Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0403 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004) 403 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 119/97, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2100/2000, på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Den Socialistiske Republik Vietnam (forelagt af Kommissionen) DA DA

2 BEGRUNDELSE Efter en anmodning indgivet af EF-producenter af visse ringmekanismer indledte Kommissionen den 2. oktober 2003 en undersøgelse af den påståede omgåelse af de endelige antidumpingforanstaltninger på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af samme vare afsendt fra Vietnam. Det fremgik af undersøgelsen, at den eneste kendte eksportør af ringmekanismer fra Vietnam omgik de foranstaltninger, der var indført på importen fra Kina, ved en samleproces. Efter indførelsen af endelige antidumpingforanstaltninger på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina, og navnlig efter en betydelig forhøjelse af tolden i 2000, steg importen af samme vare afsendt fra Vietnam kraftigt. Det blev også konstateret, at den eneste kendte og samarbejdsvillige eksportør i Vietnam eksporterede dele af ringmekanismer fra sit forretningsmæssigt forbundne selskab i Kina. De dele, der blev importeret fra Kina, udgjorde over 60 % af den samlede værdi af delene i den samlede vare. Desuden udgjorde værditilvæksten i Vietnam under 25 % af selskabets fremstillingsomkostninger. Der blev ikke konstateret nogen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse for denne samleproces i Vietnam ud over indførelsen af antidumpingforanstaltninger over for Kina. Det blev også fastslået, at ringmekanismerne fra Vietnam indførtes til dumpingpriser, og at de undergravede de afhjælpende virkninger af den gældende antidumpingtold over for Kina. Det foreslås derfor, at de endelige antidumpingforanstaltninger, der indførtes på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina, udvides til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Vietnam. Det foreslås derfor, at Rådet vedtager vedlagte forslag til forordning, som skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende senest den 1. juli DA 2 DA

3 Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af de endelige antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EF) nr. 119/97, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2100/2000, på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Folkerepublikken Kina til også at omfatte importen af samme vare afsendt fra Den Socialistiske Republik Vietnam RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 1, særlig artikel 9 og artikel 13, under henvisning til forslag forelagt af Kommissionen efter høring af Det Rådgivende Udvalg, og ud fra følgende betragtninger: 1.1 Gældende foranstaltninger 1. PROCEDURE (1) Rådet indførte ved forordning (EF) nr. 119/97 2, ( den oprindelige forordning ) en endelig antidumpingtold på fra 32,5 % til 39,4 % på importen af visse ringmekanismer ( RBM ) med oprindelse i Folkerepublikken Kina ( Kina ). (2) Efter en undersøgelse i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 384/96 af 22. december 1995 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab 3 ( grundforordningen"), ændrede og forhøjede Rådet ovennævnte told ved forordning (EF) nr. 2100/ ( absorptionsundersøgelsen"). Den ændrede endelige antidumpingtold varierede fra 51,2 % til 78,8 %. (3) I januar 2002 indledte Kommissionen en fornyet undersøgelse af ovennævnte antidumpingforanstaltninger 5 ( udløbsundersøgelse ) i medfør af artikel 11, stk. 2, i grundforordningen. Denne undersøgelse er endnu ikke afsluttet EFT L 56 af , s. 1. Forordning senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af , s. 12). EFT L 22 af , s. 1. EFT L 56 af , s.1. Forordning senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 461/2004 (EUT L 77 af , s. 12) EFT L 250 af , s. 1. EFT C 21 af , s. 25 DA 3 DA

4 1.2 Anmodning (4) Den 18. august 2003 modtog Kommissionen en anmodning i henhold til artikel 13, stk. 3, i grundforordningen om en undersøgelse af den påståede omgåelse af antidumpingforanstaltningerne på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina. Anmodningen blev indgivet af SX Bürowaren og Ringbuchtechnik Handelsgesellschaft GmbH på vegne af producenter, der tegner sig for en væsentlig del af produktionen i Fællesskabet af visse ringmekanismer ( ansøgerne ). Det hævdedes i anmodningen, at de gældende antidumpingforanstaltninger på importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina blev omgået ved omladning via Vietnam. (5) Det hævdedes yderligere, at der ikke var nogen tilstrækkelig gyldig grund eller begrundelse for en sådan ændring i handelsmønstret ud over indførelsen af antidumpingforanstaltninger, og at de afhjælpende virkninger af de eksisterende antidumpingforanstaltninger for importen af visse ringmekanismer med oprindelse i Kina blev undergravet, både i henseende til mængder og priser. En betydelig import af visse ringmekanismer fra Vietnam syntes at have erstattet importen af visse ringmekanismer fra Kina. Desuden forelå der tilstrækkelige beviser for, at denne øgede import skete til priser, som lå langt under den ikke-skadevoldende pris, der blev fastsat ved den undersøgelse, som førte til de eksisterende foranstaltninger. (6) Endelig hævdede ansøgerne, at visse ringmekanismer afsendt fra Vietnam blev solgt til dumpingpriser set i forhold til den normale værdi, der tidligere var blevet fastsat for den pågældende vare. 1.3 Indledning (7) Kommissionen fastslog efter høring af Det Rådgivende Udvalg, at der forelå tilstrækkelige beviser til at berettige indledningen af en undersøgelse i henhold til artikel 13 i grundforordningen, og iværksatte en undersøgelse ved forordning (EF) nr. 1733/2003 (6) ( indledningsforordningen ). I henhold til artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 3 og stk. 5, i grundforordningen pålagde Kommissionen ved indledningsforordningen også toldmyndighederne at gøre importen af visse ringmekanismer afsendt fra Vietnam til genstand for registrering fra den 2. oktober 2003, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej. 1.4 Undersøgelse (8) Kommissionen underrettede officielt myndighederne i Kina og Vietnam, producenter/eksportører, de importører i Fællesskabet, som den vidste var berørt af sagen, og EF-erhvervsgrenen, som havde anmodet om indledning af en undersøgelse. Der blev sendt spørgeskemaer til producenter/eksportører i Kina og Vietnam såvel som til de importører i Fællesskabet, der er nævnt i anmodningen, eller som Kommissionen havde kendskab til fra den oprindelige undersøgelse. Interesserede parter fik lejlighed til at fremsætte deres synspunkter skriftligt og til at anmode om at blive hørt mundtligt inden for den frist, der er fastsat i indledningsforordningen. 6 EUT L 249 af , s. 24. DA 4 DA

5 (9) En producent/eksportør i Vietnam, der er forretningsmæssigt forbundet med en eksporterende producent i Kina, indsendte en besvarelse af spørgeskemaet, mens der ikke blev modtaget besvarelser fra kinesiske producenter/eksportører. Fem ikkeforbundne importører i Fællesskabet indsendte også besvarelser af spørgeskemaet. (10) Følgende selskaber udviste samarbejdsvilje ved undersøgelsen og indsendte besvarelser af spørgeskemaet: Ikke-forbundne importører: Industria Meccanica Lombarda Srl, Italien KWH Plast Danmark A/S, Danmark OY KWH Plast AB, Finland KWH Plast Sverige AB, Sverige KWH Plast (UK) Ltd, Det Forenede Kongerige Vietnamesiske producenter/eksportører: Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam, og dets forretningsmæssigt forbundne selskab Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hongkong (11) Der blev aflagt kontrolbesøg hos følgende: Office Xpress Manufacturing Company Limited, Vietnam, og dets forretningsmæssigt forbundne selskab Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited, Hongkong 1.5 Undersøgelsesperiode (12) Undersøgelsen omfattede perioden fra 1. juli 2002 til 30. juni 2003 ( undersøgelsesperioden ). Der blev indhentet data fra 1999 og op til undersøgelsesperioden med henblik på undersøgelse af ændringen i handelsmønstret. 2.1 Generelle betragtninger (i) Fastsættelse af importmængden 2. UNDERSØGELSESRESULTATER (13) Eksportsalget af ringmekanismer til Fællesskabet i undersøgelsesperioden som angivet af den eneste samarbejdsvillige vietnamesiske producent/eksportør, Office Xpress Manufacturing Company Limited ( Office Xpress Manufacturing ), var betydeligt højere (ca. 50 %) end den samlede import af ringmekanismer fra Vietnam registreret i Eurostat i samme periode. Dette skyldtes, at den angivne vægt ikke svarede til sendingens faktiske vægt, men snarere til en teoretisk, dvs. skønnet, vægt af delene. Undersøgelsen viste også, at der kun var en eksportør af ringmekanismer i Vietnam, DA 5 DA

6 nemlig Office Xpress Manufacturing. På dette grundlag konkluderedes det, at data i Eurostat angivet som import fra Vietnam meget sandsynligt udelukkende vedrører Office Xpress Manufacturings eksport, og at disse Eurostat-data var mere pålidelige end selskabets oplysninger. (14) Hvad angår tendensen i importen af ringmekanismer siden 1999, skal det bemærkes, at Office Xpress Manufacturing s forretningsmæssigt forbundne forhandler i Hongkong, Hong Kong Stationery Manufacturing Corporation Limited ( Hong Kong Stationery ), hvorigennem hele Office Xpress Manufacturing s eksport til EU foretages, ikke indgav eksportoplysninger vedrørende salg af ringmekanismer i årene inden undersøgelsesperioden. I mangel af et mere rimeligt grundlag eller kilder med konsekvente, sammenlignelige oplysninger blev Eurostat-data anvendt til fastsættelse af den faktiske importmængde af ringmekanismer i undersøgelsesperioden og tendenserne i importen af denne vare fra forskellige kilder siden Endelig bekræftede relevante importoplysninger fra to samarbejdsvillige ikke-forbundne importører de generelle resultater angående Eurostat. (ii) EF-erhvervsgrenen (15) Det fremgik af undersøgelsen, at en af de ikke-forbundne importører i Fællesskabet også fremstillede ringmekanismer i Fællesskabet i undersøgelsesperioden. Dette selskab hævdede, at det som følge af fallit og lukning af en af ansøgernes produktionsanlæg i Fællesskabet nu producerer en væsentlig del af produktionen i Fællesskabet af samme vare. Denne importør/producent konkluderede derfor, at ansøgerne ikke længere havde tilstrækkelig status, og at den nuværende procedure følgelig burde afsluttes, uden at antidumpingforanstaltningerne blev udvidet til importen af varer med oprindelse i Vietnam. (16) Det skal bemærkes, at EF-producenter, som også indfører den vare, der påstås at være en dumpingvare, kan holdes uden for definitionen af erhvervsgrenen i Fællesskabet i henhold til artikel 4, stk. 1, litra a), i grundforordningen. Det skal også bemærkes, at det ifølge artikel 13, stk. 3, i grundforordningen ikke kræves, at en anmodning om indledning af en undersøgelse vedrørende omgåelse indgives af EF-producenter, der tegner sig for en væsentlig del af produktionen i Fællesskabet af samme vare. Det forhold, at en EF-producent, som er imod en sådan undersøgelse, angiveligt skulle tegne sig for en højere andel af produktionen end den part, der anmodede om undersøgelsen, udgør således ikke i sig selv nogen grund til at afslutte procedure. Selv om den pågældende importør blev anset for at være en del af EF-erhvervsgrenen, fremgik det under alle omstændigheder af undersøgelsen, at ansøgerne fortsat producerede betydelige mængder og stadig tegnede sig for en væsentlig del af produktionen i Fællesskabet af samme vare, også med lukningen af et produktionsanlæg efter undersøgelsesperioden. Kravet om afslutning af den igangværende procedure blev derfor afvist. 2.2 Den pågældende vare og samme vare (17) Den pågældende vare er som defineret i den oprindelige forordning visse ringmekanismer, som i øjeblikket angives under KN-kode ex Disse ringmekanismer består af to rektangulære stålplader eller bånd, hvortil er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen af en dækplade af stål. De kan åbnes enten ved at trække i halvringene eller med en lille udløsningsmekanisme af stål, der DA 6 DA

7 er fastgjort til ringmekanismen. Almindeligvis består ringmekanismer af ringe, plade, dækplade, nitter og evt. en udløsningsmekanisme. (18) Det fremgik af undersøgelsen, at de ringmekanismer, der blev eksporteret til Fællesskabet fra Kina, og dem, der blev afsendt fra Vietnam til Fællesskabet, har samme grundlæggende fysiske egenskaber og anvendelsesformål. De anses derfor at være samme varer som omhandlet i artikel 1, stk. 4, i grundforordningen. 2.3 Omgåelsens art Ændring i handelsmønstret (19) Undersøgelsen viste, at der efter indførelsen af endelige foranstaltninger på importen af visse ringmekanismer fra Kina, og navnlig efter den kraftige forhøjelse af disse foranstaltninger i 2000 som følge af den i betragtning (2) nævnte absorptionsundersøgelse, var et betydeligt fald i importen fra Kina, fra 1 684,3 tons i 1999 til 301,9 tons i 2002 og til 357,1 tons i undersøgelsesperioden. I samme periode steg importen af ringmekanismer fra Vietnam kraftigt, fra 0 tons mellem 1999 og 2001 til tons i I undersøgelsesperioden steg importen fra Vietnam yderligere til 1 589,2 tons. (20) Det skal bemærkes, at den samarbejdsvillige vietnamesiske producent/eksportørs forbundne selskab, Hong Kong Stationery, har produktionsanlæg i Kina og oprettede et produktions-/samleanlæg i Indonesien omkring Det indonesiske anlæg blev lukket i 2002, og der var ingen import af ringmekanismer fra Indonesien i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse. Oprettelsen af det indonesiske anlæg og den efterfølgende import til EU fra Indonesien fik EF-erhvervsgrenen til at anmode om indledning af den undersøgelse, som førte til indførelse af antidumping- og udligningsforanstaltninger på importen af den pågældende vare fra Indonesien i (21) I marts 2002 startede Office Xpress Manufacturing samleprocesser i Vietnam (jf. nedenfor), og importen steg fra 0 til tons og nåede op på samme niveau som importen fra Kina i 1999 inden den kraftige forhøjelse af tolden i 2000 (jf. betragtning (1) og (2)). Stigningen fandt sted umiddelbart inden indførelsen af endelig antidumping- og udligningstold på importen af ringmekanismer med oprindelse i Indonesien i DA 7 DA

8 Diagram 1 Udviklingen i importen af ringmekanismer med oprindelse i Vietnam, Kina og Indonesien Tons Vietnam Kina Indonesien IP Kilde: Eurostat (22) Det konkluderedes derfor, at der havde været en ændring i handelsmønstret mellem Fællesskabet på den ene side og Kina og Vietnam på den anden side, og at importen af ringmekanismer med oprindelse i Kina blev erstattet med import af samme vare fra Vietnam. (23) Den vietnamesiske eksportør hævdede, at der ikke var nogen forbindelse mellem ophøret af det forbundne selskabs eksport fra Kina og starten på processerne i Vietnam, da der ikke var sammenfald i tid mellem de to forhold. Ændringen i handelsmønstret skyldtes således ikke oprettelsen af det vietnamesiske anlæg. Det var imidlertid ikke muligt at efterprøve nøjagtige eksporttal for det forbundne kinesiske selskab fra før undersøgelsesperioden, og således ikke muligt at bestemme selskabets eksportmængde. Det er derfor ikke muligt at bekræfte, at det forbundne kinesiske selskabs eksport af ringmekanismer faktisk ophørte, før der blev etableret processer i Vietnam sådan som det hævdes. Det forhold, at eksporten fra Kina ophørte, før processerne startede i Vietnam, har under alle omstændigheder ikke nogen betydning for konklusionen om, hvorvidt der har været en ændring i handelsmønstret. I denne undersøgelse er det klart blevet fastlagt, at eksporten af ringmekanismer fra Kina blev erstattet af import af samme vare fra Vietnam. Dette blev anset for at være en klar ændring i handelsmønstret som omhandlet i artikel 13 i grundforordningen, uanset om eksporten fra Kina blev erstattet med det samme eller først efter et vist tidsrum. Den vietnamesiske eksportørs argument måtte derfor afvises. (24) Den vietnamesiske eksportør hævdede, at det ikke var muligt at drage konklusioner vedrørende de kriterier, der er nævnt i artikel 13, stk. 2, litra b), i grundforordningen, da Kommissionen ikke specielt havde anmodet om oplysninger vedrørende produktionsomkostningerne i forbindelse med samleprocessen i Vietnam. (25) Det skal først bemærkes, at der blev truffet afgørelse på grundlag af de oplysninger, der fandtes i besvarelserne af spørgeskemaet, og de oplysninger, der blev indhentet i forbindelse med kontrolbesøg på stedet. De berørte selskaber indgav oplysningerne DA 8 DA

9 frivilligt på anmodning af Kommissionen. De konklusioner, der blev draget med hensyn til artikel 13, stk. 2, litra b), i grundforordningen, blev således udelukkende draget på grundlag af oplysninger, som det berørte selskab faktisk havde indgivet inden for rammerne af nærværende omgåelsesundersøgelse, herunder også oplysninger vedrørende produktionsomkostninger. Ovennævnte argument måtte derfor afvises Praksis, proces eller arbejde (26) Det vietnamesiske produktions-/samleanlæg tilhørende Office Xpress Manufacturing, den eneste samarbejdsvillige eksportør, blev registreret i januar 2002 og startede driften i marts (27) Både maskiner og udstyr, som anvendtes i Vietnam, var blevet overført fra forbundne selskaber, der handler med ringmekanismer, og som ligger i Kina eller tidligere lå i Indonesien. Overførslen af udstyr fra Indonesien og Kina til Vietnam begyndte i februar 2002, umiddelbart inden der blev indført endelige foranstaltninger for importen af ringmekanismer med oprindelse i Indonesien, og efter at der var blevet indført endelige antidumpingforanstaltninger for importen af den pågældende vare fra Kina. (28) Undersøgelsen viste også, at hele den vietnamesiske eksportørs behov for komponenter til ringmekanismer i undersøgelsesperioden var blevet fremstillet af de forbundne selskaber i Kina, som er det land, der er omfattet af foranstaltninger. I nogle tilfælde blev komponenterne importeret i halv-samlet form såsom halvringe samlet med pladen. (29) Kommissionen undersøgte, hvilken andel de dele, der blev indført fra Kina, udgjorde i den samlede værdi af delene i den samlede vare som omhandlet i artikel 13, stk. 2, litra b), i grundforordningen. I den forbindelse blev delenes værdi, både importerede dele og delene i hele den samlede vare, fastsat under hensyn til købsværdien af alle komponenter i ringmekanismen såsom ringe, plade, dækplade, nitter og udløsningsmekanisme. (30) På dette grundlag blev det fastslået, at værdien af de dele, der indførtes fra Kina af Office Xpress Manufacturing, udgjorde langt mere end 60 % af den samlede værdi af delene i den samlede vare. Samtlige dele i den samlede vare blev i undersøgelsesperioden indkøbt af Office Xpress fra dets forbundne selskaber i Kina. (31) Kommissionen undersøgte også den værdi, som Office Xpress Manufacturing tilførte i samleprocessen i undersøgelsesperioden. Dette blev gjort ved fra netto-omsætningen, eksklusive indtægter fra salg af skrot, at trække alle udgifter, der påløb til mellemliggende forbrug, dvs. alle udgifter, der betaltes til leverandører og som var nødvendige for at drive selskabet og producere den pågældende vare (såsom leveringer af varer og tjenester). Det blev fastslået, at den værditilvækst, som Office Xpress tilførte delene i undersøgelsesperioden, udgjorde langt mindre end 25 % af selskabets fremstillingsomkostninger. (32) Det var derfor nødvendigt at konkludere, at processerne i Vietnam var en samleproces som omhandlet i artikel 13, stk. 2, i grundforordningen. DA 9 DA

10 2.3.3 Ingen tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse ud over indførelsen af antidumpingtold (33) Ovennævnte ændring i handelsmønstret faldt sammen med oprettelsen af samleprocesser for ringmekanismer i Vietnam, og der konstateredes ikke nogen økonomisk begrundelse for en sådan ændring i handelsmønstret. Selskabet købte alle sine komponenter til ringmekanismer hos forbundne selskaber i Kina med en lille værditilvækst i Vietnam. Det kunne også forventes, at alle påståede økonomiske fordele ved at samle varerne i Vietnam ville afspejle sig i hele gruppens salg af en sådan vare. Det blev imidlertid konstateret, at kun salget af ringmekanismer til Fællesskabet foregik fra Vietnam, medens andre markeder fortsat blev forsynet direkte fra Kina. Selskabet indrømmede endog, at salget til Fællesskabet kun foregik fra Vietnam på grund af den gældende antidumpingtold for ringmekanismer med oprindelse i Kina. (34) Ordrer fra kunder i Fællesskabet blev modtaget af den forbundne forhandler, Hong Kong Stationery. Dette selskab underrettede Office Xpress Manufacturing i Vietnam og dets forbundne selskaber i Kina om, hvilke komponenter og samleprocesser der var nødvendige med henblik på at imødekomme ordrerne. Komponenterne blev så sendt til Vietnam, hvor den færdige vare blev samlet. Denne procedure er forskellig fra den, der anvendtes for salg til andre lande end Fællesskabet, hvor den færdige vare blev fremstillet fuldt ud af kinesiske producenter. (35) Alle varer, der samles i Vietnam, er bestemt for markedet i Fællesskabet og eksporteres via den forbundne forhandler i Hongkong, som tager sig af faktureringen til kunderne i Fællesskabet. Som nævnt ovenfor blev ringmekanismer, der eksporteredes til tredjelande, produceret i Kina og eksporteret direkte fra Kina. (36) Den vietnamesiske eksportør hævdede, at grunden til at starte processen i Vietnam var, at den vietnamesiske regering havde skabt et gunstigt miljø for udenlandske investeringer og forbedret infrastrukturen. Lønomkostningerne ville desuden blive meget lavere end i andre lande i Det Fjerne Østen. Endelig hævdede eksportøren, at de ringmekanismer, der blev samlet i Vietnam, udelukkende blev eksporteret til Fællesskabet på grund af den særlige situation på markedet med hensyn til efterspørgsel, varetyper og priser i forhold til markederne i andre lande. (37) Hvad angår tiltrækning af udenlandske investeringer til Vietnam, blev der ikke fremlagt overbevisende dokumentation, som kunne bekræfte, at der var blevet taget hensyn til sådanne faktorer, da det blev besluttet at starte processen i dette land. De særlige omstændigheder i denne sag, navnlig timingen for starten på processen og procestypen tyder snarere på, at grunden bag udflytningen til Vietnam var antidumpingforanstaltningerne på importen af varer fra Kina. (38) Hvad angår lønomkostninger, skal det bemærkes, at der ikke blev forelagt dokumentation til støtte for dette argument eller for at det var en afgørende faktor for selskabets beslutning om at flytte processen til Vietnam. Selv om lønomkostningerne var meget lavere i Vietnam end i Kina, viste undersøgelsen, at lønomkostninger kun udgjorde en ganske lille del af omkostningerne til ringmekanismer (i gennemsnit ca. 3 % af fremstillingsomkostningerne), og at dette, særskilt betragtet, ikke kunne betragtes som tilstrækkelig grund som omhandlet i artikel 13 i grundforordningen. DA 10 DA

11 (39) Hvad angår situationen på de forskellige markeder i EU og andre lande, blev der ikke forelagt dokumentation, og argumentet måtte derfor afvises. (40) Følgelig blev det fastslået, at ændringen i handelsmønstret mellem de pågældende eksportlande og Fællesskabet skyldes en samleproces af kinesiske dele i Vietnam, for hvilken der ikke var nogen anden økonomisk begrundelse end indførelsen af told på importen af ringmekanismer fra Kina Undergravning af de afhjælpende virkninger af antidumpingtolden (41) Det blev undersøgt, om de indførte varer undergravede de afhjælpende virkninger af de gældende foranstaltninger i henseende til priser og/eller mængder i forbindelse med importen af ringmekanismer fra Kina. (42) Analysen af handelsstrømmen viser, at den ændring i handelsmønstret for importen til Fællesskabet, der er sket siden indførelsen af endelige foranstaltninger på importen af varer med oprindelse i Kina og Indonesien, har undergravet de afhjælpende virkninger af antidumpingforanstaltningerne i henseende til de mængder, der importeres til markedet i Fællesskabet. Det vietnamesiske selskab eksporterede betydeligt mere til Fællesskabet i undersøgelsesperioden for denne undersøgelse end dets forbundne selskab i Kina havde gjort i den oprindelige undersøgelses undersøgelsesperiode. (43) Med hensyn til priserne på varer afsendt fra Vietnam konstateredes det, at priserne til ikke-forbundne kunder i Fællesskabet i gennemsnit var lavere end dumpingeksportpriserne fra dets forbundne selskab i Kina i den oprindelige undersøgelses undersøgelsesperiode. Desuden var priserne på eksporten fra Vietnam lavere end det fastsatte skadesafhjælpningsniveau for EF-producenter i den oprindelige undersøgelse. (44) Den vietnamesiske eksportør hævdede, at Kommissionen ikke havde undersøgt, om importen af ringmekanismer fra Vietnam havde undergravet virkningerne af antidumpingtolden set fra EF-erhvervsgrenens synspunkt, dvs. om importen fra Vietnam havde haft betydelige negative virkninger for EF-producenterne. Der var navnlig ikke blevet foretaget nogen egentlig vurdering af konkurrenceforholdene på markedet og ændringer siden indførelsen af den oprindelige told. (45) Grundforordningen indeholder ikke noget krav om en sådan undersøgelse i forbindelse med nærværende undersøgelse. Målet for denne undersøgelse er blot at fastslå, om importen fra Vietnam omgår de gældende foranstaltninger for import af den pågældende vare fra Kina. Som nævnt blev det fastslået, at det er tilfældet. De afhjælpende virkninger af den oprindelige antidumpingtold blev undergravet ved denne omgåelse på grund af de store mængder, der blev importeret til priser, som var endnu lavere end i undersøgelsesperioden for den oprindelige undersøgelse. Argumentet blev derfor afvist. (46) Det konkluderedes følgelig, at importen af den pågældende vare fra Vietnam undergravede de afhjælpende virkninger af tolden i henseende til priser og mængder. DA 11 DA

12 2.3.5 Bevis for dumping (47) Endelig blev det i overensstemmelse med artikel 13, stk. 1, i grundforordningen undersøgt, om der forelå bevis for dumping i forhold til den normale værdi, der tidligere var blevet fastsat for samme eller lignende varer. Eksportpriserne for den vietnamesiske samarbejdsvillige producent/eksportør af ringmekanismer i undersøgelsesperioden blev sammenlignet med den normale værdi, der blev fastsat i den undersøgelse, der førte til indførelsen af endelige foranstaltninger for samme vare. (48) Med henblik på en rimelig sammenligning mellem den normale værdi og eksportprisen blev der foretaget fradrag i form af justeringer for forskelle, som berørte priserne og prisernes sammenlignelighed. Disse justeringer blev foretaget i overensstemmelse med artikel 2, stk. 10, i grundforordningen med hensyn til transport, forsikring og kreditter. (49) I overensstemmelse med artikel 2, stk. 11 og 12, i grundforordningen blev der foretaget en sammenligning af det vejede gennemsnit af den normale værdi som fastsat i den oprindelige undersøgelse og det vejede gennemsnit af eksportpriserne i undersøgelsesperioden for nærværende undersøgelse, udtrykt i procent af prisen cif, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet, som viste betydelig dumping. (50) En ikke-forbundet importør fremførte, at Kommissionen ikke kunne fastsætte dumpingmargenen under hensyn til den normale værdi som fastsat i den oprindelige undersøgelse, men at den snarere burde anvende den normale værdi som fastsat i den igangværende udløbsundersøgelse. På samme måde hævdede den vietnamesiske eksportør, at Kommissionen burde fastsætte den normale værdi på grundlag af de omkostninger, der påløb i Vietnam. (51) Beviset for dumping bør i overensstemmelse med artikel 13 undersøges i forhold til de tidligere fastsatte normale værdier. Hvad angår den igangværende udløbsundersøgelse, er der endnu ikke draget konklusioner, som det ville have være muligt at anvende i denne undersøgelse. Kravet blev derfor afvist. 2.4 Fællesskabets interesse (52) En ikke-forbunden importør hævdede, at Fællesskabets interesser burde have været undersøgt i detaljer, selv om det ikke udtrykkeligt er nævnt i artikel 13 i grundforordningen, navnlig under hensyn til den ændring, der var sket i omstændighederne, siden indførelsen af endelige foranstaltninger. (53) Den undersøgelse, som førte til indførelse af de oprindelige foranstaltninger, viste, at det var i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltningerne. Artikel 13 indeholder ikke noget krav om, at der skal foretages en undersøgelse af, om omstændighederne angående Fællesskabets interesser har ændret sig siden foranstaltningernes indførelse. Uanset om en sådan undersøgelse kunne være berettiget, skal det bemærkes, at ingen interesseret part forelagde elementer, som kunne tyde på, at det ikke længere ville være i Fællesskabets interesse at indføre foranstaltninger. Det konkluderes derfor, at det også er i Fællesskabets interesse at udvide foranstaltningerne til Vietnam med henblik på at modvirke den omgåelse, der finder sted, og som undergraver de afhjælpende virkninger af de oprindelige foranstaltninger. Argumentet måtte derfor afvises. DA 12 DA

13 3. KONKLUSIONER (54) Den nuværende undersøgelse blev indledt efter en anmodning fra EF-erhvervsgrenen, som indeholdt tilstrækkelige beviser for påstået omladning af ringmekanismer med oprindelse i Kina via Vietnam. Ovennævnte undersøgelsesresultater har vist, at der forekommer omgåelse i forbindelse med foranstaltningerne for ringmekanismer fra Kina via Vietnam. Dele og komponenter sendes fra Kina til Vietnam og samles efterfølgende der, inden den færdige vare eksporteres til Fællesskabet. På baggrund af undersøgelsesresultatet angående omgåelse foreslås det at udvide de eksisterende antidumpingforanstaltninger for importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina til samme vare afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej. (55) De foranstaltninger, der skal udvides, er dem, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i den oprindelige forordning, senest ændret ved proceduren vedrørende absorption, og er følgende: (a) (b) for mekanismer med 17 og 23 ringe (Taric-kode: *20) udgør tolden forskellen mellem minimumsimportprisen på 325 EUR pr stk. og prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet for andre mekanismer (Taric-kode: *10) fastsættes resttolden til 78,8 %. (56) I overensstemmelse med artikel 14, stk. 5, i grundforordningen, hvorefter alle udvidede foranstaltninger skal gælde for varer, som blev importeret til Fællesskabet under den registrering, der blev indført ved indledningsforordningen, bør der opkræves told på denne registrerede import af visse ringmekanismer afsendt fra Vietnam. 4. ANMODNING OM FRITAGELSE (57) Den eneste samarbejdsvillige eksportør indgav anmodning om at blive fritaget for den foreslåede udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 13, stk. 4, i grundforordningen. (58) Undersøgelsen viste, at selskabets eksport omgik foranstaltningerne for importen af den pågældende vare med oprindelse i Kina. Anmodningen om fritagelse må derfor afvises i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i grundforordningen. (59) Selv om der i forbindelse med denne undersøgelse ikke blev fundet andre eksportører af ringmekanismer til Fællesskabet i Vietnam, vil andre berørte eksportører, som agter at indgive anmodning om fritagelse for den udvidede antidumpingtold i henhold til artikel 13, stk. 4, i grundforordningen, skulle udfylde et spørgeskema for at sætte Kommissionen i stand til at fastslå, om en fritagelse vil være berettiget. En sådan fritagelse kan indrømmes efter en vurdering af markedssituationen for den pågældende vare, produktionskapacitet og kapacitetsudnyttelse, indkøb og salg og sandsynligheden for fortsat praksis, for hvilken der ikke er tilstrækkelig gyldig grund eller økonomisk begrundelse, eller bevis for dumping. Kommissionen vil normalt også aflægge kontrolbesøg på stedet. Anmodninger skal straks rettes til Kommissionen med alle relevante oplysninger, navnlig enhver ændring i selskabets aktiviteter i forbindelse med produktion og eksportsalg af den pågældende vare - DA 13 DA

14 UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: Artikel 1 1. Den endelige antidumpingtold, der er indført ved forordning (EF) nr. 119/97, ændret ved forordning (EF) nr. 2100/2000, på importen af visse ringmekanismer henhørende under KN-kode ex og med oprindelse i Kina udvides til også at omfatte importen af visse ringmekanismer afsendt fra Vietnam, uanset om varen er angivet med oprindelse i Vietnam eller ej (Taric-kode og ). I forbindelse med denne forordning består ringmekanismer af to rektangulære stålplader eller bånd, hvortil er fastgjort mindst fire halvringe af stål, og holdes sammen af en dækplade. De kan åbnes enten ved, at der trækkes i halvringene, eller med en lille udløsningsmekanisme af stål, der er fastgjort til ringmekanismen. 2. Den i stk. 1 omhandlede udvidede told opkræves på import af varer, der er registreret i overensstemmelse med artikel 13, stk. 3, og artikel 14, stk. 5, i forordning (EF) nr. 384/ Gældende bestemmelser vedrørende told finder anvendelse. Artikel 2 1. Anmodninger om fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told indgives skriftlig på et af Fællesskabets officielle sprog og undertegnes af en person, der har beføjelse til at repræsentere ansøgeren. Anmodningen skal sendes til følgende adresse: Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Handel Direktorat B Kontor: J-79 05/17 B Bruxelles Fax (32 2) Telex COMEU B Kommissionen kan i overensstemmelse med artikel 13, stk. 4, i forordning (EF) nr. 384/96 efter høring af Det Rådgivende Udvalg ved en afgørelse give tilladelse til fritagelse for den ved artikel 1 udvidede told i forbindelse med import af varer fra selskaber, som ikke omgår de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved forordning (EF) nr. 119/97, senest ændret ved forordning (EF) nr. 2100/2000. Artikel 3 Toldmyndighederne pålægges at ophøre med den i overensstemmelse med artikel 2 i forordning (EF) nr. 1733/2003 fastsatte registrering af importen. DA 14 DA

15 Artikel 4 Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand DA 15 DA

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0779 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.12.2004 KOM(2004) 779 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 835 final 2013/0412 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets gennemførelsesforordning

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.2.2009 KOM(2009) 54 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0439 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.08.2006 KOM(2006) 439 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0213 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.03.2004 KOM(2004)213 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0704 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.10.2004 KOM(2004) 704 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige udligningstold,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0031 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.1.2004 KOM(2004) 31 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt

Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt Europaudvalget 2000 KOM (2000) 0171 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.03.2000 KOM(2000) 171 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2011 KOM(2011) 390 endelig 2011/0171 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 261 final 2013/0135 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der indførtes ved forordning (EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 49/16 22.2.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/260 af 21. februar 2018 om afslutning af undersøgelsen vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.7.2006 KOM(2006) 436 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.02.2002 KOM(2002) 104 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 904/98 af 27. april 1998 om indførelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 02.08.2002 KOM(2002) 447 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig opkrævning af den midlertidige

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0518 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.07.2004 KOM(2004) 518 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

L 346/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 346/20 Den Europæiske Unions Tidende L 346/20 Den Europæiske Unions Tidende 20.12.2013 RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1371/2013 af 16. december 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold, der er indført ved gennemførelsesforordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.1.2006 KOM(2005) 707 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 950/2001 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.11.2013 COM(2013) 817 final 2013/0404 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af peroxosulfater

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0021 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.01.2005 KOM(2005)21 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af de ved forordning (EF)

Læs mere

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien

Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien TRADE/2002/294/DA Meddelelse om indledning af en antidumpingprocedure vedrørende importen af compactdiske til indspilning (CD-R'er) med oprindelse i Indien Kommissionen har modtaget en klage i henhold

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 8.12.2015 L 322/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2272 af 7. december 2015 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse sømløse rør af jern eller stål med oprindelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2001 KOM(2001) 504 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af antidumpingundersøgelsen vedrørende de endelige antidumpingforanstaltninger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. 5c'(76)2525'1,1* (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 04.07.2001 KOM(2001) 367 endelig Forslag til 5c'(76)2525'1,1* RPLQGI UHOVHDIHQHQGHOLJDQWLGXPSLQJWROGRJHQGHOLJRSNU YQLQJDIGHQ PLGOHUWLGLJHWROGSnLPSRUWHQDINRPSDNWO\VVWRIU

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0072 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.2.2013 COM(2013) 72 final 2013/0046 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om udvidelse af den endelige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 758 endelig 2002/0265 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om handel med visse stålprodukter mellem Det Europæiske Fællesskab

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2010 KOM(2010)16 endelig 2010/0008 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse ringmekanismer med

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 113/4 3.5.2018 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/671 af 2. maj 2018 om at gøre importen af elektriske cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina til genstand for registrering EUROPA-KOMMISSIONEN

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0082 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.2.2013 COM(2013) 82 final 2013/0051 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til fortsat at anvende en særlig

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 273/4 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2017/1932 af 23. oktober 2017 om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 412/2013 om indførelse af en endelig antidumpingtold og endelig

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0360 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 3.8.2005 KOM(2005) 360 endelig KOMMISSIONENS TREOGTYVENDE ÅRSBERETNING TIL EUROPA-PARLAMENTET OM

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig stilling EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.2.2016 COM(2016) 48 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om systemer, der fastholder kvæg drejet om på ryggen eller i enhver anden unaturlig

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 7.9.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 244/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1322/2006 af 1. september 2006 om ændring af forordning (EF) nr. 1470/2001

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.9.2009 KOM(2009) 450 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold og om endelig opkrævning af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. oktober 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0238 (NLE) 13028/15 FISC 125 FORSLAG fra: modtaget: 12. oktober 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERV OG INDUSTRI Vejledning 1 Bruxelles, den 1. februar 2010 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på varer af ædle metaller 1. INDLEDNING

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.4.2016 COM(2016) 225 final 2016/0117 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af listen over ikkesamarbejdende tredjelande for så vidt angår bekæmpelse

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0470 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.8.2006 KOM(2006) 470 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 5.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 153/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 501/2013 af 29. maj 2013 om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2012 COM(2012) 611 final 2012/0293 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Bulgarien og Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0001 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2015 COM(2015) 1 final 2015/0001 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE BEGRUNDELSE Fiskerfartøjer, der fører Venezuelas

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode DA DA BEGRUNDELSE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0678 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.11.23 KOM(23) 71 endelig 23/275 (CNS) BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om produktionstendenserne i de forskellige medlemsstater og virkningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDVÆLGELSE AF ET REFERENCELAND

Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDVÆLGELSE AF ET REFERENCELAND EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDVÆLGELSE AF ET REFERENCELAND DA DA I. RETSGRUNDLAG 1. I artikel

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011R0284 DA 12.04.2011 000.002 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.3.2018 C(2018) 1558 final KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af 19.3.2018 om de proceduremæssige skridt for høringsprocessen med henblik på fastlæggelse

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 16.11.2010 2010/0289(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af hastende autonome

Læs mere

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 30.9.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 303/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1683/2004 af 24. september 2004 om indførelse af en endelig antidumpingtold

Læs mere

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41

20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 20.7.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 198/41 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. maj 2006 om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.7.2010 KOM(2010)381 endelig 2010/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2008/9/EF om detaljerede regler for tilbagebetaling af moms i henhold

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen.

Omkring 2-3 virksomheder forventes at være berettiget til afgiftslettelsen. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.IV.2005 C (2005)1309 Vedr.: Statsstøtte N 317/A/2004 Danmark "Energiafgiftslettelse for visse former for fremstilling af aminosyrer" Hr. minister, 1. SAGSFREMSTILLING

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.2.2012 COM(2012) 41 final 2012/0019 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009

Læs mere

A. TILSAGN OG ANDRE GÆLDENDE FORANSTALTNINGER

A. TILSAGN OG ANDRE GÆLDENDE FORANSTALTNINGER L 333/4 8.12.2016 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/2146 af 7. december 2016 om tilbagetrækning af godtagelsen af et for to eksporterende producenter i henhold til gennemførelsesafgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42?

KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE 42? EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2011 KOM(2011) 733 endelig KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING "FOREBYGGES OG PÅVISES MOMSUNDDRAGELSE VED KONTROLLEN AF TOLDPROCEDURE

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0053 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.1.2004 KOM(2004) 53 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Italien til at

Læs mere

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier

solcelleopladere, der består af mindre end seks celler, er bærbare og kan levere elektricitet til udstyr eller oplade batterier 5.12.2015 DA Den Europæiske Unions Tidende C 405/33 Meddelelse om indledning af en delvis interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne og udligningsforanstaltningerne vedrørende importen af fotovoltaiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDLØBSUNDERSØGELSER OG FORANSTALTNINGERNES VARIGHED

Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDLØBSUNDERSØGELSER OG FORANSTALTNINGERNES VARIGHED EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft Generaldirektoratet for Handel - Arbejdsdokument UDKAST TIL RETNINGSLINJER FOR UDLØBSUNDERSØGELSER OG FORANSTALTNINGERNES VARIGHED DA DA I. IVÆRKSÆTTELSE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.12.2002 KOM(2002) 741 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilladelse til udbud og levering til direkte konsum af visse vine, der er importeret

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 10.1.2019 L 8 I/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/26 af 8. januar 2019 om supplering af EU-typegodkendelseslovgivningen for så vidt

Læs mere

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF

(6) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 97/67/EF 21.9.2018 L 238/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2018/1263 af 20. september 2018 om skemaerne til pakkeleveringsvirksomheders indgivelse af oplysninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0018 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2015 COM(2015) 18 final 2015/0011 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.04.2004 KOM(2004) 335 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i det Associeringsråd, der er nedsat ved Europaaftalen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.01.2003 KOM(2003) 24 endelig 2002/0133 (ACC) Ændret forslag til RÅDETS FORORDNING om en varespecifik overgangsbeskyttelsesordning for indførsel

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23

Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 18.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 277/23 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1024/2008 af 17. oktober 2008 om fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING *** KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.8.2003 KOM(2003) 525 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 527/2003 om tilladelse til udbud og levering

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0241 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.5.2016 COM(2016) 241 final 2016/0128 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) 2016/72 for så

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 08.03.2002 KOM(2002) 121 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU. af 30.1.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.1.2015 C(2015) 383 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV /../EU af 30.1.2015 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 07/XI/2006 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07/XI/2006 K(2006) 5222 endelig KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 07/XI/2006 om indledning af en tvistbilæggelsesprocedure mod Indien i henhold til forståelsen

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015

UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN. af 23.10.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.10.2015 C(2015) 7100 final UDTALELSE FRA KOMMISSIONEN af 23.10.2015 om hvorvidt Tysklands og Østrigs genindførelse af kontrol ved de indre grænser er nødvendig og

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere