ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)"

Transkript

1 ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015

2 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag opdateres snarest. Forord Sociale medier er medier for social interaktion, dvs. der deles oplevelser, erfaringer, meninger m.m. blandt brugerne. Det er således kanaler, hvor kommunikationen går begge veje, modsat de traditionelle reklamemedier, hvor kommunikationen er mere envejs. Af de mange sociale medier, som der er og hele tiden kommer til, er de meste kendte i dag nok Facebook, Twitter, LinkedIn samt Youtube. ENLI har med følgende guide, med afsæt i reglerne underlagt ENLI s kompetence, forsøgt at fremsætte nogle praktiske tilgange til lægemiddelvirksomheders brug af sociale medier i reklameaktiviteter overfor sundhedspersoner. Der er ikke tale en guide, som fyldestgørende gennemgår den danske lovgivning hhv. de branchevedtagne regler på området, men derimod gode råd og tips, som er tiltænkt at skabe grundlag for en god navigation på de sociale medier i forhold til reklamereglerne. Lægemiddelindustriens brug af sociale medier Som udgangspunkt vil brug af sociale medier i reklamesammenhæng blive betragtet som brug af ethvert andet medie, og det er således også den samme vurdering efter Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset), der lægges til grund, når der er tale om aktiviteter overfor sundhedspersoner. Færden på internettet og brug af sociale medier er som udgangspunkt aktiviteter rettet mod offentligheden, hvorfor reklamekodekset ikke finder anvendelse, jf. kodeksets 2, stk. 1 og 2, samt reklamebekendtgørelsen 9, stk. 2. For at have aktiviteter rettet udelukkende mod sundhedspersoner, og derved falde under reklamekodeksets regler, er det nødvendigt at lave et lukket forum. Ifølge reklamebekendtgørelsens 9, stk. 3, vil reklame på internettet, hvor adgangen til oplysningerne via krav om personlig adgangskode eller på anden effektiv måde er begrænset til sundhedspersoner og personer beskæftiget med salg af lægemidler uden for apoteker, blive behandlet som reklame over for sundhedspersoner m.fl. Ifølge vejledningen til reklamebekendtgørelsen punkt er det ikke tilstrækkeligt, hvis brugeren blot skal indtaste et password, som måske oven i købet er det samme for alle brugere. Som minimum kræves brugeridentifikation i form af et unikt brugernavn, autorisationsnummer e.l. og et dertil knyttet individuelt kodeord. Der kan være tale om et system, der er særligt for den pågældende hjemmeside, eller et generelt system, fx brugerens digitale signatur. Der skal således være en effektiv adgangsbegrænsning, der sikrer, at kun sundhedspersoner har adgang til siden. Det er vigtigt for en virksomhed at kende det enkelte sociale medie, som overvejes at benyttes. Der er stor forskel på de forskellige sociale medier, både i opbygning og brug. Således giver nogle medier gode muligheder for at lave indstillinger for kontrol med den virale spredning af ens budskaber, hvorimod andre per default laver en hurtig spredning gennem tilknyttede profiler og disses tilknyttede profiler, hvorfor disse er svære at styre. 2

3 Som lægemiddelvirksomhed kan man sagtens bruge sociale medier, så længe der blot er tale om information om sundhed og sygdomme eller lovlig reklame. HUSK, at såfremt der er tale om reklameaktiviteter omfattet af reklamekodekset, er der anmeldelsespligt, jf. kodeksets 21, stk. 1 og 3. 3

4 Reklamer på sociale medier: Enhver reklame overfor sundhedspersoner på sociale medier, som angår et konkret lægemiddel, skal opfylde reglerne i reklamekodekset (og lægemiddellovens kapitel 7 samt reklamebekendtgørelsen). En reklame for et lægemiddel skal være fyldestgørende og saglig, og den må ikke være vildledende eller overdrive lægemidlets egenskaber. Ligeledes skal reklamen være i overensstemmelse med lægemidlets godkendte produktresumé. Derudover gælder en række krav vedrørende pligttekst, dokumentation og sammenlignende reklamer, jf. 5, 7 og 8 i reklamekodekset. Som for al anden vurdering i forhold til reklamekodekset, vil rene sundheds- og sygdomsoplysende aktiviteter være undtaget kodeksets regler, jf. 2, stk. 2, litra c, jf. reklamebekendtgørelsen 2, nr. 5. Således vil Facebook-grupper eller Twitter-sites omhandlende ren sygdomsoplysning ikke blive anset for en reklame. Lægemiddelvirksomheden bør derfor gøre sig klart, inden den opretter et site på et socialt medie, hvad formålet med sitet er, nemlig om sitet er en reklame for et konkret lægemiddel, eller om dialogen med sundhedspersonerne har til formål at drøfte sygdom og behandling generelt. Man bør være opmærksom på, at et site med oplysning om sundhed og sygdomme via brugernes interaktion kan udvikle sig fra at være lovlig sygdomsoplysning til en reklame for et lægemiddel. En Facebookgruppe eller et Twitter site om eksempelvis diabetes, hvor brugere indleder en dialog og deler erfaring med anvendelse af konkrete lægemidler, kan gå hen og udgøre en reklame for det omtalte lægemiddel, der derved skal opfylde reklamekodeksets regler. Virksomheden bør derfor være opmærksom på, hvorvidt dialogen ved omtale af et konkret lægemiddel udvikler sig til at blive af en mere ensidig karakter, og derved en reel reklame for det pågældende lægemiddel. Når en lægemiddelvirksomhed er ansvarlig for oprettelsen af sitet, er det ENLI s opfattelse, at denne virksomhed som udgangspunkt også vil blive ansvarlig for kommunikationen på sitet. Hvorvidt der er tale om en reklame er altid en vurdering af hele det site, som lægemiddelvirksomheden er ansvarlig for. Således vil både permanente og midlertidige oplysninger samt billeder indgå. Sites på de sociale medier ændres konstant, og hvorvidt der er tale om en reklame, kommer derfor an på en helhedsvurdering af et øjebliks billede. Derfor kan et site også gå fra ikke at være en reklame til at gennem dialogen på sitet at udgøre en reklame, og omvendt. En lægemiddelvirksomhed må gerne på sit website gengive et lægemiddels emballage, indlægsseddel samt produktresumé i uredigeret og uforkortet version, uden at dette bliver betragtet som en reklame. Dette har EU-Domstolen accepteret i sagen C-316/09, hvor domstolen skulle tage stilling til, hvorvidt offentliggørelse af oplysninger på internettet om et receptpligtigt lægemiddel var i strid med artikel 88, stk. 1, litra a i direktiv 2001/83, hvorefter medlemsstater skal forbyde reklame overfor offentligheden for receptpligtige lægemidler. Domstolen gjorde det til gengæld også klart, at såfremt oplysningerne vedrørende lægemidlet er udvalgt eller omformuleret af producenten, vil sådanne manipuleringer alene kunne forklares med, at der foreligger et reklameformål. Hvorvidt der er tale om reklame er op til den nationale domstol at afgøre. I den forbindelse er det vigtigt at huske på definitionen af reklame, reklamekodeksets 3, stk. 1 samt reklamebekendtgørelsen 1, stk. 1, nemlig enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler, og at reklamebegrebet efter både reklamekodekset og reklamebekendtgørelsen fortolkes bredt. 4

5 Domstolen pointerede også, at blandt de øvrige omstændigheder, der er relevante for bedømmelsen af, hvorvidt de udbredte oplysninger skal kvalificeres som en reklame, er udformningen af det medium, der anvendes til udbredelsen (pull hhv. push tjenester der er en stærk formodning for reklame ved push tjenester). Domstolen pointerede i den konkrete sag også kredsen af adressater, hvilket her var interessant, da der var tale om fortolkning af artikel 88, stk. 1, litra a i direktivet, som omhandler et forbud mod at reklamere for receptpligtige lægemidler overfor offentligheden. Enhver reklame for et konkret lægemiddel skal opfylde reglerne i reklamekodekset, herunder være fulgt af en pligttekst, jf. kodeksets 5. Det er ENLI s opfattelse, at det er i overensstemmelse med reklamekodekset at linke til en pligttekst, når denne fremgår maksimalt ét klik væk fra den pågældende reklameside, og det tydeligt fremgår af reklamen, at linket giver adgang til yderligere oplysninger. En lægemiddelvirksomhed, der laver aktiviteter på sociale medier, skal være opmærksom på, om og i så fald hvilke politikker/retningslinjer for sitet, de har angivet, idet disse vil kunne få betydning for virksomhedens ansvar. Således vil en angivelse af, at indlæg omkring konkrete lægemidler fjernes, hvorefter dette ikke sker, efter ENLI s opfattelse kunne have en indflydelse på, hvorvidt virksomheden er ansvarlig for det konkrete indlægs indhold. EU-Domstolen har i C-421/07 udtalt, at en tredjemands udbredelse af oplysninger om et lægemiddel, navnlig om dets helbredende eller forebyggende egenskaber, kan anses for reklame, også selvom vedkommende handler på eget initiativ, og vedkommende retligt og faktisk set er helt uafhængig af producenten eller sælgeren af det konkrete lægemiddel. Det skal således afgøres, om de udbredte oplysninger udgør en form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler. Det bemærkes, at der her som i C-316/09 var tale om en pull-tjeneste. Det er ENLI s vurdering, at efter ovennævnte to domme fra EU-domstolen, skal man se på formålet med sitet i lyset af budskaberne på sitet, når man skal afgøre, hvorvidt der foreligger en reklame. Således skal man se på, om de pågældende aktiviteter kan anses for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler. Det blev i dommene påpeget, at det tilkommer den nationale domstol at afgøre, om dette er tilfældet. Igen er det her vigtigt at huske på, at reklamebegrebet efter både reklamekodekset og dansk lovgivning (reklamebekendtgørelsen) fortolkes bredt. Lægemiddelvirksomheder bør også være opmærksomme på, at udtalelser fra uafhængige tredjeparter kan udgøre en reklame. Efter ENLI s opfattelse er virksomheden som siteansvarlig også ansvarlig for tredjeparters aktiviteter på sitet, herunder tredjeparters udtalelser som udgør reklame. Lægemiddel-virksomheden har pligt til at sikre, at reklamer på dens sites er i overensstemmelse med reklamereglerne, uagtet at reklamen kommer fra en tredjeparts aktivitet. Det indebærer praktisk set en forpligtelse for lægemiddelvirksomheden til jævnligt at overvåge deres sites og slette eventuelle ulovlige udtalelser. Sundhedsstyrelsen har udtalt, at de som udgangspunkt ikke finder, at en uafhængig tredjeparts deltagelse i en debat/chat på internettet om et lægemiddel er reklame. Derimod kan en lægemiddelvirksomhed være ansvarlig, som afsender af en reklame, hvis virksomheden har oprettet en webside/et forum på en hjemmeside, der indeholder tredjeparters anprisninger/positive omtale af virksomhedens lægemiddel. 5

6 Tredjeparters omtale af konkurrenters lægemidler på lægemiddelvirksomhedens site vil lægemiddelvirksomheden efter ENLI s opfattelse som udgangspunkt ikke kunne gøres ansvarlig for. Tredjeparters omtale af off-label brug, uanset om det er vedrørende eget eller et konkurrerende lægemiddel, bør virksomheden være særligt opmærksomme overfor. Således anbefaler ENLI, at indlægget fjernes, og at der eventuelt oplyses om bivirkninger og sikres, at de øvrige reklameregler overholdes. Hvor ofte en virksomhed bør overvåge sine aktiviteter på de sociale medier er en konkret vurdering af alle de aktuelle omstændigheder. Således vil både det informative indhold og politikker/retningslinjer spille en rolle. Sites på de sociale medier ændres konstant, og det er derfor vigtigt, at virksomheden ofte og løbende overvåger sitet. Yderligere information om reklamereglerne kan findes i vejledningen til reklamekodekset. Gode huskeregler Følgende huskeregler vil kunne hjælpe godt på vej til at sikre et site er i overensstemmelse med reklamekodekset. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at disse huskeregler på ingen måde er fyldestgørende i forhold til at sikre sig compliance: 1) Når en lægemiddelvirksomhed opretter et site på et sociale medie, vil virksomheden som udgangspunkt være ansvarlig for aktiviteter på dette site, herunder også brugernes. 2) Der er tale om et bredt reklamebegreb efter både reklamekodekset og reklamebekendtgørelsen. 3) Gør det klart, hvad formålet med jeres ageren på det valgte sociale medie er, eksempelvis sundhedsoplysende information eller reklame for et lægemiddel. 4) Det er budskaberne på sitet, der er afgørende for, om sitet anses for en reklame, jf. definitionen for reklame; enhver form for opsøgende informationsvirksomhed, kundesøgning eller holdningspåvirkning, der tager sigte på at fremme ordinering, udlevering, salg eller forbrug af lægemidler. 5) Budskabernes formål ses ud fra en helhedsbedømmelse af sitets form og indhold. 6) Brugernes udtalelser om konkrete lægemidler kan godt udgøre reklame, jf. EU-Domstolens afgørelse i C-421/07. 7) Sundheds- og sygdomsoplysende information kan anses for reklame, især hvis der gives oplysninger fra det godkendte produktresume, som er udvalgte og/eller omformuleret. 8) Overvåg ofte og løbende de brugeraktiviteter, der forekommer på jeres site på det sociale medie. Vær opmærksom på, om dialogen går i en ensidig retning og/eller der omtales konkrete lægemidler. 9) Ved aktiviteter, som udelukkende skal målrettes sundhedspersoner, er det vigtigt at sikre sig, at der rent faktisk er tale om en lukket gruppe, som har en effektiv adgangsbegrænsning. 10) Er der tale om reklame for et konkret lægemiddel ved virksomhedens brug af et socialt medie, skal reklamekodeksets regler herfor være overholdt. 6

7 Q&A: 1) Vi er som lægemiddelvirksomhed gået på Facebook, hvor vi har oprettet en lukket gruppe for sundhedspersoner, som har til formål at informere om kroniske smerter. Nu begynder folk at skrive om vores lægemidler. Hvordan ser ENLI på disse udtalelser? SVAR: Efter EU-Domstolens afgørelse i C-421/07 kan tredjeparters udbredelse af oplysninger efter omstændighederne godt anses for reklame for et konkret lægemiddel. Der skal derfor foretages en vurdering af, hvorvidt der er tale om en reklame, jf. reklamekodekset. Er dette tilfældet, skal reklamekodeksets regler overholdes. Hvis virksomheden hurtigt fjerner en brugers indlæg om konkrete lægemidler er det ENLI s opfattelse, at virksomheden har handlet ansvarligt og taget de nødvendige skridt til at opretholde sitet inden for det angivne formål. Det er dog en forudsætning, at sitets formål og virksomhedens eventuelle politikker/retningslinjer for sitet fremgår tilstrækkeligt tydeligt. En lægemiddel-virksomhed må gerne henvise en sundhedsperson til at rette direkte henvendelse til virksomheden, hvis personen har konkrete spørgsmål til et af virksomhedens lægemidler. 2) Vi har som lægemiddelvirksomhed valgt at have en lukket LinkedIn gruppe, som kun er for onkologiske læger. Vi har vores egne lægemidler nævnt samt dertilhørende pligttekster. Nu kører der en længere dialog, hvor vores konkurrenters produkter nævnes. Hvordan ser ENLI på disse udtalelser om konkurrenternes produkter? SVAR: Tredjeparters udbredelse af information om konkrete lægemidler kan godt udgøre en reklame herfor, jf. C-421/07. Det er ENLI s vurdering, at en lægemiddelvirksomhed som udgangspunkt ikke kan holdes ansvarlig for tredjeparters indlæg om konkurrerende lægemidler efter reklamekodeksets regler, herunder har pligt til at oplyse pligttekst mv. for de konkurrerende lægemidler. Virksomheden skal dog være opmærksom på, om der er tale om en sammenlignende reklame, der involverer virksomhedens lægemidler, for derved skal virksomheden sikre sig, at reklamekodeksets regler herom i 8 er overholdt. 3) Som lægemiddelvirksomhed har vi valgt at lave en lukket blog, som kun er for sundhedspersoner, der arbejder med leddegigt. Her kan de diskutere forskellige forhold vedrørende leddegigt samt udveksle erfaringer. Nu er de begyndt at omtale diverse lægemidler og brug heraf uden for godkendt indikation (off-label). Hvad mener ENLI om disse udtalelser? 7

8 SVAR: Det er ENLI s anbefaling, at alle off-label indlæg fjernes, og eventuelt erstattes af et indlæg med angivelse af det lovlige anvendelsesområde, herunder bivirkninger, pligttekst m.v husk her alle krav efter reklamekodekset. 4) Vi er en lægemiddelvirksomhed, som har en Facebook-gruppe, der er lukket og kun for læger, som vi har givet adgang. Vi har lagt mærke til, at der kommer mange sponsorerede reklamer omkring lægemidler på sitet. Kan vi blive ansvarlige her? SVAR: Kommercielle reklamer på diverse sociale medier, eksempelvis Facebook, som er arrangeret og styres gennem det sociale medies udbyder, her Facebook, kan en lægemiddelvirksomhed efter ENLI s opfattelse ikke holdes ansvarlig for, idet virksomheden ikke har nogen indflydelse på disse. 5) Vi har som lægemiddelvirksomhed oprettet en lukket LinkedIn-gruppe for gynækologer om fertilitetsbehandling. Nu spørger en af gynækologerne på sitets væg til konkrete bivirkninger om et af vores fertilitetsprodukter. Må vi efter ENLI s opfattelse godt svare gynækologen? SVAR: Ifølge reklamekodeksets 2, stk. 2, litra c, jf. reklamebekendtgørelsen 2, er individuel korrespondance, der tjener til besvarelse af et konkret spørgsmål om et bestemt lægemiddel undtaget reklamekodeksets regler. Besvarer en lægemiddelvirksomhed et spørgsmål stillet på sitet direkte på sitet, anses dette ikke for individuel korrespondance, idet de øvrige medlemmer af gruppen også får svaret oplyst. Da disse ikke har forespurgt virksomheden, vil besvarelsen i forhold til dem kunne anses for reklame for lægemidlet, alt afhængig af indholdet. En besvarelse af spørgsmål bør derfor foregå direkte til den spørgende gynækolog, eksempelvis per . Det er vigtigt at være opmærksom på, at besvarelsen kun må angå de adspurgte forhold. Således må virksomheden ikke begynde at oplyse om andre forhold end de adspurgte, idet dette ellers vil kunne anses for reklame. Såfremt de øvrige gynækologer svarer på spørgsmålet direkte på sitet, er det ENLI s opfattelse, at lægemiddelvirksomheden kan blive ansvarlig for disse udtalelser, såfremt disse kan anses for reklame. Selve spørgsmålet kan efter omstændighederne også udgøre en reklame, alt afhængig af formuleringen heri, og virksomheden bør derfor overvåge sitet for sådanne forhold. Det er ENLI s anbefaling at spørgsmål, der kan anses for reklame, fjernes igen, med mindre man sikrer sitets overholdelse af reklamekodeksets regler. 8

9 BILAG RETNINGSLINJER FOR WEBSTEDER, DER ER TILGÆNGELIGE FOR SUNDHEDSPERSONER, PATIENTER OG OFFENTLIGHEDEN I EU Følgende retningslinjerne for websteder, der er tilgængelige for sundhedspersoner, patienter og offentligheden i EU er en oversættelse af Annex B til EFPIA s (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) kodeks for salgsfremmende foranstaltninger for lægemidler rettet mod - og for interaktioner med - sundhedspersoner ( EFPIA HCP kodeks ), som er blevet tilpasset relevante danske regler, herunder Lægemiddelindustriens kodeks vedrørende reklame mv. for lægemidler rettet mod sundhedspersoner (reklamekodekset) og relevant dansk lovgivning. Retningslinjerne er et supplement til EFPIA HCP kodeks samt reklamekodekset og anses af ENLI alene som anbefalinger til god skik på internettet. Det kan være nødvendigt for medlemsforeninger og virksomheder at tilpasse retningslinjerne i dette bilag, så særlige krav og behov som disse måtte være underlagt også er opfyldt. Medlemsforeningerne og virksomhederne opfordres derfor til at indføre yderligere foranstaltninger, der rækker videre end bestemmelserne i nærværende bilag. Det skal understreges, at det er virksomhedernes ansvar løbende at sikre overholdelse af ENLI s regelsæt og dansk lovgivning på dette område. Det skal indledningsvist bemærkes, at det følger af bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler (reklamebekendtgørelsen) 9, stk. 1, at reklame for lægemidler på internettet er omfattet af de samme regler som enhver anden reklame for lægemidler. Reglerne må dog, jf. vejledningen til reklamebekendtgørelsen punkt 8.1, i nødvendigt omfang læses og tolkes under hensyntagen til nettets særlige karakter. Reglerne gælder efter vejledningen til reklamebekendtgørelsen således også for omtale af lægemidler på fx lægemiddelvirksomheders hjemmesider, når omtalen i øvrigt må anses for at falde ind under reklamebegrebet. Det fremgår desuden af reklamebekendtgørelsen 9, stk. 2 og 3, at reklame for lægemidler på internettet behandles som reklame over for offentligheden, da oplysningerne er tilgængelige for enhver. Det gælder dog ikke, hvis adgangen til oplysningerne via krav om personlig adgangskode eller på anden effektiv måde er begrænset til sundhedspersoner. Det er ikke tilstrækkeligt, at det fremgår af webstedet, at materialet henvender sig til sundhedspersoner, eller at brugere blot selv kan indtaste et kodeord og derefter få adgang til webstedet. Som minimum kræves brugeridentifikation i form af et unikt brugernavn, autorisationsnummer e.l. og et dertil knyttet individuelt kodeord. Der kan være tale om et system, der er særligt for den pågældende hjemmeside, eller et generelt system fx brugerens digitale signatur, jf. afsnit 8.1 i vejledningen til reklamebekendtgørelsen. Der synes således at være en pligt for virksomheden (websponsor) at tilsikre, at den pågældende bruger er en sundhedsperson. Dette kan ske ud fra personens navn, arbejdsadresse og for læger, autorisations-id med kontrol i fx Sundhedsstyrelsens oversigt over læger med dansk autorisation. Hvor ingen autorisationsnummer kan opnås, kan virksomheden anvende en tro og love erklæring for at sikre sig, at vedkommende er en sundhedsperson. ENLI har udarbejdet en guide til brug af sociale medier, hvortil også henvises. 1. Gennemsigtighed med hensyn til websteders oprindelse, indhold og formål. Alle websteder skal tydeligt angive: 9

10 (a) (b) (c) (d) (e) webstedssponsorernes identitet og fysiske og elektroniske adresser; kilden/kilderne til al information på webstedet, datoen for offentliggørelse af kilden/kilderne samt identitet og akkreditering (herunder datoen for modtagelse af akkrediteringen) for alle individuelle/institutionelle leverandører af information på webstedet; proceduren for udvælgelse af indholdet på webstedet; webstedets målgruppe (fx sundhedspersoner, patienter og offentligheden eller en kombination heraf) og webstedets formål eller målsætning. 2. Websteders indhold. (a) Information på webstedet skal opdateres løbende og på hver side og/eller hvert element, alt efter hvad der er relevant, tydeligt angive datoen for den seneste opdatering af informationen. (b) Eksempler på information, der må medtages på et eller flere websteder: (i) generel information om virksomheden; (ii) sundhedsinformation; (iii) information henvendt til sundhedspersoner (som defineret i reklamebekendtgørelsens 1, stk. 3), herunder eventuelle salgsfremmende foranstaltninger; og (iv) ikke-salgsfremmende information til patienter og offentligheden om bestemte lægemidler, der markedsføres af virksomheden. Ad (i) Generel information om virksomheden: Websteder må indeholde information af interesse for investorer, nyhedsmedierne og offentligheden, herunder finansielle data, beskrivelser af forsknings- og udviklingsprogrammer, redegørelser for lovgivningsmæssige tiltag på områder, der berører virksomheden og dens produkter, information henvendt til potentielle medarbejdere mv. Hvis indholdet af denne information vurderes at være reklame for et lægemiddel gælder de relevante reklameregler, herunder reklamekodeksets regler samt de lovgivningsmæssige krav i øvrigt, jf. også indledningen. Ad (ii) Sundhedsinformation: Websteder må indeholde ikke-salgsfremmende (ikke reklame) sundhedsinformation om sygdomskarakteristika, forebyggelses-, screenings- og behandlingsmetoder samt anden information, der har til formål at fremme folkesundheden. Websider må uredigeret og uforkortet gengive myndighedsgodkendt information om et lægemiddel i form af indlægsseddel, produktresumé eller offentlig tilgængelige evalueringsrapporter, jf. reklamebekendtgørelsens 2, nr. 8, under forudsætning af at oplysningerne stilles til rå- 10

11 dighed på en sådan måde, at brugerne aktivt skal opsøge informationen ( pull ). Hvis websiden linker til information om lægemidlet, der ikke er uredigeret og uforkortet gengive myndighedsgodkendt information, fx til oplysninger om lægemidlet på vurderer Sundhedsstyrelsen at der er tale op opsøgende informationsvirksomhed, der har til formål at fremme salg og forbrug af lægemidlet, hvilket er i strid med reglerne. Man må dog godt på sin website linke til forsiden af Der må gives relevant information om alternative behandlinger, herunder operation, kost, adfærdsændring og andre indgreb, som ikke kræver brug af lægemidler. Websteder, der indeholder sundhedsinformation, skal altid tilråde folk at søge yderligere information hos deres egen læge. Ad (iii) Information til sundhedspersoner: Al reklame for og kommunikation om lægemidler på websteder henvendt til sundhedspersoner (som defineret i reklamebekendtgørelsens 1, stk. 3) skal overholde reklamereglerne, herunder reklamekodeksets regler samt gældende relevante branchekodeks (som defineret i EFPIA HCP kodeks jf. også vejledningen til reklamekodekset ad 2, stk. 1 om Aktiviteter uden for Danmark ) og relevant lovgivning vedrørende indhold og format af annoncer og øvrige salgsfremmende foranstaltninger for lægemidler. Det skal fremgå tydeligt, at denne information er henvendt til sundhedspersoner, og at adgangen til webstedet er begrænset som beskrevet indledningsvist. Ad (iv) Ikke-salgsfremmende information til patienter og offentligheden: Med forbehold for danske love og regler må websteder indeholde ikke-salgsfremmende information til patienter og offentligheden om lægemidler, der distribueres af virksomheden. For receptpligtige lægemidler gælder imidlertid den begrænsning, at websteder med adgang for offentligheden kun må gengive uredigeret og uforkortet myndighedsgodkendt information om et lægemiddel i form af indlægsseddel, produktresumé eller offentlig tilgængelige evalueringsrapporter, fx udsendt af CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) eller af en relevant kompetent myndighed, jf. reklamebekendtgørelsens 2, nr. 8, under forudsætning af at oplysningerne stilles til rådighed på en sådan måde, at brugerne aktivt skal opsøge informationen ( pull ). Disse dokumenter kan lægges ud på webstedet, eller der kan indsættes et tydeligt link til dokumenterne. Efter Sundhedsstyrelsens praksis er virksomheden (websponsor) også ansvarlig for indholdet på den første eksterne side, der linkes til. Sammen med lægemidlernes særnavne (varemærket) skal angives de internationale generiske navne. Hvis websiden linker til information om lægemidlet, der ikke er uredigeret og uforkortet myndighedsgodkendt information, fx til oplysninger om lægemidlet på vurderer Sundhedsstyrelsen at der er tale om opsøgende informationsvirksomhed, der har til formål at fremme salg og forbrug af lægemidlet, hvilket er i strid med reglerne. Man må dog godt på sin website linke til forsiden af 3. Forespørgsler via Et websted må muliggøre s fra sundhedspersoner og patienter eller offentligheden, der søger yderligere information om virksomhedens produkter eller andre emner (fx tilbagemeldinger om webstedet). Virksomheden må besvare disse s på samme måde, som den ville besvare forespørgsler via post, telefon eller andre medier. Ved kommunikation med patienter eller medlemmer af offentligheden skal behandling af personlige lægelige spørgsmål undgås. Personlige oplysninger skal 11

12 holdes fortrolige. Hvor det er relevant, skal det i svarene tilrådes at søge yderligere oplysninger hos deres egen læge. Se også vejledningen til reklamekodekset, ad 2, stk. 2, litra c, nr Links fra andre websteder: Se 2, litra b, ad (ii) og (iv) ovenfor. 5. Webstedsadresser på lægemiddelemballage: Webstedsadresser på lægemiddelemballage vurderes at være i strid med bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler (mærkningsbekendtgørelsen), jf. dennes 6 samt 33. adresse for indehaveren af markedsføringstilladelsen kan angives, men angivelse af hjemmeside/netsted vurderes ikke at være tilladt. 6. Videnskabelig gennemgang: Virksomhederne bør sørge for, at videnskabelig og lægelig information, som de har udarbejdet med henblik på at lægge den ud på deres websted, bliver gennemgået for at sikre, at den er korrekt og overholder gældende regler. Opgaven kan lægges ud til den forskningsfunktion, som virksomheden har oprettet i henhold til reklamekodekset 19, stk. 2, eller den kan udføres af andre personer med de nødvendige kvalifikationer. Hvis informationen indeholder direkte eller indirekte omtale af konkrete lægemidler vil den formentlig anses for reklame og dermed være ulovlig over for offentligheden, men i forhold til sundhedspersoner skulle opfylde gældende regler, navnlig reklamekodeksets regler, herunder 5 om pligttekst, og webstedet kræver effektiv adgangsbegrænsning. 7. Beskyttelse af personlige data: Webstedet skal overholde lovgivningen om og gældende kodekser for beskyttelse af personlige data. 12

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014.

Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde, anmeldt af LEO Pharma A/S den 18. marts 2014. LEO Pharma A/S Industriparken 55 2750 Ballerup København, den 16. april 2014 Vedr.: Ab-2014-1439, DSCF s årsmøde 2014 - Afgørelse Baggrund: ENLI s granskningsmandspanel udtog til kontrol ovenstående årsmøde,

Læs mere

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014

VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 VEJLEDNING OM ANPRISNINGSFORORDNINGEN (Forordning (EF) Nr. 1924/2006) UDKAST 22. april 2014 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Definitioner... 3 3. Anvendelsesområde... 5 3.1 Reglerne gælder for alle kommercielle

Læs mere

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud.

Efter ønske fra en lang række Lif-medlemsvirksomheder, som har efterspurgt mere specifik guidance i forhold til fortolkningen af EFPIAs gaveforbud. HYPPIGE SPØRGSMÅL OM GAVEFORBUD Dato: 20. januar 2015 Supplerende FAQ til EFPIAs gaveforbud Nærværende FAQ er udarbejdet som et dansk supplement til EFPIAs FAQ (Edition February 2014 med supplerende præcisering

Læs mere

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.

Revisors ansvar. Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen. Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc. Revisors ansvar Fokus på det offentlige tilsyn i Danmark på baggrund af EU-reguleringen Troels Grundtvig Abildskov, 283844 Cand.Merc.Aud Kandidata andling, November 2013 Aarhus School of Business and Social

Læs mere

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering

Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Finanstilsynet 18. november 2013 Orientering om samspillet mellem alternativ finansiering og den finansielle regulering Igennem nogle år er der i især i udlandet men også i Danmark gjort forsøg på at skaffe

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet Oktober 2002 2/18 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Generelt... 4 2. Markedsføringsformer og metoder 5 3. Oplysningspligten

Læs mere

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING

VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING 20. december 2004 VEJLEDNING OM GENNEMFØRELSE AF ARTIKEL 11, 12, 16, 17, 18, 19 OG 20 I FORORDNING (EF) NR. 178/2002 OM DEN GENERELLE FØDEVARELOVGIVNING KONKLUSIONERNE FRA DEN STÅENDE KOMITÉ FOR FØDEVAREKÆDEN

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere