Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)"

Transkript

1 Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

2 Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører 5 og andre forretningspartnere 2.1 Retfærdig konkurrence Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Korruption og bestikkelse Tilbud og tildeling af goder Krav om og accept af goder Donationer og sponsorering Patenter og immaterielle rettigheder 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Lederskab og tillid 3.2 Tolerance og ligestilling 3.3 Retfærdige arbejdsforhold 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Ansættelse uden for Voith Politiske aktiviteter 3.5 Beskyttelse af aktiver 3.6 Brug af information Fortrolighed Databeskyttelse og informationssikkerhed Insiderviden Korrekt rapportering 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed 3.8 Kvalitet 4. Implementering af Etiske regler Compliance organisation 4.2 Rådgivning 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler

3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier Kære medarbejdere, Allerede i 1927 udtrykte Voith sine principper for etiske regler i forretningsmæssigt øjemed på følgende måde: I forretningsverdenen skal man opføre sig etisk, anstændigt og ærligt. Hvis en kontraktspartner eller en konkurrent opfører sig uretfærdigt, giver det ikke os ret til at afvige fra dette princip. Gennem årene har disse ord netop udgjort kernen i vores værdisystem, og de har vejledt os i alt det vi laver. Voiths værdier definerer karakteren af vores relationer med vores forretningspartnere, kunder og leverandører, samt vores relationer med vores aktionærer,voith-familien. Den grundlæggende ærlighed fra alle Voiths medarbejdere er essensen af hvad vi benævner Engineered Reliability, som er fundamentet af vores omdømme i forretningsverdenen. Vi er sikre på at vi, ved at opretholde og værne om disse værdier, kan se frem til fortsat succes. Vi forpligtede os for mange år siden til denne høje etiske standard, vi oprettede regler og procedurer for at sikre compliance i hele virksomheden. Disse regler og procedurer opdateres fortløbende og tilpasses til aktuelle lovpligtige krav. Alle vores medarbejdere har adgang til dem, for eksempel via intranettet. Voith koncernen vokser med en hastighed, som kun få andre foretagender kan hamle op med. Koncernen har nu ekspanderet til et punkt, hvor vi som direktion, i samarbejde med ledelsen i andre afdelinger, divisioner og operative virksomheder, har fundet det nødvendigt at gennemgå den eksisterende organisatoriske kapacitet, for at sikre overensstemmelse med Voiths værdier. Derfor har vi besluttet os for at oprette en Compliance komité, som vil være ansvarlig for regelmæssigt at opdatere og revidere disse regler, og sørge for at de implementeres uden undtagelser. Ved at oprette denne Compliance komité, gør direktionen det tydeligt, at det forventes at hver eneste medarbejder overholder Voiths værdier. Samtidig forudsættes det, at vores ledere overholder disse værdier og kommunikerer dem til andre. Det er lederne, vores medarbejdere først skal henvende sig til, hvis de har spørgsmål herom. I denne forbindelse understreger vi igen, at ulovlig adfærd, såsom korruption og bestikkelse, er strafbart ifølge tysk lovgivning, og i de fleste andre lande, uanset om det finder sted i forretningsanliggender på nationalt eller internationalt plan, og uanset om det involverer offentlige embedsmænd eller privatpersoner eller ej. Enhver medarbejder, som udfører en sådan handling, risikerer ikke kun retsforfølgelse af sin egen person, men forvolder også alvorlig skade på Voiths interesser og skader koncernens omdømme samt alle dens medarbejdere. Vi, Voiths direktion, tolererer derfor ikke nogen form for bestikkelse, korruption, kartelaftaler, diskriminering eller andre overtrædelser af vores fundamentale værdier. Hvis sådan en overtrædelse af disse grundlæggende regler alligevel skulle forekomme, vil vi forfølge sådanne overtrædelser og tage alle nødvendige forholdsregler. Dr. Hubert Lienhard (President & CEO) (Voith Industrial Services) Dr. Hermann Jung (Finance & Controlling) Bertram Staudenmaier (Voith Paper) Dr. Roland Münch (Voith Hydro) Carsten J. Reinhardt (Voith Turbo) 3

4 1. Indledning og principerklæring Den tillid vi nyder fra vores kunder, ejere, medarbejdere og offentligheden, er kritisk afhængig af hver enkel medarbejders adfærd i virksomheden. Den er baseret på stadig overholdelse af loven og alle vores interne regler (compliance). Voith er klar over sit samfundsansvar og handler i overensstemmelse hermed. Vi anerkender, at vores virksomhed og medarbejdere har pligt til at bidrage til almenvellet. Formålet med disse Etiske regler er derfor at opsummere de vigtigste og ufravigelige normer, som gælder for alle Voith medarbejdere over hele verden, for at sikre, at virksomhedens lange tradition for ærlighed og anstændighed videreføres. Det er også meningen, at reglerne skal vejlede medarbejderne, og hjælpe dem med at handle ansvarligt og med virksomhedens vel for øje. Dette ansvar er både en ret og en pligt. Hver medarbejder skal sørge for altid at opføre sig i overensstemmelse med de her fremsatte Etiske regler. Vores ledere skal ikke kun kommunikere disse regler på en effektiv måde, de skal også agere som rollemodeller og kræve, at deres underordnede overholder reglerne. De er de første, der konsulteres, hvis der er spørgsmål om reglerne. Disse Etiske regler er en del af vores risikostyringssystem, som fremsat i Retningslinjer for virksomheden 03/01, som har til formål at beskytte Voith og alle medarbejdere. Reglerne beskriver en minimumstandard, som kan strammes regionalt til at overholde strengere lokale krav og kulturelle normer. I tilfælde hvor Voith, i tillæg til nærværende Etiske regler, har udstedt separate retningslinjer for specielle forhold, skal disse fortsætte med at gælde som tillægskrav. De aktuelt gyldige retningslinjer for virksomheden er tilgængelige på Compliance intranetsiden, hvorfra de kan udskrives. Disse Etiske regler gælder for alle medarbejdere i Voith koncernen på verdensplan. Ydermere forventer Voith, at andre personer, der ansættes af virksomheden (trainees, konsulenter) følger dem. Kravene indeholdt i disse regler skal gælde for forholdet mellem alle virksomheder i Voith koncernen og deres medarbejdere. De skal ikke udgøre grundlaget for tredjemands rettigheder. Compliance komitéen skal have den endelige bemyndigelse til at afgøre alle omstridte sager med relation til disse regler. Disse Etiske regler erstatter de tidligere Retningslinjer for virksomheden 01/07. 4 Voith koncernens Etiske regler

5 2. Samarbejde med kunder, leverandører og andre forretningspartnere Ud over at forvente produkter og serviceydelser af høj kvalitet, forventer vores kunder, leverandører og andre forretningspartnere en høj grad af professionalisme og integritet i vores forretningsgang med dem. Af denne grund skal vores kommunikation og kontraktsforhold altid være baseret på korrekt opførsel, ærlighed og gennemskuelighed. 2.1 Retfærdig konkurrence Voith overholder reglerne for retfærdig konkurrence og støtter alle bestræbelser på at værne om de frie markedskræfter og åben konkurrence, både nationalt og internationalt. Voith vil derfor ikke indgå kontrakter, der kun kan opnås ved overtrædelse af relevant lovgivning Aftaler, karteller og konkurrencefrafald Det kræves, at alle medarbejdere overholder lovgivningen mod konkurrencebegrænsninger. Formelle eller uformelle aftaler med konkurrenter med det formål uberettiget at forhindre konkurrence er derfor forbudt. Det samme gælder for handlinger baseret på stiltiende forståelser. På samme måde er det ikke tilladt at opdele salgsområder eller kunder mellem konkurrenter, og der må heller ikke være nogle aftaler eller udveksling af oplysninger med konkurrenter angående priser, leverandørforhold, forretningsbetingelser, kapacitet, markedsandele, fortjenester, omkostninger, specielle kundedata, indhold af tilbud og adfærd i forbindelse med tilbud. I tilfælde af, at Voith opnår en dominerende markedsposition, må denne ikke udnyttes til illegale formål. Alle aftaleforslag med konkurrenter skal først indsendes til den ansvarlige juridiske afdeling til gennemgang, og fremlægges divisionens CFO til godkendelse. Hvis den juridiske afdeling konkluderer, at den pågældende aftale ikke kan gennemføres, har den relevante CFO ikke tilladelse til at godkende den. I dette tilfælde skal sagen fremsendes til Compliance komitéen. Code of Conduct 5

6 2.1.2 Korruption og bestikkelse Voith vil ikke tolerere nogen form for korruption eller bestikkelse. Alle forretningsaktiviteter skal udføres på ærlig og ansvarlig vis. Så tidligt som i 2001 erkendte virksomheden dette og underskrev Rules of Conduct to Combat Extortion and Bribery in International Business Transactions (1998 revideret version), udstedt af International Chamber of Commerce (ICC) Tilbud og tildeling af goder I konkurrencen stoler vi på kvaliteten og ydeevnen af vores produkter og serviceydelser. Vi tillader derfor ikke nogen aftaler eller tillægsaftaler, som omfatter tildeling af goder, enten direkte eller indirekte, til enkeltpersoner eller virksomheder i forbindelse med arrangement, godkendelse, levering, implementering eller betaling for kontrakter. Dette gælder især for aftaler med forretningspartnere, deres medarbejdere og embedsmænd, men det gælder også for tredjeparter. Det samme gælder for tildeling af goder ved forhandling med offentlige myndigheder. Sådanne betalinger kan ikke accepteres, uanset om det gælder udveksling af penge eller varer. Tildeling af goder til en enkeltperson kan også være uacceptabelt, hvis det kun gavner enkeltpersonen indirekte, for eksempel hvis betalinger udfærdiges til et familiemedlem, eller hvis betalingerne (såsom donationer) udfærdiges til en tredjepart, og enkeltpersonens sociale eller politiske status forbedres som et resultat heraf. Vederlag til tredjemand, især agenter, mæglere og andre mediatorer, i form af provision eller andre betalinger, skal skal stå i et rimeligt og gennemskueligt forhold til det udførte arbejde. Sådanne provisioner skal være af en størrelse, som ikke antyder, at den bruges til at omgå reglerne om tildeling af goder. Aftaler med agenter, mæglere, konsulenter og andre rådgivere, herunder alle senere ændringer, skal udelukkende foretages skriftligt, og skal forpligte kontraktsparterne til at overholde de ovenstående principper til enhver tid, og afstå fra bestikkelse. Sådanne aftaler skal godkendes af den relevante divisions CFO før de indgås Krav om og accept af goder Selvom det er almindeligt at udveksle gaver af en begrænset størrelse mellem forretningspartnere, kan en accept af gaver skade vores virksomheds omdømme eller føre til interessekonflikter. Af denne grund er det strengt forbudt for vores medarbejdere at kræve eller acceptere personlige goder, såsom serviceydelser eller upassende invitationer, uanset om det er til deres egen fordel eller til fordel for enkeltpersoner eller institutioner tæt på dem. Lejlighedsvise gaver af lille værdi er en undtagelse. Pengegaver er ikke tilladt under nogen omstændigheder. Tilbud i form af gaver eller goder derudover skal afvises og rapporteres til en overordnet. I øvrigt finder reglerne beskrevet i tilsvarende anvendelse her. Gaver eller invitationer tillades kun hvis de ikke er af en størrelse mht. værdi, økonomiske formål eller andet, der på ukorrekt vis kunne have indflydelse på modtagerens handlinger eller beslutninger, eller så modtageren på en måde føler sig forpligtiget. Når der sendes invitationer til arrangementer, skal det også sikres, at arrangementet enten er sædvanlig inden for branchen og er af en størrelse og art, som er normalt i branchen, eller at den har en specifik relation til forretningsaktiviteter. Der skal især gælde strenge standarder, når det gælder offentlige embedsmænd. Pengegaver er under alle omstændigheder forbudt. 6 Voith koncernens Etiske regler

7 Donationer og sponsoring Voith modtager forespørgsler om donationer fra mange forskellige organisationer og institutioner. Donationer skal gives på en gennemskuelig måde, hvilket betyder, at modtageren og den tilsigtede anvendelse skal være kendt. Betalinger til private bankkonti er ikke tilladt. Ingen donationer må gives til organisationer, som kunne skade Voiths omdømme. Når donationerne er tildelt, skal de ovenfor beskrevne regler i og overholdes, dette gælder især for donationer, der gives omkring det tidspunkt hvor der skrives kontrakt, eller donationer med et indhold, der har relation til en kontrakt. Alle slags donationer til politiske partier kræver godkendelse fra direktionen. I tilfælde af sponsorering skal der være et rimeligt forhold mellem størrelsen på støtten og den præstation, der skal ydes til gengæld. 2.2 Udvælgelse af leverandører og serviceudbydere Voith behandler alle tilbud, der gives fra vores leverandører, retfærdigt og upartisk. Vurderingen, beslutningen, tildelingen og håndteringen af en kontrakt skal baseres på strengt professionelle kriterier og skal udføres på en gennemskuelig måde. Det er under ingen omstændigheder tilladt at give en leverandør en uretmæssig fordel eller hindre en leverandørs bestræbelser på at vinde en kontrakt. Ved udvælgelse af forretningspartnere kræver Voith, at de også skal respektere de værdier, der beskrives i disse Etiske regler. Hvis en partner krænker disse, kan det føre til, at det forretningsmæssige forhold ophører. Yderligere detaljer kan findes i Retningslinjer for virksomheden 01/08 (donationer og sponsorering) Patenter og immaterielle rettigheder For at opretholde vores konkurrenceevne, skal vi fortsætte med at udvikle vores registrerede teknologi med opfindelser og forbedring af vores know-how. Beskyttelse af vores teknologi med immaterielle rettigheder er derfor af stadig større vigtighed. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere at afsløre ny viden eller virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Alle medarbejdere skal respektere gældende tredjemands rettigheder. Det er ikke tilladt for nogen medarbejdere uden bemyndigelse at tilegne sig hemmeligheder fra tredjemand, eller at benytte sådanne hemmeligheder. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 03/06 (Beskyttelse af teknologier, der anvendes i Voith koncernen). Code of Conduct 7

8 3. Ledelse og medarbejdere hos Voith Produktivitet og menneskelighed skal gå hånd i hånd for at sikre bæredygtig succes i en virksomhed. Voiths økonomiske succes er afhængig af medarbejdernes hjælp og samarbejde overalt i verden. 3.1 Lederskab og tillid Det kræves, at alle vores medarbejdere retter sig efter disse regler, og især vores ledere skal være rollemodeller. Voith kultiverer en atmosfære med tillid, hvor lederne er ansvarlige for at sørge for tilstrækkelig overvågning, så reglerne ikke overtrædes. 3.2 Tolerance og ligestilling Voith respekterer menneskerettighederne overalt i verden. Da Voith er en virksomhed med global rækkevidde, har vi medarbejdere og forretningspartnere med mange forskellige nationaliteter, kulturer og skikke. Vi tolerer ikke ulovlig forskelsbehandling (diskriminering), chikane eller nedgørelse. Især tolereres diskrimination med hensyn til race, etnisk oprindelse, køn, religion eller verdensanskuelse, politiske standpunkter, handicap, alder eller seksuel orientering ikke. 3.3 Retfærdige arbejdsforhold Voith giver vores medarbejdere en retfærdig løn og sørger for retfærdige arbejdsvilkår i overensstemmelse med alle lovpligtige krav. Vi afviser alle former for tvangsarbejde og børnearbejde, og vi vil ikke forhindre lovlig medarbejderrepræsentation. 3.4 Sådan undgås interessekonflikter Det er vigtigt for Voith, at medarbejderne ikke har interesseeller loyalitetskonflikter på deres arbejde. Sådanne konflikter kan opstå, hvis der eksempelvis er forretningsmæssig handel mellem Voith virksomheder og medarbejdere eller deres familiemedlemmer. Alle sådanne former for handel skal på forhånd kommunikeres til medarbejderens overordnede Ansættelse uden for Voith Hvis en medarbejder har til hensigt at udføre andet lønnet erhverv, skal han eller hun indhente forudgående skriftligt samtykke fra sin leder. For ledere skal det skriftlige samtykke indhentes fra Advisory Board og Human Resources Politiske aktiviteter Voith deltager ikke i aktiviteter med politiske partier. Men vi vil på ingen måde afskrække vores medarbejdere fra at deltage i hensigtsmæssige politiske aktiviteter uden for arbejdstiden. Vi byder vores medarbejderes borgerinvolvering i samfundsspørgsmål meget velkommen, samt deres deltagelse i sociale og velgørende aktiviteter. Medarbejdere, som er involveret i sådanne aktiviteter, gør dette som privatpersoner. Vi forventer, at de sørger for, at der ikke er nogen interessekonflikter med deres arbejde. 3.5 Beskyttelse af aktiver Voith kræver, at vores medarbejdere beskytter virksomhedens materielle og immaterielle aktiver. Disse aktiver omfatter fast ejendom, driftsmidler og lagerbeholdning, værdipapirer og kontanter, kontorudstyr og leverancer, informationssystemer og software, patenter, varemærkerettigheder og know-how. Lovovertrædelser, såsom bedrageri, tyveri, underslæb og hvidvaskning af penge vil blive retsforfulgt. Med hensyn til accept af forretningsrisici, se Retningslinjer for virksomheden 03/01 (Risikostyring og kvalitetsstyring). Maskiner og udstyr må kun anvendes til arbejdsmæssige formål, med mindre privat brug er udtrykkeligt tilladt. Internetbrugere skal sørge for ikke at indhente eller udsende informationer, som kunne opildne til racehad, forherligelse af vold og andre former for kriminalitet, eller som har anstødeligt indhold. 8 Voith koncernens Etiske regler

9 3.6 Brug af information Vi forventer, at medarbejderne tager de fornødne hensyn, når de benytter virksomhedsinformation Fortrolighed Interne forhold, der ikke offentliggøres, skal behandles fortroligt. Dette gælder også for opfindelser og andre former for know-how. Dette er essentielt for Voith koncernens succes på lang sigt. Medarbejdere må derfor ikke videregive informationer om nye erkendelser eller alle andre former for virksomhedshemmeligheder til tredjemand. Dette gælder også efter ansættelsen er ophørt Databeskyttelse og informationssikring Den globale elektroniske udveksling af information er essentiel for medarbejdernes effektivitet og virksomhedens succes. Men hvis der ses bort fra fordelene, kan elektronisk kommunikation udgøre en risiko for databeskyttelse og datasikkerhed. Officielle dokumenter og medier til opbevaring af data skal derfor hele tiden beskyttes mod, at tredjemand kan få adgang. Både ledere og medarbejder skal tage effektive forholdsregler til beskyttelse mod sådanne risici, og dette er en vigtig komponent af IT-behandling. Detaljer er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/03 (informationssikkerhed og IT-sikkerhed). 3.7 Arbejdssikkerhed, helbred, miljøbeskyttelse og bæredygtighed Voith gør alle anstrengelser for at beskytte vores medarbejderes liv og helbred og at håndtere ressourcer og farligt materiale på ansvarlig vis. Alle medarbejdere skal undgå farer på arbejdspladsen, minimere miljøpåvirkning og anvende ressourcer på økonomisk vis. Under udvikling og produktion af vores produkter retter vi os efter bæredygtighedsprincipper og miljøkompatibilitet. Detaljer om miljøbeskyttelse er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/02, og detaljer om helbred og arbejdssikkerhed er beskrevet i Retningslinjer for virksomheden 01/ Kvalitet Vores produkters og serviceydelsers succes på markedet hænger uadskilleligt sammen med kvaliteten. Vores motto Engineered Reliability kræv er maksimal kreativitet, færdighed og omhu fra vores medarbejdere og viser vores kunder og tredjemand, at vi opretholder høje standarder. Vi tolererer ikke overlagt eller uagtsom opførsel, som resulterer i reduceret kvalitet Insiderviden Det er ikke tilladt at drage personlig fordel af, eller medvirke til at andre får fordel af at bruge virksomhedens interne viden. Det samme gælder for uberettiget videregivelse af sådan viden Korrekt rapportering Når der udfærdiges mundtlige eller skriftlige rapporter til internt eller eksternt brug, er medarbejderne forpligtet til at holde sig til sandheden. Manipulation af indhold er ikke tilladt. Code of Conduct 9

10 4. Implementering af Etiske regler 4.1 Compliance organisation 4.2 Rådgivning Voith har oprettet en Compliance komité, som er ansvarlig for at implementere og håndhæve de Etiske regler. Voiths risikostyringssystem (Retningslinjer for virksomheden 03/01) gør CFO er i stand til at virke som Compliance Officers på afdelingsniveau. De fungerer som kontaktpersoner og er ansvarlige for, at de Etiske regler implementeres. I de enkelte Voith virksomheder varetages denne opgave af CFO en eller en leder udpeget af CFO en for den ansvarlige afdeling af Voith koncernen. Voith sørger for, at medarbejderne får tilstrækkelig information til at hjælpe dem med at følge loven og de Etiske regler. Dette vil især omfatte træning i specifikke emner og udvalgte risikoområder. Hvis medarbejderne alligevel har spørgsmål, kan de sende dem til CFO en for den virksomhed eller afdeling af Voith koncernen, til den ansvarlige juridiske afdeling eller personaleafdelingen, eller til Compliance komitéens medlemmer. Ydermere har Voith oprettet en help desk til at give svar på sådanne spørgsmål. De tilsvarende kontaktdata og andre relevante oplysninger om emnet Compliance kan findes på Voith intranetsiden Compliance. 10 Voith koncernens Etiske regler

11 4.3 Klager og rapporter om embedsmisbrug 4.4 Implementering af regler Alle medarbejdere har mulighed for og ret til at rapportere en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler til Voith. Kontaktpersonen til dette formål kan, efter medarbejderens skøn, være den direkte overordnede, den ansvarlige medarbejder i personaleafdelingen, CFO en for virksomheden, CFO en for afdelingen af Voith koncernen eller et medlem af Compliance komitéen. De nødvendige kontaktoplysninger vil bekendtgøres i hele Voith koncernen via passende kanaler, herunder publikation på Compliance intranetsiden. Voith vil udstede yderligere bestemmelser angående implementering af udvalgte sager i disse Etiske regler. Disse bestemmelser vil også beskæftige sig med spørgsmål om fortolkning og godkendelsesprocedurer. En medarbejder, som på baggrund af konkret bevis efter bedste overbevisning mener, at de Etiske regler kunne være blevet overtrådt, og som benytter sin ret til at rapportere dette til Voith, behøver ikke frygte negative konsekvenser af nogen art på baggrund af dette. I alle sådanne tilfælde vil Voith tage de nødvendige forholdsregler for at beskytte medarbejderen mod sådanne negative konsekvenser. I den udstrækning det er mulig og lovligt, vil Voith holde identiteten af alle medarbejdere, som følger denne procedure til rapportering af en overtrædelse eller en mistanke om en overtrædelse af de Etiske regler, fortrolig. Det samme gælder for vores medarbejderes identitet, hvis de samarbejder ved undersøgelsen af sådanne overtrædelser eller mistanker om overtrædelser. Code of Conduct 11

12 Voith GmbH, Voith koncernens Etiske regler forefindes på flere forskellige sprog. I tilfælde af forskelle eller uoverensstemmelser mellem de forskellige versioner, vil den tyske version rangere højest. Den seneste version forefindes på internettet Voith GmbH Compliance komité St. Pöltener Straße Heidenheim/Tyskland Telefon:

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand

Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand Code of Business Conduct Principper for compliance i juridisk forstand 2 Code of Business Conduct Forord Kære medarbejdere Vores virksomhed har udviklet sig fra at være det værksted for finmekanik og elektroteknik,

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Bilag 6. Samfundsansvar

Bilag 6. Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammekontrakt om Kommunikation-, reklame- og mediabureauydelser Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2. KRAV TIL CSR...

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Univars styrende principper

Univars styrende principper Adfærdskodeks Vores vision En virksomhed, hvor de bedste mennesker ønsker at arbejde. Førende i verden inden for kemisk distribution med uovertrufne forbindelsesmuligheder mellem kunder og leverandører.

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde

Indledning. Generelle krav. Børnearbejde Adfærdskodeks Indledning Beirholms Væverier A/S er førende leverandør af højtydende, lønsomme og konkurrencedygtige tekstilløsninger til tekstilservice branchen. Vi ønsker at samarbejde med vores forretningspartnere

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører

Bilag H CSR. Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Bilag H CSR Rammeaftale 09.01 Fødevarer og drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 2. Mindstekrav til Leverandøren... 4 2.1. Generelt... 4 2.1.1. Menneskerettigheder (Mindstekrav)...

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Adfærdsregler (Code of Conduct)

Adfærdsregler (Code of Conduct) Adfærdsregler (Code of Conduct) Brev fra ledelsen For Caverion er det vigtigt at udvikle forretningen på lang sigt. Vi skal ikke tjene penge for enhver pris. I stedet tror vi på, at vores succes afhænger

Læs mere