Helbredsovervågning og helbredsundersøgelser Formål og definition

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helbredsovervågning og helbredsundersøgelser Formål og definition"

Transkript

1 Helbredsovervågning og helbredsundersøgelser Formål og definition I nogle tilfælde er forebyggelse af arbejdsbetingede sygdomme ved substitution, tekniske ændringer, eksponeringskontrol, uddannelse og personlige værnemidler ikke tilstrækkeligt, og der kan være behov for at overvåge både arbejdsmiljøet og arbejdernes helbredstilstand. Helbredsovervågning omfatter overvågning af arbejdernes helbredstilstand ved kontinuerlige procedurer i form af: 1. Biologisk monitorering 2. Epidemiologisk monitorering 3. Screening Arbejdsmedicinsk Kliniks rolle. Klinikkernes rolle i helbredsovervågning er primært en rådgivnings- o konsulentfunktion. Det kan være råd til virksomheder, arbejdsmiljøtjenester eller Arbejdstilsynet om tilrettelægning af hensigtsmæssige undersøgelsesprogrammer, eller råd til tolkning af resultater. En konsulentfunktion kunne indebære et mere omfattend engagement som supervision af helbredsundersøgelser foretaget af 3 part eller at klinikken selv deltager i udførelsen af opgaven. Giver aktiviteter som biologisk monitorering eller screening anledning til arbejdstagere med mistanke om betydende påvirkning, kan der være indikation for klinisk arbejdsmedicinsk undersøgelse. Biologisk monitorering Biologisk monitorering er gentagne målinger af toksiske stoffer eller tilhørende metabolitter i et biologisk medie som blod eller urin og anvendes mest i forbindelse med kemiske stoffer. Biologisk monitorering har en række fordele frem måling i miljøet, idet der opnås et samlet mål for exponering via alle optagelsesveje ( exempelvis kan hudoptagelse være vanskelig at vurdere ), ligesom der tages højde for forhold som kumulativ exponering over tid, beskyttelsesforanstaltninger og arbejdshygiejnisk adfærd, samt individuelle forskelle io ptagelse, fordeling, metabolisme og udskillelse. Arbejdsmiljøet i Danmark i dag er af så god standard at biologisk monitorering kun ret sjældent tages i brug. Det eneste område hvor der er lovkrav om monitorering, er arbejde med bly. Enkelte virksomheder har egne monitoreringsprogrammer for metaller og andre toksiske stoffer. Ved biologisk monitorering anvendes i stor stil i de fleste europæiske lande uden for Skandinavien og globalt i industrialiserede lande, hvor der fortsat forekommer betydelig udsættelse for toksiske stoffer. Biologisk monitorering er relevant i u-landsmedicinen. Epidemiologisk monitorering Hermed forstås opgørelse af eksisterende data såsom arbejdsulykker og sygefravær. Hvis man opererer med sygefravær på afdelingsniveau sammen med f.eks. spørgeskemamonitorering af det psykiske arbejdsmiljø, vil en sådan kobling kunne anvendes i monitorerings- og forebyggelsesøjemed. Sygdomsområdet har altid været sværere for arbejdsgiverne at følge med i, idet de ikke

2 kender forekomsten af konkrete sygdomme. Det kan dog på afgrænsede måder lade sig gøre for arbejdsgiverne at føre en nogenlunde valid statistik, f.eks. ved afgrænset en problemstilling som eksem. Specifikke helbredsundersøgelser Screening og helbredsundersøgelser Screening er undersøgelse af grupper af arbejder mhp. at opspore forstadier til eller tidlige stadier af sygdom eller biologiske effekter forårsaget af arbejdsmæssige eksponeringer. Specifikke såvel som generelle helbredsundersøgelser samt ansættelsesundersøgelser er i princippet alle screeningsundersøgelser. Ved denne type helbredsundersøgelser leder man ikke primært efter sygdom,men fravær af sundhed med henblik på intervention. Generelle helbredsundersøgelser kan foretages på alle typer virksomheder i offentlig og privat sektor, og det er en aktivitet der breder sig betydelig i disse år. Ved anvendelse af disse helbredsundersøgelser er det nødvendigt at iagttage et sæt principper for god praksis, både ved specifikke og generelle helbredsundersøgelser. Specifikke helbredsundersøgelser relateret til specifikke eksponeringer er ofte relevante at gennemføre på virksomheder hvor der er sådanne specifikke problemstillinger. Her følger eksempler på relevante specifikke helbredsundersøgelser og anmærkninger om praktisk brug og tolkning af resultaterne. Eksempel 1: Helbredsovervågning ved arbejde med pesticider Organofosfater og carbamater, hæmmer enzymet acetylcholinesterase som derved forhindres i at nedbryde acetylcholin der fungerer som kemisk transmitter i nerve- /muskelvæv, og symptomerne på en akut forgiftning svarer derfor til nervestimulation. Begyndende symptomer på akut forgiftning er almene symptomer som træthed, hovedpine, svimmelhed, kvalme, opkast og diaré samt ved øget påvirkning de mere specifikke symptomer: øget spytflåd og sved. Ved sværere akut forgiftning optræder talebesvær og lammelse af arme og ben. Ved længerevarende udsættelse kan der ses perifere nerveskader og muligvis hjerneskade i form af organisk psykosyndrom. Det er baggrunden for at anvende påvirkning af cholinesterase som en biologisk indikator for eksponering af pesticider og optagelse i organismen. På Cheminova samt ved anvendelse af disse pesticider i mange u- lande foretager man denne type helbredsovervågning. De specifikke kolinerge symptomer fremkommer først ved et fald i cholinesteraseaktiviteten på 40-50%, mens de uspecifikke symptomer kan optræde ved lavere udsættelse. Det er baggrunden for, at de ansatte i særligt eksponerede områder får målt cholinesterase i blodet samtidig med at der foregår en systematisk registrering af symptomer. Ved et fald på 20-25% omplaceres de ansatte til eksponeringsfrit område, indtil værdierne igen er normale. Følgende forhold bør iagttages: a) Man kan ikke måle den relevante neurotransmitter i hjernen (acetylcholin) men derimod en proxy, aktiviteten af cholinesterase

3 (syntetiseres i leveren) som er påvirkelig af mange faktorer: Kost, alkohol, medicin mv. b) Pga. forholdene i punkt a) bør man ikke tolke og handle alene på cholinesterasetallene. En sundhedsperson må tage en relevant anamnese på faktorer der påvirker cholinesteraseaktiviteten. Der bør suppleres med oplysninger om de uspecifikke symptomer (træthed, mave-tarmsymptomer) som ofte viser sig før/samtidig med fald i cholinesteraseaktiviteten. c) Man bør anvende et screeningsinterval som korresponderer med eksponeringsniveauerne i de enkelte afdelinger. Der kan f.eks. være grund til at monitorere en gang pr. måned i nogle afdelinger og en gang pr. kvartal i andre afdelinger. d) Monitoreringssystemet skal administreres af en sundhedsperson i samarbejde med virksomhedens arbejdsmiljøorganisation, så der kan ske en sammenkobling af helbredsovervågning med målinger og vurderinger af arbejdsmiljøet, så virksomhedens arbejdsmiljø til stadighed kan forbedres. Eksempel 2: Audiometri Ca arbejdstagere i Danmark er dagligt udsat for støjniveauer over grænseværdien på 85 db. Efter 10 års eksponering ved 90 db vil ca. 10% have udviklet en betydelig hørenedsættelse (middelværdien af høretæsklerne ved 0,5, 1, 2, 3 og 4 khz er > 20 db). Støj under 80 db medfører ikke hørenedsættelse. Omkring 10% af befolkningen er særligt sårbare for at få en støjbetinget høreskade. Risikofaktorer er bl.a. tidligere neuroinfektioner eller øresygdomme, men i mange tilfælde kendes årsagen ikke. Derudover er der betydelig individuel variation i hørenedsættelse efter støjpåvirkning. Hos personer som har været udsat for den samme støjexponering kan man påvise høretærskelværdier som varierer med db. Ved et lydtrykniveau på 88 db må man maksimalt arbejde 4 timer om dagen. Ved 10 års arbejde i 85 db støj vil 4% af de eksponerede udvikle en støjbetinget hørenedsættelse på 20 db. Grænseværdien på 85 db giver derfor ikke fuld beskyttelse mod høreskader. Hvis lydtrykniveauet er over 80 db, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed. Høreværn dæmper lydtrykniveauet med ca. 20 db, hvis det bæres korrekt. Der er tilfælde hvor det hverken er praktisk eller økonomisk muligt at begrænse støjen tilstrækkeligt ad teknisk vej. Det er ofte generende at anvende høreværn i længere tid, og det er svært at gennemtvinge konsekvent brug heraf. Derfor er det nødvendigt at overvåge personer, der arbejder i høreskadende støjende arbejdsmiljø. Arbejdstagere der er udsat for støj over 80 db, skal have adgang til audiometriundersøgelse.. Nyeste review af litteraturen viser dog ikke overbevisende evidens for langtids effekt af forebyggelsesprogrammer. Det afhænger formentlig af implementering af det samlede forebyggelsesprogram ( støjmålinger, brugen af høreværn og audiometri ), og de afledte nødvendige ændringer af arbejdsmiljøet.

4 Følgende forhold bør iagttages: a) Start med basisaudiometri udført som tærskelsøgningsaudiometri. Dernæst gentages undersøgelsen med jævne mellemrum og sammenlignes med basisaudiogrammet. Den støjbetingede tilvækst i ændringen i høretærsklen aftager hurtigt med stigende eksponeringsvarighed og er kun beskeden efter mere end 10 års eksponering. Det er derfor tilstrækkeligt at udføre audiometrien ved ansættelse og efter 2, 5 og 10 år. b) Audiometrisk overvågning er den eneste mulighed for at vurdere om et hørebeskyttelsesprogram fungerer. c) Personer der får påvist tærskelskift, skal have kontrolleret høreværn og arbejdsprocedure samt instrueres i brug af høreværn og evt. omplaceres til arbejde uden støj. d) Spørg til konkurrerende faktorer. En række sygdomme kan give nedsat hørelse: f.eks. otosklerose, Meniéres sygdom, neuroinfektioner, otitis media, interkranielle tumorer samt flere medicamina (bl.a. streptomycin og furosemid). Personer med disse problemer skal overvejes placeret i ikke-støjende arbejdsmiljø. e) frasorter høretest med udfald med anden kendt etiologi end støj, ved den samlede løbende opgørelse af audiometrierne.. Generelle helbredsundersøgelser /sundhedssamtaler Den almene kliniske lægeundersøgelse er generelt usensitiv og uspecifik. Periodiske helbredsundersøgelser af denne karakter har lav specifik forebyggelsesværdi i arbejdsmiljøet. Ikke desto mindre har mange store arbejdspladser de senere år indført tilbagevendende helbredsundersøgelser under betegnelsen sundhedssamtaler. Det omfatter typisk en samtale med en sygeplejerske eller en læge suppleret med blodprøver vedr. livsstilssygdomme og evt. blodtryk, høretest og lungefunktionsundersøgelse, selv om der ofte ikke er tale om et arbejdsmiljø der gør disse test relevante. Man bør forholde sig kritisk til sådanne uspecifikke undersøgelser, hvor f.eks. blodprøver for kolesterol og måling af blodtryk kan være med til at sygeliggøre medarbejderne på et falsk grundlag. I de nyeste reviews vedrørende hjerte-kar sygelighed, kan der ikke påvises en effekt af multiple risk factor intervention ( kolesterol, kost, saltindtag, fysisk aktivitet, rygning ) overfor den brede befolkning. Der anbefales i stedet en høj-risiko strategi. På den anden side kan denne type periodiske helbredsundersøgelser omfatte specifikke arbejdsmiljørelevante screeningstest, og samtidig under rette omstændigheder have en positiv betydning for sundhedsfremme og forebyggelse også af livsstilssygdomme. Samtalen bør være med en sundhedsperson med generel indsigt i helbredsforhold, en læge eller sygeplejerske ikke en fysioterapeut, ergoterapeut, laborant eller lignende. Ønsker man at gennemføre generelle helbredsundersøgelser/sundhedssamtaler, bør det sættes ind i en

5 sammenhæng og følgende forhold iagttages: 1) Samtalen med sundhedspersonen bør tage udgangspunkt i arbejdsmiljøet: Fysisk, kemisk, psykosocialt arbejdsmiljø samt generel trivsel. 2) Samtale og refleksion over arbejde og sundhed bør tematiseres efter det den enkelte finder relevant og meningsfuldt, så det fører hen imod handlemuligheder for den enkelte vedr. livsstilsforhold og hvad der generelt er af betydning for et sundt arbejdsliv. Der bør være speciel fokus på særligt udsatte (f.eks. Metabolisk syndrom, diabetikere, rygere og personer med højt alkoholforbrug). 3) Gennemgang af helbredsmålinger f.eks. blodtryk og biokemiske stofskifteparametre, skal ske i en dialog med den ansatte om hvad der er muligt at gøre på arbejde og i privatliv. 4) Virksomhedens ansvar ved sundhedsfremme er at iværksætte især kollektive initiativer, så man ikke fokuserer udelukkende på individet. Det kan være tilgængelighed og økonomisk støtte til kantine, motion, cykling, mulighed for søvn på nathold mv. Personer der har natarbejde, skal tilbydes en helbredsundersøgelse. Den arbejdsmedicinske anbefaling er at det omfatter: information om god tilrettelæggelse af arbejdet om natten samt helbredsforhold i relation til natarbejde. personer med gener (f.eks. søvnbesvær og mavetarmproblemer) bør tilbydes omplacering til dagarbejde. personer med svært regulerbare sygdomme som diabetes, epilepsi, thyroidea sygdom og hjertekarsygdom kan have brug for regelmæssig livsførelse, og bør arbejde om dagen hvis den brudte døgnrytme forværrer tilstanden eller prognosen. På informationsmøderne skal de ansatte oplyses om, at de har mulighed for at tale med en sygeplejerske eller læge. Der anbefales ikke brug af spørgeskemaer til alle ansatte,- de er svære at tolke, og referenceværdier findes ikke. Link til DASAM s klaringsrapport fra 2007 Der finder derudover regler om generelle og specifikke helbredsundersøgelser for Søfolk Dykkere Brandmænd Piloter Erhvervschauffør (kørekort kat C, C/E, D og D/E) Ansættelsesundersøgelse En ansættelsesundersøgelse har til formål at identificere medarbejdere med forøget risiko for arbejdsbetinget sygdom eller medarbejdere der har handicap der kan kontraindicere bestemte job. Undersøgelse for almenmedicinsk sygdom (hjertekarsygdom og diabetes) samt livsstilsfaktorer som alkohol og tobaksforbrug bør ikke inkluderes i ansættelsesundersøgelser. Med mindre disse

6 sygdomme udgør en særlig risiko i det aktuelle job, bør ansættelsesundersøgelser begrænses til specifikke helbredsrisici knyttet til specifik eksponering i arbejdsmiljøet. Et eksempel kan være allergiundersøgelse på en virksomhed, hvor der arbejdes med særligt allergipotente enzymer. Et andet eksempel kan være rådgivning til unge der skal starte på en uddannelse som bager, frisør, sygeplejerske eller andet, hvor man udsættes for hudpåvirkning. Personer der har haft så svære tilfælde af børneeksem at de som børn har været behandlet hos dermatolog eller indlagt på en børneafdeling, har 4-5 gange øget risiko for at udvikle toksisk håndeksem. Det positive resultat af en ansættelsesundersøgelse er en i medicinsk henseende passende jobplacering. Det negative resultat er eksklusion fra eller restriktioner i jobbet baseret på upræcise helbredsantagelser om fremtidige helbredsskader. Arbejdsgiveren må i henhold til lov om brug af helbredsundersøgelser ikke spørge generelt til en lønmodtagers helbred, herunder i hvilket omfang ansøgeren tidligere har haft sygedage. Formålet er at beskytte lønmodtageren mod at blive valgt fra til et job pga. helbredsforhold. I praksis forekommer det formentligt ikke helt sjældent at medarbejderen ikke bliver ansat som følge af mere eller mindre eksplicitte helbredsoplysninger. Der er dog områder hvor arbejdsgiveren har ret eller pligt til at inddrage helbredsforhold ved ansættelsen når formålet er: 1) Hensyn til lønmodtageren selv f.eks. ansættelse i job med risiko for allergi. 2) Vurdering af evnen til at udføre arbejdet på forsvarlig vis f.eks. i transportsektoren. 3) Hensyn til forbrugeres eller andres sikkerhed og sundhed f.eks. oplysning om smitsomme sygdomme ved ansættelse i levnedsmiddelindustrien. I Danmark findes der lovregler om helbredsovervågning ved 3 typer eksponering: Ioniserende stråling, bly og asbest. Alle der arbejder med ioniserende stråling som indebærer udsættelse på mere en 1,5 REM/år skal gennemgå en lægeundersøgelse ved ansættelsen og med passende mellemrum herefter. Der er tale om en almen helbredsundersøgelse inkl. leukocytter og differentialtælling. Blyprogrammet indebærer en startmåling af blodbly som kan bruges som sammenligningsgrundlag for de lovbestemte gentagne målinger af blodbly, hvis niveauet er over 1,2 µmol/liter. Blybekendtgørelsen Personer der arbejder med asbest, skal tilbydes en helbredsundersøgelse før begyndelsen af arbejdet samt hvert 3. år. Arbejdstilsynet har ikke meddelt specifikation af hvad undersøgelsen skal omfatte. Bekendtgørelse om asbest Der er i bekendtgørelsen om arbejde med epoxyharpikser og

7 isocyanater et forbud mod Personer, der har eksem eller konstateret epoxyallergi, må ikke arbejde med de lavmolekylære epoxyforbindelser Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske lungelidelser eller konstateret hud- eller luftvejsallergi over for isocyanater, må ikke arbejde med de i isocyanater. Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med stofferne eller materialerne. Der er i bekendtgørelsen ingen anvisning på, hvordan arbejdsgiveren sikrer sig ved ansættelse at en medarbejder ikke kan arbejde med stofferne, men arbejdsgiveren har ret til at spørge Bekendtgørelse Dokumentation Referencer 1. Verbeck JH, Kateman E, Morata TC et al. Interventions to prevent occupational noise induced hearing loss. The Cochrane Library, 2009, issue Ebrahim S, Beswick A, Burke M, Davey Smith G. Multiple risk factor interventions for primary prevention of coronary heart disease. The Cochrane Library, 2009, issue Rettidig omhu eller utidig indblanding. Politik for forebyggelse i almen praksis. Praktiserende lægers Organisation, 2005 Forfatter: Kurt Rasmussen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Hospitalsenhed Vest Review: Redaktør Jens Brandt, Crecea. Anders Ingemann Larsen, Novozymes Ole Carstensen, Arbejdsmedicinsk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus Dato Revideres senest 14/ /4 2014

Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE

Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE Klaringsrapport HELBREDSUNDERSØGELSER VED NATARBEJDE Udkast til vejledende retningslinier udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin Jens Peter Bonde 1 Johan Hviid

Læs mere

Sygeplejerskers arbejdsmiljø,

Sygeplejerskers arbejdsmiljø, Sygeplejerskers arbejdsmiljø, trivsel og helbred er en undersøgelse af sygeplejerskers arbejdsmiljø, som udføres i et samarbejde mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Arbejdsmiljøinstituttet (AMI). Sygeplejerskers

Læs mere

Helbredskontrol. ved natarbejde

Helbredskontrol. ved natarbejde Helbredskontrol ved natarbejde CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

Forløbsprogram for type 2 diabetes

Forløbsprogram for type 2 diabetes Forløbsprogram for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Region Midtjylland Forløbsprogramgruppen for type 2 diabetes 2. udgave revideret oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2.

Læs mere

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering

1. Indledning. 1.1. Formål og opbygning. 1.2. Målgruppe og organisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 1.1. Formål og opbygning...5 1.2. Målgruppe og organisering...5 1.3. Baggrund...6 1.4. Demens i tal...8 1.5. Tidlig opsporing af demens...9 1.6. Lovgrundlag... 10

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

Vejledning til skolesundhedstjenesten

Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning til skolesundhedstjenesten OPSPORING AF OVERVÆGT OG TIDLIG INDSATS for børn og unge i skolealderen 2014 Vejledning

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg

PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN. AMI Rapport. Rapport til BAR Service og tjenesteydelser. Vilhelm Borg AMI Rapport PASSIV RYGNING - ET PROBLEM INDEN FOR RESTAURATIONSBRANCHEN Rapport til BAR Service og tjenesteydelser Vilhelm Borg Arbejdsmiljøinstituttet, København 2004 Passiv rygning 1 AMI Rapport Passiv

Læs mere

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde

Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Hvidbog om mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde Vilhelm Borg, Mette Andersen Nexø, Ida Viktoria Kolte og Malene Friis Andersen DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Sammenfatning

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin 1 Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Øst Maj 2005, revideret februar 2010 Uddannelsesprogram for hoveduddannelse i arbejdsmedicin, Region Øst, 1 maj 2005, revideret

Læs mere

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE

GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE GENSTANDSGRÆNSER FOR VOKSNE 2005 Genstandsgrænser for voksne Genstandsgrænser for voksne Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 Kbh. S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: Alkohol, genstandsgrænser Elektronisk

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde

Helbredskontrol ved natarbejde VEJLEDNING VEDR. Helbredskontrol ved natarbejde Bliv inspireret til den lokale aftale! Indholdsfortegnelse Formålet med helbredskontrollen 4 Målgruppen for helbredskontrol 4 Ansatte på det private område

Læs mere

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer

12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model. Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet den gode kommunale model Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer 81 Sund By Netværket 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk

Læs mere

Øje på arbejdsmiljøet

Øje på arbejdsmiljøet Øje på arbejdsmiljøet Arbejdsmiljø og screening i social- og sundhedssektoren Øje på arbejdsmiljøet, maj 2006 Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32D Postboks 340 2300 København S E-mail:

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen. Arbejds- og Miljømedicin. Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse...1 1. Indledning... 2 1. Beskrivelse af det e speciale... 2 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen Arbejds- og Miljømedicin Region Nord 24-04-2008 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det e speciale... 3 1.1.1 patientudredning...

Læs mere

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum

Regler og ansvar for musikkens påvirkning af publikum N O T A T STØJ I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN j.nr. 7-099-2/2 Udsættelse for støj (høj musik) og forebyggelse af høreskader - og andre gener derfra Dette notat beskriver sundhedskonsekvenser ved at blive udsat

Læs mere

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd

Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen i Arbejds- og Miljømedicin Region Syd 28. november 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Beskrivelse af det arbejdsmedicinske

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge

Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge 1 Titel: Høring af anbefalinger for forebyggende sundhedsydelser for børn og unge Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS

NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF DEMENS 2013 National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Giv borgerne et KRAM. En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed Giv borgerne et KRAM En pjece om Kost, Rygning, Alkohol og Motion Ved Det Nationale Råd for Folkesundhed

Læs mere