Organisationers form og funktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationers form og funktion"

Transkript

1 Side 1 af 13 Organisationers form og funktion Niels Bo Sørensen Fag: Organisation Indholdsfortegnelse: Forord Indledning Mintzbergs udgangspunkter Koordinationsformer...4 4: Organisationens 6 basale elementer...6 5: Organisationen som et system af strømme...7 6: Design af organisationens struktur...8 7: Koblinger i strukturen...9 8: Design af beslutningssystemer om decentralisering : Sammenhæng mellem struktur og situationsfaktorer : Organisationsformer :Brugen af konfigurationer : Konflikter i forbindelse med organisationsformerne : Brugen af Mintzberg Forord Organisationers form og funktion er en bog i organisationsteori bygget op omkring Henry Mintzbergs teori, som den er præsenteret i bogen Structure in Five. Designing effective Organizations (1983) og bogen The structuring of Organizations (1979). Bogen Organisationers form og funktion har til hensigt i kortfattet og overskuelig form at fremdrage de væsentligste elementer og konklusioner I Mintzbergs strukturelle tilgang til studiet af organisationer. Bogen medtager altså ikke Mintzbergs nuancerede beskrivelser og kan i sagens natur ikke erstatte disse. (side 6) Da denne bog i forvejen er et referat af to af Mintzbergs bøger, er meget af bogen komprimeret, og flere af kapitlerne er 1-3 sider. I disse kapitler har jeg ikke formået at skære noget væk, der står hvad der står i bogen. Mintzbergs teori om de fem basale konfigurationer er i store træk baseret på organisationsundersøgelser fra USA, herunder undersøgelser udført af ham selv og sine studerende. I amerikansk sammenhæng kan en lille virksomhed eller organisation meget vel omfatte 250 ansatte. I Danmark forholder det sig meget anderledes.

2 Side 2 af 13 Virksomheder efter størrelse, 1999 ANTAL ANSATTE ANDEL AF VIRKSOMHEDERNE % % % % mere end 50 2 % En stor virksomhed i Danmark er således meget lille efter amerikansk målestok og en lille virksomhed er næsten mikroskopisk. Det betyder dog ikke, at Mintzbergs teori om organisationsformer er uanvendelig i dansk sammenhæng. Hans teori har som udgangspunkt generel gyldighed, selvom der kan være nationale eller regionale traditioner, særlige kulturer eller politiske forhold der betyder at teorien skal suppleres og nuanceres. (side 189) 1. Indledning Hvorfor studere organisationer? (Schultz 1984) Det kan konstateres at der er stor interesse for studiet af organisationer, der kan nævnes mange gode grunde til at beskæftige sig med organisationer, hvoraf nogle af de mest oplagte er: 1. De fleste af os tilbringer størstedelen af vores tid i organisationer, og organisationer udgør derfor et meget centralt element i vores hverdag. 2. Den stigende organisering er et markant træk ved det moderne samfund både inden for den offentlige og den private sektor. Stort set alle opgaver i samfundet varetages af organisationer, og der er karakteristisk, at nye krav, behov og strømninger i samfundsudviklingen opsuges og formes af eksisterende eller nye organisationer. Organisering er således et socialt adfærdsmønster, der gennemsyrer samfundet ag kan give varsler om nye samfundsmæssige udviklingstendenser. 3. I forlængelse af den omfattende organisering i samfundet har organisationer en stor effekt på den virkelighed, som samfundet producerer. Organiseringen påvirker fx beslutninger i politiske forsamlinger, og de beslutninger, der træffes i en virksomheds bestyrelse. Beslutninger kan et langt stykke hen ad vejen forstås som et resultat af den organisation, hvori beslutningen træffes og af organisationens situation og omgivelser. Organisationen producerer præmisser og informationer, der indgår i beslutningsprocessen gennem organisationens procedurer og rutiner. Endvidere påvirkes implementeringen af de trufne beslutninger af organisationens standardiserede (sædvanlige) adfærdsmønstre. 4. endelig kan der være god grund til at beskæftige sig med organisationer og organisationsteori, fordi organisationsteorien befinder sig på et analyseniveau, der gør det muligt at forbinde forståelsen af mikro- og makroorienterede fænomener. Organisationsteorien bevæger sig analytisk på et mellemliggende niveau (meso niveau), som inddrager fx analyser af samspillet mellem de enkelte afdelinger i en virksomhed og virksomhedens placering på markedet i konkurrence med andre virksomhedsorganisationer i en samlet forståelse af den pågældende virksomhed. Organisationsteori er i modsætning til mange andre teoretiske universer i stand til både at sprede sig over og at integrere flere forskellige analyseniveauer. Opsummerende kan man sige, at større viden om organisationers virkelighed og virkemåde giver en øget forståelse af arbejds- og hverdagslivet og en større indsigt i organisationers påvirkning af samfundet. ( side 9 ) Hensigten bag studiet af organisationer

3 Side 3 af Mintzbergs udgangspunkter Enhver organiseret menneskelig aktivitet giver anledning til to fundamentale og modstridende behov. Et behov for at fordele arbejdet mellem flere aktiviteter og personer, og et behov for at koordinere arbejdsflowet. Fordelingen og koordineringen af arbejdet sker ved organisationens strukturering af sine arbejdsprocesser. En organisation defineres som den totale sum af dels de måder hvorpå arbejdskraften opdeles i bestemte aktiviteter og dels de måder hvorpå disse aktiviteter koordineres. Elementerne i strukturen bør vælges med henblik på opnåelse af intern konsistens eller harmoni i organisationen, samtidig med basal overensstemmelse mes organisationens situation (dens størrelse og alder, omgivelser, tekniske systemer ect.). Det centrale tema i Mintzbergs teori er, at 6 organisationsformer kan forklare de fleste af de forhold, der får effektive organisationer til at strukturere sig som de gør. De 6 former kan endvidere anvendes til at diagnosticere problemer i mange ineffektive organisationer. De 6 organisationsformer benævnes: den simple struktur maskinbureaukratiet fagbureaukratiet den divisionaliserede form adhocratiet idé-organisationen

4 Side 4 af Koordinationsformer Mintzberg beskriver altså seks grundlæggende organisationsformer. De seks former er udtryk for hver sin specifikke måde at fordele og koordinere arbejdet på. I de forskellige organisationsformer er en særlig koordineringsmekanisme fremherskende. Gensidig tilpasning: Her er taler medarbejderne løbende med hinanden via uformelle kontakter. Gensidig tilpasning forekommer som koordinationsmekanisme i de mest simple arbejdsmæssige sammenhænge, men paradoksalt nok også i de mest komplekse. Direkte overvågning: Hvor en person er udpeget til at koordinere arbejdet ved overvågning og korrugering af de underordnedes arbejde gennem retningslinier/ordre. Standardisering af arbejdsprocesser: Indholdet af arbejdet er specificeret eller programmeret. Denne er den mest vidtgående og strammeste form for standardisering. (Fx samlebånd)

5 Side 5 af 13 Standardisering af output: Hvor arbejdsresultatet eller adfærden er specificeret. (Fx telefonsælger og taxachauffører) Standardisering af faglig kunnen: (færdigheder, viden) hvor den nødvendige uddannelse/ oplæring for at udføre arbejdet er specificeret. (Fx læger) Standardisering af normer: Hvor medarbejderne deler en fælles overbevisning eller en fælles kultur (normer, værdier, opfattelser), der tjener til at koordinere deres indsats. Ekstreme eksempler er religiøse bevægelser, der søger at koordinere medlemmernes arbejde. (indoktrinering) Organisationsform Den simple struktur Maskinbureaukrati Fagbureaukrati Divisionaliseret form Adhocrati Idè-organisation Koordineringsmekanisme Direkte overvågning Standardisering af arbejdsprocesser Standardisering af faglig kunnen Standardisering af output Gensidig tilpasning Standardisering af normer

6 Side 6 af 13 4: Organisationens 6 basale elementer For på en overskueligmåde at kunne beskrive de forskellige organisationsformer, opstiller Mintzberg seks grundlæggende bestanddele eller funktionselementer, som er organisation kan bestå af. Produktionskernen Den øverste ledelse Mellemledelsen Teknostrukturen Støttestaben Ideologi Teknostrukturen og støttestaben er stabsfunktioner, mens den øverst ledelse, mellemledelsen og produktionskernen betegnes som liniefunktioner.

7 Side 7 af 13 Ideologi eller organisationens interne kultur udgør det sjette basale element i organisationen. Ideologien udtrykker den værdiopfattelse, der er inkorporeret i organisationens mission. 5: Organisationen som et system af strømme Der kan ikke beskrives en måde for hvordan organisationers forskellige dele fungerer sammen. Der kan derimod beskrives forskellige strømme i organisationen. (Fx strømme af autoritet, arbejdesmaterialer, informationer og beslutninger) Organisationen kan karakteriseres ved fem forskellige delsystemer: Et formelt autoritetssystem Et formelt aktivitetssystem Et uformelt kommunikationssystem Et system af arbejdskonstellationer Et ad hoc - beslutningssystem De fem delsystemer giver hver for sig et ufuldstændigt billede af, hvordan en organisation fungerer. Men selvom de ikke er fuldstændige, forklarer hvert system vigtige aspekter ved organisationens virkemåde. Delsystemerne lægges ovenpå hinanden, fremstår organisationens kompleksitet.

8 Side 8 af 13 6: Design af organisationens struktur Nogle har påpeget, at essensen af de menneskeskabte videnskaber (ingeniørvidenskab, medicin, management) er design. Design forudsætter at det er muligt at ændre et system. Når det drejer sig om organisationsstruktur forstås design som brugen af de væsentligste parametre, der påvirker arbejdsdelingen og koordinationen af arbejdet i en organisation. Som det fremgår i tabellen kan de 9 design parametre inddeles i 4 grupper, nemlig design af positioner (stillinger, jobs) design af strukturen, design af forbindelsesmekanismer og design af beslutningssystemet.

9 Side 9 af 13 Design af organisationens struktur Når man er nået frem til et givent sæt af positioner eller stillinger, der er udformet ved hjælp af designparametrene specialisering, adfærdsformalisering, træning og indoktrinering står man overfor to problemer: hvorledes skal disse positioner grupperes i enheder og hvor stor skal hver enhed være? 7: Koblinger i strukturen Det organisatoriske design er ikke færdig, når de enkelte stillinger er defineret og placeret og organisationens struktur er fastlagt. Der er et klart behov for at fylde noget kød på strukturens skelet. Dette sker i form af tværgående forbindelser. To hovedgrupper af tværgående forbindelser er omfattende behandlet i moderne litteratur om organisationsdesign. Det drejer sig om planlægnings- og kontrolsystemer, der standardisere output, og forbindelses mekanismer, der letter gensidig tilpasning i organisationen. Formålet med en plan er at specificere et ønsket output en norm på et givent fremtidigt tidspunkt. Formålet med kontrol er at måle/vurdere om denne norm er nået. Kontrol har kun mening hvis der er planlægning.

10 Side 10 af 13 Formålet med præstationskontrol er at regulere en given enheds samlede resultater. Dette påpeger to vigtige aspekter. For det første præstationskontrolsystem må udformes så det passer til organisationens gruppering i enhederne. Planlægningssystemet etablerer output normen for hver enhed, og kontrolsystemet vurderer/måler om normen er opfyldt. For det andet præstationskontrol må rettes mod de samlede resultater for givne tidsperioder, og ikke mod specifikke beslutninger eller handlinger på bestemte tidspunkter. Præstationskontrol påvirker således kun indirekte beslutningsprocesser og specifikke handlinger ved formulering af generelle mål, som beslutningstagerne må have i baghovedet, når konkrete beslutninger tages. Præstationskontrolsystemer er ikke i stand til at varetage indbyrdes afhængigheder mellem funktionsleder. Arbejdet strømmer som sekventielt eller reciprokt mellem funktionsenhederne. Der indebærer, at specifikke organisatoriske mål ikke kan knyttes til den enkelte enhed. Direkte overvågning effektueres via organisationens struktur og standardisering af arbejdsprocesser effektueret via adfærdsformalisering udgør nøgle mekanismer til koordinering af arbejdet i funktionsstruktur. Handlingsplanlægning ligge mellem standardisering af output og standardisering af arbejdsprocesser. 8: Design af beslutningssystemer om decentralisering Begreberne centralisering og decentralisering knyttes af Mintzberg sammen med beslutningskompetence. Når al magt eller kompetence til at træffe beslutninger et enkelt sted i organisationen, i yderste tilfælde i hænderne på et enkelt individ, benævnes strukturen centralisering. I den udstrækning magten er spredt mellem mange individer benævnes strukturen decentralisering. 9: Sammenhæng mellem struktur og situationsfaktorer Situationsfaktorerne omfatter organisationens alder og størrelse, dens tekniske system, dens omgivelser og dens magtrelationer. Mintzberg betragter situationsfaktorerne som uafhængige variable og designparametrene som afhængige. Organisationens alder og størrelse påvirker i særlig grad i hvilket omfang dens processer er formaliserede, og dens administrative struktur

11 Side 11 af 13 (teknostrukturen og mellemlederstrukturen) er udbygget. I takt med at organisationer bliver ældre og vokser, syntes de at gennemgå bestemte strukturelle ændringer. Håndværker-stadiet Iværksætter-stadiet Bureaukratisk stadie Divisionaliseret stadie Matrix stadie 10: Organisationsformer Mintzberg arbejder med 6 Organisationsformer Den simple struktur Maskinbureaukratiet Fagbureaukratiet Den divisionaliserede form Adhocratiet Idé organisationen Den simple struktur er fremfor alt karakteriseret ved, hvad den ikke er nemlig udviklet. Maskinbureaukratiet er fremfor alt karakteriseret ved højt specialiserede, rutinemæssige operative opgaver, meget formaliserede procedurer i produktionskernen, et hurtigt voksende antal regler og forskrifter, formaliseret kommunikation over hele organisationen. Enheder med stor størrelse i produktionskernen, funktionelt grundlag for dermed stor størrelse i produktionenskernen, funktionelt grundlag for for gruppering af opgaver, relativt centraliseret magt med hensyn til beslutninger, og en udbygget administrativ struktur med en skarp sondring mellem linie og stab. Fagbureaukratiet Nogle organisationer kan være bureaukratiske uden at være centraliserede. Deres operative arbejde er stabilt, hvilket fører til en forudbestemt eller forudsigelig, faktisk standardiseret adfærd. Fagbureaukratiet koordinere arbejdet via standardisering af færdigheder og anvender den hertil knyttet designparameter, uddannelse og træning. Behørig uddannede og trænede specialister professionelle ansættes i produktionskernen, og der ydes dem betragtelig indflydelse over deres eget arbejde. Den divisionaliserede form Den divisionaliserede form tager udgangspunkt i markedsgrundlaget, hvilket danner udgangspunkt for gruppering af enheder i toppen af mellemlinien. Divisionerne bliver skabt alt efter de markeder, som betjenes og får derefter kontrol over de operative funktioner, der kræves for at betjene disse markeder. Adhocratiet Sofistikeret innovation kræver en femte og meget anderledes organisationsform, som har mulighed for at sammenbringe eksperter fra forskellige fagområder ind i velfungerende ad-hoc projektgrupper adhocratiet. Idé organisation Idé-organisationer er typisk ikke meget unge organisationer, idet det tager tid for en tankegang eller et sæt af ideer at blive institutionaliseret som en ideologi. De fleste idé organisationer bliver ikke gamle. Eksempler herpå er organisationer eller bevægelser, der fokuserer på t emne eller en sag.

12 Side 12 af 13 11:Brugen af konfigurationer Eksisterer Mintzbrgs konfigurationer og organisationsformer i det hele taget? På en måde eksisterer de overhovedet ikke i virkeligheden. Virkelige organisationer er uhyrer komplekse. De 6 organisationsformer udgør imidlertid tilsammen en teori, og enhver teori må nødvendigvis forsimple virkelighedens verden - herunder de mange data og erfaringer om den. Valget står imidlertid ikke mellem teori og virkelighed, men snarere mellem forskellige teorier. Teorien om organisationsformer har forskellige anvendelsesmuligheder. 12: Konflikter i forbindelse med organisationsformerne Mintzbergs teori beskæftiger sig kun flygtigt med de processer, der forløber inden for den enkelte organisationsform. Nogle af disse processer knytter sig til konflikter mellem de fem aktørgrupper som Mintzberg har defineret. Den øverste ledelse Mellemledergruppen Teknostrukturen Støttestaben Produktionskernen Ideologien Der forekommer konflikter mellem aktørgrupperne, en konflikt kan defineres som uenighed og forskellige opfattelser mellem aktørgrupper i organisationen mht. mål, midler og fordeling af ressourcer. Konfliktstoffet kan være mere eller mindre skjult eller åbenbart. 13: Brugen af Mintzberg Mintzbergs teori om de fem basale konfigurationer er i stor udstrækning baseret på organisationsundersøgelser fra USA, herunder undersøgelser udført af ham selv og sine studerende. I amerikansk sammenhæng kan en lille virksomhed eller organisation meget vel omfatte 250 ansatte. I Danmark forholder det sig meget anderledes. Virksomheder efter størrelse, 1999 ANTAL ANSATTE ANDEL AF VIRKSOMHEDERNE % % % % mere end 50 2 % En stor virksomhed i Danmark er således meget lille efter amerikansk målestok og en lille virksomhed er næsten mikroskopisk. Det betyder dog ikke, at Mintzbergs teori om organisationsformer er uanvendelig i dansk sammenhæng. Hans teori har som udgangspunkt generel gyldighed, selvom der kan være nationale eller regionale traditioner, særlige kulturer eller politiske forhold der betyder at teorien skal suppleres og nuanceres. (side 189) I analysen af en dansk virksomheds organisationsstruktur og funktionsmåde kan den lille målestok betyde, at det er svært at identificere organisationens forskellige dele, især teknostrukturen og støttestaben. Disse kan måske bestå af en person, der samtidig har andre funktioner i organisationen. Dette betyder at visse funktioner i organisationen kan være til stede uden strukturelt at fremstå fysisk afgrænset i form af en enhed (kontor, afdeling eller lignende). Mintzberg organisationsformer må i den sammenhæng betragtes som abstraktioner, der tjener

13 Side 13 af 13 til at skabe et billede af organisationens funktionsmåde snarere end en konkret struktur i gængs forstand.

Hvordan organisationer fungerer

Hvordan organisationer fungerer Hvordan organisationer fungerer - notater 1 Forord Hver gang du sender dette dokument videre, ønsk at Arsenal F.C. vinder Premier League 07-08 Links www.amadeo.se www.zsolt.dk 2 Indhold Forord... 2 1.

Læs mere

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d.

Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori. Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori Steen Juul Hansen lektor, cand.oecon., ph.d. 2009 Steen Juul Hansen Organisationsteori med fokus på neoinstitutionel organisationsteori

Læs mere

Power In and Around Organizations

Power In and Around Organizations Side 1 af 23 Power In and Around Organizations Henry Mintzberg Kap 8-14 (Kap 1-3 er dog medtaget for forståelse og fuldstændighed) Kapitel 1: Magt (Power) Direkte oversat til det danske sprog er dette

Læs mere

Innovation og/eller effektivitet

Innovation og/eller effektivitet HD 2. del Økonomistyring og Procesledelse Opgaveløser: Charlotte Rehné Jensen Vejleder: Peter Beyer INDHOLDSFORTEGNELSE EXECUTIVE SUMMARY... 3 1. PROBLEMBESKRIVELSE... 5 2. PROBLEMFORMULERING... 6 3. METODE...

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN

FORUDSÆTNINGER FOR LEAN FORSVARSAKADEMIET Institut for Ledelse og Organisation VUT II/L STK 212/213 Kaptajnløjtnant Gustavas Mordvinukas FORUDSÆTNINGER FOR LEAN Maj 213 I DET DANSKE FORSVAR Omfang: 14.465 ord 1 Abstract The paper

Læs mere

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1

Ledelse af folkeskolen. Rikke Vejlebo. Chefroller i et fagbureaukrati. 16. maj 2011 Ledelse i folkeskolen. Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo 1. Forside Ledelse af folkeskolen Chefroller i et fagbureaukrati Specialeafhandling ved HD Organisation Aalborg Universitet Maj 2011 Vejleder: Lone Broberg Hovedopgave Side 1 Rikke Vejlebo,

Læs mere

DESIGNERS & FRIENDS Den innovative organisations livscyklus. Maja Irene Feveile Hauge

DESIGNERS & FRIENDS Den innovative organisations livscyklus. Maja Irene Feveile Hauge DEN INNOVATIVE ORGANISATIONS LIVSCYKLUS THE LIFECYCLE OF AN INNOVATIVE ORGANISATION, Vejleder: Anders Peter Hansen Gruppe 13, hus 20.1 Roskilde Universitetscenter Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv

Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning - et struktureringsperspektiv Introduktion til teorier, modeller og begrebsdannelser i Offentlig Organisation og Forvaltning

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

2. Formål, fremgangsmåde og metode

2. Formål, fremgangsmåde og metode 1. Indledning Omdrejningspunktet for dette projekt er medarbejderdeltagelse i forbindelse med virksomhedernes forbyggende miljøindsats. Miljøledelse præsenteres som et middel til en systematisk og forebyggende

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Billeder af organisation

Billeder af organisation Billeder af organisation En introduktion til Gareth Morgan s Images of Organization (1997) ved Michael Wolffhechel Introduktion Hvilke billeder dukker op, når du tænker på organisation? Hvilke metaforer

Læs mere

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale

Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Institut for Administration - Ilisimatusarfik Kandidatuddannelsen Speciale Rekruttering af sygeplejersker til det grønlandske sundhedsvæsen Opgaveløser: Julie Præst Wilche Vejleder: Pia Vedel Ankersen

Læs mere

Projektledelse i politisk styrede organisationer

Projektledelse i politisk styrede organisationer Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer Jørgen Rybirk Projektledelse i politisk styrede organisationer 1. udgave 2015 Samfundslitteratur

Læs mere

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14

1. INDLEDNING 3 2. LEDERNES TOP 10 14 1. INDLEDNING 3 1.1. PROBLEMFORMULERING 4 1.2. AFGRÆNSNING 5 1.3. FORUDSÆTNINGER 5 1.4. TEORIVALG 7 1.4.1. GREINERS LIVSCYKLUS 7 1.4.2. QUINNS COMPETING VALUES FRAMEWORK 8 1.4.3. MOTIVATIONSTEORIER 10

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34)

Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) Indledning Es war als ob die Dinge zusammenträten und Raum gäben Rainer Maria Rilke (citeret i Bollnow, p34) 1.1 Baggrund Når danske skoler i øjeblikket efterlyser flere små rum og nicher, hvor der kan

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur

En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres til at håndtere forandring med udgangspunkt i danskudgivet populær ledelseslitteratur FORFATTERE: Thomas Laursen, Jacob Wagner & Søren Mogensen VEJLEDER: Christian Waldstrøm Maj 2007 Institut for Ledelse BIVEJLEDER: Merete H. Qvist En bacheloropgave om hvorledes danske ledere opfordres

Læs mere

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen

Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012. Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Fra bogen Systemisk projektledelse, Andersen, Søndergård m.fl. Samfundslitteratur, 2012 Kapitel 2. Organisationen Af Henrik Schelde Andersen Vi vil i dette kapitel se nærmere på sammenhængen mellem projektet

Læs mere

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen

Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen Organisatorisk kompetence - potentialer for læring på arbejdspladsen - casestudier i socialforvaltningen Projekt PRIAM. Delrapport 7 December 2008 Jørgen Møller Christiansen og Annikie Sørensen CASA Organisatorisk

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Motivation når ledelsen ikke motiverer

Motivation når ledelsen ikke motiverer Motivation når ledelsen ikke motiverer Bacheloropgave HA 6.semester 2011 Søren Riisager Gruppe nr. 61 1 Motivation når ledelsen ikke motiverer Af Søren Riisager Erhvervsøkonomisk Bachelorprojekt 2011 Aalborg

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer

Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Ledelse og kommunikation - metaforer og spørgsmål om kommunikation i organisationer Bidrag til bog, kapitel i: Helle Petersen & Anne Katrine Lund (red.): Den kommunikerende organisation. Samfundslitteratur..

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere