AFRAPPORTERING UDVIKLINGSPROJEKT KOFOEDSMINDE. Forebyggelse af vold og trusler ved alenearbejde på Kofoedsminde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFRAPPORTERING UDVIKLINGSPROJEKT KOFOEDSMINDE. Forebyggelse af vold og trusler ved alenearbejde på Kofoedsminde"

Transkript

1 AFRAPPORTERING UDVIKLINGSPROJEKT KOFOEDSMINDE Forebyggelse af vold og trusler ved alenearbejde på Kofoedsminde

2 Indhold 1. Indledning 3 2. Baggrund Styregruppe Projektgruppe 4 3. Udviklingsprojektets indsatsområder Kriterier for opdeling/sammensætning af beboere De daglige risikovurderinger Nyt alarmsystem Ændring i Kofoedsmindes målgruppe Håndtering af særligt farlige situationer, når beboere er i affekt Ændring i det socialpædagogiske miljø på Kofoedsminde Beboernes udgang fra Kofoedsminde Beboernes døgnrytme Lettere adgang for beboerne til at komme ud i det fri Begrænsning af ulovlige effekter på Kofoedsminde Personundersøgelse og ransagninger Begrænsning i brug af telefon og internet Kontrol af post og pakker Skærpet overvågning af de genstande beboerne har adgang til De nye indsatsers konsekvenser for beboerne De nye indsatsers konsekvenser for medarbejderne Faglige kompetencer Ledelse Bygningsmæssige justeringer Sikkerhedshegn Sikringsrum Økonomiske forudsætninger Bilag Ideoplæg, indhegning 13 2

3 1. Indledning Kofoedsminde er Danmarks eneste institution med sikrede afdelinger for kriminelle voksne udviklingshæmmede. Ændring i beboernes sammensætning, udvikling i de kommunikationsmidler, beboerne betjener sig af, samt beboernes adgang til at erhverve sig effekter af enhver art gennem handel på internettet, gør det stadig vanskeligere for Kofoedsminde at skabe et udviklende socialpædagogisk miljø omkring beboerne, skabe sikkerhed for medarbejderne, og at forhindre beboerne i at rømme til fare for de nære omgivelser. Udfordringerne på Kofoedsminde har det sidste halve år været behandlet i et udviklingsprojekt, hvis opgave har været at gentænke arbejdets tilrettelæggelse på Kofoedsminde og afslutte med en plan for implementering af forandringer, der forebygger vold og trusler i arbejdet med beboere med kendt voldelig adfærd. Projektet har ført til betydelig omlægning af arbejdet på Kofoedsminde og til indførelse af en række skærpede sikkerhedsprocedurer. Ud over de forandringer, som Region Sjælland selv har mulighed for at gennemføre, viser projektet, at Kofoedsminde har brug for beføjelser til at gribe ind overfor beboerne, der rækker ud over de muligheder, der eksisterer i gældende lovgivning. Region Sjælland har derfor ansøgt Social-, Børne- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne for magtanvendelse på Kofoedsminde, så de kommer til at svare til de regler, der gælder for magtanvendelse på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge. 2. Baggrund Kofoedsminde har siden 2009 fået i alt 10 påbud fra Arbejdstilsynet om at ændre tilrettelæggelsen af arbejdet med beboere med kendt voldelig adfærd, blandt andet så alenearbejde undgås. Påbuddene har haft baggrund i konstaterede problemer med vold, trusler om vold og traumatiske hændelser i arbejdet med beboere med kendt voldelig adfærd. Region Sjælland har klaget til Arbejdsmiljøklagenævnet over det principielle i, at alle beboere på Kofoedsminde, uanset hvad de konkret er dømt for i Arbejdstilsynets afgørelser, anses for at være farlige, dvs. tilhører kategorien beboere med kendt voldelig adfærd. Arbejdsmiljøklagenævnet traf afgørelse i sagen, der fastholdt Arbejdstilsynets påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler ved alenearbejde, men samtidig præciserede, at afgørelsen alene vedrører alenearbejde i forbindelse med udgangsledsagelse. Samtidigt er der sket en stigning i antallet af rømninger fra Kofoedsminde. Fra et niveau i 2011 med 3 rømninger på et år, er der sket en stigning til 14 rømninger i 2012 og 9 i Navnlig de seneste 2 rømninger fra oktober 2013 er fulgt tæt af pressen, der fokuserer på den usikkerhed, rømningerne skaber i Kofoedsmindes nære omgivelser. De voksende problemer med at skabe sikkerhed på og omkring Kofoedsminde var i juni 2013 anledning til, at Region Sjælland igangsatte et udviklingsprojekt, hvis opgave var at gentænke arbejdets tilrettelæggelse på en måde, der balancerer på den ene side hensynet til medarbejdere og naboers sikkerhed, og på den anden side beboernes retssikkerhed. En række centrale parter blev orienteret om projektets igangsættelse: Social-, Børne- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, Arbejdstilsynet, Sekretariatet Rammeaftale Sjælland RS17 samt Danske Handicaporganisationer. 3

4 Udviklingsprojektet er organiseret med en styre- og projektgruppe: 2.1 Styregruppe Forstander på Kofoedsminde, Hans Christian Hansen formand for styregruppen Viceforstander på Kofoedsminde, Flemming Lund Social- og Servicedirektør Michael Nørgaard Souschef for Socialområdet Pia Bille sekretær for styregruppen Randi Beiskjær 2.2 Projektgruppe Forstander, Kofoedsminde Hans Christian Hansen projektleder Viceforstander, Kofoedsminde Flemming Lund Teamleder, Kofoedsminde Anne-Mette Lyster Brædder Sikkerhedsleder, Kofoedsminde Marcel Rose Tillidsrepræsentant, Kofoedsminde Vivi Henningsen Medarbejderrepræsentant, Kofoedsminde Claus Grahndin Arbejdsmiljøkonsulent, Region Sjællands administration Jeanette Harboe Jaque Siemsen Faglig konsulent, Region Sjællands administration Randi Beiskjær sekretær for projektgruppe Randi Beiskjær Endvidere har projektet haft tilknyttet ekspertbistand til risikovurdering af beboere. MED-udvalget på Kofoedsminde har løbende været involveret i udviklingsprojektet, og der har været gennemført møder med Arbejdstilsynet og en følgegruppe sammensat af repræsentanter fra SL, FOA og 3F. 3. Udviklingsprojektets indsatsområder I det følgende gennemgås resultaterne inden for hvert af de indsatsområder, udviklingsprojektet har arbejdet med. 3.1 Kriterier for opdeling/sammensætning af beboere Opgaven var at opstille kriterier for, hvilke beboere på Kofoedsminde, der med rimelighed kan siges at falde i kategorien beboere med kendt voldelig adfærd og hvilke beboere, der ikke falder i kategorien. Projektets grundantagelse var, at kun et mindretal af beboerne ville falde i kategorien beboere med kendt voldelig adfærd. Denne gruppe skulle identificeres og omfattes af skærpede sikkerhedsprocedurer. Som metode til at løse opgaven, blev projektet tilknyttet ekspertbistand fra Psykiatrien i Region Sjælland, der til brug for estimering af patienternes tilbøjelighed til at begå vold arbejder med den evidensbaserede metode til individuel risikovurdering HCR-20 (Historical, Clinical, Riskmanagement). HCR-20 er en struktureret klinisk metode, der anvender 20 risikofaktorer til at identificere tidligere (historiske), aktuelle (kliniske) og fremtidige (risikohåndtering) problemområder hos den undersøgte. Undersøgelsen vurderer tilstedeværelse og aktuel relevans af hver enkelt risikofaktor og giver en samlet risikovurdering af hvilken type vold, der er risiko for, at den undersøgte begår, mod hvilke personer, af hvilke årsager og under hvilke omstændigheder. Endvidere gives en vurdering af, hvilke form for støtte, der skal til at forebygge risikoen for fremtidig voldsadfærd. 4

5 Undersøgelsen af beboerne på Kofoedsminde foregik ved, at to beboere, der på forhånd var skønnet ikke at udgøre en sikkerhedsrisiko, blev vurderet efter HCR-20. Resultatet af HCR-20 kunne ikke entydigt bekræfte det forudgående skøn, men gav værdifuld information om, hvordan det socialpædagogiske miljø kan indrettes med størst mulig sikkerhed for øje, hvorfor arbejdet med HCR-20 videreføres. På denne baggrund frafaldes projektets grundlæggende antagelse om, at kun et mindretal af beboerne falder i kategorien beboere med kendt voldelig adfærd, og projektet videreføres med det fokus, at et flertal af beboere falder indenfor kategorien og skal omfattes af skærpede sikkerhedsprocedurer. Det mindretal, der ikke har en kendt voldelig adfærd, samles fortrinsvis på Dragsminde. 3.2 De daglige risikovurderinger Ud over HCR-20, der klinisk estimerer beboernes tilbøjelighed til at begå vold, fortsætter Kofoedsminde arbejdet med risikovurdering ved brug af metoderne BVC (Brøset Violence Checklist) og SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale Revised). BVC anvendes i forbindelse med hvert vagtskifte til at forudsige risikoen for vold inden for det kommende døgn. Metoden gør det muligt at sætte ind med forebyggende tiltag, eksempelvis i form af øget kontakt, samtale og opmærksomhed. Metoden er enkel for medarbejderne at betjene. Når den samlede score på tjeklisten er 0, vurderes risikoen for vold de næste 24 timer som lille. Er den samlede score 1-2, er der en moderat risiko for vold, og der bør gennemføres forebyggende initiativer. Når den samlede score er 3 eller derover, er der en høj risiko for vold. Der skal i så fald både gennemføres forebyggende initiativer og lægges en plan for, hvordan en eventuel voldsom adfærd skal håndteres. SOAS-R anvendes til måling af verbal og fysisk aggression mod genstande, medbeboere og ansatte. Hvis beboere udviser aggressiv adfærd, skal det personale, der har ansvar for beboeren under den aggressive adfærd, registrere adfærden i SOAS-R og følge op på denne. Den aggressive adfærd og årsagerne til denne analyseres og beskrives, så det er muligt at se sammenhænge og mønstre i optakten til den aggressive adfærd og derved lettere at forstå årsagerne og at bryde disse mønstre. Den forebyggende indsats, der vælges over for beboeren beskrives, så det er muligt at dokumentere effekten af de tiltag der vælges. I forlængelse af udviklingsprojektet præciseres krav til den analyse, der skal afdække årsagerne til den aggressive adfærd og til beskrivelse af de indsatser, der skal sætte i værk overfor beboerne. 3.3 Nyt alarmsystem For hurtigst muligt at sikre assistance ved alarmopkald på Kofoedsminde, er de interne alarmer optimeret og opgraderet med ny software. Det er nu muligt præcist at se, hvor alarmen kommer fra. Systemet er opdelt i 7 alarmgrupper, og det fungerer tilfredsstillende. Selv når der trykkes alarm næsten samtidigt fra eksempelvis 2 afdelinger, dækkes begge alarmopkald ind så personalet reagerer. Det er et kendt og anvendt system; samtlige fængsler i Danmark bruger det samme. Det eksterne alarmsystem, der anvendes ved udgang uden for matriklen, er nyt og programmeret, så alarmen modtages i den afdeling, beboeren er gået fra. Når der trykkes på knappen, kan det ses, i hvilket område, dem er på udgang, befinder sig. Alarmen kan anvendes over alt. Dog kan man 5

6 ikke få hurtig assistance, hvis man befinder sig udenfor Rødbyhavn området, men man kan orientere Kofoedsminde om, i hvilket område man befinder sig og eventuelt få hjælp til at kontakte politiet. Der er udarbejdet procedure for betjening af den eksterne alarm og givet instruktion til alle medarbejdere. 3.4 Ændring i Kofoedsmindes målgruppe Kofoedsmindes målgruppe er beboere, der er omfattet af straffelovens 16 stk. 1: Mentalt retarderet i højere grad, eller 16 stk.2: Mentalt retarderet i lettere grad og dermed straffes med en foranstaltningsdom jf. straffelovens 68. Hovedparten af de domfældte, er mentalt retarderet i lettere grad. Gennem de senere år er der sket en forskydning i Kofoedsmindes målgruppe. En ændring er, at en større andel af beboerne ligger i den intelligensmæssigt øvre ende af målgruppen. Dette ses i kombination med, at beboerne har fået en øget adgang til kommunikationsmidler, internet mv. som bidrag til forklaring af det stigende antal rømninger fra Kofoedsminde. Således er rømninger i flere tilfælde sket ved, at det på forhånd var aftalt, at personer uden for Kofoedsminde skulle hjælpe med at gennemføre rømningerne. Fx stod der ved en beboers rømning i oktober 2013 en bil klar uden for Kofoedsminde; klar til at køre med beboeren, da beboeren løb fra sine ledsagere. Samme beboer formåede et par dage senere at begrunde sin flugt på TV, hvor beboeren havde truffet aftale med en journalist om at interview kunne gennemføres på mobiltelefon med billeder ligeledes optaget på mobiltelefon ved en besøgende til beboeren. En anden ændring er, at stadig flere beboere ud over deres intelligenshandicap er misbrugende og har psykiske lidelser. Det sker, at der anbringes beboere på Kofoedsminde, som viser sig at være uden for målgruppen. Over en tiårig periode er fem beboere således fraflyttet Kofoedsminde. To beboere blev således fundet indenfor normalområdet, dvs. for intelligente og tre blev fundet sindssyge og overflyttet til retspsykiatrisk afdeling. Aktuelt er tre beboere til genvurdering af om de tilhører målgruppen for Kofoedsminde. 3.5 Håndtering af særligt farlige situationer, når beboere er i affekt Ikke mindst som følge af forskydningen i Kofoedsmindes målgruppe sker det, at beboere er voldsomt udadreagerende. I affekt udgør de en betydelig sikkerhedsrisiko både for dem selv, andre beboere og medarbejdere. I særlige situationer eskalerer konflikter, så det, der i udgangspunktet drejer sig om en enkelt beboer, trækker flere beboere med sig. Der er tale om situationer der, når de kommer ud af kontrol, er til fare både for beboere og medarbejdere, og som eftervirkning har den konsekvens, at svage beboere ikke tør være til stede på fællesarealerne, men trækker sig tilbage på deres værelser. Det vurderes, at Kofoedsminde i sådanne situationer mangler mulighed for i en kortere periode at kunne isolere en beboer, der er voldsomt udadreagerende og til fare for sine omgivelser i et rum, hvor beboeren ikke vil være til fare for sig selv. Region Sjælland har anmodet Børne- Social- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne, der gælder for magtanvendelse på Kofoedsminde, så Kofoedsminde kan anvende de samme regler, som er gældende for sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, der giver mulighed for i op til 2 timer at anbringe en beboer i et særligt isolationsrum. 6

7 3.6 Ændring i det socialpædagogiske miljø på Kofoedsminde Ud over behov for at håndtere akut opståede og farlige situationer er der brug for at udvikle det socialpædagogiske miljø på Kofoedsminde, så der generelt skabes en mere klar, tydelig og overskuelig struktur i beboernes dagligdag. I projektet er der foretaget en gennemgang af hverdagen på de sikrede afdelinger med det formål at identificere de situationer, hvor risiko for vold og trusler om vold er størst. Gennemgangen viser, at risikoen er størst i situationer, hvor det er uklart for beboerne, hvad de har at rette sig efter. Denne problemstilling bekræftes også af de gennemførte HCR-20 risikovurderinger. To områder har i denne sammenhæng haft udviklingsprojektets særlige fokus: Beboernes udgang fra Kofoedsminde og beboernes døgnrytme Beboernes udgang fra Kofoedsminde Et centralt problemområde, når det gælder uklarhed om rammer, er beboernes udgange fra Kofoedsminde. Planlægning af udgange er hidtil foregået ad hoc og ved løbende afvejning af den enkelte beboers ønsker overfor de muligheder der er for at frigøre personale til udgang. Ordningen viser sig, trods hensigt om det modsatte, at skabe frustration hos beboerne, der som en del af deres problematik har vanskeligt ved at behovsudsætte og håndtere, at deres ønsker ikke kan opfyldes. Som konsekvens heraf er det besluttet at skemalægge beboernes udgang fra de sikrede afdelinger Skovbo, Syltholm og Højbo. Følgende retningslinjer gøres gældende: Den enkelte beboer på disse afdelinger kan efter ansøgning komme på udgang uden for det indhegnede område én gang om ugen. Forudsætningen herfor er en betydelig forøgelse af Kofoedsminde indhegnede område. Se afsnit 3.6. Ved disse udgange skal der altid være mindst to ledsagere. Udgang kan gennemføres ved at to medarbejdere gennemfører udgang for to beboere, hvis risikovurderingen tilsiger det. En planlagt og godkendt udgang kan aflyses eller afbrydes hvis 1) beboeren forud for eller under udgangen overtræder lovgivning eller husregler, 2) risikovurderingen tilsiger det 3) der er risiko for rømning og 4) der ikke er tilstrækkeligt personale til at gennemføre udgangen En udgangs varighed kan maksimalt være tre timer. Alle udgange skal som udgangspunkt afvikles i dagslys. Der kan gives dispensation i særlige tilfælde efter konkret vurdering. Ved planlægning af udgang følges en procedure, hvor teamlederne udarbejder kvartalsvise periodeplaner, som godkendes af forstander / viceforstander Periodeplan er tilgængelig for teamleder og medarbejdere, men af sikkerhedshensyn ikke for beboerne Beboerne kan få oplyst, hvornår de skal på udgang Udgang kan ikke ændres eller flyttes. Hvis en beboer ikke benytter sin udgang bortfalder udgangen Beboernes døgnrytme Et andet problemområde, når det gælder uklarhed om rammer, er beboernes døgnrytme. Det er konfliktskabende, når medarbejderne griber ind overfor beboere, der i de sene aftentimer og om natten har en adfærd, der skaber uro på afdelingerne. 7

8 En nødvendig intervention vurderes i denne sammenhæng at være muligheden for at låse beboernes værelser om natten og herved sikre, at der skabes en rytme i døgnet, hvor beboerne får sovet om natten og er udhvilede til de aktiviteter, de deltager i om dagen. Dette vurderes både at give fordel for beboernes livskvalitet, og at øge sikkerheden i arbejdet med beboerne. Lov om kriminalpræventive indsatser giver mulighed for at låse en beboers værelse for natten, når der er risiko for, at beboeren ellers vil undvige. Det vurderes ikke at være tilstrækkeligt på Kofoedsminde, hvor der er behov for at kunne aflåse beboernes værelser for at sikre, at ordensbestemmelser overholdes eller at sikkerhedshensyn iagttages. Region Sjælland har derfor ansøgt Børne- Social- og Integrationsministeriet om mulighed for af ordens- og sikkerhedshensyn at aflåse beboernes værelser for natten (i lighed med de muligheder, der findes på de sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge). 3.7 Lettere adgang for beboerne til at komme ud i det fri Beboernes adgang til ledsaget udgang uden for Kofoedsminde vil blive skemalagt som led i udvikling af et socialpædagogisk miljø, der skaber overskuelighed i hverdagen. Ledsaget udgang er imidlertid, med den eksisterende fysiske afgrænsning af det sikrede område, den eneste mulighed en del af beboerne har for at komme ud og trække frisk luft. Der er ikke ved alle sikrede afdelinger have- og gårdanlæg, der giver beboerne mulighed for spontant at komme udendørs. Da mulighed for spontant at komme udendørs imidlertid anses for væsentlig, er der i udviklingsprojektet taget initiativ til at indhegne et større og sammenhængende udeareal på Kofoedsminde. Indhegningen skal, ud over mulighed for spontant at komme udendørs, give mulighed for, at flere aktiviteter kan foregå inden for det sikrede område. Der etableres derfor både kiosk og motionsrum inden for hegnet. Indhegning af et større areal vurderes at reducere den sikkerhedsrisiko, som beboeres rømning fra Kofoedsminde udgør for de nære omgivelser. Beboere, der vurderes at være i risiko for at rømme, kan tilbydes alternativ udendørs aktivitet. Inden for de seneste 3 år, har der været 25 rømninger, hvoraf 24 er sket i forbindelse med udgang. Ingen beboere er rømmet under planlagte udgange over 3 timer. Samtidig reduceres sikkerhedsrisiko for medarbejderne, der under udgang har til opgave at forhindre rømninger. Sikkerhedshegn rundt om de bygninger på Kofoedsminde, der huser de sikrede afdelinger, reducerer endelig den sikkerhedsrisiko, der er forbundet med, at ulovlige effekter afleveres til beboerne, når vinduerne i forbindelse med udluftning mv. står åbne Begrænsning af ulovlige effekter på Kofoedsminde Det er et tiltagende problem på Kofoedsminde, at beboerne er i besiddelse af ulovlige effekter som for eksempel knive, sakse, bidetænger, hobbyknive, proptrækkere, dolke, stegegafler, skruetrækkere, fjerkræssakse, file, grensakse og alle øvrige genstande, der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Problemet er flersidigt. For det første kan ulovlige effekter, som knive eller slagvåben, i sig selv udgøre en sikkerhedsrisiko for medarbejderne. 8

9 For det andet øger det risikoen for medarbejderne, når de har til opgave at konfiskere effekter, der ifølge de enkelte beboeres dom er ulovlige at være i besiddelse af, fx tændstikker for en beboer, der er dømt for brandstiftelse eller adgang til internettet for en beboer, der er dømt for pædofili. For det tredje er det forbundet med sikkerhedsrisiko, når beboerne ulovligt kan komme i besiddelse af euforiserende stoffer, både fordi beboernes adfærd under stofpåvirkning er uforudsigelig, og fordi tilstedeværelse af stoffer skaber konflikter imellem beboere, der handler med hinanden. Som resultat af udviklingsprojektet peges på forskellige initiativer til begrænsning af ulovlige effekter på Kofoedsminde. Forskellige former for kontrol af beboerne selv, deres værelser og ejendele, samt skærpet overvågning af de effekter beboerne har adgang til i forbindelse med arbejde, aktivitet mv. Som det er i dag kan sådanne kontrolforanstaltninger kun sættes i værk efter beboerens samtykke. Afviser beboerne at give samtykke, må personalet tilkalde politiet Personundersøgelse og ransagninger Adgang til undersøgelse af beboerne og ransagning af beboernes værelser, hvis det af bestemte grunde må antages at beboeren er i besiddelse af ulovlige effekter, er en forudsætning for at forhindre ulovlige effekter på Kofoedsminde. Region Sjælland har derfor anmodet Børne- Social- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne, der gælder for magtanvendelse på Kofoedsminde, så Kofoedsminde, i lighed med de sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge, kan foretage personundersøgelse og ransagning, når der er grund til at antage, at beboeren er i besiddelse af effekter, hvor besiddelsen medfører, at ordensbestemmelser ikke kan overholdes, eller at sikkerhedshensyn ikke kan iagttages Begrænsning i brug af telefon og internet Kombinationen af den lette adgang til kommunikationsmidler og beboere, der har ressourcer til at benytte dem, stiller ofte personalet i vanskelige dilemmaer. Eksempelvis når beboere, der er dømt for pædofili, bruger computer eller mobiltelefon. Som hovedregel har personalet ikke lovhjemmel til at inddrage disse effekter. Kun i enkeltstående tilfælde er der i beboere med dom for pædofili særlige vilkår om brug og omgang med computer og mobiltelefon, herunder overvågning. Beboernes generelle adgang til at benytte kommunikationsmidler kombineret med muligheden for at handle på internettet, gør det af sikkerhedsmæssige årsager nødvendigt at få beføjelser der lovliggør personalets indgriben. Region Sjælland har anmodet Børne- Social- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne, der gælder for magtanvendelse på Kofoedsminde, så Kofoedsminde i lighed med de sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge kan kontrollere og begrænse beboernes kommunikation med omverdenen (telefonsamtaler og anden kommunikation). 9

10 3.8.3 Kontrol af post og pakker Kofoedsminde fører allerede en vis kontrol med post og pakker. Når beboerne modtager breve og pakker, bliver de bedt om at åbne dem under personalets overvågning. I tilfælde af, at beboeren nægter at vise indholdet, sendes pakken retur eller hele tasken konfiskeres. Forefindes der genstande, som umiddelbart ikke alene udgør en sikkerhedsrisiko, men som sammensat med andre effekter kan udgøre en risiko, noteres dette. Denne praksis, der er ny på Kofoedsminde og indført af sikkerhedsmæssige årsager, ligger på kanten af, hvad lovgivningen giver mulighed for. Region Sjælland har anmodet Børne- Social- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne, der gælder for magtanvendelse på Kofoedsminde, så Kofoedsminde i lighed med de sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge kan føre kontrol med beboernes brevveksling og pakker Skærpet overvågning af de genstande beboerne har adgang til Parallelt med ansøgning til Børne- Social- og Integrationsministeriet om nye beføjelser til at kontrollere beboerne jf. afsnit ovenfor, har ledelsen på Kofoedsminde udarbejdet nye procedurer til overvågning af de genstande, som beboerne har adgang til i forbindelse med arbejde, aktivitet mv. På Kofoedsmindes Udviklingscenter er udarbejdet nye sikkerhedsprocedurer for værktøj mv. Alle typer af håndværktøj skal opbevares i aflåste skabe, som åbnes og lukkes efter behov. Når man er færdig med at bruge et stykke værktøj, hænges det på plads med det samme. Der skal altid være orden i skabene, så alle hurtigt kan danne sig et overblik over indhold. Det skal være angivet i billede og tekst, hvad skabet indeholder, så det på samme måde er tydeligt, hvad der ikke hænger på sin plads eller eventuelt mangler. Hver gang en beboer ønsker at forlade værkstedet, skal personalet sikre, at værktøjet er på værkstedet, enten i brug, på plads eller låst inde. Er der manglende værktøj som tillægges tyveri, bliver alle på pladsen, indtil det forsvundne er fundet. Det er sikret, at alle i organisationen er bekendt med gældende retningslinjer, samt at der holdes fokus på at opretholde retningslinjerne. 4. De nye indsatsers konsekvenser for beboerne Beboere på Kofoedsminde er omfattet af servicelovens bestemmelser, herunder reglerne om magtanvendelse, der sigter på at undgå tvangsmæssige foranstaltninger og betoner at den enkeltes personlige integritet og frihed skal respekteres. Med udviklingsprojektet ansøges Børne- Social- og Integrationsministeriet om at give Kofoedsminde de samme magtbeføjelser, som er tilladte på de sikrede afdelinger på døgninstitutioner for børn og unge. Det forventes, at ændringerne vil skabe uro blandt beboerne, størst uro blandt de roligste beboere, der til gengæld forventes hurtigst at acceptere de ændrede forhold. Allerede nu er der beboere, der reagerer på at have to medarbejdere med på udgang. Det har siden sommeren 2013 været obligatorisk for beboerne på Højbo, Skovbo og Syltholm. Beboerne oplever, at de udstilles som farlige, når de kommer med to ledsagere. Det bliver åbenlyst, at der kommer En af dem fra Kofoedsminde. I samme periode er antallet af udgange reduceret væsentligt med den konsekvens at beboernes ønsker om udgang ikke kan imødekommes fuldt ud. Medarbejdere og teamledere er i implementeringen af de forandringer, som udviklingsprojektet fører med sig, opmærksomme på at håndtere disse udfordringer. 10

11 5. De nye indsatsers konsekvenser for medarbejderne De forandringer der følger af udviklingsprojektet, vil give medarbejderne mere kontrol med beboeren. Der er allerede eksempler på, at voldelige hændelser er afværget ved at gribe ind overfor beboernes brug af telefon. Der er dog andre risici at være opmærksom på. Nye og flere magtbeføjelser stiller krav til medarbejderne om at benytte disse. Medarbejderne vil blive udfordret i deres traditionelle forståelse af, at begrænsning i beboernes selvbestemmelse er et overgreb overfor beboerne. Der vil bestå en ledelsesmæssig udfordring i at få medarbejderne til at se de nye kriminalpræventive indgreb som en integreret del af en socialpædagogiske praksis, som beboerne profiterer af. Både i den daglige ledelse og ved personalemøderne vil teamlederne følge op på de konkrete udfordringer, som de nye kriminalpræventive indgreb stiller medarbejderne overfor. Denne indsats omfatter også gennemgang og drøftelse af de ændrede instrukser. 5.1 Faglige kompetencer Det vil være nødvendigt at udvikle de ansattes kompetencer, så den ændrede socialpædagogiske tilgang overfor beboerne kan gennemføres i praksis. Dette vil hindre, at de nye opgaver øger den samlede belastning af de ansatte, herunder den psykiske belastning i forbindelse med magtanvendelser. Fokus skal være på kerneopgaven, som er den faglige indsats. Der er brug for at denne styrkes. Målgruppen har ændret sig og nye problemstillinger kendetegner målgruppen. Flere ligger intelligensmæssigt i den øvre ende af Kofoedsmindes målgruppe og flere har psykiske problemer og er misbrugende. Selv om medarbejderne er kompetente og erfarne, mangler de kompetencer til arbejde med den nye målgruppe. Der er behov for, at bibringe medarbejderne specifik faglig viden, dels i forhold til den ændrede målgruppe, og dels i forhold til at udføre indgreb uden borgerens samtykke og uden konfliktoptrapning. Behovet for tilførsel af nye kompetencer imødekommes ved ansættelse af en psykolog, der ud over at gennemføre individuelle risikovurderinger, skal give medarbejdere og teamledere, der arbejder direkte med beboerne, faglig støtte og supervision. Hertil fortsætter det etablerede konflikthåndteringsteam med at instruere medarbejderne i frigørelses- og fastholdelsesgreb, som bl.a. anvendes i forbindelse med magtanvendelser. Instruktionen foregår kontinuerligt på personalemøder. Ligeledes fortsætter ordningen, hvor nye medarbejdere på Kofoedsminde introduceres til arbejdet af en mentor. Mentoren er en erfaren kollega, der sammen med den nye medarbejder gennemgår en introduktionsguide om arbejdet på Kofoedsminde. Efter 10 arbejdsdage, når alt i introguiden er gennemgået, kommer den nye medarbejder til en evaluerende samtale hos viceforstanderen, hvor de, sammen med mentoren, evaluerer introforløbet og afgør om den nyansatte er klar til selvstændigt arbejde. 11

12 6. Ledelse Kofoedsminde har syv teamledere. Den ene teamleder er leder af Udviklingscentret. De øvrige teamledere er alle ledere af mindst to boafsnit. Det er besluttet at etablere et tættere samarbejde mellem teamlederne. Dette både for at kvalificere den samlede teamledelse og for at sikre, at der kan meldes tydeligt ud om, hvad der er Kofoedsminde værdier og holdninger, og hvad der er indholdet af gældende instrukser, vejledninger m.m. Teamlederne skal i større udstrækning arbejde sammen og lære af hinanden, herunder sikre, at gode ideer og erfaringer videreformidles. Målet er at skabe overblik og forenkle alle de mange regler og procedurer, der findes på Kofoedsminde. Teamledernes samarbejde intensiveres ved gennemførelse af ét møde hver uge og desuden ét møde hver anden uge med forstander og viceforstander. Der er nedsat en arbejdsgruppe i regi af ledelsen. Gruppen har som opgave, at se på kommunikation samlet, herunder regler, procedurer, husorden mm. Arbejdet forventes færdig senest 1. juli Bygningsmæssige justeringer De bygningsmæssige rammer skal vurderes, set i lyset af de øvrige ændringer som udviklingsprojektet fører med sig. Væsentligste ændring er indhegning af et større areal på Kofoedsminde kombineret med etablering af kiosk og motionslokale, der giver beboerne mulighed for at gennemføre en del af de aktiviteter, der tidligere var mål for udgang, inden for Kofoedsmindes sikrede område. Hertil kommer etablering af sikringsrum og mindre justeringer af flugtveje, parkeringspladser mv. 7.1 Sikkerhedshegn Formålet med indhegningen er, at give beboerne mulighed for spontant at komme ud i det fri og at give mulighed for, at flere af de aktiviteter, der tidligere var mål for udgange, kan foregå inden for det sikrede område. Konkret er der tale om opsætning af et 5 meter højt hegn, der supplerer den eksisterende indhegning af det sikrede område. Hegnet udformes med et indvendigt finmasket flethegn i fuld højde og et udvendigt lamelhegn i 3 meters højde. Hegnet afsluttes for oven med et skråtstillet topsikret pigtrådshegn og tilknyttes termisk videoovervågning. Indhegningen udformes med fokus på at reducere risiko for rømning og mulighed for at smugle eller kaste ulovlige effekter ind på Kofoedsminde. Skitseforslag til en foreløbig udformning af hegn, kiosk og motionsrum er vedlagt som bilag. 7.2 Sikringsrum Såfremt Region Sjællands ansøgning til Social-, Børne- og Integrationsministeriet om at ændre reglerne for magtanvendelse på Kofoedsminde, så de kommer til at svare til de regler, der gælder for magtanvendelse på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge vil der skulle etableres et sikringsrum på Kofoedsminde. Dette er muligt på 1. sal i Højbobygningen. 12

13 8. Økonomiske forudsætninger Udgangspunktet er Kofoedsmindes eksisterende driftsøkonomi. I en periode, indtil hegnet etableres, vil der muligvis være ekstra driftsudgifter i forbindelse med ledsaget udgang udenfor Kofoedsmindes område. Der ansøges særskilt om anlægsbevilling til etablering af hegn og kiosk. 9. Bilag Ideoplæg, indhegning Se særskilt dokument 13

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Social- og integrationsministeriet Sendt med e-mail til: jub@sm.dk samt caw@sm.dk Den 18. januar 2013 D.nr. 1171-126 Sagsbeh. Thomas Gruber Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om kriminalpræventive

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast

Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Bilag 5: Afgørelse om at forebygge vold og trusler om vold på Handicapcentret for børn, Århus Kommune. Udkast Virksomhed Århus Kommune, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Beskrivelse af de faktiske forhold

Læs mere

Domfældte udviklingshæmmede i tal

Domfældte udviklingshæmmede i tal Domfældte udviklingshæmmede i tal Artiklen Domfældte udviklingshæmmede i tal beskriver nye domme pr. år, antallet af domfældte udviklingshæmmede over tid, foranstaltningsdommenes længstetider samt typer

Læs mere

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne

Magtanvendelse voksne med nedsat psykisk funktionsevne Vejledning Magtanvendelse Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet.

Magtanvendelse overfor børn og unge over 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet. Magtanvendelse overfor børn og unge under 18 år, der er anbragt udenfor hjemmet Pixi-manual 2012 E-mail: tilsynsenheden@herning.dk Sikker mail: opb.sec@herning.dk www.herning.dk/tilsynsenheden Magtanvendelse

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer

Typer af magtanvendelse: 125 Personlige alarm- og pejlesystemer Magtanvendelse psykiatri og handicap 2013 Dato: 26. maj 2014 1. Lovhjemmel I Serviceloven pålægges kommunerne at yde hjælp til borgere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2)

Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Instruks for alarm- og pejlesystemer (SEL 125 stk. 1 og 2) Udstedt: 12. februar 2015 Godkendt af: Myndighedschef Ove G. Jensen 1.0 Opbygning Magtinstruksen er rent teknisk opdelt i en generel instruks,

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015

Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Servicedeklaration for Kofoedsminde 2015 Praktiske oplysninger Højbovej 9, Rødbyhavn, 4970 Rødby Tlf.: 54 61 08 00 Forstander: Kay Hirschsprung Jokil Hjemmeside: www.kofoedsminde.dk E-mail: kofoedsminde@regionsjaelland.dk

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens 25-29 204 Social

Læs mere

Det skal gi` mening for Kristian

Det skal gi` mening for Kristian Kristian benytter sig af de muligheder, der er for at deltage i aktiviteter i Else Hus i det omfang han kan rumme det. Det går bedst i mindre doser som her på billedet, hvor Kristian er på sit ugentlige

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk

Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret E-mailes til jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet

Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet Årsrapport 2014 Magtanvendelser Voksenområdet - Sundhed og Ældre - Handicap og psykiatri Tilsynsenheden Afdelingsleder Pia Strandbygaard Tilsynsførende Mia Mortensen Tilsynsførende Joan Dahl Nørgaard Sags

Læs mere

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM

PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM PROJEKT INDSATS MOD VOLD OG AGGRESSIONER PÅ PSYKIATRISK AFDELINGER PH.D.-STUDERENDE JACOB HVIDHJELM Formål Projektets overordnede formål er at forbedre håndteringen af vold og aggressioner på psykiatriske

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Socialpædag oger får trusler og tæsk

Socialpædag oger får trusler og tæsk Politiken, 8. juni 2013 Socialpædag oger får trusler og tæsk Mens socialpædagogerne klager over vold på jobbet, er fagfolk bange for et stigende antal politianmeldelser af, hvad de ser som fejlbehandlede

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge. - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældre- og ungepålæg

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning

Notat. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. 1. Lov, bekendtgørelse og vejledning Notat 16 juni 2014 Sags id: Håntering af magt Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne. Veldfærsstaben Kontaktperson: Elsebeth Gedde E-mail: elged@assens.dk Dir. tlf.: 64747133

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser.

Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Nyhedsbrev nr. 9/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i oktober måned 2014 truffet 40 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil kunne læses

Læs mere

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker

Spil ikke helt. til medarbejdere om røveri i butikker Spil ikke helt til medarbejdere om røveri i butikker 2 Røveri Det er vigtigt, at du ved, hvordan du passer på dig selv og dine kolleger, hvis der sker et røveri. Når du er forberedt på, at du kan komme

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse.

Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Retningslinier for behandling af sager om magtanvendelse. Det generelle lovgrundlag. Reglerne om magtanvendelse fremgår af Lov om Social Service kap. 24. Samt Bekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006.

Læs mere

Bakkegården Informationsmøder

Bakkegården Informationsmøder Bakkegården Informationsmøder Program Hvad er Bakkegården? De unge Personale Organisation Mål og visioner Hvordan arbejder vi? Udvidelse med to afdelinger Nye kollegaer Muligheder for nye tiltag Et skridt

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Ild som kommunikation

Ild som kommunikation Med støtte fra Ild som kommunikation Dorte Lystrup og Søren Holst Aalborg Universitet København d. 29. januar 2015 Kofoedsminde Danmarks eneste institution for domfældte udviklingshæmmede med sikrede afdelinger

Læs mere

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion

2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion. Pårørende til beboere i Orion 2013 Orion - Region Hovedstadens Psykiatri Bo- og rehabiliteringstilbudet Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende til beboere i Orion Pårørende og netværk er en vigtig del af menneskers liv og vi

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO

RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO RETNINGSLINJER FOR TV-OVERVÅGNING I BOLIGFORENINGEN VIBO Definition Ved tv-overvågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning af både udendørs- og indendørs arealer ved hjælp af automatisk

Læs mere

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets afgørelser vedrørende psykisk arbejdsmiljø Workshop nr. 112 v/charlotte Skydsbjerg Steen Christensen Arbejdstilsynets 3 fokuspunkter - i sager om psykisk arbejdsmiljø Konsekvenser Risikofaktorer

Læs mere

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker

Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker Tag vare på... Røveri, butikstyveri, ran og vold i butikker - Kortfattet branchevejledning Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) - herunder

Læs mere

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne

Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Varde Kommunes retningslinjer for magtanvendelse overfor voksne Lov om social service 124-129 Juli 2014 Sagsnr. 12-7795 Dok.nr. 952226-12 1/20 Indholdsfortegnelse INDLEDNING: MAGTANVENDELSE SIDSTE LØSNING....

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand

Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet. konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø at få besøg af arbejdstilsynet konference 24.-25. marts 2015 Nyborg Strand Summe-øvelse Hvad har I brug for at vide om Arbejdstilsynets praksis? Hvad er I særligt

Læs mere

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel

ungdomssanktion Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager et alternativ til fængsel Aktiv Weekend er et akkrediteret opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give de bedste tilbud

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge

Februar 2012 Bilag 1. Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Februar 2012 Bilag 1 Retningslinier vedrørende magtanvendelser over for anbragte børn og unge Lovgrundlag Tilsynsenheden, Frederikssund Kommune har til opgave at administrere bestemmelserne i Servicelovens

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1

PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 PED/15.10.2007 Auditorhåndbog for OTS Version 1 Side 1/10 Indhold 1. Forord 2. Hvad er audit? 3. Hvor ofte skal auditor gennemføre audit og med hvilken funktion? 4. Rollen som auditor 5. Planlægning Indkaldelse

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager.

Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Værgemålssager. Beretning til Vejen Byråd vedr. foranstaltninger om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten jf. Servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen.

Socialtilsyn Hovedstaden vurderer, at ledelse og medarbejdere er kompetente i forhold til målgruppen. Regodkendelse af tilbuddet Følstruhusene. Følstruphusene er et tilbud etableret i henhold til servicelovens 85 og dermed omfattet af bestemmelserne i lov om socialtilsyn om godkendelse og tilsyn. Tilbuddet

Læs mere

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang

Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse af klageadgang Marts 2013 Bilag 2 Retningslinjer vedrørende magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på det sociale voksenområde Del II - Uddybning af de enkelte paragraffer (SEL 125-128) samt beskrivelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb

Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb Lokal undervisning for pædagogisk personale Efteruddannelsesforløb ifbm. øget mulighed for magtanvendelse overfor børn og unge med ophold på åbne døgninstitutioner og opholdssteder Baggrund for lovændring

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012

Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 Tillæg februar 2013 lovbogen Bistand til børn og unge - august 2012 BEKENDTGØRELSER Magtanvendelse over for børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet (Social- og Integrationsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Vold på arbejdspladsen

Vold på arbejdspladsen Vold på arbejdspladsen Oplæg ved Cand. Psych. Phd Lars Peter Andersen Aut. Cand. Psych.PhD Lars Peter Andersen 1 Baggrund Klinisk psykolog AMK Herning 2004- Forsker AMK Herning 2004- Ekstern lektor PI

Læs mere

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie

Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Bo- og rehabiliteringstilbuddet Selma Marie Uanmeldt tilsyn den 17. januar 2014 Tilsynet blev udført af tilsynsførende konsulenter; Jeanette de Mailly Kirsten Ølshøj Socialtilsyn Hovedstaden 1 Indledning

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP

ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP ÅRSRAPPORT NETVÆRKSGRUPPE VOKSENHANDICAP Januar 2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 2 Kommissorium... 3 Vidensdeling... 3 Faglig udvikling... 3 Netværksgruppens medlemmer... 4 Netværksgruppens arbejde i

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

- Forslag til praksis

- Forslag til praksis Sikkerhedsuddannelse for vikarer - Forslag til praksis Psykiatri & Social Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Baggrund og formål...3 1.2 Arbejdsgruppens opgave...3 1.2.1 Afgrænsning...3

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold

Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1 Magtanvendelse retningslinjer for personalets brug af fysisk magt Indhold 1. Hvorfor retningslinjer om magtanvendelse?...3 2. Det grundlæggende...3 3. Hvad må du?...4 3.1 Den korte version...4 3.2 Den

Læs mere

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen

Pædagogisk SIKKERHED. For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949. hele døgnet, hele ugen Pædagogisk SIKKERHED For AKUT assistance Tlf. 7O6O 5949 hele døgnet, hele ugen Sikkerhed og tryghed på arbejdspladsen Medarbejdere der jævnligt udsættes for trusler: 46 % 33 % 48 % af alle socialpædagoger

Læs mere

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013

Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 Kvalitetsstandard Haderslev Krisecenter 1. januar 2013 1. Fysiske rammer Antallet af pladser og de fysiske rammer 1.1 Antal pladser og Haderslev Krisecenter har 4 pladser/værelser beliggende fysiske rammer

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013

Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Jelling have - uanmeldt tilsyn den 30. maj 2013 Tilsynsføren de: Tilsyn gennemført på adresser: Tilsynet har talt med: Socialpædagogiske konsulenter Lotte Mikkelsen og Sofie Lodahl Bai. Bethaniavej 5,

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009

Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Region Hovedstaden - Handicap Anmeldt tilsyn Jonstrupvang 2009 Regionsgården Blok E-stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48205000 Direkte 48 20 53 66 Fax 48205527 Mail handicap@regh.dk Web www.handicap-regionh.dk

Læs mere