Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)"

Transkript

1 Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

2 Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører 5 og andre forretningspartnere 2.1 Retfærdig konkurrence Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Korruption og bestikkelse Tilbud og tildeling af goder Krav om og accept af goder Donationer og sponsorering Patenter og immaterielle rettigheder 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Lederskab og tillid 3.2 Tolerance og ligestilling 3.3 Retfærdige arbejdsforhold 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Ansættelse uden for Voith Politiske aktiviteter 3.5 Beskyttelse af aktiver 3.6 Brug af information Fortrolighed Databeskyttelse og informationssikkerhed Insiderviden Korrekt rapportering 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed 3.8 Kvalitet 4. Implementering af Etiske regler Compliance organisation 4.2 Rådgivning 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler

3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier Kære medarbejdere, Allerede i 1927 udtrykte Voith sine principper for etiske regler i forretningsmæssigt øjemed på følgende måde: I forretningsverdenen skal man opføre sig etisk, anstændigt og ærligt. Hvis en kontraktspartner eller en konkurrent opfører sig uretfærdigt, giver det ikke os ret til at afvige fra dette princip. Gennem årene har disse ord netop udgjort kernen i vores værdisystem, og de har vejledt os i alt det vi laver. Voiths værdier definerer karakteren af vores relationer med vores forretningspartnere, kunder og leverandører, samt vores relationer med vores aktionærer,voith-familien. Den grundlæggende ærlighed fra alle Voiths medarbejdere er essensen af hvad vi benævner Engineered Reliability, som er fundamentet af vores omdømme i forretningsverdenen. Vi er sikre på at vi, ved at opretholde og værne om disse værdier, kan se frem til fortsat succes. Vi forpligtede os for mange år siden til denne høje etiske standard, vi oprettede regler og procedurer for at sikre compliance i hele virksomheden. Disse regler og procedurer opdateres fortløbende og tilpasses til aktuelle lovpligtige krav. Alle vores medarbejdere har adgang til dem, for eksempel via intranettet. Voith koncernen vokser med en hastighed, som kun få andre foretagender kan hamle op med. Koncernen har nu ekspanderet til et punkt, hvor vi som direktion, i samarbejde med ledelsen i andre afdelinger, divisioner og operative virksomheder, har fundet det nødvendigt at gennemgå den eksisterende organisatoriske kapacitet, for at sikre overensstemmelse med Voiths værdier. Derfor har vi besluttet os for at oprette en Compliance komité, som vil være ansvarlig for regelmæssigt at opdatere og revidere disse regler, og sørge for at de implementeres uden undtagelser. Ved at oprette denne Compliance komité, gør direktionen det tydeligt, at det forventes at hver eneste medarbejder overholder Voiths værdier. Samtidig forudsættes det, at vores ledere overholder disse værdier og kommunikerer dem til andre. Det er lederne, vores medarbejdere først skal henvende sig til, hvis de har spørgsmål herom. I denne forbindelse understreger vi igen, at ulovlig adfærd, såsom korruption og bestikkelse, er strafbart ifølge tysk lovgivning, og i de fleste andre lande, uanset om det finder sted i forretningsanliggender på nationalt eller internationalt plan, og uanset om det involverer offentlige embedsmænd eller privatpersoner eller ej. Enhver medarbejder, som udfører en sådan handling, risikerer ikke kun retsforfølgelse af sin egen person, men forvolder også alvorlig skade på Voiths interesser og skader koncernens omdømme samt alle dens medarbejdere. Vi, Voiths direktion, tolererer derfor ikke nogen form for bestikkelse, korruption, kartelaftaler, diskriminering eller andre overtrædelser af vores fundamentale værdier. Hvis sådan en overtrædelse af disse grundlæggende regler alligevel skulle forekomme, vil vi forfølge sådanne overtrædelser og tage alle nødvendige forholdsregler. Dr. Hubert Lienhard (President & CEO) (Voith Industrial Services) Dr. Hermann Jung (Finance & Controlling) Bertram Staudenmaier (Voith Paper) Dr. Roland Münch (Voith Hydro) Carsten J. Reinhardt (Voith Turbo) 3

4 1. Indledning og principerklæring Den tillid vi nyder fra vores kunder, ejere, medarbejdere og offentligheden, er kritisk afhængig af hver enkel medarbejders adfærd i virksomheden. Den er baseret på stadig overholdelse af loven og alle vores interne regler (compliance). Voith er klar over sit samfundsansvar og handler i overensstemmelse hermed. Vi anerkender, at vores virksomhed og medarbejdere har pligt til at bidrage til almenvellet. Formålet med disse Etiske regler er derfor at opsummere de vigtigste og ufravigelige normer, som gælder for alle Voith medarbejdere over hele verden, for at sikre, at virksomhedens lange tradition for ærlighed og anstændighed videreføres. Det er også meningen, at reglerne skal vejlede medarbejderne, og hjælpe dem med at handle ansvarligt og med virksomhedens vel for øje. Dette ansvar er både en ret og en pligt. Hver medarbejder skal sørge for altid at opføre sig i overensstemmelse med de her fremsatte Etiske regler. Vores ledere skal ikke kun kommunikere disse regler på en effektiv måde, de skal også agere som rollemodeller og kræve, at deres underordnede overholder reglerne. De er de første, der konsulteres, hvis der er spørgsmål om reglerne. Disse Etiske regler er en del af vores risikostyringssystem, som fremsat i Retningslinjer for virksomheden 03/01, som har til formål at beskytte Voith og alle medarbejdere. Reglerne beskriver en minimumstandard, som kan strammes regionalt til at overholde strengere lokale krav og kulturelle normer. I tilfælde hvor Voith, i tillæg til nærværende Etiske regler, har udstedt separate retningslinjer for specielle forhold, skal disse fortsætte med at gælde som tillægskrav. De aktuelt gyldige retningslinjer for virksomheden er tilgængelige på Compliance intranetsiden, hvorfra de kan udskrives. Disse Etiske regler gælder for alle medarbejdere i Voith koncernen på verdensplan. Ydermere forventer Voith, at andre personer, der ansættes af virksomheden (trainees, konsulenter) følger dem. Kravene indeholdt i disse regler skal gælde for forholdet mellem alle virksomheder i Voith koncernen og deres medarbejdere. De skal ikke udgøre grundlaget for tredjemands rettigheder. Compliance komitéen skal have den endelige bemyndigelse til at afgøre alle omstridte sager med relation til disse regler. Disse Etiske regler erstatter de tidligere Retningslinjer for virksomheden 01/07. 4 Voith koncernens Etiske regler

5 2. Samarbejde med kunder, leverandører og andre forretningspartnere Ud over at forvente produkter og serviceydelser af høj kvalitet, forventer vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere en høj grad af professionalisme og integritet i vores forretningsgang med dem. Af denne grund skal vores kommunikation og kontraktsforhold altid være baseret på korrekt opførsel, ærlighed og gennemskuelighed. 2.1 Retfærdig konkurrence Voith overholder reglerne for retfærdig konkurrence og støtter alle bestræbelser på at værne om de frie markedskræfter og åben konkurrence, både nationalt og internationalt. Voith vil derfor ikke indgå kontrakter, der kun kan opnås ved overtrædelse af relevant lovgivning Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Det kræves, at alle medarbejdere overholder lovgivningen mod konkurrencebegrænsninger. Formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter med det formål uberettiget at forhindre konkurrence er derfor forbudt. Det samme gælder for handlinger baseret på stiltiende forståelser. På samme måde er det ikke tilladt at opdele salgsområder eller kunder mellem konkurrenter, og der må heller ikke være nogle aftaler eller udveksling af oplysninger med konkurrenter angående priser, leverandørforhold, forretningsbetingelser, kapacitet, markedsandele, fortjenester, omkostninger, specielle kundedata, indhold af tilbud og adfærd i forbindelse med tilbud. I tilfælde af, at Voith opnår en dominerende markedsposition, må denne ikke udnyttes til illegale formål. Alle aftaleforslag med konkurrenter skal først indsendes til den ansvarlige juridiske afdeling til gennemgang, og fremlægges divisionens CFO til godkendelse. Hvis den juridiske afdeling konkluderer, at den pågældende aftale ikke kan gennemføres, har den relevante CFO ikke tilladelse til at godkende den. I dette tilfælde skal sagen fremsendes til Compliance komitéen. Code of Conduct 5

6 2.1.2 Korruption og bestikkelse Voith vil ikke tolerere nogen form for korruption eller bestikkelse. Alle forretningsaktiviteter skal udføres på ærlig og ansvarlig vis. Så tidligt som i 2001 erkendte virksomheden dette og underskrev Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions (1998 revideret version), udstedt af International Chamber of Commerce (ICC) Tilbud og tildeling af goder I konkurrencen stoler vi på kvaliteten og ydeevnen af vores produkter og serviceydelser. Vi tillader derfor ikke nogen aftaler eller tillægsaftaler, som omfatter tildeling af goder, enten direkte eller indirekte, til enkeltpersoner eller virksomheder i forbindelse med arrangement, godkendelse, levering, implementering eller betaling for kontrakter. Dette gælder især for aftaler med forretningspartnere, deres medarbejdere og embedsmænd, men det gælder også for tredjeparter. Det samme gælder for tildeling af goder ved forhandling med offentlige myndigheder. Sådanne betalinger kan ikke accepteres, uanset om det gælder udveksling af penge eller varer. Tildeling af goder til en enkeltperson kan også være uacceptabelt, hvis det kun gavner enkeltpersonen indirekte, for eksempel hvis betalinger udfærdiges til et familiemedlem, eller hvis betalingerne (såsom donationer) udfærdiges til en tredjepart, og enkeltpersonens sociale eller politiske status forbedres som et resultat heraf. Vederlag til tredjemand, især agenter, mæglere og andre mediatorer, i form af provision eller andre betalinger, skal skal stå i et rimeligt og gennemskueligt forhold til det udførte arbejde. Sådanne provisioner skal være af en størrelse, som ikke antyder, at den bruges til at omgå reglerne om tildeling af goder. Aftaler med agenter, mæglere, konsulenter og andre rådgivere, herunder alle senere ændringer, skal udelukkende foretages skriftligt, og skal forpligte kontraktsparterne til at overholde de ovenstående principper til enhver tid, og afstå fra bestikkelse. Sådanne aftaler skal godkendes af den relevante divisions CFO før de indgås Krav om og accept af goder Selvom det er almindeligt at udveksle gaver af en begrænset størrelse mellem forretningspartnere, kan en accept af gaver skade vores virksomheds omdømme eller føre til interessekonflikter. Af denne grund er det strengt forbudt for vores medarbejdere at kræve eller acceptere personlige goder, såsom serviceydelser eller upassende invitationer, uanset om det er til deres egen fordel eller til fordel for enkeltpersoner eller institutioner tæt på dem. Lejlighedsvise gaver af lille værdi er en undtagelse. Pengegaver er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Tilbud i form af gaver eller goder derudover skal afvises og rapporteres til en overordnet. I øvrigt finder reglerne beskrevet i tilsvarende anvendelse her. Gaver eller invitationer tillades kun hvis de ikke er af en størrelse mht. værdi, økonomiske formål eller andet, der på ukorrekt vis kunne have indflydelse på modtagerens handlinger eller beslutninger, eller så modtageren på en måde føler sig forpligtiget. Når der sendes invitationer til arrangementer, skal det også sikres, at arrangementet enten er sædvanlig inden for branchen og er af en størrelse og art, som er normalt i branchen, eller at den har en specifik relation til forretningsaktiviteter. Der skal især gælde strenge standarder, når det gælder offentlige embedsmænd. Pengegaver er under alle omstændigheder forbudt. 6 Voith koncernens Etiske regler

7 Donationer og sponsoring Voith modtager forespørgsler om donationer fra mange forskellige organisationer og institutioner. Donationer skal gives på en gennemskuelig måde, hvilket betyder, at modtageren og den tilsigtede anvendelse skal være kendt. Betalinger til private bankkonti er ikke tilladt. Ingen donationer må gives til organisationer, som kunne skade Voiths omdømme. Når donationerne er tildelt, skal de ovenfor beskrevne regler i og overholdes, dette gælder især for donationer, der gives omkring det tidspunkt hvor der skrives kontrakt, eller donationer med et indhold, der har relation til en kontrakt. Alle slags donationer til politiske partier kræver godkendelse fra direktionen. I tilfælde af sponsorering skal der være et rimeligt forhold mellem størrelsen på støtten og den præstation, der skal ydes til gengæld. 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere Voith behandler alle tilbud, der gives fra vores leverandører, retfærdigt og upartisk. Vurderingen, beslutningen, tildelingen og håndteringen af en kontrakt skal baseres på strengt professionelle kriterier og skal udføres på en gennemskuelig måde. Det er under ingen omstændigheder tilladt at give en leverandør en uretmæssig fordel eller hindre en leverandørs bestræbelser på at vinde en kontrakt. Ved udvælgelse af forretningspartnere kræver Voith, at de også skal respektere de værdier, der beskrives i disse Etiske regler. Hvis en partner krænker disse, kan det føre til, at det forretningsmæssige forhold ophører. Yderligere detaljer kan findes i Retningslinjer for virksomheden 01/08 (donationer og sponsorering) Patenter og immaterielle rettigheder For at opretholde vores konkurrenceevne, skal vi fortsætte med at udvikle vores registrerede teknologi med opfindelser og forbedring af vores know-how. Beskyttelse af vores teknologi med immaterielle rettigheder er derfor af stadig større vigtighed. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere at afsløre ny viden eller virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Alle medarbejdere skal respektere gældende tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere uden bemyndigelse at tilegne sig hemmeligheder fra tredjemand, eller at benytte sådanne hemmeligheder. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 03/06 (Beskyttelse af teknologier, der anvendes i Voith koncernen). Code of Conduct 7

8 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Produktivitet og menneskelighed skal gå hånd i hånd for at sikre bæredygtig succes i en virksomhed. Voiths økonomiske succes er afhængig af medarbejdernes hjælp og samarbejde overalt i verden. 3.1 Lederskab og tillid Det kræves, at alle vores medarbejdere retter sig efter disse regler, og især vores ledere skal være rollemodeller. Voith kultiverer en atmosfære med tillid, hvor lederne er ansvarlige for at sørge for tilstrækkelig overvågning, så reglerne ikke overtrædes. 3.2 Tolerance og ligestilling Voith respekterer menneskerettighederne overalt i verden. Da Voith er en virksomhed med global rækkevidde, har vi medarbejdere og forretningspartnere med mange forskellige nationaliteter, kulturer og skikke. Vi tolerer ikke ulovlig forskelsbehandling (diskriminering), chikane eller nedgørelse. Især tolereres diskrimination med hensyn til race, etnisk oprindelse, køn, religion eller verdensanskuelse, politiske standpunkter, handicap, alder eller seksuel orientering ikke. 3.3 Retfærdige arbejdsforhold Voith giver vores medarbejdere en retfærdig løn og sørger for retfærdige arbejdsvilkår i overensstemmelse med alle lovpligtige krav. Vi afviser alle former for tvangsarbejde og børnearbejde, og vi vil ikke forhindre lovlig medarbejderrepræsentation. 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Det er vigtigt for Voith, at medarbejderne ikke har interesseeller loyalitetskonflikter på deres arbejde. Sådanne konflikter kan opstå, hvis der eksempelvis er forretningsmæssig handel mellem Voith virksomheder og medarbejdere eller deres familiemedlemmer. Alle sådanne former for handel skal på forhånd kommunikeres til medarbejderens overordnede Ansættelse uden for Voith Hvis en medarbejder har til hensigt at udføre andet lønnet erhverv, skal han eller hun indhente forudgående skriftligt samtykke fra sin leder. For ledere skal det skriftlige samtykke indhentes fra Advisory Board og Human Resources Politiske aktiviteter Voith deltager ikke i aktiviteter med politiske partier. Men vi vil på ingen måde afskrække vores medarbejdere fra at deltage i hensigtsmæssige politiske aktiviteter uden for arbejdstiden. Vi byder vores medarbejderes borgerinvolvering i samfundsspørgsmål meget velkommen, samt deres deltagelse i sociale og velgørende aktiviteter. Medarbejdere, som er involveret i sådanne aktiviteter, gør dette som privatpersoner. Vi forventer, at de sørger for, at der ikke er nogen interessekonflikter med deres arbejde. 3.5 Beskyttelse af aktiver Voith kræver, at vores medarbejdere beskytter virksomhedens materielle og immaterielle aktiver. Disse aktiver omfatter fast ejendom, driftsmidler og lagerbeholdning, værdipapirer og kontanter, kontorudstyr og leverancer, informationssystemer og software, patenter, varemærkerettigheder og know-how. Lovovertrædelser, såsom bedrageri, tyveri, underslæb og hvidvaskning af penge vil blive retsforfulgt. Med hensyn til accept af forretningsrisici, se Retningslinjer for virksomheden 03/01 (Risikostyring og kvalitetsstyring). Maskiner og udstyr må kun anvendes til arbejdsmæssige formål, med mindre privat brug er udtrykkeligt tilladt. Internetbrugere skal sørge for ikke at indhente eller udsende informationer, som kunne opildne til racehad, forherligelse af vold og andre former for kriminalitet, eller som har anstødeligt indhold. 8 Voith koncernens Etiske regler

9 3.6 Brug af information Vi forventer, at medarbejderne tager de fornødne hensyn, når de benytter virksomhedsinformation Fortrolighed Interne forhold, der ikke offentliggøres, skal behandles fortroligt. Dette gælder også for opfindelser og andre former for know-how. Dette er essentielt for Voith koncernens succes på lang sigt. Medarbejdere må derfor ikke videregive informationer om nye erkendelser eller alle andre former for virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Dette gælder også efter ansættelsen er ophørt Databeskyttelse og informationssikring Den globale elektroniske udveksling af information er essentiel for medarbejdernes effektivitet og virksomhedens succes. Men hvis der ses bort fra fordelene, kan elektronisk kommunikation udgøre en risiko for databeskyttelse og datasikkerhed. Officielle dokumenter og medier til opbevaring af data skal derfor hele tiden beskyttes mod, at tredjemand kan få adgang. Både ledere og medarbejder skal tage effektive forholdsregler til beskyttelse mod sådanne risici, og dette er en vigtig komponent af IT-behandling. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/03 (informationssikkerhed og IT-sikkerhed). 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed Voith gør alle anstrengelser for at beskytte vores medarbejderes liv og helbred og at håndtere ressourcer og farligt materiale på ansvarlig vis. Alle medarbejdere skal undgå farer på arbejdspladsen, minimere miljøpåvirkning og anvende ressourcer på økonomisk vis. Under udvikling og produktion af vores produkter retter vi os efter bæredygtighedsprincipper og miljøkompatibilitet. Detaljer om miljøbeskyttelse er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/02, og detaljer om helbred og arbejdssikkerhed er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/ Kvalitet Vores produkters og serviceydelsers succes på markedet hænger uadskilleligt sammen med kvaliteten. Vores motto Engineered Reliability kræv er maksimal kreativitet, færdighed og omhu fra vores medarbejdere og viser vores kunder og tredjemand, at vi opretholder høje standarder. Vi tolererer ikke overlagt eller uagtsom opførsel, som resulterer i reduceret kvalitet Insiderviden Det er ikke tilladt at drage personlig fordel af, eller medvirke til at andre får fordel af at bruge virksomhedens interne viden. Det samme gælder for uberettiget videregivelse af sådan viden Korrekt rapportering Når der udfærdiges mundtlige eller skriftlige rapporter til internt eller eksternt brug, er medarbejderne forpligtet til at holde sig til sandheden. Manipulation af indhold er ikke tilladt. Code of Conduct 9

10 4. Implementering af Etiske regler 4.1 Compliance organisation 4.2 Rådgivning Voith har oprettet en Compliance komité, som er ansvarlig for at implementere og håndhæve de Etiske regler. Voiths risikostyringssystem (Retningslinjer for virksomheden 03/01) gør CFO er i stand til at virke som Compliance Officers på afdelingsniveau. De fungerer som kontaktpersoner og er ansvarlige for, at de Etiske regler implementeres. I de enkelte Voith virksomheder varetages denne opgave af CFO en eller en leder udpeget af CFO en for den ansvarlige afdeling af Voith koncernen. Voith sørger for, at medarbejderne får tilstrækkelig information til at hjælpe dem med at følge loven og de Etiske regler. Dette vil især omfatte træning i specifikke emner og udvalgte risikoområder. Hvis medarbejderne alligevel har spørgsmål, kan de sende dem til CFO en for den virksomhed eller afdeling af Voith koncernen, til den ansvarlige juridiske afdeling eller personaleafdelingen, eller til Compliance komitéens medlemmer. Ydermere har Voith oprettet en help desk til at give svar på sådanne spørgsmål. De tilsvarende kontaktdata og andre relevante oplysninger om emnet Compliance kan findes på Voith intranetsiden Compliance. 10 Voith koncernens Etiske regler

11 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler Alle medarbejdere har mulighed for og ret til at rapportere en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler til Voith. Kontaktpersonen til dette formål kan, efter medarbejderens skøn, være den direkte overordnede, den ansvarlige medarbejder i personaleafdelingen, CFO en for virksomheden, CFO en for afdelingen af Voith koncernen eller et medlem af Compliance komitéen. De nødvendige kontaktoplysninger vil bekendtgøres i hele Voith koncernen via passende kanaler, herunder publikation på Compliance intranetsiden. Voith vil udstede yderligere bestemmelser angående implementering af udvalgte sager i disse Etiske regler. Disse bestemmelser vil også beskæftige sig med spørgsmål om fortolkning og godkendelsesprocedurer. En medarbejder, som på baggrund af konkret bevis efter bedste overbevisning mener, at de Etiske regler kunne være blevet overtrådt, og som benytter sin ret til at rapportere dette til Voith, behøver ikke frygte negative konsekvenser af nogen art på baggrund af dette. I alle sådanne tilfælde vil Voith tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte medarbejderen mod sådanne negative konsekvenser. I den udstrækning det er mulig og lovligt, vil Voith holde identiteten af alle medarbejdere, som følger denne procedure til rapportering af en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler, fortrolig. Det samme gælder for vores medarbejderes identitet, hvis de samarbejder ved undersøgelsen af sådanne overtrædelser eller mistanker om overtrædelser. Code of Conduct 11

12 Voith GmbH, Voith koncernens Etiske regler forefindes på flere forskellige sprog. I tilfælde af forskelle eller uoverensstemmelser mellem de forskellige versioner, vil den tyske version rangere højest. Den seneste version forefindes på internettet Voith GmbH Compliance komité St. Pöltener Straße Heidenheim/Tyskland Telefon:

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN

The Blue Book. Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN The Blue Book Opsummering af Pfizers politikker vedrørende forretningsadfærd Vi forpligter os til at OVERHOLDE LOVGIVNINGEN Når vi handler med integritet, hjælper det os med at vække tillid og skabe respekt

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler

ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler ISS A/S Vejledning om konkurrenceregler Januar 2009 2 Indhold Konkurrenceregler ISS erklærede politik 1 ISS politik og overholdelse heraf 2 Indledning 3 Konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominans

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere