Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande"

Transkript

1 Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

2 Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder REACH og CLP, når din virksomhed importerer fra ikke-eu lande I vores globaliserede verden er det helt naturligt for danske virksomheder at have leverandører overalt på kloden. Virksomhederne kan udse sig lige præcis den leverandør, der har den nødvendige tekniske ekspertise, og hvor krav til pris og kvalitet opfyldes. Men selvom der vælges en leverandør uden for EU, er det vigtigt at huske, at lovgivningen stadig gælder ved import til EU. Virksomheder, der importerer artikler eller kemiske stoffer og blandinger, herefter samlet kaldet for varer, fra lande uden for EU, skal overholde den danske kemikalielovgivning og EU s kemikalielovgivning, herunder REACH (EF nr. 1907/2006) og CLP (EF nr. 1272/2008). For at kunne overholde kemikalielovgivningen skal importøren bl.a. have kendskab til kemisk indhold i de varer, som importeres til EU. I dette informationsmateriale beskrives nogle af de krav, der stilles til virksomheder, som importerer varer fra lande uden for EU. Fokus vil være på overholdelse af REACH og CLP, og tre danske virksomheder deler deres erfaringer og giver gode råd til, hvordan man som importør kan håndtere udfordringerne. Importørens ansvar Ansvaret som importør er at sikre, at den vare, der importeres til Danmark, overholder kemikalielovgivningen i Danmark og EU. Derudover er det importørens ansvar, at den importerede vare håndteres forsvarligt bl.a. i forhold til regler for arbejdsmiljøet, miljølovgivningen samt produktsikkerhedsloven. Endelig er det importørens ansvar at videregive informationer om sikkerhed, sundhed og miljø i de tilfælde, hvor varen leveres videre til andre. REACH og CLP REACH omfatter regulering af kemiske stoffer både som enkeltstoffer, i blandinger og i artikler. CLP omfatter klassificering, emballering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger. Hvad er en importør? Definitionen af en importør i REACH er: Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i Fællesskabet, der er ansvarlig for import. Det betyder, at importøren er den virksomhed, der er ansvarlig for, at varen indføres til EU. Køber din virksomhed en vare uden for EU, er din virksomhed som udgangspunkt ansvarlig for importen og er dermed importør. 2

3 For at kunne sikre dette er importøren nødt til at have indgående kendskab til varen. Ikke kun til den fysiske form, men også tilstrækkeligt kendskab til det kemiske indhold i varen. Det er importøren, der har ansvar for at overholde lovgivningen og dermed vide, om den importerede vare indeholder kemiske stoffer, der kræver særlige tiltag i forhold til sikkerhed, sundhed eller miljø. Der kan derfor være behov for at gennemføre en kemisk analyse af den importerede vare og løbende foretage stikprøver for at verificere det kemiske indhold. Krav til importøren under REACH og CLP Kravene til importøren afhænger af om der er tale om import af kemiske stoffer/blandinger eller import af artikler. Ved import af kemiske stoffer og blandinger er der krav om registrering hos det europæiske kemikalieagentur, hvis der importeres mere end 1 ton pr. år af hvert enkelt stof. Når det gælder artikler, kan der være krav om at registrere de kemiske stoffer samt om at videregive information til sine kunder om særligt problematiske stoffer. Der er også forbud mod visse indholdsstoffer i artikler. Registreringspligten gælder for stoffer, der tilsigtet frigives fra artiklen, mens kravet om at videregive information gælder for alle særligt problematiske stoffer i artiklen, hvis de er tilstede i koncentrationer over 0,1 %. De særligt problematiske stoffer kan findes på den såkaldte Kandidatliste. Her kan du se Kandidatlisten Yderligere lovgivning, din virksomhed skal være opmærksom på ved import Miljøstyrelsen har udarbejdet en guide til reguleringer og regler, og her kan man få hjælp til at få et overblik over de vigtigste regler i den danske kemikalielovgivning og EU s kemikalielovgivning. På Miljøstyrelsens hjemmeside gives der information om generelle regler, regler for specifikke produktgrupper samt regler for specifikke stoffer herunder regler, som importøren skal være opmærksom på, og som skal overholdes ved import af artikler og kemiske stoffer og blandinger til Danmark: Her kan du finde faktaark om kemikaliereglerne 3

4 Regulering af kemiske stoffer og artikler i REACH og CLP Kemiske stoffer og blandinger Artikler REACH Registrering Ved import af et stof til EU i mængder på 1 ton/år eller mere skal stoffet registreres hos ECHA. Registrering Ved import af artikler med tilsigtet frigivelse af et stof (eksempelvis et duftstof) kan der være krav om, at stoffet registreres hos ECHA på lige fod med øvrige stoffer, der importeres. Dog ikke hvis stoffet allerede er registreret til anvendelsen af en anden registrant. Information Når et kemisk stof eller blanding leveres videre til erhvervsmæssige kunder skal der medfølge et sikkerhedsdatablad. Dette er et krav for stoffer og blandinger, der er klassificerede, eller hvor der er andre forhold, der udløser kravet f.eks. grænseværdier. Hvis der skal udarbejdes et eksponeringsscenarium for stoffet eller et stof i en blanding, skal det leveres videre som en del af sikkerhedsdatabladet. Information Når en artikel leveres videre til erhvervsmæssige kunder, skal der oplyses om tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer (kandidatlistestoffer), og gives oplysning om sikker brug af artiklen, hvis stoffets koncentration er 0,1 vægtprocent i artiklen. Leveres artiklen til private forbrugere, skal oplysningerne videregives på foranledning af kunden. Oplysningerne skal være forbrugeren i hænde senest 45 dage efter anmodning og uden beregning eller krav om køb. Begrænsninger og forbud For importerede stoffer skal begrænsninger, som fremgår i REACH Bilag XVII overholdes. Heri fremgår hvilke stoffer, blandinger, anvendelser og koncentrationsgrænser, der er pålagt begrænsning eller forbud. Begrænsninger og forbud Ved import af en artikel skal begrænsninger, som fremgår i REACH Bilag XVII overholdes. Heri fremgår hvilke stoffer, produkttyper, anvendelser og koncentrationsgrænser, der er pålagt begrænsning eller forbud. Anmeldelse Der er ikke krav i REACH om anmeldelse ved import af kemiske stoffer og blandinger. Anmeldelse Ved import af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration 0,1 vægtprocent og importen af stoffet er over 1 ton/år, skal stoffet anmeldes til EU s Kemikalieagentur (ECHA). Dog ikke hvis eksponering af mennesker og miljø ved normal og forventet anvendelse og bortskaffelse kan udelukkes, eller stoffet allerede er registreret til anvendelsen. 4

5 Godkendelse Stoffer, der står på Bilag XIV i REACH kræver en godkendelse fra Kommissionen, før de kan importeres og anvendes. For importøren gælder det, at der kræves en godkendelse til de anvendelser, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil importøren selv anvender stoffet. Inden ansøgning om godkendelse bør det overvejes, om stoffet kan substitueres eller udfases. Godkendelse Der er ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. CLP Klassificering, mærkning og emballering Importøren skal foretage en klassificering af det kemiske stof samt mærke og emballere i henhold til CLP. Fra 1. juni 2015 er dette også et krav for blandinger. Indtil da gælder klassificeringsbekendtgørelsen for blandinger, med mindre CLP anvendes frivilligt. Klassificering, mærkning og emballering For artikler, der defineres som en kombination af en artikel (her: en beholder) og et stof eller en blanding, skal stoffet eller blandingen klassificeres, mærkes og emballeres i henhold til CLP. Anmeldelse Ved import af farlige stoffer skal klassificeringen og mærkningen anmeldes til EU s Kemikalieagentur (ECHA) senest 1 måned efter import uanset mængden. Desuden skal ikke-klassificerede stoffer, der er underlagt registrering i henhold til REACH, også anmeldes. Anmeldelsen skal ikke ske, hvis stoffet allerede er registreret. Anmeldelse For artikler, der defineres som en kombination af en artikel (her: en beholder) og et stof eller en blanding, vil der også være krav om anmeldelse af klassificering og mærkning af stofferne til ECHA, som beskrevet i kolonnen til venstre. 5

6 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER ARTIKLER GN Netcom: Klare krav giver tryghed Når en ansat i GN Netcom vil finde ud af, hvad det vil betyde for virksomheden, hvis et kemisk stof kommer på Kandidatlisten, gøres det ved hjælp af IT-systemet BOMcheck. Systemet rummer omfattende oplysninger om indholdet af stoffer i alle de komponenter, som indgår i de headsets til mobiltelefoner, som virksomheden producerer. Det er GN Netcoms producenter og underleverandører, der står for at taste oplysningerne ind i systemet. BOMcheck er ved at blive en integreret del af GN Netcoms hverdag, men der har i lang tid været arbejdet med at lave præcise kravspecifikationer til leverandører og underleverandører i Kina, hvor produktion og udvikling foregår. GN Netcom har et team af medarbejdere placeret i Kina til at auditere leverandørerne og stå for leverandørkontakten. Forud for kravspecifikationerne har der været en proces, hvor GN Netcom nøje har udvalgt sine leverandører. Konkret skal alle leverandører til enhver tid kunne dokumentere indholdet af kemiske stoffer i de komponenter, de producerer. Der skal også foreligge en testrapport fra et akkrediteret analysefirma, som dokumenterer bl.a. indhold af kandidatlistestoffer. Den største produktkategori er GN Netcoms egne designs. Her foregår der et tæt samarbejde med udvalgte og godkendte leverandører i Kina fra udvikling til produktion af produkterne, både hvad angår design, processer, værktøjer og sammensætning. Der udføres rutinemæssigt stikprøvekontrol, for at sikre at specifikationerne overholdes. Krav til GN Netcom De væsentlige lovgivninger, som skal overholdes, når GN Netcom importerer artikler, er udover REACH også produktsikkerhedsloven samt regler for elektronisk og elektrisk udstyr herunder RoHS, WEEE og R&TTE direktivet, som er et CE mærkningsdirektiv. GN Netcom GN Netcom er en global virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører headsets til mobiltelefoner og professionelt brug, under navnet JABRA. Kunderne er hovedsagligt erhvervsmæssige brugere, men GN Netcoms produkter sælges også til private forbrugere via detailhandlen. Alle GN Netcoms produkter er artikler. Produkterne produceres udelukkende i Kina og importeres til EU via et centralt lager i Holland, hvorfra de distribueres videre til resten af EU. I nogle tilfælde foregår samling eller pakning af delkomponenter inden for EU, men en egentlig forarbejdning sker ikke i EU. 6

7 Herudover er der produkter, hvor GN Netcom kun opstiller kravspecifikationer og overlader udviklingen og produktionen af produkterne til underleverandører. Her er leverandøren ansvarlig for at levere dokumentation på indhold af kemiske stoffer i det færdige produkt. For de produkter, hvor dokumentationskravet ikke kan pålægges leverandøren, er det GN Netcom selv, der får foretaget de nødvendige test inden import til EU. GN Netcom har erfaret, at kortlægning af ansvar og forpligtelser som følge af REACH er nødvendigt, og at det lønner sig i sidste ende. Det har været udfordrende at sætte sig ind i REACH, og tidskrævende at få implementeret de nødvendige dokumentationskrav. Både GN Netcoms eget personale og leverandører til GN Netcom er blevet uddannet og trænet, således at indhentning af nødvendig dokumentation nu er en rutineopgave. Udfordringer Udfordringerne, udover selv at sætte sig ind i REACH reguleringen, er at formidle REACH kravene til leverandøren. Med et link til Kandidatlisten alene kommer man ikke langt. Det er nødvendigt at træne leverandøren og samtidig være meget konkret, når der stilles krav. En udfordring er også tidligt at vælge en strategi for, hvordan man fremover vil undgå kandidatlistestoffer, og hvordan man vil overholde kravene til dokumentation f.eks. ved brug af BOMcheck. Gode råd fra GN Netcom Sæt jer ind i REACH, få overblik over jeres ansvar og få det formidlet i organisationen. Stil konkrete krav til jeres leverandører. Klare kravspecifikationer fungerer bedst. Indfør krav om test af produkterne. Det giver tryghed. 7

8 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER ARTIKLER IKEA: En standard på tværs af alle markeder Hvordan holder en global virksomhed med flere hundrede butikker og forskellige produkter i sortimentet styr på kæden af producenter og leverandører? IKEAs svar er Ved til enhver tid at følge den strengeste lovgivning på tværs af de markeder, som virksomheden opererer i. De IKEA produkter, der omtales her, er alle artikler. IKEA har mange års erfaring med at overvåge indholdet af kemiske stoffer i de produkter, virksomheden importerer eller producerer. Derfor har der indtil nu ikke været overraskelser som følge af REACH, og indførelsen af krav om dokumentation på indhold af kandidatlistestoffer i artikler. IKEA har opsat en standard baseret på strengeste lovgivning gældende for deres markeder. Denne standard bliver klart kommunikeret til leverandørerne. Når en ny produktion påbegyndes, foretager IKEA test af produktet i forhold til anvendelse og slitage samt test for indhold af problematiske stoffer. Som del af denne analyse testes for stoffer på Kandidatlisten, idet der tages hensyn til materialer og typisk forekommende stoffer heri. Herudover tages der løbende stikprøver af produkterne, der analyseres af akkrediterede laboratorier for indhold af udvalgte kemiske stoffer. Samtidig foretages der lokalt audit af produktionen for at undersøge, om leverandørerne overholder kravspecifikationerne. IKEA Møbelproducenten IKEA har i alt forskellige produkter i deres produktsortiment. Heraf er ca. en tredjedel produceret uden for EU. IKEA har direkte import af artikler fra lande uden for EU og har også egen produktion i en række lande uden for EU bl.a. Pakistan og USA. Det er IKEA selv, der står for design, udvikling og kravspecifikationer. Hovedorganisationen, IKEA of Sweden har det centrale produktansvar, og det er deres juridiske afdeling, som i samarbejde med IKEAs kemikalieeksperter og compliance-ansvarlige udarbejder standarder til produkter og materialer blandt andet standarder vedrørende indhold af kemiske stoffer i materialer. 8

9 Udfordringer Som noget nyt har informationspligten i REACH pålagt IKEA at oplyse om kandidatlistestoffer i artiklerne ved forespørgsel fra kunderne. Med tusindvis af produkter i sortimentet har det været noget af en udfordring for IKEA at leve op til dette krav om information til kunderne om kandidatlistestoffer. Da det ikke forventes at medarbejdere i butikkerne har viden om kemisk indhold i produkterne, har det været nødvendigt at få kommunikeret til dem, hvordan den slags forespørgsler skal kanaliseres videre til de rette personer med adgang til den nødvendige information. Henvendelserne bliver således sendt videre til en medarbejder, der har adgang til IKEAs kvalitetsinformationssystem, hvor der kan hentes information. Det er de produktansvarlige, der indsamler og registrerer informationer fra leverandørerne i IKEAs kvalitetsinformationssystem, og som er ansvarlige for at sikre, at produkterne altid overholder de fastsatte standarder. Gode råd fra IKEA Undgå kandidatlistestoffer i artikler. Vær opmærksom på at Kandidatlisten løbende udvides med nye stoffer. Derfor etablér en procedure for overvågning både af Kandidatlisten men også af øvrig lovgivning, som kan være dynamisk. Opstil en struktur for henvendelser og informér om det til personalet. Benyt brancheinformationerne og deres informationsmateriale bl.a. fod på stofferne Krav til IKEA De væsentlige lovgivninger, som skal overholdes, når IKEA importerer artikler, er, udover REACH, produktsikkerhedsloven. Hertil kommer regler for elektronisk og elektrisk udstyr (RoHS og WEEE) samt legetøj. Et andet område, som IKEA har fokus på, er overholdelse af grænseværdier for kemiske stoffer i indeklimaet. 9

10 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER KEMISKE STOFFER OG BLANDINGER Andreas Jennow A/S: Kend din lovgivning Handel med leverandører i mere end 70 år bl.a. i det fjerne østen har betydet, at Andreas Jennow A/S i dag har en række velrenommerede leverandører, og at samarbejdet er baseret på ærlighed. Dette betyder, at leverandørerne leverer de oplysninger, der bliver efterspurgt, herunder oplysninger om kemisk indhold i blandinger. Tidligt i REACH-forløbet sendte virksomheden breve ud for at indhente nødvendige oplysninger og for at indgå fortrolighedsaftaler. Samtidig har Andreas Jennow A/S god erfaring med at afholde produktgennemgang hos leverandøren. Det styrker forholdet mellem de to parter, men giver også Andreas Jennow A/S indsigt i de produkter, enten kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, som de importerer. Andreas Jennow A/S Med hensyn til rollen som registrant har Andreas Jennow A/S lavet en kortlægning af deres import og leverandører. Det har man gjort for at kunne forudsige fremtidige krav om registrering og registreringsfrister. For en af sine leverandører har Andreas Jennow A/S udover importørrollen også påtaget sig rollen som ene-repræsentant. Det vil sige, at virksomheden har været gennem registreringsprocessen for en række stoffer i Som en del af registreringsprocessen deltog Andreas Jennow A/S i rollen som ene-repræsentant i konsortier, som gav adgang til fælles registrering samt deltagelse i en række møder inden registreringerne blev foretaget i REACH- og registreringsarbejdet var en stor og tidskrævende opgave, og erfaringen hos Andreas Jennow A/S har Andreas Jennow A/S er en kemikaliedistributør, der distribuerer stoffer og blandinger til kunder i de nordiske og baltiske lande. Kunderne repræsenterer forskellige brancher og produkter, herunder farve & lak, byggeri & klæbestoffer, rengøringsmidler, kosmetik, tekstil, plast, gummi og papir. Virksomheden har sælgere, der har tæt kontakt til både kunder og leverandører. Uden for EU har Andreas Jennow A/S leverandører i blandt andet lande som Kina, Korea, Malaysia, Indien, USA, Peru og Columbia. Andreas Jennow A/S arbejder både som agent og distributør. Det er kunderne, der i første omgang efterspørger viden om indhold, og sætter kravene til de stoffer og blandinger, som Andreas Jennow A/S importerer og påtager sig ansvaret for. Andreas Jennow A/S sørger for, at de rigtige oplysninger formidles mellem kunder og leverandører. Krav til Andreas Jennow A/S Ved import af kemiske stoffer og blandinger er de væsentlige lovgivninger, der skal overholdes af Andreas Jennow A/S, REACH og CLP. Herudover skal Andreas Jennow A/S være opmærksom på prioriterede stoffer med forbud eller begrænsninger PIC (EF 689/2008), POP (EF 850/2004) og ozonlagsnedbrydende stoffer (EF 2037/2000)). 10

11 vist, at man bør gå i gang et til halvandet år før registreringen, hvis man kun har et minimum af kendskab til REACH på forhånd. Andreas Jennows erfaring er, at som importør kan du ikke altid regne med, at du pr. automatik får leveret de nødvendige oplysninger som for eksempel registreringsnummer for de stoffer, hvor din leverandør har udpeget en ene-repræsentant inden for EU. Derfor er det vigtigt at efterspørge disse oplysninger fra leverandøren i de tilfælde, hvor man er dækket af en ene-repræsentantaftale. For farlige stoffer og blandinger er det et krav, at der leveres oplysninger om stofferne, således at det er muligt for Andreas Jennow A/S selv at udarbejde sikkerhedsdatablad og foretage klassificering og mærkning efter CLP. I nogle tilfælde er det dog leverandøren uden for EU, der leverer sikkerhedsdatablade på det lokale sprog. Udfordringer De største udfordringer for Andreas Jennow A/S har været at efterspørge og indhente alle nødvendige oplysninger samtidig med at sætte sig ind i lovgivningen. Med sin egen viden om lovgivningen skal man nemlig være i stand til at vurdere, om det er de rigtige oplysninger, man har modtaget, og om de er tilstrækkelige til at dokumentere stoffet og indhold af stoffer i blandinger. Samtidig er oversættelse, CLP klassificering og national tilpasning af sikkerhedsdatablade med tilhørende eksponeringsscenarier en omfattende opgave ved import af kemiske stoffer og blandinger fra lande uden for EU Gode råd fra Andreas Jennow A/S Sørg for selv at være godt inde i lovgivningen. Oprethold et tæt og godt forhold til leverandøren, forklar baggrunden for forespørgsler og sæt jer ind i sammensætningen af stoffer og blandinger. Start i god tid med at indhente oplysninger om importerede stoffer og blandinger og vær samtidig tålmodig og udholdende. Deltag i seminarer, møder og lignende, der bliver udbudt bl.a. af Miljøstyrelsen, diverse brancheforeninger eller konsulentvirksomheder. Hvis man sidder alene med REACH arbejdet, er det er en god måde at opbygge et netværk på. 11

12 Importørens tjekliste: Få overblik over dine forpligtelser under REACH og CLP HVIS DIN VIRKSOMHED IMPORTERER ARTIKLER Diagrammet viser, hvilke forpligtelser importøren har i REACH og hvilke forhold, der udløser kravene. Artikel Indeholder et stof på Kandidatlisten (særligt problematiske stoffer) og koncentration af stoffet i artiklen 0,1 vægtprocent Giv information til kunden om tilstedeværelse af stoffet, samt hvordan produktet kan anvendes og bortskaffes forsvarligt Årlig importeret mængde af kandidatlistestoffet er mere end 1 ton/år. Stoffet er ikke registreret til brug i denne type artikel, og eksponering til stoffet ved anvendelse kan ikke udelukkes Foretag anmeldelse til ECHA Artikel Der er forbud eller anvendelsesbegrænsning for indhold af stoffet i artiklen i Bilag XVII i REACH Overhold forbud og begrænsninger Artikel Der er tilsigtet frigivelse af stof, virksomhedens samlede import af det pågældende stof er mere end 1 ton/år, og stoffet er ikke registreret til denne brug i artiklen Foretag registrering af stoffet hos ECHA 12

13 REACH og CLP HVIS DIN VIRKSOMHED IMPORTERER KEMISKE STOFFER ELLER BLANDINGER Diagrammet viser, hvilke forpligtelser importøren har i REACH og CLP og hvilke forhold, der udløser kravene. Kemisk stof/ stof i blanding Virksomhedens samlede import af det pågældende stof er mere end 1 ton/år, stoffet er ikke undtaget for registreringspligt under REACH og der er ikke udpeget en ene-repræsentant for dette stof Foretag registrering af stoffet hos ECHA Kemisk stof/ stof i blanding Der er forbud eller anvendelsesbegrænsning for stoffet i Bilag XVII i REACH Overhold forbud og begrænsninger Kemisk stof/ stof i blanding Kemisk stof eller blanding er klassificeret i henhold til CLP Anmeld klassificering og mærkning til ECHA Kemisk stof eller blanding skal markedsføres i erhvervsmæssig anvendelse, og der er krav om udarbejdelse af sikkerhedsdatablad Udarbejd sikkerhedsdatablad og kommunikér det i leverandørkæden Kemisk stof/ stof i blanding Stoffet optræder på Bilag XIV (Godkendelsesordningen) Substituér eller udfas stoffet, eller søg godkendelse af anvendelse hos ECHA 13

14 FAQ Hvornår er man importør? Som tommelfingerregel gælder, at den, som ejer stoffet ved import, er den ansvarlige for importen. Sammen med leverandøren bør det altid afklares hvem, der har ansvaret som importør. Flere faktorer spiller ind, når man skal definere, hvem der har ansvaret for importen, herunder ansvaret for ordren og betaling af varen. Virksomheder, der bestiller en vare i et ikke-eu land og sælger videre til andre europæiske virksomheder som selv sørger for fragt og fortoldning, kan f.eks. ikke altid fralægge sig ansvaret som importør. Hvordan ved jeg om den importerede vare er omfattet af kemikalielovgivningen? Det er vigtigt at orientere sig om hvilke(n) lovgivning et produkt hører under før import. Den generelle kemikalielovgivning omfatter kemiske stoffer og blandinger samt artikler. Dertil er en række produkter, som f.eks. legetøj, rengøringsmidler, elektronisk udstyr, biocider, plantebeskyttelsesmidler, kosmetik mv. yderligere omfattet af særlovgivninger, som også hører under Miljøstyrelsens myndighedsområde. Produkter som fødevarer, foderstoffer, medicinsk udstyr og lægemidler er ikke omfattet af kemikalielovgivningen, men hører under hhv. Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Kontakt de relevante myndigheder ved tvivlsspørgsmål. Hvornår skal kemiske stoffer registreres under REACH? Fristen for registrering afhænger af stoffets tonnage og egenskaber. Præregistrering skal have fundet sted inden 1. december 2008 for at benytte de tonnagebestemte registreringsfrister. De to næste registreringsfrister er: 31. maj maj ton/år 1 ton/år Kan man stadig nå at præregistrere? Hvis der startes en ny import mellem tons/år af et stof eller et stof i en blanding, der ikke er klassificeret som CMR, kategori 1 & 2 (CMR kat. 1A og 1B i henhold til CLP) kan der foretages en sen præregistrering hos ECHA indtil 1. juni I alle andre tilfælde, hvor der ikke er foretaget præregistrering, skal der indsendes en forespørgsel til ECHA, og herefter skal der foretages en registrering, inden importen kan startes. Hvilken dokumentation kan forventes fra ene-repræsentanten? For ikke at have registreringsforpligtelser som importør kræves det, at importøren har modtaget information om, at der er indgået en aftale mellem leverandør uden for EU og en ene-repræsentant i EU. Herudover skal importøren sikre sig at have dokumentation på, hvilke stoffer og tonnager, der er omfattet af aftalen. Bemærk at en ene-repræsentantaftale laves på stofniveau, og at der derfor ved import af en blanding eller en artikel godt kan være stoffer, der ikke er omfattet af aftalen. Der er derfor vigtigt at have dokumentation for alle indholdsstofferne i blandinger, herunder om de er registrerede af en enerepræsentant. Hvad er en artikel? En artikel er defineret i REACH som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. Hvornår skal stoffer i artikler registreres? REACH stiller krav om, at stoffer, der tilsigtet frigives fra en artikel, skal registreres, hvis der importeres mere end 1 ton pr. år af stoffet. Herudover er nogle artikler defineret som en container, der indeholder en kemisk blanding. De kemiske stoffer i denne type artikler skal også registreres. Det gælder f.eks. kuglepenne, printerpatroner og fyrværkeri. Hvad forstås ved en koncentration på 0,1 vægtprocent i artikler? Ved import og videresalg af artikler i Danmark er det den danske fortolkning af koncentrationen i en artikel, der vil være gældende. Det betyder, at når det skal vurderes, om grænsen er overskredet i en artikel, skal der ses på koncentrationen i de enkelte dele, der hver især opfylder definitionen på en artikel under REACH. 14

15 FAQ Hvornår kan et stof siges at være registreret til brug i en artikel? Som artikelimportør kan man undersøge, om stoffet er registreret til brug i en artikel ved i første omgang at tjekke anvendelser for stoffet i registreringsdossieret. Dette findes på ECHA s hjemmeside. Man skal være opmærksom på, at anvendelser i et registreringsdossier kan være meget generelt beskrevet, og derfor er det ikke altid muligt, at afgøre om den pågældende anvendelse er dækket. Ved tvivl bør man antage, at anvendelsen ikke er registeret. Herudover kan man kontakte sin leverandør og indhente oplysninger, om hvilke anvendelser, stoffet er registreret til. Hvad er kandidatlistestoffer? Det er særligt problematiske stoffer (eller: substances of very high concern SVHC stoffer), som er optaget på EU s Kandidatliste som følge af deres egenskaber. Herunder CMR stoffer: kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer, samt de såkaldte PBT/ vpvb stoffer, som er stoffer, der har svært ved at blive nedbrudt i miljøet, samtidig med at de kan ophobes i levende væv hos mennesker og dyr. Hertil kommer andre stoffer, som er lige så problematiske som de ovennævnte, f.eks. hormonforstyrrende stoffer. Skal man teste for alle kandidatlistestoffer i en artikel? En importør har pligt til at vide, om der er kandidatlistestoffer i de artikler, han importerer. Normalt vil importøren skaffe denne viden fra leverandøren af artiklen og kombinere disse informationer med viden om hvilke kandidatlistestoffer, der normalt findes i det materiale, som artiklen er lavet af. Mange virksomheder har et kvalitetssikringssystem, der bl.a. omfatter stikprøvekontrol. Men det er ikke almindeligt at teste alle artikler for alle kandidatlistestoffer. Er en testrapport fra et akkrediteret firma uden for EU dokumentation for, at en artikel ikke indeholder kandidatlistestoffer? Man bør forholde sig kritisk til testrapporter, idet der desværre er falske testrapporter i omløb. Derfor bør man tjekke rigtigheden af dokumentationen ved kontakt til afsenderen. Herudover er det vigtigt at have en egenkontrol, hvori der kan indgå stikprøvekontrol og audit af leverandører. Hvad er et eksponeringsscenarie? Et eksponeringsscenarie er en gennemgang af, hvordan det pågældende stof i en given arbejdssituation eller anvendelsessituation hos private forbrugere kan anvendes sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Som led i registreringen kræves udarbejdelse af eksponeringsscenarier ved import af farlige stoffer og PBT/vPvB stoffer i mængder over 10 ton/år. Skal eksponeringsscenariet leveres på samme sprog som sikkerhedsdatabladet? Ja, idet eksponeringsscenariet er en del af sikkerhedsdatabladet, er der samme krav til sprog, nemlig at det skal leveres på nationalsproget. Skal en importør, som er distributør, lave et sikkerhedsdatablad til eget brug? Nej, der er ikke krav om sikkerhedsdatablad for distributøren selv, men der er krav til distributøren om videregivelse af sikkerhedsdatabladet, hvis stoffet leveres til erhvervsmæssige brugere, og stoffet er klassificeret som farligt. Til gengæld skal distributøren være opmærksom på arbejdsmiljøreglernes krav om arbejdspladsbrugsanvisning samt regler for transport af farligt gods. Hvad betyder det, at et stof er på godkendelsesordningen (REACH Bilag XIV)? Når et stof er listet på Bilag XIV i REACH, skal der søges om godkendelse til anvendelsen hos ECHA. Dette skal gøres inden fristen angivet i Bilag XIV. I første omgang bør det undersøges, om det er muligt at udfase anvendelsen af det godkendelsespligtige stof eller finde mindre skadelige alternativer.?15

16 MERE VIDEN Hvor kan importører få mere viden om REACH og CLP? MILJØSTYRELSEN: Kontakt Miljøstyrelsens REACH eller CLP Helpdesk, hvor virksomheder og andre interessenter kan få mere viden om roller og forpligtelser under kemikalielovgivningen samt hjælp til fortolkningen af reglerne: REACH HELPDESK: Du kan skrive til Miljøstyrelsens REACH Helpdesk her Eller besøg Helpdesk her CLP HELPDESK: Du kan skrive til Miljøstyrelsens CLP Helpdesk her Eller besøg Helpdesk her På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde mere viden om REACH og CLP, herunder hvilke forpligtelser der knytter sig til rollen som importør: Her kan du læse om hvad REACH betyder for din virksomhed Her kan du læse om din virksomheds roller og forpligtelser under CLP! Her finder du DI s REACH og CLP Helpdesk DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR (ECHA): ECHA har udviklet en lang række gode og grundige vejledningsdokumenter, om hvordan man konkret varetager sine forpligtelser under REACH og CLP. På ECHAs hjemmeside finder man desuden FAQ er, faktablade og praktiske eksempler. Besøg ECHAs hjemmeside her DANSK INDUSTRI (DI): DI har en REACH og CLP Helpdesk, hvor virksomheder kan finde råd og vejledning om kemikalielovgivningen. DI har desuden en række tilbud til deres medlemmer som f.eks. kurser i REACH og CLP samt deltagelse i DI s REACH-netværk: Dansk Industri har udviklet en række vejledninger til virksomheder, herunder: Vejledning om informationskrav Vejledning om eksponeringsscenarier for formulatorer Vejledning om eksponeringsscenarier for slutbrugere DANSK ERHVERV (DE): Vejledning til virksomheder, der importerer artikler fra lande uden for EU REACH for detailhandelsvirksomheder Strandgade Kbh K December

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på?

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Miljøforum Fyn 23. september 2013 Indholdsfortegnelse 1.Hvad er kemikalier? 2.Lidt historie 3.Hvilken

Læs mere

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation

EU s kemikaliereform og den grafiske branche. ansvar, kommunikation og dokumentation REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH REACH EU s kemikaliereform og den grafiske branche ansvar, kommunikation og dokumentation REACH

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk

REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk REACH Hvilke regler skal virksomhederne være opmærksomme på? Sidsel Dyekjær Miljøstyrelsens REACH helpdesk Hvad indeholder REACH? Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 1907/2006 Registration

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie REACH Sådan bruger du et eksponeringsscenarie Som slutbruger Bruger I rengøringsmidler, smøremidler, malinger eller andre kemiske stoffer eller blandinger på virksomheden? Hvis svaret er ja, er din virksomhed

Læs mere

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol

Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Kemikalieinspektionens tilsyn og kontrol Birte Børglum, Kemikalieinspektionen

Læs mere

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Også en stol er omfattet af den europæiske kemikalielovgivning REACH

Også en stol er omfattet af den europæiske kemikalielovgivning REACH Også en stol er omfattet af den europæiske kemikalielovgivning REACH Vejledning til artikelproducenter/importører om REACH forordningens krav til artikler Organisation for erhvervslivet Oktober 2010 1.0

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Sådan opfylder virksomhederne den europæiske kemikalielovgivnings informationskrav

Sådan opfylder virksomhederne den europæiske kemikalielovgivnings informationskrav Sådan opfylder virksomhederne den europæiske kemikalielovgivnings informationskrav Selv en stol er omfattet af den europæiske kemikalie - lovgivning REACH 1. Indledning Vi har alle et billede af, at anvendelsen

Læs mere

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier

KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET. Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER PÅ MILJØ- OG KEMIKALIEOMRÅDET Miljø REACH Sikkerhed Kemikalier KURSER INTRODUKTION TIL REACH REACH er navnet på EU s kemikalielovgivningspakke, der trådte i kraft i 2007. Alle kemikalier (fx maling

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 1794 af 18/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000200 Senere ændringer til

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14

Bemærk. Dommen kan ses på: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&td=all&num=c- 106/14 Bemærk Bemærk venligst, at ECHA vil opdatere dette dokument i den nærmeste fremtid for at tage højde for Domstolens dom af 10. september 2015 i sag C-106/14. Med dommen præciseres anvendelsesområdet for

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade KORTFATTET VEJLEDNING Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold til REACHforordningen

Læs mere

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade

Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade K O R T F A T T E T V E J L E D N I N G Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade Dette dokument gennemgår kort hovedprincipperne og -forpligtelserne for udarbejdelse og levering af sikkerhedsdatablade i henhold

Læs mere

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef

Uønsket kemi i gør-det-selv butikker. Claus Jørgensen Projektchef Uønsket kemi i gør-det-selv butikker Claus Jørgensen Projektchef Forbrugerrådet Tænk Kemi Oprettet i november 2014: 15,3 mio. kr. bevilling (2014-16) Forlænget 2017-2019 (9 mio. kr.) Formål for Forbrugerrådet

Læs mere

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning

Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Din ekspertvejleder til EU s kemikalielovgivning Mange konsulenter tilbyder generel lovgivningsmæssig støtte, men få giver den hurtige og høje kvalitetsservice, som JSC leverer. Vi har et enestående team

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering VEJLEDNING Maj 2012 Version 2.0 Vejledning om gennemførelse af REACH 2 Version 2.0 - maj 2012 Udgave Ændringer Dato Version 0 Første udgave Juni 2007 Version 1 Første reviderede udgave 18/2/2008 Version

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen Velkommen REACH og CLP dialogmøde Status ved Bent Horn Andersen 1. juni 2007 Vedtagelse af REACH 0 år I kraft undt. * 1 år 1½ år Registrering af nye stoffer Præregistrering alle stoffer Phase-in stoffer

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret

Oversigt (indholdsfortegnelse) Producenter og importørers indberetningspligt til nanoproduktregisteret Page 1 of 5 BEK nr 644 af 13/06/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 17-06-2014 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 2 3 4 5 6 7 Formål og anvendelsesområde Definitioner Producenter og importørers

Læs mere

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013

Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Spørgsmål og svar om biocidforordningen Temamøde for producenter/importører 13. marts 2013 Miljøstyrelsen inviterede den 13. marts 2013 importører, og producenter af biocidmidler til et temamøde om EU's

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020. Kemikaliedag. 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Kemikaliedag 11. november Sonja Ploug Jensen, Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet Den danske myndighed på arbejdsmiljøområdet Medvirker til et sikkert, sundt og udviklende arbejdsmiljø på virksomhederne ved

Læs mere

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur

Om CLP generelt. Webinar for ledende registranter 9. april Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Om CLP generelt Webinar for ledende registranter 9. april 2010 Gabriele Schöning Klassificeringsafdelingen Det Europæiske Kemikalieagentur Oversigt EU's kemikalielovgivning og det globale harmoniserede

Læs mere

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde

Kapitel 1. Formål og anvendelsesområde Udkast til Bekendtgørelse om register over blandinger og varer, der indeholder eller frigiver nanomaterialer samt producenter og importørers indberetningspligt til registeret 1) I medfør af 42, stk. 1,

Læs mere

REACH og genanvendelse af plast. Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008

REACH og genanvendelse af plast. Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008 REACH og genanvendelse af plast Møde i Plastindustrien 27. oktober 2008 Hvad er omfattet af REACH? Stoffer - Rene kemiske stoffer - Monomerer Kemiske produkter - Blandinger af kemiske stoffer Artikler

Læs mere

REACH og arbejdsmiljø

REACH og arbejdsmiljø REACH og arbejdsmiljø Henrik Søren Larsen MST Kemikalier REACH Registration, Evaluation and Auhorisation of Chemicals Beskytte mennesker og miljø Fremme konkurrenceevne og det indre marked Industrien skal

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet

EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet. v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet EU håndhævelsesprojektet REACH EN FORCE 2 Miljøstyrelsen og Arbejdstilsynet v/ Ida Scharff Tilsynsførende i Markedsovervågningen Arbejdstilsynet Projektet gik et niveau længere ned i leverandør-kæden i

Læs mere

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013

Classification Labelling Packaging. Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 Classification Labelling Packaging Trine Thorup Andersen, Miljøstyrelsen Temamøde, Greenet. 30. oktober 2013 CLP Forordningen: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december

Læs mere

Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import

Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import Virksomheders tilgang til overholdelse af kemikalielovgivningen ved import Miljøstyrelsen Seminar om kemikalielovgivning og import fra ikke EU lande 3. oktober 2012 Herget.dk Mette Herget Cand pharm, Kemikonsulent

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring 31. maj 2010 I medfør af 4 a,

Læs mere

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014 Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning Dansk Erhverv 24. november 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Registrering Tilgrænsende speciallovgivning

Læs mere

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen

Downstream-brugere. Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen KORTFATTET VEJLEDNING Downstream-brugere Dette dokument gennemgår kort de forpligtelser, som downstreambrugere skal opfylde for at overholde REACH-forordningen Version 1.0 December 2013 2 Kortfattet vejledning

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler

1. Formål. 2. Metode. Survey: Legetøjsregler 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Legetøjsregler 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne for legetøj hos fabrikanter, importører,

Læs mere

Vejledning om registrering

Vejledning om registrering Version 3.0 - november 2016 1 VEJLEDNING November 2016 Version 3.0 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tlf. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Version 3.0 - november

Læs mere

Hvordan virker reguleringen

Hvordan virker reguleringen Hvordan virker reguleringen REACH og Arbejdstilsynets regler v. Bent Horn Andersen Kontorchef Arbejdstilsynet Forsyningskæden Brug EU EU EU Stof Råmateriale Produkt Slutbruger Producent SDS Leverandør

Læs mere

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil

Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 04.06.14 Afrapportering Side 1 af 6 Survey: Regler for børnetøj og produkter til børn med tekstil 1. Formål Formålet med nulpunktsmålingen er at afdække vidensniveauet og informationsbehovet om reglerne

Læs mere

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi

Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Samspillet mellem kemilovgivningen og den cirkulære økonomi Kontorchef Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Kemikalier REACH Affaldslovgivning Anden lovgivning De gode eksempler og de dårlige Hindringer?

Læs mere

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD)

Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) VEJLEDNING Vejledning i videnskabelig forskning og udvikling (SR&D) og produkt- og procesorienteret forskning og udvikling (PPORD) Version 2.1 Oktober 2017 2 Version 2.1, oktober 2017 JURIDISK MEDDELELSE

Læs mere

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier

Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier Hvad er REACH og hvem bliver berørt? Kontorchef Lea Frimann Hansen Miljøstyrelsen Kemikalier EU kemikalielovgivning 1967-2005 Hvad er der galt? for få data om stoffers egenskaber (fysisk-kemiske, sundhed,

Læs mere

Vejledning til virksomheder om ftalater. Hvordan kan din virksomhed begrænse problematiske ftalater i produkter?

Vejledning til virksomheder om ftalater. Hvordan kan din virksomhed begrænse problematiske ftalater i produkter? Vejledning til virksomheder om ftalater Hvordan kan din virksomhed begrænse problematiske ftalater i produkter? Danish branch of EPBA, Brussels November 2013 Denne vejledning er udarbejdet på initiativ

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011

Håndtering af farligt affald. Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Håndtering af farligt affald Miljøforum Fyn 21. marts 2011 Stena Metal koncernen Jern og metal Returpapir Farligt affald WEEE Aluminium Stål Olie Trading Finans Miljøteknik Stena i Danmark Stena Jern &

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Introduktion til datadeling

Introduktion til datadeling Webinar for ledende registranter Datadeling og -spredning Introduktion til datadeling 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Nøgleprincipper - oversigt Hvorfor dele data? Hvem forventes at dele data?

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 28 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 14. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse

Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse UDKAST Vejledning om krav til analyser og næringsdeklaration ved kosttilskud samt virksomhedens risikoanalyse I denne vejledning beskrives de krav, der stilles til analyser af næringsstoffer (vitaminer

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Biocidmidler og behandlede artikler

Biocidmidler og behandlede artikler Biocidmidler og behandlede artikler Godkendelsesordningen for biocider Eksisterende aktivstoffer der er med i Revurderingsprogrammet Biocidmidler må ikke gøres tilgængelige på markedet eller anvendes,

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0606 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 23. november 2004 Til underretning for

Læs mere

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006)

BERIGTIGELSER. (Den Europæiske Unions Tidende L 396 af 30. december 2006) 29.5.2007 L 136/3 BERIGTIGELSER Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

Læs mere

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden

Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM Se hjemmesiden Vi uddanner dig til fremtiden KURSUSPROGRAM 2017 Se hjemmesiden www.altox.dk Følg os på : http://dk.linkedin.com/company/altox-a-s Miljø Arbejdsmiljø Kemikalier Altox a/s Tonsbakken 16-18 2740 Skovlunde

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide. Guide. AlphaOmega - AlphaOmega AlphaOmega De vigtigste processer, når man udarbejder sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af råvarer/produkter.

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

REACH Brug af eksponeringsscenarier

REACH Brug af eksponeringsscenarier Virksomhedsordningen 2011 REACH & CLP REACH Brug af eksponeringsscenarier Kommunernes Industrinetværk Odense 18. april 2012 Anne Rathmann Pedersen Miljø og Toksikologi, DHI arp@dhigroup.com Virksomhedsordningen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1508 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v.

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer til brug på offshoreanlæg m.v. 1 Udkast til ny ekstern høring, november 2010 I medfør af 4

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs.

Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Nye muligheder i den nye Kemikaliedatabase, den nye portal (på hjemmesiden) - og det opdaterede program Sikkerhed og Sundhed til Søs. Anne Ries, Arbejdsmiljøkonsulent, M. Sc. Seahealth Denmark Hovedpunkter

Læs mere

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder

Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder Afsmitning fra fødevarekontaktmaterialer lovgivning og fokusområder IDA Levnesmiddelselskabet 21. marts 2017 Mette Holm, Fødevarestyrelsen Indhold Hvad er FKM? Hvordan håndteres det? Hvorfor forbyder man

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

5. Regulering og lovgivning

5. Regulering og lovgivning 5. Regulering og lovgivning Sikkerhedsarbejdet på arbejdspladsen bør altid tage udgangspunkt i eksisterende lovgivning og vejledninger med hjemmel heri. Lovgivning relevant for nanopartikler findes på

Læs mere