Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)"

Transkript

1 Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

2 Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører 5 og andre forretningspartnere 2.1 Retfærdig konkurrence Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Korruption og bestikkelse Tilbud og tildeling af goder Krav om og accept af goder Donationer og sponsorering Patenter og immaterielle rettigheder 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Lederskab og tillid 3.2 Tolerance og ligestilling 3.3 Retfærdige arbejdsforhold 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Ansættelse uden for Voith Politiske aktiviteter 3.5 Beskyttelse af aktiver 3.6 Brug af information Fortrolighed Databeskyttelse og informationssikkerhed Insiderviden Korrekt rapportering 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed 3.8 Kvalitet 4. Implementering af Etiske regler Compliance organisation 4.2 Rådgivning 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler

3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier Kære medarbejdere, Allerede i 1927 udtrykte Voith sine principper for etiske regler i forretningsmæssigt øjemed på følgende måde: I forretningsverdenen skal man opføre sig etisk, anstændigt og ærligt. Hvis en kontraktspartner eller en konkurrent opfører sig uretfærdigt, giver det ikke os ret til at afvige fra dette princip. Gennem årene har disse ord netop udgjort kernen i vores værdisystem, og de har vejledt os i alt det vi laver. Voiths værdier definerer karakteren af vores relationer med vores forretningspartnere, kunder og leverandører, samt vores relationer med vores aktionærer,voith-familien. Den grundlæggende ærlighed fra alle Voiths medarbejdere er essensen af hvad vi benævner Engineered Reliability, som er fundamentet af vores omdømme i forretningsverdenen. Vi er sikre på at vi, ved at opretholde og værne om disse værdier, kan se frem til fortsat succes. Vi forpligtede os for mange år siden til denne høje etiske standard, vi oprettede regler og procedurer for at sikre compliance i hele virksomheden. Disse regler og procedurer opdateres fortløbende og tilpasses til aktuelle lovpligtige krav. Alle vores medarbejdere har adgang til dem, for eksempel via intranettet. Voith koncernen vokser med en hastighed, som kun få andre foretagender kan hamle op med. Koncernen har nu ekspanderet til et punkt, hvor vi som direktion, i samarbejde med ledelsen i andre afdelinger, divisioner og operative virksomheder, har fundet det nødvendigt at gennemgå den eksisterende organisatoriske kapacitet, for at sikre overensstemmelse med Voiths værdier. Derfor har vi besluttet os for at oprette en Compliance komité, som vil være ansvarlig for regelmæssigt at opdatere og revidere disse regler, og sørge for at de implementeres uden undtagelser. Ved at oprette denne Compliance komité, gør direktionen det tydeligt, at det forventes at hver eneste medarbejder overholder Voiths værdier. Samtidig forudsættes det, at vores ledere overholder disse værdier og kommunikerer dem til andre. Det er lederne, vores medarbejdere først skal henvende sig til, hvis de har spørgsmål herom. I denne forbindelse understreger vi igen, at ulovlig adfærd, såsom korruption og bestikkelse, er strafbart ifølge tysk lovgivning, og i de fleste andre lande, uanset om det finder sted i forretningsanliggender på nationalt eller internationalt plan, og uanset om det involverer offentlige embedsmænd eller privatpersoner eller ej. Enhver medarbejder, som udfører en sådan handling, risikerer ikke kun retsforfølgelse af sin egen person, men forvolder også alvorlig skade på Voiths interesser og skader koncernens omdømme samt alle dens medarbejdere. Vi, Voiths direktion, tolererer derfor ikke nogen form for bestikkelse, korruption, kartelaftaler, diskriminering eller andre overtrædelser af vores fundamentale værdier. Hvis sådan en overtrædelse af disse grundlæggende regler alligevel skulle forekomme, vil vi forfølge sådanne overtrædelser og tage alle nødvendige forholdsregler. Dr. Hubert Lienhard (President & CEO) (Voith Industrial Services) Dr. Hermann Jung (Finance & Controlling) Bertram Staudenmaier (Voith Paper) Dr. Roland Münch (Voith Hydro) Carsten J. Reinhardt (Voith Turbo) 3

4 1. Indledning og principerklæring Den tillid vi nyder fra vores kunder, ejere, medarbejdere og offentligheden, er kritisk afhængig af hver enkel medarbejders adfærd i virksomheden. Den er baseret på stadig overholdelse af loven og alle vores interne regler (compliance). Voith er klar over sit samfundsansvar og handler i overensstemmelse hermed. Vi anerkender, at vores virksomhed og medarbejdere har pligt til at bidrage til almenvellet. Formålet med disse Etiske regler er derfor at opsummere de vigtigste og ufravigelige normer, som gælder for alle Voith medarbejdere over hele verden, for at sikre, at virksomhedens lange tradition for ærlighed og anstændighed videreføres. Det er også meningen, at reglerne skal vejlede medarbejderne, og hjælpe dem med at handle ansvarligt og med virksomhedens vel for øje. Dette ansvar er både en ret og en pligt. Hver medarbejder skal sørge for altid at opføre sig i overensstemmelse med de her fremsatte Etiske regler. Vores ledere skal ikke kun kommunikere disse regler på en effektiv måde, de skal også agere som rollemodeller og kræve, at deres underordnede overholder reglerne. De er de første, der konsulteres, hvis der er spørgsmål om reglerne. Disse Etiske regler er en del af vores risikostyringssystem, som fremsat i Retningslinjer for virksomheden 03/01, som har til formål at beskytte Voith og alle medarbejdere. Reglerne beskriver en minimumstandard, som kan strammes regionalt til at overholde strengere lokale krav og kulturelle normer. I tilfælde hvor Voith, i tillæg til nærværende Etiske regler, har udstedt separate retningslinjer for specielle forhold, skal disse fortsætte med at gælde som tillægskrav. De aktuelt gyldige retningslinjer for virksomheden er tilgængelige på Compliance intranetsiden, hvorfra de kan udskrives. Disse Etiske regler gælder for alle medarbejdere i Voith koncernen på verdensplan. Ydermere forventer Voith, at andre personer, der ansættes af virksomheden (trainees, konsulenter) følger dem. Kravene indeholdt i disse regler skal gælde for forholdet mellem alle virksomheder i Voith koncernen og deres medarbejdere. De skal ikke udgøre grundlaget for tredjemands rettigheder. Compliance komitéen skal have den endelige bemyndigelse til at afgøre alle omstridte sager med relation til disse regler. Disse Etiske regler erstatter de tidligere Retningslinjer for virksomheden 01/07. 4 Voith koncernens Etiske regler

5 2. Samarbejde med kunder, leverandører og andre forretningspartnere Ud over at forvente produkter og serviceydelser af høj kvalitet, forventer vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere en høj grad af professionalisme og integritet i vores forretningsgang med dem. Af denne grund skal vores kommunikation og kontraktsforhold altid være baseret på korrekt opførsel, ærlighed og gennemskuelighed. 2.1 Retfærdig konkurrence Voith overholder reglerne for retfærdig konkurrence og støtter alle bestræbelser på at værne om de frie markedskræfter og åben konkurrence, både nationalt og internationalt. Voith vil derfor ikke indgå kontrakter, der kun kan opnås ved overtrædelse af relevant lovgivning Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Det kræves, at alle medarbejdere overholder lovgivningen mod konkurrencebegrænsninger. Formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter med det formål uberettiget at forhindre konkurrence er derfor forbudt. Det samme gælder for handlinger baseret på stiltiende forståelser. På samme måde er det ikke tilladt at opdele salgsområder eller kunder mellem konkurrenter, og der må heller ikke være nogle aftaler eller udveksling af oplysninger med konkurrenter angående priser, leverandørforhold, forretningsbetingelser, kapacitet, markedsandele, fortjenester, omkostninger, specielle kundedata, indhold af tilbud og adfærd i forbindelse med tilbud. I tilfælde af, at Voith opnår en dominerende markedsposition, må denne ikke udnyttes til illegale formål. Alle aftaleforslag med konkurrenter skal først indsendes til den ansvarlige juridiske afdeling til gennemgang, og fremlægges divisionens CFO til godkendelse. Hvis den juridiske afdeling konkluderer, at den pågældende aftale ikke kan gennemføres, har den relevante CFO ikke tilladelse til at godkende den. I dette tilfælde skal sagen fremsendes til Compliance komitéen. Code of Conduct 5

6 2.1.2 Korruption og bestikkelse Voith vil ikke tolerere nogen form for korruption eller bestikkelse. Alle forretningsaktiviteter skal udføres på ærlig og ansvarlig vis. Så tidligt som i 2001 erkendte virksomheden dette og underskrev Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions (1998 revideret version), udstedt af International Chamber of Commerce (ICC) Tilbud og tildeling af goder I konkurrencen stoler vi på kvaliteten og ydeevnen af vores produkter og serviceydelser. Vi tillader derfor ikke nogen aftaler eller tillægsaftaler, som omfatter tildeling af goder, enten direkte eller indirekte, til enkeltpersoner eller virksomheder i forbindelse med arrangement, godkendelse, levering, implementering eller betaling for kontrakter. Dette gælder især for aftaler med forretningspartnere, deres medarbejdere og embedsmænd, men det gælder også for tredjeparter. Det samme gælder for tildeling af goder ved forhandling med offentlige myndigheder. Sådanne betalinger kan ikke accepteres, uanset om det gælder udveksling af penge eller varer. Tildeling af goder til en enkeltperson kan også være uacceptabelt, hvis det kun gavner enkeltpersonen indirekte, for eksempel hvis betalinger udfærdiges til et familiemedlem, eller hvis betalingerne (såsom donationer) udfærdiges til en tredjepart, og enkeltpersonens sociale eller politiske status forbedres som et resultat heraf. Vederlag til tredjemand, især agenter, mæglere og andre mediatorer, i form af provision eller andre betalinger, skal skal stå i et rimeligt og gennemskueligt forhold til det udførte arbejde. Sådanne provisioner skal være af en størrelse, som ikke antyder, at den bruges til at omgå reglerne om tildeling af goder. Aftaler med agenter, mæglere, konsulenter og andre rådgivere, herunder alle senere ændringer, skal udelukkende foretages skriftligt, og skal forpligte kontraktsparterne til at overholde de ovenstående principper til enhver tid, og afstå fra bestikkelse. Sådanne aftaler skal godkendes af den relevante divisions CFO før de indgås Krav om og accept af goder Selvom det er almindeligt at udveksle gaver af en begrænset størrelse mellem forretningspartnere, kan en accept af gaver skade vores virksomheds omdømme eller føre til interessekonflikter. Af denne grund er det strengt forbudt for vores medarbejdere at kræve eller acceptere personlige goder, såsom serviceydelser eller upassende invitationer, uanset om det er til deres egen fordel eller til fordel for enkeltpersoner eller institutioner tæt på dem. Lejlighedsvise gaver af lille værdi er en undtagelse. Pengegaver er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Tilbud i form af gaver eller goder derudover skal afvises og rapporteres til en overordnet. I øvrigt finder reglerne beskrevet i tilsvarende anvendelse her. Gaver eller invitationer tillades kun hvis de ikke er af en størrelse mht. værdi, økonomiske formål eller andet, der på ukorrekt vis kunne have indflydelse på modtagerens handlinger eller beslutninger, eller så modtageren på en måde føler sig forpligtiget. Når der sendes invitationer til arrangementer, skal det også sikres, at arrangementet enten er sædvanlig inden for branchen og er af en størrelse og art, som er normalt i branchen, eller at den har en specifik relation til forretningsaktiviteter. Der skal især gælde strenge standarder, når det gælder offentlige embedsmænd. Pengegaver er under alle omstændigheder forbudt. 6 Voith koncernens Etiske regler

7 Donationer og sponsoring Voith modtager forespørgsler om donationer fra mange forskellige organisationer og institutioner. Donationer skal gives på en gennemskuelig måde, hvilket betyder, at modtageren og den tilsigtede anvendelse skal være kendt. Betalinger til private bankkonti er ikke tilladt. Ingen donationer må gives til organisationer, som kunne skade Voiths omdømme. Når donationerne er tildelt, skal de ovenfor beskrevne regler i og overholdes, dette gælder især for donationer, der gives omkring det tidspunkt hvor der skrives kontrakt, eller donationer med et indhold, der har relation til en kontrakt. Alle slags donationer til politiske partier kræver godkendelse fra direktionen. I tilfælde af sponsorering skal der være et rimeligt forhold mellem størrelsen på støtten og den præstation, der skal ydes til gengæld. 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere Voith behandler alle tilbud, der gives fra vores leverandører, retfærdigt og upartisk. Vurderingen, beslutningen, tildelingen og håndteringen af en kontrakt skal baseres på strengt professionelle kriterier og skal udføres på en gennemskuelig måde. Det er under ingen omstændigheder tilladt at give en leverandør en uretmæssig fordel eller hindre en leverandørs bestræbelser på at vinde en kontrakt. Ved udvælgelse af forretningspartnere kræver Voith, at de også skal respektere de værdier, der beskrives i disse Etiske regler. Hvis en partner krænker disse, kan det føre til, at det forretningsmæssige forhold ophører. Yderligere detaljer kan findes i Retningslinjer for virksomheden 01/08 (donationer og sponsorering) Patenter og immaterielle rettigheder For at opretholde vores konkurrenceevne, skal vi fortsætte med at udvikle vores registrerede teknologi med opfindelser og forbedring af vores know-how. Beskyttelse af vores teknologi med immaterielle rettigheder er derfor af stadig større vigtighed. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere at afsløre ny viden eller virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Alle medarbejdere skal respektere gældende tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere uden bemyndigelse at tilegne sig hemmeligheder fra tredjemand, eller at benytte sådanne hemmeligheder. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 03/06 (Beskyttelse af teknologier, der anvendes i Voith koncernen). Code of Conduct 7

8 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Produktivitet og menneskelighed skal gå hånd i hånd for at sikre bæredygtig succes i en virksomhed. Voiths økonomiske succes er afhængig af medarbejdernes hjælp og samarbejde overalt i verden. 3.1 Lederskab og tillid Det kræves, at alle vores medarbejdere retter sig efter disse regler, og især vores ledere skal være rollemodeller. Voith kultiverer en atmosfære med tillid, hvor lederne er ansvarlige for at sørge for tilstrækkelig overvågning, så reglerne ikke overtrædes. 3.2 Tolerance og ligestilling Voith respekterer menneskerettighederne overalt i verden. Da Voith er en virksomhed med global rækkevidde, har vi medarbejdere og forretningspartnere med mange forskellige nationaliteter, kulturer og skikke. Vi tolerer ikke ulovlig forskelsbehandling (diskriminering), chikane eller nedgørelse. Især tolereres diskrimination med hensyn til race, etnisk oprindelse, køn, religion eller verdensanskuelse, politiske standpunkter, handicap, alder eller seksuel orientering ikke. 3.3 Retfærdige arbejdsforhold Voith giver vores medarbejdere en retfærdig løn og sørger for retfærdige arbejdsvilkår i overensstemmelse med alle lovpligtige krav. Vi afviser alle former for tvangsarbejde og børnearbejde, og vi vil ikke forhindre lovlig medarbejderrepræsentation. 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Det er vigtigt for Voith, at medarbejderne ikke har interesseeller loyalitetskonflikter på deres arbejde. Sådanne konflikter kan opstå, hvis der eksempelvis er forretningsmæssig handel mellem Voith virksomheder og medarbejdere eller deres familiemedlemmer. Alle sådanne former for handel skal på forhånd kommunikeres til medarbejderens overordnede Ansættelse uden for Voith Hvis en medarbejder har til hensigt at udføre andet lønnet erhverv, skal han eller hun indhente forudgående skriftligt samtykke fra sin leder. For ledere skal det skriftlige samtykke indhentes fra Advisory Board og Human Resources Politiske aktiviteter Voith deltager ikke i aktiviteter med politiske partier. Men vi vil på ingen måde afskrække vores medarbejdere fra at deltage i hensigtsmæssige politiske aktiviteter uden for arbejdstiden. Vi byder vores medarbejderes borgerinvolvering i samfundsspørgsmål meget velkommen, samt deres deltagelse i sociale og velgørende aktiviteter. Medarbejdere, som er involveret i sådanne aktiviteter, gør dette som privatpersoner. Vi forventer, at de sørger for, at der ikke er nogen interessekonflikter med deres arbejde. 3.5 Beskyttelse af aktiver Voith kræver, at vores medarbejdere beskytter virksomhedens materielle og immaterielle aktiver. Disse aktiver omfatter fast ejendom, driftsmidler og lagerbeholdning, værdipapirer og kontanter, kontorudstyr og leverancer, informationssystemer og software, patenter, varemærkerettigheder og know-how. Lovovertrædelser, såsom bedrageri, tyveri, underslæb og hvidvaskning af penge vil blive retsforfulgt. Med hensyn til accept af forretningsrisici, se Retningslinjer for virksomheden 03/01 (Risikostyring og kvalitetsstyring). Maskiner og udstyr må kun anvendes til arbejdsmæssige formål, med mindre privat brug er udtrykkeligt tilladt. Internetbrugere skal sørge for ikke at indhente eller udsende informationer, som kunne opildne til racehad, forherligelse af vold og andre former for kriminalitet, eller som har anstødeligt indhold. 8 Voith koncernens Etiske regler

9 3.6 Brug af information Vi forventer, at medarbejderne tager de fornødne hensyn, når de benytter virksomhedsinformation Fortrolighed Interne forhold, der ikke offentliggøres, skal behandles fortroligt. Dette gælder også for opfindelser og andre former for know-how. Dette er essentielt for Voith koncernens succes på lang sigt. Medarbejdere må derfor ikke videregive informationer om nye erkendelser eller alle andre former for virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Dette gælder også efter ansættelsen er ophørt Databeskyttelse og informationssikring Den globale elektroniske udveksling af information er essentiel for medarbejdernes effektivitet og virksomhedens succes. Men hvis der ses bort fra fordelene, kan elektronisk kommunikation udgøre en risiko for databeskyttelse og datasikkerhed. Officielle dokumenter og medier til opbevaring af data skal derfor hele tiden beskyttes mod, at tredjemand kan få adgang. Både ledere og medarbejder skal tage effektive forholdsregler til beskyttelse mod sådanne risici, og dette er en vigtig komponent af IT-behandling. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/03 (informationssikkerhed og IT-sikkerhed). 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed Voith gør alle anstrengelser for at beskytte vores medarbejderes liv og helbred og at håndtere ressourcer og farligt materiale på ansvarlig vis. Alle medarbejdere skal undgå farer på arbejdspladsen, minimere miljøpåvirkning og anvende ressourcer på økonomisk vis. Under udvikling og produktion af vores produkter retter vi os efter bæredygtighedsprincipper og miljøkompatibilitet. Detaljer om miljøbeskyttelse er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/02, og detaljer om helbred og arbejdssikkerhed er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/ Kvalitet Vores produkters og serviceydelsers succes på markedet hænger uadskilleligt sammen med kvaliteten. Vores motto Engineered Reliability kræv er maksimal kreativitet, færdighed og omhu fra vores medarbejdere og viser vores kunder og tredjemand, at vi opretholder høje standarder. Vi tolererer ikke overlagt eller uagtsom opførsel, som resulterer i reduceret kvalitet Insiderviden Det er ikke tilladt at drage personlig fordel af, eller medvirke til at andre får fordel af at bruge virksomhedens interne viden. Det samme gælder for uberettiget videregivelse af sådan viden Korrekt rapportering Når der udfærdiges mundtlige eller skriftlige rapporter til internt eller eksternt brug, er medarbejderne forpligtet til at holde sig til sandheden. Manipulation af indhold er ikke tilladt. Code of Conduct 9

10 4. Implementering af Etiske regler 4.1 Compliance organisation 4.2 Rådgivning Voith har oprettet en Compliance komité, som er ansvarlig for at implementere og håndhæve de Etiske regler. Voiths risikostyringssystem (Retningslinjer for virksomheden 03/01) gør CFO er i stand til at virke som Compliance Officers på afdelingsniveau. De fungerer som kontaktpersoner og er ansvarlige for, at de Etiske regler implementeres. I de enkelte Voith virksomheder varetages denne opgave af CFO en eller en leder udpeget af CFO en for den ansvarlige afdeling af Voith koncernen. Voith sørger for, at medarbejderne får tilstrækkelig information til at hjælpe dem med at følge loven og de Etiske regler. Dette vil især omfatte træning i specifikke emner og udvalgte risikoområder. Hvis medarbejderne alligevel har spørgsmål, kan de sende dem til CFO en for den virksomhed eller afdeling af Voith koncernen, til den ansvarlige juridiske afdeling eller personaleafdelingen, eller til Compliance komitéens medlemmer. Ydermere har Voith oprettet en help desk til at give svar på sådanne spørgsmål. De tilsvarende kontaktdata og andre relevante oplysninger om emnet Compliance kan findes på Voith intranetsiden Compliance. 10 Voith koncernens Etiske regler

11 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler Alle medarbejdere har mulighed for og ret til at rapportere en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler til Voith. Kontaktpersonen til dette formål kan, efter medarbejderens skøn, være den direkte overordnede, den ansvarlige medarbejder i personaleafdelingen, CFO en for virksomheden, CFO en for afdelingen af Voith koncernen eller et medlem af Compliance komitéen. De nødvendige kontaktoplysninger vil bekendtgøres i hele Voith koncernen via passende kanaler, herunder publikation på Compliance intranetsiden. Voith vil udstede yderligere bestemmelser angående implementering af udvalgte sager i disse Etiske regler. Disse bestemmelser vil også beskæftige sig med spørgsmål om fortolkning og godkendelsesprocedurer. En medarbejder, som på baggrund af konkret bevis efter bedste overbevisning mener, at de Etiske regler kunne være blevet overtrådt, og som benytter sin ret til at rapportere dette til Voith, behøver ikke frygte negative konsekvenser af nogen art på baggrund af dette. I alle sådanne tilfælde vil Voith tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte medarbejderen mod sådanne negative konsekvenser. I den udstrækning det er mulig og lovligt, vil Voith holde identiteten af alle medarbejdere, som følger denne procedure til rapportering af en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler, fortrolig. Det samme gælder for vores medarbejderes identitet, hvis de samarbejder ved undersøgelsen af sådanne overtrædelser eller mistanker om overtrædelser. Code of Conduct 11

12 Voith GmbH, Voith koncernens Etiske regler forefindes på flere forskellige sprog. I tilfælde af forskelle eller uoverensstemmelser mellem de forskellige versioner, vil den tyske version rangere højest. Den seneste version forefindes på internettet Voith GmbH Compliance komité St. Pöltener Straße Heidenheim/Tyskland Telefon:

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed

Advokat (H), partner Anders Aagaard. Ledelsesansvar for IT-sikkerhed Advokat (H), partner Anders Aagaard Ledelsesansvar for IT-sikkerhed 1 AGENDA Ledelsens opgaver og ansvar Persondataforordningen Cases 2 Ledelsens opgaver og ansvar Selskabsloven hard law: SL 115: I kapitalselskaber,

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Etik i ejendomsadministration

Etik i ejendomsadministration 1 FORSLAG Etik i ejendomsadministration I Indledning 1 - Status og formål Disse normer gælder for administration af udlejningsejendomme til beboelse og erhverv, andelsboligforeninger, almene boliger og

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Leveregler Indholdsfortegnelse

Leveregler Indholdsfortegnelse Leveregler 2 Leveregler Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Leveregler 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. God distributionspraksis 6 3. PHOENIX-koncernens kunder, leverandører og konkurrenter

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

IT-sikkerhedspolitik for

IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune IT-sikkerhedspolitik for Norddjurs Kommune Overordnet IT-sikkerhedspolitik 1.0 Politik 14-11-2006 Side 2 af 7 Overordnet IT-sikkerhedspolitik Indledning Dette dokument beskriver Norddjurs

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg

WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og. persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg WHISTLEBLOWERORDNINGER - IKKE KUN ET NØDVENDIGT ONDE Ved advokat Susanne Stougaard og persondataspecialist, ph.d. Charlotte Bagger Tranberg HVAD ER WHISTLEBLOWING? Whistleblowing = angiveri Sikre at oplysninger

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere

Whistleblowerordningen i Københavns Kommune. Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere Whistleblowerordningen i Københavns Kommune Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere FORORD Whistleblowerordningen i Københavns Kommune er et tilbud til alle ansatte i Københavns Kommune og kommunens

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets udbud af tilladelser til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3 I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere