Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;"

Transkript

1 BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder i selskabet, herunder hver enkelt af selskabets funktionærer, samt hver af direktørerne, er ansvarlige for at udføre selskabets forretningsaktiviteter på en måde, der viser et engagement i at opnå de højeste standarder for etik og integritet. Formålet med denne Kodeks for god forretningsførelse og etik (denne Kodeks ) er at fokusere direktører og medarbejdere på områder med etisk risiko, udstikke retningslinjer for at hjælpe direktører og medarbejdere med at genkende og håndtere etiske spørgsmål, tilbyde mekanismer til at rapportere om uetisk adfærd og fremme en kultur af ærlighed og ansvarlighed. Ingen adfærdskodeks kan erstatte betænksom adfærd for en etisk ansvarlig direktør eller medarbejder. Derfor, vil uærlig eller uetisk adfærd eller adfærd, der er ulovlig, udgøre en overtrædelse af denne kodeks, uanset om denne kodeks specifikt omhandler en sådan adfærd. Denne kodeks er baseret på følgende kerneværdier: I alle selskabets forhold, herunder dem med offentligheden,, aktionærer, kunder, leverandører, lovgivere, forretningspartnere, direktører og medarbejdere, skal hver direktør og medarbejder udvise et urokkeligt engagement med hensyn til: Integritet Ærlig og etisk adfærd; Overholdelse af love, regler og bestemmelser; Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; Fuld, retfærdig, præcis og rettidig videregivelse af oplysninger af selskabet til offentligheden; Korrekt delegering, vejledning og tilsyn; Hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne kodeks, og Ansvarlighed for overholdelse af denne kodeks. Implementering og overvågning af denne kodeks Selskabets bestyrelse ("Bestyrelsen") er i sidste ende ansvarlig for implementeringen af denne kodeks, som træder i kraft den 1. juni 2004 efter en gennemførelsesperiode. Selskabets revisionsudvalg ("Udvalget) vil gennemgå og godkende, i overensstemmelse med Nasdaqs noteringsstandarder, transaktioner med nærtstående parter, som skal oplyses i proxy-erklæringer, eller andre indberetninger i henhold til regler vedtaget af Securities and Exchange Commission. Selskabets juridiske chef og en eller flere af hans eller hendes repræsentanter ("Revisionsdirektør") vil administrere denne kodeks og fungere som Revisionsdirektør for

2 medarbejdere og funktionærer udover den administrerende direktør og juridiske chef. Formanden for udvalget vil fungere som Revisionsdirektør for den administrerende direktør og juridiske chef. Ikke-medarbejder-direktører skal aflægge rapport til bestyrelsen. Spørgsmål vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne kodeks er uundgåelig. Du er velkommen til at stille direkte spørgsmål til Revisionsdirektøren. Udsagn i denne kodeks, der hentyder til at visse foranstaltninger kun kan træffes med "Selskabets godkendelse", betyder, at Revisionsdirektøren eller i givet fald bestyrelsen eller udvalget skal give forudgående skriftlig godkendelse, før den påtænkte handling kan iværksættes. Du bør læse denne kodeks i forbindelse med alle selskabets øvrige politiske erklæringer og overholdelsesprocedurer, herunder for eksempel selskabets insiderhandel-politik, overholdelsesmanual og medarbejderhåndbog. Vi kan bede dig om på årsbasis at certificere, at du er i fuld overensstemmelse med denne kodeks, og efter Revisionsdirektørens skøn, med tilhørende politikerklæringer. Alle medarbejdere vil modtage regelmæssig uddannelse i indholdet og betydningen af denne kodeks og andre relaterede politikerklæringer, og den måde, hvorpå overtrædelser skal indberettes, og anmodninger om dispensation skal udføres. Anmodninger om dispensation fra en bestemmelse i denne kodeks Du skal indsende alle anmodninger om en dispensation fra en bestemmelse i denne kodeks skriftligt til Revisionsdirektøren, i god tid forud, for at muliggøre passende gennemgang af de foreslåede adfærdsregler. Enhver dispensation med hensyn til en direktør eller administrerende direktør skal godkendes af bestyrelsen og, i givet fald, efter forudgående gennemgang og anbefaling fra udvalget. Men for handlinger, der kræver godkendelse, kan anmodninger om tilladelse efter en bestemt handling, blive godkendt fra tid til anden, hvis for eksempel en sådan manglende anmodning var utilsigtet eller for en god sag. I nogle tilfælde skal selskabet offentliggøre en dispensation og/eller ændring af denne kodeks. Hertil kommer, at hvis en dispensation er givet, kan selskabet blive nødt til at offentliggøre arten af den tildelte dispensation, herunder stiltiende dispensation, navnet på den eller de parter, der er omfattet af dispensationen, datoen for dispensationen, og alle andre oplysninger der kræves af Securities and Exchange Commission ("SEC") regler eller Nasdaqs noteringsstandarder. Overholdelse af love og bestemmelser En række love gælder for Selskabet og dets aktiviteter, hvor nogle medfører strafferetlige sanktioner. Disse love omfatter, men er ikke begrænset til, føderale og statslige love vedrørende Selskabets virksomhed, herunder føderale love vedrørende beskæftigelsessikkerhed, og dens status som offentlig virksomhed. Eksempler på kriminelle overtrædelser af loven omfatter blandt andet; at give urigtige eller vildledende oplysninger i dokumenter, der indgives til SEC;

3 insiderhandel; at stjæle, begå underslæb eller urigtig anvendelse af selskabets midler eller andre aktiver, eller at anvende trusler, fysisk vold eller andre uautoriserede midler til at indsamle penge. Det er op til den enkelte direktør og medarbejder at overholde de love, regler og bestemmelser, der gælder for selskabet og/eller for ham eller hende personligt. Ingen direktør eller medarbejder kan uddelegere dette ansvar til en anden person eller til selskabet. Bestikkelse og korruption Selskabet deltager ikke bevidst i eller tolererer bestikkelse eller korruption. Selskabet er forpligtet til at overholde relevante love og bestemmelser med henblik på at bekæmpe bestikkelse og korruption, herunder, men ikke begrænset til, den britiske bestikkelseslov fra 2010, og den amerikanske antikorruptionslov fra Selskabet vil ikke indgå en forretningsforbindelse eller deltage i en aktivitet, hvis det kender til eller har rimelig grund til at have mistanke om, at en forretningsforbindelse eller aktivitet er forbundet med eller muliggør bestikkelse eller korruption. Det påhviler hver enkelt direktør og medarbejder at overholde gældende anti-bestikkelse og korruptionslove. Medarbejderne er forpligtet til at indberette enhver mistanke om bestikkelse eller korruption til revisionsdirektøren eller i overensstemmelse med selskabets fløjteblæserpolitik. Interessekonflikter Selskabet kræver, at hver af dets medarbejdere og direktører omgående skal rapportere hans eller hendes eksterne tilknytninger og personlig virksomhed, økonomiske og andre relationer og aktiviteter, der kan indebære en interessekonflikt eller fremkomst af en interessekonflikt mellem en sådan medarbejder eller direktør og selskabet, til Revisionsdirektøren, medmindre en sådan tilknytning eller aktivitet allerede er blevet rapporteret, således at selskabet kan tage skridt til at løse sådanne interessekonflikter. Udtrykket "ekstern tilknytning" omfatter ethvert kommercielt, familiemæssigt eller på anden måde væsentligt tilhørsforhold, tilknytning eller ansættelse af en privatperson på anden måde end med selskabet Det er urealistisk at forestille sig og angive regler, der dækker alle situationer, hvor en interessekonflikt kan opstå. Den grundlæggende faktor i alle interessekonflikter er dog delingen af loyalitet, eller opfattelsen af en deling af loyalitet, mellem selskabets bedste interesser og medarbejderens eller direktørens interesser, der muligvis kan påvirke, eller synes at påvirke medarbejderens eller direktørens dømmekraft eller handlinger i forhold til selskabet. Retningslinjerne, hvad angår nogle følsomme områder, hvor potentielle interessekonflikter kan forekomme, er beskrevet nedenfor. Det er vigtigt at huske på, at følgende ikke er en udtømmende liste over problemområder, men snarere en guide til anvendelse af selskabets grundlæggende interessekonfliktpolitik i enhver situation. Det vigtige kriterium er at holde sig til ånden i denne kodeks.

4 Uanset ovenstående, skal forholdet mellem selskabet og Cantor Fitzgerald ikke være omfattet af denne kodeks, som det i øjeblikket er foreskrevet af aftaler mellem selskabet og/eller på anden måde underlagt en kontrol af revisionsudvalget. Forretningsforbindelser En medarbejder eller direktør kan have en interessekonflikt, hvis han eller hun, et medlem af hans eller hendes familie, eller hans eller hendes forretningspartner, ejer eller har en betydelig direkte eller indirekte interesse i, eller påtager sig gæld til en enhed med hvilken selskabet har eller ønsker at have et forretningsmæssigt forhold, eller med hvilken Selskabet konkurrerer eller søger at konkurrere med. Investeringer i små mængder af aktier eller obligationer i et stort offentligt ejet selskab vil ikke uden videre give anledning til nogen interessekonflikter. Spørgsmålet om, hvornår en investering kan blive så væsentlig, at den muligvis påvirker eller synes at påvirke et individs dømmekraft, er i det store og hele afhængigt af de særlige omstændigheder og skal løses på en individuel basis. En interessekonflikt kan også opstå, når en medarbejder eller direktør, et medlem af hans eller hendes familie eller hans eller hendes forretningspartner indtager en stilling som direktør, funktionær, medarbejder, rådgiver eller partner, eller konsulent, mægler, finder eller mellemmand for en enhed, som selskabet har eller ønsker at have et forretningsmæssigt forhold til, eller med hvilken Selskabet konkurrerer eller søger at konkurrere med. Selskabet forventer, at hver enkelt direktør og medarbejder ikke udfører hans eller hendes selskabspligter og ansvar under omstændigheder, der kunne miskreditere selskabet, forårsage uberettiget ugunstig kritik af selskabet eller forringe offentlighedens tillid til selskabets integritet. Således vil sådanne tilknytninger, interesser og forretningsforbindelser, der kan få medarbejderen eller direktøren til ikke at handle i selskabets bedste interesse, eller som kan synes at forårsage delte loyaliteter, kun tillades, efter de er blevet indberettet, gennemgået og behandlet på den måde, der er fastsat i denne kodeks, eller på anden måde etableret af udvalget. Modtagelse af gaver Enhver form for gave, der påvirker en medarbejder til at handle på en bestemt måde med hensyn til vores forretning, er bestikkelse og er ikke tilladt. I nogle tilfælde kan det være almindeligt eller hensigtsmæssigt at udveksle gaver og underholdning med kunder og leverandører, og det kan ligeledes være almindeligt og hensigtsmæssigt at arrangere eller deltage i programmer og arrangementer, der omfatter måltider og logi. På tilsvarende vis er normale forretningsmiddage og underholdning passende og ikke i strid med denne kodeks. Det vigtigste er at bevare et formelt forhold, og undgå overdrevne eller overdådige gaver, begivenheder eller personlige finansielle transaktioner, der giver indtryk af utilbørlig påvirkning. En medarbejder bør også undgå personlige finansielle transaktioner med kunder og leverandører, som kan påvirke medarbejderens evne til at udføre sit job Eksterne aktiviteter/beskæftigelse Enhver medarbejders eksterne forhold, herunder aktiviteter med andre enheder, bør ikke trænge

5 sig ind på den tid og opmærksomhed, du forventes at afsætte til dine pligter og ansvar til Selskabet, eller forringe kvaliteten eller kvantiteten af dit arbejdsprodukt. Desuden er medarbejderne udelukket fra at deltage i nogen ekstern beskæftigelse uden Selskabets forudgående godkendelse. Under ingen omstændigheder har en medarbejder eller direktør tilladelse til at konkurrere med selskabet eller tilegne sig selv eller hans eller hendes familie eller forretningspartnere en forretningsmulighed, der tilhører Selskabet eller dets tilknyttede selskaber, eller som medarbejderen eller direktøren opdager, eller som stilles til rådighed for medarbejderen eller direktøren i kraft af hans eller hendes stilling i Selskabet. Status for Selskabet, og dets medarbejdere, som datterselskaber af Cantor Fitzgerald, må ikke i sig selv være en overtrædelse af dette afsnit. Medborgerlige/politiske aktiviteter Selskabet støtter dets medarbejderes deltagelse i medborgerlige, velgørende og politiske aktiviteter, så længe en sådan deltagelse ikke trænger sig ind på den tid og opmærksomhed, som medarbejderen forventes at afsætte til hans eller hendes pligter og ansvar for selskabet. Medarbejderne skal gennemføre sådanne aktiviteter på en måde, der ikke involverer Selskabet eller dets aktiver eller synes at angive en forekomst af selskabets engagement, godkendelse, sponsorat eller støtte. Transaktioner med Cantor Fitzgerald I betragtning af potentialet for, at der opstår en interessekonflikt, hvad angår Cantor Fitzgerald, overvåger revisionsudvalget nøje alle transaktioner mellem selskabet og Cantor Fitzgerald løbende for at sikre, at de er på fair og rimelige vilkår. Rapporteringsprocedure for interessekonflikter og transaktioner med nærtstående parter Hver medarbejder skal straks indberette til Revisionsdirektøren, og enhver leder og direktør (herunder Revisionsdirektøren) skal straks indberette til udvalget, eksistensen af en tilknytning, interesse, forbindelse eller aktivitet, når den opstår og rent faktisk indebærer eller kan synes at indebære en interessekonflikt. Hertil kommer, at hver enkelt medarbejder og direktør skal indberette alle transaktioner med nærtstående parter som Selskabet bliver nødt til at offentliggøre i henhold til SEC-regler på grund af Nasdaqs noteringsstandard, som kræver, at et udvalg, der er uafhængigt af bestyrelsen, godkender alle sådanne transaktioner. Undladelse af at rapportere sådanne forhold, aktiviteter, interesser og transaktioner med nærtstående parter vil være en begrundelse for disciplinære tiltag, der kan omfatte afskedigelse. Hvor karakteren af tilknytningen, interessen, forholdet, aktiviteten eller transaktionen er sådan, at en medarbejder eller direktør mener, at han eller hun ikke er i stand til at afsløre detaljerne i sagen, uden at overtræde andre betroelser, kan Revisionsdirektøren eller udvalget, når det er relevant, hvis berettiget, diskutere en løsning på konflikten med dig, i overensstemmelse med en sådan medarbejders eller direktørs ansvarsområde. Vi opfordrer direktører og medarbejdere til at rådføre sig med Revisionsdirektøren snarest muligt efter at have fået kendskab til en tilknytning, interesse, forhold, aktivitet eller transaktion, der kan resultere i en interessekonflikt eller fremkomsten af en interessekonflikt, eller som kunne kræve offentliggørelse.

6 Revisionsdirektøren, eller i givet fald udvalget eller bestyrelsen, vil gennemgå dine oplysninger for enhver interessekonflikt eller transaktion med en nærtstående part og fastsætte en passende måde, hvorpå selskabets godkendelse eller afvisning skal gives. Du skal samarbejde fuldt ud i forbindelse med revisionsprocessen ved at angive alle de oplysninger, som Revisionsdirektøren, udvalget eller bestyrelsen anser for nødvendige til deres gennemgang. Virksomhedstiltag med hensyn til interessekonflikter skal tage hensyn til ånden i denne kodeks. Alle tilknytninger, interesser, forhold, aktiviteter eller transaktioner oplyst af ethvert bestyrelsesmedlem eller medarbejder i overensstemmelse med denne politik, skal holdes fortrolige, medmindre Selskabets bedste interesser kræver det modsatte, eller som det på anden måde kræves af loven. Løsning af konflikter I alle tilfælde skal interessekonflikter håndteres på en etisk måde, de skal oplyses og betragtes fuldt ud, før de bliver løst. Revisionsdirektøren eller i givet fald, udvalget eller bestyrelsen skal håndtere alle spørgsmål om interessekonflikter. Revisionsdirektøren og i givet fald, udvalget eller bestyrelsen kan bestemme, efter gennemgang af alle relevante fakta, at adfærden ikke udgør en interessekonflikt, eller kan yde vejledning for at undgå, at en konflikt udvikler sig. En aktuel eller potentiel interessekonflikt kan løses på en række forskellige måder, herunder følgende: I tilfælde af et tilbud om en gave, herunder underholdning eller måltider, kan en passende løsning for dig være at acceptere eller afvise gaven; Revisionsdirektøren kan afgøre den rette handling alene eller i samråd med revisionsudvalget eller bestyrelsen; En medarbejder kan klage over Revisionsdirektørens afgørelse af en interessekonflikt til Revisionsudvalget; Enhver tilknytning, interesse, forhold eller deltagelse i en transaktion, der skriftligt er oplyst fuldt ud til, og er godkendt skriftligt af, Revisionsdirektøren, udvalget eller bestyrelsen vil ikke anses for at indebære en interessekonflikt, hvad angår denne kodeks; Hvis det konkluderes, at der rent faktisk eksisterer en interessekonflikt, kan udvalget eller bestyrelsen suspendere den enkelte fra nogle eller alle af den pågældende persons opgaver og ansvar eller kræve, at han eller hun skal udføre andre opgaver og ansvarsområder i Selskabet i en sådan tidsperiode som skønnes hensigtsmæssig, eller kan anmode om, at han eller hun fratræder sin stilling i Selskabet; I tilfælde af at den rapporterede interessekonflikt involverer en ekstern tilknytning, kan selskabet permanent indstille sine forretninger med den nævnte tilknytning; eller I tilfælde af at den rapporterede interessekonflikt involverer en direktør, kan direktøren blive

7 forpligtet til at trække sig fra diskussioner og enhver beslutning foretaget af bestyrelsen i den pågældende sag. Fuld, fair, præcis og rettidig videregivelse af oplysninger af selskabet til offentligheden Alle medarbejdere, der deltager direkte eller indirekte i udarbejdelsen af finansielle og andre oplysninger, som selskabet offentliggører, herunder i dets indgivelser til SEC eller ved pressemeddelelse, skal, udover at overholde alle gældende love, regler og bestemmelser, følge disse retningslinjer: Handl ærligt, etisk og med integritet; Overhold denne kodeks; Forsøg at sikre fuld, fair, rettidig, præcis og forståelig indberetning; Ledere skal gennem ledelse og kommunikation sørge for, at selskabets medarbejdere forstår selskabets forpligtelser over for offentligheden i henhold til loven med hensyn til dets oplysninger, herunder at resultaterne aldrig er vigtigere end overholdelse af loven; Stil spørgsmål og tilkendegiv bekymringer angående selskabets offentliggørelser, når det er nødvendigt, og sørg for, at sådanne spørgsmål og bekymringer tilgodeses på passende vis; Giv selskabets direktører, medarbejdere, eksterne revisorer, advokater, konsulenter og rådgivere, der er involveret i udarbejdelsen af selskabets oplysninger til offentligheden, oplysninger, der er korrekte, fuldstændige, objektive, relevante, rettidige og forståelige; Handl i god tro, ansvarligt og med omhu og kompetence, uden at forvanske fakta eller lade din uafhængige dømmekraft blive påvirket af andre; Proaktivt fremme ærlig og etisk adfærd blandt ligemænd i vores arbejdsmiljø; Opnå korrekt og ansvarlig brug af og kontrol over alle selskabets aktiver og ressourcer, der anvendes af eller overlades til sådanne medarbejdere; Registrér eller deltag i registreringen af optegnelser i selskabets regnskab og optegnelser, der er fuldstændige og præcise ifølge en sådan medarbejders viden, og overhold selskabets offentliggørelseskontroller og procedurer og system til interne kontroller. Fair adfærd Hver direktør og medarbejder skal beskæftige sig på fair vis og i god tro med selskabets kunder, leverandører, tilsynsmyndigheder, forretningspartnere og andre. Ingen direktør eller medarbejder må tilegne sig utilbørlig fordel hos nogen gennem manipulation, forvanskning, upassende trusler, bedrageri, misbrug af fortrolige oplysninger eller anden lignende uetisk eller upassende adfærd.

8 Uddelegering af myndighed Hver medarbejder og især hver af selskabets funktionærer skal udøve fornøden omhu for at sikre, at enhver uddelegering af myndighed er rimelig og hensigtsmæssigt, og indeholder relevant vejledning og løbende tilsyn og overvågning. Ingen myndighed kan uddelegeres til medarbejdere, som Selskabet forud for uddelegeringen har grund til at tro, kan have en tilbøjelighed til at deltage i ulovlige eller uetiske aktiviteter. Håndtering af fortrolige oplysninger Direktører og medarbejdere skal overholde fortroligheden af oplysninger, de får i kraft af deres stillinger i Selskabet, herunder oplysninger om selskabets kunder, leverandører, samarbejdspartnere eller interessenter, konkurrenter og andre medarbejdere, medmindre videregivelsen af oplysninger er godkendt af Selskabet eller på anden måde lovbefalet. Hurtig intern rapportering af overtrædelser af denne kodeks Hvis en direktør eller medarbejder overtræder eller mener, at han eller hun har overtrådt en bestemmelse i denne kodeks, eller hvis han eller hun konstaterer, opdager, eller i god tro har mistanke om, at en anden person, der er omfattet af denne kodeks, har overtrådt nogen af dens bestemmelser, skal en sådan medarbejder eller direktør straks rapportere den faktiske eller formodede overtrædelse til Revisionsdirektøren eller formanden for Udvalget og skal samarbejde i enhver undersøgelse af ethvert faktisk eller formodet brud på denne kodeks. Hvis en medarbejder eller direktør rapporter en faktisk eller formodet overtrædelse af en anden person i god tro, vil han eller hun ikke være underlagt repressalier af nogen art. En overtrædelse af kravet om at indberette overtrædelser eller formodede overtrædelser, eller at samarbejde i en undersøgelse af en overtrædelse eller formodet overtrædelse af denne kodeks kan medføre disciplinære foranstaltninger, der kan omfatte afskedigelse. Ansvarlighed for overholdelse af denne kodeks Indberettede overtrædelser af denne kodeks vil blive undersøgt, behandlet omgående og behandlet fortroligt i det omfang, det er muligt. Vi stræber efter at påtvinge disciplinær sanktion for hver kodeksovertrædelse, der passer til arten og de særlige omstændigheder i overtrædelsen. Selskabet bruger et system bestående af progressiv disciplin. Vi vil generelt udstede advarsler for mindre væsentlige førstegangsovertrædelser. Overtrædelser af en mere alvorlig karakter kan resultere i andre foranstaltninger, såsom suspension uden løn, degradering, midlertidig eller permanent ændring i pligter eller ansvar, tab eller reduktion af bonus eller gratiale, eller en kombination af disse eller andre lignende disciplinære foranstaltninger, såsom ophør af ansættelse. Visse overtrædelser af denne kodeks, som ikke behandles, behandles af SEC som stiltiende dispensation for denne kodeks. Derfor skal en overtrædelse af en direktør eller administrerende direktør, der opdages og ikke behandles, offentliggøres i overensstemmelse med SEC s regler og forskrifter eller gældende noteringsstandarder. I sådanne tilfælde skal Selskabet oplyse arten af

9 enhver overtrædelse, datoen for overtrædelsen og navnet på den person, der har begået overtrædelsen. "Alle det amerikanske finansministeriums handler, der bliver udført på espeed-platformen med henblik på clearing-formål mod Cantor Fitzgerald & Co ("CFC"), et espeed-datterselskab. CFC er medlem af FINRA (tidligere NASD) og Fixed Income Clearing Corporation, et datterselskab af Depository Trust & Clearing Corporation. CFC og andre datterselskaber deltager i visse markeder ved at lægge noteringer op på espeed-platformen for deres konto og ved at fungere som hovedstol på handler med platformbrugerne. Sådanne aktiviteter er tiltænkte, blandt andet for at hjælpe CFC og dens datterselskaber i forvaltningen af deres egenbeholdning (herunder, men ikke begrænset til dem, der er etableret som et resultat af kombinationshandler og fejl), for at lette transaktionerne, tilføje likviditet, øge provisioner og tiltrække ordreflow."

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER SAXO BANK THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT Page 1 of 5 1. INTRODUKTION 1.1 Er udstedt i medfør af og i overensstemmelse med EU direktiv 2004/39/EF

Læs mere

Managementrådgivernes Etiske kodeks

Managementrådgivernes Etiske kodeks s Etiske kodeks ETISK KODEKS Præambel Det bærende princip i enhver professionel managementkonsulentvirksomhed er, at virksomheden i dens drift og ledelse praktiserer en høj faglighed og høj etisk standard.

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI )

MELLEM. 2300 København S. (herefter SKI ) BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI. dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 57900002758477 (herefter SKI ) og (Herefter Kunden

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr

Kommissorium for Revisionsudvalget. Danske Bank A/S CVR-nr Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer.

Revisionskomitéen. Under udførelsen af udvalgets opgaver skal udvalget opretholde et effektivt samarbejde med bestyrelse, ledelse og revisorer. Thrane & Thranes bestyrelse har nedsat en revisionskomite. Revisionskomitéen Revisionskomiteens medlemmer er: Morten Eldrup-Jørgensen (formand og uafhængigt medlem med ekspertise inden for blandt andet

Læs mere

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet

Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet Regler om disciplinære foranstaltninger over for de studerende ved Syddansk Universitet (se også vejledningen nedenfor) Fastsat i henhold til 14, stk. 6 i lov nr. 403 af 28. maj 2003 om universiteter (Universitetsloven).

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Flint Group Politik om gaver og underholdning

Flint Group Politik om gaver og underholdning Flint Group Politik om gaver og underholdning I FORMÅL Det er almindelig praksis i forretningsverdenen at give og modtage høfligheder (gaver, måltider, rejser og underholdning) for at opbygge relationer

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Politik til imødegåelse af interessekonflikter

Politik til imødegåelse af interessekonflikter J.nr. 74-12295 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 CVR-nr. 31843219 Nærværende politik for Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende benævnt DAB) er udarbejdet med udgangspunkt i

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06

Pfizer Oncology І Lautrupvang 8 І 2750 Ballerup І Danmark І Tel: +45 44 20 11 00 І Fax 44 20 11 06 Patientforeningen Lungekræft Sekretarieat Virkelyst 1 4420 Regstrup Att: Formand Alice Skjold Braae Ansøgning om økonomisk støtte til Patientforeningen Lungekræft 7. juni 2013 Kære Alice I forlængelse

Læs mere

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR

ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR ETISKE REGLER FOR MEDARBEJDERE ANSAT PÅ RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED INDEN FOR DLBR FORORD Her kan du læse Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR s) etiske regler for rådgivning, servicering af kunder og virke i øvrigt.

Læs mere

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011

Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Juli 2011 Regler for udstedere af ETF ere på NASDAQ OMX Copenhagen A/S Juli 2011 1. Introduktion EFT ere (Exchange Traded Funds) kan optages til handel, hvis instrumentet og udstederen opfylder betingelserne beskrevet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 16. april 2013 (J.nr. 2012-0032924) Ikke partsstatus

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende:

Kommissorium for revisionsudvalg i DSB. 1. Formål. Revisionsudvalgets opgaver er følgende: Kommissorium for revisionsudvalg i DSB 1. Formål Revisionsudvalgets opgaver er følgende: At underrette bestyrelsen om resultatet af den lovpligtige revision, herunder regnskabsaflæggelsesprocessen, at

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren )

Databehandleraftale. mellem. [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.] (herefter benævnt Databehandleren ) #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune Boulevarden 13, 9000 Aalborg Databehandleraftale mellem [anfør kontraktpart] [anfør adresse] [anfør postnummer] [anfør cvr.nr.]

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE

EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE EG S POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE 1 INTRODUKTION TIL RETNINGSLINJERNE MOD KORRUPTION OG BESTIKKELSE EG ønsker at drive virksomhed uden at benytte sig af bestikkelse eller andre former for

Læs mere

ROPER TECHNOLOGIES, INC.

ROPER TECHNOLOGIES, INC. ROPER TECHNOLOGIES, INC. VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRDSREGLER ROPER VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG ADFÆRD INDHOLDSFORTEGNELSE VORES VIRKSOMHEDSKODEKS FOR ETIK OG GÆLDENDE POLITIKKER... 1 DIT ANSVAR

Læs mere

Politik

Politik <dato> <J.nr.> Side 1 af 5 Politik Informationssikkerhedspolitik for 1. Indledning Denne informationssikkerhedspolitik er den overordnede ramme for informationssikkerheden hos .

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen

K e n d e l s e: Den 25. februar 2016 blev der i. sag nr. 066/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen Den 25. februar 2016 blev der i sag nr. 066/2015 Erhvervsstyrelsen mod Statsautoriseret revisor Morten Søndergaard Schwensen og Statsautoriseret revisor Ramazan Turan afsagt følgende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016

ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER, REVISION 2016 ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING OG DEFINITIONER 1.1. Indledning 1.2. Definitioner 2. KERNEPRINCIPPER FOR Applus+ 1 1 3 4 3. ETISKE RETNINGSLINJER FOR Applus+

Læs mere

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold.

Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Vejledning for politianmeldelse af medarbejdere, der formodes at have begået et strafbart forhold. Denne vejledning er et redskab til ledelsens vurdering af, om der foreligger en handling fra en medarbejder,

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG]

ETISKE RETNINGSLINJER UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER 2015 UDGAVE [1. GENNEMGANG] ETISKE RETNINGSLINJER INDHOLD 1. INDLEDNING 2. APPLUS+ VÆRDIER 1 3 3. DE ETISKE RETNINGSLINJER SIKRER VORES VÆRDIER 3.1. Hvad er formålet med retningslinjerne?

Læs mere

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007)

Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Side 1 af 8 Uddrag af Persondatalovens bestemmelser angående tv-overvågning (pr. 1. juli 2007) Kapitel 1 Lovens område 1. Stk. 7. Loven gælder for enhver form for behandling af personoplysninger i forbindelse

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere