I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I - Personen og det private... 3 VII - Den private sektor... 11 II - Den moderne informationsteknologi... 4 VIII - Rettigheder..."

Transkript

1 Databeskyttelsesret I - Personen og det private Privatliv og databeskyttelse Personen Informationelt privatliv Ejendomsret til personoplysninger Reguleringsmetoden... 4 II - Den moderne informationsteknologi Optakt Edb-teknologi Teknologiens betydning for lovgivningen Internettet... 4 III - Det retlige miljø Reguleringsmetodik Overordnede regler Direktiv 95/46 EF Personoplysningsloven Informationsdatabaseloven Patientretsstillingsloven Helbredsoplysningsloven DNA-profilloven Betalingsmiddelloven Arkivloven... 6 IV - Databeskyttelsesrettens struktur Principper Oplysningstyper Behandlingsbetingelser Tilsyn og kontrol... 8 V - Privatliv vs. Informationsfrihed Informationsfrihedens omfang og grænser Overordnede regler Det strafferetlige værn Databeskyttelsesretten Offentlighed Konklusion... 9 VI - Den offentlige sektor Reguleringsomfanget Digitale og manuelle data Samkøring Kommercialisering Afsluttende overvejelser VII - Den private sektor Regulering Markedsføring Koncerner Personnumre Adfærdskodekser VIII - Rettigheder Rettighedstyper Retten til information? Indsigt Korrektion Indsigelsesret Automatiske afgørelser IX - Internationale dataoverførsler Udgangspunktet Tilstrækkeligt beskyttelsesniveau Indenfor EU Tredjelande X - Internettet Det kommunikative rum Retligt udgangspunkt Anonymitet Informationsfrihed Offentliggørelse Links Elektronisk handel Arbejdspladser Teknologier m.m XI - Overvågning Introduktion Tv-overvågning Vejtrafikovervågning Samkøring, mht. offentlige ydelser Selvovervågning / webcams International dimension XII - Databeskyttelsens fremtid... 17

2

3 I - Personen og det private 1. Privatliv og databeskyttelse Det private liv har mange facetter, og en fuldstændig retlig beskyttelse af privatlivets fred og den hermed knyttede personlige integritet er vidtfavnende. Generelle bestemmelser som artikel 8 i EMK og de almindelige bestemmelser i straffelovens kapitel 27 illustrerer denne bredde. Det er privatlivet i informationssamfundet med dets mange dimensioner, der herved er sat i centrum. Hvem er personen og hvad er det private område under et informationelt perspektiv, er dermed temaet i dette åbningskapitel. 2. Personen Alt som ikke er mennesker er ikke en person Juridiske personer Juridiske personer har måske hemmeligheder, men ingen «private» oplysninger som gør dem i stand til at føle smerte eller skam hvis de kommer ud. Derfor er juridiske person ikke inkluderet som en person i databeskyttelsesretlig forstand. Privat og hemmelig er ikke synonymer Fysiske personer Her vil det drøftes om fostre og døde kan henregnes til en «person», når de ikke kan sikre selv at beskyttelsen er virksom. Fostre = OK. Der drages en analogi til arvelovens 5 hvor fostre kan være arvinger forudsat at de fødes levende. De har en beskyttelsesinteresse som senere kan aktiveres. Døde = OK. Også straffelovens 264d anerkender at visse oplysninger om døde skal beskyttes. Det har dog været diskuteret om der ikke burde være en tidsbegrænsning, og der eksisterer en, men den kan ikke gøres op i årstal. Det er en bred forståelse at efter en årrække så skal der ikke beskyttes så ærekært mere. Åndssvage = OK. De har jo også ret til beskyttelse Beskyttelsesværdige oplysninger Et udgangspunkt kunne være at alene oplysninger som individet kender kan kategoriteses som private. Men sammenfattende er udgangspunktet, at alle oplysninger om personer er beskyttelsesværdige, uanset hvorledes de er tilvejebragt. Traditionelt er der i dansk ret blevet skelnet mellem rent private eller følsomme oplysningstyper og de øvrige almindelige oplysningstyper, idet de førstnævnte er blevet givet en mere intens beskyttelse. Denne opdeling er tillige blevet anerkendt i EU-regulering. 3. Informationelt privatliv 3.1. Historisk kontekst Historisk blev den private sfære ikke tillagt nogen synderlig værdi. Privatlivet blev først til som en beskyttelse for kendte mennesker i det 19. århundrede, og det er i dag en beskyttelse for alle pga. de nye kommunikationsformer Nogle afgrænsninger eller definitioner Der har været en del forskellige definitioner af det private område, som har ændret sig en del over tiden. Der betones især det absolutte private område og muligheden for kontrol Mål og meningsfuldhed Der er ikke nogen klar «retlig» definition af hvad der er privatsfære To be let alone Historien om en mand som ikke ville fotograferes. I dag synes denne synsvinkel gammeldags, af patricierværdi, der er vendt mod massesamfundet. Men fredsretten peget på et menneskeligt behov, som må tages i betragtning i retssystemet Selvbestemmelse Der antages at et individet skal give samtykke til visse ting. Men det enkelte individ kan ikke betragtes som en isoleret ø i samfundstotaliten, og der kan derfor ikke være en ubetinget samtykke pligt. Der bør dog være transparens. Det børe være muligt at få oplyst, at personoplysninger benyttes til bestemte formål. Der er dog undtagelser for efterretnings og politivirksomhed. Selvbestemmelse omhandler: 1 Retten til at stoppe en bestemt dataanvendelse, 2 eller en ret til at blive informeret om dataanvendelsen Privatlivstilstande Ifølge Westin er der fire privatlivstilstande: 1 Solitude, 2 intimacy, 3 anonymity, 3 reserve. Desuden fire funktioner. Westins privatlivstilstande er mere et krav end en rettighed Rettighed eller krav En rettighed varetages af staten, et krav skal varetages af individet selv. Sammenlignet med USA; der beskyttes individet især mod statsmagten, hvorimod indenfor den private sektor er beskyttelsen i vidt omfang baseret på common law og er funderet på den opfattelse, at privatlivskrænkelser skal vurderes i erstatningsretlig kontekst. Denne indfaldsvinkel betyder, at privatlivsbeskyttelse i denne sektor ikke anskues som en ret, men derimod som et krav, der kan gøres gældende. I Europa føles det illusorisk at tro at alle individer har samme mulighed for at varetage deres interesser, og derfor ønsker de at beskyttelsen skal være en rettighed i stedet. Blume argumenter imod en selvregulering, ved at virksomheder ikke er interesserede i «dårlig omtale» hvis de ikke respekterer individers rettigheder En interesse Dette er en Norsk variation som bliver uddybet i det følgende Individet og det kollektive Individet er en del af det kollektive, og på denne måde kommer der til at være visse modifikationer i persondatabeskyttelsen. Det er interesse afvejning mellem det kollektive og individet som er det centrale i denne tankegang. I - Personen og det private 3 / 17 Databeskyttelsesret

4 Modifikationer modsvares af individets behov for at kunne deltage i samfundets liv og at medvirke i et demokratisk fællesskab. Deltagelse i demokratiet forudsætter samtidig, at individet kan være individ og dermed ikke opslugt i kollektiviteten Endnu en definition «Individet har ret til et privat informatorisk område, der tillader en sådan grad af kontrol og indflydelse, at individet kan deltage i den samfundsmæssige kommunikation og samtidig har en egen individualitet og fred i forhold til andre individer, offentlige myndigheder og private virksomheder.» Priscilla Regan. Karakteristisk for denne definition er, at beskyttelsen er en ret, at den har såvel en individuel som en kollektiv facet, at den er åben for en vis afbalancering over for andre hensyn, og at den er virksom i alle dele af samfundet. Databeskyttelsen bidrager dermed bredt til at værne individets position både som individ og samfundsborger. 4. Ejendomsret til personoplysninger Man arbejder med tanken af at se ens personoplysninger som en ejendomsret, fordi dette giver en meget stærk beskyttelse, der er mange love der så vil beskytte den forkerte brug. Det er både ekspropriation (mod offentlige myndigheder), og tyveri ved private virksomheder. 5. Reguleringsmetoden Databeskyttelsesretten er i konstant bevægelse. II - Den moderne informationsteknologi 1. Optakt Det er teknologien som har skabt behovet for privatlivsbeskyttelse. 2. Edb-teknologi 1 Muliggør registrering af endog meget store mængder data, 2 de kan genfindes, 3 kan videregives meget hurtigt. Dette gjorde det nødvendigt med en registerlovgivning Teknologiske forandringer. Han nævner: PC bliver billig, netværket skaber kommunikation. 3. Teknologiens betydning for lovgivningen Den teknologiske udvikling gør det svært at regulere lovmæssigt. 4. Internettet Da denne altid flyder og aldrig er den samme, er den svær at regulere. II - Den moderne informationsteknologi 4 / 17 Databeskyttelsesret

5 III - Det retlige miljø 1. Reguleringsmetodik Beskyttelsen spænder meget bredt, da den ikke kun dækker individet mod staten, men også individet mod private virksomheder Standarder Ofte benyttes retlige standarder for at loven kan have en vis levetid og følge med udviklingen. Dette kunne fx være at man ikke må beholde en oplysning længere end at den er nødvendig Sektororienteret regulering Sektorspecifik regulering kan være mere målrettet og også klarer end ved at benytte meget brede retlige standarder. I gældende ret er der ikke fundet den rette balance, idet omfanget af sektorspecifikke regler er meget stort, hvorfor der næppe er nogen, der har et fuldstændigt overblik over dansk databeskyttelsesret Accept Da reglerne ikke let kan tvinges overholdt, er det ofte en endog meget god idé for lovmagerne at arbejde sammen med de dataansvarlige. 2. Overordnede regler I Den Europæiske Menneskerettighedskonvention art. 8 findes en almindelig beskyttelse af privatlivets fred, der omfatter det informationelle privatliv. Desuden findes den i Verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948 art. 12 og FNs konvention om civile og politiske rettigheder 1996 art. 17. Den danske grundlov indeholder ikke nogen sådan norm, måske kun 72 om posthemmeligheder. De overordnede regler er først og fremmest møntet på en beskyttelses for individer mod staten, hvorimod de ikke er så betydningsfulde i forholdet mellem private. 3. Direktiv 95/46 EF Direktivet om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger. Den var udskældt i Danmark, men det er grundet direktivet, at databeskyttelsen er lang bredere end hidtil, og at det ligeledes er direktivets fortjeneste, at borgerne har fået nye og forbedrede rettigheder. Direktivet har betydning for fortolkningen af de danske regler, der forudsættes at være direktivkonforme. Dette gælder, uanset hvor i det samlede regelværk bestemmelserne måtte være placeret. 4. Personoplysningsloven Placering i forhold til andre love: Denne lov er fundamental for databeskyttelsesretten, og den erstatter de tidligere registerlove. Dens regler finder som udgangspunkt anvendelse, medmindre der i anden lov er fastsat andre, direktivkonforme bestemmelser, jf. 2s1. Giver de en ringere beskyttelse end loven, skal denne retstilstand klart være forudsat. Type lov: Den er den generelle lov, hvorefter alle andre love for personoplysninger fortolkes ud fra. Hvad er omfattet: Loven omfatter al registrering, sågar den manuelle registrering af offentlige myndigheder. Ydermere er domstolene både for så vidt angår deres administrative og judicielle funktioner omfattet af loven, idet det følger af 2s4, at en række af de registreredes rettigheder i straffesager reguleres af retsplejelovens bestemmelser. Loven gælder ikke for Folketinget med tilhørende institutioner som Ombudsmand og Rigsrevisionen. Dog gælder direktiv 95/46. Politiet og efterretningsvæsnet. Definition af oplysning, 3: Enhver form. Dvs. også billede stemme og fingeraftryk. Der er tale om personoplysninger når nogen er i stand til at identificere en person. 5 er om almindelige betingelser for databehandling, omfang og kvalitet angiver betingelserne, i forhold til hvilke personoplysninger kan behandles. 27 om overførsel af personoplysninger til tredjeland. Behandles i bogens kapitel 9. Det er nærliggende i databeskyttelsesretten, at borgere, hvis interesser beskyttes, tillægges rettigheder, der gør dem i stand til at varetage deres interesser. I fortsættelser heraf instituerer loven særlige tilsynsmyndigheder, hvis opgave dels er at udflyde lovens vage standarder dels at udøve tilsyn med de dataansvarlige på grund af henvendelser fra de registrerede og ex officio. Dette tilsyn er understøttet af en anmeldelsesordning, der tilvejebringer kendskab til den persondatabehandling, som finder sted. Bogen kapitel 4 beskriver de tilsynet. Loven suppleres af en omfattende sektororienteret regulering. 5. Informationsdatabaseloven Lov nr. 430 af 1. juni 1994 er en af disse sektororienterede love. Dens hovedformål er at regulere de databaser som pressen / journalisterne benytter sig af og putter informationer ind i. Den er meget lidt restriktiv, idet der næsten ubegrænset brug af personlige oplysninger i ubegrænset tid. Blume siger at det ikke kun er af hensyn til demokratiet og pressens frie vilkår at politikkerne har lavet denne lov; men også for ikke at træde pressen for nært når de er så afhængige af dem. Loven er blevet ændret samtidig med implementeringen af Direktivet 95/46, men der er stadig lidt tvivl om loven er direktiv konform. Der findes to typer baser jf. denne lov: 1 redaktionelle, og 2 offentlige. For de redaktionelle som kun pressens medarbejdere har adgang til er der næsten ikke nogen begrænsninger. Baserne må alene benyttes i forbindelse med journalistisk arbejde. Skal anmeldes til Datatilsynet, men disse har ikke nogen tilsynsbeføjelse. For de offentlige er karakteriseret ved at de formidler nyheder og anden information, er undergivet en vis databeskyttelsesretlig regulering, der dog er på et lavere niveau end i personoplysningsloven. En begrænsning er 8: oplysninger, der ikke lovligt kan offentliggøres i et massemedie eller hvis offentliggørelse vil stride mod III - Det retlige miljø 5 / 17 Databeskyttelsesret

6 standarden om god presseskik, må ikke medtages. Dette betyder at oplysninger om kendte personer godt må offentliggøres i ubegrænset omfang på disse nyhedsdatabaser. CD-ROM mediet gør at der kan ske en effektiv spredning af avisers publicerede persondata, og historierne vil på denne måde aldrig blive glemt. Opbevaring og især offentliggørelse af personoplysninger uden nogen tidsbegrænsning er ikke ønskelig, idet dette især gælder, såfremt der er tale om følsomme oplysninger. Specielt i sidstnævnte tilfælde er der risiko for integritetskrænkelser og stigmatisering. 6. Patientretsstillingsloven Helbredsoplysninger angår os alle. Det særlige ved patientoplysninger er, at det er personlige oplysninger som patient selv nogle gange ikke selv ved. HR i lov om patienters retsstilling er samtykke, dette selv om oplysningen gives videre til en person som er underlagt tavshedspligt. Blume teoretiserer om det ville være muligt at inddrage et krav om faglighed. Både at der ud over samtykket skal være et krav om at det er fagligt nødvendigt, og en undtagelse fra samtykket hvis det skulle være fagligt nødvendigt. Blume pointere hvordan det kan være uheldigt med sektorlovgivning når tilsynet tillægges en anden institution en Datatilsynet. Dette fordi fx Sundhedsministeriet ikke i samme grad har erfaring med datatilsyn. 7. Helbredsoplysningsloven Denne lov søger at begrænse helbredsoplysningsspredning på arbejdsmarkedet. En arbejdsgiver kan ikke bare bede en ansat om at benytte sin indsigtsret til at presse helbredsoplysninger ud om den ansatte. Det skal være sagligt og relevant for arbejdsgiveren at få adgang til helbredsoplysninger, hvilket i 2s1, præciseres således, at oplysningen skal have væsentlig betydning for den pågældendes arbejdsdygtighed. 8. DNA-profilloven Dette drejer sig om profiler som middel til identifikation i straffesager. Da den benyttes af politiet i efterforskningsmæssig sammenhæng er denne database ikke omfattet af Direktivet. Kritisk er at sigtede personer er medtagede. Man kan bede om en mundtlig indsigt. At det ikke kan gøres skriftligt er vedtaget med den begrundelse at man ønsker at undgå arbejdsgiver pres. 9. Betalingsmiddelloven Transaktioner med et betalingskort fører til elektroniske fodspor, som kan udnyttes enten kommercielt eller som en form for overvågning. Det er først og fremmest spørgsmålet om brug af oplysninger til markedsføringsformål, som har databeskyttelsesretlig interesse. De elektroniske spor er blevet reguleret i dansk lovgivning ved lov om visse betalingsmidler s3 Denne paragraf udelukker brug af de elektroniske spor til andet end kommercielle formål. Dermed udelukker dette brugen af sporene til forbrugerprofiler. Dette kan ikke afviges ved samtykke. 10. Arkivloven Et af databeskyttelsesrettens almindelige principper er, at identificerbare oplysninger ikke må opbevares længere end det er nødvendigt i forhold til det formål, der begrundede deres indsamling. Arkiver er af historisk interesse, men man må sikre sig at disse ikke kan være en omgåelse af databeskyttelsesreguleringen. I Danmark er dette gjort tilstrækkeligt. Arkiver må ikke benyttes før 80 år efter dens indsamling, dermed skulle der ikke være risiko for integritetskrænkning. 80år kan være længe når det ikke drejer sig om ordinære persondata og ikke særligt følsomme. Derfor er det bestemt at dette kan nedsættes efter en høring med Datatilsynet. Blume synes at denne arkivlovgivning er ubetænkelig. Sammenfattende er der en del sektorlovgivning i Danmark, hvilket har den positive side at den er mere præcis, men har den negative side at den skaber risiko for at databeskyttelsesniveauet bliver ujævnt og disharmonisk. III - Det retlige miljø 6 / 17 Databeskyttelsesret

7 IV - Databeskyttelsesrettens struktur 1. Principper De principper som skal respekteres ved behandling af personoplysninger kan hovedsageligt findes i 5 af personoplysningsloven. Den nye databeskyttelse er karakteriseret ved at den søger at regulere indsamlingen af data mere end den senere behandling God databehandlingsskik 5s1: Oplysninger skal behandles i overensstemmelse med god databehandlingsskik.. Det konkrete vil blive fastsat ved praksis, men det vil blandt andet indebære at behandlingen i det enkelte tilfælde skal være rimelig og hensynsfuld Principper for indsamlingen 5s2: indsamling af oplysninger skal ske til udtrykkeligt angivne og saglige formål. Formålet er at åbne åbenhed eller transparens omkring behandlingen, jf 28 og 29. Der er dermed også et krav om saglighed i indsamlingen som dermed sætter et krav om en forståelse af hvad oplysningerne skal indsamles til, og dermed en tidshorisont Formålsbestemthed Der er krav om at indsamlingen skal tjene et bestemt formål og der er i dermed en meget vigtig afgrænsning Relevans 5s3, der må ikke indsamles data som der ikke er brug for. Hvis man indsamler data just in case så skal disse slettes Datakvalitet 5s4, der må kun behandles rigtige og ikke vildledende oplysninger. Selvom de registrerede har ret til indsigt sker dette forholdsvis sjældent. Høj datakvalitet kan derfor ikke baseres på selvkontrol. Ved bløde, vurderende oplysninger, er kravet selvfølgeligt mere lempeligt. Fx formodninger om betalingsevne Tidsbegrænsning 5s5: Identificerbare oplysninger må ikke opbevares længere end det er nødvendigt for at gennemføre den behandling, som formålet tilsigter. Der skal dermed ske sletning, og Datatilsynet har mere detaljerede sletningsfrister. Et alternativ er arkivering Sikkerhed 41, kun dataansvarlige og andre, der er berettigede hertil, må få kendskab til behandlede oplysninger. Der kræves en række foranstaltninger, men dog ikke på state of the art niveau. Dog kan der ikke lempes på sikkerhedskravene pga. en klage om høje omkostninger ved det. Sikkerhed kan betragtes som en pris, som en dataansvarlig må betale for at behandle andre personers oplysninger. Det er tilsynsmyndighederne der fastsætter de konkrete tekniske krav Hjemmel Hjemmelsprincippet står ikke direkte i loven, men det følger generelt, at personoplysninger ikke må behandles uden lovhjemmel. Dette er vel det mest overordnede princip. 2. Oplysningstyper Der er forskellige oplysningstyper siden ikke alle oplysninger skal behandles på samme måde. Når man deler oplysningstyper op så er det for at sikre at der ikke sker en mere lempelig beskyttelse af de sensitive oplysninger, da man ikke kan kræve en retlig stærk beskyttelse af de mere almindelige oplysninger Følsomme oplysninger 7s1: Oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold. Listen her er udtømmende og der visse oplysninger der efter dansk retstradition godt kunne behandles som følsomme. Dette er der gjort bod på ved at introducere 8 om semi-følsomme oplysninger. Dette kunne fx være: tidligere offentlige straffe modtaget; sociale forhold; skatte oplysninger. 3. Behandlingsbetingelser 3.1. Behandling Behandlingsbetingelserne skal forstås i lyset af reguleringens overordnede formål, der er beskyttelsen af privatlivet og den personlige integritet. Når man konkret skal vurdere behandlingen spiller det en rolle 1 hvilke slags oplysninger der behandles, 2 hvem der er den dataansvarlige Samtykke Behandlingsbetingelserne er alternativer. Individets udtrykkelige samtykke giver mulighed for at behandle dataene. Det er i 3n8, forudsat, at samtykket er specifikt, frivilligt og informeret samt i 38 at det er tilbagekaldeligt. Der er en bagdør ved kravet om god databehandlingsskik. Der kan også være en stille samtykke når nogen indgår i et kontraktforhold Brede standarder I de nu ophævede registerlove kunne registrering ske, når det er relevant eller et naturligt led i en virksomheds normale drift. Denne tradition er fortsat. Det offentlige har på denne måde nærmest fået en blankofuldmagt, eftersom en meget stor del af forvaltningens virksomhed har denne karakter. Det er dog et krav, at behandlingen skal være nødvendig, hvilket i hvert fald formelt må betegnes som en vis stramning i forhold til ældre ret. For den private sektor kan det ske når det er nødvendigt og interessen heri vejer tungere end hensynet til de registreredes grundlæggende interesser. Det er en positiv nydannelse at der kan tages hensyn til de registrerede Følsomme oplysninger Brede standarder er mere betænkelige i forhold til følsomme oplysninger, eftersom disse angår det private kerneområde. IV - Databeskyttelsesrettens struktur 7 / 17 Databeskyttelsesret

8 Behandling af disse kan kun ske, såfremt denne er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, 7s2n4. Dette giver i sig selv de offentlige myndigheder meget vide bestemmelser Vurdering Loven kan ikke beskrives som restriktiv som den har fået ry for. Der er gode muligheder for at påbegynde databehandling. Det overordnede hensyn er integritetsværnet. 4. Tilsyn og kontrol Domstolene kan ikke varetage kontrollen alene i dette specialiseret område, og det er derfor nødvendigt med en særlig myndighed, Datatilsynet Tilsynssekretariatet Da det ikke er muligt at foretage en detailkontrol af alle databaser for Datatilsynet, bliver deres opgave i første omgang formidlende, en kontakt til de dataansvarlige. Der kan være et problem i at sekretariatet hører under Justitsministeriet da der er høj jobrotation. Det ville være mere hensigtsmæssigt med faste medarbejdere Placering I mange lande hører Datatilsynet ikke under noget ministerium men er selvstændigt, og har dermed bedre muligheder for at finde nye og bedre rutiner og lovforslag. Hvis placeringen skal ændres, så burde det være en fritstående myndighed med en placering direkte under Folketinget Den bureaukratiske regulering Anmeldelsespligten sikrer at der ikke kommer for meget bureaukrati i tilsynet. Der er fuld offentlig adgang til disse Inspektioner Datatilsynet har beføjelser til at foretage inspektioner, jf 62s2-4. Det er først og fremmest sikkerhedsforholdene, der kan vurderes på denne måde, men også andre momenter som fx fremgangsmåden ved behandling af indsigtsanmodninger kan inddrages. Inspektionerne kan også benyttes til at styrke dialogen med de dataansvarlige Generelle kompetencer 1 Sikring af et acceptabelt beskyttelsesniveau, 2 høres i forbindelse med nye retsforskrifter Tilsynets betydning Tilsynet er meget centralt i databeskyttelsen, især fordi domstolene stort set aldrig afgør databeskyttelses sager. IV - Databeskyttelsesrettens struktur 8 / 17 Databeskyttelsesret

9 V - Privatliv vs. Informationsfrihed Der er et skisma mellem de to hensyn. 1. Informationsfrihedens omfang og grænser Ytringsfrihed som en mulighed for at bringe information til torvet uden at myndighederne blander sig heri. Altså individets retsposition i forhold til staten. Et modhensyn til informationsfrihed er privatlivets fred. Det er velkendt i det moderne samfund, at det især er massemedierne, der varetager de almene politiske funktioner, som informationsfriheden tilsigter sigter at støtte. Pressefrihed opfattes derfor ofte som et synonymt begreb. Europa: Informationsfrihedens formål er at sikre et aktivt fungerende demokrati, hvilket ikke nødvendigvis er det samme som, at enhver personoplysning uden begrænsninger skal kunne gøres offentligt tilgængeligt. USA: Informationsfrihed er et nærmest absolut dominerende hensyn, jf 1. amendment til USA's forfatning. Man kunne i stedet arbejde for en opdeling af forskellige typer af oplysninger. Og kun give ubrydelige informationsfrihed til dem som er vigtige for indsigt og kontrol med forfatningens virksomhed. 2. Overordnede regler I EMK anerkendes privatlivets fred og informationsfrihed i henholdsvis artikel 8 og 10. Det er hermed lagt op til et skisma mellem individuel og politisk rettighed. 3. Det strafferetlige værn Der er visse oplysninger som er beskyttet gennem straffeloven: 1 oplysninger om private forhold, 2 æreskrænkninger, 3 racistiske udtalelser. 4. Databeskyttelsesretten Der er en lempelse af databeskyttelsesretten i journalistisk øjemed: behandling af personoplysninger, der udelukkende finder sted i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller litterære virksomhed. Der er dermed anerkendt et behov for afbalancering. Vurdering skal konkret foretages af Datatilsynet. 5. Offentlighed En åben forvaltning er et ideal, der harmonerer godt med et aktivt og deltagende demokrati. Hidtil har adgangen til offentlighed i praksis særligt været til gavn for massemedierne, men de moderne muligheder vil være til gavn for alle, der direkte vil kunne skaffe sig adgang til oplysningerne. Fx vil der måske i fremtiden være mulighed for at borgerne selv søger direkte i statens sagsakter, uden at skulle bede om aktindsigt. Let adgang til de oplysninger, forvaltningen besidder, er i god harmoni med informationsfrihedens demokratiunderstøttende funktion. 6. Konklusion Det er en svær balance, hvis opnåelse vanskeliggøres af et konstant ændrende samfund. V - Privatliv vs. Informationsfrihed 9 / 17 Databeskyttelsesret

10 VI - Den offentlige sektor Det traditionelle udgangspunkt for databeskyttelsen er netop mod staten (også amter og kommuner). 1. Reguleringsomfanget Det er den kommunale forvaltning der har det største interesse, da det er her størsteparten af de sager der vedrører borgere bliver behandlet. Databeskyttelsesloven gælder både Folketinget og Domstolene. 2. Digitale og manuelle data Det samme regelværk gælder for begge typer behandlinger af data. Dermed er journaler og registre også omfattet af reglerne. Derimod er manuelle akter, som indgår i den dataansvarliges konkrete sagsbehandling, mapper med sagsakter eller samlinger af sådanne mapper, ikke omfattet af registerbegrebet. Derimod vil disse kunne være omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Dette gør det til tider svært for ikke specialister at finde ud af hvilket regelsæt man skal benytte når man står over for en personoplysning. Offentlighedsloven eller databeskyttelsesloven. 3. Samkøring Problemet ved samkøring/sammenstilling er især en profilering. Profilerne fortæller ofte mere om personen end personen selv ved. Segmenteringen af det offentlige så de ikke har adgang til hinanden oplysninger er uheldigt for effektiviteten. En myndighed må ikke afkræve en borger dens oplysning når borgeren allerede har givet denne til en anden myndighed, og denne ligger inde med den elektronisk. Kontradiktion er hjemlet i Forvaltningsloven 19, og dette kunne fungere som en sikkerhedsventil mod uheldige virkninger af samkøring. En borger har ret til kontradiktion i de tilfælde, oplysningerne skal danne grundlag for en administrativ afgørelse. Men da det kun er den særdeles årvågne borger som vil gøre dette er de forvaltningsretlige garantier ikke nok til at legitimere samkøring. Et modargument er at det vil give en billigere forvaltning at have samkøringer, og det er vi alle som skatteydere interesseret i. Det er som regel særlovgivning som skaber mulighed for samkøringen, og det er ikke nok at Datatilsynet jf 57 skal høres inden den gennemføres, da de ikke er forpligtigede til at følge Datatilsynets opfattelse. I dansk ret er der tradition for at kræve, at borgerne skal være orienteret om, at samkøring vil finde sted, forinden de foretager dispositioner, der kan blive omfattet af en sådan samkøring. Men en adviseret samkøring er dog stadig ikke uproblematisk. 4. Kommercialisering Spørgsmålet er her om det offentlige har mulighed for at sælge de personoplysninger som de ligger inde med til private virksomheder. Der er en del betænkeligheder derved. Men individet er ikke ejer af sine oplysninger, men det er den dataansvarlige heller ikke. Det er mere nærliggende at antage at den dataansvarlige har oplysningerne i sin varetægt. Problematisk: 1 Det er ofte borgernes pligt at aflevere oplysninger, 2 Forvaltningen må ikke kræve flere oplysninger end det er nødvendigt, men en kommercialisering skaber en kommerciel interesse for myndigheden i at skaffe så mange oplysninger som muligt. Dermed bør det undgås, at persondata får varekarakter, men Blume mener at en vis synergi er tilladt. 5. Afsluttende overvejelser Det har i menneskeretlig baggrund altid været staten som potentielt var den store privatlivskrænker. Men det er ikke helt så slemt da der allerede indenfor den offentlige forvaltning findes en række regulering som skal begrænse den frie informationsstrøm. Derimod er der ikke nogen fast regulering ud over Personoplysningsloven indenfor den private sektor. VI - Den offentlige sektor 10 / 17 Databeskyttelsesret

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk

Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk Definition og analyse af personoplysninger, forholdet til PSI-loven, og muligheden for anonymisering af personhenførbar information - Et juridisk dokument af Michael Agerholm Juhl, jurist hos ODAA. April

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15

FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 FORVALTNINGENS KONTROL STATUS 2014-15 Denne delrapport er en del af Institut for Menneskerettigheders rapport Menneskerettigheder i Danmark, Status 2014. Rapporten

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Registerforskning Enestående danske muligheder

Registerforskning Enestående danske muligheder Registerforskning Enestående danske muligheder IT- og Forskningsministeriet August 2001 1 Registerforskning Enestående danske muligheder Publikationen kan rekvireres gratis så længe lager haves ved henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste. Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. april 2011 af videnskabsministeren (Charlotte Sahl-Madsen) Forslag til Lov om behandling af personoplysninger ved driften af den statslige varslingstjeneste

Læs mere

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet.

Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Rapport fra møderækken om håndhævelse af ophavsretten på internettet. Kulturministeriet 25. juni 2009 Jour.nr.: 2004-16736-214 23. juni 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... side 3 2. Møderækkens formål

Læs mere

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning

Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr. 1500 København 2008 Betænkning om udveksling af oplysninger inden for den offentlige forvaltning Betænkning nr.

Læs mere

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller

Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Vores privatliv er truet Men der findes løsningsmodeller De overvågede Debatbog om privacy og løsningsmodeller Forbrugerrådet & DI Redaktion: Henning Mortensen, DI ITEK, Erik Valeur, Tænk

Læs mere

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Datatilsynets årsberetning 2005

Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Datatilsynets årsberetning 2005 Udgiver: Datatilsynet Tryk og layout: Schultz Grafisk Beretningen er sat med Meta Oplag: 400 November 2006 ISSN nr: 1601-5657 ISBN nr: 87-989860-5-8

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Uanmodet kommerciel kommunikation og databeskyttelse Resumé af konklusionerne af undersøgelsen (*) - Januar 2001 Serge Gauthronet og Étienne Drouard Europa-Parlamentet

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi?

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger, Danmark Indlægget gennemgår en række forvaltningsretlige og persondataretlige

Læs mere

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi?

Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger, Danmark Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Borgeren og digitalisert forvaltning hvor går vi? Professor Niels Fenger,

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN

PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN PERSONDATA I PRAKSIS - EN GUIDE TIL HR-AFDELINGEN Indhold Kapitel 1 ARBEJDSRET OG PERSONDATARET 2 Om at befinde sig i et krydsfelt Kapitel 2 LANDKORT OVER LOVGIVNINGEN 3 Om persondataloven og de beslægtede

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013

Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk. 13. september 2013 Miljøministeriet Børsgade 4 1215 København K Tlf. 72 54 60 00 E-mail: mim@mim.dk 13. september 2013 Klage vedrørende klage til Naturstyrelsen, J.nr. NST-4101-00321. Jeg har igennem det sidste år skrevet

Læs mere

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold

Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Ytringsfriheden i ansættelsesforhold Av Ole Hasselbalch 1. Problemstillingen og almindelige principper Et ansættelsesforhold indebærer, at der skabes en relation mellem parterne, i hvilken lønmodtageren

Læs mere

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013

Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3263 - beskæftigelse m.v. Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat til rådsmøde for Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EPSCO) den 15. oktober 2013 3. oktober 2013 J.nr. 2013-6458

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter

Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3247 - beskæftigelse m.v. Bilag 1 Offentligt N O T A T Samlenotat om EPSCO-rådsmødet den 20. juni 2013 - Beskæftigelsesministeriets punkter 29. maj 2013 J.nr. 2013-3459 JAIC/rmh,

Læs mere