Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;"

Transkript

1 BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder i selskabet, herunder hver enkelt af selskabets funktionærer, samt hver af direktørerne, er ansvarlige for at udføre selskabets forretningsaktiviteter på en måde, der viser et engagement i at opnå de højeste standarder for etik og integritet. Formålet med denne Kodeks for god forretningsførelse og etik (denne Kodeks ) er at fokusere direktører og medarbejdere på områder med etisk risiko, udstikke retningslinjer for at hjælpe direktører og medarbejdere med at genkende og håndtere etiske spørgsmål, tilbyde mekanismer til at rapportere om uetisk adfærd og fremme en kultur af ærlighed og ansvarlighed. Ingen adfærdskodeks kan erstatte betænksom adfærd for en etisk ansvarlig direktør eller medarbejder. Derfor, vil uærlig eller uetisk adfærd eller adfærd, der er ulovlig, udgøre en overtrædelse af denne kodeks, uanset om denne kodeks specifikt omhandler en sådan adfærd. Denne kodeks er baseret på følgende kerneværdier: I alle selskabets forhold, herunder dem med offentligheden,, aktionærer, kunder, leverandører, lovgivere, forretningspartnere, direktører og medarbejdere, skal hver direktør og medarbejder udvise et urokkeligt engagement med hensyn til: Integritet Ærlig og etisk adfærd; Overholdelse af love, regler og bestemmelser; Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; Fuld, retfærdig, præcis og rettidig videregivelse af oplysninger af selskabet til offentligheden; Korrekt delegering, vejledning og tilsyn; Hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne kodeks, og Ansvarlighed for overholdelse af denne kodeks. Implementering og overvågning af denne kodeks Selskabets bestyrelse ("Bestyrelsen") er i sidste ende ansvarlig for implementeringen af denne kodeks, som træder i kraft den 1. juni 2004 efter en gennemførelsesperiode. Selskabets revisionsudvalg ("Udvalget) vil gennemgå og godkende, i overensstemmelse med Nasdaqs noteringsstandarder, transaktioner med nærtstående parter, som skal oplyses i proxy-erklæringer, eller andre indberetninger i henhold til regler vedtaget af Securities and Exchange Commission. Selskabets juridiske chef og en eller flere af hans eller hendes repræsentanter ("Revisionsdirektør") vil administrere denne kodeks og fungere som Revisionsdirektør for

2 medarbejdere og funktionærer udover den administrerende direktør og juridiske chef. Formanden for udvalget vil fungere som Revisionsdirektør for den administrerende direktør og juridiske chef. Ikke-medarbejder-direktører skal aflægge rapport til bestyrelsen. Spørgsmål vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne kodeks er uundgåelig. Du er velkommen til at stille direkte spørgsmål til Revisionsdirektøren. Udsagn i denne kodeks, der hentyder til at visse foranstaltninger kun kan træffes med "Selskabets godkendelse", betyder, at Revisionsdirektøren eller i givet fald bestyrelsen eller udvalget skal give forudgående skriftlig godkendelse, før den påtænkte handling kan iværksættes. Du bør læse denne kodeks i forbindelse med alle selskabets øvrige politiske erklæringer og overholdelsesprocedurer, herunder for eksempel selskabets insiderhandel-politik, overholdelsesmanual og medarbejderhåndbog. Vi kan bede dig om på årsbasis at certificere, at du er i fuld overensstemmelse med denne kodeks, og efter Revisionsdirektørens skøn, med tilhørende politikerklæringer. Alle medarbejdere vil modtage regelmæssig uddannelse i indholdet og betydningen af denne kodeks og andre relaterede politikerklæringer, og den måde, hvorpå overtrædelser skal indberettes, og anmodninger om dispensation skal udføres. Anmodninger om dispensation fra en bestemmelse i denne kodeks Du skal indsende alle anmodninger om en dispensation fra en bestemmelse i denne kodeks skriftligt til Revisionsdirektøren, i god tid forud, for at muliggøre passende gennemgang af de foreslåede adfærdsregler. Enhver dispensation med hensyn til en direktør eller administrerende direktør skal godkendes af bestyrelsen og, i givet fald, efter forudgående gennemgang og anbefaling fra udvalget. Men for handlinger, der kræver godkendelse, kan anmodninger om tilladelse efter en bestemt handling, blive godkendt fra tid til anden, hvis for eksempel en sådan manglende anmodning var utilsigtet eller for en god sag. I nogle tilfælde skal selskabet offentliggøre en dispensation og/eller ændring af denne kodeks. Hertil kommer, at hvis en dispensation er givet, kan selskabet blive nødt til at offentliggøre arten af den tildelte dispensation, herunder stiltiende dispensation, navnet på den eller de parter, der er omfattet af dispensationen, datoen for dispensationen, og alle andre oplysninger der kræves af Securities and Exchange Commission ("SEC") regler eller Nasdaqs noteringsstandarder. Overholdelse af love og bestemmelser En række love gælder for Selskabet og dets aktiviteter, hvor nogle medfører strafferetlige sanktioner. Disse love omfatter, men er ikke begrænset til, føderale og statslige love vedrørende Selskabets virksomhed, herunder føderale love vedrørende beskæftigelsessikkerhed, og dens status som offentlig virksomhed. Eksempler på kriminelle overtrædelser af loven omfatter blandt andet; at give urigtige eller vildledende oplysninger i dokumenter, der indgives til SEC;

3 insiderhandel; at stjæle, begå underslæb eller urigtig anvendelse af selskabets midler eller andre aktiver, eller at anvende trusler, fysisk vold eller andre uautoriserede midler til at indsamle penge. Det er op til den enkelte direktør og medarbejder at overholde de love, regler og bestemmelser, der gælder for selskabet og/eller for ham eller hende personligt. Ingen direktør eller medarbejder kan uddelegere dette ansvar til en anden person eller til selskabet. Bestikkelse og korruption Selskabet deltager ikke bevidst i eller tolererer bestikkelse eller korruption. Selskabet er forpligtet til at overholde relevante love og bestemmelser med henblik på at bekæmpe bestikkelse og korruption, herunder, men ikke begrænset til, den britiske bestikkelseslov fra 2010, og den amerikanske antikorruptionslov fra Selskabet vil ikke indgå en forretningsforbindelse eller deltage i en aktivitet, hvis det kender til eller har rimelig grund til at have mistanke om, at en forretningsforbindelse eller aktivitet er forbundet med eller muliggør bestikkelse eller korruption. Det påhviler hver enkelt direktør og medarbejder at overholde gældende anti-bestikkelse og korruptionslove. Medarbejderne er forpligtet til at indberette enhver mistanke om bestikkelse eller korruption til revisionsdirektøren eller i overensstemmelse med selskabets fløjteblæserpolitik. Interessekonflikter Selskabet kræver, at hver af dets medarbejdere og direktører omgående skal rapportere hans eller hendes eksterne tilknytninger og personlig virksomhed, økonomiske og andre relationer og aktiviteter, der kan indebære en interessekonflikt eller fremkomst af en interessekonflikt mellem en sådan medarbejder eller direktør og selskabet, til Revisionsdirektøren, medmindre en sådan tilknytning eller aktivitet allerede er blevet rapporteret, således at selskabet kan tage skridt til at løse sådanne interessekonflikter. Udtrykket "ekstern tilknytning" omfatter ethvert kommercielt, familiemæssigt eller på anden måde væsentligt tilhørsforhold, tilknytning eller ansættelse af en privatperson på anden måde end med selskabet Det er urealistisk at forestille sig og angive regler, der dækker alle situationer, hvor en interessekonflikt kan opstå. Den grundlæggende faktor i alle interessekonflikter er dog delingen af loyalitet, eller opfattelsen af en deling af loyalitet, mellem selskabets bedste interesser og medarbejderens eller direktørens interesser, der muligvis kan påvirke, eller synes at påvirke medarbejderens eller direktørens dømmekraft eller handlinger i forhold til selskabet. Retningslinjerne, hvad angår nogle følsomme områder, hvor potentielle interessekonflikter kan forekomme, er beskrevet nedenfor. Det er vigtigt at huske på, at følgende ikke er en udtømmende liste over problemområder, men snarere en guide til anvendelse af selskabets grundlæggende interessekonfliktpolitik i enhver situation. Det vigtige kriterium er at holde sig til ånden i denne kodeks.

4 Uanset ovenstående, skal forholdet mellem selskabet og Cantor Fitzgerald ikke være omfattet af denne kodeks, som det i øjeblikket er foreskrevet af aftaler mellem selskabet og/eller på anden måde underlagt en kontrol af revisionsudvalget. Forretningsforbindelser En medarbejder eller direktør kan have en interessekonflikt, hvis han eller hun, et medlem af hans eller hendes familie, eller hans eller hendes forretningspartner, ejer eller har en betydelig direkte eller indirekte interesse i, eller påtager sig gæld til en enhed med hvilken selskabet har eller ønsker at have et forretningsmæssigt forhold, eller med hvilken Selskabet konkurrerer eller søger at konkurrere med. Investeringer i små mængder af aktier eller obligationer i et stort offentligt ejet selskab vil ikke uden videre give anledning til nogen interessekonflikter. Spørgsmålet om, hvornår en investering kan blive så væsentlig, at den muligvis påvirker eller synes at påvirke et individs dømmekraft, er i det store og hele afhængigt af de særlige omstændigheder og skal løses på en individuel basis. En interessekonflikt kan også opstå, når en medarbejder eller direktør, et medlem af hans eller hendes familie eller hans eller hendes forretningspartner indtager en stilling som direktør, funktionær, medarbejder, rådgiver eller partner, eller konsulent, mægler, finder eller mellemmand for en enhed, som selskabet har eller ønsker at have et forretningsmæssigt forhold til, eller med hvilken Selskabet konkurrerer eller søger at konkurrere med. Selskabet forventer, at hver enkelt direktør og medarbejder ikke udfører hans eller hendes selskabspligter og ansvar under omstændigheder, der kunne miskreditere selskabet, forårsage uberettiget ugunstig kritik af selskabet eller forringe offentlighedens tillid til selskabets integritet. Således vil sådanne tilknytninger, interesser og forretningsforbindelser, der kan få medarbejderen eller direktøren til ikke at handle i selskabets bedste interesse, eller som kan synes at forårsage delte loyaliteter, kun tillades, efter de er blevet indberettet, gennemgået og behandlet på den måde, der er fastsat i denne kodeks, eller på anden måde etableret af udvalget. Modtagelse af gaver Enhver form for gave, der påvirker en medarbejder til at handle på en bestemt måde med hensyn til vores forretning, er bestikkelse og er ikke tilladt. I nogle tilfælde kan det være almindeligt eller hensigtsmæssigt at udveksle gaver og underholdning med kunder og leverandører, og det kan ligeledes være almindeligt og hensigtsmæssigt at arrangere eller deltage i programmer og arrangementer, der omfatter måltider og logi. På tilsvarende vis er normale forretningsmiddage og underholdning passende og ikke i strid med denne kodeks. Det vigtigste er at bevare et formelt forhold, og undgå overdrevne eller overdådige gaver, begivenheder eller personlige finansielle transaktioner, der giver indtryk af utilbørlig påvirkning. En medarbejder bør også undgå personlige finansielle transaktioner med kunder og leverandører, som kan påvirke medarbejderens evne til at udføre sit job Eksterne aktiviteter/beskæftigelse Enhver medarbejders eksterne forhold, herunder aktiviteter med andre enheder, bør ikke trænge

5 sig ind på den tid og opmærksomhed, du forventes at afsætte til dine pligter og ansvar til Selskabet, eller forringe kvaliteten eller kvantiteten af dit arbejdsprodukt. Desuden er medarbejderne udelukket fra at deltage i nogen ekstern beskæftigelse uden Selskabets forudgående godkendelse. Under ingen omstændigheder har en medarbejder eller direktør tilladelse til at konkurrere med selskabet eller tilegne sig selv eller hans eller hendes familie eller forretningspartnere en forretningsmulighed, der tilhører Selskabet eller dets tilknyttede selskaber, eller som medarbejderen eller direktøren opdager, eller som stilles til rådighed for medarbejderen eller direktøren i kraft af hans eller hendes stilling i Selskabet. Status for Selskabet, og dets medarbejdere, som datterselskaber af Cantor Fitzgerald, må ikke i sig selv være en overtrædelse af dette afsnit. Medborgerlige/politiske aktiviteter Selskabet støtter dets medarbejderes deltagelse i medborgerlige, velgørende og politiske aktiviteter, så længe en sådan deltagelse ikke trænger sig ind på den tid og opmærksomhed, som medarbejderen forventes at afsætte til hans eller hendes pligter og ansvar for selskabet. Medarbejderne skal gennemføre sådanne aktiviteter på en måde, der ikke involverer Selskabet eller dets aktiver eller synes at angive en forekomst af selskabets engagement, godkendelse, sponsorat eller støtte. Transaktioner med Cantor Fitzgerald I betragtning af potentialet for, at der opstår en interessekonflikt, hvad angår Cantor Fitzgerald, overvåger revisionsudvalget nøje alle transaktioner mellem selskabet og Cantor Fitzgerald løbende for at sikre, at de er på fair og rimelige vilkår. Rapporteringsprocedure for interessekonflikter og transaktioner med nærtstående parter Hver medarbejder skal straks indberette til Revisionsdirektøren, og enhver leder og direktør (herunder Revisionsdirektøren) skal straks indberette til udvalget, eksistensen af en tilknytning, interesse, forbindelse eller aktivitet, når den opstår og rent faktisk indebærer eller kan synes at indebære en interessekonflikt. Hertil kommer, at hver enkelt medarbejder og direktør skal indberette alle transaktioner med nærtstående parter som Selskabet bliver nødt til at offentliggøre i henhold til SEC-regler på grund af Nasdaqs noteringsstandard, som kræver, at et udvalg, der er uafhængigt af bestyrelsen, godkender alle sådanne transaktioner. Undladelse af at rapportere sådanne forhold, aktiviteter, interesser og transaktioner med nærtstående parter vil være en begrundelse for disciplinære tiltag, der kan omfatte afskedigelse. Hvor karakteren af tilknytningen, interessen, forholdet, aktiviteten eller transaktionen er sådan, at en medarbejder eller direktør mener, at han eller hun ikke er i stand til at afsløre detaljerne i sagen, uden at overtræde andre betroelser, kan Revisionsdirektøren eller udvalget, når det er relevant, hvis berettiget, diskutere en løsning på konflikten med dig, i overensstemmelse med en sådan medarbejders eller direktørs ansvarsområde. Vi opfordrer direktører og medarbejdere til at rådføre sig med Revisionsdirektøren snarest muligt efter at have fået kendskab til en tilknytning, interesse, forhold, aktivitet eller transaktion, der kan resultere i en interessekonflikt eller fremkomsten af en interessekonflikt, eller som kunne kræve offentliggørelse.

6 Revisionsdirektøren, eller i givet fald udvalget eller bestyrelsen, vil gennemgå dine oplysninger for enhver interessekonflikt eller transaktion med en nærtstående part og fastsætte en passende måde, hvorpå selskabets godkendelse eller afvisning skal gives. Du skal samarbejde fuldt ud i forbindelse med revisionsprocessen ved at angive alle de oplysninger, som Revisionsdirektøren, udvalget eller bestyrelsen anser for nødvendige til deres gennemgang. Virksomhedstiltag med hensyn til interessekonflikter skal tage hensyn til ånden i denne kodeks. Alle tilknytninger, interesser, forhold, aktiviteter eller transaktioner oplyst af ethvert bestyrelsesmedlem eller medarbejder i overensstemmelse med denne politik, skal holdes fortrolige, medmindre Selskabets bedste interesser kræver det modsatte, eller som det på anden måde kræves af loven. Løsning af konflikter I alle tilfælde skal interessekonflikter håndteres på en etisk måde, de skal oplyses og betragtes fuldt ud, før de bliver løst. Revisionsdirektøren eller i givet fald, udvalget eller bestyrelsen skal håndtere alle spørgsmål om interessekonflikter. Revisionsdirektøren og i givet fald, udvalget eller bestyrelsen kan bestemme, efter gennemgang af alle relevante fakta, at adfærden ikke udgør en interessekonflikt, eller kan yde vejledning for at undgå, at en konflikt udvikler sig. En aktuel eller potentiel interessekonflikt kan løses på en række forskellige måder, herunder følgende: I tilfælde af et tilbud om en gave, herunder underholdning eller måltider, kan en passende løsning for dig være at acceptere eller afvise gaven; Revisionsdirektøren kan afgøre den rette handling alene eller i samråd med revisionsudvalget eller bestyrelsen; En medarbejder kan klage over Revisionsdirektørens afgørelse af en interessekonflikt til Revisionsudvalget; Enhver tilknytning, interesse, forhold eller deltagelse i en transaktion, der skriftligt er oplyst fuldt ud til, og er godkendt skriftligt af, Revisionsdirektøren, udvalget eller bestyrelsen vil ikke anses for at indebære en interessekonflikt, hvad angår denne kodeks; Hvis det konkluderes, at der rent faktisk eksisterer en interessekonflikt, kan udvalget eller bestyrelsen suspendere den enkelte fra nogle eller alle af den pågældende persons opgaver og ansvar eller kræve, at han eller hun skal udføre andre opgaver og ansvarsområder i Selskabet i en sådan tidsperiode som skønnes hensigtsmæssig, eller kan anmode om, at han eller hun fratræder sin stilling i Selskabet; I tilfælde af at den rapporterede interessekonflikt involverer en ekstern tilknytning, kan selskabet permanent indstille sine forretninger med den nævnte tilknytning; eller I tilfælde af at den rapporterede interessekonflikt involverer en direktør, kan direktøren blive

7 forpligtet til at trække sig fra diskussioner og enhver beslutning foretaget af bestyrelsen i den pågældende sag. Fuld, fair, præcis og rettidig videregivelse af oplysninger af selskabet til offentligheden Alle medarbejdere, der deltager direkte eller indirekte i udarbejdelsen af finansielle og andre oplysninger, som selskabet offentliggører, herunder i dets indgivelser til SEC eller ved pressemeddelelse, skal, udover at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser, følge disse retningslinjer: Handl ærligt, etisk og med integritet; Overhold denne kodeks; Forsøg at sikre fuld, fair, rettidig, præcis og forståelig indberetning; Ledere skal gennem ledelse og kommunikation sørge for, at selskabets medarbejdere forstår selskabets forpligtelser over for offentligheden i henhold til loven med hensyn til dets oplysninger, herunder at resultaterne aldrig er vigtigere end overholdelse af loven; Stil spørgsmål og tilkendegiv bekymringer angående selskabets offentliggørelser, når det er nødvendigt, og sørg for, at sådanne spørgsmål og bekymringer tilgodeses på passende vis; Giv selskabets direktører, medarbejdere, eksterne revisorer, advokater, konsulenter og rådgivere, der er involveret i udarbejdelsen af selskabets oplysninger til offentligheden, oplysninger, der er korrekte, fuldstændige, objektive, relevante, rettidige og forståelige; Handl i god tro, ansvarligt og med omhu og kompetence, uden at forvanske fakta eller lade din uafhængige dømmekraft blive påvirket af andre; Proaktivt fremme ærlig og etisk adfærd blandt ligemænd i vores arbejdsmiljø; Opnå korrekt og ansvarlig brug af og kontrol over alle selskabets aktiver og ressourcer, der anvendes af eller overlades til sådanne medarbejdere; Registrér eller deltag i registreringen af optegnelser i selskabets regnskab og optegnelser, der er fuldstændige og præcise ifølge en sådan medarbejders viden, og overhold selskabets offentliggørelseskontroller og procedurer og system til interne kontroller. Fair adfærd Hver direktør og medarbejder skal beskæftige sig på fair vis og i god tro med selskabets kunder, leverandører, tilsynsmyndigheder, forretningspartnere og andre. Ingen direktør eller medarbejder må tilegne sig utilbørlig fordel hos nogen gennem manipulation, forvanskning, upassende trusler, bedrageri, misbrug af fortrolige oplysninger eller anden lignende uetisk eller upassende adfærd.

8 Uddelegering af myndighed Hver medarbejder og især hver af selskabets funktionærer skal udøve fornøden omhu for at sikre, at enhver uddelegering af myndighed er rimelig og hensigtsmæssigt, og indeholder relevant vejledning og løbende tilsyn og overvågning. Ingen myndighed kan uddelegeres til medarbejdere, som Selskabet forud for uddelegeringen har grund til at tro, kan have en tilbøjelighed til at deltage i ulovlige eller uetiske aktiviteter. Håndtering af fortrolige oplysninger Direktører og medarbejdere skal overholde fortroligheden af oplysninger, de får i kraft af deres stillinger i Selskabet, herunder oplysninger om selskabets kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller interessenter, konkurrenter og andre medarbejdere, medmindre videregivelsen af oplysninger er godkendt af Selskabet eller på anden måde lovbefalet. Hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne kodeks Hvis en direktør eller medarbejder overtræder eller mener, at han eller hun har overtrådt en bestemmelse i denne kodeks, eller hvis han eller hun konstaterer, opdager, eller i god tro har mistanke om, at en anden person, der er omfattet af denne kodeks, har overtrådt nogen af dens bestemmelser, skal en sådan medarbejder eller direktør straks rapportere den faktiske eller formodede overtrædelse til Revisionsdirektøren eller formanden for Udvalget og skal samarbejde i enhver undersøgelse af ethvert faktisk eller formodet brud på denne kodeks. Hvis en medarbejder eller direktør rapporter en faktisk eller formodet overtrædelse af en anden person i god tro, vil han eller hun ikke være underlagt repressalier af nogen art. En overtrædelse af kravet om at indberette overtrædelser eller formodede overtrædelser, eller at samarbejde i en undersøgelse af en overtrædelse eller formodet overtrædelse af denne kodeks kan medføre disciplinære foranstaltninger, der kan omfatte afskedigelse. Ansvarlighed for overholdelse af denne kodeks Indberettede overtrædelser af denne kodeks vil blive undersøgt, behandlet omgående og behandlet fortroligt i det omfang, det er muligt. Vi stræber efter at påtvinge disciplinær sanktion for hver kodeksovertrædelse, der passer til arten og de særlige omstændigheder i overtrædelsen. Selskabet bruger et system bestående af progressiv disciplin. Vi vil generelt udstede advarsler for mindre væsentlige førstegangsovertrædelser. Overtrædelser af en mere alvorlig karakter kan resultere i andre foranstaltninger, såsom suspension uden løn, degradering, midlertidig eller permanent ændring i pligter eller ansvar, tab eller reduktion af bonus eller gratiale, eller en kombination af disse eller andre lignende disciplinære foranstaltninger, såsom ophør af ansættelse. Visse overtrædelser af denne kodeks, som ikke behandles, behandles af SEC som stiltiende dispensation for denne kodeks. Derfor skal en overtrædelse af en direktør eller administrerende direktør, der opdages og ikke behandles, offentliggøres i overensstemmelse med SEC s regler og forskrifter eller gældende noteringsstandarder. I sådanne tilfælde skal Selskabet oplyse arten af

9 enhver overtrædelse, datoen for overtrædelsen og navnet på den person, der har begået overtrædelsen. "Alle det amerikanske finansministeriums handler, der bliver udført på espeed-platformen med henblik på clearing-formål mod Cantor Fitzgerald & Co ("CFC"), et espeed-datterselskab. CFC er medlem af FINRA (tidligere NASD) og Fixed Income Clearing Corporation, et datterselskab af Depository Trust & Clearing Corporation. CFC og andre datterselskaber deltager i visse markeder ved at lægge noteringer op på espeed-platformen for deres konto og ved at fungere som hovedstol på handler med platformbrugerne. Sådanne aktiviteter er tiltænkte, blandt andet for at hjælpe CFC og dens datterselskaber i forvaltningen af deres egenbeholdning (herunder, men ikke begrænset til dem, der er etableret som et resultat af kombinationshandler og fejl), for at lette transaktionerne, tilføje likviditet, øge provisioner og tiltrække ordreflow."

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter

Personligt ansvar og ansvarlighed for at overholde denne kodeks. Undgåelse af interessekonflikter og forekomsten af sådanne konflikter BGC Partners, Inc. kodeks for forretningsførelse og etik Opdateret:November 2017 BGC Partners, Inc. og dets datterselskabers omdømme og integritet (kollektivt "selskabet") er værdifulde aktiver, der er

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127 og 128, 2.6.2015 L 135/23 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/855 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Eurosystemet og om ophævelse af retningslinje

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 6 1. INTRODUKTION 2 IDENTIFIKATION AF OG GENEREL OPLYSNING OM POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Whistleblowerordning. November 2015

Whistleblowerordning. November 2015 Whistleblowerordning November 2015 Indhold 1. Indberetning... 2 2. Modtagelse og undersøgelse af indberetninger... 3 3. Gengældelse eller misbrug af whistleblowerordningen... 3 Bilag 1 Indberetningsskema...

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SAXO BANK S POLICY FOR MANAGING CONFLICTS OF INTEREST POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK SPECIALISTEN I HANDEL OG INVESTERING Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER

BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER BILAG I ADFÆRDSKODEKS FOR EUROPA-PARLAMENTETS MEDLEMMER VEDRØRENDE ØKONOMISKE INTERESSER OG INTERESSEKONFLIKTER Artikel 1 Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017

Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Økonomiforvaltningen NOTAT Til Økonomi- og Indenrigsministeriet 18. september 2017 Udtalelse om databeskyttelsesrådgiverens opgaver er forenelige med chefen for Intern Revisions opgaver. Københavns Kommune

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Revisionsudvalgets mandat

Revisionsudvalgets mandat Revisionsudvalgets mandat ECB-OFFENTLIGT Med et revisionsudvalg på højt niveau, som er oprettet af Styrelsesrådet i henhold til artikel 9a i forretningsordenen for ECB, styrkes de allerede eksisterende

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver

Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver Kapitel 1 Generelle bestemmelser Borgerrådgiverens overordnede funktion 1. Roskilde Kommune har etableret en borgerrådgiverfunktion, som er forankret direkte

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S Kommissorium for revisionsudvalget i Tele Greenland A/S 1. Generelt Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for bestyrelsen. Det er revisionsudvalgets

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5

PRISER & VILKÅR INDHOLD. Provisionsoversigt. Politik for håndtering af interessekonflikt. Klagevejledning side 5 PRISER & VILKÅR I dette opslag finder du information om, hvilke provisioner FinansPlan modtager fra samarbejdspartnere, samt hvilke rammer der er gældende for evt. interessekonflikter eller klager ifm.

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Nr. 176 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Regler om udarbejdelse og

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest

Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Juni 2016 Politik for håndtering af interessekonflikter i Sparinvest Sparinvest handler værdipapirer og finansielle instrumenter for danske og

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

NEPCon Politik for anti-korruption

NEPCon Politik for anti-korruption NEPCon Politik for anti-korruption 1 Politikker for anti-korruption 13. september 2015 13. september 2015 1. Definitioner Svindel er en generel betegnelse for en uærlig, uetisk eller ulovlig handling eller

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere