Forsikringsselskabet VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsselskabet VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED"

Transkript

1 Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKE PLUS I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad en Heltids-, Fritids- og Børneulykkesforsikring omfatter. Det fremgår af policen, hvilken forsikring du har i Vejle Brand. Se i policen, om din ulykkesforsikring er som du ønsker. Indholdsfortegnelse GENERELLE BESTEMMELSER 1 Hvem dækker forsikringen 2 Hvad dækker forsikringen 3 Hvad dækker forsikringen ikke 4 Hvor dækker forsikringen 5 Hvornår dækker forsikringen 6 Ændring i risikoen 7 Forsikringens betaling 8 Indeksregulering 9 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 10 Ophør af forsikringen 11 Hvor kan man klage 12 Uenighed om méngradens størrelse HVIS SKADEN SKER 13 Anmeldelse/skadeopgørelse 14 Udbetaling 15 Genoptagelse INVALIDITETSDÆKNING 16 Betingelser 17 Hvad omfatter dækningen 18 Fastsættelse af méngrad 19 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel 20 Fastsættelse af erstatningens størrelse DØDSFALDSDÆKNING 21 Betingelser 22 Hvad omfatter dækningen 23 Hvad omfatter dækningen ikke TANDSKADEDÆKNING 24 Betingelser 25 Hvad omfatter dækningen 26 Hvad omfatter dækningen ikke 27 Særlige betingelser for udbetaling DOBBELTERSTATNING 28 Betingelser 29 Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet 30 Bortfald fra det 65. år TILVALG AF FARLIG SPORT 31 Betingelser 32 Hvad omfatter dækningen 33 Hvad omfatter dækningen ikke DÆKNING SOM FØRER AF MOTORCYKEL, SCOOTER ELLER 45-KNALLERT 34 Betingelser 35 Hvad omfatter dækningen DÆKNING FOR BEHANDLINGSUDGIFTER 36 Betingelser 37 Hvornår dækkes behandlingsudgifter 38 Hvilke behandlingsudgifter er dækket 39 Hvad omfatter dækningen ikke 40 Særlige betingelser for udbetaling DÆKNING FOR ØDELAGTE BEKLÆDNINGSGEN- STANDE 41 Betingelser 42 Hvad omfatter dækningen 43 Hvad omfatter dækningen ikke 44 Erstatningsopgørelse 45 Særlige betingelser for udbetaling 46 AP BØRNEFORSIKRING 47 HELKUNDE AFTALER

2 Generelle bestemmelser 1 Hvem omfatter forsikringen 1.1 Forsikringen dækker de forsikrede personer, der er nævnt i policen. Ved forsikret (og medforsikret) forstås de personer, på hvis liv og helbred forsikringen er tegnet Ved børn forstås personer, der ikke er fyldt 18 år. Et barn er kun forsikret, såfremt barnets navn er nævnt på policen. Det er derfor nødvendigt, at selskabet får besked, hvis forsikringen skal omfatte børn. Nyfødte børn er dog gratis dækket, hvis en af forældrene har en ulykkesforsikring i Vejle Brand også selvom barnets navn ikke er nævnt på policen. Dækningen gælder indtil barnet fylder 2 år, medmindre barnet allerede er omfattet af en anden ulykkesforsikring. Barnet er dækket ved tandskade og med en sum på kroner ved invaliditet. Beløbet bliver ikke indeksreguleret. Dækningen omfatter også et beløb til begravelseshjælp, hvis barnet dør som følge af et ulykkestilfælde. 1.2 Erstatning til umyndige udbetales efter bestemmelserne i værgemålsloven. 2 Hvad dækker forsikringen 2.1. Forsikringen dækker følger af et ulykkestilfælde sket i forsikringstiden. 2.2 Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. 3 Hvad dækker forsikringen ikke 3.1 Manglende årsagssammenhæng. For at opnå dækning skal der være årsagssammenhæng mellem ulykkestilfældet og skaden. Ved vurderingen bliver der blandt andet lagt vægt på, om hændelsen er egnet til at forårsage personskade. Det vil sige, om hændelsen i sig selv er nok til at forårsage/forklare skaden. 3.2 Sygdom m.m Følger af ulykkestilfælde, hvis hovedårsag er bestående sygdomme eller sygdomsanlæg (bortset fra ildebefindende eller besvimelse) Forværring af et ulykkestilfældes følger, der skyldes en tilstedeværende eller tilfældigt tilstødende sygdom Skader på kroppen sket som følge af nedslidning Skader på kroppen sket som følge af en overbelastning, der ikke er pludselig Ulykkestilfælde, der skyldes smitte, f.eks. fra bakterier, virus, andre mikroorganismer eller lignende Forgiftning som følge af medicin, mad, drikke og nydelsesmidler Følger af tandlæge-, læge-, kiropraktor- eller andre behandlinger, som ikke er nødvendiggjort af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Skader sket i forbindelse med fødsler Forudbestående invaliditet. Forudbestående invaliditet kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis en sådan invaliditet ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at méngraden uanset forudbestående invaliditet fastsættes, som om der alene foreligger invaliditet på det seneste beskadigede organ. 3.3 Senfølger Forsikringen dækker ikke følger, herunder forværring af følger, der viser sig senere end 5 år efter, at ulykkestilfældet er indtrådt. 3.4 Psykisk mén Dog dækkes psykiske mén, hvis den fysiske invaliditet alene kan udløse erstatning. Ved fastsættelse af den samlede medicinske invaliditet den fysiske og den psykiske invaliditet kan invaliditetsprocenten for psykiske følger ikke overstige 8 % Invaliditet i form af psykiske følger alene, er ikke dækket af forsikringen. 3.5 Forsæt, grov uagtsomhed, beruselse m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde fremkaldt af den forsikrede eller den sikrede ved: forsætlige handlinger, herunder skader der er forudsigelige følger af handlinger, foretaget af skadelidte grov uagtsomhed selvforskyldt beruselse selvforskyldt påvirkning af narkotika eller andre rusmidler/giftstoffer deltagelse i slagsmål eller ulovligheder selvmordsforsøg. Dette gælder uanset forsikredes eller sikredes sindstilstand eller tilregnelighed på ulykkestidspunktet Sport m.m Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af professionel sport. Det vil sige sport, der udøves mod betaling eller sponsorater, der sammenlagt overstiger kr. årligt før skat(beløbet indeksreguleres ikke) Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der er opstået under udøvelse af eller deltagelse i farlig sport. Der kan købes tilvalgsdækning for visse sportsgrene. Farlig sport: a) Cykel- og hestevæddeløb på bane, militaryridning eller lignende. b) Dykning med anvendelse af dykker- og frømandsudstyr. c) Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting. d) Bjergbestigning, rapelling, rafting, faldskærmsudspring, paragliding, hanggliding, isklatring, parkura, ballonfart, drage, ultralight- og svæveflyvning, kitesurfing, elastikspring eller andre sports- og fritidsaktiviter, der kan sidestilles hermed. e) Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art, herunder træning. Dog dækkes under lovligt afholdte orienterings-, præcisionsog økonomiløb og rallies, der afholdes i Danmark uden for bane eller andet afspærret område. f) Ekspeditioner i polaregne, ørkner eller andre uciviliserede egne. g) Forsikringen dækker, uden tilvalg af tillægsdækningen farlig sport ved en enkeltstående begivenhed. VERSION 1

3 Deltager den sikrede i en aktivitet, som er nævnt under punkt d eller e ved en enkeltstående begivenhed, vil en eventuel personskade være dækket. Ved en enkeltstående begivenhed forståes ferie, deltagelse i polterabend og personlig mærkedag. Deltagelse i et firmaarrangement er også dækket, hvis den sikrede er omfattet af en heltidsulykkesforsikring hos os. Deltager forsikrede i sådanne aktiviteter jævnligt eller flere gange inden for et kvartal skal forsikrede købe tillægsforsikring. Dækningen er betinget af, at aktiviteten foregår under autoriserede forhold og under professionel instruktion. 3.7 Motorcykel/scooter/knallert Hvis policen ikke er påtegnet om, at dækningen er udvidet til at omfatte risiko som fører af motorcykel/scooter/ knallert45, ydes i disse tilfælde kun halv erstatning Det er en forudsætning for dækningen, at forsikrede som fører har gyldigt kørekort til det pågældende køretøj. 3.8 Flyvning i ikke nationalitetsbetegnede luftfartøjer. 3.9 Ulykkesforsikringen dækker ikke skade på briller, uanset de benyttes i uheldsøjeblikket Rådgivning. Forsikringen dækker ikke udgifter til advokatbistand eller anden rådgivning Krig, jordskælv og atomskade Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: Atomenergi Krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig. Forsikringen dækker dog ulykkestilfælde som følge af pludselig opstået krig eller krigslignende tilstande, herunder borgerkrig, der indtræffer i et land uden for Danmark, hvori den forsikrede opholder sig i indtil 1 måned fra konfliktens udbrud. Det forudsættes dog, at forsikrede ikke selv deltager i handlingerne. Jordskælv i Danmark 4 Hvor dækker forsikringen 4.1 Forsikringen dækker i Norden, Grønland og i alle EU s medlemslande. 4.2 Forsikringen dækker også under rejser og ophold af indtil 2 års varighed i resten af verden. 4.3 Til brug for vurderingen af, om en anmeldt skade er omfattet af forsikringen og en eventuel erstatnings størrelse, kan Vejle Brand kræve lægeundersøgelse i Danmark. Vejle Brand betaler for den lægelige undersøgelse, men ikke for transporten eller for udgifter til ophold mv. i forbindelse med lægeundersøgelsen. 4.4 Hvis læge-, tandlæge, fysioterapeut- eller kiropraktorbehandling er påkrævet, kan Vejle Brand forlange, at behandlingen skal finde sted i Danmark. Vejle Brand betaler ikke for transport eller udgifter til ophold mv. i forbindelse med behandlingen. 5 Hvornår dækker forsikringen 5.1 Heltidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet såvel i arbejdstiden som fritiden. 5.2 Fritidsulykkesforsikring dækker ulykkestilfælde indtruffet i fritiden under forudsætning af, at den ugentlige arbejdstid udgør mindst 20 timer. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: arbejde som selvstændig arbejde for andre. Det vil sige ulykkestilfælde, der er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring, militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov Børneulykkesforsikring dækker hele døgnet de børn, der er nævnt i policen. Forsikringen dækker således også ulykkestilfælde, der sker under arbejde for andre, medmindre de er undtaget nedenfor. Forsikringen dækker ikke følger af ulykkestilfælde sket under: arbejde som selvstændig militær-, hjemmeværns- og civilforsvarstjeneste og andre ulykkestilfælde, der er omfattet af den militære erstatningslov. Børneulykkesforsikringen ophører den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 6 Hvis der sker ændringer i risikoen 6.1 Heltidsulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse ved: enhver ændring af arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse ophør med erhvervsmæssig beskæftigelse, uanset årsagen til ophøret. Vi skal dog ikke have besked om midlertidig arbejdsløshed i op til 12 mdr. Vejle Brand vil herefter afgøre om forsikringen kan fortsætte og i så fald på hvilke vilkår Hvis ændringen ikke er meddelt Vejle Brand, hæfter Vejle Brand kun i det omfang, forsikringen ville have fortsat mod den aftalte præmie. 6.2 Fritidsulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse, hvis: forsikrede overgår til at være selvstændig erhvervsdrivende og dermed ikke er omfattet af Lov om Arbejdsskadesikring den ugentlige arbejdstid ændres til mindre end 20 timer forsikrede er ophørt med at arbejde, uanset årsagen til ophøret. Vejle Brand vil herefter afgøre om forsikringen kan fortsætte og i så fald på hvilke vilkår Hvis ændringen ikke er meddelt Vejle Brand, hæfter Vejle Brand kun i det omfang, forsikringen ville have fortsat mod den aftalte præmie. 6.3 Børneulykkesforsikring Vejle Brand skal straks have meddelelse, hvis der efter forsikringens tegning, sker ændring i antallet af børn ved fødsel eller adoption.

4 7 Hvordan betales forsikringen 7.1 Præmiebetaling Første præmie inklusiv ekspeditionsgebyr forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de anførte forfaldsdage Præmien opkræves over giro eller PBS. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse Betales præmien ikke inden 21 dage efter påkrav om betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner samtidigt et ekspeditionsgebyr. Opsigelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien ikke inden 21 dage efter opsigelsen, bortfalder forsikringsdækningen Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. 8 Indeksregulering 8.1 Forsikringen er indeksreguleret. Forsikringen reguleres en gang om året til hovedforfald. 9 Hvornår og hvordan kan forsikringen opsiges 9.1 Forsikringen er tegnet for en periode på ét år og forlænges løbende for yderligere ét år ad gangen, medmindre den skriftligt opsiges af forsikringstageren eller Vejle Brand, med mindst én måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb (hovedforfald). 9.2 Mod betaling af et gebyr, hvis størrelse fremgår af Vejle Brands hjemmeside kan forsikringstageren vælge at opsige forsikringen med kun 30 dages varsel til udløbet af en kalendermåned. 9.3 Fra den dag Vejle Brand har modtaget en skadeanmeldelse og indtil én måned efter at vi har betalt erstatning, afvist at dække skaden eller afsluttet skadesagen, kan både forsikringstageren og Vejle Brand opsige forsikringen skriftligt med 14 dages varsel Vejle Brand kan også vælge med 14 dages varsel, at ændre forsikringens vilkår, fx ved at begrænse dækningen eller forhøje prisen. Forsikringstageren kan vælge at lade forsikringen udgå fra det tidspunkt ændringen skal træde i kraft. Vi skal have skriftlig besked herom. 10 Ophør af forsikring 10.1 Er forsikrede et barn, ophører forsikringsdækningen den første hovedforfaldsdag efter, at barnet er fyldt 18 år. 11 Hvor kan man klage 11.1 Hvis der er opstået uoverensstemmelse mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen og fornyet henvendelse til selskabet ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede rette henvendelse til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V Telefon Mellem kl Klagen skal mod betaling af et gebyr indsendes på et særligt skema, der kan rekvireres hos Ankenævnte for Forsikring. 12 Uenighed om méngradens størrelse Er du ikke enig i den af Vejle Brand fastsatte méngrad, kan du forlange spørgsmålet om méngradens størrelse forelagt Arbejdsskadestyrelsen. Vejle Brand kan også vælge af forelægge sagen for Arbejdsskadestyrelsen. Den af parterne, der ønsker sagen forelagt Arbejdsskadestyrelsen, betaler de omkostninger, der er forbundet med forelæggelsen, herunder udgifter til yderligere lægeerklæringer. Ændrer Arbejdsskadestyrelsen den af Vejle Brand fastsatte méngrad til fordel for dig, betales omkostninger altid af Vejle Brand. Hvis skaden sker 13 Anmeldelse / skadeopgørelse 13.1 Anmeldelse af ulykkestilfælde. Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til Vejle Brand. Anmeldelsen skal indeholde så udførlige oplysninger som muligt Det er en betingelse, at ulykkestilfældet anmeldes i forsikringstiden eller ved forsikringens eller dækningens ophør, senest 6 måneder efter ophørsdatoen Har et ulykkestilfælde medført døden, skal Vejle Brand oplyses om dette inden 48 timer. Vejle Brand er berettiget til at kræve obduktion Hvis et ulykkestilfælde anmeldes for lang tid efter det er sket, kan retten til erstatning bortfalde, jf. lovgivningsmæssige forældelsesregler Den tilskadekomne skal være under nødvendig behandling af læge og/eller tandlæge og skal følge dennes forskrifter Vejle Brand har ret til at indhente oplysninger hos enhver læge, der behandler eller har behandlet den tilskadekomne og til at lade denne undersøge af en læge valgt af Vejle Brand. Vejle Brand betaler for de lægeattester, som selskabet forlanger Ved tandskader skal behandling og pris godkendes af Vejle Brand, inden en behandling påbegyndes, medmindre der er tale om en akut nødbehandling Skadeopgørelse Erstatning beregnes på grundlag af forsikringssummens størrelse når skaden sker og efter de regler, der er anført under de enkelte dækninger. 14 Udbetaling 14.1 Erstatningen udbetales når Vejle Brand har fået de oplysninger, der er nødvendige for at kunne bedømme skadens blivende følger (méngraden). 15 Genoptagelse

5 15.1 Fastsættelsen af méngraden kan genoptages, hvis der opstår ændringer i den sikredes helbredstilstand, således at méngraden må antages at være væsentlig højere end først antaget. Dette gælder dog kun, såfremt kravet ikke er forældet efter lovgivningsmæssige forældelsesregler. Der henvises i øvrigt til punkt 3.3 vedrørende senfølger. Invaliditetsdækning Erstatning ved varigt mén 16 Betingelser 16.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 for Vejle Brands ulykkesforsikring. 17 Hvad omfatter dækningen 17.1 Hvis et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, bevirker, at den forsikrede bliver varigt invalideret, betales erstatning. 18 Fastsættelse af méngrad 18.1 Méngraden fastsættes på et rent medicinsk grundlag, uden hensyn til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, tilskadekomnes erhverv eller andre individuelle forhold Méngraden fastsættes på grundlag af de lægelige oplysninger og i overensstemmelse med den méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadestidspunktet Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes den tilskadekomnes medicinske méngrad på baggrund af den fysiske funktionshæmning Erstatningen skal fastsættes så snart ulykkestilfældets endelige følger kan bestemmes. Det vil sige, når tilstanden er stationær, dog senest 3 år efter ulykkestilfældets indtræden Tilstanden betragtes som stationær, når yderligere behandling ikke kan medføre nogen bedring af tilstanden Méngraden kan ikke overstige 100 % for samme ulykkestilfælde. god protesefunktion 50% Amputation i knæet eller på låret med dårlig protesefunktion 60% Tab af fod med god protesefunktion 30% Tab af fod med dårlig protesefunktion 40% Tab af alle tæer på én fod 10% Tab af 1. tå (storetå) og noget af dens mellemfodsben 8% Tab af 1. tå 5% Læsion af korsbånd med moderat skuffeløshed og let muskelsvind og eller let bevægeindskrænkning 8% H% V% Tab af arm Tab af hånd Tab af alle fingre på én hånde Tab af tommelfinger med mellemhåndsben Tab af tommelfinger Tab af tommelfingers yderstykke Tab af 2. finger Tab af 2. fingers yder og midterstykke Tab af 2. fingers yderstykke 5 5 Tab af 3. finger Tab af 3. fingers yder- og midterstykke 8 8 Tab af 4. finger eller 5. finger 8 8 Tab af 4. finger eller 5. fingers yder- og midterstykke 5 5 Stivhed af håndled i god arbejdsstilling Hvis forsikrede er venstrehåndet, vurderes venstre som højre. 20 Fastsættelse af erstatningens størrelse 20.1 Ménets omfang afgør erstatningens størrelse. Erstatningen udgør en procentdel af forsikringssummen svarende til den fastsatte méngrad. Udbetalingen sker som et engangsbeløb Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Méngraden fastsættes, når de endelige følger efter ulykkestilfældet kan bestemmes (se i øvrigt pkt. 18.4) Méngrad under den valgte invaliditetsdækning (5 % eller 10 %) berettiger ikke til erstatning. Af policen fremgår det, om forsikringen giver ret til udbetaling af erstatning ved en méngrad på mindst 5% eller mindst 10% Til børn ydes erstatning ved 19 Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel 19.1 Uenighed om méngraden, se punkt 12 under generelle bestemmelser Arbejdsskadestyrelsens méntabel kan ses på Uddrag af Arbejdsskadestyrelsens méntabel (Januar 2012) : Tab af begge øjne eller synet på begge øjne 100 % Tab af synet på et øje 20 % Totalt høretab på begge ører 75 % Totalt høretab på et øre 10% Tab af et ben 65 % Amputation i knæet eller på låret med direkte følger af børnelammelse og epidemisk meningitis, fuldstændigt tab af synsevnen på et eller begge øjne som følge af sygdom, fuldstændigt tab af høreevnen på et eller begge øre som følge af sygdom. Dette selvom ulykkestilfælde ikke foreligger. Det er dog et krav, at sygdommen ikke er medfødt og at symptomerne tidligst har vist sig 30 dage efter forsikringen er trådt i kraft Erstatningen bliver betalt til forsikrede. Men er den forsikrede umyndig, bliver erstatningen betalt efter bestemmelserne i værgemålsloven For personer, der på ulykkestidspunktet er fyldt 68 år, nedsættes erstatningen til følgende procenter:

6 68 år 90% 69 år 80% 70 år 70% 71 år 60% 72 år eller derover 50% 20.8 Børneulykkesforsikringen yder ménerstatning efter tilsvarende regler som nævnt under punkterne Erstatningen udbetales efter bestemmelserne i værgemålsloven, jfr. punkt 1.2. Er barnet fyldt 18 år på udbetalingstidspunktet, tilfalder erstatningen barnet. Dødsfaldsdækning Erstatning ved død Denne dækning gælder kun, hvis det fremgår af policen. 21 Betingelser 21.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 for Vejle Brands ulykkesforsikring. 22 Hvad omfatter dækningen 22.1 Dækningen giver ret til erstatning ved dødsfald, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, når dødsfaldet sker indenfor et år efter ulykkestilfældet Et ulykkestilfælde giver ikke ret til erstatning for både død og varigt mén Hvis der er udbetalt erstatning for mén for samme ulykkestilfælde, fratrækkes dette beløb i erstatningen Vi kan betale en straks-erstatning ved død, senest 10 arbejdsdage efter vi har modtaget anmeldelsesblanket og dødsattest med angivelse af dødsårsag. Beløbet er på 10% af forsikringssummen ved død maksimalt kroner (fastsat i 2015). Beløbet bliver betalt til forsikredes efterladte ægtefælle, registreret partner, samlever eller en begunstiget, der er nævnt i policen. Beløbet bliver fratrukket i den endelige erstatning Såfremt forsikringstagerne ikke skriftligt har meddelt Vejle Brand andet, udbetales forsikringssummen til forsikredes nærmeste pårørende, jf. Forsikringsaftaleloven 105a 22.5 Udbetaling af erstatning sker på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet Var afdøde fyldt 68 år, nedsættes dødserstatningen til følgende procenter af forsikringssummen: 68 år 90% 69 år 80% 70 år 70% 71 år 60% 72 år eller derover 50% 22.7 På børneulykkesforsikringen gives der, i tilfælde af dødsfald som følge af et ulykkestilfælde, alene ret til begravelseshjælp på kr. Beløbet indeksreguleres ikke. 23 Hvad omfatter dækningen ikke Dødsfald der har naturlige årsager, eller hvor årsagen til dødsfaldet er ukendt. Tandskadedækning 24 Betingelser 24.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 25 Hvad omfatter dækningen 25.1 Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til tandbehandling som følge af et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen Tandskadedækningen omfatter også tandproteser, der beskadiges i forbindelse med et ulykkestilfælde, når protesen sidder på plads i munden og når ulykkestilfældet i øvrigt har medført legemsbeskadigelse En tandskade kan ikke medføre større erstatning end det beløb, der svarer til den nødvendige behandling af en sund tand. Dette gælder uanset, om en beskadiget tand eventuelt er led i en bro, at nabotænder mangler eller en beskadiget tand i forvejen er svækket Var tændernes eller protesens tilstand forringet eller svækket inden ulykkestilfældet, f.eks. som følge af fyldninger, genopbygning, rodbehandling, caries, slid, fæstetab, paradentose eller andre sygdomme, reduceres eller bortfalder erstatningen svarende til forringelsens omfang i forhold til velbevarede tænder og proteser Tandskadedækningen omfatter én optimal behandling af skaden på det tidspunkt, hvor skaden kan udbedres. Når Vejle Brand har udbetalt udgiften til denne behandling, betragtes behandlingen som endelig og der betales ikke erstatning til yderligere behandling, efterbehandling eller udskiftning på et senere tidspunkt Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder følgende: For voksendækning, at behandlingen skal være afsluttet senest 3 år efter skadetidspunktet For børnedækningen, at færdigbehandling skal være afsluttet inden den tilskadekomnes fyldte 25. år. 26 Hvad omfatter dækningen ikke 26.1 Udgifter der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen, den offentlige børnetandpleje eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til reparation eller almindelig vedligeholdelse af tænder, der allerede er blevet repareret efter et ulykkestilfælde Følgeudgifter efter skade, så som udgifter til medicin, forbindinger, bandager, bideskinner, tandbøjler, hjælpemidler og lignende Tandskade opstået ved tygning eller spisning dækkes ikke. Dette gælder uanset årsagen til tandskaden Selvom forsikringen er udvidet med dækning for Farlig Sport, er tandskader opstået i forbindelse med selvforsvar og kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kick-boksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting, ikke dækket af forsikringen.

7 27 Særlige betingelser for udbetaling 27.1 Behandlingen og pris skal godkendes af Vejle Brand, inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling. Dækning som fører af motorcykel, Scooter eller 45-knallert Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen Dobbelt erstatning 28 Betingelser 28.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 29 Dobbelterstatning fra 30 % invaliditet 29.1 Der udbetales dobbelt erstatning, når et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, medfører en méngrad på 30 % eller derover. 30 Bortfald fra det 65. år 30.1 Retten til dobbelt erstatningen bortfalder automatisk fra det fyldte 65. år. Farlig sport Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen. 31 Betingelser For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 32 Hvad omfatter dækningen 32.1 Ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, sket i forbindelse med farlig sport: a) Cykel- og hestevæddeløb på bane, militaryridning eller lignende. b) Dykning med anvendelse af dykker- og frømandsudstyr. c) Kampsport som fx boksning, brydning, judo, karate, kickboksning og lignende, hvor det egentlige formål med sporten er at ramme, nedlægge eller slå på en modstander eller ting. d) Rapelling, rafting, ballonfart og svæveflyvning. e) Motorløb, rallies, knallertløb, go-cartløb og racerbådsløb af enhver art, herunder træning Invaliditets erstatning i henhold til punkterne 16 til Erstatning for dødsfald i henhold til punkterne 21 til 23, hvis det af policen fremgår, at forsikringen omfatter dødsfalddækning Tandskader i henhold til punkterne 24 til 27. Se dog pkt Hvad omfatter dækningen ikke 33.1 Tandskader sket under de i punkt 32.1 c nævnte sportsgrene er ikke omfattet af dækningen. 34 Betingelser 34.1 For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 35 Hvad omfatter dækningen 35.1 Ved skade som fører af motorcykel, scooter eller 45-knallert udbetales der fuld erstatning ved dækningsberettigede skader, som medfører varigt mén eller død i henhold til punkterne 16 til Præmien reguleres i overensstemmelse med ændringen fra det tidspunkt, hvor Vejle Brand får meddelelse om ændringen Ved et ulykkestilfælde, sket på et køretekniske kursus på bane, vil udbetaling af erstatning ske på grundlag af forsikringssummens størrelse på ulykkestidspunktet. Den maksimale forsikringssum ved invaliditet er begrænset til kroner. Beløbet indeksreguleres ikke. Dækning for behandlingsudgifter Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 36 Betingelser For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 37 Hvornår dækkes behandlingsudgifter 37.1 Forsikringen dækker, når et ulykkestilfælde, der er dækket af forsikringen, er direkte årsag til, at den tilskadekomne får udgifter til behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor. 38 Hvilke behandlingsudgifter er dækket Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor, der er omfattet/godkendt af den offentlige sygesikring, og hvis behandlingen efter en lægelig vurdering har en helbredende effekt. Vi betaler ikke udgifter til andre behandlinger. Behandlingen skal være påbegyndt senest 6 måneder efter ulykkestilfældet. 39 Hvad omfatter dækningen ikke 39.1 Udgifter, der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller anden syge- og ulykkesforsikring Udgifter til behandling for overbelastning af andre legemsdele end dem, der er beskadiget ved ulykken. 40 Særlige betingelser for udbetaling 40.1 Behandlingen og pris skal godkendes af Vejle Brand inden behandling påbegyndes, medmindre der er tale om akut nødbehandling Den samlede godtgørelse af udgifter er begrænset til kr ,- (beløbet indekseres ikke).

8 40.3 Udgifter betales, indtil tilstanden er stationær, eller méngraden er fastsat, dog aldrig længere end 1 år efter ulykkestilfældet. Dækning for ødelagte beklædningsgenstande Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen 41 Betingelser For denne dækning gælder nedenstående betingelser til 15 i Vejle Brands ulykkesforsikring. 42 Dækningen omfatter Udgifter til enten reparation eller anskaffelse af beklædningsgenstande, herunder sko og støvler (f.eks. alm. fodtøj, skistøvler o.l.). Ødelæggelsen skal være en direkte følge af, at beklædningsgenstandene skæres eller klippes op på skadestue eller hos lægen som et nødvendigt led i forbindelse med behandling og/eller undersøgelse i anledning af et dækningsberettiget ulykkestilfælde. 43 Dækningen omfatter ikke 43.1 Udgifter, der kan betales fra anden side, f.eks. sygesikringen, arbejdsskadeforsikringen eller anden syge- og ulykkesforsikring Såfremt der er tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab. 44 Erstatningsopgørelse 44.1 Erstatning for de ødelagte beklædnings genstande fastsættes til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 45 Særlige betingelser for udbetaling 45.1 Erstatningen kan højest udgøre kr.7.500,- (beløbet indekseres ikke). 46 AP Børneforsikring. Denne dækning gælder kun hvis det fremgår af policen AP Børneforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem Vejle Brand, hvor forsikrede barn har tegnet forsikringen, og AP Pension. AP Pension livsforsikringsaktieselskab (AP Pension) Østbanegade København Ø CVR-nr Forsikringen består af følgende forsikringsdækninger: Dødsfaldssum til børn efter det fyldte 1. år Visse kritiske sygdomme Méngradserstatning ved sygdom Forsikrede bliver optaget i, og omfattet af forsikringsdækningenpå baggrund af de oplysninger Vejle Brand modtager fra forsikrede og dennes værge Forsikrede, dennes værge eller andre berettigede skal anmelde dækningsberettigede skade til Vejle Brand hurtigst muligt. Hvis tilstanden efter en sygdom forværres, skal forsikrede, dennes værge eller andre berettigede anmelde forværringen til Vejle Brand hurtigst muligt. Skadebehandling foretages i AP Pension Forsikrede, dennes værge eller andre berettigede skal give AP Pension adgang til oplysninger som er nødvendige for, at AP Pension kan vurdere retten til udbetaling. Hvis oplysningerne er ufuldstændige, kan udbetaling ikke finde sted. Det kan blandt andet være nødvendigt, at forsikrede, dennes værge eller andre berettigede samtykker og medvirker til, at AP Pension indhenter, opbevarer, registrerer og videregiver oplysninger, erklæringer mv. (Det kan f.eks. være tale om, at AP Pension indhenter attester hos læger, der behandler eller har behandlet forsikrede). AP Pension behandler alle oplysninger efter regler, som findes i lovgivningen. AP Pension og Vejle Brand har tavshedspligt om forsikredes forhold og må kun videregive oplysninger herom, hvis forsikrede, dennes værge eller andre berettigede har godkendt, at der sker videregivelser, eller hvis lovgivningen giver adgang til at videregive oplysninger Forsikringen kan ikke, udover hvad der fremgår i disse forsikringsbetingelser, overdrages, afhændes, pantsættes eller på anden måde gøres til genstand for omsætning eller retsforfølgning AP Pension fratrækker eventuelle skatter eller afgifter, herunder boafgift, inden udbetaling. Det sker i henhold til gældende lovgivning Forsikringen giver ikke ret til præmiefri dækning. Forsikringen er tegnet i tilknytning til Vejle Brands ulykkesforsikring. Hvis Vejle Brands ulykkesforsikring ophører, ophører AP Børneforsikring samtidigt. Overgår værgemålet over forsikrede barn til en anden person efter ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen, skal dette meddeles til Vejle Brand. Den nye værge kan overtage forsikringen, hvilket tilsvarende skal meddeles Vejle Brand, af hensyn til følgerne ved manglende præmiebetaling. Hvis værgen afgår ved døden i forsikringstiden, kan forsikringen overtages af en eventuel ny værge, eller det forsikrede barn, hvis barnet er myndigt. Når dækningen ophører, vil forsikringen ikke have opnået nogen værdi Hvis der opstår uoverensstemmelse mellem forsikrede, dennes værge eller andre berettigede og AP Pension, og fornyet henvendelse til AP Pension ikke fører til et tilfredsstillende resultat, kan forsikrede, dennes værge eller andre berettigede klage til Ankenævnet for Forsikring Dødsfaldssum til børn efter det fyldte 1. år Dødsfaldssum til børn er oprettet som en gruppelivsforsikring uden opsparing, en såkaldt risikoforsikring hvor forsikringssummen alene udbetales ved forsikredes død, så længe denne er omfattet af forsikringen. Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Gruppelivsforsikring dækker hele døgnet og i hele verden. AP Pension udbetaler forsikringssummen til værgen. Hvis forsikrede er myndig ved forsikringsbegivenhedens indtræden, udbetaler AP Pension forsikringssummen til forsikredes nærmeste pårørende efter reglerne i Forsikringsaftaleloven, medmindre andet er skriftligt meddelt Vejle Brand. Retten til udbetaling bortfalder, hvis der ikke findes en berettiget, ifølge særlig begunstigelsesbestemmelse,

9 gruppelivsaftalens begunstigelsesbestemmelse, testamente eller legale arvinger. Forsikringen dækker ikke ved død, som er en følge af: Selvmord eller følger efter selvmordsforsøg Psykiske lidelser Misbrug af alkohol eller narkotiske stoffer Krigstilstand, borgerlige uroligheder eller tilsvarende fareforøgelse Ved død uden for dansk område gælder begrænsningen kun, hvis forsikrede har deltaget aktivt i krigshandlinger mv. På dansk område følges bekendtgørelse fra den minister, som er ansvarlig for livs- og pensionsforsikring, herunder bekendtgørelse om start og sluttidspunkt for tilstanden Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Endvidere dækker forsikringen ikke: Dødsfald, der indtræder i forsikringstiden inden, at forsikrede er fyldt 1 år Dødsfald, som skyldes medfødte sygdomme og/eller sygdomme, der er indtrådt inden, at forsikrede er fyldt 1 år. Gruppelivsforsikring opgøres på grundlag af dækningen ved dødsfaldet Visse kritiske sygdomme Forsikringen dækker visse kritiske sygdomme, hvis forsikrede i forsikringstiden, har fået stillet en diagnose, som beskrevet under punkt 46.9 A-R. Det er diagnosetidspunktet, der er afgørende, og ikke det tidspunkt, forsikrede får kendskab til diagnosen. Forsikringssummen udbetales til forsikrede. Hvis forsikrede er umyndig, udbetales i henhold til gældende lov. Udbetalingen udgør forsikringssummen på tidspunktet for diagnosticeringen og for punkt 46.9.R, når betingelserne for terminal sygdom er opfyldt. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn dækker hele døgnet og i hele verden. Følgende diagnoser er omfattet af forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn: A. Kræft, leukæmi og lymfomer En ondartet (malign) svulst (tumor), diagnosticeret histologisk og karakteriseret ved ukontrolleret vækst med infiltration af omkringliggende væv og tendens til lokalt recidiv og spredning til regionale lymfeknuder og andre organer (metastaser). Desuden dækkes akut leukæmi, kronisk leukæmi i accelereret fase eller blastkrise, behandlingskrævende kronisk lymfatisk leukæmi, non-hodgkin s lymfomer stadie II-IV, Hodgkin s sygdom stadie II til IV samt Burkitts lymfom (alle stadier). Herudover dækkes højrisiko myelodysplastisk syndrom (MDS), kronisk myelomonocystisk leukæmi (CMML) type 2 samt behandlingskrævende myelomatose/ solitært myelom. Med behandlingskrævende forstås celledræbende behandling (kemoterapi) og/eller allogen knoglemarvstransplantation. Undtaget fra forsikringsdækningen er: Ikke-infiltrerende forstadier til kræft (carcinoma insitu, borderline eller med lavt malignt potentiale) i foreksempel livmoderhals, bryst eller testes (uanset valgt behandling) Alle former for hudkræft, bortset fra modermærkekræft stadie 1-4 (malignt melanom) Blærepapillomer Hodgkin s lymfom stadie I Prostatatumorer med en Gleason score på 6 eller derunder (klinisk spredning svarende til T2NoMo er dækket) Tumorer på baggrund af hvilken, der allerede er udbetalt erstatning efter punkt 46.9.F, og som udvikler sig til en diagnose under punkt 46.9.A. B. Hjerteklapoperation på grund af hjerteklapfejl Planlagt eller gennemført hjertekirurgisk behandling for hjerteklapfejl (forsnævring eller utæthed), med indsættelse af mekanisk eller biologisk hjerteklapprotese samt homeograft eller klapplastik. Ved planlagt operation skal forsikrede være accepteret på venteliste. C. Kronisk hjertesvigt med svære symptomer i hvile og nedsat funktionsevne Kronisk hjerteinsufficiens med en vedvarende nedsat uddrivningsfraktion (EF) i venstre ventrikel på 30% eller derunder, som medfører funktionel begrænsning hvile (foreksempel ved dyspnø, træthed, palpitationer) og som forværres ved enhver form for aktivitet (jf. New York Heart Associations klassifikation (NYHA) gruppe III og IV). Diagnosen skal være stillet på en kardiologisk afdeling. Påvirkningerne af funktionsniveau skal være til stede på trods af behandling i mere end 6 måneder, eller der skal være gennemført indoperation af cardioverter defibrillator (ICD-enhed). D. Hjerneblødning eller blodprop i hjernen (apopleksi) med blivende følger En akut beskadigelse af hjernen eller hjernestammen, med samtidig opståede objektive neurologiske udfaldssymptomer af mere end 24 timers varighed, og som enten skyldes; en spontant eller traumatisk opstået blodansamling i hjernen eller mellem hjernehinderne, som følge af et bristet blodkar eller en misdannelse i hjernens kar, eller en forsnævring eller tillukning af en pulsåre opstået i hjernen pga. en emboli eller trombose. Hjernebeskadigelsen skal have medført blivende neurologiske udfald svarende til hjernebeskadigelsen, og være påvist ved en hjernescanning (CT/MR). Tilfælde hvor en blodprop i hjernen ikke er påvist ved CT/MR-scanning er omfattet af forsikringsdækningen, hvis samtlige klassiske kliniske tegn på blodprop i hjernen er opfyldt, og der er blivende neurologiske udfald svarende til hjernebeskadigelsen (vurderet tidligst efter 3 måneder) i form af lammelser, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser, taleforstyrrelser, gangbesvær, koordinations- eller bevidsthedsforstyrrelse. Diagnosen skal være stillet på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af en neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Undtaget fra forsikringsdækningen er transitorisk cerebral iskæmi (TCI)/transitorisk iskæmisk attak (TIA), tidligere hjerneinfarkter påvist tilfældigt ved hjernescanning (CT/MR) og blodpropper eller blødninger i den perifere del af nervevævet, dvs. uden for hjernen (f.eks. øjne, øre, hypofyse). E. Sækformet udvidelse af hjernens pulsårer (aneurisme) eller intrakraniel arteriovenøs karmisdannelse(av-malformation) med behov for operation Planlagt eller gennemført operation for en defekt i hjernenskar, med en eller flere sækformede udvidelser af hjernens pulsårer eller arteriovenøse karmisdannelser (inklusive kavernøst angiom), som skal være påvist ved røntgen af hjernens pulsårer(angiografi) eller CT/MR-scanning.

10 Defekten skal være diagnosticeret på en neurologisk eller neurokirurgisk afdeling eller være bekræftet af neurologisk speciallæge, og anden årsag til de neurologiske følger skal være udelukket. Forsikringsdækningen omfatter også tilfælde hvor operationen ikke kan gennemføres af tekniske grunde. F. Visse godartede svulster i hjerne og rygmarv med aggressivt forløb (behov for operation) og svære blivende følger Godartede (benigne) svulster (tumorer) opstået i og udgået fra hjerne, hjernestamme, rygmarv eller disse organers hinder (centralnervesystemet), som efterlader betydelige neurologiske følger (dysfunktion) og nedsat førlighed svarende til mindst 15%, vurderet efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel. Forsikringssummen udbetales først når følgetilstanden kan vurderes som rimelig stabil, det vil sige tidligst 3 måneder efter diagnosticering eller operation. Undtaget fra forsikringsdækningen er cyster, granulomer, hypofyseadenomer og Acusticus neurinomer (Schwanomer). Endvidere undtages svulster der er opstået i eller på en eller flere hjerne- eller kranienerver, herunder syns- eller hørenerven. G. Multipel (dissemineret) sklerose (MS) En kronisk sygdom i centralnervesystemet, der har vist sig ved: to eller flere (gentagne) veldefinerede episoder af neurologiske udfaldssymptomer, fra forskellige dele af centralnervesystemet, som er efterfulgt af hel eller delvis remission, i kombination med mindst to karakteristiske læsioner i hjernens hvide substans (med påvist disseminering i tid og sted) på MR-scanning, eller et attack med klart fremadskridende forløb (Primær Progressiv MS) eller et svært attack, hvor de diagnostiske kriterier for MS eller McDonald er opfyldte. Diagnosen skal være stillet af en neurologisk speciallæge. Undtaget fra forsikringsdækningen er tilfælde med synsnerveudfald (opticusneurit) alene. H. Hjerne- eller hjernehindebetændelse (inkl. Borrealia og TBE) medførende svære neurologiske følger En infektion i hjerne, hjernenerverødder eller hjernehinder forårsaget af bakterier, vira, svampe mv., som har medført vedvarende objektive neurologiske følger, svarende til en méngrad på 15% eller mere efter Arbejdsskadestyrelsens tabel (vurderet af en neurologisk speciallæge). Diagnosen skal være stillet på neurologisk eller infektionsmedicinsk afdeling ud fra: Påvisning af mikrober i spinalvæsken, eller En rygmarvsvæskeundersøgelse med påvisning af tydelig inflammatorisk reaktion (pleocytose) med forhøjet antal hvide blodlegemer, eventuelt suppleret med MR/CT scanning. Ved en neuroborreliose som følge af flåtbid skal diagnosen være stillet ud fra undersøgelser for borreliaspecifikke antistoffer i serum og spinalvæske (lgg, lgm). Ved Tick-Borne-Encephalitis (TBE) skal diagnosen være verificeret ved påvisning af virusantistoffer i serum og spinalvæske. De neurologiske følger kan i alle tilfælde tidligst vurderes efter 3 måneder og skal være bekræftet af neurologisk speciallæge. I. Creutzfeldt-Jacobs sygdom (CJD og vcjd) En progressiv degenerativ sygdom i centralnervesystemet, forårsaget af prioner. Diagnosen skal være stillet på relevant sygehusafdeling og vurderes overvejende sandsynlig ud fra: Typiske kliniske symptomer, med fremadskridende demens, påvirket koordination, nedsat syn, påvirket taleevne, stivhed mv. Forandringer på EEG, MR/CT scanning samt Laboratorieundersøgelser af spinalvæske (stærkt forhøjet total-tau protein uden ændringer af Alzheimermarkører og prionmarkører (herunder PrP mutationer, proteinet, neuronspecifik enolase mv.). J. Muskelsvind (myopati og neuropati) med vedvarende fremadskridende symptomer Arvelig muskeldystrofi kendetegnet ved progressivt tab af muskelmasse og kraft (f.eks. Du-chennes muskeldystrofi, Beckers muskeldystrofi, Limb Girdle muskeldystrofi (LGMD), Facio-scapulo-humeral muskeldystrofi (FSHD), Okulopharyngeal-muskeldystrofi (OPMD) eller Dystrofia myotonica). Dækningen forudsætter, at det kan dokumenteres, at symptomerne er debuteret i forsikringstiden, og at diagnosen er stillet på en neurologisk afdeling ved klinisk undersøgelse, blodprøve (enzym CK eller gentest) samt muskelbiopsi. K. Kronisk nyresvigt med behov for varig dialyse eller transplantation Dobbeltsidigt nyresvigt, hvor begge nyrer kronisk og uigenkaldeligt er holdt op med at fungere, hvilket medfører behov for varig dialysebehandling eller nyretransplantation. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. L. Større organtransplantation Planlagt eller gennemført modtagelse af hjerte, lunge, lever, bugspytkirtel, hjertelunge eller hjertelunge lever transplantat, på grund af organsvigt hos forsikrede. Ved planlagt transplantation skal forsikrede være accepteret på venteliste. Dækningen omfatter også gennemført transplantation med stamceller/knoglemarv fra et andet individ (allogen knoglemarvstransplantation) for andre tilstande end anført under dækning for punkt 46.9.A. Dækningen omfatter ikke transplantation af andre organer, dele af organer, væv eller celler. M. AIDS Erhvervet immundefektsyndrom som følge af infektion med human immundefekt virus (HIV), erhvervet efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Det skal kunne dokumenteres, at forsikrede er blevet smittet med HIV i forsikringstiden. Diagnosen skal være stillet på en infektionsmedicinsk afdeling og opfylde Sundhedsstyrelsens kriterier for anmeldelsespligtig AIDS. N. HIV-infektion ved blodtransfusion eller arbejdsbetinget smitte Infektion med HIV som følge af blodtransfusion eller anden lægelig behandling, modtaget efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt. Det kræves, at forsikrede er berettiget til godtgørelse for transfusionsoverført HIV-infektion af Sundhedsstyrelsen. Infektion med HIV efter forsikringens ikrafttrædelsestidspunkt, som følge af en arbejdsbetinget læsion eller smitteudsættelse på slimhinderne under udførelse af forsikredes professionelle erhverv. Det kræves som dokumentation for smitteoverførelsen, at uheldet er anmeldt som arbejdsskade, og at der foreligger en negativ HIV-test udført inden for den første uge efter smitteudsættelsen, efterfulgt af en positiv test inden for de næste 12 måneder.

11 O. Større forbrænding (ambustio) Brandsår (inklusive forfrysninger eller ætsninger) af tredje grad, der dækker mindst 20% af den forsikredes legemsoverflade. Diagnosen skal fremgå af journaludskrift eller epikrise fra en brandsårsafdeling. P. Praktisk blindhed Permanent og irreversibelt synstab på begge øjne, hvor synstyrken på bedste øje er 1/60 (0,01666) eller derunder, eller såfremt der er synsfeltindskrænkning til under 10% (kikkert-syn). Diagnosen stilles hos øjenlæge med angivelse af årsag. Q. Total døvhed Totalt permanent og irreversibelt høretab på begge ører, med en høretærskel på 100dB eller derover på alle frekvenser. Diagnosen stilles hos ørelæge med angivelse af årsag. R. Terminal sygdom - alle diagnoser, der ikke er omfattet af punkt 46.9.A-Q, hvor levetiden er højst 12 måneder Ved terminal sygdom forstås en fremskreden eller hurtigt udviklende uhelbredelig sygdom, hvor forventet restlevetid trods lægelig behandling maksimalt er 12 måneder. De 12 måneder regnes fra diagnosedatoen. Det er en betingelse, at der foreligger lægefaglig dokumentation for, at ovenstående betingelser er opfyldt. Dokumentation skal være fra en relevant, dansk specialafdeling eller fra en relevant speciallæge, der har opnået speciallægeanerkendelse fra de danske sundhedsmyndigheder, og som ikke alene er speciallæge i almen medicin. Der kan alene ske udbetaling, når alle lægelige anvisninger i relation til den dækningsberettigede sygdom er blevet fulgt. Forsikringen dækker ikke tilfælde, der direkte eller indirekte skyldes: en sygdom, som forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret eller modtaget behandling for (det er diagnosetidspunktet, der er afgørende) en sygdom, der har medført eller medfører udbetaling efter en af diagnoserne i punkt 46.9.A-Q eller sygdomme, der skyldes den lægelige behandling heraf et ulykkestilfælde, hvorved forstås legemsbeskadigelse, som rammer den forsikrede ufrivilligt gennem pludselig udefrakommende hændelse infektioner eller epidemier. Forsikringen giver ikke ret til udbetaling: hvis diagnosen er stillet tidligere end 3 måneder efter forsikringens ikrafttræden hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret samme kritiske sygdom, som beskrevet i punkt 46.9.A-R. hvis forsikrede inden forsikringstidens begyndelse har fået diagnosticeret sygdom som defineret i punkt 46.9.A, vil der dog være ret til udbetaling ved ny diagnose efter punkt A hvis denne indtræder i forsikringstiden, og der er gået mindst 10 år, siden diagnosen i punkt 46.9.A blev stillet, og der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i denne periode ved diagnoser som beskrevet i punkt 46.9.B og C, hvis forsikrede tidligere har fået stillet diagnose, som beskrevet i punkt 46.9.B eller C ved diagnoser som beskrevet i punkt 46.9.H og I, hvis forsikrede tidligere har fået stillet diagnose, som beskrevet i punkt 46.9.H eller I, mere end én gang for hver diagnose, som beskrevet i punkt 46.9.A-R. Hvis forsikrede tidligere har fået udbetaling efter punkt 46.9.A, vil der være ret til udbetaling ved ny diagnose efter punkt 46.9.A, hvis denne indtræder i forsikringstiden, og der er gået mindst 10 år, siden diagnosen i punkt 46.9.A blev stillet, og der ikke er konstateret tilbagefald (recidiv) i denne periode hvis forsikrede får stillet en ny diagnose mindre end 6 måneder efter, at forsikrede har fået stillet en diagnose som har givet ret til udbetaling efter punkt 46.9.A-R ved kritisk sygdom, der er en følge af misbrug af medicin eller indtagelse af medicin, der ikke er lægeordineret, eller som er en følge af misbrug af alkohol, euforiserende stoffer og lignende giftstoffer ved kritisk sygdom, der er en følge af krigstilstand, borgerlige uroligheder, oprør, terrorhandlinger eller anden fareforøgelse af tilsvarende art med virkning på dansk område hvis forsikrede ikke har anmeldt kritisk sygdom inden sin død ved kritisk sygdom omfattet af diagnoserne i punkt 46.9.B, C, D, E, F, K, L, P og Q, hvor diagnosen er stillet før forsikrede er fyldt 1 år Méngradserstatning ved sygdom Sygdom betragtes i denne forsikring som en konstateret forværring af helbredstilstanden, der ikke kan henføres til et ulykkestilfælde. Følgende betragtes ikke som sygdom i henhold til denne forsikring: Fysiske skavanker eller psykiske udviklingsforstyrrelser, herunder følger af sådanne tilstande, hvor symptomerne viser sig, før forsikringen træder i kraft. Ordblindhed, talblindhed og væksthæmning. Når en sygdom er direkte årsag til, at forsikredes medicinske invaliditet (dvs. mén) fastsættes til mindst 5% udbetales der erstatning. Sygdom betragtes som indtruffet på det tidspunkt, hvor forværringen af helbredstilstanden første gang påvises af en læge. Dette er ikke altid sammenfaldende med tidspunktet for diagnosticeringen af sygdommen. Der skal være tale om varigt mén. Følgende sygdomme dækker først ved en méngrad på mindst 25%: Mén som følge af medfødte stofskiftesygdomme ICD E70- E90 (f.eks. Cystisk fibrose, Phenylketonuri). Mén som følge af Epilepsi ICD G40. Mén som følge af sygdomme i det centrale nerve- og muskelsystem ICD G11, G12, G60, G71 og G80 (f.eks. CP, muskeldystrofi). Mén som følge af misdannelser og kromosomafvigelser ICD Q00-Q99 (f.eks. misdannel-ser af de indre organer). Fastsættelse af mén: Ret til udbetaling fastsættes, så snart sygdommens endelige følger kan bestemmes, dog senest 3 år efter at sygdomstilfældet er anmeldt til Vejle Brand. AP Pension fastsætter méngraden efter samme méntabel, som Arbejdsskadestyrelsen benytter på skadetidspunktet og med de begrænsninger, der er anført i disse forsikringsbetingelser. Hvis méngraden ikke direkte kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsætter AP Pension forsikredes méngrad efter tilsvarende principper, som er lagt til grund for méntabellen, på baggrund af den fysiske funktionshæmning. I alle tilfælde fastsætter AP Pension méngraden på et rent medicinsk grundlag uden hensyntagen til en eventuel nedsættelse af erhvervsevnen, forsikredes specielle erhverv eller andre individuelle forhold.

12 Et bestående mén kan ikke medføre, at méngraden ansættes højere, end hvis det ikke havde været til stede. Erstatningen udgør den procent af forsikringssummen, der svarer til den fastsatte méngrad. Forsikringens størrelse: Ved en dækningsberettiget forsikringsbegivenhed udbetaler AP Pension på baggrund af den sum, som var gældende ved forsikringsbegivenhedens indtræden til værgen eller andre berettigede. Forsikringssummen udbetales til forsikrede. Hvis forsikrede er umyndig, udbetales i henhold til gældende lov. Når en forsikringsbegivenhed giver ret til udbetaling i henhold til sygdomsforsikring til børn, kan der ikke senere ske udbetaling på grundlag af samme sygdomstilfælde, selvom méngraden øges. Dækningen omfatter ikke: Sygdom eller følger deraf, der er indtruffet før forsikringen træder i kraft Mén som følge af psykisk sygdom Mén som følge af selvmordsforsøg eller sygdom, der er selvpåført forsætligt eller ved grov uagtsomhed. Dette gælder uanset forsikredes sindstilstand ved fremkaldelsen af sådan sygdom Følger af lægelig behandling, som ikke er nødvendiggjort af den sygdom, der er dækket af forsikringen Mén efter sygdom, der er fremkaldt af den forsikrede ved deltagelse i slagsmål, selvforskyldt beruselse, misbrug af alkohol, narkotika og/eller giftstoffer samt kriminelle handlinger. Sygdomme, der er defineret af nedenstående ICD-koder, dækkes aldrig af forsikringen, ligesom der heller ikke ydes erstatning for følger af disse sygdomme: Psykiske sygdomme ICD F00-F69 (f.eks. psykose, neurose, anoreksi, bulimi, skizofreni og depression). Neuropsykiatriske forstyrrelser ICD F70-F99 (f.eks. ADHD, autisme, udviklingshæmning). Senere diagnoser eller ændrede diagnosebetegnelser med de ovenfor angivne ICD-koder er også omfattet af undtagelserne. Forsikringen dækker ikke ved mén efter sygdom, som er en følge af: Krigstilstand, borgerlige uroligheder eller tilsvarende fareforøgelse. Uden for dansk område gælder begrænsningen kun, hvis Forsikrede har deltaget aktivt i krigshandlinger mv. På dansk område følges bekendtgørelse fra den minister, som er ansvarlig for livs- og pensionsforsikring, herunder bekendtgørelse om startog sluttidspunkt for tilstanden Udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. Et mén, der bestod før sygdommen, giver ikke ret til udbetaling. Tilsvarende ydes der ikke erstatning for følger af sygdom, der forværres på grund af anden eksisterende sygdom eller sygelige forandringer eller handicap, der allerede bestod, da sygdommen indtraf. Et bestående mén kan ikke medføre, at erstatningen fastsættes højere, end hvis et sådant mén ikke havde været til stede. Ved skade på parvise organer medfører dette, at méngraden, uanset forudbestående mén, fastsættes, som om der alene foreligger mén på det senest beskadigede organ. Dækning kan endvidere bortfalde, hvis forsikrede ikke er under stadig behandling af en læge og følger dennes forskrifter. Uenighed om méngraden Såvel forsikrede, dennes værge og andre berettigede som AP Pension kan indbringe enhver uenighed om fastsættelse af méngraden for Arbejdsskadestyrelsen under hensyntagen til forsikringsbetingelsernes punkt Er sagen indbragt af forsikrede, dennes værge eller andre berettigede, og ændrer Arbejdsskadestyrelsen méngraden til fordel for forsikrede, refunderer AP Pension forsikrede de omkostninger, som er direkte forbundet med Arbejdsskadesstyrelsens behandling af sagen. Helkunde Aftaler 47.1 Helkunde Hus Det fremgår af din police, hvis du er omfattet af denne aftale Aftalen gælder for følgende private forsikringer a. Familieforsikring b. Parcelhusforsikring c. Fritidshusforsikring d. Hundeansvarsforsikring e. Ulykkesforsikring Plus f. Campingvognsforsikring g. Trailer/Teltvogne h. Motorcykelforsikring i. Vejle Brand Bilforsikring Aftalen skal for husstanden mindst omfatte familie-, parcelhus- og Vejle Brand Bilforsikring og/eller Motorcykelforsikring. Såfremt forsikringstager har tegnet forsikring for landbrugsbygninger, stilles der ikke krav om tegning af parcelhusforsikring Forsikringerne i aftalen skal oprettes af forsikringstager. Eventuel forsikring til ægtefælle/samlever skal oprettes i forsikringstagers navn med ægtefælle noteret på policen som ejer/bruger. Det er en betingelse, at ægtefælle/samlever er tilmeldt folkeregistreret på forsikringstagerens adresse Præmierabat Der ydes en årlig præmierabat på de forsikringer der er en del af aftalen Aftalens yderligere fordele. Udover ovennævnte præmierabatter, indeholder aftalen nogle dækningsmæssige fordele. a. Mulighed for medforsikring af trailer, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen. b. Rådyrdækning, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen Skade sket ved påkørsel af rådyr, elg, hjort, vildsvin eller andet klovbærende vildt er ikke en bonus-belastende skade, og der vil ikke blive opkrævet selvrisiko Opfylder forsikringstageren ikke længere betingelserne for at være omfattet af aftalen, opretholdes forsikringerne på selskabets almindelige betingelser uden fordele og rabatter. Bortfald af fordele og rabatter i henhold til denne aftale sker med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være med i aftalen ikke længere er opfyldt.

13 47.2 Helkunde Lejlighed Det fremgår af din police, hvis du er omfattet af denne aftale Aftalen gælder for følgende private forsikringer a. Familieforsikring b. Fritidshusforsikring c. Hundeansvarsforsikring d. Ulykkesforsikring Plus e. Campingvognsforsikring f. Trailer/Teltvogne g. Motorcykelforsikring Aftalen skal for husstanden mindst omfatte familie- og Vejle Brand Bilforsikring og/eller Motorcykelforsikring Forsikringerne i aftalen skal oprettes af forsikringstager. Eventuel forsikring til ægtefælle/samlever skal oprettes i forsikringstagers navn med ægtefælle noteret på policen som ejer/bruger. Det er en betingelse, at ægtefælle/samlever er tilmeldt folkeregistreret på forsikringstagerens adresse Præmierabat Der ydes en årlig præmierabat på de forsikringer der er en del af aftalen Aftalens yderligere fordele. Udover ovennævnte præmierabatter, indeholder aftalen nogle dækningsmæssige fordele. a. Rådyrdækning, hvis bilen er forsikret i selskabet. Dækningen vil fremgå af policen for bilforsikringen Skade sket ved påkørsel af rådyr, elg, hjort, vildsvin eller andet klovbærende vildt er ikke en bonus-belastende skade, og der vil ikke blive opkrævet selvrisiko Opfylder forsikringstageren ikke længere betingelserne for at være omfattet af aftalen, opretholdes forsikringerne på selskabets almindelige betingelser uden fordele og rabatter. Bortfald af fordele og rabatter i henhold til denne aftale sker med virkning fra det tidspunkt, hvor betingelserne for at være med i aftalen ikke længere er opfyldt.

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED

VEJLE BRAND I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING I TILSLUTNING TIL DANSK LOVGIVNING OM FORSIKRINGSAFTALER OG OM FORSIKRINGSVIRKSOMHED I disse betingelser kan du læse om, hvad

Læs mere

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom. Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser Gør den hårde tid lidt lettere, hvis dit barn bliver ramt af alvorlig sygdom Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRINGEN I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche U07 Betingelser 011012 Side Fællesbestemmelser... 2 1 Generelt...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør. Børnepakke. Forsikringsbetingelser Sørg for ro i økonomien, hvis dit barn bliver sygt eller dør Børnepakke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Børnesygeforsikring Branche AP Børneforsikring Betingelser 010115 Indholdsfortegnelse Side Dødsfaldssum til børn..1 Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn.. 8 Sygdomsforsikring

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab

Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01. Indholdsfortegnelse. Fællesbetingelser. Fællesbestemmelser. Familiens bedste forsikringsselskab Familiens bedste forsikringsselskab Aros Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser U03-01 I tilslutning til Lov om Forsikringsaftaler samt selskabets til enhver tid gældende vedtægter, der udleveres efter

Læs mere

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat)

RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Side 1 af 10 RiskPoint Privat Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Willis I/S (Privat) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3.

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Geografisk område 2.1 1.2.1. I Norden og på Grønland Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne og alle medlemslande i EU. Dækker

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 ULYKKESFORSIKRING Ulykkesforsikring Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. A. Sikret efter denne police er Sikrede efter denne police er alene de personer,

Læs mere

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01

Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Nr. UF-01 Gældende fra december 2011 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension

Forsikringsbetingelser. for. Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) AP Pension Forsikringsbetingelser for Forsikring ved visse kritiske sygdomme (obligatorisk) i AP Pension 01.01.2014 Forsikring ved visse kritiske sygdomme Indholdsfortegnelse: 1 Aftalegrundlag 2 2 Optagelse 2 3 Urigtige

Læs mere

Ulykkesforsikring. Husforsikring

Ulykkesforsikring. Husforsikring Ulykkesforsikring Husforsikring Vilkår Vilkår nr. 21-6, nr. 41-6, april februar 2016 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. AP Pension kan ændre betingelserne, hvis ændringen aftales med FSS det er nødvendigt, for at AP Pension kan

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Gældende fra 1. januar 2014 VKS dækker visse kritiske sygdomme i samarbejde mellem Forenede Gruppeliv (FG) og danmark i henhold til en gruppelivsaftale.

Læs mere

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg. Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser Få en udbetaling, hvis du bliver alvorligt syg Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme er oprettet på

Læs mere

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS)

Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringsbetingelser visse kritiske sygdomme (VKS) Forsikringen udbydes af Forenede Gruppeliv i samarbejde med Sygeforsikringen "danmark" Forsikringsbetingelserne gælder fra 1. januar 2016 og erstatter

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser til Børneforsikring Gældende fra den 1. januar 2015 Dækningssummer Varigt mén som følge af ulykke Varigt mén som følge af sygdom Nedsat erhvervsevne Økonomisk Førstehjælp Hospitalskompensation Ved dødsfald 820.000 kroner 820.000 kroner 546.000 kroner 100.000

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte FINANSMINISTERIET Cirkulære om Forsikringsdækning ved kritisk sygdom mv i gruppelivsordningen for statsansatte 2000 Cirkulære om FORSIKRINGSDÆKNING VED KRITISK SYGDOM MV I GRUPPELIVSORDNINGEN FOR STATSANSATTE

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelser for ulykkesforsikringen 1. Hvem er omfattet 1.1 Forsikringen dækker

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring

Betingelser 01.01.2014. FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring Betingelser 01.01.2014 FOA Ulykke kollektiv ulykkesforsikring tegnet af FOA i PenSam Forsikring ULY FOA 3 2 BETINGELSER FOR KOLLEKTIV ULYKKESFORSIKRING TEGNET AF FOA 1 HVEM ER DÆKKET AF FORSIKRINGEN Kontingentdækkede

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser 2122005 Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser 2122005 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Ulykkesforsikring - voksne afsnit 14 Side 8 3. Dødsfald - voksne afsnit

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001

Ulykkesforsikring. Forsikrings betingelser Nr. 20-7. Gældende fra 1. oktober 2001 Ulykkesforsikring Forsikrings betingelser Nr. 20-7 Gældende fra 1. oktober 2001 Revideret 1. januar 2008 på grund af nye regler omkring nærmeste pårørende Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup,

Læs mere

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl.

- for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. TRYGHED VÆKST BALANCE gruppeliv - for medlemmer af lokale landboforeninger, regionale familielandbrugsforeninger m.fl. Gruppelivsordningen Landbrug & Fødevarers gruppelivsordning sikrer dig og familien

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor gælder forsikringen? 3. Hvilke skader

Læs mere

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121

Kollektiv ulykke - børn og unge. Forsikringsbetingelser R339 121 Kollektiv ulykke - børn og unge Forsikringsbetingelser R339 121 Gælder fra juni 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-13 Side 3 2. Dækningsomfang for ejerskifteforsikringen afsnit 14-24

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 September 2009 -MAYDAY SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs- og terrorrisiko

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL

FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL FORSIKRINGSVILKÅR FOR DETAF UDENRIGSMINISTERIET UDSENDTE IHB-PERSONEL BILAG 2 Uddrag af de almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til lov nr. 129 af 15. april 1930 om forsikringsaftaler. Udenrigsministeriet

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Børnepakke. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Børnepakke Forsikringsbetingelser 1 AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Børnepakken er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S

Læs mere

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015

Det Faglige Hus. Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Det Faglige Hus Kollektiv ulykkesforsikring - Heltidsdækning Gældende fra 01.01.2015 Sektion A Generelle betingelser 1. Forsikringens omfang Ulykkesforsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde,

Læs mere

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser

GRUPPEF ORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme. Forsikringsbetingelser GRUPPEF ORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen af en kalendermåned.

Læs mere

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde.

Arbejdstid følger den arbejdstid, der er gældende inden for pågældende virkeområde. 3.78.8 Ansættelsesvilkårsaftale for Butiksfunktionærer Mellem Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og Butiksfunktionærgruppen (BF) under Danmarks Leder Organisation (DLO) 2010-2012 1 Dækningsområde

Læs mere

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside

Du kan også få svar på dine spørgsmål på vores hjemmeside Ulykkesforsikring vilkår Indholdsfortegnelse s. 3 Din forsikring omfatter s. 5 Dødsfald s. 5 Invaliditet s. 6 Tillægsforsikringer s. 7 Erstatning Kontakt Fair Servicecenter 70 10 70 15 Skadecenter 70 10

Læs mere

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301

Ulykkesforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 10-301 Forsikringsbetingelser Ulykkesforsikring Version 10-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring

Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Forsikringsbetingelser den 1. januar 2014 PFA Kritisk Sygdom - Obligatorisk gruppeforsikring Aftalegrundlag 1. Disse forsikringsbetingelser, der er oprettet i henhold til lov om forsikringsaftaler, er

Læs mere

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser

GRUPPEFORSIKRING. Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn. Forsikringsbetingelser GRUPPEFORSIKRING Forsikring ved visse kritiske sygdomme til børn Forsikringsbetingelser Stk. 4. Forsikrede og dennes værge oplyses om skærpende ændringer af betingelserne med 1 måneds varsel til udgangen

Læs mere

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1

Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Sammenligning Ulykkesforsikring Side 1 Afsnit 1 fællesbestemmelser 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 1.2.1. Uden tidsbegrænsning i Norden og i Grønland. Uden tidsbegrænsning i Norden, Grønland, Færøerne

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL januar Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL201701-1 1. januar 2017 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.M.B.A. og Tryg Forsikring A/S. Aftalen omfatter kollektiv dødsulykkesforsikring,

Læs mere

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING

010112_Ulykkesforsikring ULYKKESFORSIKRING ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR ULYKKESFORSIKRING 1.0 FORSIKRINGEN DÆKKER 1.1 Forsikringen giver ret til erstatning ved ulykkestilfælde. Ved et ulykkestilfælde forstås: - en pludselig hændelse,

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde)

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Side 1 af 6 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Købmandsaftalen(kunde) Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse

Læs mere

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Dækning ved udvalgte kritiske Forsikringsbetingelser for diagnosticeret efter 1. januar 2016 20.05.2016 52/06-3 Side 2/9 Dækning ved er betegnelsen for en forsikring, der omfatter medlemmerne af Lægernes

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring

Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Personsikring ulykkesforsikring inkl. hjemtransportforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup,

Læs mere

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke?

Ulykkesforsikring. Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter dødsfaldsdækningen ikke? Dødsfaldsdækning ved ulykkestilfælde i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler 1. For dødsfaldsdækningen gælder nedenstående betingelser, samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK 2016 Forsikringer for ansatte i HK Orienterende oplysninger om gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Ulykkesforsikring, Lystfartøj

Ulykkesforsikring, Lystfartøj Forsikringsbetingelser for ulykkesforsikring i tilknytning til First Marines Lystfartøjsforsikring Indholdsfortegnelse 1 Hvem er omfattet af forsikringen... 1 2 Hvad dækker forsikringen... 1 3 Hvad dækker

Læs mere

Privattegnet ulykkesforsikring

Privattegnet ulykkesforsikring Privattegnet ulykkesforsikring 2 Indholdsfortegnelse Privattegnet ulykkesforsirkng Sikrede personer... 4 Dækningsart... 4 1 Hvor dækker forsikringen?... 4 2 Hvad dækker forsikringen?... 4 3 Hvad dækker

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring

Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Betingelser nr. 20-7 Ulykkesforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring

Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Forsikringsorientering for Gruppelivsforsikring Gruppelivsordningen har aftale nr. 94915 i Administrationsselskabet Forenede Gruppeliv. Pkt. 1 Indtrædelse For at blive omfattet af Gruppelivsforsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen "danmark"

Børneforsikring. Dækker ved ulykke og sygdom 2011. Information fra Sygeforsikringen danmark Børneforsikring Dækker ved ulykke og sygdom 2011 Information fra Sygeforsikringen "danmark" Børneforsikringen giver din familie lidt ekstra tryghed Du har mulighed for at tegne en Børneforsikring, der

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser: Group Plus, 83.305-00 September 2009 (version: Lederne) SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4.

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring 2015/2016 Forsikringsbetingelser Gruppeforsikring igennem Optima Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer

Læs mere

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44

Betingelser nr. 20-6. Ulykkesforsikring. s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Betingelser nr. 20-6 Ulykkesforsikring s000_402_21_11_ulykke_20-6_112011_sh.indd 1 16-11-2011 10:27:44 Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen

Læs mere

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser

RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Side 1 af 8 RiskPoint Kollektiv Ulykkesforsikring Au Pair 2015 Forsikringsbetingelser Afsnit 1 Generelle forsikringsbetingelser 1. Forsikringstager/ sikrede individer/personer 2. Ikrafttrædelse 3. Geografisk

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Rytterulykkesforsikring

Rytterulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Rytterulykkesforsikring Indholdsfortegnelse Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2 Hvad dækker forsikringen 1 3 Hvad dækker forsikringen ikke 1 4 Hvor og Hvornår dækker

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL02. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL02 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med Tryg

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c

Kollektiv Ulykkesforsikring. Policebetingelser. Nr. 451 c Kollektiv Ulykkesforsikring Policebetingelser Nr. 451 c Gouda Kollektiv Ulykkesforsikring Indhold Side 1 Hvem er omfattet af forsikringen 2 2 Hvad dækker forsikringen 2 3 Hvad dækker forsikringen ikke

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsvilkår. for. Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår for Ulykkesforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Sygdom Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner pr. døgn. 1. Fællesbestemmelser I forsikringsbetingelserne

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (01) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme

Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Dækning til børn ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser til Almindelige forsikringsbetingelser ved visse kritiske sygdomme Særbetingelser gældende fra 1. september 2017 Nr. 01 09 2017 Indhold 1. Om

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Forsikringer for ansatte i HK

Forsikringer for ansatte i HK Forsikringer for ansatte i HK Gruppelivsordning GL134 og ulykkesforsikring policenr. 248552285. Gældende fra juli 2017 HK har som arbejdsgiver tegnet flere forsikringer, der dækker dig som medarbejder.

Læs mere

Gruppeulykkesforsikring

Gruppeulykkesforsikring LB KONCERNEN Gruppeulykkesforsikring Forsikringsbetingelser nr. 24-2B, januar 2005 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: 3311 7755 www.lb.dk BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: 3315 1545 www.bauta.dk RUNA FORSIKRING

Læs mere

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING

Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING Forsikringsbetingelser for fritidsulykkesforsikring I DANSKE FISKERES FORSIKRING CVR NR. 55 12 46 12 Version FRI 01 DANSKE FISKERES FORSIKRING G/S Platanvej 12 1810 Frederiksberg C Tlf: 3321 8311 e-mail:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring

Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser for Visse Kritiske Sygdomme mellem HK og Alka Forsikring Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. UL04. Vejledning om forsikringsbetingelserne findes på næste side FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. UL04 Gælder fra 07.06.2004 i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler. Foruden policen og forsikringsbetingelserne gælder

Læs mere

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007

Gældende fra 1. juli 2007 til 31. december 2007 Forsikringsbetingelser Gældende fra 1. juli 2007 Almindelige forsikringsbetingelser for forsikringer i Arbejdsmarkedspensionen Nedenstående almindelige forsikringsbetingelser gælder for forsikringer i

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Familieulykkesforsikring 06.09.2011 Indholdsfortegnelse for familieulykkesforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1 Hvilke skader dækker forsikringen? 1.2 Hvad forstås ved et ulykkestilfælde?

Læs mere

Betingelser ved visse kritiske sygdomme

Betingelser ved visse kritiske sygdomme Betingelser ved visse kritiske sygdomme Gældende fra 1. januar 2014 1 Får medlemmet stillet diagnose på en kritisk sygdom før medlemmet fylder 70 år, udbetales en engangssum, jf. dog 2-6. Med kritisk sygdom

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for Ulykkesforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33

Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Nr. 33 DF 19873-1-03.00 Almindelige forsikringsbetingelser for GruppeUlykkesForsikring i Danske Forsikring Disse forsikringsbetingelser

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser

EuroBonus MasterCard. Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser EuroBonus MasterCard Ulykkesforsikring forsikringsbetingelser Betingelser nr. 19-008 Forsikringen er tegnet i Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45, 1560 København V Telefon (+45) 33 73 24 00 CVR-nr.

Læs mere

Tandlægernes Tryghedsordninger

Tandlægernes Tryghedsordninger Tandlægernes Tryghedsordninger Forsikringsbetingelser den 1. januar 2008 Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger Arbejdsudygtighedsforsikring for Praktiserende Tandlæger bygger på samarbejde

Læs mere

Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring Kollektiv ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser KU-01 gældende fra 1. november 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER ULYKKESFORSIKRING Hos os er du i trygge hænder ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-ULYNY 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015

Indhold 27 / Sønderjysk Forsikring / Børneulykkeforsikring / Forsikringsbetingelsesnummer: U09-042015 Indhold Fortrydelsesret... 2 Fællesbestemmelser... 3 1. Hvem er forsikret... 3 2. Hvilke skader dækker forsikringen... 3 3. Hvilke skader er ikke dækket under forsikringen... 3 4. Hvilke forholdsregler

Læs mere

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016

Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring 01.01.2016 Kunder optaget før 01.07.1999 Betingelser for Hold Fast gruppeforsikring - tegnet i tilknytning til pensionsordning i PenSam 1. Tegning Forsikringen

Læs mere

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser

G R U P P E F O R S I K R I N G. Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme. Forsikringsbetingelser G R U P P E F O R S I K R I N G Forsikring ved Visse Kritiske Sygdomme Forsikringsbetingelser det er nødvendigt, for at AP Pension kan overholde lovgivning og tilhørende praksis. Stk. 5. Forsikrede oplyses

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING AP SKADE FORSIKRINGSBETINGELSER for KOLLEKTIV GRUPPEULYKKESFORSIKRING i AP SKADE Gruppeulykke5pct_A3_012008_2(2012) Indholdsfortegnelse 1 Forsikringen dækker 2 Invaliditet 3 Tillægserstatning ved invaliditet 4

Læs mere

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme

Betingelser. FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Betingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Pr. 01.01.2016 2 Forsikringsbetingelser FOA Forsikring ved visse kritiske sygdomme Jf. Lov nr. 129 af 15.04.1930 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015

HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 HK Visse Kritiske Sygdomme: Se hvordan du er dækket PRIS 49 KR./MÅNED 2015 1 Hvad er en forsikring mod visse kritiske sygdomme? Forsikringen dækker, hvis du eller dine børn i forsikringstiden får stillet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ULYKKESFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvad dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Børn Kombi Gældende fra den 1. januar 2016 FORSIKRINGSBETINGELSER - Forsikringssummer Forsikringssum ved ulykke: 832.000 kroner. Forsikringssum ved sygdom: 832.000 kroner. Forsikringssum ved dødsfald: 50.000 kroner. Hospitalskompensation: 300 kroner

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser DAGPENGE + Forsikringsbetingelser Dag-2 Gældende fra 01.02.2016 Forsikringsbetingelser PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 99 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring

Læs mere