MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE!"

Transkript

1 MEDICINSK UDSTYR PATIENTSIKKERHEDEN SKAL VÆRE BEDRE! Debatmøde den 29. oktober 2012 på Christiansborg

2 INDHOLD INDHOLD... 2 FORORD Godkendelse af medicinsk udstyr Er kravene kliniske afprøvninger og test af udstyr inden markedsføring gode nok? Er de bemyndigede organer stærke nok eller er der behov for en anden organisering? Et nyt koordinerende udvalg for medicinsk udstyr i EU-regi? Forbud mod ftalater i medicinsk udstyr? En tydeligere afgrænsning af medicinsk udstyr? Indkøb af medicinsk udstyr Hvordan kan patientsikkerheden øges i forbindelse med køb af medicinsk udstyr? Ibrugtagen og anvendelse af medicinsk udstyr Øget sikkerhed via protokollerede afprøvninger? Anvendelse af medicinsk udstyr uden for godkendt indikationsområde? Dokumentation og vidensdeling Behov for et nationalt implantatregister? Nationale kliniske retningslinjer for anvendelse af medicinsk udstyr? Patienter og medicinsk udstyr Hvordan kan patienter medvirke til at højne patientsikkerheden? Overvågning, opfølgning og kontrol af medicinsk udstyr Hvordan styrkes indberetning af hændelser med medicinsk udstyr? Styrkelse af kontrolmuligheder? Samarbejde om medicinsk udstyr? Formaliseret samarbejde om medicinsk udstyr? BILAG Bilag 1 Definition af medicinsk udstyr Bilag 2 Program for debatmøde... 14

3 FORORD Medicinsk udstyr er et omfattende og komplekst område. Udstyret omfatter i alt ca. ½ million forskellige produkter fra plastre til proteser og pacemakere, der indopereres og skal sidde permanent i kroppen. Hvis udstyret skal kunne anvendes sikkert, kræver det en stor indsats i forhold til virksomhedernes fremstilling og konstruktion af udstyret de bemyndigede organers (godkendende enheder) tekniske og sundhedsfaglige vurdering i forbindelse med test og afprøvning af nyt udstyr sundhedsvæsenets indkøb, ibrugtagen og eventuelle indberetning af hændelser sundhedspersonalets uddannelse samt dokumentation information af patienter samt patienternes/brugernes eller pårørendes tilbagemelding og eventuelle indberetninger om erfaringer med udstyr, samt sundhedsmyndighedernes overvågning, opfølgning og kontrol af det anvendte udstyr. Og sidst men ikke mindst kræver det et godt samarbejde mellem de forskellige aktører i de forskellige faser både nationalt og internationalt særligt på EU-niveau. Dansk Selskab for Patientsikkerhed afholdt i samarbejde med Gigtforeningen, Forbrugerrådet, Lægeforeningen, Medicoindustrien og Sundhedsstyrelsen et åbent debatmøde med ca. 60 deltagere om medicinsk udstyr på Christiansborg den 29. oktober 2012 (se program i bilag 1). Denne rapport gengiver en række af de problemstillinger og forslag, der kom frem ved debatmødet. På mødet var der enighed om, at EU-kommissionens nye forslag til EU-forordninger om medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in vitro diagnostik samt initiativerne om medicinsk udstyr i ministeren for sundhed og forebyggelses patientsikkerhedspakke, er skridt på vejen til at sikre højere patientsikkerhed. Det blev dog også konstateret, at det formentlig tager 3-4 år inden de nye EU-forordninger kan realiseres i medlemsstaterne, hvilket understreger behovet for en national indsats suppleret med en europæisk indsats inden de nye forordninger kan forventes at være på plads. Mødet rejste herudover en række yderligere problemstillinger og forslag til øget sikring af patientsikkerheden. Rapportens forslag er primært refererende i forhold til, hvad der kom frem ved debatmødet og skal ikke tages som udtryk for holdningerne hos de arrangerende organisationer. Forhåbentligt vil rapporten kunne medvirke til at højne informationsniveauet, kvalificere debatten og ikke mindst øge sikkerheden ved medicinsk udstyr. Beth Lilja Direktør Dansk Selskab for Patientsikkerhed 3/17

4 1. Godkendelse af medicinsk udstyr Reglerne for godkendelse af medicinsk udstyr fastsættes på EU-niveau og håndhæves i medlemsstaterne i henhold til gældende EU-direktiver herom. Reglerne opstiller en række krav til medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne, før det kan markedsføres og ibrugtages. Vurderingen af medicinsk udstyr i de højeste risikoklasser er udlagt ca. 80 bemyndigede organer, der vurderer om producenten af medicinsk udstyr har fremlagt den krævede dokumentation. Finder det bemyndigede organ, at dokumentationen er i overensstemmelse med de fastsatte krav, CE-mærkes det medicinske udstyr, som herefter kan markedsføres i hele EU. Reglerne og kravene til medicinsk udstyr skal sikre balance mellem innovation og patientsikkerhed. Balance mellem mulighederne for relativt hurtigt at kunne yde en ny behandling, som måske viser sig at være bedre end eksisterende behandlingsformer, i forhold til at vente til der foreligger meget sikker dokumentation for det nye udstyrs effekt og sikkerhed. Medicinsk udstyr kategoriseres i følgende risikoklasser: I, IIa, IIb og III. Klasse III er højeste risikoklasse og omfatter bl.a. implantater. For udstyr i klasse III skal der udføres kliniske afprøvninger, medmindre brugen af eksisterende kliniske data er behørigt begrundet. Mødet fokuserede primært på medicinsk udstyr i klasse III. Der blev dog fremhævet eksempler, hvor hændelser med medicinsk udstyr i de øvrige kategorier har skadet patienten. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 1. Er kravene til kliniske afprøvninger og test af udstyr inden markedsføring gode nok? Det blev konstateret, at EU-kommissionens forslag til EU-forordninger strammer kravene for dokumentation af udstyrs sikkerhed, men at der ikke er tale om en egentlig udvidelse af godkendelsesgrundlaget for nyt medicinsk udstyr. Forslagene indeholder eksempelvis ikke krav om gennemførsel af yderligere kliniske afprøvninger og test af udstyr, men fastholder muligheden for anvendelse af kliniske data fra sammenligneligt udstyr (ækvivalens). På denne baggrund og med udgangspunkt i bl.a. case om ASR hofteimplantater (metal metal hofter) som producenten (DePuy) nu har trukket tilbage fra markedet, blev der argumenteret for, at for alt klasse III udstyr skal der gennemføres det nødvendige antal kliniske afprøvninger og tests, således at udstyrets kliniske evidens er klar det vil være bedre at gennemføre kliniske afprøvninger på et begrænset antal patienter, som er informeret om, at de deltager i en kontrolleret afgrænset klinisk afprøvning, frem for at patienter og læger generelt anvender udstyr der ikke er gennemafprøvet og med øget risiko for utilsigtede hændelser ækvivalensprincippet enten helt bør afskaffes for klasse III udstyr eller tolkes snævrest muligt (samme praksis i alle de bemyndigende organer) godkendelse af medicinsk udstyr (klasse III) bør være ligestillet med godkendelse af lægemidler og følge en tilsvarende godkendelsesprocedure. Det blev hertil bl.a. bemærket, at krav om flere kliniske afprøvninger vil forsinke indførsel at nyt medicinsk udstyr unødvendigt lang tid. Der blev bl.a. henvist til et eksempel med anvendelse af stents (anvendes til forstærkning af pulsårer bl.a. kranspulsåren mv.) som er et alternativ til en meget stor åben operation og herigennem reducerer dødeligheden betragteligt (vurdering 500 menneskeliv i Europa årligt). Stents blev godkendt i EU i 1998, mens det amerikanske FDA først godkendte stenten i /17

5 medicinsk udstyr og lægemidler ikke umiddelbart kan sammenlignes. Det er eksempelvis ikke muligt at inddrage raske mennesker i forsøg med proteser behovet for en øget patientsikkerhed tilgodeses via de foreslåede stramninger af de bemyndigende organers virksomhed samt forslag om styrkelse af overvågningen af markedsført medicinsk udstyr. 2. Er de bemyndigede organer stærke nok eller er der behov for en anden organisering? Det blev konstateret, at EU-kommissionen på en række punkter ønsker at styrke de bemyndigede organer. Medlemsstaterne skal bl.a. sikre, at organerne er i besiddelse af tilstrækkelige kompetencer og ressourcer, foretager uanmeldte inspektioner og audits i virksomhederne og modtager rapporter om hændelser med medicinsk udstyr og virksomhedernes evt. efterfølgende korrigerende handlinger. Samtidig øges myndighedernes kontrol med det bemyndigende organ bl.a. via uanmeldte inspektioner og systematisk opfølgning på klager m.v. og gennemførsel af audits. Kravene til de enkelte organers organisation, kvalitetsstyring, ekspertvurderinger og kontrol af virksomheder foreslås ligeledes skærpet. Nogle af initiativerne vil træde i kraft med en ny EU-forordning i foråret 2013, mens andre initiativer må afvente senere EUforordninger. EU s initiativer skal ses i sammenhæng med, at der er konstateret forskel på hvordan de enkelte medlemsstater fører tilsyn med de bemyndigede organer samt forskel på kvaliteten af de bemyndigede organernes vurderinger, der ligger til grund for CE-mærkningen af nyt udstyr. På denne baggrund og med udgangspunkt i BMJ-artikel 1, hvor et bemyndiget organ i Tjekkiet angiveligt har givet tilsagn om at godkende en hofteprotese, som tidligere er blevet afvist ved et andet bemyndiget organ, blev der bl.a. argumenteret for, at der er behov for en tilbundsgående revision af det nuværende godkendelsessystem der er behov for stærkere kontrol med de bemyndigede organer kvaliteten de bemyndigede organers arbejde skal forbedres incitamentsstrukturen skal ændres, således at patientsikkerhed vejer tungere. Det er et forkert incitament, at det bemyndigede organ f.eks. tjener dobbelt så mange penge på at godkende en protese end at forkaste protesen. Som udgangspunkt er det den samme dokumentation, der skal foretages det vil være bedre med færre men tungere bemyndigende organer det bør overvejes, om der kun bør være et centralt organ til godkendelse af klasse III produkter. Det blev oplyst, at EU-parlamentet pt. arbejder med et forslag herom. Det skal for fuldstændighedens skyld bemærkes, at de tjekkiske myndigheder har afvist BMJ s artikel. Myndighederne slår fast, at der på intet tidspunkt er givet tilsagn om godkendelse af den afviste protese. Man havde alene givet tilsagn om at ville vurdere sagen. 1 BMJ 2012, 345 Faulty hip implantat shows up failings of EU regulation 23. oktober 2012 Deborah Cohen 5/17

6 3. Et nyt koordinerende udvalg for medicinsk udstyr i EU-regi? Det blev konstateret at EU-kommissionen foreslår, at der etableres et Koordineringsudvalg for Medicinsk Udstyr med deltagelse af eksperter fra alle medlemslande. Udvalget skal orienteres om alle nye klasse III ansøgninger og har efter eget valg mulighed for kommentere på disse ansøgninger. Udvalget kan invitere yderligere eksperter, producenter mv. til deltagelse i udvalgets konkrete arbejde. EU-kommissionen varetager udvalgets formandskab og sekretariat. Udvalgets bemærkninger skal medtages i de enkelte bemyndigende organers konkrete sagsbehandling af de enkelte ansøgninger. De bemyndigende organer skal endvidere give en tilbagemelding til udvalget om, hvordan der er taget højde for udvalgets bemærkninger i forbindelse med den endelige godkendelse eller afslag på virksomhedens ansøgning. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at udvalget bør have status som beslutningsorgan og ikke kun være et rådgivende og vejledende udvalg. Herved vil bl.a. sikres den størst mulige ensartethed og praksis i forbindelse med vurdering af ansøgninger det bør sikres, at udvalget er i besiddelse af den nødvendige kliniske og tekniske ekspertviden forbruger- og patientinteresser bør være repræsenteret i udvalget. Det blev hertil bl.a. bemærket, at en ændring af udvalgets kompetenceniveau kan betyde et større ressourcetræk, risiko for dobbeltarbejde og forsinket markedsføring af udstyr udvalgets opgaver kræver fokus på teknisk, ingeniørfaglig og klinisk specialistviden. Inddragelse af forbrugeres og patienters viden og erfaringer er relevante i forbindelse med markedsførte produkter. 4. Forbud mod ftalater i medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at medicinsk udstyr er undtaget det generelle forbud mod anvendelse af indholdsstoffer som f.eks. ftalater, der er gældende i forbindelse med produktion af børnelegetøj. Der er risiko for at eksempelvis slanger, tuber og blodposer kan afgive sundhedsskadelige ftalater. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at der bør være forbud mod anvendelse af ftalater i medicinsk udstyr markedsført medicinsk udstyr, som indeholder ftalater skal udfases der bør være fuld og offentlig tilgængelig information om indholdsstoffer i medicinsk udstyr. Det blev hertil bl.a. bemærket, at EU-kommissionens videnskabelige komité har fastslået, at der i visse interventioner (medicinsk udstyr) er behov for at benytte ftalatblødgjort plast producenter af medicinsk udstyr ud fra et forsigtighedsprincip bør arbejde på at finde nye sikre materialer til at erstatte det ftalat-blødgjorte udstyr, hvilket allerede sker i vidt omfang 6/17

7 den tilgængelige information om indholdsstoffer nødvendigvis må afpasses i forhold til virksomhedernes konkurrencevilkår. 5. En tydeligere afgrænsning af medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at der er såkaldte grænseprodukter, der er godkendt som medicinsk udstyr, men som bedre kan kategoriseres som levnedsmidler, lægemidler, kosttilskud eller lign. Det gælder eksempelvis tranebærjuice og slankepiller, som efterfølgende kan/bliver markedsført som medicinsk udstyr. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at definitionen af medicinsk udstyr bør være så klar, at andre produkter ikke bliver accepteret som medicinsk udstyr. 2. Indkøb af medicinsk udstyr Reglerne for udbud af medicinsk udstyr fastsættes på EU-niveau niveau og håndhæves i medlemsstaterne i henhold til det gældende klassiske EU-udbudsdirektiv. I Danmark fastslår tilbudsloven, at offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser på mere end kr. skal annonceres og er indkøbet større end knap 1½ mio. kr. (EU s tærskelværdi), skal indkøbet udbydes i EU-licitation. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 1. Hvordan kan patientsikkerheden øges i forbindelse med køb af medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at det danske sundhedsvæsen har forbrugsret til medicinsk udstyr, men ikke forbrugspligt. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at de fem regioners indkøbsafdelinger med fordel kan arbejde tæt sammen med henblik på at sikre den størst mulige kvalitet og sikkerhed. Samtidig kan der opnås økonomiske stordriftsfordele regionerne bør gennemføre fælles udbudsrunder med fælles krav regionerne må stille uddybende spørgsmål til fabrikanter/leverandører af medicinsk udstyr inden indkøb, hvis der er tvivl og det foreliggende dokumentationsmateriale og evidensgrundlag for udstyret. Det kan også overvejes, om der skal tilføjes særlige krav i forbindelse med udarbejdelse af kravspecifikationer og kontrakter med henblik på at få tilstrækkelig dokumentation og information om udstyret. Udstyr, hvis dokumentation ikke kan gennemskues eller sammenlignes, bør ikke købes ind og tages i anvendelse der er behov for et tæt samarbejde mellem sundhedspersonale og indkøbere, i forhold til at afklare bl.a. hvilket udstyr der er behov for, kvalitetskrav til udstyr samt evt. vurderinger af indkomne tilbud fra producenter det kan overvejes at etablere regionale komiteer for medicinsk udstyr i lighed med de regionale lægemiddelkomiteer. Komiteerne kan bl.a. inddrages i forbindelse med indkøb og anvendelse af medicinsk udstyr samt evt. samarbejde på tværs af regioner der er behov for mere klare regler om virksomhedernes markedsføringsmateriale. 7/17

8 Det blev hertil bl.a. bemærket, at der stilles mindstekrav til udstyrs kvalitet i forbindelse med udbudsrunder f.eks. holdbarhed i 5 eller 10 år for nogle produkter regionernes 5 indkøbsafdelinger arbejder tæt sammen udbudsreglerne er bureaukratiske og detaljerede. De kan med fordel simplificeres. 3. Ibrugtagen og anvendelse af medicinsk udstyr Sundhedsstyrelsens vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet fra 1999 indeholder retningslinjer for, hvornår der er tale om nye behandlinger, der skal indgå i et formaliseret forsknings- /forsøgsregi og anmeldes til det videnskabsetiske komité-system, og hvornår der er tale om nye behandlinger der ikke kræver et formaliseret forsknings/-forsøgsregi. Vejledningen oplister bl.a. krav om dokumentation, faglige og ressourcemæssige forudsætninger samt kvalitetskontrol for begge tilfælde. Den Danske Kvalitetsmodel indeholder endvidere standarder for anskaffelse, implementering, håndtering, vedligehold, reparation og udfasning af apparatur til klinisk brug. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 1. Øget sikkerhed via protokollerede afprøvninger? Det blev konstateret, at Sundhedsstyrelsen som led i ministerens patientsikkerhedspakke vil udsende en revideret vejledning om indførelse af nye behandlinger i sundhedsvæsenet samt en vejledning om anvendelse af implantater i det danske sundhedsvæsen i løbet af foråret På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at der gennemføres protokollerede kliniske afprøvninger i forbindelse med indførelse af nyt medicinsk udstyr i det danske sundhedsvæsen afprøvningerne gennemføres og evalueres inden udstyret evt. indføres mere generelt til anvendelse i sundhedsvæsenet Sundhedsstyrelsen og de relevante Lægevidenskabelige selskaber i fællesskab kan/skal vurdere, hvornår der er behov for gennemførelse af kliniske afprøvninger og hvem der skal gennemføre afprøvningerne Sundhedsstyrelsen i forbindelse med specialeplanlægning er tildelt kompetence til at fastsætte krav til specialfunktioner ved offentligt finansierede sygehuse, således at sygehusafdelinger skal godkendes til varetagelse af visse behandlingsmetoder, patientgrupper m.v. I kravene indgår bl.a. krav til kompetence, volumen, samarbejde, forskning og kvalitetssikring. Det vil også kunne gælde for ibrugtagen af medicinsk udstyr det vil være relevant med kliniske afprøvninger for risikoudstyr det generelt for ibrugtagen af nyt medicinsk udstyr vil være relevant med en Product by safety tilgang, hvor sikkerheden af det anvendte udstyr løbende vurderes. Det blev hertil bl.a. bemærket, at 8/17

9 det er afgørende for regionerne, at ibrugtagning af medicinsk udstyr sker løbende, med registrering af alle relevante data, som der bør være fuld adgang til på tværs af regionen og mellem regionerne. Vidensdeling er et nøgleord. Regionerne vil arbejde for ensartethed i ibrugtagning. 2. Anvendelse af medicinsk udstyr uden for godkendt indikationsområde? Det blev konstateret, at Mesh-sagen, hvor gynækologiske net har forårsaget skade på en række patienter verden over, skal ses i sammenhæng med, at de gynækologiske net er anvendt uden for det indikiations-område, som de er godkendt til (off-label anvendelse) det for en del medicinsk udstyr inkl. implantater gælder, at det ikke sjældent tages i brug til andre patientgrupper, end det oprindeligt var tiltænkt (udvidet indikation). Også apparater, fx. til blanding af hoftecement, kan blive taget i brug til et andet formål og med brug af andre materialer, end det er designet til. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at det i lighed med lægemiddelområdet kan være relevant at anvende medicinsk udstyr off label, men at sundhedspersonalet skal være særlig agtpågivende forbindelse hermed off-label anvendelse skal medtages som del af Sundhedsstyrelsens reviderede vejledning om nye behandlinger samt implantat vejledning off-label anvendelse er at sidestille med en ny behandlingsform og derfor hensigtsmæssigt kan/skal indføres via protokollerede forsøg/afprøvninger der generelt er behov for øget fokus på off label anvendelse. 4. Dokumentation og vidensdeling De lægevidenskabelige selskaber og andre faglige sammenslutninger er centrale aktører ved dokumentation vurdering og formidling af viden om medicinsk udstyr. Styrken er, at det er den højeste lægefaglige ekspertise, der på den måde kommer til at stå som afsender, og at selskaberne har stor faglig autoritet blandt kollegerne. Selskaberne har desuden en bred international kontaktflade. Selskaberne er i mange tilfælde ansvarlige eller medansvarlige for de kliniske databaser. Endelig har selskaberne erfaring med samarbejde med medikoindustrien i forbindelse med klinisk forskning. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 1. Behov for et nationalt implantatregister? Det blev konstateret, at de lægevidenskabelige selskaber har etableret en række danske registre bl.a. med oplysninger om implantabelt udstyr f.eks. registre for hofte-, knæ- og andre ledproteser, for karkirurgiske proteser og for implantater i forbindelse med brokoperationer selskaberne er private sammenslutninger, der bygger på frivillig arbejdskraft 9/17

10 selskaberne generelt mangler ressourcer til systematisk vedligeholdelse af databaserne, bl.a. med henblik på at kunne levere online oplysninger til klinikerne. På denne baggrund blev der bl.a. argumenteret for, at der er behov for central overvågning af implantater med sporbarhed på patientniveau f.eks. med mulighed for opfølgning i forhold til evt. genindlæggelser, re-operationer mv. der etableres et centralt nationalt implantatregister. 2. Nationale kliniske retningslinjer for anvendelse af medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at Dansk Ortopædisk Selskab (DOS) har udarbejdet nationale anbefalinger for anvendelse af proteser. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af registrering af proteser i de etablerede registre. Anbefalingerne er på konceptniveau (protesetype f.eks. cementeret/ucementeret). Der anbefales således ikke specifikke fabrikater DOS i marts 2012 ( Time out ) anbefalede medlemmerne at ophøre med brug af metalhofter (ASRhofteproteser). Meddelelsen havde stor og hurtig gennemslagskraft. Det blev i denne forbindelse bl.a. bemærket følgende, at selskabernes udmeldinger er ikke ensbetydende med, at anvisningerne er obligatoriske, men da selskaberne inddrages i Sundhedsstyrelsens arbejde om nationale retningslinjer, specialeplanlægning mv. vil selskabernes opfattelse have stor gennemslagskraft i de faglige kredse selskaberne bør opfordres til at opprioritere arbejdet omkring efteruddannelse og udarbejdelse af retningslinjer vedrørende anvendelse af medicinsk udstyr viden om medicinsk udstyr der er godt, hvordan det anvendes på den rigtige måde, og hvor det går galt spredes hurtigt i de faglige kredse Sundhedsstyrelsens implantatvejledning hensigtsmæssigt kan indeholde vejledning om information, systematisk informationsopsamling og systematisk vidensdeling. 5. Patienter og medicinsk udstyr Sundhedslovens regler om information og samtykke fastslår, at inden en behandling kan iværksættes, skal der opnås samtykke fra patienten. Patientens samtykke skal gives på baggrund af fyldestgørende information fra sundhedspersonens side, og patienten kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke. Ved anvendelse af nye behandlinger er der skærpet informationspligt. Reglerne for information og samtykke vil blive medtaget i Sundhedsstyrelsens implantatvejledning. I forbindelse med revision af bekendtgørelse om kosmetisk behandling vil det blive tilføjet, at patienten skal have udleveret skriftlig information om, hvilken type implantat den pågældende vil få indopereret. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 10/17

11 1. Hvordan kan patienter medvirke til at højne patientsikkerheden? Det blev konstateret, at såvel behandler som patient har indflydelse på valget af medicinsk udstyr i den konkrete kliniske situation. Behandleren har ganske vist ekspertviden og har mulighed for at lave en faglig vurdering af udstyret, under forudsætning af, at de relevante oplysninger stilles til rådighed. Men behandlerne har ikke monopol på viden om udstyret. Patienterne har i dag adgang til mange oplysninger blandt andet via internettet. Patienterne har som forbrugere forventninger om at få den nyeste og bedste behandling, også når det gælder medicinsk udstyr som fx implantater. Det blev i denne forbindelse bl.a. bemærket følgende, at der er behov for fokus på at styrke kommunikation mellem læger og patient. Behandlere kan være påvirket af personlige erfaringer med en bestemt type udstyr, og vil måske være tilbøjelige til at anvende det udstyr, de kender. Patienten vil omvendt stille behandleren under et vist pres for at få det nyeste, fx på baggrund af medieomtale ( sportshofte ). Kommunikationen bør bygge på realistiske og evidensbaserede forventninger til medicinsk udstyr og føre til en realistisk fælles forventning i forhold til den forestående behandling patienter har en berettiget forventning om af proteser er afprøvet og evt. bivirkninger dokumenteret. Er der tvivl herom, forventer patienten at blive informeret og medinddraget patienter bør bl.a. spørge ind til de faglige erfaringer med det foreslåede medicinske udstyr - er det nyt eller bruges det rutinemæssigt, hvor længe har udstyret været på markedet, hvad er holdbarheden af udstyret? der er udarbejdet kommunikationsredskaber f.eks. principperne for Fælles Beslutningstagning (Shared Decision Making) og anvendelse af patientbeslutningsstøtte (Patient Decision Aids), der kan give grundlag for beslutningsstøtte informationspotentialet via forbrugerinformation (fx bør inddrages i indsatsen patienter bør indberette hændelser med medicinsk udstyr. 6. Overvågning, opfølgning og kontrol af medicinsk udstyr Både EU-forslag til nye forordninger om medicinsk udstyr samt ministerens patientsikkerhedspakke indeholder en række elementer til at styrke overvågning og kontrol med medicinsk udstyr. På EU-niveau stilles der bl.a. krav om, at medlemsstaterne skal evaluere egen markedsovervågning og informere Kommission og øvrige medlemsstater og offentligheden om resultatet der skal etableres et fælles IT-system til registrering af hændelser, korrigerende handlinger, udstyr og erhvervsdrivende, kliniske afprøvninger, sikkerhedsinformation. Borgerne skal have adgang til EUdatabasen i nærmere defineret omfang. 11/17

12 De nationale tiltag i ministerens patientsikkerhedspakke omfatter registrering af importører og distributører kontrol med importører og distributører opbevaring og udlevering af fakturaer indberetning af hændelser sikkerheds meddelelser bødestraf for ikke at efterkomme påbud om udlevering af oplysninger. Det var sundhedsministerens vurdering, at regeringens patientsikkerhedspakke indeholder alle de initiativer, der er plads til i national dansk lovgivning under hensyntagen til EU-lovgivning mv. Følgende problemstillinger blev rejst på mødet: 1. Hvordan styrkes indberetning af hændelser med medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at fabrikanter af medicinsk udstyr, repræsentanter for fabrikanter, driftsansvarlige for offentlige og private sygehuse, autoriserede sundhedspersoner, der udøver selvstændig virksomhed uden for sygehusvæsenet, samt andre, der som led i udøvelsen af deres erhverv anvender medicinsk udstyr, er forpligtede til straks at indberette alvorlige hændelser til Sundhedsstyrelsen. Undladelse af at indberette alvorlige hændelser til Sundhedsstyrelsen kan straffes med bøde patienter og pårørende kan indberette hændelser til Sundhedsstyrelsen fabrikanter bliver inddraget i arbejdet med at udrede indberetningerne og vurdere sikkerheden ved deres produkter. Indberetter inddrages også i udredning af hændelsen Sundhedsstyrelsen i alt modtog ca indberetninger 2011, heraf 9 % fra brugere i det danske sundhedsvæsen, 49 % fra udlandet og 41 % fra danske producenter der i Dansk Patientsikkerheds Database (DPSD) blev rapporteret i alt 993 utilsigtede hændelser, hvor medicinsk udstyr var anført som hovedkategori i 2011, heraf var 868 (87 %) vedrørende sygehusbehandling. Det blev i denne forbindelse bl.a. bemærket følgende, at det er forventningen, at antallet af indberetninger fra brugerne er for lavt. Den planlagte informationskampagne skal medvirke til at øge kendskabet og øge antallet af indberetninger det vil være hensigtsmæssigt hvis sundhedspersonale, producenter og patienter kan få adgang til indberettede hændelser gerne helt ned på enkelt hændelser det vil være en styrke, hvis database med indberettede hændelser kan sammenkøres med DPSD hvorved der kan opnås et samlet billede der bør produceres flere relevante analyser om det indberettede udstyr og de observerede fejl og hændelser der kan hentes inspiration fra indberetningssystemet for bivirkninger af lægemidler 12/17

13 Sundhedsstyrelsen bør have ressourcer til at sikre en hurtig opfølgning både på nationale og internationale indberetninger, sikkerhedsmeldinger mv., jf. eksempelvis Mesh-sagen, hvor der på et tidligt tidspunkt forelå amerikanske udmeldinger om sikkerhedsproblemer. 2. Styrkelse af kontrolmuligheder? Det blev konstateret, at de nye forslag til EU-forordninger indeholder en række nye kontrolmuligheder i forhold til de enkelte virksomheder, herunder bl.a. mulighed for uanmeldte besøg, styrkelse af mulighederne for at tage produkter af markedet m.fl. PIP-sagen med en fransk producent af brystimplantater (ulovlige brystimplantater) har nødvendiggjort en styrket indsats på området. 7. Samarbejde om medicinsk udstyr Der eksisterer en række centralt initierede rådgivende organer på lægemiddelområdet, herunder bl.a. Rådet for Lægemiddelovervågning, Lægemiddelnævn, RADS m.fl. Tilsvarende råd og nævn er ikke etableret for medicinsk udstyr. 1. Formaliseret samarbejde om medicinsk udstyr? Det blev konstateret, at der er bred enighed om behovet for at sikre, at de involverede producenter, importører og distributører samt sundhedsvæsenets driftsherrer og personalet lever op deres ansvar og dermed også fokus på at sikre den nødvendige sammenhæng og balance mellem innovation og patientsikkerhed. På denne baggrund blev der peget på, at en mulighed vil være at tage initiativ til et formaliseret samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen, Lægevidenskabelige selskaber, Regionerne, Medicoindustrien, Danske Patienter, Forbrugerrådet m.fl. om medicinsk udstyr. Et evt. etableret samarbejde vil kunne arbejde videre med udgangspunkt i debatmødets bemærkninger og herigennem medvirke til at sikre en patientsikker udvikling med anvendelse af medicinsk udstyr i det danske sundhedsvæsen. 13/17

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr

LÆGEFORENINGEN. Sikker behandling med medicinsk udstyr. Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Udkast til politikpapir kort version. Lægemøde 2015 Plastre, hofteproteser, høreapparater,

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

4602 nye sager - en stigning på ca. 10 % i forhold til indberettede hændelser - en stigning på ca. 20 % i forhold til 2011

4602 nye sager - en stigning på ca. 10 % i forhold til indberettede hændelser - en stigning på ca. 20 % i forhold til 2011 Dato 27. marts 2013 Årsrapport 2012 Indledning I 2012 har der været fokus på medicinsk udstyr. Der har været flere større sager, som også har haft mediernes interesse, og disse sager har været en anledning

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat

Sundhedsapps. Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Christian Vinding Thomsen, Partner, Advokat Sundhedsapps Den retlige regulering et overblik : Reklame for lægemidler Markedsføring af sundhedsydelser Medicinsk udstyr (CE-mærkning og reklame)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Forslag. Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 187 Offentlig. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.kt. J.nr. 2003-1354-15 SUM nr. 00415 . /.

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 187 Offentlig. Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.kt. J.nr. 2003-1354-15 SUM nr. 00415 . /. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 187 Offentlig Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4.kt. J.nr. 2003-1354-15 SUM nr. 00415 Notat til Folketingets Europaudvalg om forslag til Kommissionens direktiv om

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Kombinationsprodukter

Kombinationsprodukter Kombinationsprodukter Læs nedenstående definitioner på medicinsk udstyr og på lægemidler Beskriv ligheder og forskelle på definitionerne: Lægemiddel: Enhver vare, der a) præsenteres som et egnet middel

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Sikker behandling med medicinsk udstyr

Sikker behandling med medicinsk udstyr LÆGEFORENINGEN Sikker behandling med medicinsk udstyr Patienter og læger har krav på sikkert og effektivt medicinsk udstyr Lægeforeningens medikopolitik skal medvirke til at skabe de bedst mulige rammer

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1)

Lov om ændring af lægemiddelloven, lov om medicinsk udstyr, apotekerloven, sundhedsloven og lov om markedsføring af sundhedsydelser 1) LOV nr 518 af 26/05/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1303663 Senere ændringer til

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater

Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater Udkast Vejledning om lægers og tandlægers anvendelse af implantater 1. Indledning Vejledningen har til formål at styrke patientsikkerheden ved at præcisere den omhu og samvittighedsfuldhed, som læger og

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr

Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr Vejledning til regioner og kommuner om reduktion af ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at give regioner og kommuner information om, hvordan det er muligt

Læs mere

Møde i Politisk udvalg

Møde i Politisk udvalg Møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Dagsorden 6. Godkendelse af dagsorden 7. Godkendelse af referat fra seneste møde 8. Begrebsafklaring 9. Udfasning

Læs mere

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger).

Det forudsættes, at hovedvirkningen ikke opnås ad farmakologisk, metabolisk eller immunologisk vej (lægemiddelvirkninger). Medicoteknisk udstyr Medicoteknisk udstyr er en undergruppe af medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter alene aktivt medicinsk udstyr og dets tilbehør. Medicoteknisk udstyr omfatter

Læs mere

MedicoIndustrien om vilkårene på dentalmarkedet

MedicoIndustrien om vilkårene på dentalmarkedet August 2013 MedicoIndustrien om vilkårene på dentalmarkedet Det danske dentalmarked fungerer på en lidt anden måde end for markedet for øvrigt medicinsk udstyr. En væsentlig forskel er blandt andet, at

Læs mere

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 93 endeligt svar på spørgsmål 13 Offentligt Dato 8. februar 2013 Sagsnr. 2012081031 mdn mdn@dkma.dk Lovforslag om ændring af lov om markedsføring af sundhedsydelser.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 94 Bilag 20 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 94 Bilag 20 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dok nr.: 1431894 Ændringsforslag til L 94 Forslag til Lov om ændring af lægemiddelloven, lov

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0541 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og om ændring af direktiv

Læs mere

Bemærkninger til høringssvar

Bemærkninger til høringssvar Bemærkninger til høringssvar Høringssvar fra Bemærkninger Lægemiddelstyrelsens bemærkninger Den Videnskabsetiske Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Komité for Region Nordjylland GCP-enheden ved Odense

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen

Software og apps som medicinsk udstyr. Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen Software og apps som medicinsk udstyr Katrine Hagen Lema Sektion for Medicinsk Udstyr Lægemiddelstyrelsen CE-mærkning af medicinsk udstyr Medicinsk udstyr er produkter, der anvendes til at diagnosticere,

Læs mere

El sikkerhed. Lkaa 2012

El sikkerhed. Lkaa 2012 El sikkerhed Lkaa 2012 Sikkerhed, uheld og risiko Det ideelle sygehusvæsen!! Høj sikkerhed Ingen uheld Lav risiko Lasse Kaae Mail: Lkaa@mercantec.dk 2 Definitioner! Uheld Et uheld er en uventet og pludselig

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3398 - beskæftigelse Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3398 - beskæftigelse Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3398 - beskæftigelse Bilag 2 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 2. juni 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg vedrørende rådsmøde (beskæftigelse, socialpolitik,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

Referat af møde i Politisk udvalg

Referat af møde i Politisk udvalg Referat af møde i Politisk udvalg Dato: 29. september 2015 Tid: kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Malene Madsen, Jan Rishave, Hanne Hedegaard, Edith Nielsen, Pia Nielsen, Sven Gerner Nielsen,

Læs mere

Industri Farmaceut Foreningen

Industri Farmaceut Foreningen 11.02.2016 Medicinsk udstyr Industri Farmaceut Foreningen Jacobsen Pharma & MedTech Advice AS www.jacobsenadvice.com Agenda: Hvad er medicinsk udstyr Lovgivning Klassifikation Eksempler Godkendelsesprocedure

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3351 - beskæftigelse mv. Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 17. november 2014 Samlenotat vedrørende rådsmødet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6. December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 December 2015 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lægemidler 3 1.2 Øget produktion af lægemidler 3 1.3 Medicinsk udstyr 3 1.4 Antidoter 4 1.5 Utensilier

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB

VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB Sundhedsstyrelsens vejledning af 6. januar 2000 VEJLEDNING OM INFORMATION forud for KOSMETISKE INDGREB (Til landets læger) 1. Indledning Sundhedsstyrelsen er, som led i sit tilsyn med den sundhedsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT

BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT BILAG 6 PLAN FOR LÆGEMIDDELBEREDSKAB, HERUNDER ANTIDOT Høringsversion Juli 2015 Indhold...1 1. Opgaver...3 1.1 Lægemidler...3 1.2 Øget produktion af lægemidler...3 1.3 Medicinsk udstyr...3 1.4 Antidoter...4

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 19. december 2002 PE 319.380/1-25 ÆNDRINGSFORSLAG 1-25 Udkast til betænkning (PE 319.380) Catherine Stihler om

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen

Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen og Lægeforeningen Notat Jr. /2015-2120 Emne: Til: Fra: En sikker model for forsøgsordning med medicinsk cannabis Folketingets Sundhedsudvalg Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Gigtforeningen, Danske Patienter, Epilepsiforeningen

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler Udkast til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler 1 I bekendtgørelse nr. 1423 af den 16. december 2009 om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk amkh@sum.dk Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker for muligheden for at

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder

Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder UDKAST Vejledning om sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke medicovirksomheder er omfattet?...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) Til lovforslag nr. L 161 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 11. juni 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og vævsloven 1) (Skærpet lægemiddelovervågning)

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [Den 13. december 2016, kl , Lokale (Christiansborg)] Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 289 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPAAK Koordineret med: - Dok.

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om markedsføring af radioudstyr, KOM(2012)584 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 55 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 19. november 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om

Læs mere

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed

Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Det skal du vide, når du som sundhedsperson samarbejder med en virksomhed Denne pjece samler de fleste informationer om den anmeldelses- og ansøgningspligt, du er omfattet af som sundhedsperson, når du

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0457 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 6. marts 2006 JR/JEV Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indførelse af bestemmelser om

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab?

Hvornår er FreeStyle Libre Flash efter sundhedslovgivningen et behandlingsredskab? Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 Ankestyrelsen E-mail: ast@ast.dk Dato: 25. januar 2017 Enhed: Sagsbeh.: Sagsnr.: Dok. nr.: Til Ankestyrelsen Ankestyrelsen har ved henvendelse

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1)

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet 1) 2013/1 LSV 33 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1107823 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20.

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for.

Der er vedlagt et skema med de krav, de private sygehuse og klinikker stilles over for. N O T A T Bilag 1 til henvendelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet om Danske Regioners initiativer vedrørende kvalitetskrav i aftalerne med private sygehuse og klinikker Kvalitets- og dokumentationskrav

Læs mere

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder:

Kvalitetsreformens forslag i den udformning det ligger i pt. - vækker imidlertid også bekymring på følgende områder: 5. Oktober 2007 Udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser i kvalitetsreformen I Kvalitetsreformen lægges der op til udvidelse af rapporteringssystem for utilsigtede hændelser således at:

Læs mere

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark

Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Kommissorium for Klinisk Etisk Komite for Psykiatrien i Region Syddanmark Oprettelsen af en klinisk etisk komite i psykiatrien i Region Syddanmark bygger på den antagelse, at der er behov for at kunne

Læs mere

Styr på medicinsk udstyr?

Styr på medicinsk udstyr? Nr. 160 september 2001 Styr på medicinsk udstyr? Overvågning, godkendelse og kontrol med medicinsk udstyr skal strammes op Produkter med stor betydning i hele sundhedsvæsnet > For ringe kontrol > Patienter

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder UDKAST Vejledning om tandlægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder Indhold 1 Indledning... 2 2 Reglerne... 2 2.1 Anmeldelses- og tilladelsesordningen... 2 2.2 Hvilke virksomheder er omfattet?...

Læs mere

Post Market Surveillance og Vigilance

Post Market Surveillance og Vigilance Post Market Surveillance og Vigilance Forordning 2017/745 om medicinsk udstyr, Kapitel VII Præsentationen er ikke en redegørelse for alle nye forordningskrav. Der tages forbehold for fejl og ændringer.

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv.

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse og vejledning om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv. 7. juli 2010 j. nr. / sendte den 26. marts 2010 bekendtgørelse og vejledning om rapportering

Læs mere

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011

Til Ansøger. Sundhedsstyrelsens generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere. Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Til Ansøger s generelle svar på ansøgning om varetagelse af specialfunktioner til alle ansøgere Opsamlende ansøgningsrunde 2011 Regioner og private sygehuse har i marts 2011 søgt om godkendelse af varetagelse

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet

LÆGEFORENINGEN. Styrk arbejdet med den faglige kvalitet. - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet LÆGEFORENINGEN Styrk arbejdet med den faglige kvalitet - både i praksis, på sygehuse og på tværs af overgange i sundhedsvæsenet Politikpapir - Lægeforeningen 2014 den faglige kvalitet skal professionaliseres,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om medicinsk udstyr (Styrkelse af markedsovervågningen m.v. af medicinsk udstyr)

Forslag. Lov om ændring af lov om medicinsk udstyr (Styrkelse af markedsovervågningen m.v. af medicinsk udstyr) Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. november 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om medicinsk udstyr (Styrkelse af markedsovervågningen

Læs mere

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017

BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 BEK nr 1410 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 3. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1212174 Senere ændringer til

Læs mere

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling

Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S Frederiksberg, den 24. april 2015 Forespørgsel om vurdering af risici ved manipulationsbehandling Sundhedsstyrelsen har den 25. marts 2015 anmodet

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler

Forslag. Lov om kliniske forsøg med lægemidler Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2015-16 Fremsat den 26. februar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om kliniske forsøg med lægemidler Afsnit I Kliniske forsøg Kapitel 1

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende

Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen til primærsektoren samt til patienter og pårørende Indenrigs- Dato: 10. og maj Sundhedsministeriet 2007 Kontor: Sundhedspolitisk kt. J.nr.: 2006-1537-73 Sagsbeh.: cbs/hbr Fil-navn: Notat til KL om udvidelse Notat om udvidelse af patientsikkerhedsordningen

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

IKAS. 4. december 2009

IKAS. 4. december 2009 IKAS 4. december 2009 aw@danskepatienter.dk Høringssvar vedr. akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen 3. fase Høringssvaret er afsendt via en elektronisk skabelon på IKAS hjemmeside. Indholdets

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 421 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet INCRELEX til sjældne

Læs mere