Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen"

Transkript

1 Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

2 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til nye EU-regler om medicinsk udstyr Hvordan styrker vi sikkerheden med medicinsk udstyr mens vi venter på nye regler? Udvalget vedrørende Medicinsk Udstyr 2

3 Styrker/svagheder (1) Første rigtige europæiske regulering af medicinsk udstyr næsten uændret i 20 år Velkendte administrative principper, der understøtter sikkerhed, innovation, forudsigelighed og markedsadgang Den fælles EU-lovgivning har givet et langt højere sikkerhedsmæssigt, innovativt og teknologisk niveau end tidligere men der er afgjort behov for at tilpasse regelværket til den sikkerhedsmæssige, teknologiske, videnskabelige og reguleringsmæssige udvikling 4

4 Styrker/svagheder (2) De største svagheder er Tilsyn med de bemyndigede organer - Uensartethed i kvaliteten og dybden i overensstemmelsesvurderingen f.eks. i vurderingen af den kliniske evaluering, inspektioner og produktkontrol Sikkerhed efter markedsføring - Uensartet forvaltning i medlemslandene f.eks. ved tilrettelæggelse af markedsovervågning, faglig administrative forvaltning i forbindelse med indgreb Gennemsigtighed og sporbarhed - Der mangler oversigt over produkter og der mangler sporbarhed for produkterne 5

5 Styrker/svagheder (3) Adgang til ekstern ekspertise Videnskabeligt og klinisk personale er ikke på en struktureret måde involveret i EUlovgivnings- eller beslutningsprocesser Forvaltning af reguleringssystemet Der mangler teknisk, videnskabelig og logistisk støtte til samarbejdet mellem medlemsstaterne. Der mangler solide IT værktøjer til at styre systemet, og der mangler konsolideret videnskabelig og klinisk ekspertise. Dette giver uensartet forvaltning som kun forstærkes af uklare grænser mellem direktiverne

6 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (1) Bemyndigede organer - Medlemsstaten udpeger bemyndigede organer men med inddragelse af Kommissionen, medlemsstater og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr. Myndighederne overvågning af bemyndigede organer skærpes. Kravene til de bemyndigede organers organisation, kvalitetsstyring, ekspertvurderinger og kontrol med fabrikanterne skærpes. - Det bemyndigede organ kontrolleres hver år. Hver tredje år vurderes det af et fælles vurderingshold, om bemyndigelsen kan fortsætte. Vurderingsprocessen kan også startes af Kommissionen eller Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr 7

7 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (2) - Kommissionen undersøger alle sager, hvor der rejses tvivl om et bemyndiget organs kompetencer - Omfattende krav til bemyndigede organer. Bl.a. krav om klinisk/medicinsk ekspertise. De skal bl.a. kunne anfægt på videnskabeligt grundlag de fremlagte kliniske data

8 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (3) Detaljerede regler for det bemyndigede organs kontrol før og efter markedsføring. Det bemyndigede organ skal aflægge (uanmeldte) kontrolbesøg Detaljerede regler om myndighedssamarbejdet der skal bl.a. kunne udpeges en koordinerende myndighed til at koordinere risikovurderingen, hvis samme type hændelse er set i mere end en medlemsstat Der etableres en ekspertgruppe bestående af Kommissionen og medlemsstaterne (Det Koordinerende Udvalg for Medicinsk Udstyr) Øgede muligheder for medlemsstaterne for kontrol af dokumentation, lokaler m.v. 9

9 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (4) Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr skal orienteres om og evt. behandle alle klasse III ansøgninger EUDRAMED bliver krumtappen for data om medicinsk udstyr. Fælles IT system registrering af hændelser, korrigerende handlinger, udstyr og erhvervsdrivende, kliniske afprøvninger, sikerhedsinformation. Borgerne får adgang til EU-databasen i nærmere omfang

10 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (5) Medlemsstaterne skal evaluere egen markedsovervågning og informere Kommission og øvrige medlemsstater og offentligheden om resultatet Der bliver bedre muligheder for indgreb overfor ulovlige produkter eller produkter, hvor myndighederne tvivler på lovligheden Implantatkort. System for unikt udstyrsidentifiktion. Forbedret overvågning efter markedsføring. Særlig kvalificeret person hos fabrikanten. Sporbarhed frem og tilbage. Flere krav til repræsentanter for importører. 11

11 Nye regler fra EU om medicinsk udstyr (6) Klinisk evaluering 2. Bekræftelsen af, at udstyr opfylder kravene med hensyn til karakteristika og ydeevne samt vurderingen af uønskede bivirkninger og acceptabiliteten baseres på kliniske data. 3. Den kliniske evaluering skal være grundig og objektiv og tage hensyn til både positive og negative data. 4. Kliniske data vedrørende andet udstyr kan være relevante, hvis det er godtgjort, at det udstyr, der underkastes klinisk evaluering, er ækvivalent med det udstyr, som dataene omhandler. Ækvivalens kan kun godtgøres, hvis det udstyr, der underkastes klinisk evaluering, og det udstyr, som de eksisterende kliniske data vedrører, har samme formål, og når de tekniske og biologiske karakteristika af de to udstyr og de anvendte medicinske procedurer ligner hinanden i et sådant omfang, at der ikke vil være kliniske forskelle af betydning med hensyn til de to udstyrs sikkerhed og ydeevne. 5. For implantabelt udstyr og udstyr i klasse III skal der udføres kliniske afprøvninger, medmindre brugen af eksisterende kliniske data er behørigt begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i overensstemmelse med afsnit 4 anses normalt ikke som tilstrækkelig begrundelse i den i første punktum anvendte betydning. 12

12 Hvordan styrker vi medicinsk udstyr (mens vi venter på de nye EU-regler)? National Handlingsplan Registrering af importører og distributører Kontrol med distributører og importører Opbevaring og udlevering af fakturaer Indberetning af hændelser Sikkerheds meddelelser Bødestraf for ikke at efterkomme påbud om udlevering af oplysninger Regler om information om implantater Revision af vejledning om indførelse af nye behandlinger Implantat register Udvalget vedrørende Medicinsk Udstyr UMU EU handlingsplanen Styrkelse af bemyndigede organer Styrkelse af markedsovervågning Bedre koordination Kommunikation og åbenhed 1

13 Now we're in the midst of not just advocating for change, not just calling for change - we're doing the grinding, sometimes frustrating work of delivering change - inch by inch, day by day. Barack Obama Tak for jeres opmærksomhed 14

14 Kommissionens handlingsplan 2012 (1) 1. Styrke de bemyndigede organer ensartet anvendelse af direktivets Bilag XI. Medlemsstater skal sikre, at organerne - verificeres har de tilstrækkelige kvalifikationer og ressourcer? - foretager uanmeldte inspektioner - modtager rapporter om hændelser og korrigerende handlinger Inden oktober 2012 skulle medlemsstaterne underrette Kommissionen om undersøgelsen for så vidt angår organer, der certificerer klasse III udstyr. 15

15 Kommissionens handlingsplan 2012 (2) Forslag til forordning om bemyndigede organer i oktober 2012 (artikel 16 stk. 2) Ensartet anvendelse af kriterier for udpegning og kontrol af organer. Kommissionen og andre medlemsstater skal ind over udpegningen samt over den obligatoriske revurdering hver 3 år Uanmeldte inspektioner af organer og systematisk opfølgning på klager m.v. Auditering ved repræsentanter fra kommissionen og medlemsstater Organers uanmeldte audits af fabrikanter

16 Samarbejde & netværk Samarbejde - Behov for formaliseret samarbejde mellem alle involverede UMU - Behov for øget overvågning gennem markant flere indberetninger bl.a. via informationskampagne - Flere relevante analyser og mere kommunikation fra Sundhedsstyrelsen 17

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner 1) BEK nr 693 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 561 af 24/06/1994 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Bekendtgørelse

Læs mere

Management review 03/09-2013

Management review 03/09-2013 Management review 03/09-2013 Management Review Ledelsens Gennemgang Ledelsens Evaluering Ledelsens Granskning Har den øverste ledelse nogen ansvar vedrørende GMP? Svar: Ja! Topledelse har det endelige

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0414 Bilag 3 Offentligt Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser,

Læs mere

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling

Kliniske forsøg. Bioetik i ord og handling Kliniske forsøg Bioetik i ord og handling Hvad er bioetik? Novo Nordisk benytter betegnelsen bioetik om alle etiske forhold vedrørende anvendelsen af biovidenskabelige teknologier i forskning, udvikling

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med af energirenovering af boliger 1 I medfør af 24 f og 24 g, 24 h, stk. 1 og 2,

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker

Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog. Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energimærkning A/S - Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærker Energistyrelsen Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse ADMINISTRATIVE

Læs mere

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2006 2767 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt 1 Samlenotat for rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerbeskyttelse) den 30. november 1. december 2006 - sundhedspunkterne

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruelles, den 30. juli 2009 (08.09) (OR. en) 10660/09 VISA 195 COMIX 477 NOTE fra: generalsekretariatet til: Visumgruppen Tidl. dok. nr.: 12357/05 VISA 230 COMIX 586 + REV

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3233 - Miljø Bilag 6 Offentligt MILJØMINISTERIET 8. marts 2013 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: 2013-589 Revideret samlenotat til MIU og FEU Tilføjelse af

Læs mere

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE

DANAK-AKKREDITERINGSBESTEMMELSE til certificering af arbejdsmiljøledelsessystemer Side : 1/14 1. Anvendelsesområde Akkrediteringsbestemmelsen er gældende for alle organer, som er, eller ansøger om at blive, akkrediteret til certificering

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark

Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0168 Bilag 1 Offentligt Statens Luftfartsvæsen Civil Aviation Administration - Denmark 15. maj 2007 Grundnotat vedrørende meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk.

sektorudvalg Referater fra møder i de enkelte sektorudvalg kan findes på www.danak.dk. Danak-NYT Nr. 16. April 2008 Ny lovgivning der omhandler DANAK Nedenstående love og bekendtgørelser, der refererer til DANAK, kan findes på www.retsinfo.dk. Ref. No Titel Udgivet BEK nr. 1160 Bekendtgørelse

Læs mere

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping

Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Oktober 2012 UDVALGET OM MODVIRKNING AF SOCIAL DUMPING 27. oktober 2012 Rapport fra Udvalget om modvirkning af social dumping Kapitel 1 Indledning

Læs mere