Droner og persondataret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Droner og persondataret"

Transkript

1 Droner og persondataret Af professor, dr.jur. Peter Blume Teknologi skaber retligt efterslæb Det er et velkendt fænomen, at ny teknologi eller nye måder at anvende kendt teknologi på i mange tilfælde udfordrer den retlige regulering og de hensyn og værdier, som denne regulering søger at varetage. Det er ofte besværligt og tidskrævende at ændre retlige regler, og der er derfor en risiko for, at der opstår en diskrepans mellem reglerne og den aktuelle virkelighed. Omfanget af denne risiko afhænger dels af, hvor åbne og fleksible de gældende regler er, dvs. i hvilken udstrækning de lader sig udfylde i retlig praksis, dels af hvor krævende ny regelproduktion er. I sidstnævnte henseende har det bl.a. betydning, i hvilket forum nye regler skal gennemføres. Selvom der kan være enkeltstående variationer, kan der opstilles en skala i forhold til sværhedsgrad spændende fra rent nationale regler til EU-regler og videre til internationale regler. Efterslæbet i forhold til nye fænomener kan være større eller mindre, men der vil altid være et efterslæb, om ikke andet fordi det sædvanligvis tager tid at identificere det præcise retlige problem, som den nye teknologi aktualiserer, og herefter at udforme det adækvate retlige svar på denne udfordring. Disse almindelige iagttagelser er velkendte inden for persondataretten, der hos os i almindelighed er baseret på persondataloven (429/2000), som igen hviler på databeskyttelsesdirektivet (95/46 EF). Det er måske ikke et dagligdags fænomen, men dog et hyppigt forekommende problem, at ny informationsteknologi udfordrer regelanvendelsen og mere eller mindre påtrængende indebærer krav om ny regulering. Et velkendt eksempel herpå er den nye måde at anvende teknologien, som karakteriserer cloud computing, der på mange måder er ude af takt med det teknologiske paradigme, som persondataloven er orienteret imod. Persondataretten er godt klædt på i forhold til forudsætningen om fleksibilitet og dermed evnen til at tilpasse reglerne i retlig praksis. Derimod er persondataretten»ilde stedt«, eftersom egentlige ændringer skal igennem den komplekse og krævende korridor, lovgivningsprocessen i EU udgør. Der er tit ikke tid til at vente på resultatet af denne proces, og derfor må der satses på, at det fleksible retsgrundlag kan håndtere det nye. Droner I dette essay sættes fokus på et sådant fænomen, der består i anvendelse af droner med henblik på overvågning. En drone er et ubemandet luftfartøj, der kan have forskellig karakter. De fleste kender droner som en teknologi, der anvendes til militære eller efterretningsmæssige formål, men der kan spores en øget anvendelse af droner til civile formål, hvilket er temaet i dette essay. Udviklingen af droneteknologien er i voldsom vækst, og kun fantasien synes at sætte grænser og endda kun få grænser for, hvad denne teknologi kan blive til. 1 I dag vil dronen typisk være en helikopter. Droner, der er forsynet med kamera, hvoraf nogle kan tage et billede hvert sekund, benyttes bl.a. til forskellige typer af overvågning og er attraktive til dette formål, eftersom de er relativt billige i drift. Et faktuelt udgangspunkt er dermed, at droner med stor sandsynlighed vil blive anvendt i stigende omfang med henblik på civile overvågningsformål, og at dette aktualiserer problemstillinger, som retligt må kunne håndteres inden for luftfartslovgivningen og andetsteds. Et af disse steder er persondataretten, der kommer i spil i de situationer, hvor overvågningen medfører behandling af personoplysninger. Dette kan være tilfældet, når der indsamles persondata, som efterfølgende registreres og senere benyttes til, typisk, et kontrolformål. Et eksempel herpå er droneovervågning af landbrugsbedrifter med henblik på at kontrollere overholdelsen af de krav, hvis opfyldelse berettiger til EU-støtte, jf. mere hertil nedenfor. Et andet eksempel er trafikovervågning, som ligeledes kommenteres nedenfor. Som et yderligere eksempel kan nævnes brugen af droner med henblik på kontrol af, at skibe overholder de miljøretlige krav. Brug af droner til overvågning med henblik på en eller anden form for kontrol påkalder sig særlig interesse, dels fordi overvågningen har en upersonlig karakter, der i sig selv kan virke truende under et integritetsperspektiv, dels fordi droner i modsætning til traditionel tv-overvågning let omfatter meget store områder og dermed kan komme i strid med proportionalitetsprincippet og forstærke den almindelige tendens til, at samfundet bliver et overvågningssamfund. Den aktuelle persondataret Det kan på nuværende tidspunkt konstateres, at der ikke i dansk persondataret eller på EU-niveau er taget stilling til denne problemstilling, der ej heller er direkte tematiseret i den persondataforordning, som forventes gennemført i år eller i 2016 med en to-årig implementeringsfrist. De spørgsmål, denne form for overvågning aktualiserer, må derfor indtil videre vurderes ud fra persondatalovens almindelige regler, idet det yderligere kan overvejes, om reguleringen af tv-overvågning kan yde et bidrag til en 1. En tv-udsendelse (DR 1: So ein Ding: Fremtidens droner, 27. oktober 2014) illustrerer denne fremtid nutidigt. Juristen nr Side 3

2 klarlæggelse af gældende ret, jf. hertil senere. Ved vurderingen kan det tages i betragtning, om der er i forhold til databeskyttelse er væsentlige forskelle mellem traditionel filmisk overvågning og den overvågning, der er understøttet af droner. Dette spørgsmål er som nævnt uafklaret, og det følgende er et bidrag til et svar. Personoplysning Persondataloven aktiveres, såfremt overvågningen medfører indsamling af eller anden behandling af personoplysninger, dvs. at dens genstand er identificerede eller identificerbare fysiske personer. For at kunne afgøre, om dette er tilfældet, må det nærmere præciseres, hvad der forstås ved en personoplysning, herunder hvornår der foreligger identificerbarhed. I forhold til overvågning er det væsentligt at være opmærksom på, at en person (»den registrerede«) ikke udelukkende er en fysisk person, men at personen tillige efter fast praksis også er enkeltpersondrevne virksomheder, hvilket skyldes, at det i mange tilfælde ikke er muligt at skelne mellem oplysninger om ejeren og oplysninger om virksomheden. Dette indebærer, at ejerforholdet til arealer, som overvåges, har betydning for, om persondataloven finder anvendelse. Er de pågældende arealer ejet af en enkeltpersondrevet virksomhed eller af en virksomhed drevet som et interessentskab, hvor alle interessenter er fysiske personer, vil oplysningerne være personoplysninger. Det er væsentligt at bemærke, at persondataloven på denne baggrund skal overholdes, selvom dronen ikke direkte ser en person, og der således ikke optræder personer på de billeder, dronens kamera optager. Dette har betydning for bl.a. landbrugsovervågning. I relation til trafikovervågning, der ikke nødvendigvis tilsigter et kontrolformål, er det fast antaget i Datatilsynets praksis, at en bils registreringsnummer (nummerpladen) er en identificerbar personoplysning, idet det lægges til grund, at det sædvanligvis er bilens ejer, der fører bilen. Dette er ganske vist ikke altid tilfældet i praksis, men denne fiktion harmonerer godt med anden praksis som eksempelvis, at et IP-nummer betragtes som en personoplysning, selvom det ikke er givet, at det altid er computerens ejer, som faktisk anvender computeren. Med de to her anvendte eksempler er det sandsynliggjort, at brug af droner til overvågning, ofte med henblik på et kontrolformål, vil indebære behandling af personoplysninger, og at det derfor er påkrævet at vurdere, på hvilken måde denne overvågning kan finde sted inden for persondatalovens rammer. Hermed aktualiseres spørgsmål om hjemmel, om de generelle principper for persondatabehandling, om datasikkerhed og om rettigheder for de personer, som overvåges. Det er disse fire problemstillinger, der er i fokus i det følgende. Databeskyttelse som grundrettighed Forinden er der grund til at fremhæve, at persondatabeskyttelse ikke blot som følge af samfundets stadigt øgede digitalisering, men tillige af ideelle årsager har øget betydning i forhold til den situation, der forelå, da databeskyttelsesdirektivet i 1998 og persondataloven i 2000 trådte i kraft. Det har altid været anerkendt, at databeskyttelse var omfattet af den almindelige beskyttelse af privatlivets fred som fastslået i EMRK artikel 8, men i mange år var dette en konstatering, der primært hørte festtalerne til. Med indførelsen af EU s charter om grundlæggende rettigheder i 2000 er denne situation ændret, eftersom databeskyttelse i charterets artikel 8 betragtes som en selvstændig fundamental rettighed. Betydningen heraf er yderligere øget, efter at charteret ved Lissabontraktaten blev medtaget i traktatgrundlaget, jf. TEU artikel 6(1) samt tillige artikel 39, idet der yderligere kan henvises til TEUF artikel 16(1), som fremhæver, at»enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger om vedkommende selv«. Der kan i EU-Domstolenes praksis spores en tendens til at lægge øget vægt på databeskyttelsens ideelle betydning og noget mindre vægt end oprindeligt på de økonomiske hensyn, der ligeledes betinger de persondataretlige reglers udformning. Denne retsudvikling er i denne sammenhæng fremhævet for at betone, at selvom hensynet til databeskyttelse ikke umiddelbart spiller en rolle for udformning af eksempelvis landbrugs- eller trafikal lovgivning, er der tale om et hensyn, der må tillægges betydelig vægt ved den nærmere forståelse og anvendelse af regler af denne karakter. Dette skyldes ikke mindst, at der ved brug af droner kan ske en så bred indsamling af personoplysninger, at det i EU-retten grundlæggende hensyn til proportionalitet ikke bliver opfyldt. I denne forbindelse kan illustrativt nævnes EU-Domstolens afgørelse vedrørende adgangen til at offentlige oplysninger om alle modtagere af EUlandbrugsstøtte (C-92/09 og C-93/09 af 9. november 2010), hvor Domstolen med henvisning til charterets artikel 7 og 8 om privatlivs- og databeskyttelse sammenholdt med muligheden for at gøre undtagelser herfra i artikel 52(1) lagde til grund, at offentliggørelse uden samtykke af navne på samtlige støttemodtagere, og dermed uden at der blev taget hensyn til bestemte kriterier, ikke kunne ske, selvom der i og for sig var hjemmel hertil i de specifikke regler om landbrugsstøtte. Det kan tilføjes, at Domstolens afgørelse vedrørende datalogning (C-131/12 af 13. maj 2014) ligeledes illustrerer den store betydning, som hensynet til proportionalitet tillægges. Hjemmel Jeg vender mig herefter imod de foran nævnte fire spørgsmål og sætter først fokus på hjemmel. Det følger af persondataloven, især 6-8, at enhver persondatabehandling forudsætter hjemmel. Denne hjemmel kan følge direkte af loven, eller den kan bero på bestemmelser i anden lovgivning, forudsat at sådanne bestemmelser ikke strider imod databeskyttelsesdirektivet. Persondataloven er således ikke nogen»overlov«, men er en del af den samlede retlige regulering, og loven må forstås og anvendes på denne baggrund. Dette gælder også, selvom der ikke i den pågældende anden lovgivning er medtaget egentlige databeskyttelsesretlige regler. Juristen nr Side 4

3 Ved vurderingen af, om hjemmelskravet er opfyldt, har det betydning, hvilken type personoplysning som behandles, idet der her skelnes mellem følsomme, semifølsomme og almindelige personoplysninger. I almindelighed er kravene til hjemmel størst i forhold til de førstnævnte oplysningstyper, men for alle gælder, at såfremt der et lovbestemt grundlag for udøvelse af kontrolforanstaltninger, vil der også efter persondataloven være hjemmel til at foretage den hermed forbundne persondatabehandling. Når droner anvendes af en offentlig myndighed, der har adkomst til at gennemføre kontrolforanstaltninger, vil hjemmelskravet være opfyldt, uden at det er påkrævet, at lovgrundlaget angiver de midler, som specifikt kan benyttes. Dette er således tilfældet for de to her anvendte eksempler, landbrugsstøtte og trafik. De persondataretlige principper Den omstændighed, at der er hjemmel, er dog ikke uden videre ensbetydende med, at personoplysninger, som er indsamlet via droner, kan behandles, idet de tre i øvrigt nævnte spørgsmål også må kunne besvares positivt. Dette gælder således i forhold til de principper, der fremhæves i persondatalovens 5, der implementerer databeskyttelsesdirektivets artikel 6, og som derfor ikke i almindelighed vil kunne fraviges ved lov. Det følger af 5, stk. 1, at behandlingen skal være i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Dette kan fremtræde noget luftigt, men som en form for generalklausul åbner bestemmelsen mulighed for, at Datatilsynet kan stille vilkår til eller i åbenbare tilfælde ligefrem kan udelukke en behandling, der i øvrigt er lovlig. I forhold til droneovervågning indebærer bestemmelsen især, at overvågningen skal tilrettelægges på en måde, der demonstrerer, at hensynet til integritetsbeskyttelse er taget i betragtning. Bestemmelsen kan f.eks. begrunde, at de overvågede skal informeres på forhånd, jf. mere herom nedenfor. I stk. 2 fastsættes, at persondatabehandlingen skal være saglig og endvidere være formålsbestemt. Den omstændighed, at overvågningen er baseret på et lovgrundlag, indebærer, at forudsætningen om saglighed er opfyldt. Mere væsentligt er derfor, at det skal sikres, at de behandlede oplysninger ikke efterfølgende bliver anvendt med henblik på formål, der ikke er forenelige med det formål, som betinger overvågningen. Den myndighed, der foretager droneovervågning, er derfor underlagt en vis disciplin og må ikke lade sig friste til at bruge oplysningerne til andre formål, jf. også hertil i det følgende. Overvågningen, der medfører indsamling af personoplysninger, skal ifølge stk. 3 være proportional i forhold til det formål, der skal opnås, og den må endvidere udelukkende indebære behandling af oplysninger, som er relevante. Disse principper har stor betydning i forhold til beslutninger om og iværksættelse af droneovervågning, idet det specielt kan anmærkes, at proportionalitet er et af EUrettens grundlæggende principper, der bl.a. tillægges stor betydning af EU-Domstolen, jf. foran om databeskyttelse som grundrettighed. Mere konkret indebærer princippet, at myndigheden må sammenholde anvendelsen af droner med andre metoder, der også kan realisere overvågningsformålet. Det må, når andre metoder kunne være anvendelige, overvejes, om brugen af droner skaber en for stor overvågningsintensitet og er for indgribende i forhold til integritetshensynet. I denne forbindelse kan droneovervågningens upersonlige form, som kan skabe utryghed, således sammenholdes med muligheden for at anvende en mere personnær form for overvågning. Det må i almindelighed vurderes, om formålet tilsvarende eller ligefrem bedre vil kunne opnås ved brug af en anden fremgangsmåde, der er mere integritetsvenlig. I persondataretten er det anerkendt, at der i et vist omfang kan tages hensyn til den dataansvarliges ressourceanvendelse, og det er derfor legitimt at inddrage det økonomiske hensyn, når brug af droner overvejes. Dette må blot ikke være det eneste eller fuldt ud udslagsgivende hensyn. Forudsætningen om relevans har selvstændig betydning. Det må således påses, at overvågningen er indrettet således, at der kun indsamles og under alle omstændigheder kun registreres og anvendes oplysninger, som har betydning for overvågningsformålet. Når der overvåges ved brug af droner, opstår der en nærliggende risiko for, at der indsamles persondata, der er uden egentlig relation til formålet, f.eks. om personer på arealer, der ligger tæt på dem, der begrunder overvågningen. Den dataansvarlige må så vidt muligt sikre, at dette ikke sker. I det hele taget må der ikke må ske behandling af oplysninger, fordi de måske fremtidigt kan have interesse (»just in case«), og ligeledes må der ikke ske videregivelse til andre dataansvarlige, hvor oplysningerne er relevante bedømt ud fra andre formål, jf. også ovenfor om formålsbestemthed. Overvåges eksempelvis trafik med henblik på at sikre, at denne finder sted smidigt, må eksempelvis disse data ikke, eller i hvert ikke uden klar hjemmel, videregives til politiet med henblik på kontrol af om der er betalt registreringsafgift. Relevansforudsætningen tager således sigte på at disciplinere den dataansvarliges adfærd. Ifølge stk. 4 skal den dataansvarlige sikre god datakvalitet, hvilket indebærer, at de indsamlede oplysninger skal være korrekte og ikke må være vildledende. Vurderingen heraf afhænger på ny af indsamlingsformålet. I forhold til droneovervågning er dette en væsentlig, men også vanskeligt opfyldelig forudsætning, fordi der let som følge af en bredt dækkende overvågning vil kunne ske indsamling af oplysninger, der kan være vildledende. I praksis er det specielt i forhold til opbevaring af oplysningerne, at kravet om datakvalitet har betydning. Den dataansvarlige må have indrettet mekanismer, der giver mulighed for et kvalitetstjek. I denne forbindelse tages der i praksis hensyn til ressourcebelastningen, hvorfor det afhænger af oplysningernes følsomhed, med hvilke intervaller den dataansvarlige skal efterse den informationsmasse, der er blevet tilvejebragt som følge af overvågningen. Spørgsmålet må derfor bedømmes konkret, men det er under alle omstændigheder en forpligtelse for den dataansvarlige, at Juristen nr Side 5

4 der er oparbejdet rutiner, som gør det muligt at sikre en forsvarlig datakvalitet. Endelig er der i stk. 5 fastsat et tidsbegrænsningsprincip, hvorefter oplysninger ikke må opbevares længere, end overvågningsformålet kan begrunde. Princippet er således vendt imod dataophobning, der er en nærliggende fristelse med de lette opbevaringsmuligheder, som den moderne informationsteknologi tilbyder. Grundet lovens brede anvendelsesområde er der ikke i persondataloven fastsat præcise tidsfrister, hvorfor det som udgangspunkt er overladt til den dataansvarlige at fastsætte en sådan frist. Det kan i denne forbindelse yderligere nævnes, at der i 26 a, stk. 2, i relation til tv-overvågning er fastsat en frist på 30 dage, og såfremt droneovervågningen har denne karakter, skal denne frist overholdes, jf. yderligere hertil nedenfor. Datasikkerhed Den dataansvarlige er ifølge persondatalovens 41, jf. også 42, forpligtet til at indrette overvågningen på en sådan måde, at der er en tilfredsstillende datasikkerhed. Forpligtelsen hertil er nærmere udmøntet i bekendtgørelse 528/2000. Grundlæggende må de behandlede oplysninger udelukkende benyttes med henblik på opfyldelse af overvågningsformålet og kun af personer, der er autoriserede hertil. Det skal således sikres, at uvedkommende ikke kan få adgang til de pågældende oplysninger. Sikkerhedskravene afpasses bl.a. ud fra, hvilken type personoplysninger der behandles, og f.eks. i relation til landbrugsovervågning må det tillægges betydning, at der kan være tale om oplysninger om strafbare eller muligt strafbare forhold. Dette begrunder, at der må være et højt sikkerhedsniveau. Også i denne henseende tages der hensyn til den dataansvarliges ressourceforbrug, og det er derfor ikke i alle tilfælde påkrævet at anvende den nyeste form for datasikkerhed (»state of the art«). Et princip om privacy by design er blevet introduceret og er medtaget i forslaget til persondataforordning (artikel 23). Dette indebærer, at miljøet omkring overvågningen skal være indrettet med henblik på sikring af datasikkerhed, hvilket indebærer, at de anvendte droner med de tilknyttede kameraer skal være udformet under hensyntagen til datasikkerhed (»embedded privacy«). Den dataansvarlige skal udvise omhyggelighed med hensyn til valg af materiel og dermed anvende den teknologi, der gør droneovervågningen mest privatlivsvenlig. Droner befinder sig jo i luften, og det medfører en vis sårbarhed, idet de udover at kunne styrte ned kan tænkes overtaget af udenforstående.. Den dataansvarlige er efter persondatalovens 41, stk. 3 forpligtet til at træffe»sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes«. Denne forpligtelse kan aktualisere, at der skal opfyldes særlige sikkerhedskrav, når personoplysninger indsamles ved brug af droner. Rettigheder Når overvågningen medfører behandling af personoplysninger opstår spørgsmålet om, hvorledes de rettigheder, som den registrerede har efter persondataloven, skal finde anvendelse, og i denne forbindelse på hvilken måde den dataansvarlige kan indrette sine rutiner således, at rettighederne er virksomme. I forhold til overvågning er dette ikke altid helt enkelt. De i det følgende nævnte rettigheder er ligeledes medtaget i forslaget til persondataforordning. Der påhviler ifølge 28 og 29 den dataansvarlige en oplysningspligt, som ikke forudsætter et initiativ fra den registrerede. Når der indsamles persondata, skal den dataansvarliges identitet og indsamlingsformålet oplyses, idet der ligeledes skal gives anden information, som er relevant for den registreredes varetagelse af sin integritetsinteresse. Der skelnes mellem direkte og indirekte indsamling, idet det er lagt til grund i praksis, at filmisk overvågning af større persongrupper er udtryk for en indirekte indsamling ( 29), jf. herved for så vidt angår tvovervågning 26 b. Indsamling af oplysninger ved brug af droneovervågning må på denne baggrund betragtes som en indirekte indsamling. Denne kategorisering, der i og for sig ikke er åbenbar, er væsentlig, eftersom der i forhold til indirekte indsamling er situationer, hvor den dataansvarlige er undtaget fra oplysningspligten. Efter 29, stk. 3, er dette tilfældet, når oplysningspligt»viser sig umulig eller er uforholdsmæssig vanskelig«. Hensynet til den dataansvarliges ressourceanvendelse er således taget i betragtning. I denne henseende er der på denne baggrund forskel på trafikovervågning og landbrugsovervågning. For førstnævnte gælder, at antallet af registrerede er så omfattende, at det er praktisk nærmest uoverkommeligt at give den enkelte person information, hvorfor dette ikke skal ske. For sidstnævnte kan det derimod ikke antages, at undtagelsen finder anvendelse, eftersom overvågningen er rettet imod landbrug, der drives af bestemte landmænd, som er identificerede af den dataansvarlige og derfor forholdsvist let kan informeres. Den registrerede har efter 31 ret til indsigt. Dette indebærer, at den overvågede på anmodning har ret til at få besked om, hvilke oplysninger om vedkommende som er indsamlet og i øvrigt behandlet. Der er ikke fastsat nogen ressourcemæssigt betingede undtagelser fra indsigtsretten, som dermed kan anvendes også i forhold til masseovervågning. I praksis er det forholdsvis sjældent, at indsigtsretten bliver benyttet, men det er under alle omstændigheder vigtigt, at den dataansvarlige har rutiner, som kan håndtere denne situation. Der er yderligere grund til at nævne den indsigelsesret ( 35), som den registrerede har, og som indebærer, at den registrerede kan modsætte sig en i øvrigt lovlig behandling, når særlige individuelle forhold berettiger dette. For landbrugsovervågning kan dette være specifikke forhold på arealet (eksempelvis beskyttelse af udsatte dyr) og for trafikovervågning behov for anonymitet begrundet i personlige forhold. Indsigelsesretten harmonerer på mange Juristen nr Side 6

5 måder dårligt med masseovervågning, men det kan ikke udelukkes, at relevante situationer kan foreligge, og den dataansvarlige bør under alle omstændigheder være forberedt herpå. Endelig bør den særlige bestemmelse i 39 om automatiserede beslutninger nævnes, idet det fremover kan være fristende for den dataansvarlige at anvende dronens resultater umiddelbart som grundlag for afgørelser af for den registrerede negativ karakter. I sådanne tilfælde indebærer reglen, at den registrerede, medmindre særlig lovhjemmel er institueret, har ret til indsigt i beslutningsgrundlaget, dvs. hvorledes droneteknologien specifikt er blevet anvendt, og ret til at kræve, at afgørelsen skal efterses manuelt. Denne rettighed kan under myndighedsperspektivet forekomme besværlig, men den medvirker til at skabe tryghed og transparens, og den må antages at kunne håndteres også i situationer, hvor der foretages masseovervågning, eftersom den enkelte afgørelse er individuelt orienteret. Tv-overvågning Det kan overvejes, om der er andre former for retlig regulering, som bør tages i betragtning i forbindelse med persondatabehandling foranlediget af droneovervågning. Et nærliggende spørgsmål er om denne overvågning kan kategoriseres som tv-overvågning med den konsekvens, at de særlige regler herom aktualiseres. Lov (1190/2007) om tv-overvågning indeholder i 1, stk. 2, en legaldefinition, hvorefter der ved tv-overvågning»forstås vedvarende eller regelmæssigt gentagen personovervågning ved hjælp af fjernbetjent eller automatisk virkende tv-kamera, fotografiapparat eller lignende apparat«. Loven gælder kun for private, jf. 1, stk. 1, men det er lagt til grund i Datatilsynets praksis, at den som udgangspunkt også afgrænser offentlige myndigheders virksomhed, medmindre overvågningen er baseret på særskilt hjemmel, og de særlige regler i persondatalovens kapitel 6 a gælder under alle omstændigheder direkte for myndigheders tv-overvågning. Det må antages, at der ved brug af droner kan ske overvågning, som er omfattet af disse bestemmelser, idet dette vil kunne være tilfældet for trafikovervågning, medens dette næppe vil være tilfældet i forhold til landbrugsovervågning, der typisk iværksættes konkret og ikke kan karakteriseres som vedvarende eller regelmæssig. Uanset om den gennemførte overvågning er omfattet eller ej, kan den særlige opmærksomhed på tv-overvågning ses som udtryk for den opfattelse, at systematisk filmisk baseret overvågning er udtryk for en intensiv overvågning, der indebærer særlige integritetsrisici. Straffeloven Endvidere kunne det overvejes, om straffelovens 264 a om uberettiget filmisk overvågning af ikke frit tilgængelige områder kan have betydning. Dette kunne være aktuelt i forhold til privat ejede landbrugsarealer. Forudsættes det, at overvågningen er baseret på et lovgrundlag, vil dette dog gøre denne berettiget i strafferetlig forstand, men bestemmelsen har desuagtet interesse, fordi den på ny illustrerer den særlige opmærksomhed, som filmisk overvågning giver anledning til. Scenen er skrå Sammenfattende er brug af droner til overvågning af personrelateret information en fremgangsmåde, der som følge af dens fjerne og upersonlige karakter kan begrunde bekymring set i forhold til værnet af den personlige integritet og privatlivet. Denne form for overvågning kan være effektiv, og ressourcemæssige hensyn kan tale for at anvende droner, men samtidig kan dronerne øge overvågningsintensiteten i samfundet. Selvom denne overvågning nok ofte ikke vil være anmeldelsespligtig, jf. 43, er det ønskeligt at inddrage Datatilsynet, inden den iværksættes, idet der er en formodning for, at den dataansvarlige myndighed ikke altid vil være persondataretligt»godt klædt på«, idet mange myndigheder ikke er fortrolige med dette regelværk. I det hele taget bør man være opmærksom på, at teknologiske fristelser skal modtages med forsigtighed og med et klart blik for de langsigtede konsekvenser, der kan være forbundet med deres anvendelse, ikke blot på det enkelte reguleringsområde, men tillige generelt. Særligt må i almindelighed fremhæves, at hensynet til privatlivsbeskyttelser ofte fremtræder noget abstrakt og ubestemt set i forhold til umiddelbare reguleringsmæssige behov, men at varetagelsen af dette hensyn har væsentlig betydning for samfundets generelle indretning og for borgenes retssikkerhed og frihed. Den fagre nye fremtid bliver til nutid i disse år, og megen science fiction bliver til real fiction. Der er ikke tvivl om, at dronerne i stigende omfang vil blive brugt, men hensynet til databeskyttelse og i det hele taget til retssikkerhed bør sættes højt på dagsordenen, inden det besluttes, at de skal flyve. Dette bør ikke betragtes som noget selvfølgeligt, og hensynet til databeskyttelse må tages alvorligt med erindring om, at scenen er skrå og der derfor bør trædes varsomt. Juristen nr Side 7

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Videoovervågning i kommunale anlæg

Videoovervågning i kommunale anlæg Videoovervågning i kommunale anlæg Dagens program 1. Persondataloven 1. Kort om persondataloven og tv-overvågningsloven 2. Persondatalovens særlige behandlingsregler 2. Datatilsynets praksis Lovgivningen

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 L 185 Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-730-1047 Dok.:

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: js@skat.dk 4. oktober 2010 Vedrørende høring over forslag til lov om ændring af skattekontrolloven Datatilsynet Borgergade 28, 5.

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

BEHANDLING AF PERSONDATA

BEHANDLING AF PERSONDATA PETER BLUME BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG BEHANDLING AF PERSONDATA en kritisk kommentar I Behandling af persondata sættes lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET?

FORSYNINGSTRÆF 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? FORSYNINGSTRÆF 2016 - BEHANDLING AF PERSONDATA Line Markert, advokat Egil Husum, advokat 4. og 11. februar 2016 PERSONDATARET HVORFOR NU EGENTLIG DET? side 2 Er persondataretten relevant for forsyningsselskaber?

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk

Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K. Sendt til: jm@jm.dk Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Sendt til: jm@jm.dk 12. februar 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre

om L 72 Forslag til lov om kommunale borgerservicecentre Kommunaludvalget, Retsudvalget L 72 - Bilag 2,REU alm. del - Bilag 60 Offentlig Folketingets Administration Lovsekretariatet 15. marts 2005 J.nr. 17 OMTRYKT (15/3 2005) (rettelse af eksempel markeret med

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven.

Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. 2015-32 Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar 15. juni 2015 En mand havde en omfattende korrespondance

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E

DATA RET BESKYTTELSES PETER BLUME 4. U D G AV E PETER BLUME DATA BESKYTTELSES RET 4. U D G AV E J U R I S T- O G Ø K O N O M F O R B U N D E T S F O R L A G Databeskyttelsesret Peter Blume Databeskyttelsesret 4. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN

HØRING OVER UDKAST TIL FORSLAG TIL LOV OM CENTER FOR CYBERSIKKERHED SAMT EVALUERING AF GOVCERT-LOVEN Forsvarsministeriet fmn@fmn.dk pah@fmn.dk hvs@govcert.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 3269 8805 RFJ@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR. 540.10/30403/RFJ/MAF HØRING OVER

Læs mere

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video

Borgernes rettigheder ved anvendelse af video Borgernes rettigheder ved anvendelse af video I løbet af de seneste år er anvendelsen af video og tv blevet stadig mere udbredt på de danske veje. Video og tv anvendes i en række sammenhænge: Trafikinformation

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven

Til rette vedkommende. 11. april 2013. NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger i relation til Persondataloven Til rette vedkommende NORDIA Advokatfirma Østergade 16 1100 København K Christina Wiesner Advokat (H), LL.M. Mobil +45 20206325 cwi@nordialaw.com Journalnr. 21354 11. april 2013 NOTAT - IC-Meter indeklimamålinger

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager

Stormrådet VEJLEDNING. Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager VEJLEDNING Stormrådet Dato: 5. maj 2015 Sag 14/09584-6 /SKI KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Vejledning om håndtering af mistanke om svindel i stormflodssager Tlf. 41

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 364 Offentligt Folketinget Udvalgssekretariatet Christiansborg 1240 København K Sendt til: Birgitte.Toft-Petersen@ft.dk 29. august 2014 Vedrørende høring over beretning

Læs mere

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk

IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø. jahs@itst.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Sendt til: hvs@itst.dk og jahs@itst.dk 17. marts 2011 Vedrørende høring over udkast til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring

Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Forsvarets videregivelse af personaleoplysninger til brug for markedsføring Brevdato: 19.08.08 Journalnummer: 2008-632-0034 Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Forsvarets Personeltjeneste

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund

Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel. 1. Baggrund P R O F E S S O R, D R. J U R. M A D S B R Y D E A N D E R S E N Oversigt over de retlige problemer ved efterforskning af mistanke om forsikringssvindel 10. JUNI 2010 I 1. Baggrund Efter opdrag fra Forsikring

Læs mere

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding

Persondata og forvaltningsret. Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Persondata og forvaltningsret Advokat Jakob Bjerre, FTF Advokat Jens Harkov Hansen, Norrbom Vinding Generelt Temaet eksemplificeret via en ansættelsessag Den juridiske ramme Forløb omkring ansættelse i

Læs mere

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed

Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed Bekendtgørelse nr. 591 af 26. juni 2003 Bekendtgørelse om offentlige arkivalier og om offentlige arkivers virksomhed I medfør af 9, 10, stk. 1-3, 12, stk. 2, 13, stk. 2-3, 14, 20, 21, stk. 2, 41, stk.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 447 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. maj 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Overvågning. Kan persondataretten gøre nytte? Af Peter Blume. Abstract

Overvågning. Kan persondataretten gøre nytte? Af Peter Blume. Abstract Overvågning Kan persondataretten gøre nytte? Af Peter Blume Abstract Artiklen tager sit udgangspunkt i en overvejelse af hvad privathed med hensyn til information dækker over. Dette er ikke fuldstændigt

Læs mere

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN

PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PERSONDATA - INDSAMLING, BEHANDLING OG OPBEVARING AF FORBRUGSDATA I FORSYNINGSSEKTOREN PRÆSENTATION DAN B. LARSEN Advokat (H), Partner hos DAHL Advokatfirma Udvalgte beskæftigelsesområder: Forsyningsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0011 Bilag 18 Offentligt Folketinget Grønlandsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 21. marts 2016 Kontor: Databeskyttelseskontoret Sagsbeh: André

Læs mere

Loven om TV-overvågning med kommentarer

Loven om TV-overvågning med kommentarer Loven om TV-overvågning med kommentarer Folketinget vedtog 1. juni 2010 en ændring af Lov om tv-overvågning, som udvider adgangen til tvovervågning for boligorganisationer og idrætsanlæg- se side 4. Lovens

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Tilgængelig på: /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf.

Tilgængelig på:  /udgivelser/status/ /databeskyttelse_delrapport_2016.pdf. Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. Niels Dam Dengsøe Petersen ndp@jm.dk og jm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P

Læs mere

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis

Ulrich Stigaard Jensen. Persondataloven og sagsbehandling i praksis Ulrich Stigaard Jensen Persondataloven og sagsbehandling i praksis Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 Kapitel 1. Persondatalovens baggrund og formål 13 1.1. Persondatalovens baggrund og formål 13

Læs mere

Privatlivspolitik for DV Partner ApS.

Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Privatlivspolitik for DV Partner ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Kriterier for kontrol af overensstemmelse med lovgivning

Kriterier for kontrol af overensstemmelse med lovgivning Kriterier for kontrol af overensstemmelse med lovgivning Appendiks 3 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Kriterier for kontrol af overensstemmelse med lovgivning

Læs mere

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området

13-09-2004 2004-69-0010. Notat om. tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området 13-09-2004 2004-69-0010 Notat om tv-overvågning - Datatilsynets praksis og konkrete problemstillinger i forhold til gældende regulering på området I afsnit 1 gennemgås Datatilsynets praksis og konsekvenserne

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således:

SAMMENFATNING Institut for Menneskerettigheders anbefalinger kan sammenfattes således: Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Sendes til: sum@sum.dk og med kopi til msb@sum.dk WILDERS PLADS 8K 1403 KØBENHAVN K TELEFON 3269 8888 DIREKTE 32698869 HSC@HUMANRIGHTS.DK MENNESKERET.DK J. NR.

Læs mere

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne

Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne ARTIKEL 29-Databeskyttelsesgruppen 02318/09/DA WP167 Udtalelse 8/2009 om beskyttelse af passageroplysninger, der er indsamlet og behandlet af afgiftsfrie butikker i lufthavne og havne Vedtaget den 1. december

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til:

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade København K. Sendt til: Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 7 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt til: maria.eun@skat.dk 25. november 2010 Vedrørende høring over udkast til forslag til lov

Læs mere

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala

Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Screeningsspørgsmål til udarbejdelse af PIA i fuld skala Appendiks 1 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Screeningsspørgsmål til PIA i fuld skala... 3 Teknologi...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven. Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2015-16 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven, momsloven og skattekontrolloven (Ophævelse af

Læs mere

Persondataret i ansættelsesforhold

Persondataret i ansættelsesforhold PETER BLUME & JENS KRISTIANSEN Persondataret i ansættelsesforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Persondataret i ansættelsesforhold Peter Blume & Jens Kristiansen Persondataret i ansættelsesforhold

Læs mere

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data Her er de væsentligste hovedpunkter i aftalen Den 15. december blev EU s lovgivende institutioner enige om udformningen af EU Persondataforordningen.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST4

It-sikkerhedstekst ST4 It-sikkerhedstekst ST4 Datatransmission af personoplysninger på åbne net Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST4 Version 1 Oktober 2014 Datatransmission af personoplysninger

Læs mere

Beskyttelse af patientoplysninger

Beskyttelse af patientoplysninger Beskyttelse af patientoplysninger Af: Peter Blume Bemærkninger til Mette Hartlev: Fortrolighed i sundhedsretten. Med udgangspunkt i Mette Hartlevs disputats drøftes i artiklen en række almene databeskyttelsesretlige

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland.

Høringspartnere. Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål, indhold og konsekvenser af at indføre Persondataloven i Grønland. Naalakkersuisut Government of Greenland Digitaliseringsstyrelsen Høringspartnere Supplerende høringsmateriale om Kongelig Anordning af Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen uddyber nedenfor formål,

Læs mere

Undervisningsplan for certifikat i persondataret

Undervisningsplan for certifikat i persondataret Indhold Om undervisningen... 2 Dag 1: 29. april 2017... 3 Dag 1: Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Forberedelse Introduktion til persondataretten... 3 Dag 1: Grundlæggende persondataret, første

Læs mere

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal

Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal 11. november 2013 TL/PC/NS Oversigt - adgang til Region Midtjyllands elektroniske patientjournaler, herunder e-journal Udgangspunktet for denne foreløbige oversigt om mulighederne for adgang til elektroniske

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune

Retningslinjer for videoovervågning. Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune Retningslinjer for videoovervågning Etablering af videoovervågning i Rudersdal Kommune 1 Organisatorisk placering Sekretariatet varetager administrationen af disse retningslinjer. Regler Videoovervågning

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1434 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 14. november 2014 Kontor: Forvaltningsretskontoret

Læs mere

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger

Telefonnotat. Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger HG 20-09-13 2013-122-0323 Telefonnotat Svar på høring over udkast til bekendtgørelse om medicin- og vaccinationsoplysninger Dorthe Rodian Arleth (DRA), Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, kontaktede

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur

1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet. Indrettelseshensynet. Den juridiske litteratur 1 Kapitel 4.5. Indrettelseshensynet Indrettelseshensynet Den juridiske litteratur Beskyttelse af borgernes berettigede forventninger har traditionelt været anerkendt i dansk forvaltningsret ikke kun vedrørende

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger:

Datatilsynet har herefter følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget L 194 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsskadestyrelsen Sankt Kjelds Plads 11 Postboks 3000 2100 København Ø Sendt til pkh@ask.dk 9. januar 2007 Vedrørende høring over forslag til lov om

Læs mere

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK

PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK PERSONDATAREGLERNE I STORE TRÆK Egil Husum, senioradvokat 18. januar 2017 PROGRAM side 2 Kl. 9.10-9.45 Persondatareglerne i store træk Indsamling og behandling af bruger- og kundedata - Grundbegreber -

Læs mere

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker

Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Anmeldelse forskningsprojekter herunder forskningsbiobanker Dansk Selskab for GCP - 3. november 2014 Annette Sand juridisk konsulent www.regionmidtjylland.dk Program Præsentation og formål Kort om persondataloven

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening:

Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: Statsforvaltningens brev af 19. marts 2007 til Danmarks Naturfredningsforening: 19-03- 2007 TILSYNET Danmarks Naturfredningsforening har i skrivelse af 20. maj 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Persondataloven kort fortalt

Persondataloven kort fortalt Persondataloven kort fortalt Den 27. februar 2013 Indhold Indledning... 2 Lov om behandling af personoplysninger... 3 På hvilke områder gælder loven?... 3 Hvilke typer behandling?... 3 Undtagelser fra

Læs mere

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. 12. maj 2010 Retningslinjer for Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af personoplysninger mv. om danske statsborgere og herboende udlændinge. Indledning Forsvarets Efterretningstjeneste har til

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Forslag. Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2010-11 Fremsat den 8. december 2010 af transportministeren (Hans Christian Schmidt) Forslag til Lov om ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Tilbagekaldelse

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten

Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Struktur på privatlivsimplikationsrapporten Appendiks 6 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Struktur på rapport over privatlivsimplikationsanalysen... 3 Introduktion...

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere