Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd"

Transkript

1 Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse, jf. 6 og i Lov om socialtilsyn. En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. 22 i Lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * Socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten foretages med udgangspunkt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer ved hjælp af en 5- trins skala jf. 6 i Lov om socialtilsyn. Kvalitetsbedømmelsen indgår i en kvalitetsvurdering, hvor socialtilsynet, afhængig af tilbudstype og målgruppen, har mulighed for at inddrage andre relevante forhold, der ligger inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i indikatorer og kriterier. Socialtilsynet indhenter og vurderer endvidere øvrige oplysninger, der har betydning for godkendelsen, herunder økonomiske og organisatoriske forhold jf i Lov om socialtilsyn. Oplysningerne indgår i vurderingen af, om tilbuddet samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsrapporten og konklusionerne heri indgår i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbuddet. For tilbud med flere afdelinger udarbejdes der én samlet kvalitetsvurdering. Side 1 af 56

2 1. Stamoplysninger *Tilbuddets navn: *Adresse: *Kontaktoplysninger: *Tilbudstyper: *Målgrupper: Bostøtte Østergade 54 Østergade Tønder Tlf.: Hjemmeside: ABL 105, stk. 2 (almen ældrebolig/handicapvenlig bolig) 18 til 85 år (udviklingshæmning) Pladser i alt: til 70 år (udviklingshæmning, tilknytningsforstyrrelse) Tilsynsrapporten er udarbejdet af: Dato for tilsynsrapport: Jane Damsgaard Jensen (Socialtilsyn Syd) Samlet vurdering (jf. 6 og i Lov om socialtilsyn) Socialtilsyn Syd har vurderet, at tilbuddet samlet set opfylder betingelserne for godkendelse jf. lov om socialtilsyn 6 og Side 2 af 56

3 *Samlet vurdering: *Afgørelse: Godkendt Opmærksomhedspunkter: 3. Oplysninger om datakilder Dokumenter: Ansøgningsskema om godkendelse af eksisterende tilbud, regodkendelse Tilbudsportalen Handicap Tønders hjemmeside Tilsynsrapport, Tønder Kommune, Bofællesskaberne i Tønder, juni 2012, uanmeldt tilsyn Referat af APV, Teamsamtale 2011 Børneattest, afdelingsleder Eksamensbevis, afdelingsleder Sygefraværsoversigt Sygefraværsvejledning, Tønder Kommune Ledelses information, Handicap Tønder, 4. kvartal 2014 Personaleoversigt med ansættelsesanciennitet Borgeroversigt med oplysning om anbringende kommuner og sagsbehandlere Oversigt over Handicap Tønders voldsregistreringer 2 pædagogiske handleplaner 2 85 bestillinger Udkast til oversigt over tidsforbrug på borgere tildelt 85 støtte Side 3 af 56

4 Observation Interview Interviewkilder Skriftlige tilbagemeldinger på Socialtilsynets mail korrespondance fra nogle få af anbringende kommunes sagsbehandlere. Socialtilsynet bliver venligt og imødekommende modtaget af både ledelsen, medarbejdere og borgerne i forbindelse med dette tilsynsbesøg. Socialtilsynet får indtryk af en både engageret, omstillingsparat og kompetent ledelse og nogle medarbejderrepræsentanter, der ligeledes giver udtryk for en faglig kvalificeret og reflekterende tilgang i den pædagogiske praksis i arbejdet med den enkelte borger samt i tilbuddet i sin helhed. Socialtilsynet observerer en respektfuld og anerkendende tilgang fra personalet i relationen med de to borgere, Socialtilsynet taler med, ligesom der observeres konkrete eksempler på, hvorledes den ene af borgerne bevidst udfordres og understøttes af medarbejderen i selv at svare Socialtilsynet på de enkelte spørgsmål. Interview med områdeleder Interview med afdelingsleder Interview med en medarbejderrepræsentant med henholdsvis kort og lang ansættelsesanciennitet Interview med to af borgernes pårørende Interview med to borgere individuelt dog efter ønske for borgerne med personalets tilstedeværelse Besøg og rundvisning hos en borger Stikprøvekontakt pr. mail til Tønder og Aabenraa Kommune om kommunernes samarbede og generelle tilfredshed med tilbuddet. Tilbagemeldingerne fra kommuner kom imidlertid først efter rapporten var blevet færdig. Begge kommuner udtrykte tilfredshed med tilbuddet. Anbringende kommune Beboere Ledelse Medarbejdere Pårørende Side 4 af 56

5 4. Oplysninger om tilsynsbesøg Dato Start: Slut: Oversigt over tilsynsbesøg : 6270 Tilsynskonsulenter Jane Damsgaard Jensen Afdelinger Besøgstype Anmeldt Særligt fokus på udvalgte temaer, kriterier eller indikatorer Side 5 af 56

6 5. Bedømmelse og vurdering af kvalitet (jf. 6 i Lov om socialtilsyn) Nedennævnte figur illustrerer tre centrale elementer, der indgår i socialtilsynets vurdering af hvorvidt tilbuddet har fornøden kvalitet og samlet set fortsat opfylder betingelserne for godkendelse. Dette afsnit omhandler bedømmelse og vurdering af kvalitet. Samlet vurdering af om tilbuddet kan godkendes: For at kunne træffe en afgørelse indhenter og vurderer Socialtilsynet øvrige oplysninger, der har betydning for fortsat godkendelse, herunder oplysninger om økonomiske og organisatoriske forhold jf. Lov om socialtilsyn ( 12-18) samt relaterede lovgivninger fx Lov om social service, retssikkerhedsloven m.m. Kvalitetsvurdering: Socialtilsynet laver en samlet vurdering af kvaliteten ud fra kvalitetsmodellens syv temaer ( 6). I den samlede vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet, kan det være relevant at inddrage forhold, der falder inden for de 7 temaer, men som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Kvalitetsbedømmelse: Socialtilsynet bedømmer tilbuddet ud fra kvalitetsmodellens kriterier og indikatorer. Side 6 af 56

7 - 5.1 Kvalitetsmodellen I kvalitetsmodellen er både 'Gns. bedømmelse' på temaniveau og 'Bedømmelse' på indikatorniveau angivet på følgende skala: 5. i meget høj grad opfyldt. 4. i høj grad opfyldt. 3. i middel grad opfyldt. 2. i lav grad opfyldt. 1. i meget lav grad opfyldt. Vurderingen af temaerne bygger på kvalitetsbedømmelsen, og der kan, afhængigt af tilbudstype og målgruppe, inddrages andre relevante forhold, som ikke er indeholdt i kvalitetsmodellens indikatorer. Tema *Uddannelse og beskæftigelse Gns. bedømmelse * Vurdering af tema Udviklingspunkter 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med borgerne opstiller konkrete mål for borgerens uddannelse, aktivitetstilbud eller beskæftigelse. Socialtilsynet vurderer, at alle borgere i tilbuddet er i en eller anden form for uddannelses-, beskæftigelses- eller aktivitetstilbud. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund samlet set, at tilbuddet støtter borgeren i forhold til uddannelses - beskæftigelses- og/eller aktivitetstilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Uddannelse og beskæftigelse Kriterium 01: Tilbuddet støtter borgerne i at udnytte deres fulde potentiale i forhold til uddannelse og beskæftigelse Socialtilsynet vurderer, på baggrund af områdelederens oplysninger om, at Tønder Kommune har deltaget i et rehabilitetsprojekt, som er båret af den holdning og tilgang i opgaveløsningen, at der er en grundlæggende tro på, at mennesket, uanset handicap i øvrigt. gerne vil være så selvhjulpen som mulig, at der bevidst arbejdes med at støtte den enkelte borger i at udnytte vedkommendes fulde potentiale i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse. Side 7 af 56

8 Dette projekt tager afsæt i SMART modellen, som benyttes i samarbejdet med alle borgere, også i forhold til beskæftigelsesdelen, hvor det også er et fokuspunkt at udvikle og udnytte den enkelte borgers fulde potentiale bedst muligt. Områdelederen medgiver gerne, at det er lidt specielt at benytte et begreb som rehabilitering til borgere med forskellige medfødte handicap og deraf følgende særlige livslange udfordringer, men udtaler samtidigt at erfaringen med projektet viser, at det også opleves meningsfuldt for den enkelte borger, at der arbejdes med borgerens kompetencer ud fra denne tilgang i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer, at dette yderligere understøttes af medarbejderrepræsentanternes konkrete eksempel i forhold til en borger, som aktuelt har ønsket at skifte arbejdsplads, hvilket bestemt tages alvorligt. I første omgang tages borgerens ønske med på et personalemøde, hvor det i fællesskab drøftes hvilke andre beskæftigelsesmuligheder, borgeren eventuelt kunne tilbydes, og som bedst muligt ville matche borgerens nuværende ønske. Dernæst arbejdes der videre med eventuelle ideer i samarbejde mellem borgeren og dennes kontaktperson. Både ledelsen og medarbejderne oplyser, at der generelt er et konstruktivt samarbejde imellem botilbud og værksteds- og beskæftigelsestilbuddene inden for Handicap Tønder, hvor der ligeledes er fokus på, så vidt muligt, og i samarbejde med borgeren, at opstille ensartede mål for borgeren i henholdsvis bo- og beskæftigelsestilbud. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund derfor samlet set, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgeren i forhold til beskæftigelse og/eller uddannelse. Side 8 af 56

9 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Uddannelse og beskæftigelse Indikator 01.a: Tilbuddet 5 (i meget opstiller i samarbejde med høj grad borgerne konkrete mål for opfyldt) borgernes skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op herpå Ledelse og medarbejdere oplyser, at der i samarbejde med borgeren opstilles konkrete mål for borgernes skolegang, uddannelse og beskæftigelse i samarbejde med de relevante uddannelses- og eller beskæftigelsestilbud og den enkelte borgers sagsbehandler. Der følges som udgangspunkt op en gang årligt, således som områdelederen også har beskrevet det i ansøgningsskemaet til Socialtilsynet i forbindelse med ansøgning om re-godkendelsen. Dette bekræftes af nogle få af de sagsbehandlere fra anbringende kommuner, som Socialtilsynet har været i skiftlig mail korrespondance med i forbindelse med denne re-godkendelse. Indikator 01.b: Borgerne er i undervisningstilbud, uddannelse, beskæftigelse, beskyttet beskæftigelse, eller dagtilbud i form af aktivitets- og samværstilbud 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer på ovennævnte baggrund, at tilbuddet i meget høj grad opstiller konkrete mål for borgerens skolegang, uddannelse eller beskæftigelse, og der følges op derpå. Både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplyser, at alle borgere, på nær en enkelt, er i beskæftigelse. Den borger, der ikke er i beskæftigelse har efter en periode med nedsat arbejdstid netop helt valgt at stoppe for at gå på pension, oplyses det videre. Områdelederen oplyser, at Tønder Kommune som udgangspunkt har et princip om, at kommunens egne borgere som har et beskæftigelsestilbud jf. SEL 104 efter det fyldte 60. år ikke længere modtager et sådan beskæftigelsestilbud. Der er aktuelt dagen før tilsynsbesøget på den baggrund netop etableret et nyt ældretilbud/klub en dag om ugen som et tilbud til denne målgruppe af borgere. Socialtilsynet bedømmer på ovennævnte baggrund, at alle borgere i meget høj grad er enten i en Side 9 af 56

10 Tema *Selvstændighed og relationer Gns. bedømmelse eller anden form for beskyttet beskæftigelse eller aktivitetstilbud. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,3 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet i samarbejde med borgeren opstiller individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op derpå. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet, med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, understøtter den enkelte borgers sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund samlet set, at tilbuddet, med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov, understøtter den enkle borgeres kontakt til og samvær med familie og netværk i dagligdagen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Selvstændighed og relationer Kriterium 02: Tilbuddet styrker borgernes sociale kompetencer og selvstændighed Socialtilsynet vurderer, på baggrund af oplysninger fra henholdsvis ansøgningsskema, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, en borgerrepræsentant, to pårørenderepræsentanter og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgeren opstiller individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følger op derpå. Socialtilsynet vurderer ligeledes, på baggrund af oplysninger fra ansøgningsskema, ledelsen, medarbejderrepræsentanter, en borger og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet, med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, i meget høj grad understøtter den enkelte borgers Side 10 af 56

11 sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Socialtilsynet vurderer desuden, på baggrund af oplysninger fra ledelsen, medarbejderrepræsentanter, borgere, pårørende og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet samlet set i høj grad, med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov, understøtter den enkle borgeres kontakt til og samvær med familie og netværk i dagligdagen. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Selvstændighed og relationer Indikator 02.a: Tilbuddet opstiller i samarbejde med borgerne konkrete, individuelle mål for borgernes sociale kompetencer og selvstændighed, og der følges op herpå 4 (i høj grad opfyldt) Områdelederen udtaler, således som det ligeledes beskrives i ansøgningsskemaet, at der generelt arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang, hvilket dermed også gælder i relation til den pædagogiske indsats i arbejdet med borgerens sociale kompetencer og øget selvstændighed. Der opstilles individuelle mål sammen med borgeren, og der arbejdes målrettet på at hjælpe/understøtte og vejlede borgere med at få de nødvendige redskaber til at indgå i de ønskede sociale relationer på en social og kulturel acceptabel måde. Ledelsen og medarbejderne udtaler ligeledes, at der er et fælles fokus på forskellen mellem kontrol og selvbestemmelse, og dermed en opmærksomhed på, at give borgeren et reelt valg og ansvar i den konkrete situation svarende til den enkeltes aktuelle formåen. En borger, Socialtilsynet taler med i forbindelse med tilsynsbesøget, fortæller stolt, at vedkommende, med vejledning fra personalet, selv har sparret op til en større ny investering, som borgeren selv skal hente senere samme dag. På baggrund af ovennævnte, og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddet i høj grad i samarbejde med borgeren opstiller individuelle mål for borgerens sociale kompetencer og selvstændighed, og at der følges op derpå. Side 11 af 56

12 Indikator 02.b: Borgerne indgår i sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund 5 (i meget høj grad opfyldt) Afdelingslederen og medarbejderrepræsentanterne udtaler, at der blandt andet arbejdes med Social Storries i tilbuddet, også således, at borgerne, uanset deres individuelle udfordringer og behov, så vidt muligt kan omgås andre borgere på en hensigtsmæssig måde, også når de er ude i civilsamfundet, hvilket afdelingslederen understreger, er noget, der generelt er en særlig opmærksomhed på. Ledelsen og medarbejderrepræsentanterne oplyser, at der er etableret henholdsvis en unge - og en ældreklub med henblik på at styrke den enkelte sociale kompetencer og fællesskab i relation med ligestillede også uden for botilbuddets regi. Det understreges i den forbindelse, at det er opmærksomhed hos de ansatte, at der er en stor spredning både i alder og i køn mellem borgerne i tilbuddet, og at det derfor i nogen situationer kræver forskellige typer af tilbud. En af de borgere, Socialtilsynet talte med på tilsynsbesøget, fortalte med stor glæde og begejstring om både diskoteksbesøg, ferieture med de øvrige bofæller og " Vild med dans " aftener. Afdelingslederen oplyser, at borgerne i tilbuddene også gennem mange år har været en del af Tønder festivalen, hvor mange af dem går til hånde, der hvor de kan, hvilket i følge ledelsen gør Tønder festivallen til noget helt særligt. Mange af de borgere, der bor i et tilbud under Handicap Tønders regi, er kendte i bybilledet, og Tønders borgerne har generel en stor omsorg og opmærksomhed på, hvis der er nogle af disse borgere, som måtte have brug for hjælp, når de færdes alene i bybilledet. Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at der er planlagt en temadag med det formål at Side 12 af 56

13 medinddrage borgerne mest muligt i, hvordan fællesrummet bedst muligt kan benyttes fremadrettet, også nu, hvor de er blevet flere borgere i tilbuddet, og hvordan indretningen på den baggrund derfor måske også fremadrettet skal være. Medarbejderne og de borgere, Socialtilsynet taler med i tilbuddet, fortæller hver især, at borgerne går på besøg hos hinanden, og at der er etableret nogle venskaber i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der afholdes beboermøder i borgernes egne lejligheder, ligesom borgerne på skift spiser aftensmad hos hinanden. Indikator 02.c: Borgerne har med udgangspunkt i deres ønsker og behov herfor kontakt til og samvær med deres familie og netværk i dagligdagen 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet, med afsæt i den enkelte borgers ønsker og behov, i meget høj grad understøtter den enkelte borgers sociale relationer, fællesskaber og netværk i det omgivende samfund. Ledelsen og medarbejderne udtaler, at der lægges stor vægt på værdien af et konstruktivt samarbejde med de pårørende, og at den enkelte borger hjælpes til, efter eget ønske og behov, at have kontakt til familien. De 2 pårørenderepræsentanter, som Socialtilsynet taler med, har nogle forskellige oplevelser af tilbuddet, som blandt andet tager afsæt i, at den enes familiemedlem har boet i tilbuddet i en lang årerække, og den andens familiemedlem er flyttet ind i tilbuddet for blot et par år siden. Sidstnævnte borger har fra starten af har været tilknyttet "ungetilbuddet i tilbuddet" sammen med 4 andre yngre medborgere, der som tilbud i tilbuddet har haft deres egne særskilte personaler og kontaktpersoner. Nu er de to tilbud i tilbuddet imidlertid blevet sammenlagt til ét samlet tilbud med fælles personaleressourcer. Side 13 af 56

14 Begge de pårørende udtaler, at de har et godt samarbejde med de ansatte, og at de altid kan spørge, hvis der er noget, de er i tvivl om eller som de umiddelbart er utilfredse med. De pårørende føler sig velkommen i tilbuddet, når de besøger deres familiemedlem. Den ene pårørende udtaler, at vedkommendes familiemedlem har et meget aktivt liv også uden for tilbuddets regi, hvilket er positivt understøttet at personalet både i botilbuddet og i beskæftigelsen. Denne anden pårørende udtaler, vedkommendes familiemedlem har et mangelfuldt netværk, og at der er sparet meget på personaleressourcerne de seneste år. Dette har blandt andet også betydet, at der har været en meget mangelfuld information fra tilbuddets side til de pårørende gennem en længere periode, blandt andet også i forbindelse med den nye organisering af det samlede tilbud, oplyser begge de pårørende. Afdelingslederen er dog altid meget åben og venlig, hvis de pårørende kontakter vedkommende, udtales det. Det oplyses ligeledes, at der i starten af indeværende år også er kommet et nyhedsbrev ud, hvilket de pårørende er meget glade for. Den pårørende udtaler videre, at de økonomiske besparelser blandt andet også har betydet, at personalet ikke længere har tid til at lave mad med borgerne, og at borgerne i stedet må købe maden udefra. Dette opleves som en stort savn for borgerne, men de pårørende understreger, at det bestemt ikke er personalets skyld. De samme besparelser gør sig gældende i forhold til, at pårørendes familiemedlem ikke længere får så meget praktisk hjælp. støtte og vejleding i dagligdagen, som borgeren har behov for. Derfor Side 14 af 56

15 hjælper den pårørende i nogle situationer selv til, oplyses det. Tema *Målgruppe, metoder og resultater Gns. bedømmelse Socialtilsynets bedømmer på baggrund af ovennævnte, samt tilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet med udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov, samlet set i høj grad, understøtter borgerens kontakt til og samvær med familie og netværk i dagligdagen. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 4,1 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet arbejder med afsæt i en relativ bredt defineret målgruppebeskrivelse, som er identisk med de indskrevne borgere i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet generelt arbejder med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgeren. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgerens medinddragelse og medindflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsat sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet samlet set dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets pædagogiske indsats Socialtilsynet anbefaler snarest, at ledelsen definerer, hvorledes den målgruppe af borger, der ansøges om godkendelse til i tilbuddet defineres, også aldersmæssigt. Socialtilsynet anbefaler, at der sættes fokus på den løbende faglige dokumentation og resultatopfølgning også i et læringsmæssigt optik, således som Socialtilsynet også forstår, der er opmærksomhed på fremadrettet at arbejde mere målrettet med. Socialtilsynet anbefaler, at den administrative praksis i forhold til magtindberetninger skærpes fremadrettet og at det sikres, at indberetninger rettidigt når frem til både den relevante rådgiver og Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at målgruppen til tilbuddet bliver mere detaljeret beskrevet, end kun at være benævnt som udviklingshæmmede, også i forhold Side 15 af 56

16 understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, og at tilbuddets beredskab er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejdere. til som tilbud at blive helt tydelig på, hvilken borgere, der både kan og ikke ville kunne rummes i tilbuddet. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 03: Tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgerne Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser fra henholdsvis ledelse og medarbejderrepræsentanter samt egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at målgruppen i tilbuddet er relativ bredt defineret, men dog så vidt muligt fremadrettet vil være afgrænset til at være et tilbud for udviklingshæmmede borgere, som er relativt selvhjulpende, og som i forhold til sammenligning med den samlede målgruppe af udviklingshæmmede borgeres tildeling af individuelle støttetimer jf. SEL 85, kan klare sig med et middel antal ugentlige støttetimer. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af ansøgningsskema, ledelsens-, borgernes-, de pårørendes og medarbejderrepræsentanternes udtalelser og oplysninger, samt Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af ledelsens og medarbejdernes tilbagemeldinger, samt det modtagne materiale for to borgere, at tilbuddet aktuelt i lav grad dokumentarer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet vurderer, på baggrund at henholdsvis ledelsens og medarbejdernes tilbagemeldinger, at tilbuddet aktuelt i middel grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund samlet set, at tilbuddet i middel grad arbejder med afsæt i en klar målgruppebeskrivelse, systematisk og med faglige tilgange og metoder, der fører til positive resultater for borgeren. Side 16 af 56

17 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 03.a: Tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe 4 (i høj grad opfyldt) Målgruppen af borgere i tilbuddet er på Tilbudsportalen udelukkende beskrevet som udviklingshæmmede. I ansøgningsskemaet beskriver områdelederen målgruppen som mennesker med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer. Det er imidlertid ikke, i følge Socialtilsynets bedømmelse således, at tilbuddet er målrettet til borgere med sociale problemer, som ikke har nedsat psykisk funktionsevne. En af de medarbejderrepræsentanter, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at næsten alle kan flytte ind i tilbuddet, blot de er udviklingshæmmede. Ledelsen er også opmærksomme på, at det er en bred målgruppebeskrivelse, og udtaler, at det også nødvendigvis vil være sådan, idet der ikke længere er så mange udviklingshæmmede borgere med eksempelvis Down Syndrom, og at det enkelte tilbud ligeledes, som udgangspunkt, skal modtage de borgere, der måtte visiteres dertil. På baggrund af en nylig aktuel situation med en borger, som ikke længere kunne rummes i tilbuddet, idet vedkommende havde behov for mere støtte i døgnet, end dette tilbud er berammet til at kunne give, er tilbuddets målgruppe afgrænset til borgere, som kan klare sig med personalestøtte i et begrænset omfang, blot den relevante faglige tilgang og metode er til stede. Ledelsen udtaler, at de bestemt mener, at tilbuddet anvender faglige tilgange og metoder, som er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Side 17 af 56

18 Ledelsen udtaler videre, at der generelt arbejdes ud fra en anerkendende tilgang i en fælles forståelse af, at vi alle som mennesker, uanset handicap, har noget værdifuldt at bidrage med. Der arbejdes individuelt og struktureret med socialpædagogisk hjælp, støtte og vejledning, blandt andet via visualisering, Social Stories og i en rehabiliterende tilgang med fokus på nærmere udviklingszone. Det er et tilbud med selvstændigheden i fokus, udtaler medarbejderrepræsentanterne. Ledelsen udtaler videre, at alle medarbejdere i organisationen også er gode til ved behov at tænke andre faggrupper ind ud fra en fælles forståelse og erkendelse af ikke altid at besidde alle de nødvendige faglige kompetencer, som fordres. Ud over den seneste fælles faglige opkvalificering i organisationen i den systemiske tilgang og i positiv psykologi, besidder medarbejderen i de enkelte tilbud i Handicap Tønder ligeledes forskellige faglige spidskompetencer, blandt andet i forhold til neuro pædagogik, Marte Meo, Social Stories m.m., som det er muligt ved behov at trække på i de enkelte tilbud, oplyser både ledelsen og medarbejderne. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af udtalelser fra henholdsvis ledelse og medarbejderrepræsentanter samt egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at målgruppen i tilbuddet, er relativ bredt defineret, men dog fremadrettet er afgrænset til at være et tilbud for udviklingshæmmede borgere, som er relativt selvhjulpende, og som i forhold til sammenligning med den samlede målgruppe af udviklingshæmmede borgeres tildeling af individuelle støttetimer, kan klare sig med et middel antal ugentlige støttetimer. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ansøgningsskema, ledelsens-, borgernes-, de pårørendes Side 18 af 56

19 Indikator 03.b: Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgene til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen 2 (i lav grad opfyldt) og medarbejderrepræsentanternes udtalelser og oplysninger, at tilbuddet i høj grad anvender faglige tilgange og metoder, der er relevante i forhold til tilbuddets målsætning og målgruppe. Både afdelingslederen og medarbejderrepræsentanterne udtaler, at det gennem en længere periode af forskellige årsager har haltet lidt med den faglige systematik i forhold til resultatdokumentation. Ledelsen udtaler, at personalet bestemt også p.t. i dagligdagen gør, hvad de skal, men at det har været en ekstra turbulent periode, som blandt andet har betydet, at den løbende faglige systematiske dokumentation i dagligdagen har været nedprioriteret. Både ledelse og medarbejdere oplyser, at der imidlertid nu er en opmærksomhed på igen at få denne løbende dokumentation sat i system. Proceduren er generelt således i tilbuddene, oplyser områdelederen på ansøgningsskemaet, at personalet følger op med daglig dokumentation og samtaler med borgerne i CSC, som er Handicap Tønders nuværende it system. Socialtilsynet har imidlertid ikke i det fremsendte materiale modtaget nogle opsamlinger, statusbeskrivelser eller andre former for resultatdokumentation. Socialtilsynet bedømmer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet aktuelt i lav grad dokumentarer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen. Socialtilsynet anbefaler derfor, at der sættes fokus på denne løbende faglige dokumentation, således som Socialtilsynet også forstår, det er hensigten igen at gøre. Indikator 03.c: Tilbuddet kan 3 (i middel Socialtilsynet har modtaget henholdsvis 85 bestillinger og pædagogiske handleplaner på to af Side 19 af 56

20 dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterende kommuner har opstillet for borgernes ophold grad opfyldt) tilbuddets borgere. Der er imidlertid ikke fremsendt nogen resultatdokumentation på nogle borgere. Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at alle borgerne har handleplaner, men at personalet selv i nogle situationer har måttet udarbejde disse planer i samarbejde med den enkelte borger, idet ikke alle borgere har en 141 handleplan. Medarbejderrepræsentanterne udtaler ligeledes, at der arbejdes resultatorienteret i den pædagogiske tilgang med borgerne, også selv om det p.t. ikke er så skriftligt veldokumenteret. Der gives over for Socialtilsynet eksempler på konkrete situationer med borgerne, hvor der er opnået meget positive resultater for den enkelte. Områdelederen oplyser i ansøgningsskemaet, at der afholdes handleplansmøder og/eller revisitationsmøder minimum en gang årligt eller efterbehov. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund at ovennævnte, at tilbuddet aktuelt i middel grad kan dokumentere positive resultater i forhold til opfyldelsen af de mål, de visiterede kommuner har opstillet for borgernes ophold. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 04: Tilbuddet understøtter borgernes medinddragelse og indflydelse på eget liv og hverdagen i tilbuddet Socialtilsynet vurderer, på baggrund af ledelsens, medarbejdernes, de pårørende og borgernes egne udsagn i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt i dagligdagen. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af lederens, medarbejdernes, borgernes og de pårørendes udsagn i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne i tilbuddet generelt i meget høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Side 20 af 56

21 Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgerens medinddragelse og medindflydelse på eget liv og hverdag i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 04.a: Borgerne bliver hørt, respekteret og anerkendt 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen giver overfor Socialtilsynet konkrete eksempler på, hvorledes der i den daglige pædagogiske praksis i samarbejdet med den enkelte borger i tilbuddet arbejdes med borgerens inddragelse og medindflydelse på egen dagligdag. Eksempler som alle konkrete beskriver, hvorledes borgeren bliver henholdsvis, hørt, respekteret og anerkendt i den daglige relation med personalet. Denne tilgang til den enkelte borger gælder også i samarbejdet med værkstedsdelen, oplyser ledelsen. De to pårørenderepræsentanter giver ligeledes konkrete eksempler på deres familiemedlems medinddragelse i egen dagligdag i den største respekt for borgeren. Både ledelsen og medarbejderne nævner ligeledes i flere sammenhænge den anerkendende tilgang i det pædagogiske arbejde med borgerne ud fra en forståelse af, at alle mennesker har behov for at føle sig værdsat og afholdt. Indikator 04.b: Borgerne har 5 (i meget indflydelse på beslutninger høj grad vedrørende sig selv og hverdagen opfyldt) i tilbuddet i overensstemmelse På baggrund af ovennævnte, bedømmer Socialtilsynet, at tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på, at den enkelte borger bliver set, hørt og anerkendt i dagligdagen. Ledelsen og medarbejderne giver over for Socialtilsynet konkrete eksempler på situationer, hvor borgerne har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Side 21 af 56

22 med deres ønsker og behov Den borger, Socialtilsynet taler med, giver også udtryk for konkrete eksempler, hvor denne borgers indflydelse på egen situation og hverdag i tilbuddet er blevet taget alvorligt. På fællesplanet oplyses ligeledes over for Socialtilsynet, at der eksempelvis skal afholdes et fællesmøde, hvor den fremtidige brug af fælleslejligheden er på dagsorden, således at alle får mulighed for at gøre deres mening og ønsker gældende. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at borgerne i tilbuddet generelt i meget høj grad har indflydelse på beslutninger vedrørende sig selv og hverdagen i tilbuddet i overensstemmelse med deres egne ønsker og behov. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 05: Tilbuddet understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel Socialtilsynet vurderer, på baggrund af konkrete eksempler fra henholdsvis ledelse, borger, pårørenderepræsentanter og medarbejderrepræsentanter, at tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på borgernes trivsel. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af medarbejdernes udtalelser og konkrete eksempler, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgeres adgang til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af udtalelser fra henholdsvis ledelsen, medarbejderrepræsentanterne, en borger og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i meget høj grad i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Socialtilsynet vurderer derfor samlet set, at tilbuddet i meget høj grad understøtter borgernes fysiske og mentale sundhed og trivsel. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 22 af 56

23 Indikator 05.a: Borgerne trives i tilbuddet 5 (i meget høj grad opfyldt) Ledelsen og medarbejderne udtaler, at de generelt har indtryk af, at borgerne p.t. generelt trives i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der for nylig har boet en borger i tilbuddet, som ikke trivedes, idet vedkommende ikke var inden for målgruppen til dette tilbud. Denne borgers situation er der for nyligt blevet handlet aktivt på, således at borgeren nu er flyttet til et andet tilbud under Handicap Tønder, hvor der er mere personaledækning i løbet af hele døgnet. Socialtilsynet har hilst på denne borger på et tidligere tilsynsbesøg efter denne flytning, hvor borgeren også meget klart gav udtryk for at trives meget bedre nu end i det tidligere tilbud. Borgernes pårørende har ligeledes over for Socialtilsynet givet udtryk for den samme positive oplevelse af deres familiemedlems trivsel efter at vedkommende er flyttet til det nuværende tilbud. De pårørende har dog haft indtryk af, at det gik særdeles hurtigt med denne flytning, og at de ikke på nogen måde følte sig medinddraget eller informeret undervejs i denne beslutning. Denne borgers manglende trivsel havde ligeledes en stor negativ indflydelse på trivslen hos de øvrige borgere i tilbuddet, oplyser medarbejderne. Efter borgeren nu er flyttet, er det medarbejderens indtryk, at de nuværende borgere i tilbuddet generelt igen trives bedre i dagligdagen i tilbuddet. Medarbejderne oplyser, at der eksempelvis er en borger, som har haft et ønske om at tabe sig og få en bedre kondition. Derfor er der i samarbejde med borgeren lavet en motionsplan, handlet løbetøj med borgeren m.m., og p.t. har borgeren tabt sig 4 kilo. Medarbejderrepræsentanterne udtaler ligeledes, at det er meget vigtigt at være opmærksom på borgernes reaktionsmønstre, idet dette også giver et bilelede af, hvorledes borgeren aktuelt har det. Side 23 af 56

24 Medarbejderne udtaler, at de mener, generelt at kende borgerne så godt, at de kan se det på vedkommende, når den enkelte mistrives. Medarbejderne er i gang med at udarbejde et tidsskema for den konkrete personlige kontakt og pædagogiske støtte, som den enkelte borger aktuelt modtager, samt den tid, der går fra de enkelte borgere til møder, administrative opgaver, faglig koordinering m.m. Dette skema skal stilles op sammen med de visiterede antal af 85 støttetimer, som den enkelte borger har fået bevilget. Dette både for at give et reelt overblik over tidsforbruget, men også for at se, hvorvidt den enkelte borger er visiteret til det antal timer 85 støtte, som den enkelte har brug for, således som Socialtilsynet forstår det. Indikator 05.b: Borgeren har med støtte fra tilbuddet adgang til relevante sundhedsydelser Indikator 05.c: Tilbuddet har i sin pædagogiske indsats fokus på forhold, som har betydning for 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet i meget høj grad har opmærksomhed på borgernes trivsel. Ledelsen oplyser, at de ansatte opmærksomt tager vare på borgerenes fysiske sundhed og følger dem til henholdsvis læge, tandlæge m.m. ved behov. Medarbejderne udtaler ligeledes via konkrete eksempler, hvorledes den enkelte borger individuelt understøttes og ledsages til relevante sundhedsydelser. Socialtilsynet bedømmer på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet i meget høj grad støtter borgerens adgang til relevante sundhedsydelser. Ledelsen og medarbejderne giver konkrete eksempler på, hvorledes tilbuddet i den pædagogiske indsats har fokus på borgernes fysiske og mentale sundhed. Side 24 af 56

25 borgernes fysiske og mentale sundhed Der er opmærksomhed på lødig og sund kost, motion, socialt samspil med andre borgere, og den enkelte borgeres psykiske trivsel eller mangel på samme. I forhold til psykofarmaka og eventuelle andre former for lægeordineret medicinforbrug, er der nedskrevne fælles procedurer og ansvarsfordeling, samt en medicinoptegning for den enkelte borger, som er kendt af alle ansatte, oplyser medarbejderrepræsentanterne. Disse procedurer forefindes i den enkelte borgers mappe, hvor reglerne i forhold til utilsigtede hændelser ligeledes opbevares. Der er meget opmærksomhed på eventuelt glemt medicin, udtaler medarbejderne. Medarbejderrepræsentanterne mener ligeledes, at de har den relevante viden som er nødvendig i forhold til de sundhedsfaglige opgaver i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, eksemplerne i de to forrige indikatorer, og Socialtilsynets observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i meget høj grad i sin pædagogiske indsats har fokus på forhold, som har betydning for borgernes fysiske og mentale sundhed. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 06: Tilbuddet forebygger og håndterer magtanvendelser Socialtilsynet vurderer, på baggrund af medarbejdernes udtalelser og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddets pædagogiske indsat i høj grad sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at der i medarbejdergruppen er bevidsthed om henholdsvis de lovmæssige bestemmelser om magtanvendelser, og at der i høj grad arbejdes på at undgå disse magtanvendelser samt at drage læring i den konkrete situation, hvor en magtanvendelse alligevel måtte være blevet foretaget. Side 25 af 56

26 Socialtilsynet vurderer ligeledes, på baggrund af medarbejdernes udtalelser, at de enkelte magtanvendelser dokumenteres med henblik på løbende læring og forbedring af den pædagogiske indsats, men at der p.t. må konstateres nogle udfordringer i forhold til at få indberetningerne videresendt til rette sagsbehandler rettidigt og til Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet anbefaler derfor, fremadrettet at få skærpet den administrative praksis i forhold til magtindberetninger og dermed sikre, at indberetninger rettidigt når frem til både den relevante rådgiver og Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet vurderer på baggrund af henholdsvis ledelsen og medarbejdernes udtalelser samlet set, at tilbuddet i høj grad grad dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. og at tilbuddet derfor også i høj grad forebygger og håndterer magtanvendelser. Side 26 af 56

27 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Indikator 06.a: Tilbuddets pædagogiske indsats sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at de kender til regelsættet på området, og at magtanvendelser ligeledes er et fast punkt på dagsordenen på personalemødet. Det udtales videre, at medarbejdere, der i den konkrete situation har haft en magtanvendelse, har pligt til at bringe denne magtanvendelse med på næstkommende personalemøde til fælles refleksion og læring. Medarbejderrepræsentanterne oplyser, at de er meget bevidste om at trække sig inden en konkret situation spidser til, og giver udtryk for at de selv oplever, at være blevet rigtig gode til dette i den daglige pædagogiske praksis. De udtaler videre, at det er rigtigt godt at være to på arbejde i samme tidsrum, således at det er muligt, at skifte personale i en relation. idet det ofte kan være en god afledning, således at en eventuel optrapning af en konflikt dermed bedre undgås. Medarbejdere udtaler, at der fortsat kan opstå situationer, som resulterer i en magtanvendelse, og at en kollega kort før tilsynsbesøget, eksempelvis har måttet foretage en sådan. Indikator 06.b: Tilbuddet dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen 3 (i middel grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddets pædagogiske indsat i høj grad sikrer, at magtanvendelser så vidt muligt undgås. Afdelingslederen udtaler, at vedkommende både håber og også tror på, at alle de ansatte kender til de lovmæssige bestemmelser om magtanvendelse, og at der arbejdes målrettet i den pædagogiske praksis med at undgå magtanvendelser., men at hun ikke kender aktuel praksis på området de enkelte steder. Side 27 af 56

28 Afdelingslederen oplyser, at vedkommende i en periode er indsat som afdelingsleder for samtlige 9 85 tilbud under Handicap Tønder. Dette betyder blandt andet, at vedkommende ikke kan være så tæt på i den daglige pædagogiske praksis, således som afdelingslederen tidligere har været. Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at de kender til regelsættet på området, og at magtanvendelser ligeledes er et fast punkt på dagsordenen på personalemødet. Det udtales videre, at medarbejdere, der i den konkrete situation har haft en magtanvendelse, har pligt til at bringe denne magtanvendelse med på næstkommende personalemøde til fælles refleksion og læring. Socialtilsynet kan konstatere, at der på den tilsendte oversigt over magtanvendelser ikke forekommer nogle indberetninger fra dette tilbud i 2014, og at Socialtilsynet heller ikke har modtaget nogle indberetninger indtil nu i indeværende år. Afdelingslederen udtaler, at det er fordi vedkommende umiddelbart mener, at der ikke er forekommet nogen magtindberetninger., og at personalet er opmærksomme på at trække sig i den enkelte situation. Socialtilsynet konstaterer, at der i 2014 er registeret 21 episoder med vold mod medarbejder. Medarbejderrepræsentanterne udtaler imidlertid, at der også har været foretaget magtanvendelser i 2014, og at der aktuelt også er nogle indberetninger, der fortsat ligger på tilbuddets kontor, og ikke er færdigbehandlet og/eller videresendt. I forbindelse med Socialtilsynets opsamling og tilbagemelding til ledelsen, får Socialtilsynet også udleveret en ledelsesrapport, hvoraf det fremgår, at der er registret 9 indberetninger om magtanvendelser for 2014 i dette tilbud. Side 28 af 56

29 Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at der i medarbejdergruppen er bevidsthed om henholdsvis de lovmæssige bestemmelser om magtanvendelser, og at der i høj grad arbejdes på at undgå disse samt at drage læring i den konkrete situation, hvor en magtanvendelse alligevel måtte være blevet foretaget. Socialtilsynet bedømmer ligeledes, på baggrund af ovennævnte, at de enkelte magtanvendelser dokumenteres med henblik på løbende læring og forbedring af den pædagogiske indsats, men at der p.t. må konstateres nogle udfordringer i forhold til at få indberetningerne videresendt til rette sagsbehandler og til Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet anbefaler derfor, fremadrettet at få skærpet den administrative praksis i forhold til magtindberetninger og dermed sikre, at indberetninger når frem til både den relevante rådgiver og Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet bedømmer derfor samlet set, at tilbuddet i middel grad dokumenterer og følger op på eventuelle magtanvendelser med henblik på løbende læring og forbedring af indsatsen. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Målgruppe, metoder og resultater Kriterium 07: Tilbuddet forebygger overgreb Socialtilsynet vurderer, på baggrund af medarbejdernes udtalelser og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af de oplysninger, som henholdsvis ledelsen og medarbejderne giver Socialtilsynet, og de observationer, Socialtilsynet selv gør sig i forbindelse med tilsynsbesøget, at der i nogen tilfælde er tale om borgere, som er meget praktisk selvhjulpne og kognitivt rimeligt godt fungerende, men som har en psykiatrisk overbygning og dermed også i nogle situationer har en meget angstpræget adfærd. Side 29 af 56

30 Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at målgruppen bliver mere detaljeret beskrevet, også i forhold til at blive helt tydelig på, hvilken borgere, der eventuelt ikke kan rummes i tilbuddet. Socialtilsynet vurderer samlet set, på baggrund af medarbejdernes udtalelser og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddets beredskab i høj grad er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejdere. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Målgruppe, metoder og resultater Side 30 af 56

31 Indikator 07.a: Tilbuddets pædagogiske indsats understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Medarbejdere oplyser, at tilbuddets pædagogiske praksis har meget stor opmærksomhed på at sikre, at tilbuddets pædagogiske indsats sikrer forebyggelse af vold borgerne imellem, og imellem borgere og medarbejdere. De udtaler videre, at det i helt særlige tilfælde kan være nødvendigt, at gå ind og foretage en magtanvendelse, for at afværge at enten en borger eller en medarbejder bliver udsat for et alvorligt overgreb for en anden borger. Medarbejderne oplyser, at dette særligt har været tilfældet i nogle situationer for især to borgeres vedkommende den seneste tid, hvor situationen nu igen har ændret sig til det bedre, idet den ene af de to borgere ikke længere bor i tilbuddet. Medarbejderne giver ligeledes konkrete eksempler på, hvorledes personalet i en åben, nysgerrig og positiv pædagogisk tilgang og ved at være på forkant af situationen møder borgeren i dennes særlige behov og dermed i situationer er med til at sikre, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet, som måske ellers let kunne opstå. Medarbejderne giver ligeledes konkrete eksempler på, hvorledes der arbejdes med den enkelte borgers grænsesætning i relation til de øvrige bofæller. Disse konkrete eksempler, giver Socialtilsynet et indtryk af, at der er stor faglig kreativitet i den måde, hvorpå der fagligt bevidst, med afsæt i den enkelte borgers behov og ønsker, arbejdes med at understøtte borgerens grænsesætning i dagligdagen. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddets pædagogiske indsats i høj grad understøtter, at der ikke forekommer overgreb i tilbuddet. Indikator 07.b: Tilbuddets 4 (i høj grad På medarbejdersiden er der ligeledes udarbejdet tydelige retningslinjer, procedurer og en Side 31 af 56

32 beredskab i forhold til at forebygge overgreb er tilpasset målgruppen og er kendt af medarbejderne opfyldt) ambulancetjeneste, til brug hvis en medarbejder skulle være blevet udsat for vold, som alle nyansatte kollegaer også straks bliver introduceret til, når de starter op i tilbuddet. I følge en oversigt over indberetninger af vold mod medarbejdere for 2014, som Socialtilsynet har fået tilsendt, er der registreret 21 tilfælde af vold mod medarbejdere sidste år. Det er umiddelbart ikke muligt for Socialtilsynet at bedømme, hvorvidt det er for mange tilfælde af indberetninger i forhold til målgruppen. Dog må det siges, at målgruppen udelukkende er beskrevet som udviklingshæmmede borgere, hvilket må siges at være en relativ bred og upræcis definition for en målgruppe af borgere. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af de oplysninger, som henholdsvis ledelsen og medarbejderne giver Socialtilsynet, og de observationer, Socialtilsynet selv gør sig i forbindelse med tilsynsbesøget, at der i nogen tilfælde er tale om borgere, som er meget praktisk selvhjulpne og kognitivt rimeligt godt fungerende, men som har en psykiatrisk overbygning/diagnose og dermed også i nogle situationer har en meget angstpræget adfærd. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund, at målgruppen bliver mere detaljeret beskrevet, også i forhold til at blive helt tydelig på, hvilken borgere, der eventuelt ikke kan rummes i tilbuddet. Tema *Organisation og ledelse Gns. bedømmelse Socialtilsynet bedømmer samlet set, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddets beredskab i høj grad er tilpasset målgruppen og kendt af de medarbejdere i tilbuddet. * Vurdering af tema Udviklingspunkter 3,9 Socialtilsynet vurderer generelt, at Bostøtte 85 har en faglig kompetent ledelse med relevant teoretisk viden og Socialtilsynet anbefaler, at der i samarbejde med medarbejdende arbejdes på at tydeliggøre rammer og Side 32 af 56

33 praktisk erfaring. Dette gælder derfor også konkret i forhold til dette aktuelle tilbud. Socialtilsynet vurderer imidlertid samtidigt, at hele Bostøtte 85 området med 9 særskilte enheder, er et meget stort ledelsesområde for én afdelingsleder at varetage den daglige ledelse af. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen generelt har et godt overblik over den store strukturelle omlægning, som tilbuddene hver især har været igennem, samtidig med at der er stor opmærksomhed på de udfordringer og problemstillinger, som omlægningen helt naturligt giver for medarbejderne også i forhold til dette konkrete tilbud, hvilket ligeledes har givet anledning til en anbefaling. Socialtilsynet vurderer samlet set,, at tilbuddet benytter sig af faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og at tilbuddet besidder de relevante kompetencer der skal til for at lede tilbuddet. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund samlet set, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. indhold både for selvstyrende teams både på det generelle plan og i forhold ril de enkelte tilbud, samt at skærpe fokus på at sikre et gensidigt tilstrækkeligt højt informationsniveau i dagligdagen de enkelte tilbud og afdelingslederen imellem. Socialtilsynet anbefaler, at der snarest udarbejdes en ny APV i dette tilbud. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 08: Tilbuddet har en faglig kompetent ledelse Socialtilsynet vurderer, på baggrund af henholdsvis ledelsens og medarbejdernes udtalelser samt Socialtilsynets egne observationer og konstateringer i forbindelse med tilsynsbesøget, at Bostøtte 85 har en faglig kompetent ledelse med relevant teoretisk viden og praktisk erfaring. Socialtilsynet vurderer, at ledelsen samlet set har et godt overblik over den store strukturelle omlægning, som Side 33 af 56

34 tilbuddene hver især har været igennem det seneste godt et års tid, samtidig med at der er stor opmærksomhed på de udfordringer og problemstillinger, som omlægningen ledelsesmæssigt helt naturligt giver for medarbejderne også i dette konkrete tilbud. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af tilbagemeldinger fra henholdsvis områdeleder, afdelingsleder, medarbejderrepræsentanter, pårørenderepræsentanter, en borger samt Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at Bostøtte 85 er et meget stort område at varetage den daglige ledelse af for én enkelt afdelingsleder. Socialtilsynet vurderer samlet set,, at tilbuddet i høj grad benytter sig af faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere, og at tilbuddet i høj grad besidder de relevante kompetencer der skal til for at lede tilbuddet, og at der er en ledelsesmæssig opmærksomhed på, at hente faglig bistand ind udefra, hvis en situation betinger dette. Socialtilsynet vurderer ligeledes, at det generelt er et meget stort ledelsesområde for en enkel afdelingsleder at bestride, især i en sådan omlægningsproces med deraf følgende kulturændringer i de enkelte 85 tilbud til følge. Socialtilsynet anbefaler i den forbindelse, at der i samarbejde med medarbejdende arbejdes på at tydeliggøre rammer og indhold for selvstyrende teams, samt at skærpe fokus på at sikre et tilstrækkeligt højt informationsniveau i dagligdagen i tilbuddet. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 08.a: Ledelsen har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet 4 (i høj grad opfyldt) Områdelederen af af Handicap Tønder er uddannet pædagog. Hun har desuden en 2 årig systemisk lederuddannelse, en etårig uddannelse i relationel koordinering samt diverse interne kurser i Tønder Kommune i værdibaseret ledelse. Hun har tidligere været leder på Løgumgårde. Områdelederen udtaler, at hendes primære fokuspunkt er at vise de enkelte afdelingsledere vejen og Side 34 af 56

35 være tydelig på opgaveløsningen. Hun understreger i den forbindelse, at hun er meget bevidst om sin rolle i så henseende. Tønder Kommunes ledelse arbejder med Leadership Pipeline som fælles ledelsesmæssig referenceramme, og områdelederen giver udtryk for, at denne tilgang er godt implementeret i dagligdagen. Tønder Kommune har omstruktureret hele handicapområdet de senere år. En del af omstruktureringen har blandt andet også betydet ændrede krav til lederne. Der er p.t. udarbejdet en klar organisationsstruktur. Afdelingslederen oplyser i den forbindelse blandt andet, at vedkommende foreløbig for et år er ansat som afdelingsleder for alle 9 tilbud under 85 Bostøtte i Tønder, og at denne ansættelse derfor umiddelbart ophører igen pr Afdelingslederen for tilbuddet har arbejdet inden for handicapområdet i Tønder Kommune gennem en lang årrække. Hun har indtil 2014 været afdelingsleder for nogle få af Handicap Tønders 85 tilbud, men har siden maj 2014 været indsat som midlertidig lederen for alle 9 85 tilbud i kommunen. Denne omstrukturering har krævet en del organisationsændringer, oprydningsarbejde, afskedigelser m.m. som alle er nogle ledelsesmæssige arbejdsopgaver, denne afdelingsleder både har indsigten, erfaringen og modet til at varetaget, udtaler områdelederen. Afdelingslederen er oprindelig uddannet fritidspædagog, og har deltaget i Tønder Kommunes interne lederuddannelse. Desuden har hun en diplomuddannelse i ledelse, er uddannet coach og har blandt andet senest, sammen med den øvrige medarbejdergruppe, efteruddannet sig i positiv psykologi. Side 35 af 56

36 Afdelingslederen udtaler, at det er et meget stort område at leder være for, og at det derfor også er meget mere distanceledelse, hun nu udfører, end det, hun tidligere har praktiseret, hvilket hun ikke selv oplever, som værende optimalt. Der er imidlertid generelt opmærksomhed på at implementere selvstyrende teams, oplyser begge ledere. Det er meget vigtigt for hende i egenskab af afdelingsleder at se den enkelte medarbejder tydeligt, og at hun også formår at kunne give vedkommende oplevelsen/følelsen af netop at blive set i dagligdagens pædagogiske praksis. Hun vil gerne som afdelingsleder være en rollemodel, der har modet til at rydde op og som mestrer at finde nye konstruktive veje, og at tage ledelsesmæssig styring i en periode i de situationer, hvor det er nødvendigt. Afdelingslederen udtaler, at hendes indtryk er, at medarbejdere oplever hende som en autentisk rollemodel. Der er imidlertid generelt opmærksomhed på at implementere selvstyrende teams, oplyser begge ledere. Afdelingslederen udtaler videre, at hun som afdelingsleder benytter sig af en anerkendende og tydelig metodisk ledelsesmæssig tilgang. De medarbejderrepræsentanter, som Socialtilsynet taler med, udtaler, at de ikke oplever, at afdelingslederen er så synlig i dagligdagen og i sin ledelsesstil, men at de også mener, det er et meget Side 36 af 56

37 stort område, hun aktuelt er leder for. Samtidigt kender de hende endnu heller ikke så meget, udtales det. Medarbejderrepræsentanterne oplever afdelingslederen, som en engageret leder, der bakker dem op, men som kan virke fraværende også selv om hun fysisk er tilstede. De oplever en generel manglende tilbagemelding fra hende, og savner generelt at blive informeret om, hvad der sker i organisationen som helhed og konkret i forhold til deres arbejdsplads, hvilket er den samme type at udtalelser, som de to pårørenderepræsentanter giver udtryk for. Medarbejderrepræsentanterne oplever dog, at afdelingslederen er meget tilgængelig pr. telefon. Medarbejderrepræsentanterne ønsker sig som medarbejdere mere inddraget i dagligdagen, og udtaler, at flere beslutninger aktuelt er blevet taget fra dem som medarbejdere, uden at de kender årsagen dertil. Samtidigt er der en generel ledelsesmæssig holdning til og beslutning om, at de enkelte tilbud skal arbejde og er organiseret som selvstyrende teams, udtaler medarbejderrepræsentanterne videre, og de forstår derfor ikke årsagerne til, at de ikke længere har de samme ansvarsområder og arbejdsopgaver udlagt hos dem i deres team, som de tidligere har haft. Medarbejderrepræsentanterne giver i forhold til ovennævnte Socialtilsynet konkrete eksempler på situationer, hvor de ikke oplever sig informeret og medinddraget i beslutninger i dagligdagen, og hvor de oplever, der mangler forventningsafstemning og tillid fra afdelingslederen til medarbejdergruppen. Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte, at både områdelederen og Side 37 af 56

38 Indikator 08.b: Tilbuddet benytter sig af ekstern faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere 4 (i høj grad opfyldt) afdelingslederen i høj grad har relevante kompetencer i forhold til at lede tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer dog ligeledes, at det generelt er et meget stort ledelsesområde for en enkel afdelingsleder at bestride, især i en sådan omlægningsproces med deraf følgende kulturændringer i de enkelte 85 tilbud til følge. Socialtilsynet anbefaler i den forbindelse,, at der i samarbejde med medarbejdende arbejdes på at tydeliggøre rammer og indhold for selvstyrende teams både på det generelle plan og i forhold til det enkelte tilbud, samt at skærpe fokus på at sikre et tilstrækkeligt gensidigt højt informationsniveau i dagligdagen mellem ledelse og tilbud. Socialtilsynet bedømmer derfor samlet set på baggrund af ovennævnte, at ledelsen i høj grad besidder de relevante kompetencer der skal til for at lede tilbuddet. Ledelsen og medarbejderne udtaler, at der benyttes ekstern supervision, ligesom ledelsen modtager supervision, når de selv skønner, at behovet derfor er til stede. Ledergruppen har ligeledes et samarbejde med ledergruppen på Løgumgårde i Tønder Kommune, oplyser ledelsen. Både ledelsen og medarbejdere giver udtryk for, at der aktuelt har været nogle særlige udfordringer i dette tilbud både organisatorisk og på medarbejder- og beboersiden. Det samme giver de to pårørenderepræsentanter udtryk for. Ledelsen udtaler derfor også i forbindelse med tilsynsbesøget, at de er opmærksom på de umiddelbare tilbagemeldinger, Socialtilsynet giver i forbindelse med tilsynsbesøget, og at der vil blive samlet op og arbejdet med dette fremadrettet i en eller anden form. Side 38 af 56

39 I den forbindelse giver medarbejderrepræsentanterne udtryk for, at være meget tilfredse med den kollegiale supervision, de modtager. Socialtilsynet bedømmer, at ledelsen har gode intentioner for både dette tilbud og hele organisationen i øvrigt, og ledelsen lægger samtidigt ikke skjul på, at det er en stor udfordring at samle de mange afdelinger under den nyoprettede enhed, Bostøtte 85, hvor alle går i samme retning, både i de enkelte tilbud og i organisationen som en helhed. Det er udfordrende at skabe konstruktive kulturændringer samtidig med store besparelser., udtaler ledelsen. På trods af disse besparelser vægtes det dog også fortsat meget højt at give medarbejderne den supervision og faglige sparring, som der er og måtte blive behov for, understreges det. Socialtilsynet bedømmer samlet set på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet i høj grad benytter sig af faglig supervision eller anden form for sparring for ledelse og medarbejdere. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Organisation og ledelse Kriterium 09: Tilbuddets daglige drift varetages kompetent Socialtilsynet vurderer, på baggrund af ledelsen og medarbejdernes udtalelser, og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne i høj grad i forhold til deres behov har kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af henholdsvis ledelsens og medarbejdernes udtalelser, og den medarbejderoversigt med anciennitet, som Socialtilsynet har fået udleveret, personalegennemstrømningen i tilbuddet til i meget høj grad ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af ledelsens og medarbejdernes udtalelser samt den tilsendte sygefraværsstatistik, at udsagnet om, at sygefraværet blandt medarbejderne ikke er på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser i lav grad må siges at være opfyldt for Socialtilsynet har imidlertid en positiv Side 39 af 56

40 opmærksomhed på, at det udtales af alle partere, at det nu igen begynder at gå den rigtige vej i tilbuddet i så henseende. Socialtilsynet vurderer på baggrund af ovennævnte samlet set, at tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Organisation og ledelse Indikator 09.a: Borgerne har i forhold til deres behov tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) I den personaleoversigt, Socialtilsynet har fået tilsendt efterfølgende, står de 7 medarbejdere benævnt som hjemmevejledere, men det er imidlertid ikke muligt at se deres uddannelsesmæssige baggrund ud af denne oversigt. Titlen som hjemmevejleder, må dog konstateres generelt at benyttes til pædagogisk uddannet personale. Afdelingslederen udtaler også i forbindelse med selve tilsynsbesøget, at der hovedsageligt er pædagoger ansat i tilbuddet, men at behovet ændrer sig, hvorfor der også er social- og sundhedsassistenter ansat. Ledelsen udtaler, at den bestemt mener, at borgerne i tilbuddet i forhold til deres behov har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer., og skulle der opstå yderligere behov for særlige faglige kompetencer, så tilkøbes en faglig oplæring/opkvalificering. Afdelingslederen udtaler, at der er fastansat en medarbejder som vikar i stedet for at benytte mere løst tilknyttede vikarer, også for at sikre, at alle ansatte altid generelt har den tilstrækkelige og nødvendige faglig indsigt i dagligdagen. Ledelsen og medarbejdere udtaler, at der er udarbejdet faste procedurer i forbindelse med ny ansættelser, som er kendt af alle, og der er etableret følordninger i en opstartsperiode. Side 40 af 56

41 Indikator 09.b: Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser 5 (i meget høj grad opfyldt) Medarbejderrepræsentanterne redegør, ligesom ledelsen og de pårørende, for den periode og den proces de har været igennem med henholdsvis to borgergrupper og to personalegrupper i ét og samme tilbud, hvoraf kun den ene af de to borgergrupper har boet i tilbuddet i en længere årerække. Desuden er der tale om en henholdsvis yngre og ældre målgruppe af borgere. Nu arbejdes der imidlertid i fællesskab med en samlet gruppe af henholdsvis medarbejdere og borgere, hvilket både i forbindelse med personaletrivslen og i den fælles faglige tilgang, er positivt, udtaler medarbejderrepræsentanterne. Medarbejderrepræsentanterne mener ligesom ledelsen også, at borgerne har tilstrækkelig kontakt til personale med relevante kompetencer. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ledelsen og medarbejdernes udtalelser, og egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne i høj grad i forhold til deres behov har kontakt til personale med relevante kompetencer. De to medarbejderrepræsentanter, som Socialtilsynet taler med i forbindelse med tilsynsbesøget, har været ansat i tilbuddet henholdsvis 4,5 år og to år. På den tilsendte medarbejderoversigt repræsenterer ancienniteten et spænd mellem 23år og 2 år, og den gennemsnitlige anciennitet for de 7 medarbejdere er ti år. På tilbudsportalen er det oplyst, at den gennemsnitlige ancienniteten er 4 år. Socialtilsynet bedømmer derfor personalegennemstrømningen i tilbuddet til i meget høj grad ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser, Side 41 af 56

42 Personalegennemstrømningen på tilbuddet er ikke på højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser høj grad opfyldt) Tilbud: Bostøtte Østergade 54 Indikator 09.c: Sygefraværet blandt medarbejderne er ikke på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser 2 (i lav grad opfyldt) har været ansat i tilbuddet henholdsvis 4,5 år og to år. På den tilsendte medarbejderoversigt repræsenterer ancienniteten et spænd mellem 23år og 2 år, og den gennemsnitlige anciennitet for de 7 medarbejdere er ti år. På tilbudsportalen er det oplyst, at den gennemsnitlige ancienniteten er 4 år. Socialtilsynet bedømmer derfor personalegennemstrømningen i tilbuddet til i meget høj grad ikke at være på et højere niveau end sammenlignelige arbejdspladser, Sygefraværet i tilbuddet er på 6,51 % for hele 2014, hvilket er ca. et par procent højere end sygefraværet i forhold til gennemsnitlige sammenlignelige tilbud. Som beskrevet under tidligere indikatorer, har det været en længere periode med særlige udfordringer og organisationsændringer i hele organisationen og derfor også på forskellig vis i dette tilbud. Tema Gns. bedømmelse Ledelsen er derfor også opmærksomme på, at sygefraværet er højere i dette tilbud, men udtaler samtidigt, at de nu igen stille og roligt går den rigtige vej. Tønder Kommune har en sygefraværsvejledning, som Socialtilsynet får udleveret et eksemplar af. Afdelingslederen er ikke helt sikker på, hvornår der senest var udarbejdet en APV i dette tilbud, idet hun, som tidligere nævnt, kun har været ansat som daglig leder for dette tilbud siden d Medarbejderrepræsentanterne udleverer efterfølgende et referat af en APV fra 2011, og konstaterer samtidigt, at der er sket rigtigt meget i tilbuddet siden den APV blev udarbejdet.. Socialtilsynet anbefaler på den baggrund ligeledes, at der snarest udarbejdes en ny APV i tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte samlet set, at udsagnet om, at sygefraværet blandt medarbejderne ikke er på højere niveau i forhold til sammenlignelige arbejdspladser i lav grad grad må siges at være opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Kompetencer 4 Socialtilsynet vurderer, at medarbejdergruppen samlet Side 42 af 56

43 set har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer, at det afspejler sig i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne besidder de nødvendige og relevante kompetencer. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Kompetencer Kriterium 10: Tilbuddets medarbejdere besidder relevante kompetencer i forhold til målgruppens behov og tilbuddets metoder Socialtilsynet vurderer, på baggrund af henholdsvis egne observationer og konstateringer i forbindelse med tilsynsbesøget og ledelsen og medarbejdernes udtalelser, at medarbejdergruppen samlet set i høj grad har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af medarbejdernes relation med borgerne i forbindelse med tilsynsbesøget, og de pårørendes udtalelser, at det i høj grad afspejler sig i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne besidder de nødvendige og relevante kompetencer. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Kompetencer Indikator 10.a: Medarbejdergruppen har samlet set relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder 4 (i høj grad opfyldt) I følge den tilsendte medarbejderoversigt, er alle medarbejdere registreret med en stillingsbetegnelse som hjemmevejledere, hvilket må forudsætte, at alle er uddannede pædagoger. Ledelsen oplyser, at alle ansatte i Handicap Tønder inden udgangen af i år skal have gennemgået et uddannelsesforløb i positiv psykologi. Alle medarbejdere har endvidere haft mulighed for at tage en coach uddannelse, ligesom alle ansatte har fået kurser i systemisk tænkning og i den anerkendende tilgang, hvilket også er den tilgang i den pædagogiske relation, der umiddelbart nævnes af både ledelsen og medarbejderrepræsentanter, når Socialtilsynet spørger konkret ind dertil. Side 43 af 56

44 Det samme gør sig gældende i forhold til den strukturerede og forudsigelige tilgang og metode, hvor der eksempelvis benyttes Social Stories, og i arbejdet i arbejdet med den rehabiliterede tilgang i den pædagogiske praksis i forhold til den enkelte borgers nærmeste udviklingszone. På Tilbudsportalen nævnes Appriciative Inquiry, som den generelle fælles faglige metode i organisationen som helhed, hvilket Socialtilsynet bedømmer er i god overensstemmelse med delelementer i den anerkendende tilgang. En af medarbejderrepræsentanterne giver i forbindelse med tilsynsbesøget også udtryk for at have indsigt i denne metode., ligesom der eksempelvis gives udtryk for en fælles faglig bevidsthed om værdien af den neuropædagogiske tilgang og metode. Ledelsen udtaler desuden, at det fortsat prioritereres højt, uanset de økonomiske besparelser, at der også fremadrettet afsættes de nødvendige midler til relevant fælles faglig opkvalificering i organisationen også i forhold til nye behov, som måtte opstå. Hvis de ansatte i tilbuddet i en konkret situation ikke måtte have de nødvendige kompetencer, så er det også muligt at hente kollegial faglig vejledning i det fælles videns team, som er nedsat på tværs i Handicap Tønder, oplyser både ledelsen og de to medarbejderrepræsentanter. En af de medarbejderrepræsentanter, som Socialtilsynet taler med, oplyser at vedkommende eksempelvis en af de medarbejdere i dette videns team, som er uddannet i den metodiske tilgang i arbejdet med Social Storries. De to medarbejderrepræsentanter, Socialtilsynet taler med, giver udtryk for, at de understøtter hinanden fagligt, især nu, hvor de er blevet et samlet team. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af henholdsvis egne observationer og konstateringer i Side 44 af 56

45 Indikator 10.b: Det er afspejlet i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne har relevante kompetencer 4 (i høj grad opfyldt) forbindelse med tilsynsbesøget og ledelsen og medarbejdernes udtalelser, at medarbejdergruppen samlet set i høj grad har relevant uddannelse, opdateret viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. I forbindelse med tilsynsbesøget, taler Socialtilsynet med to borgere individuelt, som begge har ønsket, at personalet skulle være til stede under disse samtaler. For den ene borgers vedkommende foregik samtalen i dennes egen bolig, mens den anden borger havde ønsket at tale med Socialtilsynet i tilbuddets fælles lejlighed. Socialtilsynet konstaterer i den forbindelse en både positiv, relevant og respektfuld relation. De to pårørende gav ligeledes over for Socialtilsynet udtryk for begge at have tillid til, at deres familiemedlem fik kompetent faglig støtte og vejledning i dagligdagen. Især den ene forældre gav imidlertid udtryk for, at hjælpen var blevet meget reduceret, hvilket de ikke mente var personalets skyld, men havde sin årsag i de kommunale besparelser på området. Medarbejderrepræsentanterne udtaler, at de skal blive endnu bedre til at turde udfordre hinandens faglighed i dagligdagen med henblik på fortsat læring, og at dette også vil komme mere og mere, jo mere tryghed, der fortsat bliver etableret i medarbejdergruppen. Medarbejderne udtaler, at der konstant er fokus på etikken i det daglige relationsarbejde, og at dette kommer til udtryk ved hele den måde, den enkelte medarbejder er til stede og taler med borgeren på. Den ene af de to medarbejderrepræsentanter viste også Socialtilsynet et oversigt over, det konkrete tidsmæssige forbrug i relationen og samarbejdet mellem den enkelte borger og medarbejder. Side 45 af 56

46 Tema Gns. bedømmelse Socialtilsynet forstår, at dette materiale udarbejdes for dels at dokumentere det tidsmæssige forbrug i samarbejdet med den enkelte borger, men også for at synliggøre, hvorvidt det tidsmæssige forbrug, hver enkelt borger er visiteret til at modtage, er tilstrækkeligt, hvilket Socialtilsynet ligeledes finder, viser engagement og interesse i arbejdet i relation til den enkelte borgers trivsel. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at det i høj grad afspejler sig i medarbejdernes samspil med borgerne, at medarbejderne besidder relevante kompetencer. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Økonomi 5 Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets økonomi er gennemskuelig og bæredygtigt i forhold til de aktiviteter der er på stedet, og at den giver tilbuddet den fornødne kvalitet i forhold til deres målgruppe. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 11: Tilbuddet er økonomisk bæredygtigt Kommunale og regionale tilbud skal ikke indsende regnskaber til Socialtilsyn Syd. Socialtilsynet vurderer overordnede set offentlige tilbud som økonomisk bæredygtige, idet det må formodes at kommunen til enhver tid vil understøtte tilbuddets økonomiske bæredygtighed. Side 46 af 56

47 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 11.a: Tilbuddets revisor har ikke anført forbehold eller væsentlige supplerende oplysninger i erklæringen til tilbuddets regnskab og årsrapport Indikator 11.b: Der er et rimeligt forhold mellem tilbuddets forventede omsætning på den ene side og planlagte investeringer og dækningsgrad på den anden side, jf. tilbuddets budget 5 (i meget høj grad opfyldt) 5 (i meget høj grad opfyldt) Der foreligger ikke en revideret årsrapport. Kommunale og regionale tilbud er ikke omfattet at kravet om at aflægge revideret regnskab jf. Lov om Socialtilsyn 17 og 18. På den baggrund bedømmer Socialtilsynet, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Socialtilsyn Syd forudsætter, at den kommunale økonomi understøtter tilbuddets bæredygtighed på kort og mellemlang sigt fordi bæredygtigheden garanteres af den samlede økonomi i kommunen. Det vurderes, at der således ikke er risiko for lukning med kort varsel af økonomiske årsager. Planlagte investeringer vedrørende kommunale tilbud vil som udgangspunkt indarbejdes som kommunale anlægsprojekter og afskrives via taksten over en længere fastlagt årrække. Der oplyses, dog ikke om store planlagte investeringer i den nærmeste fremtid Det bedømmes at budgettet for tilbuddet samlet set giver plads til en fornuftig økonomisk styring på både kort og lang sigt. Socialtilsynet bedømmer på den baggrund, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 12: Tilbuddets økonomi giver mulighed for den Socialtilsynet vurderer, at tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe og aktiviteterne på stedet. Side 47 af 56

48 fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og tilbuddets målgruppe Socialtilsynet vurderer derfor, at det samlede budget giver mulighed for den nødvendige kvalitet i forhold til målgruppen Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Side 48 af 56

49 Indikator 12.a: Tilbuddets budget afspejler tilbuddets målgruppe, metoder samt tilbuddets planer for faglig udvikling og større ændringer 5 (i meget høj grad opfyldt) Personale: Den primære udgift er relateret til løn svarende til 84,44 % af omsætningen. Der er budgetteret med 13 borgere i et tilbud efter 105. Jfr. Tilbudsportalen er der en normering svarende til 7,35 fuldtidsstillinger som fast personale for Ud fra en gennemsnitsberegning af lønudgifter i forhold til antal ansatte vurderes budgetteret at være retvisende. Der er samlet afsat kr til kompetenceudvikling, Det svare til 1,64 % af omsætningen, hvilket vurderes i den normale ende sammenlignet med lignende tilbud. Aktivitetsomkostninger: Aktivitetsomkostninger er i den lave ende sammenlignet med lignende tilbud. Der er afsat kr til borgerrelateret aktivitetsomkostninger. Det svarer til 1,26 % af omsætningen. Ejendomsomkostninger: Der er indregnet ejendomsomkostninger med kr som vurderes ok, da det alene dækker fællesarealer. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at denne indikator i meget høj grad er opfyldt. Side 49 af 56

50 Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Økonomi Kriterium 13: Tilbuddets økonomi er gennemskuelig for socialtilsynet og for de visiterende kommuner Styringen af tilbuddets økonomi er fastlagt i retningslinjerne i styringsaftalen for Region Syddanmark. Overordnet set vurderer Socialtilsynet tilbuddets økonomi derfor for værende gennemskuelig for Socialtilsyn Syd. Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Økonomi Indikator 13.a: Tilbuddets økonomiske nøgletal, som fremgår af tilbuddets årsrapport, er i overensstemmelse med regnskabet Tema Gns. bedømmelse 5 (i meget høj grad opfyldt) Da der ikke er indsendt regnskab fra de kommunale og regionale tilbud, er det ikke muligt at bedømme, om nøgletallene er i overensstemmelse med regnskabet. Socialtilsynet bedømmer på den baggrund, at indikatoren i meget høj grad er opfyldt. * Vurdering af tema Udviklingspunkter *Fysiske rammer 4,3 Socialtilsynet vurderer, at borgerne trives med de fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer, at de fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov. Socialtilsynet vurderer, at tilbuddet afspejler, at det borgerens egen hjem. Socialtilsynet vurderer på ovennævnte baggrund samlet set, at tilbuddets fysiske rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel. Kriterium Bedømmelse af kriterium Tema: Fysiske rammer Kriterium 14: Tilbuddets fysiske Socialtilsynet vurderer, på baggrund af borgernes egne udtalelser og tilbagemeldinger fra henholdsvis ledelsen, Side 50 af 56

51 rammer understøtter borgernes udvikling og trivsel pårørende og medarbejderrepræsentanterne samt Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne i høj grad trives med de fysiske rammer. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af de enkeltes udsagn og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Socialtilsynet vurderer, på baggrund af parternes udtalelser og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at tilbuddet i meget høj grad afspejler, at det borgerens egen hjem. Socialtilsynet vurderer samlet set, at tilbuddets fysiske rammer i høj grad understøtter borgernes udvikling og trivsel. Side 51 af 56

52 Indikator Bedømmelse Bedømmelse af indikator Tema: Fysiske rammer Indikator 14.a: Borgerne trives med de fysiske rammer 4 (i høj grad opfyldt) Ledelsen udtaler, at det er deres indtryk, at borgerne trives med de fysiske rammer i tilbuddet. Det samme giver to pårørenderepræsentanter overfor Socialtilsynet udtryk for. Den ene af de to pårørende påpeger imidlertid, at fælles lejligheden desværre er for lille til, at alle 13 borgere eksempelvis kan lave mad og spise sammen der. I stedet spiser borgerne sammen i deres egne lejligheder oplyser både medarbejderne og de pårørende. En af pårørenderepræsentanterne udtaler, at det giver lidt ekstra slidtage og rengøring i de lejligheder, der dermed benyttes til fælles spisning. De to borgere, som Socialtilsynet taler med, giver ligeledes udtryk for at være rigtig glade for der egen bolig og ved at bo i tilbuddet. Den ene af de to borgere udtrykker meget stor glæde over, at han har så meget plads i sin egen lejlighed, som vedkommende med stor glæde viser frem for Socialtilsynet. Indikator 14.b: De fysiske rammer og faciliteter imødekommer borgernes særlige behov 4 (i høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, samt socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at borgerne i høj grad trives med de fysiske rammer. Socialtilsynet forstår både på de to borgere, på ledelsen, de pårørende og medarbejderne, at de fysiske rammer og faciliteter, imødekommer borgerens særlige behov. Dette tilbud har også elevator, hvilket ligeledes gør tilbuddet velegnet til fysisk handicappede. Medarbejdere oplyser, at der er sat en proces i gang i samarbejde med borgerne for at beslutte, hvorledes fælleslejligheden skal benyttes fremadrettet, idet der ikke er meget plads, hvis alle 13 Side 52 af 56

53 borgere samt personalet skal være i fælles lejligheden samtidigt. Det er også den eneste bemærkning, de pårørende har til de fysiske rammer og faciliteter. Indikator 14.c: De fysiske rammer afspejler, at tilbuddet er borgernes hjem 5 (i meget høj grad opfyldt) Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte og Socialtilsynets egne observationer i forbindelse med tilsynsbesøget, at de fysiske rammer og faciliteter i høj grad imødekommer borgernes særlige behov. Lejlighederne er torumsboliger. Den lejlighed, Socialtilsynet besigtiger, er pæn, ren, hjemlig, hyggelig og personligt indrettet. Lejligheden er indrettet med tekøkken, soveværelse og badeværelse. Lejlighedskomplekset ligger inde midt i Tønder by med masser af liv tæt på. Det er et rødstens etages klyngebyggeri med en fælles svalegang, og der er både trapper og elevator. Klyngerne er beliggende mellem almindelige lejeboliger. Boligerne er alle placeret i klynger med en fælles lejlighed og en have inde midt i bebyggelsen, der fremstår som en lille oase inde midt i byen, således som en af de ansatte udtrykker det.. Fælles lejligheder fungerer tillige som kontor for personalet tilknyttet tilbuddet. Socialtilsynet bedømmer, på baggrund af ovennævnte, at tilbuddet i meget høj grad afspejler, at det borgerens egen hjem. Side 53 af 56

54 Side 54 af 56

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af:

Tilsynsrapport. Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54. Godkendt. Rapporten er udarbejdet af: Tilbuddets navn: Tilsynet er gennemført: Status for godkendelse: Bostøtte Østergade 54 Godkendt Rapporten er udarbejdet af: Socialtilsyn Syd Lindevej 5A 5750 Ringe Indholdsfortegnelse Læsevejledning 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn

Kvalitetsmodel for socialtilsyn Version iht. BEK nr. 1907 af 29/12/2015 Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested

Tilsynsrapport. Tilbud: Mariested Tilsynsrapport Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri

Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for 2016 for tilbud i Handicap & Psykiatri Social & Sundhed Handicap og Psykiatri Dato: 18. maj 2017 Sagsnr.: 16/21304 Sagsbehandler: Ellen Ross Rasmussen Direkte tlf.: 73766002 E-mail: er.chk@aabenraa.dk Socialtilsyn Syds tilsynsrapporter for

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier

Kvalitetsmodel for socialtilsyn. Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Kvalitetsmodel for socialtilsyn Temaer, kriterier og indikatorer for plejefamilier Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i plejefamilier

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt

Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynsrapport ʹSocialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn den 1. oktober 2008 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 1. oktober 2008, anmeldt tilsyn på Plejecenter

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 4. juni 2013. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Forsorgstilbuddet Nordbyen, Center for Akut- og Opsøgende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 17. november 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011

Uanmeldt tilsyn hos. Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted. 10.oktober 2011 Uanmeldt tilsyn hos Center for Job og Oplevelse Gydevej 17 Esbønderup 3250 Græsted 10.oktober 2011 Tilsynet er udført af: Birte Wedel-Brandt og Peter Ege FFA Familie, Forebyggelse & Anbringelse (erhvervsdrivende

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud

Bilag 1. Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Kvalitetsmodel: Temaer, kriterier og indikatorer for tilbud Bilag 1 Indledning I det følgende beskrives kvalitetsmodellen, som socialtilsynet skal anvende ved vurdering af kvaliteten i sociale tilbud ved

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport sociale tilbud

Tilsynsrapport sociale tilbud Tilsynsrapport sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den fornødne kvalitet og samlet set fortsat opfylder

Læs mere

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30.

Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud. Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. Intentionerne med socialtilsynets kvalitetsmodel - model for kvalitetsvurdering af sociale tilbud Temaseminar i Partnerskabsnetværket 30. maj 2017 Dagsorden 1. Kort introduktion til tilsynsreformen, de

Læs mere