Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen. Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande"

Transkript

1 Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Information til virksomheder om kemikalielovgivning ved import fra ikke-eu lande

2 Få styr på dine forpligtelser under kemikalielovgivningen Herunder REACH og CLP, når din virksomhed importerer fra ikke-eu lande I vores globaliserede verden er det helt naturligt for danske virksomheder at have leverandører overalt på kloden. Virksomhederne kan udse sig lige præcis den leverandør, der har den nødvendige tekniske ekspertise, og hvor krav til pris og kvalitet opfyldes. Men selvom der vælges en leverandør uden for EU, er det vigtigt at huske, at lovgivningen stadig gælder ved import til EU. Virksomheder, der importerer artikler eller kemiske stoffer og blandinger, herefter samlet kaldet for varer, fra lande uden for EU, skal overholde den danske kemikalielovgivning og EU s kemikalielovgivning, herunder REACH (EF nr. 1907/2006) og CLP (EF nr. 1272/2008). For at kunne overholde kemikalielovgivningen skal importøren bl.a. have kendskab til kemisk indhold i de varer, som importeres til EU. I dette informationsmateriale beskrives nogle af de krav, der stilles til virksomheder, som importerer varer fra lande uden for EU. Fokus vil være på overholdelse af REACH og CLP, og tre danske virksomheder deler deres erfaringer og giver gode råd til, hvordan man som importør kan håndtere udfordringerne. Importørens ansvar Ansvaret som importør er at sikre, at den vare, der importeres til Danmark, overholder kemikalielovgivningen i Danmark og EU. Derudover er det importørens ansvar, at den importerede vare håndteres forsvarligt bl.a. i forhold til regler for arbejdsmiljøet, miljølovgivningen samt produktsikkerhedsloven. Endelig er det importørens ansvar at videregive informationer om sikkerhed, sundhed og miljø i de tilfælde, hvor varen leveres videre til andre. REACH og CLP REACH omfatter regulering af kemiske stoffer både som enkeltstoffer, i blandinger og i artikler. CLP omfatter klassificering, emballering og mærkning af kemiske stoffer og blandinger. Hvad er en importør? Definitionen af en importør i REACH er: Importør: Enhver fysisk eller juridisk person i Fællesskabet, der er ansvarlig for import. Det betyder, at importøren er den virksomhed, der er ansvarlig for, at varen indføres til EU. Køber din virksomhed en vare uden for EU, er din virksomhed som udgangspunkt ansvarlig for importen og er dermed importør. 2

3 For at kunne sikre dette er importøren nødt til at have indgående kendskab til varen. Ikke kun til den fysiske form, men også tilstrækkeligt kendskab til det kemiske indhold i varen. Det er importøren, der har ansvar for at overholde lovgivningen og dermed vide, om den importerede vare indeholder kemiske stoffer, der kræver særlige tiltag i forhold til sikkerhed, sundhed eller miljø. Der kan derfor være behov for at gennemføre en kemisk analyse af den importerede vare og løbende foretage stikprøver for at verificere det kemiske indhold. Krav til importøren under REACH og CLP Kravene til importøren afhænger af om der er tale om import af kemiske stoffer/blandinger eller import af artikler. Ved import af kemiske stoffer og blandinger er der krav om registrering hos det europæiske kemikalieagentur, hvis der importeres mere end 1 ton pr. år af hvert enkelt stof. Når det gælder artikler, kan der være krav om at registrere de kemiske stoffer samt om at videregive information til sine kunder om særligt problematiske stoffer. Der er også forbud mod visse indholdsstoffer i artikler. Registreringspligten gælder for stoffer, der tilsigtet frigives fra artiklen, mens kravet om at videregive information gælder for alle særligt problematiske stoffer i artiklen, hvis de er tilstede i koncentrationer over 0,1 %. De særligt problematiske stoffer kan findes på den såkaldte Kandidatliste. Her kan du se Kandidatlisten Yderligere lovgivning, din virksomhed skal være opmærksom på ved import Miljøstyrelsen har udarbejdet en guide til reguleringer og regler, og her kan man få hjælp til at få et overblik over de vigtigste regler i den danske kemikalielovgivning og EU s kemikalielovgivning. På Miljøstyrelsens hjemmeside gives der information om generelle regler, regler for specifikke produktgrupper samt regler for specifikke stoffer herunder regler, som importøren skal være opmærksom på, og som skal overholdes ved import af artikler og kemiske stoffer og blandinger til Danmark: Her kan du finde faktaark om kemikaliereglerne 3

4 Regulering af kemiske stoffer og artikler i REACH og CLP Kemiske stoffer og blandinger Artikler REACH Registrering Ved import af et stof til EU i mængder på 1 ton/år eller mere skal stoffet registreres hos ECHA. Registrering Ved import af artikler med tilsigtet frigivelse af et stof (eksempelvis et duftstof) kan der være krav om, at stoffet registreres hos ECHA på lige fod med øvrige stoffer, der importeres. Dog ikke hvis stoffet allerede er registreret til anvendelsen af en anden registrant. Information Når et kemisk stof eller blanding leveres videre til erhvervsmæssige kunder skal der medfølge et sikkerhedsdatablad. Dette er et krav for stoffer og blandinger, der er klassificerede, eller hvor der er andre forhold, der udløser kravet f.eks. grænseværdier. Hvis der skal udarbejdes et eksponeringsscenarium for stoffet eller et stof i en blanding, skal det leveres videre som en del af sikkerhedsdatabladet. Information Når en artikel leveres videre til erhvervsmæssige kunder, skal der oplyses om tilstedeværelsen af særligt problematiske stoffer (kandidatlistestoffer), og gives oplysning om sikker brug af artiklen, hvis stoffets koncentration er 0,1 vægtprocent i artiklen. Leveres artiklen til private forbrugere, skal oplysningerne videregives på foranledning af kunden. Oplysningerne skal være forbrugeren i hænde senest 45 dage efter anmodning og uden beregning eller krav om køb. Begrænsninger og forbud For importerede stoffer skal begrænsninger, som fremgår i REACH Bilag XVII overholdes. Heri fremgår hvilke stoffer, blandinger, anvendelser og koncentrationsgrænser, der er pålagt begrænsning eller forbud. Begrænsninger og forbud Ved import af en artikel skal begrænsninger, som fremgår i REACH Bilag XVII overholdes. Heri fremgår hvilke stoffer, produkttyper, anvendelser og koncentrationsgrænser, der er pålagt begrænsning eller forbud. Anmeldelse Der er ikke krav i REACH om anmeldelse ved import af kemiske stoffer og blandinger. Anmeldelse Ved import af en artikel med indhold af et kandidatlistestof i en koncentration 0,1 vægtprocent og importen af stoffet er over 1 ton/år, skal stoffet anmeldes til EU s Kemikalieagentur (ECHA). Dog ikke hvis eksponering af mennesker og miljø ved normal og forventet anvendelse og bortskaffelse kan udelukkes, eller stoffet allerede er registreret til anvendelsen. 4

5 Godkendelse Stoffer, der står på Bilag XIV i REACH kræver en godkendelse fra Kommissionen, før de kan importeres og anvendes. For importøren gælder det, at der kræves en godkendelse til de anvendelser, hvortil stoffet markedsføres, eller hvortil importøren selv anvender stoffet. Inden ansøgning om godkendelse bør det overvejes, om stoffet kan substitueres eller udfases. Godkendelse Der er ikke krav om godkendelse i forbindelse med import af artikler. CLP Klassificering, mærkning og emballering Importøren skal foretage en klassificering af det kemiske stof samt mærke og emballere i henhold til CLP. Fra 1. juni 2015 er dette også et krav for blandinger. Indtil da gælder klassificeringsbekendtgørelsen for blandinger, med mindre CLP anvendes frivilligt. Klassificering, mærkning og emballering For artikler, der defineres som en kombination af en artikel (her: en beholder) og et stof eller en blanding, skal stoffet eller blandingen klassificeres, mærkes og emballeres i henhold til CLP. Anmeldelse Ved import af farlige stoffer skal klassificeringen og mærkningen anmeldes til EU s Kemikalieagentur (ECHA) senest 1 måned efter import uanset mængden. Desuden skal ikke-klassificerede stoffer, der er underlagt registrering i henhold til REACH, også anmeldes. Anmeldelsen skal ikke ske, hvis stoffet allerede er registreret. Anmeldelse For artikler, der defineres som en kombination af en artikel (her: en beholder) og et stof eller en blanding, vil der også være krav om anmeldelse af klassificering og mærkning af stofferne til ECHA, som beskrevet i kolonnen til venstre. 5

6 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER ARTIKLER GN Netcom: Klare krav giver tryghed Når en ansat i GN Netcom vil finde ud af, hvad det vil betyde for virksomheden, hvis et kemisk stof kommer på Kandidatlisten, gøres det ved hjælp af IT-systemet BOMcheck. Systemet rummer omfattende oplysninger om indholdet af stoffer i alle de komponenter, som indgår i de headsets til mobiltelefoner, som virksomheden producerer. Det er GN Netcoms producenter og underleverandører, der står for at taste oplysningerne ind i systemet. BOMcheck er ved at blive en integreret del af GN Netcoms hverdag, men der har i lang tid været arbejdet med at lave præcise kravspecifikationer til leverandører og underleverandører i Kina, hvor produktion og udvikling foregår. GN Netcom har et team af medarbejdere placeret i Kina til at auditere leverandørerne og stå for leverandørkontakten. Forud for kravspecifikationerne har der været en proces, hvor GN Netcom nøje har udvalgt sine leverandører. Konkret skal alle leverandører til enhver tid kunne dokumentere indholdet af kemiske stoffer i de komponenter, de producerer. Der skal også foreligge en testrapport fra et akkrediteret analysefirma, som dokumenterer bl.a. indhold af kandidatlistestoffer. Den største produktkategori er GN Netcoms egne designs. Her foregår der et tæt samarbejde med udvalgte og godkendte leverandører i Kina fra udvikling til produktion af produkterne, både hvad angår design, processer, værktøjer og sammensætning. Der udføres rutinemæssigt stikprøvekontrol, for at sikre at specifikationerne overholdes. Krav til GN Netcom De væsentlige lovgivninger, som skal overholdes, når GN Netcom importerer artikler, er udover REACH også produktsikkerhedsloven samt regler for elektronisk og elektrisk udstyr herunder RoHS, WEEE og R&TTE direktivet, som er et CE mærkningsdirektiv. GN Netcom GN Netcom er en global virksomhed, der udvikler, producerer og markedsfører headsets til mobiltelefoner og professionelt brug, under navnet JABRA. Kunderne er hovedsagligt erhvervsmæssige brugere, men GN Netcoms produkter sælges også til private forbrugere via detailhandlen. Alle GN Netcoms produkter er artikler. Produkterne produceres udelukkende i Kina og importeres til EU via et centralt lager i Holland, hvorfra de distribueres videre til resten af EU. I nogle tilfælde foregår samling eller pakning af delkomponenter inden for EU, men en egentlig forarbejdning sker ikke i EU. 6

7 Herudover er der produkter, hvor GN Netcom kun opstiller kravspecifikationer og overlader udviklingen og produktionen af produkterne til underleverandører. Her er leverandøren ansvarlig for at levere dokumentation på indhold af kemiske stoffer i det færdige produkt. For de produkter, hvor dokumentationskravet ikke kan pålægges leverandøren, er det GN Netcom selv, der får foretaget de nødvendige test inden import til EU. GN Netcom har erfaret, at kortlægning af ansvar og forpligtelser som følge af REACH er nødvendigt, og at det lønner sig i sidste ende. Det har været udfordrende at sætte sig ind i REACH, og tidskrævende at få implementeret de nødvendige dokumentationskrav. Både GN Netcoms eget personale og leverandører til GN Netcom er blevet uddannet og trænet, således at indhentning af nødvendig dokumentation nu er en rutineopgave. Udfordringer Udfordringerne, udover selv at sætte sig ind i REACH reguleringen, er at formidle REACH kravene til leverandøren. Med et link til Kandidatlisten alene kommer man ikke langt. Det er nødvendigt at træne leverandøren og samtidig være meget konkret, når der stilles krav. En udfordring er også tidligt at vælge en strategi for, hvordan man fremover vil undgå kandidatlistestoffer, og hvordan man vil overholde kravene til dokumentation f.eks. ved brug af BOMcheck. Gode råd fra GN Netcom Sæt jer ind i REACH, få overblik over jeres ansvar og få det formidlet i organisationen. Stil konkrete krav til jeres leverandører. Klare kravspecifikationer fungerer bedst. Indfør krav om test af produkterne. Det giver tryghed. 7

8 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER ARTIKLER IKEA: En standard på tværs af alle markeder Hvordan holder en global virksomhed med flere hundrede butikker og forskellige produkter i sortimentet styr på kæden af producenter og leverandører? IKEAs svar er Ved til enhver tid at følge den strengeste lovgivning på tværs af de markeder, som virksomheden opererer i. De IKEA produkter, der omtales her, er alle artikler. IKEA har mange års erfaring med at overvåge indholdet af kemiske stoffer i de produkter, virksomheden importerer eller producerer. Derfor har der indtil nu ikke været overraskelser som følge af REACH, og indførelsen af krav om dokumentation på indhold af kandidatlistestoffer i artikler. IKEA har opsat en standard baseret på strengeste lovgivning gældende for deres markeder. Denne standard bliver klart kommunikeret til leverandørerne. Når en ny produktion påbegyndes, foretager IKEA test af produktet i forhold til anvendelse og slitage samt test for indhold af problematiske stoffer. Som del af denne analyse testes for stoffer på Kandidatlisten, idet der tages hensyn til materialer og typisk forekommende stoffer heri. Herudover tages der løbende stikprøver af produkterne, der analyseres af akkrediterede laboratorier for indhold af udvalgte kemiske stoffer. Samtidig foretages der lokalt audit af produktionen for at undersøge, om leverandørerne overholder kravspecifikationerne. IKEA Møbelproducenten IKEA har i alt forskellige produkter i deres produktsortiment. Heraf er ca. en tredjedel produceret uden for EU. IKEA har direkte import af artikler fra lande uden for EU og har også egen produktion i en række lande uden for EU bl.a. Pakistan og USA. Det er IKEA selv, der står for design, udvikling og kravspecifikationer. Hovedorganisationen, IKEA of Sweden har det centrale produktansvar, og det er deres juridiske afdeling, som i samarbejde med IKEAs kemikalieeksperter og compliance-ansvarlige udarbejder standarder til produkter og materialer blandt andet standarder vedrørende indhold af kemiske stoffer i materialer. 8

9 Udfordringer Som noget nyt har informationspligten i REACH pålagt IKEA at oplyse om kandidatlistestoffer i artiklerne ved forespørgsel fra kunderne. Med tusindvis af produkter i sortimentet har det været noget af en udfordring for IKEA at leve op til dette krav om information til kunderne om kandidatlistestoffer. Da det ikke forventes at medarbejdere i butikkerne har viden om kemisk indhold i produkterne, har det været nødvendigt at få kommunikeret til dem, hvordan den slags forespørgsler skal kanaliseres videre til de rette personer med adgang til den nødvendige information. Henvendelserne bliver således sendt videre til en medarbejder, der har adgang til IKEAs kvalitetsinformationssystem, hvor der kan hentes information. Det er de produktansvarlige, der indsamler og registrerer informationer fra leverandørerne i IKEAs kvalitetsinformationssystem, og som er ansvarlige for at sikre, at produkterne altid overholder de fastsatte standarder. Gode råd fra IKEA Undgå kandidatlistestoffer i artikler. Vær opmærksom på at Kandidatlisten løbende udvides med nye stoffer. Derfor etablér en procedure for overvågning både af Kandidatlisten men også af øvrig lovgivning, som kan være dynamisk. Opstil en struktur for henvendelser og informér om det til personalet. Benyt brancheinformationerne og deres informationsmateriale bl.a. fod på stofferne Krav til IKEA De væsentlige lovgivninger, som skal overholdes, når IKEA importerer artikler, er, udover REACH, produktsikkerhedsloven. Hertil kommer regler for elektronisk og elektrisk udstyr (RoHS og WEEE) samt legetøj. Et andet område, som IKEA har fokus på, er overholdelse af grænseværdier for kemiske stoffer i indeklimaet. 9

10 VIRKSOMHED, DER IMPORTERER KEMISKE STOFFER OG BLANDINGER Andreas Jennow A/S: Kend din lovgivning Handel med leverandører i mere end 70 år bl.a. i det fjerne østen har betydet, at Andreas Jennow A/S i dag har en række velrenommerede leverandører, og at samarbejdet er baseret på ærlighed. Dette betyder, at leverandørerne leverer de oplysninger, der bliver efterspurgt, herunder oplysninger om kemisk indhold i blandinger. Tidligt i REACH-forløbet sendte virksomheden breve ud for at indhente nødvendige oplysninger og for at indgå fortrolighedsaftaler. Samtidig har Andreas Jennow A/S god erfaring med at afholde produktgennemgang hos leverandøren. Det styrker forholdet mellem de to parter, men giver også Andreas Jennow A/S indsigt i de produkter, enten kemiske stoffer eller blandinger af kemiske stoffer, som de importerer. Andreas Jennow A/S Med hensyn til rollen som registrant har Andreas Jennow A/S lavet en kortlægning af deres import og leverandører. Det har man gjort for at kunne forudsige fremtidige krav om registrering og registreringsfrister. For en af sine leverandører har Andreas Jennow A/S udover importørrollen også påtaget sig rollen som ene-repræsentant. Det vil sige, at virksomheden har været gennem registreringsprocessen for en række stoffer i Som en del af registreringsprocessen deltog Andreas Jennow A/S i rollen som ene-repræsentant i konsortier, som gav adgang til fælles registrering samt deltagelse i en række møder inden registreringerne blev foretaget i REACH- og registreringsarbejdet var en stor og tidskrævende opgave, og erfaringen hos Andreas Jennow A/S har Andreas Jennow A/S er en kemikaliedistributør, der distribuerer stoffer og blandinger til kunder i de nordiske og baltiske lande. Kunderne repræsenterer forskellige brancher og produkter, herunder farve & lak, byggeri & klæbestoffer, rengøringsmidler, kosmetik, tekstil, plast, gummi og papir. Virksomheden har sælgere, der har tæt kontakt til både kunder og leverandører. Uden for EU har Andreas Jennow A/S leverandører i blandt andet lande som Kina, Korea, Malaysia, Indien, USA, Peru og Columbia. Andreas Jennow A/S arbejder både som agent og distributør. Det er kunderne, der i første omgang efterspørger viden om indhold, og sætter kravene til de stoffer og blandinger, som Andreas Jennow A/S importerer og påtager sig ansvaret for. Andreas Jennow A/S sørger for, at de rigtige oplysninger formidles mellem kunder og leverandører. Krav til Andreas Jennow A/S Ved import af kemiske stoffer og blandinger er de væsentlige lovgivninger, der skal overholdes af Andreas Jennow A/S, REACH og CLP. Herudover skal Andreas Jennow A/S være opmærksom på prioriterede stoffer med forbud eller begrænsninger PIC (EF 689/2008), POP (EF 850/2004) og ozonlagsnedbrydende stoffer (EF 2037/2000)). 10

11 vist, at man bør gå i gang et til halvandet år før registreringen, hvis man kun har et minimum af kendskab til REACH på forhånd. Andreas Jennows erfaring er, at som importør kan du ikke altid regne med, at du pr. automatik får leveret de nødvendige oplysninger som for eksempel registreringsnummer for de stoffer, hvor din leverandør har udpeget en ene-repræsentant inden for EU. Derfor er det vigtigt at efterspørge disse oplysninger fra leverandøren i de tilfælde, hvor man er dækket af en ene-repræsentantaftale. For farlige stoffer og blandinger er det et krav, at der leveres oplysninger om stofferne, således at det er muligt for Andreas Jennow A/S selv at udarbejde sikkerhedsdatablad og foretage klassificering og mærkning efter CLP. I nogle tilfælde er det dog leverandøren uden for EU, der leverer sikkerhedsdatablade på det lokale sprog. Udfordringer De største udfordringer for Andreas Jennow A/S har været at efterspørge og indhente alle nødvendige oplysninger samtidig med at sætte sig ind i lovgivningen. Med sin egen viden om lovgivningen skal man nemlig være i stand til at vurdere, om det er de rigtige oplysninger, man har modtaget, og om de er tilstrækkelige til at dokumentere stoffet og indhold af stoffer i blandinger. Samtidig er oversættelse, CLP klassificering og national tilpasning af sikkerhedsdatablade med tilhørende eksponeringsscenarier en omfattende opgave ved import af kemiske stoffer og blandinger fra lande uden for EU Gode råd fra Andreas Jennow A/S Sørg for selv at være godt inde i lovgivningen. Oprethold et tæt og godt forhold til leverandøren, forklar baggrunden for forespørgsler og sæt jer ind i sammensætningen af stoffer og blandinger. Start i god tid med at indhente oplysninger om importerede stoffer og blandinger og vær samtidig tålmodig og udholdende. Deltag i seminarer, møder og lignende, der bliver udbudt bl.a. af Miljøstyrelsen, diverse brancheforeninger eller konsulentvirksomheder. Hvis man sidder alene med REACH arbejdet, er det er en god måde at opbygge et netværk på. 11

12 Importørens tjekliste: Få overblik over dine forpligtelser under REACH og CLP HVIS DIN VIRKSOMHED IMPORTERER ARTIKLER Diagrammet viser, hvilke forpligtelser importøren har i REACH og hvilke forhold, der udløser kravene. Artikel Indeholder et stof på Kandidatlisten (særligt problematiske stoffer) og koncentration af stoffet i artiklen 0,1 vægtprocent Giv information til kunden om tilstedeværelse af stoffet, samt hvordan produktet kan anvendes og bortskaffes forsvarligt Årlig importeret mængde af kandidatlistestoffet er mere end 1 ton/år. Stoffet er ikke registreret til brug i denne type artikel, og eksponering til stoffet ved anvendelse kan ikke udelukkes Foretag anmeldelse til ECHA Artikel Der er forbud eller anvendelsesbegrænsning for indhold af stoffet i artiklen i Bilag XVII i REACH Overhold forbud og begrænsninger Artikel Der er tilsigtet frigivelse af stof, virksomhedens samlede import af det pågældende stof er mere end 1 ton/år, og stoffet er ikke registreret til denne brug i artiklen Foretag registrering af stoffet hos ECHA 12

13 REACH og CLP HVIS DIN VIRKSOMHED IMPORTERER KEMISKE STOFFER ELLER BLANDINGER Diagrammet viser, hvilke forpligtelser importøren har i REACH og CLP og hvilke forhold, der udløser kravene. Kemisk stof/ stof i blanding Virksomhedens samlede import af det pågældende stof er mere end 1 ton/år, stoffet er ikke undtaget for registreringspligt under REACH og der er ikke udpeget en ene-repræsentant for dette stof Foretag registrering af stoffet hos ECHA Kemisk stof/ stof i blanding Der er forbud eller anvendelsesbegrænsning for stoffet i Bilag XVII i REACH Overhold forbud og begrænsninger Kemisk stof/ stof i blanding Kemisk stof eller blanding er klassificeret i henhold til CLP Anmeld klassificering og mærkning til ECHA Kemisk stof eller blanding skal markedsføres i erhvervsmæssig anvendelse, og der er krav om udarbejdelse af sikkerhedsdatablad Udarbejd sikkerhedsdatablad og kommunikér det i leverandørkæden Kemisk stof/ stof i blanding Stoffet optræder på Bilag XIV (Godkendelsesordningen) Substituér eller udfas stoffet, eller søg godkendelse af anvendelse hos ECHA 13

14 FAQ Hvornår er man importør? Som tommelfingerregel gælder, at den, som ejer stoffet ved import, er den ansvarlige for importen. Sammen med leverandøren bør det altid afklares hvem, der har ansvaret som importør. Flere faktorer spiller ind, når man skal definere, hvem der har ansvaret for importen, herunder ansvaret for ordren og betaling af varen. Virksomheder, der bestiller en vare i et ikke-eu land og sælger videre til andre europæiske virksomheder som selv sørger for fragt og fortoldning, kan f.eks. ikke altid fralægge sig ansvaret som importør. Hvordan ved jeg om den importerede vare er omfattet af kemikalielovgivningen? Det er vigtigt at orientere sig om hvilke(n) lovgivning et produkt hører under før import. Den generelle kemikalielovgivning omfatter kemiske stoffer og blandinger samt artikler. Dertil er en række produkter, som f.eks. legetøj, rengøringsmidler, elektronisk udstyr, biocider, plantebeskyttelsesmidler, kosmetik mv. yderligere omfattet af særlovgivninger, som også hører under Miljøstyrelsens myndighedsområde. Produkter som fødevarer, foderstoffer, medicinsk udstyr og lægemidler er ikke omfattet af kemikalielovgivningen, men hører under hhv. Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen. Kontakt de relevante myndigheder ved tvivlsspørgsmål. Hvornår skal kemiske stoffer registreres under REACH? Fristen for registrering afhænger af stoffets tonnage og egenskaber. Præregistrering skal have fundet sted inden 1. december 2008 for at benytte de tonnagebestemte registreringsfrister. De to næste registreringsfrister er: 31. maj maj ton/år 1 ton/år Kan man stadig nå at præregistrere? Hvis der startes en ny import mellem tons/år af et stof eller et stof i en blanding, der ikke er klassificeret som CMR, kategori 1 & 2 (CMR kat. 1A og 1B i henhold til CLP) kan der foretages en sen præregistrering hos ECHA indtil 1. juni I alle andre tilfælde, hvor der ikke er foretaget præregistrering, skal der indsendes en forespørgsel til ECHA, og herefter skal der foretages en registrering, inden importen kan startes. Hvilken dokumentation kan forventes fra ene-repræsentanten? For ikke at have registreringsforpligtelser som importør kræves det, at importøren har modtaget information om, at der er indgået en aftale mellem leverandør uden for EU og en ene-repræsentant i EU. Herudover skal importøren sikre sig at have dokumentation på, hvilke stoffer og tonnager, der er omfattet af aftalen. Bemærk at en ene-repræsentantaftale laves på stofniveau, og at der derfor ved import af en blanding eller en artikel godt kan være stoffer, der ikke er omfattet af aftalen. Der er derfor vigtigt at have dokumentation for alle indholdsstofferne i blandinger, herunder om de er registrerede af en enerepræsentant. Hvad er en artikel? En artikel er defineret i REACH som en genstand, der under fremstillingen har fået en særlig form, overflade eller design, der i højere grad end den kemiske sammensætning er bestemmende for dens funktion. Hvornår skal stoffer i artikler registreres? REACH stiller krav om, at stoffer, der tilsigtet frigives fra en artikel, skal registreres, hvis der importeres mere end 1 ton pr. år af stoffet. Herudover er nogle artikler defineret som en container, der indeholder en kemisk blanding. De kemiske stoffer i denne type artikler skal også registreres. Det gælder f.eks. kuglepenne, printerpatroner og fyrværkeri. Hvad forstås ved en koncentration på 0,1 vægtprocent i artikler? Ved import og videresalg af artikler i Danmark er det den danske fortolkning af koncentrationen i en artikel, der vil være gældende. Det betyder, at når det skal vurderes, om grænsen er overskredet i en artikel, skal der ses på koncentrationen i de enkelte dele, der hver især opfylder definitionen på en artikel under REACH. 14

15 FAQ Hvornår kan et stof siges at være registreret til brug i en artikel? Som artikelimportør kan man undersøge, om stoffet er registreret til brug i en artikel ved i første omgang at tjekke anvendelser for stoffet i registreringsdossieret. Dette findes på ECHA s hjemmeside. Man skal være opmærksom på, at anvendelser i et registreringsdossier kan være meget generelt beskrevet, og derfor er det ikke altid muligt, at afgøre om den pågældende anvendelse er dækket. Ved tvivl bør man antage, at anvendelsen ikke er registeret. Herudover kan man kontakte sin leverandør og indhente oplysninger, om hvilke anvendelser, stoffet er registreret til. Hvad er kandidatlistestoffer? Det er særligt problematiske stoffer (eller: substances of very high concern SVHC stoffer), som er optaget på EU s Kandidatliste som følge af deres egenskaber. Herunder CMR stoffer: kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer, samt de såkaldte PBT/ vpvb stoffer, som er stoffer, der har svært ved at blive nedbrudt i miljøet, samtidig med at de kan ophobes i levende væv hos mennesker og dyr. Hertil kommer andre stoffer, som er lige så problematiske som de ovennævnte, f.eks. hormonforstyrrende stoffer. Skal man teste for alle kandidatlistestoffer i en artikel? En importør har pligt til at vide, om der er kandidatlistestoffer i de artikler, han importerer. Normalt vil importøren skaffe denne viden fra leverandøren af artiklen og kombinere disse informationer med viden om hvilke kandidatlistestoffer, der normalt findes i det materiale, som artiklen er lavet af. Mange virksomheder har et kvalitetssikringssystem, der bl.a. omfatter stikprøvekontrol. Men det er ikke almindeligt at teste alle artikler for alle kandidatlistestoffer. Er en testrapport fra et akkrediteret firma uden for EU dokumentation for, at en artikel ikke indeholder kandidatlistestoffer? Man bør forholde sig kritisk til testrapporter, idet der desværre er falske testrapporter i omløb. Derfor bør man tjekke rigtigheden af dokumentationen ved kontakt til afsenderen. Herudover er det vigtigt at have en egenkontrol, hvori der kan indgå stikprøvekontrol og audit af leverandører. Hvad er et eksponeringsscenarie? Et eksponeringsscenarie er en gennemgang af, hvordan det pågældende stof i en given arbejdssituation eller anvendelsessituation hos private forbrugere kan anvendes sundhedsmæssigt og miljømæssigt forsvarligt. Som led i registreringen kræves udarbejdelse af eksponeringsscenarier ved import af farlige stoffer og PBT/vPvB stoffer i mængder over 10 ton/år. Skal eksponeringsscenariet leveres på samme sprog som sikkerhedsdatabladet? Ja, idet eksponeringsscenariet er en del af sikkerhedsdatabladet, er der samme krav til sprog, nemlig at det skal leveres på nationalsproget. Skal en importør, som er distributør, lave et sikkerhedsdatablad til eget brug? Nej, der er ikke krav om sikkerhedsdatablad for distributøren selv, men der er krav til distributøren om videregivelse af sikkerhedsdatabladet, hvis stoffet leveres til erhvervsmæssige brugere, og stoffet er klassificeret som farligt. Til gengæld skal distributøren være opmærksom på arbejdsmiljøreglernes krav om arbejdspladsbrugsanvisning samt regler for transport af farligt gods. Hvad betyder det, at et stof er på godkendelsesordningen (REACH Bilag XIV)? Når et stof er listet på Bilag XIV i REACH, skal der søges om godkendelse til anvendelsen hos ECHA. Dette skal gøres inden fristen angivet i Bilag XIV. I første omgang bør det undersøges, om det er muligt at udfase anvendelsen af det godkendelsespligtige stof eller finde mindre skadelige alternativer.?15

16 MERE VIDEN Hvor kan importører få mere viden om REACH og CLP? MILJØSTYRELSEN: Kontakt Miljøstyrelsens REACH eller CLP Helpdesk, hvor virksomheder og andre interessenter kan få mere viden om roller og forpligtelser under kemikalielovgivningen samt hjælp til fortolkningen af reglerne: REACH HELPDESK: Du kan skrive til Miljøstyrelsens REACH Helpdesk her Eller besøg Helpdesk her CLP HELPDESK: Du kan skrive til Miljøstyrelsens CLP Helpdesk her Eller besøg Helpdesk her På Miljøstyrelsens hjemmeside kan man finde mere viden om REACH og CLP, herunder hvilke forpligtelser der knytter sig til rollen som importør: Her kan du læse om hvad REACH betyder for din virksomhed Her kan du læse om din virksomheds roller og forpligtelser under CLP! Her finder du DI s REACH og CLP Helpdesk DET EUROPÆISKE KEMIKALIEAGENTUR (ECHA): ECHA har udviklet en lang række gode og grundige vejledningsdokumenter, om hvordan man konkret varetager sine forpligtelser under REACH og CLP. På ECHAs hjemmeside finder man desuden FAQ er, faktablade og praktiske eksempler. Besøg ECHAs hjemmeside her DANSK INDUSTRI (DI): DI har en REACH og CLP Helpdesk, hvor virksomheder kan finde råd og vejledning om kemikalielovgivningen. DI har desuden en række tilbud til deres medlemmer som f.eks. kurser i REACH og CLP samt deltagelse i DI s REACH-netværk: Dansk Industri har udviklet en række vejledninger til virksomheder, herunder: Vejledning om informationskrav Vejledning om eksponeringsscenarier for formulatorer Vejledning om eksponeringsscenarier for slutbrugere DANSK ERHVERV (DE): Vejledning til virksomheder, der importerer artikler fra lande uden for EU REACH for detailhandelsvirksomheder Strandgade Kbh K December

REACH vejledning for SPT-virksomheder

REACH vejledning for SPT-virksomheder REACH vejledning for SPT-virksomheder Martine Reinhold Kildeby DHI Miljøprojekt Nr. 1251 2008 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter

Læs mere

Salg af varer med kemiske stoffer

Salg af varer med kemiske stoffer Tryksag 541-643 Nyttige links echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table Her får I en oversigt over stoffer på kandidatlisten. www.reachhelpdesk.dk Miljøstyrelsens REACH-helpdesk et godt sted at starte,

Læs mere

Vejledning for downstreambrugere

Vejledning for downstreambrugere Vejledning for downstreambrugere Januar 2008 Vejledning om gennemførelse af REACH JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning om forpligtelserne i REACH-forordningen og beskriver, hvordan

Læs mere

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen

Status på CLP. Dialogmøde d. 30/4-2012. Trine Thorup Andersen Status på CLP Dialogmøde d. 30/4-2012 Trine Thorup Andersen Overblik overgangsperioden 2010-2015 Notificering til industrilisten 3. Januar 2011 + fortløbende for nye stoffer CLP i kraft Januar 2009 CLP

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014

Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning. Dansk Erhverv 24. november 2014 Find de kemiske produkter og få dem registreret En praktisk vejledning Dansk Erhverv 24. november 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Registrering Tilgrænsende speciallovgivning

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Biocidforordningen Tema møde. August 2012

Biocidforordningen Tema møde. August 2012 Biocidforordningen Tema møde August 2012 Program 1. Velkomst 2. Ændringer fra biociddirektivet til biocidforordningen v/jørgen Larsen og Niels Bukholt 3. Spørgsmål 4. Eventuelt Status for vedtagelse af

Læs mere

Indledende vejledning til CLP-forordningen

Indledende vejledning til CLP-forordningen Indledende vejledning til CLP-forordningen CLP er forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering (CLP Classification, Labeling and Packaging) af stoffer og blandinger JURIDISK

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Legetøj der sælges i alternative butikker

Legetøj der sælges i alternative butikker Rapport over Overvågningsindsats 2010 RK2010 5c Legetøj der sælges i alternative butikker 332-32-00030 1 Indholdsfortegnelse Formål...2 Kort opgavebeskrivelse...2 Kort konklusion...2 Udførelse...3 Resultater...4

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder

REACH undervisning til detailhandelvirksomheder REACH undervisning til detailhandelvirksomheder Undervisningsmateriale til indkøbere og butikspersonale Mette Herget, herget.dk Miljøprojekt Nr. 1400 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Vejledning for downstream-brugere

Vejledning for downstream-brugere VEJLEDNING Version 2.0 December 2013 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 JURIDISK MEDDELELSE Dette dokument indeholder en vejledning

Læs mere

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide

Guide - AlphaOmega. AlphaOmega Guide - AlphaOmega De to vigtigste processer, når man udarbejder arbejdspladsbrugsanvisninger i AlphaOmega, er henholdsvis oprettelse af stoffer og oprettelse af produkter. Denne primære guide til AlphaOmega

Læs mere

REACH og substitution i danske virksomheder

REACH og substitution i danske virksomheder REACH og substitution i danske virksomheder det økologiske råd Indhold Forord / English summery 3 1. De kemiske stoffers fordele og ulemper 4 2. Hvad er REACH? 7 2.1 REACH forslagets elementer 7 2.2 Hvad

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012)

Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling. Februar 2011 (Ændret april 2012) Lavspændingsdirektivet (LVD), Den Administrative Samarbejdsgruppe (ADCO) Anbefaling Februar 2011 (Ændret april 2012) Sikkerheden ved Type-T LED-udskiftningsrør og ombyggede belysningsarmaturer Indledning:

Læs mere

CE mærkning (EN 1090)

CE mærkning (EN 1090) CE mærkning (EN 1090) - Opgaver og konsekvenser, således som Lemvigh-Müller opfatter det. Kort historie CE betyder nu European Conformity = Europæisk overensstemmelse CE mærkning er indført og lavet af

Læs mere

Håndtering af ES-information i SDS

Håndtering af ES-information i SDS Håndtering af ES-information i SDS FOCUS PÅ: REACH overensstemmelsescheck for håndtering af modtagne kemikalier og deres sikkerhedsdatablade med eksponeringsscenarier til virksomheden. Anbefalinger til

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER

NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER NOTAT Årsstatus 2014 Indhold: FOKUSOMRÅDER 2014 NYHEDER OG PRESSEMEDDELELSER KAMPAGNER 2014 TILSYNET MED DE GIFTIGE OG MEGET GIFTIGE STOFFER OG BLANDINGER, HERUNDER BEKÆMPELSESMIDLER INDBRETNINGER STRAFFESAGER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

REACH på hospitalet. Dorte Rasmussen og Anne Rathmann Pedersen, DHI. Birgit Engelund, Palle Bratholm og Annette Banke, Herlev Hospital

REACH på hospitalet. Dorte Rasmussen og Anne Rathmann Pedersen, DHI. Birgit Engelund, Palle Bratholm og Annette Banke, Herlev Hospital REACH på hospitalet Dorte Rasmussen og Anne Rathmann Pedersen, DHI Birgit Engelund, Palle Bratholm og Annette Banke, Herlev Hospital Sofie Sejerø-Olsen, Region Hovedstadens Apotek Thomas Krog og Hans Henrik

Læs mere

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008

Materialer og genstande Nu og i fremtiden. Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Materialer og genstande Nu og i fremtiden Temadag, Emballageindustrien/Plastindustrien, 29. Maj 2008 Indhold i præsentation - regler: hvad har vi? - regler : hvad får vi? - særligt fokus: sporbarhed egenkontrol/dokumentation

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC

FULL SCREEN: CTR+L LUK FULL SCREEN: ESC Kvalitets- og miljøhåndbog Introduktion Denne præsentation informerer om Crysbergs forretningsområde, kvalitetscertificeringer og kvalitetspolitik. Endvidere giver den overordnet indsigt i Crysbergs kvalitetsværktøjer

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie

REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie REACH Sådan udarbejder du et eksponeringsscenarie Som formulator Indhold Indledning... 2 1. Hvilke krav er der til formulatoren?... 3 2. Eksponeringsscenariet... 4 2.1 Sammenhæng mellem sikkerhedsdatablad

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol

Vores hjem beskyttes af Concrobium. Skimmelkontrol Vores hjem beskyttes af Concrobium Skimmelkontrol www.ecocare.dk EcoCare Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 74 42 47 50 Fax: +45 74 42 47 86 Mobil: +45 40 21 47 87 ecocare@c.dk > afrenser

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering REACH-IT - Industriens brugermanual Del 08 - Fakturering Version: 2.1 Side 1 af 23 Frigivelsesdato: marts 2013 2 REACH-IT - Industriens brugermanual

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer

Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer FØDEVARESTYRELSEN VEJLEDNING 25.09.2013 J.nr.: 2013-28-2301-01186 Erstatter instruks af 21.12.2007 Vejledning om kontrol i forbindelse med tilbagetrækning af fødevarer Fødevarestyrelsen skal i alle situationer,

Læs mere

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget)

Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Oluf Engell Årlig redegørelse fra tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (Wamberg-udvalget) Partner Tlf 33 34 50 00 oe@bruunhjejle.dk

Læs mere

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark

Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Sådan reguleres og kontrolleres kosttilskud i Danmark Mette Christiansen Fødevarekontrollens Rejsehold, Kosttilskudsgruppen Fødevarestyrelsen Titel 1 Disposition Om Kosttilskudsgruppen Markedet Reglerne

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri

Guideline. - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer. FødevareIndustrien En del af Dansk Industri Guideline - anbefalinger ved besøg af 3. parts auditorer INDLEDNING Mange fødevarevirksomheder får besøg af certificerede auditorer og/eller kundeauditorer med henblik på kontrol af overholdelse af standarder,

Læs mere

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015

Internt seminar. Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Internt seminar Effektivt Markedstilsyn (Ecopliant Workshop for tilsynsmyndigheder) Odense, den 13. januar 2015 Organisering af tilsyn i Danmark Bekendtgørelserne beskriver følgende hhv. 7 i BEK. 1274

Læs mere

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1

Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Forslag til Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold 1 Kapitel 1 Anvendelsesområde og definitioner 1. Loven finder anvendelse på apparater, faste anlæg og radioudstyr, som bringes i omsætning, gøres

Læs mere

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen.

Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10. Annette Schneider Miljøstyrelsen. Overførsler af affald til R1 og artikel 16 i affaldsdirektivet - hvad sker der 12.12.10 Annette Schneider Miljøstyrelsen Disposition Affaldsdirektivet Transportforordningen Særligt om artikel 16 i affaldsdirektivet

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO

Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Vilkår og betingelser Short Handel DEGIRO Indhold Artikel 1. Definitioner... 3 Artikel 6. Positioner... 5 6.1 Overskud... 5 Artikel 7. Risici og sikkerhedsværdier... 6 Artikel 8. Øjeblikkelig Betalingspligt...

Læs mere

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56

Bilag 1: Kemikaliestyringsbegreber - links og ordliste 56 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BILAGSFORTEGNELSE 3 1 Forord 4 1.1 Læsevejledning 5 2 Indledning 6 3 Hvad er kemikaliestyring og hvad kan den bruges til? 8 3.1 Hvem er interesseret i kemikaliestyring? 10 3.1.1 Miljømyndigheder

Læs mere

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet)

Kvalitetskrav. til private leverandører af madservice. (med udbringning til hjemmet) Kvalitetskrav til private leverandører af madservice (med udbringning til hjemmet) Fastsat i henhold til 8 10 i Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved:

(a) Medmindre andet udtrykkeligt er anført, forstås i dette dokument ved: VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG OG DRIFT AF REACH-IT LÆS OMHYGGELIGT FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR ANVENDELSEN AF REACH-IT, INDEN REACH-IT TAGES I BRUG. KLIK PÅ "ACCEPTER" FOR AT ACCEPTERE VILKÅRENE.

Læs mere

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler 1) BEK nr 1243 af 12/12/2005 Gældende Offentliggørelsesdato: 16-12-2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 186 af 22/02/2007 BEK nr 1100 af 12/11/2008 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER

INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER INTRODUKTION TIL CE-MÆRKNING AF ELEKTRISKE PRODUKTER Hvem er folderen skrevet til? De fleste elektriske produkter, der skal sælges i Danmark og de øvrige EU-lande, skal CE-mærkes. CE-mærkningen skal gøre

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Forberedelse og planlægning af GMP Audit

Forberedelse og planlægning af GMP Audit Forberedelse og planlægning af GMP Audit Juli, 2014 Indledning I de kommende sider får du nogle hurtige tips og råd til din forberedelse og planlægning af en GMP audit. Dette er ikke en komplet og grundig

Læs mere

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov.

Triolab lægger vægt på et tæt samarbejde med kunden, sådan at de tilbudte løsninger fungerer optimalt og tilpasses kundens behov. Side 1 af 8 Indledning Triolab er et firma, der forhandler kvalitetsløsninger til laboratorier i flere segmenter. Triolab er et firma, der forestår totalløsninger. Der tilbydes support på højt fagligt

Læs mere

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter

Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Fordele og ulemper ved brug af kommercielle GMO-sorter Kristofer Vamling, Plant Science Sweden AB 1 GMO Hvad mener vi? 2 Kommerciel brug af GMO i Europa Lӕgemiddler Tekstiler Foder Mad Dyrkning Sammenhӕngen

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE

- 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 1 - REGULATIV FOR AFFALD AF ELEKTRISKE OG ELEKTRONISKE PRODUKTER FRA ERHVERV I GLADSAXE KOMMUNE - 2 - INDHOLD LOVGRUNDLAG................................................. 4 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE.................................................

Læs mere

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage

Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Branchevejledning om bortskaffelse af kemikalierester og tom emballage Forord Indholdsfortegnelse 03 Branchearbejdsmiljørådet (BAR) Jord til Bord er sammensat af arbejdsmarkedets parter og oprettet i henhold

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF)

Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF) FAIF-reglerne og fortolkningen af dem 14. maj 2014 Johanne Daugaard Risbjerg, Vicekontorchef Kontor for Kollektive Investeringer Implementeringen

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015. Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. phas Den 15. april 2015 Strategi for risikohåndtering af visse borstoffer 1. Resume Kortlægningen af bor-forbindelser omfatter 10 bor-stoffer, hvoraf borsyre og borax er langt

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport.

Pt. gælder bilag 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 818 af 28. juni 2011 om vejtransport af farligt gods for sådan transport. Til affald danmark, DAKOFA, Dansk Industri, Kommunekemi A/S, FASID, Rigspolitiet, KL, FKB og RenoSam samt deltagere i møde den 4. december 2009 i Beredskabsstyrelsen 21. juni 2012 Transport af affald,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 31.3.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 93/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 509/2006 af 20. marts 2006 om garanterede traditionelle specialiteter i forbindelse

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

REACH-IT - Industriens brugermanual

REACH-IT - Industriens brugermanual REACH-IT - Industriens brugermanual Del 9 Avanceret søgning 2 REACH-IT Industriens brugermanual Version: 2.0 Version Ændringer 2.0 Juli 2012: Dokument i nyt layout, links og tal opdateret Nyt kapitel om

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver?

Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Kender du Danmarks største arbejdsmiljørådgiver? Hvem er vi? Danmarks største arbejdsmiljørådgiver Autoriseret Landsdækkende Afdelinger i: Virum Odense Århus Kolding Ca. 750 medarbejdere i ALECTIA Herunder

Læs mere