Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Aalborg Ministermål 3 Langtidsledigheden skal bekæmpes"

Transkript

1 Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere skal falde med mindst 10 % fra ultimo 2015 til ultimo Andelen af langtidsforsørgede (offentlig forsørgelse i mindst 3 år) med virksomhedsrettet tilbud i de sidste 6 måneder skal ultimo 2016 være 30 %. Jobcenter Aalborg Antallet af langtidsledige skal falde med mindst 7 % fra ultimo 2015 til ultimo Antallet af borgere aktiveret i private virksomheder tilbud skal øges med 25 procent i Jobcentrets samarbejdsgrad med virksomhederne skal øges, således at den i 2016 er 36 %. Sikre at unge der starter på en uddannelse, og samtidigt bliver fastholdt i uddannelsessystemet og dermed får gennemført en uddannelse. Individuelt tilrettelagt i forhold til de unges behov og barrierer. Brobygningsforløb på uddannelsesinstitutionerne. Virksomhedsrettede tilbud, som f. eks. virksomhedspraktik og løntilskud skal i højere grad anvendes til at afklare de unge om deres uddannelsesvalg. Vejledning og opkvalificering, som omfatter en bred palet af både kommunale og private tilbud. Personerne i denne målgruppe har sammensatte problemer, herunder personer med funktionsnedsættelse eller psykiske lidelser, der kræver en tværfaglig indsats. Den primære forebyggelse bygger på tidlig tværfaglig og helhedsorienteret indsats for de borgere, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Revalidering og indsatsen i rehabiliteringsteams og ressourceforløb sikrer, at flest mulige på kanten af arbejdsmarkedet kommer i arbejde og færrest er på en varig passiv forsørgelse. Nyuddannede uden første joberfaring og ufaglærte er risikogruppen for at blive langtidsledige. Fremrykke indsatsen så der ved 16. måneds ledighed lægges en plan for et mere intensivt forløb for langtidsledige. Herunder et tættere kontaktforløb eller personlig jobformidler. Denne indsats fremrykkes til 12. måneds ledighed for udvalgte målgrupper med risiko for langtidsledighed. Samt særlige jobklubber for de langtidsledige. Jobcenter Aalborg har kun kontakt til under en tredjedel af kommunens virksomheder, så der er et behov for at styrke den virksomhedsvendte indsats. Flaskehalsproblemer kan opstå når store årgange forlader arbejdsmarkedet Opsøge langt flere virksomheder, som jobcentret ikke har haft samarbejde med, for at gå i dialog om mulighederne for et samarbejde. Dette skal ske igennem generelt og målrettede kampagner rettet mod udvalgte virksomheder. Være på forkant med kontakten til virksomhederne oparbejde et kendskab til deres kommende behov for arbejdskraft og muligheder for samarbejd og for at opkvalificere nye medarbejdere, så deres kompetencer svarer til virksomhedernes behov. Andre lokale fokusområder: Overledighed blandt ledige en lang eller en mellemlang uddannelse i arbejde (Dimittender), samt ledige som er ufaglærte eller har en kort uddannelse. Flere flygtninge og indvandre kommer til kommunen, flere af dem skal have adgang til arbejdsmarkedet evt. med inddragelse af praktik, mentorordninger og rollemodelkorps

2 17 % af en årgang søger direkte ind på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2016 og 20 % i 2017 Gruppen af unge har flere udfordringer end tidligere og har haft svært ved at komme i uddannelse eller job og ender dermed på kontanteller uddannelseshjælp. Målgruppen er kendetegnet ved: lav uddannelsesgrad, begrænset erhvervserfaring, psykiske diagnoser, misbrugsproblematikker, svagt netværk mv. Gruppen er blevet større. Jobcenteret skal have maksimalt fokus på at sikre og dermed understøtte, at unge ikke bare påbegynder, men også gennemfører en ordinær uddannelse, samt at unge med komplekse problemstillinger af faglig, social eller helbredsmæssig karakter får den nødvendige støtte, således at det sikres, at flere unge på sigt kommer i varig beskæftigelse. Det skal ses i sammenhæng med, at uddannelse er en afgørende forudsætning for at den enkelte er rustet til fremtidens arbejdsmarked. Færre skal modtage offentlig forsørgelse, og at flere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at jobcenteret understøtter implementeringen af de mange reformer. Jobcenteret skal prioritere en forebyggende, tværfaglig og sammenhængende indsats, så den enkelte borger kan blive hjulpet til en tilknytning til arbejdsmarkedet. Jobcentret har fokus på, at udvikle indsatser i samarbejde med andre. Fald i antallet af borgere på førtidspension, herefter moderat stigning, dog meget lav andel af befolkningen. Faldende andel af langtidsforsørgede der har været i virksomhedsrettet tilbud de seneste 6 mdr. Udvikling af sociale og personlige kompetencer står centralt for den gruppe af borgere der er på kanten af arbejdsmarkedet. Rebild ønsker at styrke indsatsen omkring at støtte borgeren i at få øget indsigt i forhold til personlige udfordringer og social interaktion. Jobcenter Rebild Ved udgangen af 2016 skal max. 30 % af jobcenterets borgere have modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger Ved udgangen af 2016 skal antallet af fuldtidspersoner i arbejdsstyrken som er på offentlig forsørgelse reduceres til 18 % Fald i langtidsledige a dagpengemodtagere fokus på kontanthjælpsmodtagerne. Jobrettede samtaler tæt dialog og hyppige jobrettede samtaler skal bringe de ledige tættere på arbejdsmarkedet. Både dp og kh modt skal deltage i intensiverede kontaktforløb med hyppige samtaler i starten af deres ledighedsforløb. Samarbejdsgraden med virksomhederne i Rebild Kommune skal være min. 40 % ved udgangen af 2016 At der er indgået samarbejdsaftaler med yderligere 20 nye virksomheder i form af enten Guld eller Sølvpakke Faldende samarbejdsgrad med virksomheder (dog har Rebild et meget stort virksomhedsnetværk udenfor kommunegrænsen, hvilket ikke bliver opfanget i statistikken) Jobcenter Rebild vil være erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner, når det gælder rekruttering, fastholdelse og opkvalificering af arbejdskraft..jobcenter Rebilds opgave er at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked med lav ledighed og høj tilfredshed hos virksomhederne. Der arbejdes med 4 forskellige samarbejdsmodeller; en guld, sølv og bronzepakke og endelig findes der en samarbejdsmodel for virksomheder der ikke ønsker et fast samarbejde. Den opsøgende virksomhedskontakt til både nye og etablerede virksomheder skal styrkes og viden om virksomhederne skal øges. Andre lokale fokusområder: Strategiske pejlemærker: Den selvhjulpne og selvforsørgede borger og Styrket virksomhedssamarbejde. Alle indsatser tilrettelægges efter følgende principper: Ressourceorienteret tilgang; Serviceorienteret, Respekt, tillid og åbenhed; Effektive og målbevidste. Fokus på borgerinddragelse borgeren får mulighed for at tage medansvar for egen situation og udvikling

3 Fald på 61 fuldtidspersoner på uddannelseshjælp ( 22%) over de kommende 3 år (2016: 4%, 2017: 7%, 2018: 11%) Stigning i antallet af unge der modtager uddannelseshjælp Mariagerfjord ligger over landsgennemsnittet. Fokus på at der udvikles en tværfaglig platform, som giver mulighed for at skabe en sammenhængende indsats med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. Én plan for den unge. Uddannelsesforberedende aktiviteter og brobyggende indsats. Samarbejde mellem jobcentret, socialpsykiatrien og misbrugsområdet om de udsatte unge. Øge samarbejdet med de lokale uddannelsesinstitutioner om uddannelsesparate unge, f.eks. ved at jobcentret er fysisk til stede på de lokale udd.inst.. Mentorordning i forbindelse med unges opstart på uddannelse interne mentorer der støtter i overgangen. Opkvalificering af interne mentorer. Fald på ml. 9 og 24 pct. i grupperne kontanthjælp ( 12), sygedagpenge ( 16), ledighedsydelse ( 24), jobafklaringsforløb ( 10), ressourceforløb ( 9) i perioden Har en gruppe borgere, hvor der kræves en helt særlig indsats for at få disse tættere på det ordinære arbejdsmarked eller i uddannelse. Ustabil, sporadisk eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet. Samarbejde med LO praktikergruppen om ledige sygedagpengemodtagere med at udvikle tiltag der kan få den ledige sygemeldte tilbage i job. Forebyggende indsats for sygemeldte lønmodtagere brug af fast track. Udvikling af rehabiliteringsteamet, således at et team altid kan sammensætte mest hensigtsmæssigt i forhold til konkrete sager og diagnoser. Udbredelse af socialøkonomiske virksomheder. Afsat midler til udvikling af en model for socialøkonomisk virksomhed, der indeholder opkvalificering af ledighedsydelsesmodtagere. Fællesmøder i landdistrikterne om integration og flygtninge. Jobcenter Mariagerfjord Fald på 27 % fra (2016: 5%, 2017: 10%, 2018: 12%) Stigning i antallet af langtidsledige, hvor der på landsplan har været et fald. Udviklet nyt koncept i samarbejde med a kasserne. Workshops for ledige tilrettelagt ud fra lokale behov. WS udvikles i samarbejde med samarbejdspartnere. Erfaringerne kan videreformidles til både kontanthjælpsmodtagere og sygemeldte. Brancherettede kurser i samarbejde med AMU, VUC og virksomhedsservice Mariagerfjord. Målrettet brug af realkompetencevurderinger. Forventer mangel på arbejdskraft inden for visser brancher i løbet af ganske kort tid. Udfordring at tilrettelægge den opkvalificerende indsats overfor de ledige så den opfylder virksomhedernes nuværende og kommende behov. Arbejdsstyrken bliver mindre, antallet af borgere uden for arbejdsstyrken større. Krav til virksomhedernes sociale kapital. Virksomhedsservice Mariagerfjord: jobbank med alle jobåbninger registreret til brug for jobcentrets medarbejdere. Professionel og effektiv servicering af lokale virksomheder. Alle virksomheder i Mariagerfjord har én fast konsulent de kan henvende sig til om alt. Formidling af ordinær arbejdskraft inden for 24 timer. Undervisning til virksomheder i nedbringelse af sygefravær, håndtering af sygemeldte medarbejdere. Andre lokale fokusområder Beskæftigelsesplanen gælder perioden Er tæt forbundet med kommunens investeringsplan der er vedtaget i byrådet. Investeringsstrategien indeholder en konkret målsætning om at sænke ledigheden med 613 fuldtidspersoner fordelt på alle ydelsesgrupper (hhv. 164 personer i 2016, 199 personer i 2017 og 250 personer i 2018).

4 Øge udslusningen til uddannelse, således at den mindst er på niveau med klyngen. Begrænse antallet af unge på uddannelseshjælp til 225 fuldtidspersoner. Andelen af uddannelseshjælpsmodtagere med en varighed på over 52 uger nedbringes til 40 %. Færre unge udsluset til uddannelse end i klyngen. Vigtigt at arbejde med unge på uddannelseshjælp, da antallet er steget. Begrænse tilgangen til førtidspension til 30 personer. Andelen af sygedagpengesager med en varighed på over 52 uger nedbringes til samme niveau som gennemsnittet i klyngen og at niveauet for andelen af arbejdsstyrken på sygedagpenge nedbringes til 3 pct. af arbejdsstyrken i løbet af Udviklingen på sygedagpengeområdet er kendetegnet ved, at der i Vesthimmerland har været en større stigning i antal sygemeldte end i de sammenlignelige kommuner. For at kunne leve op til disse målsætninger, er indsatsen i forhold til jobcentrets øvrige målgrupper afgørende. Således kan jobcentrets samlede indsats siges at være forebyggende for tilgangen til førtidspension. Der er bl.a. iværksat en gennemgang af tilbudsviften, med henblik på at sikre, at den fortsat er sammensat på en måde, der understøtter de sygemeldtes vej tilbage på arbejdsmarkedet. Her er der især fokus på tilbuddene til personer i jobafklaringsforløb. Jobcenter Vesthimmerland Yderligere fald i antal langtidsledige personer Nedbringe de langtidslediges andel af den samlede gruppe af jobklare ledige til højest at være på niveau med klyngen. Højere andel langtidsledige end både regionen og klyngen. Især udviklingen på langtidsledige kontanthjælpsmodtagere er en udfordring. For at kunne nedbringe langtidsledigheden, er det afgørende både at sikre en effektiv tidlig indsats over for nyledige og samtidig sikre en målrettet og individuel indsats over for de ledige, som allerede har en længere varighed på offentlig forsørgelse. Andre lokale fokusområder: Kontanthjælpsmodtagere: at udviklingen i antal fuldtidspersoner på kontanthjælp fra 2014 til 2016 ikke er højere end i klyngen. At samarbejdsgraden øges til niveauet for klynge kommunerne Vesthimmerlands Kommune ligger lavere i andelen af virksomheder, som der samarbejdes med. Det skal dog ikke ses som et udtryk for, at virksomhedsrettede tilbud anvendes i mindre grad. Det er blot et udtryk for, at der er etableret et godt samarbejde med nogle virksomheder og at Jobcenter Vesthimmerland derfor bruger disse til mange borgere Begrænsningerne i mulighederne for at hjemtage refusion på tilbud om vejledning og opkvalificering betyder, at der er endnu mere behov for at videreudvikle den virksomhedsrettede indsats. Det gælder for det første om at sikre, at flere får mulighed for at få et virksomhedsrettet tilbud. Men mindst lige så vigtigt er det, at der etableres virksomhedsrettede tilbud, som giver den ønskede effekt og hjælper de job og uddannelsesklare tættere på beskæftigelse eller uddannelse og bringer personer med udfordringer ud over ledighed tættere på disse mål, ved at bidrage til, at den nødvendige progression sker hurtigst muligt.

5 Opkvalificering og paratgørelse af arbejdskraften til arbejdsmarkedet. Rehabiliteringsindsatsen herunder etablering af ressourceforløb er en langsigtet indsats og resultaterne vil ikke kunne forventes synliggjort i løbet af den umiddelbare tidsramme for kommunens beskæftigelsesplan. Jobcenter Morsø Sikre en tidlig og forbyggende indsats overfor de ledige, der er i risiko for at blive langtidsledige. Kommunen har generelt et godt samarbejde med virksomhederne, men ønsker at udbrede og styrket dette samarbejde. Begrænse antallet af unge på ydelse mest muligt ved, at få de uddannelsesegnede i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hjælpe dem med særlige behov til at blive klar til at påbegynde og gennemføre en uddannelse. Gruppen er meget divergerende indeholdende alle målgrupper i Jobcenterregi, men fælles for de berørte borgere er, at de alle er langt væk fra arbejdsmarkedet på baggrund af komplekse problemstillinger. Der er fald i langtidsledigheden i antal, men andelen af langtidsledige blandt de bruttoledige er en smule stigende. Målrettet opkvalificering af ledige. Afklare de unges parathed til uddannelse. Øget samarbejde med A kasser og virksomheder. Screening af unge for læse, skrive eller regnevanskelighed med kompenserende tilbud. Øget fokus på uddannelsespålæg til unge i målgruppen, og øget hjælp til at de unge træffer det rigtige valg. UU vil fortsat have en koordinerende rolle. Anvendelse af økonomisk rådgiver i Projekthuset. De unge skal have en målrettet og aktiv indsats. Tættere samarbejde med uddannelsesinstitutioner for at forbygge frafald. Anvende mentor ifm. opstart eller fastholdelse. Anvendelse af Projekthusets tilbud, med såvel mentorstøtte, FVU test og undervisning samt økonomisk rådgivning, psykolog bistand og det tætte samarbejde med Sundhedscentrets tilbud om motion og kostvejledning. Aktiv brug af EGU og Produktionshøjskolen. Straksaktivering ved Grøn Mors, nyttejob m.m. Særligt fokus på de ikke uddannelsesegnede. Tidlig indsats for unge under 18. Anvende det Tværfaglige Rehabiliteringsteam, som har repræsentanter fra Beskæftigelsesområdet, Socialområdet og Sundhedsområdet. Rehabiliteringsteamet tager sig ligeledes af sygedagpengesager. Anvende Sundhedscenter og Projekthus. Have Jobcenteret repræsenteret på kommunens sprogcenter for at forbedre indsatsen på integrationsområdet. En vigtigt element i indsatsen er den virksomhedsrettede del af rehabiliteringsindsatsen i form af praktik og løntilskudsforløb. Intensiv indsats for de forsikrede ledige med øget samtalefrekvens og øget samarbejde med A kasser, herunder ændringerne som følge af dagpengereformen. Forsat brug af løntilskud og virksomhedspraktik. Ekstra fokus på brug af voksenlærlingeordningen. Indsatsen prioriterer placering på det ordinære arbejdsmarked ved private og offentlige virksomheder, mens der videreudvikles parallelindsats via projekter og andre ekstraordinære tilbud, herunder kompetenceafklaring. Særligt fokus på læse, stave, og regnefærdigheder og evt. tilbud om FVU moduler samt øget fokus på brug af EVU. Andre lokale fokusområder: Styrke tilknytningen til arbejdsmarkedet for tosprogede, og intensivere erhvervsrettede tilbud. Nedbringe antallet af sygedagpengemodtagere over 26 uger. Klarlægge hvor der er behov for opkvalificering, så der sikres det rette match mellem borger og virksomhed. Imødekomme virksomheders behov via relationer, service og tilgængelighed. Arbejde videre med virksomhedsservice, og særlig fokusere på det opsøgende arbejde. Virksomhedskontakten skal i højere frad systematiseres og evt. tilbyde projektlignende tilbud inden for forskellige brancher til virksomhederne. Gennem dybdegående kendskab til virksomhederne og arbejdsmarkedets tendenser skal jobcentret forsøge at være på forkant med, hvor der skal sættes ind ift. Mangler og paradokser på arbejdskraft. Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder. Interne organisatoriske ændringer, for at sikre en mere synlig rød tråd mellem virksomhedsservice og forsikrede ledige.

6 At flere unge starter i uddannelse. At fastholde flere unge i uddannelse, så de ikke kommer tilbage på uddannelseshjælp. At afkorte varigheden på forløb på uddannelseshjælp. Der har været en stigning i antallet af unge på kontant og uddannelseshjælp, navnlig antallet af aktivitetsparate unge. Uddannelsesparate: God visitation, Straksaktivering, Hyppige og målrettede samtaler, Konstant aktivering, Brobygning, Økonomisk rådgivning, Tæt opfølgning ved uddannelsesstart, Aktivitetsparate: Tidlig afdækning, Hyppige samtaler og tæt opfølgning, Én samlet kontaktperson, Tidlig iværksættelse af tilbud, Progression i den tværfaglige indsats, Brobygning, Økonomisk rådgivning, Tidlig tværfaglig indsats, Brug af støtte foranstaltninger under uddannelse, Tæt opfølgning ved uddannelsesstart, Den unge skal have kontakt til en arbejdsplads under uddannelsen. At bidrage til at svage borgere på sigt bliver helt eller delvis selvforsørgende. At afkorte den gennemsnitlige varighed af både ressourceforløb og kontanthjælpssager (aktivitetsparate). At etablere flere små fleksjob for personer med lille arbejdsevne. At afkorte den gennemsnitlige varighed på ledighedsydelse generelt. At fastholde flere sygemeldte i job. At afkorte sygeperioden for sygemeldte med arbejdsgiver. At afkorte sygeperioden for ledige sygemeldte. Indsatsen overfor de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere har været præget af, at fokus har været på udførelse af de lovpligtige opgaver dvs. navnlig rettidig afholdelse af samtaler. Disse borgere har ofte brug for en tæt støtte og opfølgning over længere tid, men sagsbehandlerne har siddet med rigtig mange sager, hvilket har bevirket, at der ikke har været mulighed for at give hver enkelt sag det fornødne fokus, hvorfor udviklingen på dette område ikke har været som ønsket. Tidlig afdækning af risiko for langvarig ledighed, Hyppige samtaler og tæt opfølgning, Én samlet kontaktperson, Individuel tilrettelagt aktivering, Tidlig tværfaglig indsats, Tidlig iværksættelse af tilbud, Fokus på progression i den tværfaglige indsats, Økonomisk rådgivning. Jobcenter Thisted At afkorte den gennemsnitlige varighed af forløbene. At reducere langtidsledigheden. At bringe ledige i varig beskæftigelse. At opkvalificere så eventuelle fremtidige ledighedsperioder er på A dagpenge. Der var et meget stort fald i antallet af langtidsledige fra Det seneste år er antallet dog steget en smule igen for a dagpengemodtagere såvel som kontanthjælpsmodtagere. Tidlig afdækning af risiko for langvarig ledighed (god visitation), således at der kan igangsættes en forebyggende indsats. Opkvalificering af de ledige i henhold til virksomhedernes behov. De ledige skal stå til rådighed for de ledige job øget brug af sanktioner. Straks aktivering af alle jobparate kontanthjælpsmodtagere i nyttecenter eller virksomhedscenter. At bistå de lokale virksomheder med rekruttering af nye medarbejdere, når dette efter spørges. At virksomhederne er tilfredse med den indsats, der leveres af Jobcentret og oplever en serviceorienteret og koordineret indsats i Thisted Kommune. At lave flere ordinære formidlinger af job til personer på A dagpenge og kontanthjælp (jobparate og integration). At finde flere fleksjob til personer på ledighedsydelse. At finde åbninger til mere virksomhedsrettet aktivering for alle målgrupper. Jobcenter Thisted har i flere år haft en virksomhedsrettet indsats, der primært har fokuseret på at skaffe det fornødne antal pladser til den virksomhedsrettede aktivering, samt på at håndtere andre lovpligtige opgaver som f.eks. opfølgning på fleksjob og etablering af jobrotationsprojekter. Den egentlige opsøgende virksomhedskontakt og bistand til rekruttering har ikke været i fokus, idet alle ressourcer har været dedikeret til håndtering af lovmæssige skalopgaver. Etablering af virksomhedsrettede tilbud for borgere, herunder både individuel placering og placering på virksomhedscentre. Jobrotation. Opfølgning på etablerede fleksjob. Coaching af borgere i projekttilbud i forhold til job/virksomhedsrettet aktivering. Opprioritering og systematisering af samarbejdet med virksomhederne, så virksomhedskontakt og jobformidling igen bliver en af Jobcentrets kerneopgaver.

7 Frafaldet på uddannelserne skal mindskes. Langt de fleste unge starter på en Kompetencegivende uddannelse. Problemet er, at frafaldet fra uddannelserne er stigende. Det er en højt prioriteret opgave i ungeenheden, i tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, at frafaldet mindskes. Et højt prioriteret indsatsområde er naturligvis også den gruppe af unge, som ikke formår at påbegynde en uddannelse. Her er det vigtigste, at der i samarbejde med den unge udarbejdes en tydelig og detaljeret plan, der klarlægger og fokuserer på de ressourcer den enkelte unge har, sætter klare mål og delmål, samt retter fokus mod den nødvendige motivation og evt. modning af den unge. Kommunen har købt en del af VUC Aabybros lokaler og dermed er visionen om at ungeindsatsen skal finde sted i et uddannelsesmiljø realiseret fuldt ud. Der er vedtaget en handleplan vedrørende ungeområdet. Mindst en gang om året inviteres en repræsentativ gruppe af unge, som deltager i indsats i et uddannelsesmiljø, til dialogmøde om hvad jobcenteret og uddannelsesinstitutionen fremadrettet kan forbedre. Jobcenter Jammerbugt Mindst en gang om året inviteres en repræsentativ gruppe af borgere til dialogmøde om hvad jobcenteret fremadrettet kan forbedre. For aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal der være fokus på en tidlig, individuel og helhedsorienteret tilgang samt fokus på udvikling og på borgerens ressourcer. I de tilfælde, hvor der er indikatorer for, at en borger uanset indsats, vil ende med at få tilkendt et fleksjob eller en førtidspension, skal fokus hurtigst muligt rettes mod at få dokumenteret, om fleksjob eller førtidspension skal være borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag. Dette er for at der kan frigøres ressourcer til at arbejde med de borgere som mere realistisk vil kunne opnå en tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Mindst en gang om året inviteres en repræsentativ gruppe af borgere til dialogmøde om hvad jobcenteret fremadrettet kan forbedre. Indsatsen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, som nævnt under ministermål 2 er også gældende for ministermål 3, ellers kan Jammerbugt Kommunes generelle aktiveringsstrategi benyttes til at få et overblik over indsatsen på alle områderne. Virksomhedsservice skal afdække virksomhedernes behov for kompetencer i 2016 og fremover til brug for opkvalificering. Mindst en gang om året skal der gennemføres en tilfredshedsanalyse blandt virksomhederne i kommunen. Virksomhedsstrategien skal understøtte det prioriterede målhierarki i kommunens aktiveringsstrategi. Virksomhedsopsøgende arbejde og formidling er overskriften for den virksomhedsrettede indsats, hvor de arbejdssøgendes kompetencer og ønsker matches med virksomherdernes behov for arbejdskraft. Virksomhederne skal have en god oplevelse og en ærlig formidling, og ambitionen er, at Jobcenter Jammerbugts virksomhedsservice skal være virksomhedernes foretrukne samarbejdspartner. Virksomhedsservice skal understøtte; rekruttering med udsøgning og henvisning af jobsøgende, virksomhedernes fastholdelse af medarbejdere hvor arbejdsevnen er truet, virksomhederne i forhold til jobrotation og voksenlærlingeaftaler, opkvalificering af allerede ansatte, borgere med behov for udvikling af arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet, eksempelvis via virksomhedspraktik og løntilskud. Andre lokale fokusområder Jammerbugt Kommune vil i deres aktiveringsstrategi støtte op om følgende holdninger: Borgeren skal mødes, hvor borgeren er og med respekt. Borgeren skal inddrages og gives et balanceret (med )ansvar. Fokus skal være på en tidlig, individuel og helhedsorienteret tilgang. Fokus skal være på udvikling og på borgerens ressourcer, mens der samtidig arbejdes med at nedbryde borgerens evt. barrierer. Frivillighedstankegangen og andre gode elementer bringes på banen, hvor det giver mening. Målene for beskæftigelsesindsatsen i Jammerbugt Kommune er altid og i prioriteret rækkefølge: 1. ordinært job/ordinært uddannelse, 2. jobrotation, 3. øvrig virksomhedsrettet indsats, 4. uddannelse/kurser, 5. diverse aktiveringsprojekter, 6 passiv forsørgelse. Fokus er at indsatsen så vidt muligt er virksomhedsrettet.

8 Antallet af unge der modtager uddannelseshjælp skal i 2016 nedbringes til 309 personer Unge med psykiske, sociale eller misbrugsmæssige problemer har et behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse. Åbenlyst uddannelsesparate unge modtager et uddannelsespålæg og kommer direkte i nytteindsats, og skal arbejde for deres uddannelseshjælp. Uddannelsesparate unge, der vurderes at kunne påbegynde en uddannelse indenfor et år, modtager et forløb, der er rettet mod erhvervsuddannelserne, afklaring af uddannelsesvalg via uddannelsespraktik og virksomhedspraktik eller en særlig indsats, der omfatter psykologiske samtaler kombineret med virksomhedspraktik. For de aktivitetsparate unge, der ikke forventes at kunne påbegynde et uddannelsesforløb inden for et år, iværksættes et omfattende tværfaglige forløb parallelt, der enten omfatter et beskæftigelses og uddannelsesrettet forløb sideløbende med misbrugs og/eller psykiatrisk behandling eller et længerevarende forløb i samspil med Rehabiliteringsteamet. Antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal nedbringes til 372 fuldtidspersoner i 2016 Antallet af sygedagpengeforløb over 26 uger skal nedbringes til 225 i 2016 Antallet af personer på ledighedsydelse skal nedbringes til 100 fuldtidspersoner i 2016 Antallet af virksomhedsrettede tilbud til langtidsforsørgede faldet siden 2012 kombineret med et svagt stigende antal langtidsforsørgede i kommunen. Jobcenter Brønderslev vil sætte fokus på en virksomhedsrettet indsats i samspil med sociale og sundhedsmæssige indsatser for gruppen af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Målet med parallelindsatsen er, at den enkelte borger kommer tættere på arbejdsmarkedet via f.eks. mentorordninger på de arbejdspladser, som jobcentret har et tæt samarbejde med. Desuden vil jobcentret sætte fokus på visitationspraksis, således at der bliver skabt overblik og mulighed for hurtigere og bedre afklaring i sagernes tyngde. For de langvarige sygedagpengemodtagere vil der i 2016 være fokus på at få indarbejdet nye elementer i forhold til sygedagpengestrategien, der intensiverer den socialfaglige indsats og blandt andet øger brugen af empowerment i dialogen med den sygemeldte borger. Jobcenter Brønderslev Antallet af langtidsledige skal i udgangen af 2016 nedbringes til 136 personer Udfordringen ved langtidsledighed er at spotte de ledige, der er i risikogruppen for at blive langtidsledig. Derudover er uddannelsesniveau en udfordring for de langtidsledige, da det ofte er lavtuddannede personer, der bliver langtidsledige. Derfor er opkvalificering det centrale. Fokus på at spotte ledige, som vurderes at være i risiko for langtidsledighed. Desuden skal en tidlig indsats for jobparate kontanthjælpsmodtagere via et intensivt jobformidlingsforløb hos ekstern leverandør. Såfremt den ledige ikke kommer i job, fortsætter den ledige i nytteindsats. Iværksættelse af uddannelsesforløb for ledige rettet mod brancher og job med efterspørgsel efter arbejdskraft. Jobcentret skal fortsætte samarbejdet med nabokommunerne med henblik på at sikre virksomhederne den arbejdskraft de har brug for bl.a. gennem igangsætning af uddannelsesforløb for ledige. I formidlingen til job vil jobcentret være opmærksom på udsatte ledige. Ved 16 måneders ledighed vil en personlig jobformidler stilles til rådighed ved anden aktør. Antallet af virksomhedsrekrutteringer skal i 2016 være 175. Der skal være 50 virksomhedscentre med 160 pladser ved udgangen af Der skal etableres tæt samarbejde med 40 virksomheder i udgangen af Besøg hos 100 nye virksomheder/iværksættere. Afholdelse af 4 temaarrangementer for ledige. For fortsat at kunne sikre virksomhederne den ønskede arbejdskraft skal det gode samarbejde, især med de øvrige Vendsysselske kommuner og med kommunerne i regionen i det hele taget, fastholdes og udvikles med henblik på at undgå flaskehalse og sikre matchning af ledige til de job, der skal besættes. Et tættere samarbejde med flere af kommunens virksomheder omkring rekruttering og afdækning af kompetencebehov. Jobcentret vil i 2016 sætte fokus på uddannelse af ledige især til områder med stor efterspørgsel på arbejdskraft. Jobcentret har derudover fokus på at anvende kompenserende ordninger, der kan hjælpe borgere med fysiske og psykiske handicap ind på arbejdsmarkedet og medvirke til fastholdelse på arbejdspladsen. Afholdelse af temaarrangementer for ledige, et tæt samarbejde med nabokommunerne og fokus på virksomhedsvendte indsatser bl.a. via et øget antal virksomhedscentre. Andre lokale fokusområder: Nytilkomne flygtninge skal hurtigst muligt på arbejdsmarkedet. Målet er at 10 % skal være selvforsørgende i min. 3 måneder efter 13 ugers praktik, og at 20 % er selvforsørgende i min. 3 måneder efter 1 år.

9 At flere unge starter i uddannelse gerne erhvervsuddannelse (45 % af en ungdomsårgang skal vælge en erhvervsuddannelse) med fokus på mulighederne for selvforsørgelse (lokalt set). At fastholde flere unge i uddannelse, så de ikke kommer tilbage til ledighed. Udfordringen Andelen af ældre erhvervsaktive faglærte er højere end andelen af unge faglærte, der træder ind i erhvervslivet. En problematik der sammenholdt med en mangeårig tendens, hvor unge søger mod gymnasierne fremfor erhvervsuddannelserne kan bidrage til eventuelle flaskehalsudfordringer, hvor især faglærte lokalt set fremover vil blive efterspurgt. Især unge med psykiske og/eller sociale problemer samt misbrug har et behov for en tværfaglig indsats for at blive klar til uddannelse. Frederikshavn Kommunes Uddannelsesstrategi skal sammen med opkvalificeringsstrategien imødekomme udfordringerne. Indsatsen ift. de svage unge består i høj grad af et tværgående samarbejde (omkring én plan) ml. UU, sagsbehandlere, støttepersoner, lokale udd.institutioner, erhvervsliv mfl. i forhold til økonomisk rådgivning, behandling, sundhed, netværk, koordinering/én kontaktperson, virksomheds og uddannelsespraktikker, brobygning, konstant aktivering, mv. 50 sygedagpengeforløb skal afsluttes til revalidering 60 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere skal skifte målgruppe til at være jobparate Mindst 25 ledighedsydelsesmodtagere skal i fleksjob på under 10 timer Beskæftigelsesgraden er betydelig lavere blandt nogle grupper end andre. Det gælder eksempelvis personer med funktionsnedsættelse, herunder psykiske lidelser og sygemeldte. Årsagen kan blandt andet være, at nogle borgere i udkanten af arbejdsmarkedet har sammensatte problemer, der kræver en tværfaglig indsats. For at opnå resultatkravene prioriteres de funktioner og metoder, som kan bringe borgere på kanten af arbejdsmarkedet tættere eller ind på arbejdsmarkedet. Metoderne er: progressionsmåling, tværgående samarbejde, koordinerende sagsbehandling, mentorindsats samt job og mestring. Jobcenter Frederikshavn Der skal etableres 80 voksenlærlingepladser Der skal igangsættes 40 jobrotationsforløb 50 borgere skal 6 måneder efter afslutning på et opkvalificeringsforløb stadig være i beskæftigelse I Frederikshavn Kommune er op imod 40 % af arbejdsstyrken ufaglærte. Udfordringen er, ar arbejdsmarkedet i stigende grad efterspørger faglærte kompetencer. Frederikshavn Kommune sætter ind med en opkvalificeringsstrategi, som reducerer risikoen for langtidsledighed ved at øge beskæftigelsen for ledige med svag uddannelsesbaggrund og samtidig understøtte virksomhedernes vækstpotentiale. Beskæftigelsesmålet omhandler gruppen af opkvalificeringsparate ledige, som har behov for en opkvalificeringsindsats for at komme tilbage i ordinær varig beskæftigelse. Indsatsen tager udgangspunkt i en individuel vurdering i samtalerne mellem jobcentret og den enkelte ledige. Jobcentret har udarbejdet 3 spor, som skal ses som en overordnet ramme for opkvalificeringsindsatsen. Der skal foretages mindst 425 virksomhedsbesøg i nye virksomheder. Der skal udsøges cv er og oprettes mindst 400 jobannoncer på Jobnet i samarbejde med virksomhederne. Der skal oprettes tre nye virksomhedscentre inden for produktion, køkken og montage For at kunne levere en proaktiv og systematisk hjælp til rekruttering af arbejdskraft kræver det, at jobcentret samarbejder med virksomhederne, også for at undgå flaskehalse. Et godt samarbejde er desuden afgørende for at kunne tilbyde flere udsatte borgere en virksomhedsrettet indsats Jobcenter Frederikshavn ønsker at bygge bro mellem udbuds og efterspørgselssiden for at sikre et godt match mellem virksomhedernes behov og arbejdsstyrkens kompetencer. Det kræver, at jobcentret leverer en professionel service til virksomhederne. Virksomhederne skal opleve, at indsatsen er virksomhedsfokuseret, og at det er nemt at samarbejde med jobcentret. De skal føle, at de får en god service og hjælp i samspillet med jobcentret. Andre lokale fokusområder: Integrationsindsatsen står overfor store ændringer i fremtiden. Der skal sættes mere fokus på job og uddannelse og findes andre veje til at lære dansk og blive integreret i det danske samfund. Resultatkrav: 15 integrationsborgere skal afslutte integrationsprogrammet til ordinær beskæftigelse. Der skal etableres 80 virksomhedspraktikker i forbindelse med branchepakkeforløbene.

10 Udsatte unge ml år, der ikke er i gang med en uddannelse, skal sikres en bedre indsats, der kan bringe dem tættere på uddannelse. Målsætningen for den tværfaglige indsats er at nedbringe antallet af aktivitetsparate personer på uddannelses og kontanthjælp. Investeringsstrategien har som mål at skære ét år af den gennemsnitlige varighed af tiden på offentlig forsørgelse. Jobcenter Hjørring Længden af et ledighedsforløb skal minimeres mest muligt. Samarbejdet mellem Jobcentret og erhvervslivet skal fortsat kendetegnes af et højt serviceniveau, via princippet om én indgang for virksomhederne. For en gruppe af unge mellem år kan reformer af erhvervsskoler samt SU system udgøre en yderligere barriere for at kunne påbegynde en uddannelse. Det er unge, der i forvejen har en række problemer, der gør at de er ikke uddannelsesparate og som, bl.a. set i lyset af Den største gruppe af ledig, som har modtaget offentlig forsørgelse i mere end tre år, er personer på kontanthjælp. Gruppen er samtidig vokset fra juni 2014 til juni Jo længere et ledighedsforløb, jo sværere er det at komme ind på arbejdsmarkedet igen. Grundlæggende er det vigtigt med en tidlig og aktiv indsats for at ledige, både forsikrede ledige og jobklare kontanthjælpsmodtagere, får et så kort ledighedsforløb som muligt og derved de nævnte reformer, har brug for en forstærket Investeringsstrategien mindsker deres risiko for at blive langtidsledige. indsats for at blive uddannelsesparate. Hjørring Kommune investerer 125 mio. i en Det seneste år er færre personer i Hjørring forstærket indsats over en 4 årig periode. Kommune blevet langtidsledige. UU vil derfor fremover være en del af jobcentret, Hovedelementerne for borgerens sagsforløb er: fordi vejen til uddannelse for nogle unge kan gå via et fritidsjob. Der vil blive dannet en ny Uddannelsesafdeling, hvor vejledningsindsatsen for børn og unge samt den uddannelsesrettede indsats for unge over 18 år samles. En ændret organisering skal sikre at de unge ikke bliver en del af jobcentret ved det 18. år, men inden da sikres en indsats, der kan bringe de unge tættere på ordinær uddannelse, evt. via fritidsjob el. lign. Indsatsen over for aktivitetsparate unge vil bestå af forskellige uddannelsesunderstøttende tiltag. Det kan for eksempel være virksomhedspraktik eller FVU undervisning. Hvis forhold i den unges liv aktuelt gør det umuligt at deltage i indsatser efter beskæftigelseslovgivningen, skal der iværksættes mentorstøtte. Tidlig screening af nye sager med henblik på afdækning af risiko for et langvarigt forløb. Tværfaglig analyse, hvor fagpersoner udarbejder en indsatsplan med baggrund i de begrænsninger i funktionsevnen, som borgeren måtte have. Parallelle fremfor serielle indsatser, som det tidligere har været tilfældet. Måling af borgerens progression vil blive anvendt til at vurdere indsatsens effekt. Forsikrede nyledige: Med henblik på at have en tidlig indsats vil der blive afholdt info møder for ledige over 30 år efter 3 4 ugers ledighed dels i jobcentret og dels hos enkelte lokale A kasser. Fokus vil være på opkvalificering, uddannelsesmuligheder samt jobog virksomhedsrettede indsatser. På baggrund af info møderne vil borgerens plan blive opstartet med henblik på, at der kan iværksættes aktive tilbud efter 3 måneders ledighed. Dette er noget tidligere end lovgivningens minimumskrav. Langtidsledige Indsatsen rettes mod at udvide gruppens mobilitet og geografiske søgeområde. Samtidig kan det være nødvendigt at udvide den lediges søgefelt til andre (beslægtede) brancher. Fokus på barrierer, opkvalificering og virksomhedsrettet indsats. Andre lokale fokusområder: En forstærket integrationsindsats med fokus på at opkvalificere integrationsborgere direkte på virksomhederne i vækstområdet, mens de lærer sproget mv. Jobcenter Hjørring var den nordjyske kommune, som havde den næststørste samarbejdsgrad med virksomheder i Beskæftigelsesreformen stiller imidlertid nye krav til, hvordan jobcentrene betjener virksomhederne og borgerne, som skal i praktik mv., vil være endnu mere ressourcesvage end i dag. Jobcenter Hjørring vil prioritere matching af borgere med virksomheder højest (virksomhedspraktikker ect.). Erfaringer fra dialogmøder med udvalgte virksomheder viser, at disse opfatter det som god service, når der sker det rette match i form af vellykket praktik. Dernæst vil Jobcenter Hjørring prioritere den opsøgende indsats til virksomheder for at åbne nye døre for samarbejde, vejlede om opkvalificering (lærlinge og efteruddannelse) ect. Derudover vil Jobcenter Hjørring fokusere rekruttering, som dækker over rekrutteringsservice samt målrettet anvendelse af praktikker og løntilskud for alle jobcentrets målgrupper. Særligt Hirtshalsområdet forventes i de kommende år at blive et vækstområde i Hjørring Kommune, hvorfor der vil blive arbejdet målrettet på at imødekomme den stigende efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft.

11 Målgruppen på Læsø er meget lille, hvorfor der ikke sættes et egentlig resultatmål for indsatsen Et lille antal unge på Læsø modtager en ydelse som følger af, at der ikke har opnået en tilknytning til uddannelsessystemet og dermed SU systemet eller et fast fuldtidsarbejde i en virksomhed. Størsteparten af de unge forlader Læsø for at starte uddannelse på fastlandet, hvilket er meget positivt. De unge der bliver tilbage, og som er på offentlig forsørgelse, kræver en meget håndholdt indsats af jobcentret. De er oftest ikke motiveret for uddannelse eller magter ikke at tage en uddannelse på ordinære vilkår Meget håndholdt indsats med hjælp og støtte til at opnå en uddannelse Målgruppen på Læsø er meget lille, hvorfor der ikke sættes et egentlig resultatmål for indsatsen Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Borgere uden tilknytning til arbejdsmarkedet introduceres gennem tilbud, der sikrer en vis tilknytning til arbejdsmarkedet. Arbejdet tager udgangspunkt i individuelle handleplaner, hvor der er fokus på at klargøre den enkelte til at opnå parathed til at møde arbejdsmarkedet. Der etableres mentorordninger og der tilbydes deltagelse i forskellige socialpædagogiske forløb. Jobcenter Læsø Målgruppen på Læsø er meget lille, hvorfor der ikke sættes et egentlig resultatmål for indsatsen Indsatsen for målgruppen skal koncentreres om at gøre målgruppen omstillings og uddannelsesparat. Der skal etableres private og offentlige virksomhedspraktikker, der har til formål at træne eller genoptræne den enkeltes personlige kompetencer og faglige færdigheder, således at de bliver i stand til at påtage sig et arbejde på ordinære vilkår, og hvis dette ikke er muligt i jobs med løntilskud. Målgruppen på Læsø er meget lille, hvorfor der ikke sættes et egentlig resultatmål for indsatsen Op imod halvdelen arbejdsstyrken på Læsø er ufaglærte. Hvilket er medvirkende til at virksomhederne på Læsø har vanskeligt ved at rekruttere arbejdskraft med de relevante faglige og/eller personlige kompetencer. Virksomhederne skal motiveres til at påtage sig et medansvar, ved at stille flere virksomhedspraktikpladser, løntilskudsjob og voksenlærlingepladser til rådighed Der skal være fokus på at øge kvaliteten af virksomhedspraktikkerne. Uddannelses og opkvalificering perspektivet prioriteres i praktikkerne, så virksomhederne får mere tid til at oplære og afprøve virksomhedspraktikanterne med henblik på en fast tilknytning til arbejdspladsen, og den ledige får mulighed for at prøve kræfter inden for erhvervet og om muligt få en fast tilknytning til arbejdsmarkedet via den vej. Andre lokale fokusområder

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt

Beskæftigelsesplan 2016. Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Jammerbugt 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Overordnede fokusområder i Jammerbugt Kommune... 4 Rammevilkår for indsatserne... 5 Fokusområderne... 7 Ungeindsats...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015

Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 Strategi for Jobcenter Aalborgs virksomhedssamarbejde 2014-2015 1 1. Indledning Et stort udbud af kvalificeret arbejdskraft bidrager til at virksomhederne kan vækste til gavn for samfundet. Det er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning

Beskæftigelsesplan 2016-2020. Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Beskæftigelsesplan 2016-2020 Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Københavns Vision 2020... 3 3 Ministermål 2016... 4 4 Status, udfordringer

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Center for Job og Uddannelse December 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De overordnede rammer... 3 Trin i den nye refusionsmodel... 3 Mål og indsatser overfor borgere og

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Nordjylland Oktober 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.

Ministermål 2: Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats. 2. Budgetmål i 2016 Afsnittet er en samlet beskrivelse af målsætningerne for beskæftigelsesområdet og dækker derfor også indsatsområder under bevillingsområde 3.2 og 3.3. Randers kommunes beskæftigelsesmål

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 gladsaxe.dk Vejen til uddannelse og job Beskæftigelsesplan 2016 Vision og mission Gladsaxe Byråd har, i udkastet til kommunestrategien for 2014-2018, formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe Kommune

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Sydjylland Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1

Norddjurs Kommune. 31. maj 2013 31-05-2013 1 Norddjurs Kommune 31. maj 2013 31-05-2013 1 KL s organisationsdiagram 31-05-2013 2 Danmarks udfordringer - Beskæftigelsespolitikken i centrum Den nationale udfordring Demografien Flere, der skal forsørges

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors

Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Mors Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Mål og strategi for den borgerrettede indsats... 5 4. Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats... 6 5. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast

Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast Halsnæs Kommune Beskæftigelsesplanen for 2013, 2. udkast 1 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2013 Halsnæs Kommunen skal i 2012 udarbejde en beskæftigelsesplan for 2013. Beskæftigelsesplanen er

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016. Randers Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Randers Kommune 1 1. Beskæftigelsespolitikken 2016 1.1 Reformer og indsats Målsætningen i den nationale beskæftigelsespolitik er, at der skal være færre på offentlig forsørgelse

Læs mere

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse

En intensiv indsats omkring alle unge, så flest mulige unge påbegynder og afslutter en uddannelse Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplan 2016 er i sin form og i sit indhold reduceret i forhold til tidligere år. I planen fokuseres der i år alene på 3 udvalgte indsatsområder, som Jobcentret

Læs mere

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune

Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 Indledning: Politik for Beskæftigelsesindsatsen i Roskilde Kommune 2016 2018 beskriver vision og målsætninger for den beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Ministermål nr. 1 2013

Ministermål nr. 1 2013 Ministermål nr. 1 2013 type: Fagområde Flere unge skal have en uddannelse Mål: Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse. lavt uddannelsesniveau

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvt. Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015

Status på reformer og indsats RAR Sjælland. AMK-Øst 10. november 2015 Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 10. november 2015 Oktober 2015 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Indledning Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2015. Mål 1 4 er beskæftigelsesministerens udmeldte mål, som er obligatoriske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 AABENRAA KOMMUNE I Aabenraa Kommune er arbejdsstyrken faldet siden 1994, og antallet af beskæftigede med bopæl i kommunen er faldet med mere end 3.000 siden 2008. Nu, hvor der igen

Læs mere

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 11. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 11. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked

Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked Beskæftigelsesplan 2015 Halsnæs Kommune Job og arbejdsmarked 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opbygning af Beskæftigelsesplan 2015... 3 Vision... 3 2. Ministermål 1: Flere unge skal i uddannelse

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge 27. august 2015 Jakob Jensen, COK og Lone Englund Stjer, KL 27-08-2015 1 Hvad snakker vi om Udfordringen hvad siger analysen Det økonomiske potentiale i en effektiv forebyggende

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. kvartal 01 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018

Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitik Silkeborg Kommune 2015-2018 Beskæftigelsespolitikkens formål er at fremme borgernes mulighed for beskæftigelse og sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. Med Beskæftigelsespolitikken

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer

Vi understøtter alle borgere i at deltage aktivt i fællesskabet og udnytte deres personlige ressourcer Det vil vi i 2015 I Randers Kommune er hovedopgaven på arbejdsmarkedsområdet at få nedbragt antallet af borgere på offentlig ydelse og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft. Det betyder at vi skal

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016

Status på reformer og indsats RAR Fyn. AMK-Syd 10-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd 10-03-2016 Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der er en

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelses - og Socialforvaltningen, Odense Kommune Indledning Beskæftigelsesplan 2016 beskriver Odense Kommunes målsætninger og indsatser på beskæftigelsesområdet i 2016. Beskæftigelses-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning august 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 4. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst 15. januar 2016. Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst 15. januar 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm Januar 2016 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE

Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Beskæftigelsesplan 2016 GENTOFTE KOMMUNE Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2016... 2 Rammevilkår og udviklingstendenser for beskæftigelsesindsatsen i 2016... 2 Væsentlige begreber... 4 Sammenfatning af mål

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY

TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY TÅRNBY KOMMUNE BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 JOBCENTER TÅRNBY Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 1.1 Rammevilkår for Jobcenter Tårnby... 3 1.1.1 Jobcentrets organisatoriske struktur... 3 1.1.2 Jobcentrets

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd 19-01-2016. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 19-01-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Januar 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan for Brønderslev Kommune 2. udkast 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning - Om beskæftigelsesplanen... 3 2.0 Arbejdsmarkedets udvikling i Brønderslev Kommune og

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi

Beskæftigelsesstrategi Beskæftigelsesstrategi Sønderborg Kommune 2016-2018 0 Forord Ingen kan være i tvivl om, at beskæftigelsesområdet er og har været præget af store forandringer og skift særligt gennem de seneste år. Der

Læs mere

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016

Strategi for. bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed 2015-2016 1 Strategi for bekæmpelse af langtidsledighed Indledning. Næsten 10.000 personer henvender sig årligt i Jobcenter Esbjerg på grund af arbejdsløshed.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ODENSE KOMMUNE Til Social- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Odense Kommune I denne rapport sættes der

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7

Indledning... 2. Opsamling... 4. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Indledning... 2 Opsamling... 4 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 Mål og strategi for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats... 8 Strategi og indsatser for de unge... 10 Strategi og Indsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold 1. Indledning 3 1.1 Unge godt på vej 4 1.2 Vækst og jobskabelse 4 1.3 Den brede beskæftigelsesindsats 4 1.4 Ministermål 5 2. Prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen 2016

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2012 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2012 Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsesministerens indsatsområder og mål for 2012... 4 3. Beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012... 6

Læs mere

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden

AMK-Øst 21. april 2016. Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden AMK-Øst 21. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Hovedstaden April 2016 Beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Rødovre Jobcenter 26-10-2015 Rødovre Kommune Indhold Beskæftigelsesplan 2016 for Rødovre Kommune... 2 Arbejdsmarkedet... 3 Nye retninger i beskæftigelsesindsatsen.... 3 Prioriterede

Læs mere

Kvalitetsstandard for ressourceforløb

Kvalitetsstandard for ressourceforløb Kvalitetsstandard for ressourceforløb Introduktion Den 1. januar 2013 trådte reformen af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen har medført store ændringer i arbejdet med komplekse sager. Ud fra

Læs mere

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune

Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Unge under 30 år Dec 2011 1.327 2 0-12 1 Guldborgsund Resultatrevision 2012 for Guldborgsund Kommune Ifølge Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal de ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ASSENS KOMMUNE Til job- og arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014

Beskæftigelsesplan 2015. Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Beskæftigelsesplan 2015 Godkendt: Af kommunalbestyrelsen ved møde 20. november 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2015... 3 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2015...

Læs mere

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper

Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Sag 13-13482/Dok 13475-14 Tilbudskatalog oversigt over mulige indsatser for Jobcenter Vardes målgrupper Nedenstående er den seneste version over Jobcenter Vardes samlede tilbudskatalog. Tilbuddene er inddelt

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014. Side 1 af 13 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Side 1 af 13 Om kvartalsrapporten... 3 Ledighedsudviklingen... 4 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse (BP 2014 s. 5)... 5 Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp

Læs mere

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet

Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Malene Nordestgaard Laursen Sagsnr. 15.40.00-P20-1-15 Dato:24.2.2016 Indsatsstrategi og status på projekter på integrationsområdet Antallet af borgere omfattet af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter

Beskæftigelsesplan 2015. For Rødovre Jobcenter Beskæftigelsesplan 2015 For Rødovre Jobcenter Maj 2014 Indhold Indledning... 2 Udviklingen på arbejdsmarkedet.... 2 Mål i Beskæftigelsesplanen for 2015.... 3 Strategi i beskæftigelsesindsatsen for ministerens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget

Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Oplæg til fællesmøde mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget Formål: Fællesmødet mellem Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget har til formål at styrke fokus på den fælles virksomhedsrettede

Læs mere

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015

Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Sekretariatet Jobcentret Sagsbehandler: Caroline Grønheden Sagsnr. 15.00.00-G01-1775-15 Dato:22.2.2016 Opfølgning på strategiske mål og resultatmål 2015 Beskæftigelsesområdet i Horsens Kommune har med

Læs mere

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal

Resultatrevision 2013. Jobcenter Egedal Resultatrevision 213 Jobcenter Egedal April 214 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er resultatrevisionen?... 3 2. Sammenfatning... 4 3. Antallet af offentlig forsørgede... 5 4. Rettidighed i indsatsen... 8 5.

Læs mere

Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015

Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Januar 2015 E-mail: olch@balk.dk Kontakt: Ole Christiansen (olch) Sagsnr.: 15.20.00-P22-2-14 Ballerup Kommunes Aktiveringsstrategi 2015 1. Baggrund og formål Den aktive

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Udkast september 2014 1 Indhold 1 Indledning. 3 2 Beskæftigelsesministerens mål for 2015. 6 3 Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Varde Kommune i 2015. 4 Mål og strategi for

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012

Den Nationale Ungeenhed. Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed Strategiplan 2010-2012 Den Nationale Ungeenhed, Vestre Havnepromenade 7, 9000 Aalborg. ungeenhed@ams.dk 1 Indledning Det er et stort samfundsproblem, at alt for mange unge hverken

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 for Jobcenter Vallensbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning og denne plans rammer... 2 2. Udviklingen på arbejdsmarkedet... 3 3. Unge... 4 4. Beskæftigelsesrettet

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs

Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs Resultatrevision 2013 Jobcenter Syddjurs 1. Indledning Formål og indhold Datagrundlag og klynger Høring 2 2. Resume Resultat i forhold til de enkelte resultatmål Udviklingen i målgrupperne Besparelsespotentialet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 6. udkast 7. oktober 2013 Indledning Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan Jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Planen

Læs mere

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014

Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde. - Møde i Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Tema: Unge i Rudersdal et blik på unges uddannelse og arbejde Møde i Erhvervs, Vækst, og Beskæftigelsesudvalget 09.04.2014 Indhold Ungepolitik Unge i Jobcentret Uddannelse Kriminalitet Kontanthjælpsreformen

Læs mere

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april

Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april Bilag 3.1 - Notat om status på målopfyldelse BP-2014 april I beskæftigelsesplanen for 2014 er der opstillet 4 ministermål og 2 lokale mål. Status for de enkelte mål er gengivet nedenfor. Målene er opgjort

Læs mere

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job

Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Temadrøftelse: Unge uden for uddannelse og job Disposition 1. De inaktive unge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 2016 2. Hvem er de unge ledige? Center for Ungdomsforskning, 2011 3. Indsatser på folkeskoleområdet

Læs mere

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune

Opsamlingsnotat. Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune Opsamlingsnotat Fællesseminar mellem Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Allerød Kommune 7. februar 2011 Indledning Det lokale Beskæftigelsesråd og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2015 prisniveau Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Drift 763,8 758,9 744,1 738,1 737,8 737,6 Arbejdsmarked ramme

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015

Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Arbejdsmarkedsudvalget: Opfølgning på særlige indsatsområder pr. april 2015 Indhold Indsatsområde 1: Flere unge skal have uddannelse... 2 Indsatsområde 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb

Det fremtidige arbejde med ressourceforløb R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til erhvervs- og beskæftigelsesudvalg BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning december 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 Indhold 1. Indledning og indhold i beskæftigelsesplanen... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen i 2014... 4 3. De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer...

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland

Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland Udfordringer for de forskellige grupper på arbejdsmarkedet set med kommunale briller v/direktør Karin Holland På kanten af arbejdsmarkedet - Konference 2. december 2009 1 Overordnede udfordringer Horsens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere