KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål"

Transkript

1 2008L0038 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) (EUT L 62 af , s. 9) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens direktiv 2008/82/EF af 30. juli 2008 L M2 Kommissionens forordning (EU) nr. 1070/2010 af 22. november 2010 L

2 2008L0038 DA B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets direktiv 93/74/EØF af 13. september 1993 om foder med særlige ernæringsformål ( 1 ), særlig artikel 6, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionens direktiv 94/39/EF af 25. juli 1994 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål ( 2 ) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder ( 3 ). Direktivet bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres. (2) Ved direktiv 93/74/EØF er det fastsat, at der skal udarbejdes en positivliste over anvendelsesområderne for foder med særlige ernæringsformål. Listen skal indeholde oplysninger om de nøjagtige anvendelsesformål, dvs. det særlige ernæringsformål, de væsentlige ernæringsegenskaber, mærkningsangivelser og, hvis det er relevant, særlige mærkningsbestemmelser. (3) Visse ernæringsformål kan på nuværende tidspunkt ikke medtages på listen over anvendelsesområder på grund af manglende fællesskabsanalysemetoder til kontrol med energiindholdet i hobbydyrfoder og indholdet af fiber i foderstoffer. Listen skal suppleres, så snart disse metoder er blevet vedtaget. (4) Listen kan ændres på baggrund af udviklingen i den videnskabelige og tekniske viden. (5) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed. (6) Nærværende direktiv bør ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret ( 1 ) EFT L 237 af , s. 23. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 806/2003 (EUT L 122 af , s. 1). ( 2 ) EFT L 207 af , s. 20. Senest ændret ved direktiv 2008/4/EF (EUT L 6 af , s. 4). ( 3 ) Jf. bilag II, del A.

3 2008L0038 DA B UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV: Artikel 1 Medlemsstaterne skal kræve, at foder med særlige ernæringsformål i den i direktiv 93/74/EØF anførte betydning kun må bringes i handelen, hvis anvendelsesformålene er anført i del B i bilag I til nærværende direktiv, og foderet opfylder betingelserne i denne del af bilag I. Endvidere drager medlemsstaterne omsorg for, at bestemmelserne i»almindelige bestemmelser«i del A i bilag I overholdes. Artikel 2 Direktiv 94/39/EF, som ændret ved de direktiver, der er nævnt i bilag II, del A, ophæves, uden at dette berører medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til de i bilag II, del B, angivne frister for gennemførelse af direktiverne i national ret. Henvisninger til det ophævede direktiv gælder som henvisninger til nærværende direktiv og læses efter sammenligningstabellen i bilag III. Artikel 3 Dette direktiv træder i kraft den 31. juli Artikel 4 Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

4 2008L0038 DA B BILAG I DEL A Almindelige bestemmelser 1. Hvis der er anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber i del B, kolonne 2, angivet ved»og/eller«, for samme ernæringsformål, kan fabrikanten vælge at anvende den ene eller den anden gruppe væsentlige ernæringsegenskaber eller begge grupper for at opfylde det særlige ernæringsformål, der er angivet i kolonne 1. For hver valgmulighed er de dertil svarende mærkningsoplysninger fastsat overfor i kolonne Hvis en gruppe tilsætningsstoffer er angivet i del B, kolonne 2 eller kolonne 4, skal de anvendte tilsætningsstoffer være godkendt i Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 ( 1 ) og være i overensstemmelse med de angivne væsentlige ernæringsegenskaber. 3. Hvis oprindelsen (oprindelserne) til ingredienserne eller de analytiske bestanddele skal angives i del B, kolonne 4, skal fabrikanten give præcise oplysninger (f.eks. ingrediensens (ingrediensernes) specifikke navn(e), dyreart eller dyredel), der gør det muligt at vurdere, om ovennævnte ingredienser og bestanddele er i overensstemmelse med de tilsvarende væsentlige ernæringsegenskaber. 4. Hvis der kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som tilsætningsstof, i del B, kolonne 4, og angivelsen er efterfulgt af ordene»i alt«, skal indholdet angives med henvisning til henholdsvis den naturligt forekommende mængde, hvis der ikke er tale om tilsætning, eller ved afvigelse fra Rådets direktiv 70/524/EØF ( 2 ), den samlede mængde af det naturligt forekommende stof og den mængde, der er tilsat som tilsætningsstof. 5. De i del B, kolonne 4, krævede angivelser med tilføjelsen»hvis tilsat«er obligatoriske, hvis ingrediensen eller tilsætningsstoffet er blevet tilsat, eller indholdet deraf er blevet forøget, for at foderet specifikt kan opfylde det særlige ernæringsformål. 6. Angivelserne i del B, kolonne 4, vedrørende analytiske bestanddele og tilsætningsstoffer skal være kvantitative. 7. Den anbefalede brugsperiode, der er anført i del B, kolonne 5, er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt. Fabrikanterne kan anføre mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser. 8. Hvis det er hensigten, at et foderstof skal opfylde mere end ét særligt ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med de tilsvarende angivelser i del B. 9. Ved tilskudsfoder med særlige ernæringsformål skal der gives retningslinjer for sammensætningen af den daglige ration i brugsanvisningen på etiketten. ( 1 ) EUT L 268 af , s. 29. ( 2 ) EFT L 270 af , s. 1.

5 DEL B Liste over anvendelsesområder Særligt ernæringsformål Væsentlige ernæringsegenskaber Dyreart eller -kategori Mærkningsoplysninger Anbefalet brugsperiode Andre bestemmelser M1 Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens ( 1 ) Lavt fosforindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet Hunde og katte Proteinkilde(r) Calcium Fosfor Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat) Indledningsvis i indtil 6 ( 2 )»Det anbefales at tale med dyrlægen inden brug eller inden forlængelse af I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«eller B Reduceret fosforabsorption ved tilsætning af Lanthancarbonatoctahydrat Opløsning af struvitsten ( 3 ) Urinforsurende egenskaber, lavt magnesiumindhold og begrænset indhold af protein, der skal være af høj kvalitet Voksne katte Hunde Proteinkilde(r) Calcium Fosfor Lanthancarbonatoctahydrat Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat) Proteinkilde(r) Calcium Fosfor Klorider Indledningsvis i indtil 6 ( 2 )»Det anbefales at tale med dyrlægen inden brug eller inden forlængelse af I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«5 til 12 uger I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«2008l0038 DA

6 Svovl Urinforsurende stoffer brug.«urinforsurende egenskaber og lavt magnesiumindhold Katte Calcium Fosfor Klorider Svovl Taurin i alt Urinforsurende stoffer Mindskelse af risikoen for ny struvitstendannelse ( 3 ) Mindskelse af ureatstendannelse Mindskelse af oxalatstendannelse Urinforsurende egenskaber og moderat magnesiumindhold Lavt purinindhold, lavt indhold af protein, der skal være af høj kvalitet Lavt calciumindhold, lavt indhold af vitamin D og stoffer, der gør urinen alkalisk Hunde og katte Calcium Fosfor Klorider Svovl Urinforsurende stoffer Hunde og katte Proteinkilde(r) I indtil 6, men livslang brug ved irreversibel forstyrrelse af urinsyrestofskiftet Hunde og katte Fosfor Calcium Klorid Svovl Vitamin D i alt I indtil 6 brug.«brug.«i indtil 6 eller etiketten anføres brug.«2008l0038 DA

7 Hydroxyprolin Stoffer, der gør urinen alkalisk Mindskelse af cystinstendannelse Lavt proteinindhold, moderat indhold af svovlholdige aminosyrer og stoffer, der gør urinen alkalisk Hunde og katte Svovlholdige aminosyrer i alt Klorider Svovl Stoffer, der gør urinen alkalisk Indledningsvis i indtil 1 år brug eller inden forlængelse af Mindskelse af intolerancer over for ingredienser og næringsstoffer ( 4 ) Udvalgte proteinkilde(r) Hunde og katte Proteinkilde(r) Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat) og/eller 3 til 8 uger. Hvis tegn på intolerance forsvinder, kan dette foder anvendes uden tidsbegrænsning Mindskelse af akutte absorptionsforstyrrelser i tarmsystemet Afhjælpning af dårlig fordøjelse ( 5 ) Udvalgte kulhydratkilde(r) Højt indhold af elektrolytter og letfordøjelige ingredienser Letfordøjelige ingredienser og lavt fedtindhold Kulhydrat-kilde(r) Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat) Hunde og katte Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling Kilder til slimstof (hvis tilsat) Hunde og katte Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling 1 til 2 uger»i perioder med akut diarré; og under efterfølgende rekonvalescens.det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«3 til 12 uger, men livslang brug ved kronisk pankreatisk insufficiens 2008L0038 DA

8 brug.«støtte af hjertefunktionen ved kronisk hjerteinsufficiens Lavt natriumindhold og forhøjet K/Na-forhold Hunde og katte Indledningsvis i indtil 6 brug eller inden forlængelse af Regulering af glucosetildelingen (Diabetes mellitus) Støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens Lavt indhold af kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold, højt indhold af essentielle fedtsyrer og højt indhold af letfordøjelige kulhydrater Hunde og katte Hunde Kulhydrat-kilde(r) Eventuel behandling af kulhydrate(r Stivelse Sukker i alt Fructose (hvis tilsat) Indhold af essentielle fedtsyrer (hvis tilsat) Kilde(r) til fedtsyrer med kort og middellang kulstofkæde (hvis tilsat) Proteinkilde(r) Indhold af essentielle fedtsyrer Letfordøjelige kulhydrater, herunder behandling Kobber i alt Indledningsvis i indtil 6 Indledningsvis i indtil 6 brug eller inden forlængelse af brug eller inden forlængelse af I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«2008l0038 DA

9 Protein af høj kvalitet, moderat proteinindhold og højt indhold af essentielle fedtsyrer Katte Proteinkilde(r) Indhold af essentielle fedtsyrer Kobber i alt Indledningsvis i indtil 6 brug eller inden forlængelse af I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«regulering af lipidmetabolismen i tilfælde af hyperlipidæmi Lavt fedtindhold og højt indhold af essentielle fedtsyrer Hunde og katte Indhold af essentielle fedtsyrer Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat) Indledningsvis i indtil 2 brug eller inden forlængelse af Mindskelse af kobberophobning i leveren Lavt kobberindhold Hunde Kobber i alt Indledningsvis i indtil 6 Mindskelse af overvægt Lavt energiindhold Hunde og katte Energiindhold Indtil den ønskede kropsvægt er nået Rekonvalescens ( 6 ) Højt energiindhold, høj koncentration af væsentlige næringsmidler og letfordøjelige ingredienser Hunde og katte Letfordøjelige ingredienser Energiindhold Indhold af n-3- og n-6 fedtsyrer (hvis tilsat) Indtil dyret er kommet sig helt brug eller inden forlængelse af I brugsanvisningen anføres anbefalet daglig mængde. Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten:»indgives under dyrlægetilsyn.«2008l0038 DA

10 Støtte af hudfunktionen ved dermatosis og hårtab Højt indhold af essentielle fedtsyrer Hunde og katte Indhold af essentielle fedtsyrer I indtil 2 brug.«m2 B Støtte af stofskiftet i leddene ved slidgigt Mindskelse af risikoen for mælkefeber Hunde: Tørstoffet skal mindst indeholde 3,3 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,38 % eicosapentaensyre (EPA). Passende indhold af vitamin E. Katte: Tørstoffet skal mindst indeholde 1,2 % omega-3-fedtsyrer i alt og 0,28 % eicosapentaensyre (DHA). Højt indhold af methionin og mangan. Passende indhold af vitamin E. Hunde og katte Hunde: Omega-3-fedtsyrer i alt EPA i alt Vitamin E i alt Katte: Omega-3-fedtsyrer i alt DHA i alt Methionin i alt Mangan i alt Vitamin E i alt Lavt calciumindhold Malkekøer Calcium Fosfor Indledningsvis i indtil 3 Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden. 1 til 4 uger inden kælvning I brugsanvisningen anføres:»ophør med indgivelse efter kælvning«2008l0038 DA

11 og/eller Lavt kation/anionforhold Calcium Fosfor Klorider Svovl 1 til 4 uger inden kælvning I brugsanvisningen anføres:»ophør med indgivelse efter kælvning«eller Højt indhold af zeolit (natriumaluminiumsilikat, syntetisk) Indhold af natriumaluminiumsilikat, syntetisk I 2 uger inden kælvning I brugsanvisningen anføres:»det sikres via begrænsning af fodermængden, at et dagligt indtag på 500 g natriumaluminiumsilikat pr. dyr ikke overskrides.ophør med indgivelse efter kælvning«mindskelse af risikoen for ketosis ( 7 ) ( 8 ) eller Højt indhold af calcium i form af lettilgængelige calciumsalte Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen Malkekøer og moderfår Samlet calciumindhold samt kilder og respektive mængder calcium herfra Ingredienser, der tilfører energi i form af glykogen Propan-1,2-diol (hvis tilsat som glucoseforstadie) Glycerol (hvis tilsat som glucoseforstadie) Indgives fra de første kælvningstegn til to dage efter kælvning 3 til 6 uger efter kælvning ( 9 ) De sidste 6 uger før og de første 3 uger efter læmning ( 10 ) Brugsanvisning, dvs. angivelse af antal indgivelser og tidspunkt herfor før og efter kælvning. Teksten»Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug«2008l0038 DA

12 Mindskelse af risikoen for tetani (hypomagnesæmi) Højt magnesiumindhold, let tilgængelige kulhydrater, moderat proteinindhold og lavt kaliumindhold Drøvtyggere Stivelse Sukker i alt 3 til 10 uger i perioder, hvor græsset vokser hurtigt Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og let tilgængelige energikilder. Når det gælder foder til får, anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:»anvendes navnlig til lakterende dyr.«mindskelse af risikoen for acidose Stabilisering af væske- og elektrolytbalancen Lavt indhold af let (fordøjelige) forgærbare kulhydrater og høj bufferkapacitet Overvejende elektrolytter og let optagelige kulhydrater Drøvtyggere Kalve Smågrise Lam Kid Føl Stivelse Sukker i alt Kulhydrat-kilde(r) Klorider I indtil 2 ( 11 ) 1 til 7 dage (1 til 3 dage, hvis der ikke gives andet foder) Brugsanvisningen skal indeholde oplysninger om sammensætningen af den daglige ration, hvad angår tilførsel af fibre og meget let forgærbar kulhydratkilder. Når det gælder foder til malkekøer, anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:»især til højtydende køer.«når det gælder foder til fedekvæg anføres på emballagen, beholderen eller etiketten:»især til intensivt fodret.«( 12 )»Hvis der foreligger risiko for fordøjelsesforstyrrelser og i perioder med fordøjelighedsforstyrrelser (diarré).det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug.«2008l0038 DA

13 Mindskelse af risikoen for urinvejssten Lavt indhold af fosfor, magnesium og urinforsurende stoffer Drøvtyggere Calcium Fosfor Klorider Svovl Urinforsurende stoffer I indtil 6 uger»især til intensivt fodrede ungdyr.«i brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«mindskelse af stressreaktioner Højt magnesiumindhold Svin 1 til 7 dage Det bør oplyses, i hvilke situationer brugen af dette foder er beregnet på. og/eller Stabilisering af den fysiologiske fordøjels Letfordøjelige ingredienser Lav bufferkapacitet og letfordøjelige ingredienser Letfordøjelige ingredienser Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat) Smågrise Letfordøjelige ingredienser herunder deres eventuelle behandling Bufferkapacitet Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat) Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat) Svin Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling Kilde(r) til adstringerende stoffer (hvis tilsat) Kilde(r) til slimstof (hvis tilsat) 2 til 4 uger»hvis der i perioder foreligger risiko for fordøjelighedsforstyrrelser eller reconvalecens fra fordøjelighedsforstyrrelser.«2008l0038 DA

14 Mindskelse af risikoen for forstoppelse Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene Søer Ingredienser, der stimulerer passagen gennem tarmene 10 til 14 dage før og 10 til 14 dage efter faring Mindskelse af risikoen for fedtleversyndrom Lavt energiindhold og høj procentdel af omsættelig energi fra lipider med stort indhold af flerumættede fedtsyrer Læggehøner Energiværdi (beregnet efter EF-metode) Procentdel omsættelig energi fra lipider Indhold af flerumættede fedtsyrer I indtil 12 uger Kompensation for malabsorption Kompensation for kronisk insufficiens i tyndstarmsfunktionen Lavt indhold af mættede fedtsyrer og stort indhold af fedtopløselige vitaminer Kulhydrater, proteiner og fedtstoffer, der stort set fordøjes, før de når tyndtarmen Fjerkræ, bortset fra gæs og duer Hovdyr (Equines) ( 13 ) Procentdel mættede fedtsyrer i forhold til indholdet af fedtsyrer i alt Vitamin A i alt Vitamin D i alt Vitamin E i alt Vitamin K i alt Letfordøjelige kulhydrat-, protein- og fedtstofkilder, herunder deres eventuelle behandling I de første 2 uger efter udklækning Indledningsvis i indtil 6 Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives, herunder mange små rationer pr. dag.»det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af 2008L0038 DA

15 Kompensation for kroniske fordøjelsesforstyrrelser i tyktarmen Letfordøjelige fibre Hovdyr (Equines) Fiberkilde(r) Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat) Indledningsvis i indtil 6 Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på, og hvordan det bør indgives.»det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af Mindskelse af stressreaktioner Letfordøjelige ingredienser Hovdyr (Equines) Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat) Kompensation for elektrolyttab ved kraftig svedafsondring Overvejende elektrolytter og letoptagelige kulhydrater Hovdyr (Equines) Calcium Chlorider Glucose To til fire uger Det bør oplyses, præcist hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på. 1 til 3 dage Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på. Hvis foderet svarer til en stor del af dagsrationen, bør det oplyses, at det er risikabelt at foretage bratte ændringer i fodersammensætningen. I brugsanvisningen anføres:»dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«2008l0038 DA

16 Rekonvalescens Høj koncentration af væsentlige næringsstoffer og letfordøjelige ingredienser Hovdyr (Equines) Letfordøjelige ingredienser, herunder deres eventuelle behandling Indhold af n-3-fedtsyrer og n-6-fedtsyrer (hvis tilsat) Indtil dyret er kommet sig helt Det bør oplyses, hvilke situationer brugen af foderet er beregnet på. Når foderet er specielt beregnet til at blive givet via sonde eller slange, anføres følgende på emballagen, beholderen eller etiketten:»indgives under dyrlægetilsyn.«støtte af leverfunktionen ved kronisk leverinsufficiens Støtte af nyrefunktionen ved kronisk nyreinsufficiens Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og letfordøjelige kulhydrater Lavt indhold af protein, som er af høj kvalitet, og lavt phosphorindhold Hovdyr (Equines) Hovdyr (Equines) Protein- og fiberkilder Letfordøjelige kulhydrater, herunder deres eventuelle behandling Methionin Cholin Indhold af n-3-fedtsyrer (hvis tilsat) Proteinkilder Calcium Phosphor Indledningsvis i indtil 6 Indledningsvis indtil 6 Det bør oplyses, hvordan foderet bør indgives, herunder mange små portioner pr. dag.»det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af»det anbefales at indhente udtalelse fra en dyrlæge før brug eller før forlængelse af I brugsanvisningen anføres: 2008L0038 DA

17 »Dyret bør til enhver tid have adgang til drikkevand.«m1 ( 1 ) Fabrikanten kan eventuelt også anbefale anvendelse heraf i tilfælde af midlertidig nyreinsufficiens. ( 2 ) Hvis foderet anbefales ved midlertidig nyreinsufficiens, er den anbefalede brugsperiode 2 til 4 uger. ( 3 ) Når det gælder foder til katte, kan»feline lower urinary tract disease«eller»acute Feline Urological Syndrome F.U.S.«føjes til under særligt ernæringsformål. ( 4 ) Når det gælder foder til mindskelse af en bestemt intolerance, kan en henvisning til den specifikke intolerance erstatte»ingredienser og næringsstoffer«. ( 5 ) Fabrikanten kan tilføje under særligt ernæringsformål:»exokrin pankreatisk insufficiens«. ( 6 ) For kattefoder kan fabrikanten under mærkningsoplysningerne supplere det særlige ernæringsformål med angivelsen»leverlipidose hos kat«( 7 ) I stedet for»ketosis«kan der anføres»acetonæmia«. ( 8 ) Fabrikanterne kan også anbefale anvendelse ved rekonvalescens efter ketosis. ( 9 ) Når det gælder foder til malkekøer. ( 10 ) Når det gælder foder til moderfår. ( 11 ) Når det gælder foder til malkekøer:»højst 2 fra begyndelsen af laktionen.«( 12 ) Anfør kategorien af drøvtyggere. ( 13 ) Når det drejer sig om foder, der er specielt beregnet til meget gamle dyrs særlige behov (let fortærbare ingredienser), tilføjes der»gamle dyr«i forbindelse med dyrearten eller -kategorien. 2008L0038 DA

18 2008L0038 DA B BILAG II DEL A Ophævet direktiv med oversigt over ændringer (jf. artikel 2) Kommissionens direktiv 94/39/EF (EFT L 207 af , s. 20) Kommissionens direktiv 95/9/EF (EFT L 91 af , s. 35) Kommissionens direktiv 2002/1/EF (EFT L 5 af , s. 8) Kommissionens direktiv 2008/4/EF (EUT L 6 af s. 4) DEL B Liste over frister for gennemførelse i national ret (jf. artikel 2) Direktiv Gennemførelsesfrist 94/39/EF 30. juni /9/EF 30. juni /1/EF 20. november /4/EF 30. juli 2008

19 2008L0038 DA B BILAG III Sammenligningstabel Direktiv 94/39/EF Nærværende direktiv Artikel 1 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Bilag Bilag I Bilag II Bilag III

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF 6.3.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 62/9 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål (EØS-relevant

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) Udkast til Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører: Kommissionens direktiv 82/475/EØF af 23. juni 1982, EF-Tidende 1982, L 213, s.

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 0

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 0 Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder 0 I medfør af 1, stk. 1-7, 1 a, stk. 1 og 2, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017, fastsættes efter

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) BEK nr 850 af 27/06/2017 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2017-32-31-00299 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER

L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende DIREKTIVER L 27/12 Den Europæiske Unions Tidende 31.1.2008 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/5/EF af 30. januar 2008 om angivelse på mærkningen af bestemte levnedsmidler af andre obligatoriske oplysninger end

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) I medfør af 1, stk. 1-7, 1 a, stk. 1 og 2, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 52 af 11. januar 2017,

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder.

Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Økonomisk og ernæringsmæssig værdi af hampefrø og hampekage i 100 % økologisk fjerkræfoder. Hampeprodukter, herunder både frø og kage er interessante råvarer i økologisk fjerkræfoder på grund af det høje

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) BEK nr 775 af 28/06/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0115-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler

Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler Det skræddersyede ernæringsprogram til Rottweiler www.royalcanin.dk Denne modige, charmerende hunds oprindelse Rottweileren er en af de ældste racer. Dens tyske oprindelse går helt tilbage til den tid,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 25.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 136/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

VELKOMMEN TIL GET2PET

VELKOMMEN TIL GET2PET VELKOMMEN TIL GET2PET Et 100 % dansk ejet familie foretagende som udelukkende sælger hunde & katte foder af den bedste kvalitet. For at opnå dette har vi valgt at samarbejde med Arden Grange. Selve produktserien

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.2.2016 L 25/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2017 C(2017) 8238 final ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 12.12.2017 L 328/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2017/2279 af 11. december 2017 om ændring af bilag II, IV, VI, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1990L0269 DA 27.06.2007 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 29. maj 1990 om minimumsforskrifter for sikkerhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) BEK nr 722 af 14/06/2016 Udskriftsdato: 7. maj 2019 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-31-00100 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen.

Forslaget er fremsat med hjemmel i artikel 14, stk. 1, litra a i pesticidrammeforordningen. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/BRL Sagsnr.: 2014-29-221-02102/Dep sagsnr: 24728 Den 17. februar 2014 FVM 244 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 230/8 DA 25.8.2016 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2016/1413 af 24. august 2016 om ændring af forordning (EU) nr. 432/2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer

Læs mere

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst)

FORORDNINGER. (EØS-relevant tekst) L 259/2 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1798 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.9.2017 L 230/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2017/1522 af 2. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD.

nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. nyhed Den gyldne løsning til ernæringssensible bedste venner Premium-vådfoder fra SELECT GOLD Sensitive. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Det nye SELECT GOLD Sensitive høj kvalitet og letfordøjeligt!

Læs mere

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED

HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED HUNDE- OG KATTEFODER VÆLG MED Hvad står der - og hvad står der ikke - i deklarationerne? Myndighederne har fastsat regler for, hvad der skal, og hvad der ikke må stå i en deklaration for hunde- eller kattefoder.

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.12.2007 KOM(2007) 840 endelig 2007/0284 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV.../.../EF om komponenttypegodkendelse af lygter

Læs mere

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder 1) BEK nr 722 af 14/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-31-00100 Senere

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 119/4 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2011 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 440/2011 af 6. maj 2011 om henholdsvis godkendelse og afvisning af visse sundhedsanprisninger af fødevarer, der henviser

Læs mere

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv

Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv Et komplet næringsprogram til ethvert stadie i din kats liv www.arion-premium.dk 12 2 Arion sikrer dig den bedste kvalitet. Før et Arion foderprogram eller produkt når på markedet, er det udviklet på forskningscentre

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/RENS Dep sagsnr.: 26429 Den 6. juni 2014 FVM 289 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003L0090 DA 24.12.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/90/EF af 6. oktober 2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois

Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois Det skræddersyede ernæringsprogram til Grand danois www.royalcanin.dk En majestætisk, hengiven kæmpe En Grand danois er en af de største hunde i verden. Den er stærk og elegant, og så skjuler dens atletiske

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Complete

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'..

Hermed følger til delegationerne dokument - D050799/04 ANNEX 1 ling corr'.. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. september 2017 (OR. en) 11810/17 ADD 1 REV 1 AGRILEG 163 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 22. september 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 34 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: NaturErhvervstyrelsen/Center for Jordbrug Sagsnr.: 12-41811-000002/Dep. sagsnr. 7570

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038860/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. juli 2015 (OR. en) 10889/15 ENV 485 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 10. juli 2015 til: Komm. dok. nr.: D038860/02 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Fuldfoder til alle hunde og katte. - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere

Fuldfoder til alle hunde og katte. - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere hunde og katte - udviklet i samarbejde med dyrlæger og top-opdrættere hvalperacer Aktiv Hvalp er et danskproduceret premium-fuldfoder til hvalpe. Da det er vigtigt, at hvalpen får en sund og nærende kost,

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1

Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 UDKAST Bekendtgørelse om forhåndsgodkendelse indenfor fødevarelovgivningen 1 I medfør af 45, 56 b, 58, 59 a, stk. 1 og 2 og 59 b, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 11. januar 2016, fastsættes

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet Dep sagsnr.: 26424 GUH Den 6. juni 2014 FVM 285 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag III

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A

5560/14 ADD 1 lao/js/mc 1 DG E 2 A RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. marts 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2011/0398 (COD) 5560/14 ADD 1 AVIATION 15 ENV 52 CODEC 149 UDKAST TIL RÅDETS BEGRUNDELSE Vedr.: Rådets førstebehandlingsholdning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 187 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt./ 2. afd., 1. kt. J.nr.: 2296 Den 31. januar 2007 MMO/LOUJ/EMFJ FVM 412

Læs mere

Labrador retriever www.royalcanin.dk

Labrador retriever www.royalcanin.dk Det skræddersyede ernæringsprogram til Labrador retriever www.royalcanin.dk En virkelig charmerende og meget livlig hund Den utrættelige Labrador retriever er fuld af energi. Den elsker at svømme eller

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER

KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER KUN DET BEDSTE TIL DIN ISLÆNDER s Året re d n islæ ed nyh ICELAND 15 KG, BIG BAG Bestseller fuldfoderblanding. Særlig udviklet til at dække den islandske hests behov Iceland er et fuldfoder udviklet specielt

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 344 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet/2. afd., 2. kt. J.nr.: PD 06-201/EU17-000006/ Den 6. juli 2006 MMO/ FVM 378 NOTAT TIL

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12430/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 123 AGRI 494 SAN 303 DELACT 125 Jordi

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) L 89/36 Den Europæiske Unions Tidende 25.3.2014 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 298/2014 af 21. marts 2014 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 og af

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. maj 2013 (23.05) (OR. en) 9601/13 DENLEG 43 AGRI 313 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 15. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-0104/Dep. sagsnr. 11757 Den 28. september 2011 FVM 929 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.4.2017 C(2017) 2299 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 18.4.2017 om fastsættelse af en fælles metode til beregning af vægten af elektrisk og elektronisk

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/GUH Sagsnr.: 2013-29-221-01725/Dep sagsnr: 20417 Den 18. april 2013 FVM 139 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen.

NYT. Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. NYT Det helt rigtige til ethvert energibehov. SELECT GOLD premium tørfoder til hunde af alle størrelser med specielle krav til ernæringen. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. Active Mini Medium Maxi SELECT

Læs mere