Høringsnotat for Natura 2000-plan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat for Natura 2000-plan"

Transkript

1 Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli Udkast til Natura 2000-plan blev annonceret i ekstern høring den 4. oktober Høringsfristen udløb den 6. april Høringsmateriale, høringssvar og høringsnotater kan ses på og Forslag til Natura 2000-plan er annonceret offentligt og desuden sendt i høring hos relevante myndigheder (jf. miljømålsloven 43 og bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura skovplaner 5). Naturstyrelsen har modtaget i alt 1650 høringssvar vedrørende de enkelte Natura 2000-planer, og dertil omkring 300 mere generelle høringssvar vedrørende vand- og naturplanlægningen. De generelle høringssvar er sammenfattet i et samlet notat, der kan ses på Til Natura 2000-plan nr. 89, delplan for F55, er der modtaget i alt 1 specifikt høringssvar fra Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland. Desuden er der modtaget inputs via 2 høringssvar, som drejer sig om hele Vadehavet, men som også har haft områdespecifikke bemærkninger med, fra Friluftsrådet og Kystdirektoratet. Se også listen sidst i notatet. Svarene har især berørt følgende punkter: 1. Adgangsforhold i yngletiden 2. Øget bekæmpelse af prædatorer 3. Forstyrrelse - øget overvågning, information og håndhævelse af regler 4. Indsamling af data vedrørende naturen i referenceområdet mellem Langli og Skallingen 5. Øget og målrettet plejeindsats på Langli og mere gunstig hydrologi på Skallingen 6. Trusler minerydning på Skallingen 7. Jagt skal være mulig på Skallingen Yderligere har høringssvarene berørt følgende emner, hvortil der henvises til det generelle høringsnotat fra Naturstyrelsen (kan findes via ovenstående link): 8. Virkemidler 9. Indsatsprogram 10. Økonomi 1

2 I det følgende sammenfattes de væsentligste synspunkter til de ovenfor nævnte punkter 1-7. Kommentarer hertil er anført i kursiv. Det skal bemærkes, at høringssvarene kun er gengivet i hovedtræk. Ønskes detaljerede oplysninger om svarenes indhold, henvises der til de fremsendte høringssvar. Bemærkninger til planforslaget 1. Adgangsforhold i yngletiden DOF peger på vigtigheden af adgangsbegrænsningerne på Langli i forhold til områdets funktion som yderst vigtig ynglelokalitet for kolonirugende fugle i Vadehavet, og anbefaler, at færdselsforbuddet forlænges med 14 dage, så det gælder 16. september 1. august. Friluftsrådet anerkender betydningen af adgangsreguleringer ift. ynglende kystfugle, men ønsker generelt set ikke yderligere begrænsninger. Påpeger dog lige som DOF - behovet for mindre, midlertidige afspærringer til ynglende kystfugle på åben strand. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at der i det foreliggende indsatsprogram ligger muligheder for at foretage eventuelle, nødvendige dispositioner i forhold til at sikre de ynglende kystfugle på udpegningsgrundlaget også i forhold til forstyrrelser og færdsel. 2. Øget bekæmpelse af prædatorer DOF understreger vigtigheden af, at der på Langli fortsat finder en effektiv bekæmpelse af ræv og andre landlevende rovdyr sted. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at det foreliggende indsatsprogram rummer de nødvendige behov og muligheder for at regulere prædatorer i de vigtige yngleområder. 3. Forstyrrelse - øget overvågning, information og håndhævelse af regler DOF anfører, at der med Langlis nære beliggenhed til Hjerting Strand forekommer for mange overtrædelser af færdselsforbuddet på og omkring øen. DOF anbefaler øget overvågning, information og håndhævelse af reglerne, ligesom man også mener, at en genetablering af en feltstation med fast personale vil kunne få stor betydning for driften af reservatet og for viden om forholdene. De gældende bestemmelser for færdsel i Natur- og Vildtreservat Vadehavet forventes overholdt, og spørgsmålene om øget overvågning, information og håndhævelse vurderes i øvrigt at ligge uden for rammerne af Natura 2000-planlægningen. 2

3 4. Indsamling af data vedrørende bunddyr og flora fra referenceområdet mellem Langli og Skallingen DOF ønsker en iværksættelse/genoptagelse af prøvetagningen/indsamlingen af data vedrørende bunddyr og flora i det såkaldte referenceområde ved Langli, så den høstede viden om forholdene og sammenhængene kan benyttes i forvaltningsmæssig sammenhæng. En overvågning som den beskrevne og indsamling af data i øvrigt ligger uden for rammerne af Natura 2000-planlægningen. 5. Øget og målrettet plejeindsats på Langli og mere gunstig hydrologi på Skallingen DOF peger på genindførelse af græsningen på Langli til imødekommelse af øget tilgroning på øen, samt på at de gamle, menneskeskabte grøfter på de centrale dele af Skallingen bør sløjfes, så der kan skabes en mere naturlig hydrologi ni disse dele af beskyttelsesområdet. Disse tiltag vil efter foreningens opfattelse forbedre forholdene for både ynglende og trækkende fuglearter på udpegningsgrundlaget. Det er Naturstyrelsens opfattelse, at de foreslåede naturpleje- og naturgenopretningsaktiviteter ligger inden for planens rammer, og vil kunne indgå i den fremtidige handleplanlægning og den statslige opfølgning for beskyttelsesområdet. 6. Trusler minerydning på Skallingen DOF minder om de store forstyrrelser af landskab, flora og fauna i de dele af Skallingens natur, hvor der i de senere år søges efter miner fra 2. Verdenskrig. De efterfølgende dynamiske landskaber byder både på ulemper og fordele for arter på udpegningsgrundlaget, og foreningen opfordrer til, at der ikke sker en fuldstændig retablering og tilplantning af de forstyrrede områder. F.eks. vil ternearterne på udpegningsgrundlaget kunne drage nytte af forandringerne og finde egnede redesteder inden vegetationen genindvandrer. Minerydningen berører primært de første klitrækker og strandengsområder med habitat-naturtype, og kun i mindre grad levesteder for fuglearter på udpegningsgrundlaget. Rammerne for en eventuel retablering af de berørte naturtyper er fastsat i de tilladelser og dispensationer, der er givet til minerydningen. 7. Jagt skal være mulig på Skallingen Friluftsrådet ønsker, at der skal genskabes muligheder for en fornuftig jagt på Skallingen. Jagt reguleres af gældende lovgivning. 3

4 Justeringer af forslag til Natura 2000-plan nr. 89 Delplan for F55 Skallingen og Langli De fremkomne bemærkninger har ikke givet anledning til væsentlige ændringer af planforslaget, men den igangværende rydning af miner fra 2. Verdenskrig på Skallingen vil blive omtalt i områdebeskrivelsen og i afsnittet om trusler mod områdets naturværdier. På baggrund af dialogen i høringsperioden og Naturstyrelsens egne overvejelser, er der desuden foretaget ændringer af formuleringen af indsatsprogrammernes krav til indsats for arter med en særlig beskyttelsesmæssig status, så formuleringen afspejler den aktuelle viden om omfanget af levesteder for arterne og giver mulighed for nærmere faglig vurdering i den opfølgende planlægning. Indsatsen i 1. planperiode skal fortsat afspejle en indsats, der har til formål at standse eventuelle tilbagegange for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. Indsatsen gælder for planperioden til og med 2015 og fastlægges ud fra den langsigtede målsætning for udpegningsgrundlaget for de enkelte områder og det overordnede kendskab til arters krav til levesteder. Hverken de indkomne bemærkninger eller Naturstyrelsens egne ændringer giver anledning til fornyet høring af planforslaget. Sammenfattende redegørelse for høring over miljørapport (SMV) Parallelt med offentlig høring af planudkast til Natura 2000-plan for område nr. N89 delplan for F55 Skallingen og Langli - har SMV-redegørelsen for planen været i offentlig høring i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer 8. Natura 2000-planens formål er at sikre eller genoprette bevaringsstatus for de arter og naturtyper, der har dannet grundlag for udpegning af Natura 2000-område nr. N89 delområde F55 Skallingen og Langli. SMV-rapporten viste ikke modstrid med andre miljøhensyn, og der er i den offentlige høring ikke modtaget kommentarer til rapporten. Den offentlige høring har, bortset fra en mindre tilføjelse i områdebeskrivelsen vedrørende et igangværende minerydningsprojekt på Skallingen ikke givet anledning til ændring af Natura planen. Naturstyrelsen vil overvåge effekten af Natura 2000-planen gennem det nationale overvågningsprogram NOVANA, som følger udviklingen i naturtilstanden og arealudbredelse af de naturtyper og arter, som planlægningen omfatter. g_natur/. Desuden vil Naturstyrelsen i samarbejde med FødevareErhverv og Kommunernes Landsforening overvåge fremdriften i den forudsatte forvaltningsindsats. Afsendere af høringssvar til Forslag til Natura 2000-plan nr. 89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde F55 Skallingen og Langli: Specifikke indlæg: ID4033 Dansk Ornitologisk Forening Sydvestjylland (nærværende og generelt høringsnotat) 4

5 Samlede indlæg til Vadehavet med relevans for det konkrete område: ID3449 Friluftsrådet (nærværende og generelt høringsnotat) ID3627 Kystdirektoratet (generelt høringsnotat) 5

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning

Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land. Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Afrapportering fra Arbejdsgruppe om vindmølleplanlægning Titel: Rapport om fremtidens planlægning for vindmøller på land Redaktion: Naturstyrelsen,

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 155 Bilag 1 Offentligt NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4600-00067 Ref. sahhe/hvb Den 26. januar 2015 Høringsnotat vedrørende lovforslag om grundvandskortlægning

Læs mere

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan

Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Titel Vejledning om indhold og revision af den digitale kommuneplan Udgivet af Miljøministeriet Naturstyrelsen Redaktion: Henrik Larsen Helle

Læs mere

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale

Forslag til. Nationalpark Skjoldungernes Land. Høringsmateriale Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land Høringsmateriale Det kan du læse om Du kan give din mening til kende, side 1 Forslag til Nationalpark Skjoldungernes Land, side 3 Målsætninger for Nationalpark

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024

Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan 2013-2024 STRUER KOMMUNE POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK VVWW.STRUER.DK Høringssvar indkommet i forbindelse med offentlig høring af forslag til Struer Kommuneplan

Læs mere

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014.

NOTAT. Lovforslaget er sendt i høring den 7. november 2014 til i alt 101 organisationer, foreninger, m.v. med høringsfrist den 5. december 2014. NOTAT 28. januar 2015 Høringsnotat ad L 117 Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder,

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014.

Naturstyrelsen sendte den 25. september 2014 lovudkastet i ekstern høring med frist for afgivelse af bemærkninger den 23. oktober 2014. NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4401-00366 Ref. carvi/mafol/ancma Den 31. oktober 2014 Høringsnotat vedrørende forslag til ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

Landbrugsdrift og Natura 2000

Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Landbrugsdrift og Natura 2000 Udgivet i 2005 af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning Redaktion: Erik B. Aksig, Frans Bach,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Udredning om en model for et nationalt naturnetværk Miljøministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Klima, Energi og Bygningsministeriet Udredning om en model for et nationalt naturnetværk

Læs mere

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse

Vejledning. Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Vejledning Til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse 2014 Titel: Vejledning til udarbejdelse af risikostyringsplaner for oversvømmelse Redaktion: Kystdirektoratet og Naturstyrelsen Udgiver:

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v.

1. Indledning Høringsnotatet angår lovforslag om ændring af udlændingeloven og lov om ferie (Forbedring af reglerne på au pair-området m.v. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 185 Bilag 1 Offentligt N O T A T Resumé og kommentarer til høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014

STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 STATUS PÅ DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE UDARBEJDET AF DEN FÆLLES ARBEJDSGRUPPE OM LÆGERS VIDEREUDDANNELSE MARTS 2014 0 Indhold Kapitel 1. Indledning... 1 Kapitel 2. Arbejdsgruppens opgaver og sammensætning...

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT. over Enhed VALG-ENH, Valgenheden Sagsbehandler DEPNNM Koordineret med KOMMENTERET HØRINGSNOTAT over Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere