer pendulkørsel, der er kendetegnet ved, at passagerer ved flere ud- og tilbageture bringes fra samme afgangsområde til samme bestcmmclscsområde. I dette tilfælde kræves der ikke mellemliggende stoppesteder. Det tiltalte busselskab har henvist til de mellemliggende stop, der foretages med henblik på besigtigelse af seværdigheder. Det er muligt, at der hyppigt gøres ophold ved bestemte seværdigheder, og at passagerne har kendskab til dette program, men de ved næppe nøjagtigt, hvor disse stoppesteder er, da de ikke er markeret specielt. Da strækningen, sådan som de tiltalte selv har anført, kan ændres ved forsinkelser, er det absolut muligt, at de angivne ophold foretages på andre steder end dem, der oprindelig var planlagt. En forudsætning for, at der foreligger rutekørsel, er imidlertid, at der regelmæssigt standses ved bestemte stoppesteder. Fastlægger transportvirksomhederne derimod deres stoppesteder efter aftale med rejsebureauerne, og har de mulighed for at ændre disse stoppesteder, så kan der ud fra denne synsvinkel ikke være tale om rutekørsel. I-2159

12 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 d) Bestemte kategorier af passagerer 27. På grundlag af alle disse omstændigheder må det konstateres, at E. Clarke & Sons (Coaches) Ltd's befordring ikke er omfattet af begrebet»rutekørsel«eller»speciel rutekørsel«i henholdsvis artikel 2, nr. 1.1, og nr. 1.2, i forordning nr. 684/ Ved begrebet»bestemte kategorier af passagerer«i artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92 kan der ikke forstås de turister, der befordres én enkelt gang mellem en lufthavn og et hotel, idet der lejlighedsvis gøres ophold undervejs ved seværdigheder. 2. Lejlighedsvis kørsel 26. Som det allerede fremgår af ordlyden af artikel 2, nr. 1.2 (»... speciel rutekørsel omfatter bl.a....«), udgør de opstillede eksempler ikke nogen udtømmende opregning. Ser man nærmere på de nævnte eksempler, så fremgår det dog, sådan som Kommissionen med rette har anført, at de nævnte grupper (arbejdstagere, skoleelever og militærpersonale) har en egenskab, der i en længere periode adskiller dem fra andre passagerer. Turister, der på en enkelt tur bringes fra en lufthavn til et hotel, har kun i et kort tidsrum karakter af en gruppe. De grupper, der nævnes som eksempler i artikel 2, nr. 1.2, bringer transportvirksomhederne på grundlag af gruppernes vedvarende status gentagne gange og i faste tidsintervaller regelmæssigt frem og tilbage mellem nærmere bestemte steder. Ganske vist kan rutekørslen i henhold til denne artikel tilrettelægges efter brugernes varierende behov, men dette kan ikke betyde, at der for hver enkelt tur ændres på planen. Befordringen ville ikke længere være regelbundet, hvis man kunne gennemføre hver kørsel til forskellige tider, ad forskellige ruter og med forskellige passagerer. 28. Efter det tiltalte busselskabs opfattelse er det ikke nødvendigt at undersøge dette punkt. Da de befordringsydelser, som selskabet erlægger, skal anses for særlig rutekørsel, kan de ikke samtidig opfattes som lejlighedsvis kørsel. 29. Både den britiske regering og Kommissionen når til det resultat, at de erlagte befordringsydelser er lejlighedsvis kørsel i denne forordnings forstand. Den britiske regering har fremført, at der er tale om kørsel i henhold til artikel 2, nr. 3.1, litra b), i forordning nr. 684/92 og har hvad angår den forud organiserede gruppe af passagerer henvist til definitionen i artikel 2, nr Kommissionen har anført, at der muligvis er tale om en sådan form for kørsel; der kunne dog også være tale om kørsel i henhold til artikel 2, nr. 3.1, litra d) eller e). Ifølge Kommissionen drejer det sig dog under alle omstændigheder om lejlighedsvis kørsel i forordningens forstand. Både den britiske regering og Kommissionen har også henvist til, at kørslerne I-2160

13 ikke mister deres karakter af lejlighedsvis kørsel, fordi de foretages relativt hyppigt. Dette fremgår af artikel 2, nr. 3.3, i forordning nr. 684/ Den konklusion, som den britiske regering og Kommissionen når frem til, skal tiltrædes. I henhold til artikel 2, nr. 3.1, litra b), omfatter begrebet»kørsel«befordring af grupper af passagerer, som er organiseret på forhånd, og hvor passagererne ikke bringes tilbage til afgangsstedet under samme rejse, og som i tilfælde af, at der er et ophold på bestemmelsesstedet, ligeledes omfatter indlogering eller andre turisttjenesteydelser, som ikke har tilknytning til befordringen eller indlogeringen. passagerer fra et afgangssted til et bestemmelsessted efterfulgt af tomkørsel til køretøjets afgangssted. Foretages en sådan tomkørsel imidlertid ikke, så er betingelsen i henhold til artikel 2, nr. 3.1, litra c), opfyldt. Ifølge denne artikel er de øvrige former for kørsel, dvs. kørsel, der ikke opfylder kriterierne i litra a)-d), lejlighedsvis kørsel. Det tilkommer dog den forelæggende ret at fastslå, om dette er tilfældet, da der er tale om en bedømmelse af de faktiske forhold. Da der er tale om lejlighedskørsel, står det dog fast, at de tiltalte i det foreliggende tilfælde ikke foretog personbefordring ved rutekørsel. 32. Den forelæggende rets første, andet og fjerde spørgsmål skal derfor besvares således: 31. Ifølge den forelæggende ret blev der indgået rammeaftaler med det tiltalte busselskab. Disse rammeaftaler omfattede afhentning af rejsegrupper på deres hotel og kørsel til lufthavnen eller afhentning ved lufthavne eller banegårde og kørsel til de forskellige hoteller. Turisterne skulle sættes af på de forskellige bestemmelsessteder og ikke under samme rejse bringes tilbage til afgangsstedet. Det fremgår dog af den forelæggende rets angivelser, at det tiltalte busselskab under kørslerne rent faktisk erlagde turisttjcncsteydclscr i form af besigtigelse af seværdigheder. I et sådant tilfælde er det udelukket at anvende artikel 2, nr. 3.1, litra b). Det kunne dog tænkes, at man kunne anvende artikel 2, nr. 3.1, litra d), sammenholdt med bilaget til forordningen. I denne situation ville der være tale om kørsel, som omfatter kørsel med Spørgsmål 1 Grupper af passagerer, der befordres på enkeltture mellem en lufthavn og et hotel, hvorunder der lejlighedsvis gøres ophold ved en seværdighed, er ikke omfattet af begrebet»bestemte kategorier af passagerer«i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning nr. 684/92. I-2161

14 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/97 Spørgsmål 2 Det tilkommer dog den nationale ret at afgøre, om de faktiske forudsætninger er opfyldt. Artikel 2, nr. 1.2, skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer på en tur af den omhandlede art, II Tredje spørgsmål a) når den enkelte gruppe tages op på et enkelt afgangssted og sættes af på et enkelt bestemmelsessted (hvorved der lejlighedsvis kan være tale om, at der på turen gøres ophold ved en seværdighed) b) når den samme eller en lignende tur gennemføres flere gange i henhold til en rammeaftale med et rejsebureau c) og når den nøjagtige trafikforbindelse, der skal anvendes, ikke er fastlagt på forhånd, 33. Med sit tredje spørgsmål ønsker den forelæggende ret at få oplyst, efter hvilken metode»rutens længde«i henhold til artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 skal beregnes. Det kunne komme i betragtning at beregne enten de enkelte kørsler, som er blevet gennemført i løbet af en dag, eller den samlede længde af disse kørsler. Ifølge den forelæggende rets angivelser var de enkelte kørsler på den dag, hvor kontrollen blev foretaget, på under 50 km. Den samlede længde oversteg dog 50 km. ikke er udtryk for»speciel rutekørsel«. Spørgsmål I henhold til artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 gælder denne forordning ikke for køretøjer, der benyttes til rutekørsel, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km. Artikel 2, nr. 3, i forordning nr. 684/92 skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer under disse omstændigheder kan være udtryk for»lejlighedsvis kørsel«i den i artikel 2 forudsatte betydning. 35. E. Clarke & Sons har gjort gældende, at»rutens længde«skal beregnes på grundlag af de enkelte kørsler den pågældende dag. I-2162

15 36. Kommissionen og den britiske regering har indledningsvis bemærket, at det ikke er nødvendigt at besvare dette spørgsmål fra den forelæggende ret. Bestemmelsen kan ikke anvendes, da undtagelsesreglen kun gælder for rutekørsel, og de tiltaltes kørsel netop ikke er omfattet af dette begreb. Besvarelsen af spørgsmålet er derfor irrelevant for hovedsagen. opnås på en anden måde i de nævnte eksempler. Da undtagelserne skal fortolkes restriktivt, kan de ikke anvendes i det foreliggende tilfælde. 37. For det tilfælde, at der måtte være tale om en»speciel rutekørsel«, har den britiske regering subsidiært gjort gældende, at»rutens længde«i henhold til artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 skal beregnes på grundlag af de enkelte kørsler. Dette ville set ud fra den forelæggende rets angivelser betyde, at busselskabet og chaufføren ikke var forpligtet til at anvende en fartskriver. 39. Domstolen har i fast praksis fremhævet, at der ved fortolkningen af en fællesskabsretlig bestemmelse skal tages hensyn til både bestemmelsens ordlyd, dens sammenhæng og formål Kommissionen har anført, at undtagelsesreglen i artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 ikke kan anvendes i den foreliggende sag. Opregningen af undtagelser i artikel 4 er udtømmende, og de foreliggende faktiske omstændigheder henhører således ikke under denne bestemmelses anvendelsesområde. Undtagelserne skal ifølge Kommissionen ses ud fra forordningens overordnede sammenhæng; de tillades, fordi de sikkerhedsformål, som forordningen har, kan 40. I Goupil-sagen fastslog Domstolen hvad angår artikel 4 i forordning nr. 3820/85, at artikel 4 som undtagelse fra forordningens almindelige ordning ikke kan fortolkes således, at den har virkninger ud over, hvad der er nødvendigt for at sikre beskyttelsen af de interesser, den har til formål at varetage. Endvidere bør rækkevidden af de undtagelser, den foreskriver, bestemmes under hensyntagen til forordningens målsætning 6. 5 Dom af , sag 337/82, St. Nikolaus Brennerei, Sml. s. 1051, al , sag C-83/91, Leifer m.fl.. Sml. I, s. 3231, og al , sag C-84/95, Bosphorus, Sml. I, s Dom af , sag C-39/95, Sml. I, s I-2163

16 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ALBER SAG C-47/ Ifølge første betragtning til forordning nr. 3820/85 er forordningens formål foruden en harmonisering af konkurrencevilkårene især en forbedring af arbejdsvilkårene og færdselssikkerheden. Med henblik herpå er der i forordningen fastsat bestemmelser om køretid, pauser og hviletid (afdeling IV og V) for førere, der har nået den nødvendige minimumsalder (afdeling III), og som foretager vejtransport, der er omfattet af forordningens gyldighedsområde (afdeling II). Forordningen indeholder et forbud mod aflønning i forhold til den tilbagelagte strækning og/eller den transporterede godsmængde, såfremt denne form for aflønning kan bringe færdselssikkerheden i fare (afdeling VI); forordningen tillader kun i begrænset omfang undtagelser (afdeling VII), og den indeholder med henblik på overholdelse af bestemmelserne regler om kontrol og sanktioner (afdeling VIII). en udvidelse, der omfatter faktiske forhold, som ligner de nævnte. Da forordningens udtrykkelige formål er at sikre færdselssikkerheden og forbedre arbejdsvilkårene, kan der kun antages at foreligge en undtagelse, hvis betingelserne i artikel 4 er opfyldt. 44. Da det tiltalte busselskabs befordring af personer som vist ikke foregik som rutekørsel, kan selskabet ikke påberåbe sig undtagelsen i artikel 4 i forordning nr. 3820/ Undtagelsesreglen i artikel 4, nr. 3, for køretøjer, der benyttes til rutekørsel med personer, såfremt rutens længde ikke overstiger 50 km, kan forklares ud fra forordningens formål. Ved rutekørsel med personer er det ikke muligt eller i hvert fald meget vanskeligt at krænke de beskyttelsesbestemmelser, som er opstillet i forordningen. Da personalets arbejdstid som følge af de faste tidsintervaller ved rutekørsel konkretiseres på grundlag af køreplanen, er det ikke nødvendigt, at der også anvendes fartskriver. Det kan fastslås nøjagtigt, hvilken chauffør der kører hvor længe på hvilken strækning. 45. Det fremgår af sammenhængen mellem denne undtagelsesbestemmelse og forordningen som helhed, at begrebet»rutens længde«skal beregnes på grundlag af de enkelte kørsler, som føreren har gennemført i løbet af en dag. Det er et typisk kendetegn ved rutekørsel, at der er en pause efter afslutning af en strækning. Det strider heller ikke mod forordningens beskyttelsesformål, hvis en fører foretager flere korte strækninger på én dag. 43. I artikel 4 i forordning nr. 3820/85 er der foretaget en udtømmende opregning af undtagelser. Det er derfor ikke muligt at foretage 46. Det tredje spørgsmål fra den forelæggende ret skal derfor besvares med, at artikel 4, nr. 3, i forordning nr. 3820/85 skal fortolkes således, at»rutens længde«skal beregnes på grundlag af de enkelte kørsler, som føreren har gennemført i løbet af en dag. I

17 C Forslag til afgørelse 47. Jeg foreslår følgende besvarelse af de præjudicielle spørgsmål:»1) Grupper af passagerer, der befordres på enkeltture mellem en lufthavn og et hotel, hvorunder der lejlighedsvis gøres ophold ved en seværdighed, er ikke omfattet af begrebet 'bestemte kategorier af passagerer' i henhold til artikel 2, nr. 1.2, i forordning (EØF) nr. 684/92. 2) Artikel 2, nr. 1.2, skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer på en tur af den omhandlede art, a) når den enkelte gruppe tages op på et enkelt afgangssted og sættes af på et enkelt bestemmelsessted (hvorved der lejlighedsvis kan være tale om, at der på turen gøres ophold ved en seværdighed) b) når den samme eller en lignende tur gennemføres flere gange i henhold til en rammeaftale med et rejsebureau c) og når den nøjagtige trafikforbindelse, der skal anvendes, ikke er fastlagt på forhånd, ikke er udtryk for speciel rutekørsel. 3) Artikel 4, nr. 3, i forordning (EØF) nr. 3820/85 skal fortolkes således, at 'rutens længde' skal beregnes på grundlag af de enkelte kørsler, som føreren har gennemført i løbet af en dag. 4) Artikel 2, nr. 3, i forordning (EØF) nr. 684/92 skal fortolkes således, at befordring af sådanne passagerer under disse omstændigheder kan være udtryk for 'lejlighedsvis kørsel' i den i artikel 2 forudsatte betydning.«i-2165

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MICHAEL B. ELMER fremsat den 9. marts 1995* 1. I denne sag er Domstolen blevet bedt om at tage stilling til et fortolkningsproblem vedrørende de fællesskabsretlige

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006*

DOM AF 16.11.2006 SAG C-306/04. DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 16. november 2006* I sag C-306/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Gerechtshof te Amsterdam (Nederlandene) ved

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042. Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Redegørelse om sanktionsniveauet for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne 1. Indledning Ved lov nr. 557 af 24. juni 2005 om ændring

Læs mere

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1

Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Resumé af bestemmelserne om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje 1 Forordning (EU) nr. 1177/2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje finder anvendelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * PRICE DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 7. september 2006 * I sag C-149/05, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af cour d'appel de Paris (Frankrig) ved

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig

Sag C-507/04. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig Sag C-507/04 Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber mod Republikken Østrig»Traktatbrud beskyttelse af vilde fugle direktiv 79/409/EØF gennemførelsesforanstaltninger«forslag til afgørelse fra generaladvokat

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 2. april 2009 *»Humanmedicinske lægemidler direktiv 2001/83/EF begrebet»reklame«udbredelse af oplysninger om et lægemiddel fra en tredjemand, som handler på eget initiativ«i

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010

VEDTAGNE TEKSTER DEL II. Forenet i mangfoldighed. fra mødet. torsdag den 23. april 2009 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 EUROPA - PARLAMENTET 2009-2010 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet torsdag den 23. april 2009 P6_TA-PROV(2009)04-23 FORELØBIG UDGAVE PE 425.402 Forenet i mangfoldighed INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 L 33 Bilag 1 Offentligt Dato J. nr. 16. oktober 2015 2015-448 Høringsnotat Transport- og Bygningsministeriet har i perioden 10. april 2015 29. maj 2015 og i perioden

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 SEELING FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 16. maj 2002 1 1. Denne sag vedrører et spørgsmål, som Bundesfinanzhof har forelagt Domstolen om, hvorvidt en medlemsstat kan behandle

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988*

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* KOMMISSIONEN / ITALIEN FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 1. marts 1988* Høje Domstol. 1. Siden vedtagelsen af dekret af 29. januar 1979 gælder der nye regler i Italien vedrørende

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer.

Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Kendelse af 30. maj 1994. 92-37.913. Finanstilsynets bemærkninger efter undersøgelse i et pengeinstitut, herunder om samlet opgørelse af nogle engagementer. Bank- og sparekasselovens 23. (Kjelde Mors,

Læs mere

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1.

Finanstilsynet har modtaget K s brev af 2. juni 2003, vedrørende stillingen som udsteder i henhold til lov om udstedere af elektroniske penge 1. Kendelse af 7. oktober 2004. J.nr. 03-176.255. Tiltrådt, at elektroniske penge kun kan udstedes af pengeinstitutter eller af virksomheder, der har tilladelse i henhold til lov om elektroniske penge. Lov

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel

Forslag. Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2013-14 Fremsat den 31. oktober 2013 af transportministeren (Pia Olsen Dyhr) Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE

VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE VEJTRANSPORT: INTERNATIONAL TRANSPORT OG CABOTAGE Som følge af vedtagelsen af en række retsakter på EU-plan er såvel international vejtransport som cabotagevejtransport af varer og personer gradvist blevet

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)

Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof) DOMSTOLENS DOM (ANDEN AFDELING) AF 20. MARTS 1980 ' Firma Gebrüder Knauf Westdeutsche Gipswerke mod Hauptzollamt Hamburg-Jonas (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesfinanzhof)»Eksportafgifter

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn

Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn Downloaded via the EU tax law app / web Arrêt de la Cour Sag C-428/02 Fonden Marselisborg Lystbådehavn mod Skatteministeriet og Skatteministeriet mod Fonden Marselisborg Lystbådehavn (anmodning om præjudiciel

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988*

DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* DOMSTOLENS DOM 21. juni 1988* I sag 257/86, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, ved juridisk konsulent Giuliano Marenco, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg hos Georges Kremlis,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * CBA COMPUTER DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 7. juni 2001 * I sag C-479/99, angående en anmodning, som Finanzgericht Düsseldorf (Tyskland) i medfør af EF-traktatens artikel 234 EF har indgivet til Domstolen

Læs mere

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et

Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om. ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne, og der er nu i EF vedtaget et 7. oktober 1986 VN/HS Cirkulære nr. 390 Til medlemmerne. Vedr.: Ændrede køre- og hviletidsbestemmelser. Gennem en årrække har der såvel nationalt som i BP været forhandlet om ændringer i køre- og hviletidsbestemmelserne,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * SEELING DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 8. maj 2003 * I sag C-269/00, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for nævnte ret

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 *

DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * BUSCH DOMSTOLENS DOM (Femte Afdeling) 27. februar 2003 * I sag C-320/01, angående en anmodning, som Arbeitsgericht Lübeck (Tyskland) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

Resumé af buspassagerers rettigheder 1

Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Resumé af buspassagerers rettigheder 1 Forordning (EU) nr. 181/2011 (i det følgende benævnt "forordningen") finder anvendelse fra den 1. marts 2013. Forordningen fastsætter et minimum af rettigheder for

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * DOM AF 20.6.1996 SAG C- 121/95 DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 20. juni 1996 * I sag C-121/95, angående en anmodning, som Bundesfinanzhof i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Polen. Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem

Læs mere

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.

Ved e-mail af 27. juni 2011 har Skatteministeriet anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K js@skat.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 12-08-2011 SAGSNR.: 2011-2670 ID NR.: 134018 Høring -

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 *

DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * DOM AF 30.6.1998 SAG C-394/96 DOMSTOLENS DOM 30. juni 1998 * I sag C-394/96, angående en anmodning, som House of Lords (Det Forenede Kongerige) i medfør af EF-traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Kørt for langt/kunne ikke komme af bussen.

Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100 kr. Kørt for langt/kunne ikke komme af bussen. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0228 Klageren: Indklagede: XX 2610 Rødovre Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for manglende zone samt rykkergebyr på 100

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 23.5.2007 KOM(2007) 264 endelig 2007/0097(COD) C6-0147/07 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fælles regler for adgang til

Læs mere

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015

Evt. høringssvar sendes til bkch@vordingborg.dk senest den 11. december 2015 Til skolebestyrelserne for Valdemarsgade 43 folkeskoler, private skoler 4760 Vordingborg samt Tlf. 55 36 36 36 ungdomsuddannelserne i www.vordingborg.dk Vordingborg kommune Sagsnr.: 15/24263 Dokumentnr.:

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. november 2009. Forslag. til Page 1 of 7 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 17 Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af overenskomst mellem Danmark og Schweiz

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 14. september 2006 * I de forenede sager C-158/04 og C-159/04, angående anmodninger om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Diikitiko Protodikio

Læs mere

Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål nr. S 1449:

Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål nr. S 1449: 22. december 2005 003-406 Folketingsmedlem Rune Lund (EL) har den 13. december 2005 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 1449, som jeg hermed skal besvare../. Svaret vedlægges i 80 eksemplarer. Spørgsmål

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang?

MEMO. Spørgsmål 1: Er det korrekt opfattet at det fire pakker med hver 1 garantivogn de efter Følgene 4 er biler der muligvis skal i gang? MEMO TITEL Spørgsmål og svar til udbudsmateriale vedr. kommunal kørsel i Faxe Kommune DATO 24. juni 2013 TIL KOPI FRA PROJEKTNR Tilbudsgivere Faxe Kommune COWI A039863 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800

Læs mere

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 11.4.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 102/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 561/2006 af 15. marts 2006 om harmonisering af

Læs mere

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 *

RETTENS DOM (Tredje Afdeling) 17. oktober 1991 * fremsætte en afvisningspåstand og langt mindre fritage Retten fra at påse, at vedtægtens frister er overholdt. 2. Den udtrykkelige afvisning af en ansøgning, der finder sted efter den stiltiende afvisning

Læs mere

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg

Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med bussen. Bjarne Lindberg Bak (2 stemmer) Asta Ostrowski Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0104 Klageren: XX 7323 Give Indklagede: Sydtrafik CVRnummer: 29942897 Klagen vedrører: Chaufførens forbikørsel så sønnen ikke kom med

Læs mere

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog

Aftale. af 21. marts 2005. mellem. Falck A/S København, Danmark. UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog Aftale af 21. marts 2005 mellem Falck A/S København, Danmark og UNI (Union Network International) om etablering af en social dialog gennem et globalt samarbejdsudvalg INDHOLD Side Del 2 Præambel 3 I Definitioner

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1967R0422 DA 07.10.2012 032.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B M27 RÅDETS FORORDNING Nr. 422/67/EØF, Nr. 5/67/EURATOM af 25. juli 1967

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser

3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser 3. december 2009 Ikrafttræden af forordning (EF) nr. 1371/2007 om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser "Fra i dag har jernbanepassagerer i EU nye rettigheder" Kort gennemgang af EU's lovgivning

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0805/2006 af A. Rosa Montilla Diaz og Juan A. Gavira Menédez, spanske statsborgere, om forskelsbehandling

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.09.2006 KOM(2006) 517 endelig 2004/0049 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 (Lukkede døre) HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 31. oktober 2012 Sag 139/2012 Anklagemyndigheden mod T I tidligere instanser er afsagt kendelse af. I påkendelsen har deltaget tre dommere: Børge Dahl,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR

FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FLYPASSAGERERS RETTIGHEDER EU-KLAGEFORMULAR FORMULAR TIL BRUG VED KLAGER OVER ET LUFTFARTSSELSKAB OG/ELLER ET NATIONALT HÅNDHÆVELSESORGAN Flypassagerers rettigheder i tilfælde af afvist ombordstigning,

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * DOM AF 8.7.2004 SAG C-166/03 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 8. juli 2004 * I sag C-166/03, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved B. Stromsky, som befuldmægtiget, og med valgt adresse i Luxembourg,

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 27.01.2012 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0458/2010 af Garbiș Vincențiu Kehaiyan, rumænsk statsborger, for foreningen til beskyttelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. november 2014 Sag 248/2012 (2. afdeling) Teknisk Landsforbund som mandatar for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Yvonne Frederiksen)

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne

Notat. lempelse af sanktionerne for overtrædelse af køre- og hviletidsreglerne FÆRDSELSAFDELINGEN 22. februar 2007 Sagsbehandler: Kirsten Søndergaard Munck j.nr. 2006-9080-33 Sekretariatet Ellebjergvej 52, 2. 2450 København SV Telefon: 3314 8888 Lokal: 7464 Telefax: 3343 0004 E-mail:

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber

Energi & Forsyning. Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Energi & Forsyning Offentlighedsloven og offentligt ejede forsyningsselskaber Indledning Den nye lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven) trådte i kraft den 1. januar 2014 og har betydning

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 38 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 10. marts 2011

Læs mere

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834

Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: -0246 Klageren: XX Indklagede: Rejsekort Kundecenter v/metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVRnummer: 21263834 Klagen vedrører: 20 kr. som

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 12. juni 2012 Sag 345/2011 Foreningen "Watzerath Parken c/o Flemming Johnsen (advokat Lars Kjeldsen) mod Global Wind Power A/S, Global Wind Power Invest A/S og Global

Læs mere

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S

Sag C-125/05. VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S Sag C-125/05 VW-Audi Forhandlerforeningen, som mandatar for Vulcan Silkeborg A/S mod Skandinavisk Motor Co. A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Konkurrence aftale om forhandling

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 20.02.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0951/2004 af Jan Dolezal, polsk statsborger, for "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu",

Læs mere