(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER"

Transkript

1 DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 432/2012 af 16. maj 2012 om fastlæggelse af en liste over andre tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer end dem, der henviser til en reduceret risiko for sygdom og til børns udvikling og sundhed (EØS-relevant tekst) EUROPA-KOMMISSIONEN HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions småde, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( 1 ), særlig artikel 13, stk. 3, og ud fra følgende betragtninger: (1) I henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 er sundhedsanprisninger af fødevarer forbudt, medmindre de er godkendt af Kommissionen i overensstemmelse med samme forordning og opført på en liste over tilladte anprisninger. (2) I henhold til artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal medlemsstaterne senest den 31. januar 2008 forelægge Kommissionen nationale lister over sundhedsanprisninger af fødevarer som omhandlet i samme forordnings artikel 13, stk. 1. De nationale lister over anprisninger skal være ledsaget af de betingelser, der gælder for dem, og af henvisninger til den relevante videnskabelige dokumentation. (3) I henhold til artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal Kommissionen senest den 31. januar 2010 efter høring af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt»autoriteten«) vedtage en liste over tilladte sundhedsanprisninger af fødevarer, jf. samme forordnings artikel 13, stk. 1, og alle de nødvendige betingelser for anvendelsen af disse anprisninger. (4) Den 31. januar 2008 modtog Kommissionen lister med over sundhedsanprisninger fra medlemsstaterne. ( 1 ) EUT L 404 af , s. 9. En gennemgang af de nationale lister viste, at det på grund af mange overlapninger og på grundlag af drøftelser med medlemsstaterne var nødvendigt at samle de nationale lister i en konsolideret liste over anprisninger, som autoriteten skulle afgive videnskabelige udtalelser om (i det følgende benævnt»den konsoliderede liste«) ( 2 ). (5) Den 24. juli 2008 sendte Kommissionen den formelle anmodning om en videnskabelig udtalelse i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 til autoriteten sammen med vurderingsgrundlaget og en første del af den konsoliderede liste. Yderligere dele af den konsoliderede liste blev sendt i november og december Kommissionen færdiggjorde den konsoliderede liste med et tillæg, som blev sendt til autoriteten den 12. marts Visse af anprisningerne på den konsoliderede liste blev efterfølgende trukket tilbage af medlemsstater, inden de var blevet vurderet af autoriteten. Autoritetens videnskabelige vurdering blev offentliggjort som udtalelser i perioden oktober 2009 til juli 2011 ( 3 ). (6) Autoriteten konstaterede i sin vurdering, at visse forelagte forslag omfattede flere forskellige anpriste virkninger, eller flere forskellige forslag vedrørte den samme anpriste virkning. En anprisning omhandlet i denne forordning kan derfor repræsentere en eller flere af registreringerne på den konsoliderede liste. (7) For visse sundhedsanprisningers vedkommende konkluderede autoriteten på grundlag af de fremlagte oplysninger, at der er fastslået en årsagssammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og den anpriste virkning. Sundhedsanprisninger, der er i overensstemmelse med disse konklusioner og opfylder kravene i forordning (EF) nr. 1924/2006, bør godkendes i henhold til samme forordnings artikel 13, stk. 3, og optages på listen over tilladte anprisninger. ( 2 ) ( 3 )

2 DA L 136/2 Den Europæiske Unions Tidende (8) Artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006 foreskriver, at tilladte sundhedsanprisninger skal ledsages af alle de nødvendige betingelser (herunder begrænsninger) for anvendelsen af anprisningerne. Listen over tilladte anprisninger bør derfor omfatte anprisningernes ordlyd, særlige betingelser for anvendelsen af anprisningerne og, hvor det er relevant, betingelser eller anvendelsen, i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1924/2006 og i tråd med autoritetens udtalelser. (9) Et af målene med forordning (EF) nr. 1924/2006 er at sikre, at sundhedsanprisninger er sandfærdige, klare, pålidelige og anvendelige for forbrugeren. I den forbindelse skal formuleringen og præsentationen af anprisningerne tages i betragtning. er, der i kraft af deres formulering har samme betydning for forbrugerne som en tilladt sundhedsanprisning, idet de viser den samme sammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og sundhed, bør også være omfattet af de anvendelsesbetingelser, der er angivet for de tilladte sundhedsanprisninger. (10) Kommissionen har identificeret en række anprisninger, der er fremlagt til vurdering, og som henviser til virkningerne af stoffer fra planter eller urter, også kendt som»botaniske stoffer«, som autoriteten endnu ikke har fremlagt en videnskabelig vurdering af. Der findes desuden en række sundhedsanprisninger, for hvilke det er nødvendigt med en yderligere vurdering, før Kommissionen kan tage stilling til, om de skal tilføjes på listen over tilladte anprisninger eller ej, eller som er blevet vurderet, uden at Kommissionen på grund af andre legitime forhold kan tage endelig stilling til dem på nuværende tidspunkt. (11) er, som autoriteten endnu ikke har færdigevalueret, eller som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til, offentliggøres på Kommissionens websted ( 1 ) og kan fortsat anvendes, jf. artikel 28, stk. 5 og 6, i forordning (EF) nr. 1924/2006. (12) I henhold til artikel 6, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 skal sundhedsanprisninger være baseret på almindeligt anerkendt videnskabelig evidens. Sundhedsanprisninger, for hvilken autoritetens vurdering ikke har været positiv med hensyn til den videnskabelige dokumentation, fordi det ikke har kunnet konkluderes, at der var fastslået en årsagssammenhæng mellem en fødevarekategori, en fødevare eller en af dens bestanddele og den anpriste virkning, bør ikke godkendes. Det er ligeledes i overensstemmelse med reglerne at undlade at godkende en sundhedsanprisning, der ikke opfylder andre generelle eller specifikke krav i forordning (EF) nr. 1924/2006, selv hvis autoritetens videnskabelige vurdering er positiv. Sundhedsanprisninger, der er uforenelige med almindeligt anerkendte ernærings- og sundhedsprincipper, bør ikke anvendes. Autoriteten konkluderede, at der for en enkelt anprisning ( 2 ) vedrørende virkningerne af fedtstoffer på en normal optagelse af fedtopløselige vitaminer og for en anden anprisning ( 3 ) vedrørende virkningerne af natrium på vedligeholdelse af en normal muskel var fastslået en årsagssammenhæng. Anvendelse af disse sundhedsanprisninger ville imidlertid sende et modsætningsfyldt, forvirrende signal til forbrugerne, der ville forstå det som en opfordring til at indtage næringsstoffer, som myndighederne på europæisk, nationalt og internationalt plan ellers på grundlag af almindeligt anerkendt videnskabelig rådgivning anbefaler forbrugerne at begrænse indtaget af. Disse to anprisninger er således ikke i overensstemmelse med artikel 3, stk. 2, litra a), i forordning (EF) nr. 1924/2006, som foreskriver, at anprisninger ikke må være tvetydige eller vildledende. Dertil kommer, at selv hvis de pågældende sundhedsanprisninger kun blev godkendt på særlige anvendelsesbetingelser og/eller blev ledsaget af supplerende, ville dette ikke være tilstrækkeligt til at afhjælpe forvirringen blandt forbrugerne, og anprisningerne bør derfor ikke godkendes. (13) Denne forordning bør finde anvendelse fra seks måneder efter ikrafttrædelsen, så fødevarevirksomhedslederne har mulighed for at tilpasse sig forordningens krav, herunder forbuddet i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 mod sundhedsanprisninger, som autoriteten har vurderet endeligt, og som Kommissionen har taget endelig stilling til. (14) Ved artikel 20, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1924/2006 pålægges Kommissionen at oprette og føre et EU-register over ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer, i det følgende benævnt»registret«. Registret vil indeholde alle godkendte anprisninger, herunder de anvendelsesbetingelser, der gælder for dem. Registret vil også indeholde en liste over afviste sundhedsanprisninger med begrundelse for deres afvisning. (15) Sundhedsanprisninger, der er trukket tilbage af medlemsstaterne, vil ikke blive opført på listen over afviste anprisninger i EU-registret. Registret vil blive opdateret løbende og, hvor det er relevant, på grundlag af udviklingen med hensyn til sundhedsanprisninger, som autoriteten endnu ikke har færdigevalueret, eller som Kommissionen endnu ikke har taget endelig stilling til. (16) Ved fastlæggelsen af foranstaltningerne i denne forordning er der taget hensyn til de bemærkninger og holdninger, Kommissionen har modtaget fra medlemmer af offentligheden og interessenter. (17) Tilsætning af stoffer til eller anvendelse af stoffer i fødevarer er underkastet særlige EU-retsforskrifter og national lovgivning, og det samme gælder klassificeringen af produkter som fødevarer eller lægemidler. En afgørelse vedrørende en sundhedsanprisning i henhold til forordning (EF) nr. 1924/2006, såsom optagelse på listen over tilladte anprisninger, jf. samme forordnings artikel 13, stk. 3, er ikke at betragte som en tilladelse til markedsføring af det stof, anprisningen vedrører, som ( 1 ) ( 2 ) Jf. registrering ID 670 og ID 2902 på den konsoliderede liste. ( 3 ) Jf. registrering ID 359 på den konsoliderede liste.

3 DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/3 en beslutning om, hvorvidt stoffet kan anvendes i fødevarer, eller som klassificering af et bestemt produkt som fødevare. 2. Fødevarer kan gøres til genstand for de i stk. 1 omhandlede sundhedsanprisninger i overensstemmelse med de i bilaget fastsatte betingelser. (18) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har modsat sig foranstaltningerne VEDTAGET DENNE FORORDNING: Artikel 1 Artikel 2 Ikrafttræden og anvendelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Tilladte sundhedsanprisninger 1. Listen over sundhedsanprisninger, der kan anvendes for fødevarer, jf. artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1924/2006, er fastsat i bilaget til nærværende forordning. Den anvendes fra den 14. december Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj På Kommissionens vegne José Manuel BARROSO Formand

4 Aktiveret kul Alfa-linolensyre (ALA) Arabinoxylan fremstillet af hvedeendosperm Beta-glucaner Beta-glucaner fra havre og byg Aktiveret kul bidrager til at reducere overdreven tarmluft efter et måltid ALA bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Indtagelse af arabinoxylan som en del af et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet Beta-glucaner bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Indtagelse af beta-glucaner fra havre eller byg som en del af et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet BILAG LISTE OVER TILLADTE SUNDHEDSANPRISNINGER en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 g aktiveret kul pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 1 g mindst 30 minutter før og 1 g hurtigst muligt efter måltidet. er en kilde til ALA i henhold til det, der er angivet under anprisningen KILDE TIL OMEGA-3-FEDTSYRER på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 2 g ALA. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 8 g arabinoxylan (AX)-rige fibre fremstillet af hvedeendosperm (mindst 60 vægtprocent AX) pr. 100 g tilgængelige kulhydrater i en kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved at indtage de arabinoxylan (AX)-rige fibre fremstillet af hvedeendosperm som en del af måltidet. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 1 g beta-glucaner fra havre, havreklid, byg eller bygklid eller fra blandinger af disse kilder pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g betaglucaner fra havre, havreklid, byg eller bygklid eller fra blandinger af disse beta-glucaner. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 4 g beta-glucaner fra havre eller byg for hver 30 g tilgængelige kulhydrater i en kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af beta-glucanerne fra havre eller byg som en del af måltidet. 2011;9(4): ; 7(9): ;9(6): , ;9(6): ; 7(9): ;9(6): , 755, 757, 801, 1465, , ;9(6): , 824 L 136/4 DA Den Europæiske Unions Tidende

5 Betain Biotin Biotin Biotin Biotin Biotin Betain bidrager til en normal omsætning af homocystein Biotin bidrager til et normalt energistofskifte Biotin bidrager til nervesystemets normale Biotin bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer Biotin bidrager til en normal psykologisk Biotin bidrager til at vedligeholde et normalt hår en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 500 mg betain pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 1,5 g betain. er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at et dagligt indtag på over 4 g kan øge kolesterolindholdet i blodet væsentligt. 2011;9(4): ; 7(9): , ; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , 114, 117, ;8(10): ; 7(9): ;8(10): , 121, DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/5

6 Biotin Biotin Calcium Calcium Calcium Calcium Calcium Biotin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder Biotin bidrager til at vedligeholde en normal hud Calcium bidrager til en normal størkning af blodet Calcium bidrager til et normalt energistofskifte Calcium bidrager til en normal muskel Calcium bidrager til en normal neurotransmission Calcium bidrager til fordøjelsesenzymernes normale er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til biotin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2009; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , ; 7(9): , ; 7(9): ; 7(9): , 230, ; 7(9): , 230, ; 7(9): L 136/6 DA Den Europæiske Unions Tidende

7 Calcium Calcium Calcium Chitosan Chlorid Cholin Cholin Calcium spiller en rolle i celledelings- og specialiseringsprocessen Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale knogler Calcium er nødvendigt for vedligeholdelse af normale tænder Chitosan bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Chlorid bidrager til en normal fordøjelse ved produktion af saltsyre i mavesækken Cholin bidrager til en normal omsætning af homocystein Cholin bidrager til en normal omsætning af fedtstoffer er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til calcium i henhold til det, der er angivet under anprisningen en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 3 g chitosan. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g chitosan. er en kilde til chlorid i henhold til det, der er angivet under anprisningen en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren. en må ikke anvendes for chlorid fra kilden natriumchlorid 2010;8(10): ; 7(9): ; 7(9): ;8(10): ;9(6): ; 7(9): ;8(10): ;9(6): , 230, 350, 354, 2731, 3155, 4311, 4312, , 230, 231, 2731, 3099,3155, 4311, 4312, ;9(6): ;8(10): ;9(4): ;9(4): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/7

8 Cholin Chrom Chrom Creatin Docosahexaensyre (DHA) Docosahexaensyre (DHA) Cholin bidrager til at vedligeholde en normal lever Chrom bidrager til en normal omsætning af makronæringsstoffer Chrom bidrager til at vedligeholde et normalt blodsukkerniveau Creatin øger den fysiske præstation ved gentagne kraftanstrengelser i forbindelse med kortvarig, højintensiv træning DHA bidrager til at vedligeholde en normal hjerne DHA bidrager til at vedligeholde et normalt syn en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 82,5 mg cholin pr. 100 g eller pr. 100 ml eller pr. portion af fødevaren. er en kilde til trivalent chrom i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til trivalent chrom i henhold til det, der er angivet under RAL] en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 3 g creatin. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g creatin. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 40 mg DHA pr. 100 g og pr. 100 kcal. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg DHA. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 40 mg DHA pr. 100 g og pr. 100 kcal. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg DHA. en må kun anvendes for fødevarer, der henvender sig til voksne, der udøver højintensiv træning 2011;9(4): ;9(6): , ;8(10): , 401, 4665, 4666, ;8(10): ;9(6): , ;9(7): , 1520, 1521, 1522, 1523, 1525, 1526, 1531, 1532, 1533, 1534, 1922, 1923, ;8(10): ;9(4): ;8(10): ;9(4): , 626, 631, 689, 704, 742, 3148, 690, 3151, 497, 501, 510, 513, 519, 521, 534, 540, 688, 1323, 1360, , 632, 743, 3149, 2905, 508, 510, 513, 519, 529, 540, 688, 4294 L 136/8 DA Den Europæiske Unions Tidende

9 Eicosapentaensyre og docosahexaensyre (EPA/DHA) Enkeltumættede og/eller flerumættede fedtsyrer Fibre fra bygkorn Fibre fra havrekorn Fibre fra hvedeklid Fibre fra hvedeklid EPA og DHA bidrager til en normal hjerte Udskiftning af mættede fedtstoffer i kosten med umættede fedtstoffer bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet [enkeltumættede og flerumættede fedtsyrer er umættede fedtstoffer] Fibre fra bygkorn bidrager til at øge afføringens volumen Fibre fra havrekorn bidrager til at øge afføringens volumen Fibre fra hvedeklid bidrager til en øget passagehastighed i tarmkanalen Fibre fra hvedeklid bidrager til at øge afføringens volumen er en kilde til EPA og DHA i henhold til det, der er angivet under anprisningen KILDE TIL OMEGA-3-FEDTSYRER på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 250 mg EPA og DHA. en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af umættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den ønskede effekt opnås ved et dagligt indtag på mindst 10 g af hvede(klids)fibre. en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/ ;8(10): ;9(4): ;9(4): ;9(6): , 506, 516, 527, 538, 703, 1128, 1317, 1324, 1325, 510, 688, , 1190, 1203, 2906, 2910, , ;9(6): ;9(6): ;8(10): , 839, 3067, ;8(10): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/9

10 Fibre fra rug Fluorid Folat Folat Folat Folat Folat Fibre fra rug bidrager til en normal tarm Fluorid bidrager til at vedligeholde mineraliseringen af tænderne Folat bidrager til vævsvæksten hos den gravide kvinde Folat bidrager til en normal aminosyresyntese Folat bidrager til normal bloddannelse Folat bidrager til en normal omsætning af homocystein Folat bidrager til en normal psykologisk en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af disse fibre i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT FIBERINDHOLD på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. er en kilde til fluorid i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2011;9(6): ; 7(9): ;8(10): , 276, 338, 4238, 2009; 7(9): ;8(10): , ; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , 85, 86, 88 L 136/10 DA Den Europæiske Unions Tidende

11 Folat Folat Folat Fødevarer med et lavt eller et reduceret indhold af mættede fedtsyrer Fødevarer med et lavt eller et reduceret indhold af natrium Glucomannan (konjac-mannan) Folat bidrager til immunsystemets normale Folat bidrager til at mindske træthed og udmattelse Folat spiller en rolle i celledelingsprocessen Et reduceret forbrug af mættet fedt bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Et reduceret forbrug af natrium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk Glucomannan bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til folat i henhold til det, der er angivet under anprisningen skrav har et lavt indhold af mættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen LAVT INDHOLD AF MÆTTET FEDT, eller hvis indhold af mættede fedtsyrer er reduceret i henhold til det, der er angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. skrav har et lavt indhold af natrium/salt i henhold til det, der er angivet under anprisningen LAVT NATRIUMINDHOLD/LAVT SALTINDHOLD, eller hvis indhold af natrium/salt er reduceret i henhold til det, der er angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 4 g glucomannan. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 4 g glucomannan. Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. 2009; 7(9): ;8(10): ; 7(9): ;8(10): , 195, ;9(4): , 671, ;9(6): , 705, 1148, 1178, 1185, ; 7(9): ;8(10): , 1560, 3100, DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/11

12 Glucomannan (konjac-mannan) Guargummi Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) Glucomannan bidrager til vægttab, når det indtages som en del af en energireduceret kost Guargummi bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Indtagelse af hydroxypropylmethylcellulose i forbindelse med et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 g glucomannan pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 3 g glucomannan i tre doser a 1 g sammen med 1-2 glas vand inden måltider og som en del af en energireduceret kost. en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 10 g guargummi. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 g guargummi. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 4 g HPMC pr. kvantificeret portion som en del af måltidet. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 4 g HPMC som en del af måltidet. Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. 2010;8(10): , 1556, 3725, 2010;8(2): ;8(10): L 136/12 DA Den Europæiske Unions Tidende

13 Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) Jern Jern Jern Hydroxypropylmethylcellulose bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Jern bidrager til en normal kognitiv Jern bidrager til et normalt energistofskifte Jern bidrager til normal dannelse af røde blodlegemer og hæmoglobin en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 5 g HPMC. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 5 g HPMC. er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. 2010;8(10): ; 7(9): ; 7(9): ;8(10): ; 7(9): ;8(10): , 1589, , 1589, 374, DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/13

14 Jern Jern Jern Jern Jod Jod Jod Jern bidrager til en normal ilttransport i kroppen Jern bidrager til immunsystemets normale Jern bidrager til at mindske træthed og udmattelse Jern spiller en rolle i celledelingsprocessen Jod bidrager til en normal kognitiv Jod bidrager til et normalt energistofskifte Jod bidrager til nervesystemets normale er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jern i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2009; 7(9): ;8(10): , 254, 256, ; 7(9): , ;8(10): , 374, ; 7(9): ;8(10): ; 7(9): ;8(10): , ;8(10): L 136/14 DA Den Europæiske Unions Tidende

15 Jod Jod Kalium Kalium Kalium Jod bidrager til at vedligeholde en normal hud Jod bidrager til en normal produktion af skjoldbruskkirtelhormoner og en normal skjoldbruskkirtel Kalium bidrager til nervesystemets normale Kalium bidrager til en normal muskel Kalium bidrager til at vedligeholde et normalt blodtryk er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til jod i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kalium i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2009; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , ; 8(2): ; 8(2): ; 8(2): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/15

16 Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber Kobber bidrager til at vedligeholde et normalt bindevæv Kobber bidrager til et normalt energistofskifte Kobber bidrager til nervesystemets normale Kobber bidrager til en normal pigmentering af håret Kobber bidrager til en normal jerntransport i kroppen Kobber bidrager til en normal pigmentering af huden er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2009; 7(9): , 271, ; 7(9): ;9(4): ; 7(9): ;9(4): , , ; 7(9): , ; 7(9): , 270, ; 7(9): , 1724 L 136/16 DA Den Europæiske Unions Tidende

17 Kobber Kobber Kulhydrat-elektrolytopløsninger Kulhydrat-elektrolytopløsninger Kød eller fisk Kobber bidrager til immunsystemets normale Kobber bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress Kulhydrat-elektrolytopløsninger bidrager til at vedligeholde udholdenhedspræstationen under længerevarende udholdenhedstræning Kulhydrat-elektrolytopløsninger øger optagelsen af vand under fysisk træning Kød/fisk bidrager til at forbedre optagelsen af jern, når det spises sammen med andre fødevarer, der indeholder jern er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til kobber i henhold til det, der er angivet under anprisningen For at anprisningen skal kunne anvendes, skal kulhydrat-elektrolytopløsninger indeholde kcal/l fra kulhydrater, og mindst 75 % af energien skal komme fra kulhydrater, der giver en høj glykæmisk respons, såsom glucose, glucosepolymerer og saccharose. Disse drikkevarer skal desuden indeholde mellem 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrium og have en osmolalitet på mellem 200 og 330 mosm/kg vand. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal kulhydrat-elektrolytopløsninger indeholde kcal/l fra kulhydrater, og mindst 75 % af energien skal komme fra kulhydrater, der giver en høj glykæmisk respons, såsom glucose, glucosepolymerer og saccharose. Disse drikkevarer skal desuden indeholde mellem 20 mmol/l (460 mg/l) og 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrium og have en osmolalitet på mellem 200 og 330 mosm/kg vand. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 50 g kød eller fisk i en enkelt kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 50 g kød eller fisk sammen med en fødevare/fødevarer indeholdende ikke-hæmjern. 2009; 7(9): ;9(4): , ; 7(9): , ;9(6): , ;9(6): , 315, 316, 317, 319, 322, 325, 332, 408, 465, 473, 1168, 1574, 1593, 1618, 4302, ;9(4): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/17

18 Lactaseenzym Lactulose Levende yoghurtkulturer Linolsyre Magnesium Magnesium Magnesium Lactaseenzym forbedrer lactosefordøjelsen hos personer, der har vanskeligt ved at fordøje lactose Lactulose bidrager til en øget passagehastighed i tarmkanalen Levende kulturer i yoghurt eller syrnet mælk forbedrer fordøjelsen af lactose i produktet hos personer, der har vanskeligt ved at fordøje lactose Linolsyre bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Magnesium bidrager til at mindske træthed og udmattelse Magnesium bidrager til elektrolytbalancen Magnesium bidrager til et normalt energistofskifte en må kun anvendes for kosttilskud, med en minimumsdosis på FCC-enheder (Food Chemicals Codex units), med instrukser til målgruppen om at indtage stoffet sammen med hvert måltid, der indeholder lactose. en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 10 g lactulose i en enkelt kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse (på én gang) af 10 g lactulose om dagen. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal yoghurt eller syrnet mælk indeholde mindst 10 8 levende kolonidannende starter-mikroorganismer (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus og Streptococcus thermophilus) pr. gram. en må kun anvendes for fødevarer, der giver et indtag på mindst 1,5 g linolsyre (LA) pr. 100 g og pr. 100 kcal. Forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 g LA. er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] Målgruppen skal desuden informeres om, at tolerancen over for lactose varierer, og at de bør søge rådgivning vedrørende dette stofs rolle i deres kost. 2009; 7(9): ;9(6): , ;8(10): ;8(10): , ; 7(9): ;9(6): , ;8(10): ; 7(9): ; 7(9): , 247, 248 L 136/18 DA Den Europæiske Unions Tidende

19 Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium Magnesium bidrager til nervesystemets normale Magnesium bidrager til en normal muskel Magnesium bidrager til en normal proteinsyntese Magnesium bidrager til en normal psykologisk Magnesium bidrager til at vedligeholde normale knogler Magnesium bidrager til at vedligeholde normale tænder er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] 2009; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , 380, ; 7(9): ;8(10): , ; 7(9): ; 7(9): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/19

20 Magnesium Mangan Mangan Mangan Mangan Melatonin Magnesium spiller en rolle i celledelingsprocessen Mangan bidrager til et normalt energistofskifte Mangan bidrager til at vedligeholde normale knogler Mangan bidrager til normal dannelse af bindevæv Mangan bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress Melatonin bidrager til at afhjælpe subjektive følelser af jetlag er en kilde til magnesium i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til mangan i henhold til det, der er angivet under anprisningen en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder mindst 0,5 mg melatonin pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et indtag på mindst 0,5 mg kort før sengetid på den første rejsedag og i et par dage efter ankomsten til bestemmelsesstedet. 2009; 7(9): ; 7(9): ;8(10): , ; 7(9): ;8(10): ; 7(9): ; 8(2): L 136/20 DA Den Europæiske Unions Tidende

21 Melatonin Molybdæn Monascus purpureus (rød gær-ris) Måltidserstatning til vægtkontrol Måltidserstatning til vægtkontrol Niacin Melatonin bidrager til at reducere den tid, det tager at falde i søvn Molybdæn bidrager til en normal omsætning af svovlholdige aminosyrer Monacolin K fra rød gær-ris bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Udskiftning af et af de daglige måltider i en energireduceret kost med en måltidserstatning bidrager til vedligehold af vægten efter vægttab Udskiftning af to daglige måltider i en energireduceret kost med måltidserstatninger bidrager til vægttab Niacin bidrager til et normalt energistofskifte en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 1 mg melatonin pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 1 mg melatonin kort før sengetid. er en kilde til molybdæn i henhold til det, der er angivet under RAL] en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 10 mg monacolin K fra rød gær-ris. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 10 mg monacolin K fra rød gær-ris-præparater. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal en fødevare opfylde specifikationerne i direktiv 96/8/EF vedrørende fødevarer som omhandlet i samme direktivs artikel 1, stk. 2, litra b). For at opnå den anpriste virkning skal ét måltid om dagen udskiftes med måltidserstatninger. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal en fødevare opfylde specifikationerne i direktiv 96/8/EF vedrørende fødevarer som omhandlet i samme direktivs artikel 1, stk. 2, litra b). For at opnå den anpriste virkning skal to måltider om dagen udskiftes med måltidserstatninger. er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen 2011;9(6): , 1780, ;8(10): ;9(7): , ; 8(2): ; 8(2): ; 7(9): ;8(10): , 49, 54, DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/21

22 Niacin Niacin Niacin Niacin Niacin Oliesyre Niacin bidrager til nervesystemets normale Niacin bidrager til en normal psykologisk Niacin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder Niacin bidrager til at vedligeholde en normal hud Niacin bidrager til at mindske træthed og udmattelse Udskiftning af mættede fedtstoffer i kosten med umættede fedtstoffer bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet. Oliesyre er et umættet fedtstof. er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til niacin i henhold til det, der er angivet under anprisningen en må kun anvendes for fødevarer med et højt indhold af umættede fedtsyrer i henhold til det, der er angivet under anprisningen HØJT INDHOLD AF UMÆTTET FEDT på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/ ; 7(9): , ;8(10): ; 7(9): , 52, ; 7(9): ;8(10): , 48, 50, 52, ;8(10): ;9(4): , 728, 729, 1302, 4334 L 136/22 DA Den Europæiske Unions Tidende

23 Olivenolie-polyphenoler Pantothensyre Pantothensyre Pantothensyre Pantothensyre Pectiner Olivenolie-polyphenoler bidrager til at beskytte fedtstoffer i blodet mod oxidativt stress Pantothensyre bidrager til et normalt energistofskifte Pantothensyre bidrager til en normal syntese og omsætning af steroidhormoner, vitamin D og visse neurotransmittere Pantothensyre bidrager til at mindske træthed og udmattelse Pantothensyre bidrager til en normal mental ydeevne Pectiner bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet en må kun anvendes for olivenolie, der indeholder mindst 5 mg hydroxytyrosol og derivater heraf (f.eks. oleuropeinkompleks og tyrosol) pr. 20 g olivenolie. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 20 g olivenolie. er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til pantothensyre i henhold til det, der er angivet under RAL] en må kun anvendes for fødevarer, der giver et dagligt indtag på 6 g pectiner. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på 6 g pectiner. Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. 2011;9(4): , 1638, 1639, 1696, ; 7(9): , 59, 60, 64, 171, 172, ; 7(9): ;8(10): ; 7(9): ;8(10): , ;8(10): , DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/23

24 Pectiner Phosphor Phosphor Phosphor Phosphor Indtagelse af pectiner med et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet Phosphor bidrager til et normalt energistofskifte Phosphor bidrager til cellemembranernes normale Phosphor bidrager til at vedligeholde normale knogler Phosphor bidrager til at vedligeholde normale tænder en må kun anvendes for fødevarer, der indeholder 10 g pectiner pr. kvantificeret portion. For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved indtagelse af 10 g pectiner som en del af måltidet. er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til phosphor i henhold til det, der er angivet under RAL] Der skal advares om kvælningsrisiko for personer med synkebesvær eller ved indtagelse uden samtidig indtagelse af tilstrækkelige mængder væske det tilrådes at indtage stoffet sammen med rigelige mængder vand for at sikre, at stoffet når ned i mavesækken. 2010;8(10): ; 7(9): , ; 7(9): ; 7(9): , ; 7(9): , 327 L 136/24 DA Den Europæiske Unions Tidende

25 Plantesteroler og plantestanoler Protein Protein Protein Resistent stivelse Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Plantesteroler/plantestanoler bidrager til at vedligeholde et normalt kolesterolniveau i blodet Protein bidrager til øget muskelmasse Protein bidrager til at vedligeholde muskelmasse Protein bidrager til at vedligeholde normale knogler Udskiftning af fordøjelig stivelse med resistent stivelse i et måltid bidrager til at begrænse stigningen i blodsukkerniveauet efter måltidet. Riboflavin bidrager til et normalt energistofskifte Riboflavin bidrager til nervesystemets normale For at anprisningen skal kunne anvendes, skal forbrugerne informeres om, at den gavnlige effekt opnås ved et dagligt indtag på mindst 0,8 g plantesteroler/plantestanoler. er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. er en proteinkilde i henhold til det, der er angivet under anprisningen PROTEINKILDE på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. en må kun anvendes for fødevarer, hvori fordøjelig stivelse er blevet erstattet af resistent stivelse, således at det endelige indhold af resistent stivelse er på mindst 14 % af det samlede indhold af stivelse. er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] 2010;8(10): ;9(6): ;8(10): ;9(6): ;8(10): ;9(6): ;8(10): ;9(6): , 550, 567, 713, 1234, 1235, 1466, 1634, 1984, 2909, , 417, 593, 594, 595, , 417, 593, 594, 595, ;9(4): ;8(10): , 35, 36, ;8(10): DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/25

26 Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin (vitamin B2) Riboflavin bidrager til at vedligeholde normale slimhinder Riboflavin bidrager til at vedligeholde normale røde blodlegemer Riboflavin bidrager til at vedligeholde en normal hud Riboflavin bidrager til at vedligeholde et normalt syn Riboflavin bidrager til en normal omsætning af jern Riboflavin bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress Riboflavin bidrager til at mindske træthed og udmattelse er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] er en kilde til riboflavin i henhold til det, der er angivet under RAL] 2010;8(10): ;8(10): ;8(10): , ;8(10): ;8(10): , ;8(10): ;8(10): L 136/26 DA Den Europæiske Unions Tidende

27 Selen Selen Selen Selen Selen Selen Sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose og polydextrose, D-tagatose og isomaltulose Selen bidrager til normal dannelse af sædceller Selen bidrager til at vedligeholde et normalt hår Selen bidrager til at vedligeholde normale negle Selen bidrager til immunsystemets normale Selen bidrager til en normal skjoldbruskkirtel Selen bidrager til at beskytte cellerne mod oxidativt stress Indtagelse af fødevarer/drikkevarer, der indeholder <sukkererstatterens navn> i stedet for sukker (*), begrænser stigningen i blodsukkerniveauet efter indtagelse i forhold til sukkerholdige fødevarer/drikkevarer er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen er en kilde til selen i henhold til det, der er angivet under anprisningen For at anprisningen skal kunne anvendes, skal sukkerarter i fødevarer eller drikkevarer erstattes af sukkererstattere, dvs. intense sødestoffer, xylitol, sorbitol, mannitol, maltitol, lactitol, isomalt, erythritol, sucralose eller polydextrose, eller en kombination af disse, således at fødevarernes eller drikkevarernes sukkerindhold som et minimum er reduceret med den procentdel, der er angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGS STOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/2006. For så vidt angår D-tagatose og isomaltulose skal disse stoffer erstatte tilsvarende mængder af andre sukkerarter i samme forhold som angivet under anprisningen REDUCERET INDHOLD AF [NAVN PÅ NÆRINGSSTOFFET] på listen i bilaget til forordning (EF) nr. 1924/ ; 7(9): ;8(10): ;8(10): ; 7(9): ;8(10): ;8(10): ; 7(9): ; 7(9): ;8(10): ;9(4): ;9(6): , , 282, 286, 410, 1289, 1290, 1291, 1292, , 283, 286, 1289, 1290, 1291, 1293, 1751, 410, , 619, 669, 1590, 1762, 2903, 2908, DA Den Europæiske Unions Tidende L 136/27

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 9. juli 2010 (13.07) (OR. en) 12032/10 DENLEG 68 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 7. juli 2010 til: Pierre de BOISSIEU, generalsekretær

Læs mere

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:.

Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Æg er rig på 100 g æg dækker 30 % af anbefalingerne, dvs. det har et højt indhold af = rig på:. Rig på (min. 30 % af ADT) Procentdel af anbefalinger B12-vitamin 80 % Biotin 50 % Selen 42 % D-vitamin 35

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, stk. 1, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. september 2010 (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 26. august 2010 til: Generalsekretariatet for Rådet Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1)

Bekendtgørelse om næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer 1) BEK nr 910 af 24/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00102 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10121/2014 Rev. 1 (POOL/E4/2014/10121/10121R1- EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om henholdsvis godkendelse og afvisning

Læs mere

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser

Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Vejledning vedr. anvendelsen af ernærings- og sundhedsanprisninger (ESA) i markedsføring herunder i tilbudsaviser Indhold Baggrund... 1 A. Forkortelser der anvendes i teksten... 3 1. Hvornår gælder reglerne

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/10461/2015 (POOL/E4/2015/10461/10461-EN.doc) [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger af

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1- EN.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EU)

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6507 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse

Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Bilag l Kategorier af ingredienser, for hvilke angivelse af kategorien kan erstatte angivelse af den specifikke betegnelse Definition Raffinerede olier, bortset fra olivenolie. Raffinerede fedtstoffer.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D049411/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7681/17 DENLEG 23 AGRI 160 SAN 118 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: D049411/01

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 18. januar 2011 (19.01) (OR. en) 5421/11 DENLEG 4 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 17. januar 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8540/16 ADD 1 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12134/2015 (POOL/E4/12134/12134-EN.doc) D043609/01 [ ](2016) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om afvisning af visse andre sundhedsanprisninger

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /...

BILAG. til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2015 C(2015) 6478 final ANNEXES 1 to 7 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) /... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor --- I Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV af 30. juni 1994 om sødestoffer til brug i levnedsmidler (EFT

Læs mere

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) /

BILAG. til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANTE/12273/2015 ANNEX Rev. 1 (POOL/E4/2015/12273/12273R1-EN ANNEX.doc) D043783/01 [ ](2016) XXX draft ANNEX 1 BILAG til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / om ændring

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01052/ Dep. sagsnr. 8957 Den 29. november 2011 FVM 962 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012

Æg i kosten, del.1. v. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg i kosten, del.1 v. Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkræskongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-24-00055/Dep. sagsnr. 8959 Den 6. oktober 2011 FVM 932 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af en liste over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål 2008L0038 DA 13.12.2010 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/38/EF af 5. marts 2008 om udarbejdelse af

Læs mere

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012

Æg i kosten. Grethe Andersen ga@lf.dk. Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg i kosten Grethe Andersen ga@lf.dk Dansk Fjerkrækongres den 2. februar 2012 Æg som en sund fødevare Informationsaktiviteter der medvirker til at øge viden om både produktionen og sundhedsværdien af æg.

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D044665/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8537/16 DENLEG 31 AGRI 219 SAN 159 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. april 2016 til: Komm. dok. nr.: D044665/01 Vedr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 792 af 23/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2016-27-31-00227 Senere

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02.

Hermed følger til delegationerne dokument - D043609/02. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. maj 2016 (OR. en) 8611/16 DENLEG 38 AGRI 230 SAN 168 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 3. maj 2016 til: Komm. dok. nr.: D043609/02 Vedr.:

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 2.2.2016 L 25/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/127 af 25. september 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer 18.1.2007 L 12/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer ( L 404 af 30. december

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om kosterstatninger til vægtkontrol 1) I medfør af 7, 8, stk. 2, 11, stk. 2, 15, 16, 17, 19, 49, stk. 1, og 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 43 af 12.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1)

Bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål 1) BEK nr 663 af 11/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-27-2301-01011 Senere ændringer

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1)

Bekendtgørelse om slankekostprodukter 1) BEK nr 1145 af 07/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00731 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012

Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August 2012 Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen vedrørende ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring August

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen

DA Forenet i mangfoldighed DA 5.6.2013 A7-0191/1. Ændringsforslag. Giancarlo Scottà, Oreste Rossi for EFD-Gruppen 5.6.2013 A7-0191/1 1 Titel Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol og om ophævelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 18.10.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.10.2013 C(2013) 6837 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 18.10.2013 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse FORELØBIG 2003/0165(COD) 3.3.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. maj 2013 (28.05) (OR. en) 10040/13 DENLEG 47 AGRI 332 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 21. maj 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr.

Retsinformation. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) Lovgivning som forskriften vedrører. LOV Nr. Bekendtgørelse om kosttilskud BEK nr 860 af 25/09/1996 (Gældende) LOV Nr. 310 af 06/06/1973 Lovgivning som forskriften vedrører BEK Nr. 482 af 06/06/1997 Senere ændringer til forskriften Oversigt Kapitel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12430/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 123 AGRI 494 SAN 303 DELACT 125 Jordi

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 314/36 Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1170/2009 af 30. november 2009 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF og Europa-Parlamentets

Læs mere

Hvad påvirker din sundhed?

Hvad påvirker din sundhed? Fire faktorer der påvirker sundheden Livsstil Levevilkår Hvad påvirker din sundhed? Sundhedsvæsen Arv Forandringscirklen 2. OVERVEJELSE 3. FORBEREDELSE 1. FØROVERVEJELSE 6. TILBAGEFALD 4. HANDLING 5. VEDLIGE-

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) DA L 328/22 Den Europæiske Unions Tidende 10.12.2011 FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1282/2011 af 28. november 2011 om ændring og berigtigelse af forordning (EU) 10/2011 om plastmaterialer

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. juli 2012 (01.08) (OR. en) 12073/12 DENLEG 65 AGRI 463 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 30. juli 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER

NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER April 2016 NYT OM REGLERNE FOR MÅLTIDSERSTATNINGER OG KOSTERSTATNINGER Indhold NYE REGLER... 2 KOSTERSTATNINGER... 3 MÅLTIDSERSTATNINGER... 5 LÆS MERE... 7 NYE REGLER Nye EU-regler betyder, at sammensætningen,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. 21.2.2006 PE 370.025v01-00 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 21.2.2006 PE 370.025v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 8-24 Udkast til indstilling ved andenbehandling Karin Scheele Tilsætning af

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer

side 1 26. februar 2009 Ændringer i data fra version 6.2 til version 7.01 på baggrund af anden kilde. Ialt 7716 datalinjer 0001 Abrikos, tørret 2 total-n 0.464 0.5 5165 050 0001 Abrikos, tørret 7 Kulhydrat best. v/diff. 57.2 66.5 050 5165 0001 Abrikos, tørret 13 Vand 28.6 26.2 5148, 5165 5165 0001 Abrikos, tørret 51 L-ascorbinsyre

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01522/Dep.sagsnr. 16039 Den 30. november 2012 FVM 100 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort

DIREKTIVER. KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort L 321/54 Den Europæiske Unions Tidende 20.11.2012 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2012/36/EU af 19. november 2012 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

www.vomoghundemat.dk

www.vomoghundemat.dk www.vomoghundemat.dk Vom og Hundemat Vom og Hundemat er et norskproduceret vådfoder beregnet til hunde. Foderet er udelukkende lavet af norske råvarer og består hovedsagligt af animalske produkter. Råvarer,

Læs mere

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger

Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Et overblik over reglerne i anprisningsforordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1924/2006 Udarbejdet af Fødevarestyrelsen, Ernæring Maj 2017 Formålet

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde.

Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Det helt rigtige til en behovstilpasset ernæring til hunde. Premium tørfoder fra SELECT GOLD Complete til alle hundestørrelser og enhver alder. KÆRLIGHED ER GULD VÆRD. SELECT GOLD. SELECT GOLD Complete

Læs mere

En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness

En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness MAPP-konference 1. dec. 16 En interessenttilgang til innovation i sundhed og wellness -Sundhedsanprisninger som forbrugerinformation Mette Peetz-Schou, DI Fødevarer Formål At dele erfaringer og illustrere

Læs mere

Indeholder betaglucaner af høj renhed og stor styrke (1-3), (1-6). Øger EPA og DHA i kroppen på en sikker og effektiv måde

Indeholder betaglucaner af høj renhed og stor styrke (1-3), (1-6). Øger EPA og DHA i kroppen på en sikker og effektiv måde ZINZINO BalanceShake Jordbærsmag Nyd den velsmagende BalanceShake, som giver dig BalanceOil, vitaminer, mineraler, 1,3/1,6-beta glucaner og proteiner i én pakke. BalanceShake vil sikkert justere og vedligeholde

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 13.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 497/2012 af 7. juni 2012 om ændring af forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer

Anprisning af bioaktive stoffers effekter i fødevarer s effekter i fødevarer, DI Fødevarer 2 Formål Hvilke regler gælder for kommunikation af sundhedsmæssige effekter på fødevarer? Krav til dokumentation Er de bioaktive sikre at indtage? Krav om sikkerhedsvurdering

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D022890/02. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. oktober 2012 (11.10) (OR. en) 14709/12 DENLEG 98 AGRI 654 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 4. oktober 2012 til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - D027805/03. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. juli 2013 (18.07) (OR. en) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 11. juli 2013 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER

SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER SENESTE NYT OM FØDEVARER TIL SÆRLIGE FORBRUGERGRUPPER Fødevarestyrelsen giver her en guide til, hvordan fødevarer til særlige forbrugergrupper bliver reguleret i fremtid. Virksomhederne kan her læse om

Læs mere

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge-

VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- VitaMeal -Roasted Maize & Soya Bean Porridge- "Vores mission har helt fra starten været at arbejde i den gode sags tjeneste rundt om i verden. Initiativet Nourish the Children giver os mulighed for at

Læs mere

Bekendtgørelse om kosttilskud 1)

Bekendtgørelse om kosttilskud 1) BEK nr 1465 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU)

(EØS-relevant tekst) (2014/313/EU) L 164/74 KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 28. maj 2014 om ændring af afgørelse 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU og 2012/721/EU af hensyn til udviklingen i klassificeringen af stoffer

Læs mere

(EFT L 276 af , s. 40)

(EFT L 276 af , s. 40) 1990L0496 DA 20.11.2003 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.11.2011 KOM(2011) 708 endelig 2011/0311 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage flufenoxuron

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 3. marts 2004 PE 337.422/19-36 ÆNDRINGSFORSLAG 19-36 Udkast til udtalelse (PE 337.422) Bashir

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING >r >r KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.07.2005 KOM(2005) 340 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om tilladelse til markedsføring af rugbrød tilsat phytosteroler/phytostanoler

Læs mere

Nutridrink Compact Protein

Nutridrink Compact Protein Mere protein, mindre volumen Nyhed Compact Supplerende ernæringsdrik Compact er et levnedsmiddel til særlige medicinske formål til ernæringsmæssig Det er et højt energi og højt protein ernæringstilskud.

Læs mere

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes.

NB! Denne vejledning opdateres løbende på grundlag af de kompetente myndigheders erfaringer eller nye oplysninger, der tilvejebringes. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORBRUGERE December 2012 VEJLEDNING TIL BRUG FOR MYNDIGHEDERS KONTROL MED OVERHOLDELSE AF EU-LOVGIVNINGEN OM: Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere