Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune"

Transkript

1 Journalist Heikki Yding DR Østjylland Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en kvinde med fire børn, som Aarhus Kommune angivelig mistænkte for at snyde med sociale ydelser. Kvinden var efter det oplyste blevet udsat for bilobservationer af tidligere betjente, som nu er ansat i Aa r- hus Kommunes kontrolgruppe. Observation var angivelig sket 45 gange i løbet af godt 3 måneder. Statsforvaltningen anmodede den 11. april 2013 komm u- nen om en redegørelse for sagen med henblik på stillin g- tagen til, om der i anledning af din henvendelse skulle rejses en tilsynssag, jf. styrelseslovens 48 a. Desuden anmodedes om et eksemplar af de retningslinjer, komm u- nen måtte have fastsat for sin kontrolvirksomhed over for socialt bedrageri. Kommunens redegørelse fremkom med mail af 13. maj Det fremgår, at kommune ns kontrolgruppe forgæves har forsøgt at identificere det konkrete forløb, du o m- talte i din henvendelse til statsforvaltningen. Kommunens redegørelse til statsforvaltningen var bilagt funktionsb e- skrivelse, opdateret den 21. februar 2012, for kontro l- funktionen. Den fremtræder som udarbejdet af kontro l- gruppens leder. S t a t s f o r v a l t n i n g e n S t o r e t o r v A a b e n r a a > J O U R N A L N R. : / 154 S A G S B E H A N D L E R : M A R B A S D I R E K T E T E L E F O N : T e l e f o n : E A N - N r t i l s y n e s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g e n. d k E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : T E L E F O N T I D : M A N D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : Som følge af en lovændring er Statsforvaltningen Midtjy l- land nedlagt pr. 1. juli Behandling af din henve n- delse er overført til enhedsorganisationen Statsforvaltningen, som nu fører det sta tslige tilsyn med landets kommuner. Statsforvaltningen tager til efterretning, at Aarhus Ko m- mune ikke har kunnet identificere den konkrete sag, der gav anledning til din henvendelse, Statsforvaltningen for e- tager sig ikke videre vedrørende dette forhold. Her følger en nærmere redegørelse for denne beslutning

2 og forudsætningerne for den. Om Statsforvaltningens tilsyn Statsforvaltningen fører tilsyn med kommunerne. Det sker i henhold til kapitel VI i styrelsesloven 1. Tilsynet tager ifølge 48, stk. 1, sigte på, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndi g- heder. Til denne lovgivning hører både regler i skreven ret og ulovbestemte forvaltningsretlige grundsætninger som f.eks. undersøgelsesprincippet og proportionalitets princippet. Statsforvaltningen fører ifølge 48, stk. 3, ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. Statsforvaltningens fører derfor f.eks. ikke tilsyn med kommunernes behan d- ling af sager, hvis afgørelse i henhold til retssikkerhed s- loven 2 kan påklages til Ankestyrelsen. Statsforvaltningens tilsyn viger endvidere for Datatilsynets tilsyn med ove r- holdelse af persondataloven 3. Statsforvaltningens tilsyn omfatter al virksomhed i ko m- munen, der udøves af kommunalbestyrelsen eller på kommunalbestyrelsens vegne. Tilsynet vedrører altså både tilfælde, hvor kommunen træffer forvaltningsafgørelser, og dens faktiske forvaltningsvirksomhed. Ligeledes omfa t- ter tilsynet de i kommunen fastsatte generelle be slutninger og retningslinjer samt praksis vedrørende opgaveudf ø- relsen. Om det konkrete forløb, du har henvendt dig om Din henvendelse vedrører et refereret forløb, hvor en kvinde med fire børn var mistænkt for at snyde med sociale ydelser. Kvinden blev efter det, du har oplyst, udsat for bilobservationer fra kommunens side i et større antal tilfælde. Statsforvaltningen har noteret sig kommunens oplysning om, at den ikke benytter overvågning i forbindelse med kontrol af offentlige ydelser som enlig forsø rger; overvågning anses for en politiopgave. Kommunen anvender de r- imod tilfældige observationer fra offentlig vej. Kommunen anser det ikke for overvågning, hvis kommunen blot kører 1 Lov om kommun ernes st yrel se, l ovb ek endtgø relse nr. 971 a f 25. juli Lo v om ret ssi kk erh ed og administration på d et sociale om råde, lo v- bek endtgø relse nr. 930 af 17. se pt embe r 2012 m e d sener e ændringe r. 3 Lov om behandling a f per son oplysninger, lov nr. 429 a f 31. maj 2000 med senere ændrin ger. S I D E 2

3 forbi en adresse, observerer, hvor en bil holder parkeret, og straks kører videre. Om kommunal overvågning og observation henviser Stat s- forvaltningen til en vejledning 4, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har udsendt i tilknytning til cpr -lovens 5 10, stk. 1. Denne lovbestemmelse pålægger den kommunalbestyrelse, der får formodning om, at en person ikke er korrekt bopælsregistreret, at undersøge sagen for at rette eventuelle fejl. Statsforvaltningen finder, at de t almindelige hjemmel s- krav, der er forudsat i ministeriets vejledning, må antages også at gælde, når kommunen på andre områder kontro l- lerer overholdelse af lovgivningen ved hjælp af observat i- oner m.v. af borgere. Således finder Statsforvaltningen, at også systematiseret observation fra kommunens side af borgeres bopæl og færden med henblik på at afsløre soc i- alt bedrageri som udgangspunkt må forudsætte udtrykk e- lig lovhjemmel. Endvidere, at kommunen, også uden udtrykkelig lovhjemmel, ha r mulighed for at foretage enkeltstående og tilfældige observationer og lade resultatet heraf indgå i kommunens sagsbehandling. Men det kan kun ske inden for rammer svarende til dem, der beskrives i vejledningen. Statsforvaltningen gør endvidere opmærksom på, at Ank e- styrelsen i marts 2013 på sin hjemmeside har publiceret en artikel, Reelt enlige 6. Heri indgår bl.a. følgende u d- sagn: Systematisk overvågning af borgere vil ofte være i st rid med proportionalitetsprincippet. Bilobservationer vil derfor have karakter af få og tilfældige observationer, som typisk strækker sig over en længere periode. Den bevism æssige betydning vil være yder st ringe som følge heraf, og observationerne vil ligesom anonyme anme l- delser - alene kunne bruges som anledning til at unde r- søge en sag nærmere. Statsforvaltningen tager til efterretning, at Aarhus Ko m- mune ikke har kunnet identificere den konkrete sag, der gav anledning til henvendelse fra dig. Statsforvaltningen har dermed ikke grund til at antage, at kommunen har overtrådt lovgivning, hvis overholdelse tilsynet påser. 4 Vejled ning nr a f 14. ju ni Den a fløser ve jled ni ng nr. 85 a f 23. n ov embe r Lov om d et centrale per sonregi ster, l ovb ek endtgø relse nr. 5 a f 9. j a- nuar 2013 med sen ere ændringer. 6 st.d k /Pa ge_ Pic/pd f/re elt_enlige_ t emaart ikel_11_03_201 3_08_09.pd f S I D E 3

4 Statsforvaltningen foretager sig derfor ikke videre vedr ø- rende dette forhold. På baggrund af Aarhus Kommunes redegørelse og den medsendte funktionsbeskrivelse bemærker Statsforval t- ningen i øvrigt følgende. Generelt om kommunal kontrol med socialt bedrageri Det må antages, at en kommune har både ret og pligt til at føre passende tilsyn med, at dens ydelser til borgere leveres eller udbetales i overensstemmelse med foru d- sætningerne i lovgivningen og de konkrete afgørelser, hvorved ydelserne er bevilget. Får kommunen ved sit tilsyn mistanke om, at en bevilget ydelse oppebæres på urigtigt grundlag, må kommunen normalt antages at være forpligtet til at undersøge fo r- holdet nærmere. Får kommunen viden om, at betingelserne for en bevilget ydelse ikke (længere) er til stede, må kommunen antages at være forpligtet til at reagere på denne viden. Reaktionen kan f.eks. være at annullere eller ændre den afgøre l- se, hvori ydelsen blev bevilget, at kræve udbetalte beløb tilbage eller at politianmelde modtageren. Ved behandling af en sag, hvor kommunen reagerer på en konstateret eller mistænkt uregelmæssighed, skal kommunen opfylde procedureregler i lovgivningen. Hertil h ø- rer dels regler i skreven ret, f.eks. persondataloven, fo r- valtningsloven 7, tvangsindgrebsloven 8 og offentlighedsloven 9. dels ulovbestemte forvaltningsretlige regler som f.eks. undersøgelsesprincippet og proportionalitetspri n- cippet. Det fremgår af kommunens redegørelse med bilag, at ko n- trolsager bl.a. initieres ved indberetning til kontrolfunkt i- onen fra kommunens ydelsesafdelinger, borgere, andre myndigheder og kontrolfunktionens netværk i kommunen. Det fremgår også, at kontrolfunktionen efter omstændi g- hederne indhenter yderligere oplysninger fra borgeren selv eller andre. 7 Lo vb ekendtgø rel se nr a f 9. o kt o ber 2012 med senere ændri n- ger. 8 Lo v om ret ssi kk e rhed v e d fo rvaltningen s anvendelse a f tvan gsindgr eb og oplysningspli gt er, l ov nr. 442 a f 9. juni 2004 med sener e ændri n- ger. 9 Lo v om o ffe ntligh ed i forvaltningen, l ov nr a f 19. d ecem ber 1985 med senere ændrin ger. S I D E 4

5 Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunen gør notat i henhold til offentlighedslovens 6 om indberetninger og anmeldelser, den modtager. Der skal om muligt også noteres kilden til oplysningerne. Notatet gør det muligt for berørte og omtalte borgere at opnå aktindsigt eller egen acces i henhold til lovens 4, stk Statsforvaltningen lægger endvidere til grund, at borgere, om hvem der behandles oplysninger som led i kontrollen med socialt bedrageri, underrettes herom umiddelbart, jf. persondatalovens 28, stk. 1, og 29, stk. 1, medmindre en af lovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse. Det fremgår som nævnt af kommunens redegørelse, at kommunen i nogle tilfælde anvender tilfældige observat i- oner fra offentlig vej som led i sin kontrol af socialt b e- drageri. Det fremgår, at sådanne tilfældige observationer kan sammenholdes med de udsagn, som borgere, der er indkaldt til samtale, fremkommer med. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunen gør n o- tat i henhold til offentlighedslovens 6 om resultatet af foretagne observationer. Statsforvaltningen lægger endvidere til grund, at de bo r- gere, hvis forhold er blevet genstand for observationer, underrettes om de foretagne observationer umiddelbart, jf. persondatalovens 29, stk. 1, medmindre en af lovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse. Tilsvarende forudsættes, at ejere eller brugere af obs erverede biler underrettes. Det fremgår af funktionsbeskrivelsen for kommunens ko n- trolfunktion, at kommunen efter fremskaffelse af alle rel e- vante oplysninger indkalder borgeren til en afklarende samtale. Samtalen er, i hvert fald i nogle tilfælde, begrundet i, at den indkaldte borger har eller antages at have modtaget sociale ydelser som følge af, at vedkomme n- de har givet urigtige oplysninger eller fortiet oplysninger i strid med loven Under samtalen foreholdes borgeren sin oplysningspligt. Både borger og sagsbehandler skriver under på et notat, der udarbejdes under mødet. Statsfo r- valtningen antager, at der med den nævnte oplysning s- pligt sigtes til bestemmelsen i retssikkerhedslovens 11, stk. 2, og specielle bestemmelser i f.eks. børnetilskudsl o- ven og boligstøtteloven. Statsforvaltningen bemærker, at der i sager, hvor der f ø- res sådanne samtaler, ud over ændret ydelsesbevilling og tilbagebetalingskrav efter omstændighederne kan være grundlag for at rejse en straffesag mod borgeren for soc i- alt bedrageri. Dette forhold bevirker, at den ellers gæ l- S I D E 5

6 dende oplysningspligt ikke gælder i disse situationer, jf. tvangsindgrebslovens 10, stk. 1. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunen i he n- hold til tvangsindgrebslovens 10, stk. 3, vejleder borg e- re, der indkaldes til samtale som følge af mistanke om s o- cialt bedrageri, om, at de ikke har pligt til at meddele o p- lysninger eller underskrive dokumenter, som kan have b e- tydning for bedømmelsen af den mulige lovovertrædelse 10. Det fremgår af funktionsbeskrivel sen, at kommunen i vi s- se tilfælde videregiver oplysninger om modtagere af soc i- ale ydelser til andre offentlige myndigheder, bl.a. en eventuel tilflytterkommune for den pågældende borger. Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunen orient e- rer den berørte borger om videregivelsen af oplysninger, jf. persondatalovens 28-29, medmindre en af lovens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse. Statsforvaltningen afslutter hermed sin behandling af s a- gen. Aarhus Kommune modtager kopi af dette brev. Det offentliggøres desuden snarest på Venlig hilsen Torben Sørensen vicedirektør / Martin Basse 10 Se om d en nævnte bestemmelse f.eks. Ombudsmandens udt alelse , a fsnit 4. S I D E 6

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling

Holbæk Kommune. Arbejdsmarkedscentret. Administrationsgrundlag. For. HelhedsOrienteretSagsbehandling Holbæk Kommune Arbejdsmarkedscentret Administrationsgrundlag For HelhedsOrienteretSagsbehandling Godkendt i Økonomiudvalget den 02. 11. 2011 Tilrettet i henhold til ændret praksis og myndighedsdeling i

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service

X Kommune Byrådet. Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service X Kommune Byrådet 18. december 2009 Sagsbehandlingstid i forbindelse med behandling af ansøgninger om støtte til køb af bil efter lov om social service 114. Sundheds-, ældre- og handicapudvalget i X Kommune

Læs mere

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager

3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI. Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager 3F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V KOPI 08-01- 2 0 1 4 T i l s y n e t S t a t s f o r v a l t n i n g e n Aabenraa Kommunes procedure i sygedagpengesager S t o r e t o r v 1 0

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013

KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013 Erik Jappe KONTANTHJÆLPS- HÅNDBOGEN 2013... de gældende regler for at få kontanthjælp efter den sociale lovgivning 23. reviderede udgave Frydenlund Kontanthjælpshåndbogen 2013 23. udg., 1. oplag, 2012

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige

Forslag. Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige Fremsat den {FREMSAT} af Karen Jespersen Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger, lov om leje og forskellige andre love (Initiativer for at forhindre udsættelser af lejere som følge

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2010-11 Fremsat den 12. januar 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere